DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTEHÏlERrtlnbt/nTvanef. BUITENLAND. FEUILLETON. Langs den groeten weg. SBÜIHE SCHOENEN en 20e Jaargang No. 7 post f 3.—. PCT w«k (me* ff"**» vertekering fcgen ongelukken) f 0J7», atrondeilijke nummer* f 0.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Vrijdag tl Juli 1021 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORT WA». TEL INT 513. bewijsnummer, elke tc^ci meer 0.25, diensta.inbic» dingen en Licldadi^heids-adveitenlicn voor de helfi der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zee» ▼oordeel ige bepalingen foor het ad verteeren. Iicno Circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 1ST Politiek Overzicht hi venband met de telegrammen; die wij (Jen laats ten, tijd opnamen over de verhou ding tussdhen de Entente en Turkije is van (belang ihet 'bericht in de N. R. Ct., dat de Daily Mail op een in het oog vallende plaats op haar frontpagina en in groote let ters gedrukt, als haar overtuiging meedeelt, dat er voor Engeland een nieuwe oor log dreigt in het Midden Oosten. In Britsche officieele kringen wordt rü., naar Het 'blald meldt, beweerd, dat er aanleiding is voor de vrees, dat de Kemalisten d. X. de Turksche Nationalisten hun krach ten samentrekken voor -een aanval op Konstantinopel. Het is de opvatting van de Britsche regeering, dat iedere poging, die door de Kemalisten mocht worden ge waagd om Konstantinopel 'binnen te ko men, moet worden gestuit. Met het doel t>m tegenstand te bieden aan de Turken, zijn generaal Harrington, de opperbevel hebber der geallieerden te Konstantinopel, en sir Horace Rumbold met elkaar in over leg getreden ten einde de noodige maatre gelen te treffen. Het is het officieele Brit- sohe standpunt, dat Konstantinopel in han den moet blijven van de geallieerden, op dat de vrije doorvaart door Dardanellen en Bosporus zooals die is vastgesteld ii\ het verdrag van Sèvres worde gehand haafd, en het tevens den Turken worde be let verbinding te 'krijgen met de Bulgaren, die aan het kuipen 2ijn om westelijk Thra- cië terug te krijgen. iEn dan gaat het bericht in de Daily Mail voort als volgt: „In ambtelijke kringert wordt verzekerd, dat Italië, Roemenië, Zuid Slavië en Tsjecho Slowakije een verbond 'hebben gesloten om aan elke mogelijke (gewapende) actie van Bulgarije het hoofd te bieden: De strijd krachten der geallieerden in Konstantino pel worden geschat op 10,000 Britten en 5,000 Fransohen. Men houdt het ervoor, dat Roemenië de ihulp heeft aangeboden van een divisie (15,000 man). Britsche regeeringskringen betoogen, dat een aanval van de Kemalisten op Konstan tinopel niets te maken heeft met den oor log tusschen de Turken en de Grieken in Klein-Azië en dat het een slag is die di rect tegen Engeland gericht is". Tot zoover het bericht, dat de Daily Mail Dp zeer in het oog vallende wijze lanceert. Het komt er in een hoofdartikel or> twig, 5n welk artikel het blad uiteenzet, dat En geland nioch over .geld noch over mannen beschikt om een nieuwen oorlog te kun nen voeren. Een der argumenten van de Daily Mail is de volgende: Wanneer deze nieuwe oor log mocht komen, weet niemand hoe hoog wel de belasting zal worden. Met dezelfde aangelegenheid hield, blij kens den Engelschen draad'oozen dienst, de Times zich gisteren bezig, die van oor deel is, dat de onbekookte wijze, waarop een deel van de regeering van Angora van de idee scheen uit te gaan, dat de geallieerden •het niet zoo ernstig meenen met hun verklaring, dat zij op energieke wij ze zullen opkomen voor hun standpunt. An gora moest niet denken, dat, wanneer het een agressieve houding aannam, de strijd krachten van de Entente zouden worden te ruggetrokken. In geen geval zouden de ge allieerden bukken, als de Turken mochten -probeeren 'hen gewapenderhand uit Konstan tinopel te verdrijven. Maar al wekten de laatste berichten den indruk, dat het niet waarschijnlijk was, dat momenteel de Tur ken zouden overgaan tot den aanval en zij integendeel eerder geneigd waren met de ge allieerden te onderhandelen, niettemin meent de Times, dat er geen enkele reden Is om te veronderstellen, dat de Turken te Angora wijziging hebben gebracht is de eisohen, gelijk zij die ter Londensohe confe rentie (Maart j.l.) hadden vastgesteld. Wel waren de geallieerden ten volle bereid van gedachte te wisselen over de bizon derheden van de regeling omtrent Konstantinopel om Turkije die soevereine rechten toe te kennen, die niet indruischten tegen 't principe der vrije zeeëngten en de bescherming van de Christelijke bewoners, maar een zoodanige overeenkomst moest tot grondslag hebben eerlijke onderhandlingen en geenszins een dreigementspölitiek, ge lijk Angora die al eei#tijdlang voerde. Een beletsel voor een redelijke regeling, die Turkije in staat zou stellen zijn onaf hankelijkheid te verzekeren, werd bovenal gevormd door alle perken der behoorlijk heid te buiten gaande eischen, die door de jonge Turken werden gebeld. Een ijdele il lusie, een zinsbegoocheling, noemt de Ti mes de verwachting van een groot aantal Turken, dat zij vandaag of morgen Thracië kunnen herwinnen. Het Smyrnasche vraagstuk was nimmer op gelost op een wijze, die satisfactie schonk, maar de aangelegenheid stond open voor een billijke regeling. Nochtans dienden aan twee voorwaarden te worden voldaan(1) garanties voor een ongestoord gebruik van Smyrna door de Turken als uitgangshaven voor den handel van Anatolië en (2) even eens garanties voor de Grieken, die hierin zouden moeten bestaan, dat hun belangen en hun volkswezen algeheele 'bescherming genoten. „Met deze beperkingen, ligt een ruim veld van onderhandeling en toegeeflijkheid van beide zijden open. De kwestie kan thans slechts worden geregeld, wanneer beide par tijen van goeden wille en te goeder trouw zijn.'* Berichten. B e r 1 ij n 7 Juli. (W. B.) Voor het uit eengaan van den Rijksdag herinnerde voor zitter Loebe er aan, dat tijdens het reces eindelijk de beslissing zal vallen over Op- per-Silezië. Wij koesteren, zei hij, de vaste hoop, dat de beslissing valt overeenkomstig het recht, dat de volksstemming in Opper- Silezië voor iedereen bloot heeft gelegd. (De leden verheffen zich van hun zetels). Wij hopen, dat het zelfbeschikkingsrecht aan het leed van Opper-Silezië een eind zal ma ken (toejuichingen). Wij namen heden een aantal wetten aan, die zekere wonden van den oorlog moeten heelen. Wij wenschen, dat onze verdreven en gevluchte landge- noolen met onze hulp zich een nieuw be staan zullen verwerven en dat hun werk het vaderland ten zegen zal strekken. B e r 1 ij n 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De bijzondere correspondent van de Vor- warts in Opper-Silezië maakt, melding van een onderhoud met Korfanty. Deze heeft het gevaar voor een nieuwen opstand, als de vérdeeling van Opper-Silezië ongunstig uit viel voor Polen, niet bestreden. Integendeel uitte hij als zijn meening, dat er dan een bloedbad zou zijn, zooals Europa nog niet had gezien. B e r 1 ij n7 Juli. (W. B.) De correspon- dent^der Voss. Ztg. meldt uit Kattowitz, dat van een feitelijke ontruiming van het indus triegebied door de opstandelingen nog geen sprake kan zijn. Bismarckhütte was 6 Juli nog geheel in de macht der Polen. De dor pen in het industriegebied lijden nog altijd' onder het Poolsche schrikbewind. In de ste den vloeit een nieuwe stroom van vluchte lingen uit de landelijke gemeenten. Bij de begiafenisplechtigheid van den in Beuthen doodgechoten Franschen majoor was even eens een afdeeling Poolsche opstandelingen tegenwoordig. Beuthen,7 Juli. (H. R.) De leiten be vestigen de veronderstlling, dat de moord op Montalègre het gevolg is gewec-st van een pan-germanistisch complot. Nadat te Beuthen het Duitsche benclenhoofd Lan- gosch was gearresteerd, hebben de interge- allieerde overheden dreigbrieven ontvan gen, waarin wordt aangezegd, dat zes Fran- sche officieren zullen worden gedood, als Langosch niet wordt vrijgelaten. Veronder steld wordt, dat de moordenaar van Mon talègre een zekere Rolle is, die in Mei 1920 deelnam aan een aanval op de Poolsche volksstemmingscommissie te Beuthen, van welke commissie een beambte werd gedood. Rolle was op het oogenblik van den aan slag op Montalègre opgemerkt in diens on middellijke nabijheid. Bij de fusillade, die op den aanslag volgde, werd Rolle doodelijk gekwetst. B e r 1 ij n, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De lijkschouwing van den doodgeschoten Franschen majoor, die de Franschen ge heim hebben gehouden, heeft volgens de Voss. Ztg. bewezen, dot het hier een schot gold uit een Fransch geweer, waarvan de kogel in den nek bleef steken. Het schot kan dus niet van Duitsche zijde zijn gekomen. Berlijn,7 Juli. (W. B.) Naar de bla den uit Beuthen vernemen, beschouwt men naar 't onderzoek naar de jongste ge beurtenissen te Beuthen tot dusver uitwees den Poolschen opstandeling Rossbcrg als moordenaar van den Franèchen majoor Montalègre. Als vertegenwoordiger van den opperpresident is de „Regierungsrat" Tidlich voor 't instellen van een onderzoek naar 't incident te Beuthen aangekomen. B e r 1 ij n 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). Naar aanleiding van het incident te Beuthen zijn naar de bladen melden, ernstige con flicten ontstaan tusschen Engelschen en Franschen. De Engelsche bataljonscom mandant eischte dadelijke terugtrekking der Fransche troepen, verder vrijlating van de gevangen genomen Duitsche gijzelaars, slui ting der Poolsche grens bij Schoppinitz en Pyslowitz. De Fransche dis'rictscontroleur wees al deze eischen van de hond. Gisteren kwamen te Beuthen weer Engel- sche troepen aan, een gedeelte met zwaar geschut. De Fransche autoriteiten staan nog «niet toe, dat het spoorwegverkeer wordt hervat, zoodat Beuthen nog steeds geheel van de buitenwereld is afgesloten. GisteT- voormiddag werden nog meer gijzelaars ge vangen genomen. Berlijn, 7 Juli. (\V. B.) De Fransche regeeringsvertegenwoorciigcr bij de proces sen te Leipzig is gisteren op straat door uit roepen van het publiek beleedigd. De ver tegenwoordiger van het ministerie van bui- tenlandsche zaken te Leipzig betuigde ter stond den leider der Fransche delegatie zijn spijt over het gebeurde. De politie stelde een onderzoek in en zal zorgen, dat derge lijke gebeuitenissen in den vervolge voor zoover slechts mogelijk is zullen worden voorkomen. Voor de bescherming der Fran sche regeeringsvertegenwoordigers wordt op alle manieren zorg gedragen. Leipzig, 7 Juli. (W. B.). Voor het Rijksgerecht begon heden het proces tegen den eersten luitenant Adolf Laule, thans eer ste luitenant bij het Rijksweerministerie. Op de uitleveringslijst wordt hij beschuldigd in Aug. 1914 in het dorp Hessen bij Saarburg een Franschen kapitein opzettelijk en met voorbedachten rade te hebben gedood. Er zijn negen Duitsche en vier buitenlandsche getuigen verschenen. Naar belcl. verklaart heeft hij op den morgen na den slag bii Saarburg in het dorp Hessen een. Franschen kapitein toegeroepen, dat deze zijn gevan gene was en hem de wapens moest overge ven. De kapitein weigerde dit. Bekl. wilde nu den Franschman met geweld zijn kepi ontnemen, maar de kapitein gaf hem een zoodanigen vuistslag, dat hij op den grond viel. Laule gelastte nu zijn mannen den of ficier te vatten en hem de wapens af te ne men. De kapitein sloeg daarop een soldaat in het gelaat, waarop deze den Franschman neerschoot. Bek', ontkent ten stelligste daar toe order te hebben gegeven. Leipzig, 7 Juli. (W. B.). In het pro- ces-Laule eischte het O. M. de vrijspraak van bekl. en dienovereenkomstig werd ook uitspraak gedaan. De proceskosten komen ten laste der rijksschatkist B e r 1 ij n, 7 J u 11. (W. B.). Naar de Vor- warts meldt, werden bij de stemming der stedelijke arbeideers over de sympathiesta king (men zie ons avondblad van gisteren) voor de stakers tot half een 's middags 50.750 stemmen opgenomen24.873 voor en 5347 tegen staking. Ongeldig waren 530 stemmen. De uitslag van de stemming van 't trampersoneel is nog niet bekend. Volgens de bladen valt er op te rekenen, dat drie kwart der arbeiders zich vóór de staking zullen verklaren. B e rl ij n, 7 Juli. (W. B.). Naar de tel ling der stemmen tot dusver uitwijst, zijn nu ol drie kwart der arbeiders voor de staking, terwijl maar twee derde noodig is. Volgens de Berl. Ztg. am Mittag heeft de Berlijnsche vakvereenigingscommissie tegen vanmiddag een vergadering belegd, waartoe ook de soc.-dem. gemeenteroads- en magistraatste den werden uitgenoodigd en waar gepro beerd zal worden een nieuwen grondslag te vormen voor onderhandelingen tusschen de magistraat en de stakende orbeiders. Berlijn, 7 Juli. (\V. B.). Het 8 Uhr Abondblatt bericht, dat bij de stemming der Berlijnsche trammanpenp maar een kleine volstrekte stemmenmeerdeibeid voor de staking is bereikt. Na een lang onderhoud met den „Stadtverkehxrat" dr. Adler, die er op wees, dat de stedelijke verkeersonderne mingen een nieuwe stoornis niet te boven zouden kunnen komen, besloten de raads leden van 't trampersoneel af te zien van 't neerleggen van den arbeid. B e r 1 ij n, 7 Juli. (WB.). De Voss. Ztg. meldt, dat de gemeentearbeiders van Spandau besloten deel te nemen aan de staking der Berlijnsche stedelijke arbei ders. Berl ij.n, 7 J uli. (W. B.). Het Berl. Ta- gebl. meldt uit Rostoak In alle Meeklen- burgscho badplaatsen staken de employé's der hotels, restaurants en koffiehuizen. Men is 't oneens over 't loon. Par ij sr 7 Juli. (H.-R.). In de commissie van financiën uit de Kamer heeft Briand er op aangedrongen, dat de commissie zou terugkomen op haar besluit om slechts de onvermijdelijke oredieten goed te keuren voor het onderhoud der troepen in Syrië en voor het terugtrekken der Fransche troepen uit Cilicië. Briand wees op de wenschelijk- heid hem niet te belemmeren in zijn vrijheid van bewegen op het oogenblik, dat hij zijn best doet om tot een regeling van den toe stand in het Oosten te komen. De overdre ven besnoeiing der credieten toch zou door de Turken beschouwd kunnen worden als een bij voorbaat in den steek laten van de Fransche rechten in Syrië, zonder dat daar een compensatie tegenover stond. Nadat Briand gesproken had, nam de com missie een motie aan, waarin zij haar vol doening te kennen gaf over zijn pogingen om de vreedzame betrekkingen met Turkije overeenkomstig de van oudsher bestaande vriendschap te herstellen en haar krachtigen wensch uitdrukt, dat de onderhandelingen spoedig zullen leiden tot het ophouden van den staat van oorlog, het uitwisselen der ge vangenen, een billijke grensregeling en een waarborging van de rechten der minderhe den en 'd© ontruiming van Cilicië mogelijk zullen maken, alsmede een belangrijke vëw mindering van de legersterkte in den Levant De commissie keurde ten slotte het bedrag vnn 280 millioen goed. Londen, 7 Juli. (R.). In het Lagerhui» vroeg Thomas Shaw of de Engelsche Mid« dellandsche Zeevloot bevel had gekregen naar Constantinopel te gaan en of er gevaat bestond voor vijandelijkheden. Chamberlain antwoordde Ik heb in hel begin dezer maand aan het Huis meege deeld, dat de opperbevelhebber van de Mict dellandsche Zee-vloot op het punt stond een! bezoek te brengen aan Constantinopel, met een vloot, die een gewonen oefentocht maakt. Ik heb, op grond van de gegevens, waaroveri k beschik, geen reden om te ver wachten, dat het tot vijandelijkheden zal komen. In antwoord op verdere vragen zeide Chamberlaindat de Kemalisten geen nei ging hadden getoond om neutraal gebied te schenden. Wanneer evenwel de Engetechö of geallieerde strijdkrachten mochten wor den aangevallen, zouden zij zich verdedigen, zonder eerst het resultaat of te wachten vanI de beraadslagingen in het Lagerhuis. (Toe juiching): Londen, 7 Juli. (R.). De koning heeft Smuts in het Buckinghampaleis ontvangen* Worthington Evans, minister van oorlog, woonde de audiëntie bij, die een half uur duurde. Londen, 7 Juli. (R.) Het'wordt thans waarschijnlijk geacht, dat Smuts en Craig de conferentie zullen bijwonen, die morgen te Dublin tusschen De Valera en de Zuid- Iersche Unionisten zal plaats vinden. Ndnr men weet, worden van deze conferentie groote verwachtingen gekoesterd. Gisteren zijn in Ierland, als gevolg van het optreden van Sinn Feincrs, weer vijf personen gedood. Kopenhagen, 7 Ju 1 i. (N. T. A). De premier van Denemarken, Neergaard, en do oud-premiers Gunnar Knudsen van Noorwe gen en Hjamar Branting van Zweden heb ben Woensdag gesproken op een open luchtsamenkomst, die door de Scandinavi sche vereeniging Norden, in de buurt van Roskilde, was georganiseerd. De Deensche premier gaf uiting aan den dank van Denemarken aan Noorwegen en Zweden voor hun steun tijdens de afwikke ling der Noord-Sleeswijksche kwestie en be loofde, dot Denemaxken in Noord-Slees- wijjc te werk zou gaan met allen eerbied voor de Scandinavische landen als geheel. De nieuwe grens zou door Denemarken geëer biedigd worden en Denemarken zou er acht op geven, dat deze ook door anderen werd gerespecteerd. «Afzonderlijk von .elkaar wa- ren de Scandinavische landen zwak, maar vereend bezaten ze een groot moreel gezag in de wereld. De volledige onafhankelijk- held van elk der drie 'landen moest eohtcr de basis zijn van al hun wederzijdschen ar beid en er moest geen alliantie of een Noordelijke Entente komen. De samenwerking moet gebaseerd zijn op een goed begrip van de eigenaardigheden van elk land. De Noorsche ex-premier wees er op, dat ook Noorwegen een samenwer king der Scandinavische landen wenschte en dat het een nieuwen bond begeerde, op de wijze als vroeger tusschen Denemarken en Noorwegen had bestaan en later tussdhen; Zweden/ en Noorwegen bestond. Het was niet de bedoeling een permanente instelling te vormen uit de Scandinavische interparle mentaire conferenties, maar zij wenschten' de kwestie met hun broeders in Noorwegen en Denemarken te bespreken. De beslissing inzake de kwestie der Aalandseilandenl druischte in tegen de wenschen van de be volking dier eilanden. Zweden had ver klaard, dat het zich bij de beslissing zou Lenig smart en droog een traan Breng een enklen zegen aan, Doe een woord van liefde hooren, En uw dag is niet verloren.. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 92 5 >/Er is één vrouw, Peter, met wie je dagen feamen bent geweest, en die „En die daar zeker al meer dan genoeg van Jieeft in 't bijzonder van Epictetus en de [Trojaansche Helena." „Twee klontjes suiker, Peter „Heel graag I Vrouwen zijn als bloemen. begon ik. - „Dat is een zeer diepzinnige opmerking, Pe ter, vooral uit den mond van iemand, die de Vrouw zoo grondig heeft bestudeerd en zooveel b^an haar weet." en het is jammer, dat zij haar lieflijk heid aan de woestijn zouden verspillen." ^En aan wiisgeerige dorpssmeden, Peter?" „Vooral, als 't arme smeden zijn." „Ik heb gezegd „wijsgeerige" smeden, Peter!" „Je vindt het hier natuurlijk verschrikkelijk senir-aam ?"r ging ik na eenige oogenblikken iroort. „Neenhet is hier heerljjk eenzaam, Peter." „En natuurlijk vindt jé deze hut hier erg j^imelijk en hm nederig?" Charmian glimlachte en echudde het hoofd. „Charmian Brown is immers zeer nederig en bescheiden „Maar je kunt je hier niet eens de weelde van een spiegel veroorloven om je haar be hoorlijk op te maken „Is het dan zoo slordig opgemaakt, Peter „Neen, neen," zei ik haastig, „ik dacht veeleer „Wat, Peter?" „Dat het heel mooi was I" „Zoo, ja, dat heb je me gisteravond ook al gezegd maar, hoe denk je er vanmorgen over „Met die blaren erin is het nog mooier Charmian lachte, en opstaand maakte ze een diepe, statige buiging voor me. „Bij slot van rekening, Peter, zien we toch overal dat er uitzonderingen op de regels zijnl" „Hoe bedoel je dat „Zelfs bij dorpssmeden I" Toen ik eenige oogenblikken later mijn ont bijt had geëindigd, stond ik op, nam mijn hoed, en wenschte Charmian „goeden morgen," en stapte naar de deur. Doch op den drempel keerde ik mij om, en keek naar haar. Ook zij was op gestaan, en leunde met haar eene hand op dc tafel, terwijl zij in de andere het brood mes hield. Zoo ontmoetten onze blikken elkaar. En wonder der wonderen I wederom, maar ditmaal plotseling en snel, steeg er uit de volle welving van haar hals een blos op, die wang en voorhoofd donkerrood kleurdehaar oogen werden diep en wonderlijk zacht van uitdrukking, toen verborgen zij zich achter de wimpers en op hetzelfde oogenblik gleed het mes uit haar hand, en met de punt naar bene den vallend, bleef het trillend in den vloer tus schen ons beiden in staan <Was dat een omen een voorteeken, d»t wees op wat, somber en verschrikkelijk, op dat oogenblik reeds, op den Grooten Weg van het leven op ons wachtte O, blind is de mensch, meer dan blind I Nog bijna voor het met trillen had opgehou den, bukte ik, en het mes uit den vloer trek kend, gaf ik het haar in de hond. En terwijl ik dat deed, beroerden haar vingers de mijne, en gehoor gevend aan een plotselinge, dolle inge ving, bukte ik, drukte er mijn lippen op en kuste ze haastig, hartstochtelijk en snelde toen heen, de hut uit, naar buiten Terwijl ik voortstapte bemerkte ik, dat het mes mij in den vinger had gesneden, en dat ik bloedde. in groote sorteering bij:. O, blind, méér dan blind is de mensch I Was dat geen waarschuwing, een omen om bij te huiveren, in weerwil van de zonnehitte Maar ik lachte, toen ik het bloed zag, en stapte dorpwaaits, vroolïjk van hart en licht van voet. O, blind, meer dan blind is de mensch I HOOFDSTUK XVIII. Waarin ik iets naders van Sir Maurice Vibart hoor. „Wel heb ik van mijn leven Ik stak het üzer weer in het vuur, keerde mij om, en zag een man in de deur staan en hoe wel de leeren hoed, en het korte ronde jasje vervangen waren door een keurige livrei, her kende ik onmiddellijk den voorrijder uit den nacht van storm en strijd. „Als dat geen geluk is, dan weet ik 't niet I" riep hij uit, waarna hij zijn hoed afnam cn het korte, dichte haar met het handvat van zijn zweep begon te kammen. „Het doet me genoegen, dat je er zoo over denkt," zei ik. e „Je mag gehangen worden, als 't niet zoo is!" zei hij. „En, vertel me eens, hoe is 't met dien mijn heer die zooals je je misschien herinnert in dien stormachtigen nacht het ongeluk had te vallen en zich toen zoo leelijk bezeerde „Het ongeluk had te vallen, en zich zoo lee lijk bezeerde herhaald^ de man, terwijl hij mij een blik van verstandhouding toewierp. „Jawel zich bezeerde zeg je? Wel alle machtig hij is goed I" Waarna hij den wijs vinger tegen zijn neus legde en opnieuw tegen mij-knipoogde. „Wat bedoel je „Ik bedoel, dat een heerschap dat toevallig in 't donker komt te vallen, misschien een gat in zijn hoofd krijgen kan maar geen twee blauwe oogen, een bloedneus, een stukgeslagen lip, en drie gebroken ribben, allemaal van dat enkele vallen als dat niet onnatuurlijk is wel allemachtiggroote genadeging hij voort, toen ik bleef zwijgen, „'t moet daar tus schen jullie beiden aardig heet toe zijn gegaan je hadt hem vastg enoeg in slaap gemaakt ook, want ik had een uur noodig om in Ton- bridge te komen, en hij heeft den heelen weg over geen vin verroerd eerst toen wij hem in „De Schakers" te bed legden, zog ik, dat hij nog leefde. Ai dot was me daar een geschio-' denis,.met al die kamermeisjes die de truppen op en af vlogen om naar „dien armen mijn heer" te komen kijken, terwijl ze mij almuar- door hoofdschuddend stonden aan te kijken, cn allemaal-vragen deden zonder kop of stoort, tot de dokter kwam. „Wat is er met hem ge beurd vroeg die me „Een ongeluk, mijnheer," zei ik. „Een ongeluk?" zei de dok-, ter, terwijl hij me aankeek op een manier, di« me maar half beviel. „Ja" zei ik, „met zijr. hoofd op een steen gevallen, of zoo iets" zei ik. „En was 't zijn eigen schuld, dat hij viel C vroeg de dokter toen weer. „Ja zeker I" zei ik „Hml" zei de dokter, „te oordeelen naor zijr oogen, zijn neus en zijn mond zou ik zoo zee- gen, dat iemand hem een handje geholpen had!' „Don ben je een verd uilskuiken I" hoo ren wé toen opeens iemand zeggen, en woarach- tig daar zit ons heerschap rechtop >n zijn bed cn kijkt den dokter nijdig aan. „Wat zegt u, mijnheer vraagt de dokter. „Dat deze mar» de waarheid zegt, en dat ik uit dat verd rijtuig ben gevallen en loon verder naar der» duivel„Wind u niet op, mijnheer," zei tor n de dokter, „dat zou in uw toestand gevaarlijk kunnen zijn." „Loop naar den duivel l' zei mijn mijnheer toen nog eens. „Duï zal ik doen^ zei de dokter, en weg ging hij. „En jsj daar zei mijn mijnheer tegen me, toen we alleen waren, „de duivel heeft me die vervloekte streek uit gehaald, maar nu heb ik een bediende noodig wat moet je hebben om bij mij te blijven t „Vijf en twintig shilling" in de week, zei ik- natuüilijk van de gelegenheid gebruik makendg, (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1