UPS' SAFE-lüMCHTINS de eemLANDER" buitenland. binnenland." «SWHIWBZ.'TlJrZ^ P.-ÜS OER AOVERTEHVÜÊiT met inbegrip van cca lAlSEGRACHT No. 4. I Deposito-Rentes ëen ]aar vast zes maanden opzegging een dag Magazijn JE BfiüOFH KLOK" Spaden Troaw' en Verlovingringen FEUILLETON. laags den grooten weg. Witte Schoenen en Kousen i. 0RQ0TEÜ9QRST UHSESTR. S2 20© Jaargang No. If per post f 3.—. per week (me» gratis wraekciins («gen ongelukken) 0.17* aizondeilgke nummcis 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TEL TNT 513. Woensdag 13 Juli 192 bewijsnummer, elke regel meer i 0.2S, dienstaanOio* ti ngen co Licldadigheids-advcitentiën voor de helft der prijs oor handel en bedrijt bestaan zeer voordccligc hcpalinccn ioc>r het ativcr<ccrcn hen* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op sun vraag toegezonden IVA AM Van hand a VAN DER GRAAF Co., AMSTERDAM ROTTERDAM Van onzen invloed als het grootste handelsinformatiebureau, wordt door den handel 6teed« meer gebruik ge maakt voor het lncnM^eren on re gelen van achterstallig;© en be twist© vorderingen x I Politiek Overzicht. 'Het initiatief van president Harding, waar in aan de geallieerde en geassocieerde Mo gendheden en ook aan China eert ontwape ningsconferentie wordit voorgesteld, heeft een vérstrekkende draagkracht en brengt ©en ingewikkeld samenstel van vraagstukken mede. Het houdt nauw verband met de be sprekingen welike in de Britsohe Rijksconfe rentie hebben plaats gieihad en beoogt vooral een vreedzame oplossing te geven aan het probleem van het verre Oosten. Maar daar naast houdt het ook middellijk verband met Europeesche vraagstukken. Het is merkwaardig te zien met hoeveel ingenomenheid de boodschap van den Ame- rikaanschen president in Engeland h ontvan gen. En dat lijkt begrijpelijk, want het Ame- :kaansche voorstel bevrijdt het Britsche Rijk an een ernstige moeilijkheid. Zoowel Ca- lada als Zuid-Af rika hebben zich heftig ver bet tegen de vernieuwing van het Japansch- Britsche Verbond en Australië en Nieirw- Zeeland aanvaardden die vernieuwing slechts onder zekere voorbehouden. In de Bngelsche pers waren de waarschuwingen van die Amerikaansche correspondenten, dat het Britsche Rijk zich niet van de Vereenigde Staten moest vervreemden door zich even \auw als vroeger te verbinden aan Japan aan de orde van den dag. Maar daartegen over kon Engeland -niet plotseling Japan van zich stooten door plotseling een contract, dat twintig jaar had gegolden, op te zeggen. De Britsche regeering moest een uitweg vinden, en deed door haar rechtsgeleerden in strijd met de tot dusver geldende opvat ting uitmaken, dat het bestaande verbond met Japan automatisch van kracht bleèf tot i3 Juli 1922. Daardoor werd tijd gewonnen, die benut werd om in levendige onderhan delingen te treden met de Vereenigde Sta ten. Hiervan is het voorstel van Harding het resultaat. Maar tevens is de quaestie daar door getreden uit de speciaal Britsche spheer en internationaal geworden. Japan moet voorzichtig zijn tegenover de Ver' eenigde Staten, en kan de uitnoodiging uit Washington niet weigeren te aanvaarden. En de verbreeding van de diplomatieke on derhandelingen neemt, zeer zeker wat den vorm betreft, voor de Oostersche groote mogendheid het kwetsende weg van de op- »osilioneele houding waarin zich een ge deelte van het Britsche Rijk bevond ten op zicht© van de hernieuwing der overeen- 5«;0 4 «/a 3»/»®/© komst. Groot-Brittannië kan de hoop koeste ren de goede verstandhouding met de Ver eenigde Staten, waarop de Dominions vóór alles prijs stellen te versterken, zonder te breken met Japan, welks vijandschap voor Engeland zeer gevaarlijk zou zijn. En boven dien geeft Harding's voorstel aan Engeland gelegenheid om het conflict van de Stille Zuidzee te bezweren, dat het ernstig be dreigt, omdat het eenmaal tot partij kiezen zal worden gedwongen. De Vereenigde Staten vinden in Harding's voorstel gelegenheid 't voor hen vitale vraag stuk der Stille Zuidzee onder zoo gemak kelijk mogelijke omstandigheden op te lossen en het bevredigt tevens een deel der pu blieke opinie in het eigen land, die zich on gerust betoont over de steeds toenemende militaire lasten, d-oor de internationale rivali teit aan het volk opgelegd. Berichten© Londen, 11 J ul i. (N. T. A., draad loos uit Horsea)) De „Evening Standard' zegt, dat het waarschijnlijk is, dat als resul taat van mededeelingen, die thans tus- schen de geallieerde regeeringen worden uitgewisseld de Opperste Raad spoedig zal bijeenkomen. P a r ij s, 12 Juli. (Hbl.) De „Echo de Paris" meent te weten, dat de Fransohe re geering binnenkort aan de Engelsche zal voorstellen tegen 25 Juli een zitting van den Oppersten Raad te houden, hetzij te Boulogne of te ïjarijs. De incidenten, welke den moord op kapitein Montalègre hebben vergezeld, hebben bewezen, dat de Engel- schen en Franschen het niet geheel eens zijn; er zou al zeer weinig hoop zijn dat de intergeallieerde commissie alsnog tot een gemeenschappelijk voorstel zou kun nen komen. Onder deze omstandigheden acht men het hier beter, dat de premiers ■maar zelf komen praten, zonder eerst het vraagstuk nog weer eens aan andere des kundigen toe te vertrouwen, zooals aan vankelijk tusschen Curzon en Briand was afgesproken. Men wil de conferentie nog in Juli houden, omdat Lloyd George te ken nen gegeven heeft, dat hij de geheele maand Augustus vacantie wil nemen. De „Echo" voegt er aan toe, dat kort ge leden aan Polen de vraag is gesteld of het er eventueel mee genoegen nemen zou in dien de districten van Gleiwitz en Hinden burg van het Opper-Silezische industrie gebied zouden worden afgescheiden. Polen heeft geantwoord, dat die districten buiten gewoon belangrijk zijn voor het economi sche leven van het land als spoorwegknoop- punten, omdat de geheele cokesproductie daar is geconcentreerd. Brussel. Reut.-B. T. A.) Den soc. afgevaar digde Pierard, die bij de regeering aandrong op het laten voren van sommige sancties in het Douanegebied van den Rijn en of te zien van de bezetting van Düsseldorf, Ruhrort en Duis burg, antwoordde de minister van buitenland- scho zaken in de Kamer, dat ten dien aanzien niets te zeggen had. De sancties waren krach tens intergeallieerd besluit tot stand gekomen. De geallieerden, die binnenkort ter bespreking van sommige punten zullen samenkomen, zul len in het bizonder hun aandacht schenken aan de Rijn-sancties. Par ij s, 12 Juli. (Havas). In antwoord op een vraag in den Senaat heeft Briand verklaard, dat de eerste veroordeelingen te Leipzig schandalig zijn. Het proces tegen Stenger gaf aanleiding tot een lage betoo ging van chauvinisme, gebeurtenissen, welke afschuwelijk zouden zijn, als men ze bij den huidigen toestand van Duitschland niet vooral als belachelijk moest beschou wen. Wij hebben onze vertegenwoordigers teruggeroepen en onze bondgenooten laten weten, dat wij ons niet langer tot deze paro die op de echtspraak zouden leenen en dat wij voornemens waren voortaan zelf onze eigen zaken te regelen. Of de geallieerden ons zullen volgen, staat aan hen te beoor- deelen. Ieder staat zijn eigen rechtsopvat ting voor. Duitschland moest goed begrij pen, dat het tijd wordt van houding te ver anderen. Wij hebben deze heele onmachtige betooging tegen ons recht en onze waardig heid aangezien en besloten Duitschland te toonen, dat de macht aan onze ziide is, en het gezegd, dat de bezetting van Duisburg, Ruhrort en Dusseldorp geen einde zou ne men, zoolang de bepalingen van het ver drag, en met name die omtrent de bestraffing van de oorlogsmisdadigers, niet zijn nage komen. Wij weten nu, dat Duitschland niet tot die bestraffing over wil gaan, namen onze stukken terug en verwittigden onze bondge nooten ervan, dat er nog rechters zijn in Frankrijk. Briand besloot: Ik hoop. dat de geallieer den zich bij ons zullen aansluiten. In ieder geval ben ik er zeker van, dat zii het niet vreemd zullen vinden, dat wij, na geen recht te hebben gevonden in Duitschland, het bij ons zelf zullen gaan zoeken (Levendige toe juichingen). P a r ij s, 1 2 J u 11. (Havas). Bij de bespre kingen in den Senaat heeft Briand het ge had over de uitnoodiging van Harding aan Frankrijk, om deel te nemen aan de be sprekingen over de beperking der bewape ning. Briand verklaarde dat Frankrijk, als het aan die besprekingen deelneemt, geenszins afziet van zijn waarborgen. Veiligheid voor alle volken zal uit deze conferentie voort spruiten. Briand sprak de overtuiging uit, dat hij het gevoelen van het parlement uit sprak, als hij Harding bedankte voor de uit noodiging aan Frankrijk om met alle volken samen te werken ten einde een betere op lossing voor dat wereldvraagstuk te vinden. P a r ij s, 12 Juli. (Havas). Viviani heeft tot Havas verklaard, dat de commissie voor de beperking van de bewapening, waarvan hij voorzitter is, 16 Juli zal bijeenkomen, maar de uitnoodiging van Harding schept een nieuw feit van groot belang, dat den loop der dingen kan veranderen. Havas meent, dat de commissie onmid dellijk uiteen zal gaan, na acte te hebben genomen vait het initiatief der Vei-. Staten, en na een toespraak van Viviani, waarin deze te kennen geeft, hoe hij het Ameri kaansche initiatief beschouwt, en de verhou ding daarvan tot het werk vaj\ den Volken bond in diezelfde riohjing. Par ij s, 12 Juli (Havas). Beide huizen van het parlement hebben de verklaring van Briand met overgroote instemming ontvan gen, in het bijzonder de Senaat, waar Briand nog hulde bracht aan den voorzitter, Léon Bourgeois, die zoo zeide hij heel zijn leven had gewijd aan dat vredesider.al. Londen, 12 Juli. (R. B. D.) Uit Washing ton verluidt, dat de Amerikaansche regeering het voor het succes der ontwapeningspionnen van het hoogste belang acht, dat de bespreking over het probleem van het Verre Oosten in het program der besprekingen wordt opgenomen, daar de meening heerschl, dat de gansche ont wapeningskwestie moei'iik kan behandeld wor den, indien dit probleem niet wordt overwogen. Het is bekend, dat Amerika er zeer naar verlangt om alle bestaande oorzaken van wrijving in het Verre Oosten op te hef 1 en. Tevens wordt ver romen, dat de Amerikaansche opvatting is, dat de betrokken naties het eens zouden zijn over de algemeene politiek m het Verre Oosten, al vorens in discussie te treden over de beperking der bewapening. In een telegram van Renter's bijzonderen dienst over de beperking der bewapenin gen wordt gezegd, dat het waarschijnlijk is, dat eenig verdrag of eenige overeenkomst, waarover men het definitief eens is gewor den, een speciale bepaling zal bevatten, waarin gezegd wordt, dat de opzegging van het verdrag door een der mogendheden, die het onderteekend hebben, tenminste 'drie jaar te voren moet geschieden, daar, wanneer eenmaal de ontwapening in wer king treedt, zij automatisch zal gevolgd worden door het ontmantelen der marine werven en van de machinerieën en het naar elders overbrengen der geschoolde werklieden. Het geheele stelsel van den aanbouw voor de marine zou aldus buiten werking worden gesteld en het zou gerui- men tijd vorderen om dit weer in te richten Naar vernomen wordt, was een der voor naamste redenen waarom Groot-Britannië het op prijs stelde, dat de V. S. het initia tief zouden nemen, dat het in dat geval Veel waarschijnlijker was, dat het eenig de finitief verdrag zou ratificeeren, dan wan neer het van elders kwam. Men moet niet uat het oog verliezen dot er in Amerika nog een sterke partij hardnekkig gekant is tegen ontwapening en vurig wenscht, dat de Amerikaansche marine de oppermacht zal hebben in de wereld. Hiertegenover staat echter de groo te massa des volks, welker eenig doel is het nemen van iederen maatregel te ver zekeren, die strekt tot verlaging der be lasting. (Hbld.). Londen, 12 Juli. (R. B. D.) De Daily Express meent te weten, dat Lloyd George waarschijnlijk zal deelnemen aan de confe rentie inzake de ontwapening en de regeling der quaestie van den Stillen Oceaan, die waarschijnlijk in het begin van den 'herfst te Washington zal bijeenkomen. De Daily Chronicle bevestigt dit. P a r ij s, 12 Juli. Een bewijs van het gewicht dat hier aan het initiatief van Har ding tot bijeenroeping van een conferentie voor de ontwapening wordt gehecht, is dat Briand voornemens is persoonlijk Frankrijk te gaan vertegenwoordigen. Hij ziet in deze bijeenkomst het begin van een geheel nieu we wereldpolitiek en acht het noodig, dat Frankrijk er vertegenwoordigd wordt door den minister, die zelf verantwoordelijk is voor de buitenlandsche betrekkingen. Het initiatief van Harding wordt hier fn de pers nog steeds in zeer gunstigen zin be sproken, omdat men er een middel in, ziet om Amerika weer aan de internationale bespre kingen te laten meedoen. Men kan nu, zoo oordeelt men, aan Amerika vragen hoe het den Volkenbond georganiseerd wil hebben om er aan te kunnten deelnemen en dan daarmee rekening houden. De stemming om Amerika aangenaam te zijn gaat hier zoo ver, dat de Matin aankondigt dat Briand van plan is de bijeenkomst van de Volkenbonds commissie tot beperking der bewapening, d'ie den 15en dezer hier moet plaats hebben, niet te laten doorgaan, om eerst af te wach ten wat te Washington besloten zal worden. Dit alles bewijst hoeveel men van de confe rentie verwacht. Volgens MrUet in de Petit Parisien was het voornaamste doel van Harding een ge wapend conflict tusschen de Vereenigde Staten en Japan, welke bedreiging steeds zwaarder op de wereld begon te drukken, te vermijden. Deze uitnoodiging is dan ook een schakel in de welbewuste politiek, door Hor ding sinds zijn optreden gevolgd. Omdat ze op touw is gezet om in het Verre Oostem den vrede te bewaren, waarschuwt Millet er te gen van de conferentie voor Europa te veel te verwachten. In het algemeen echter ziet men deze bijeenkomst hier met groot ver trouwen en optimisme te gemoet. Parijs, 12 Juli. (Reuter). De Senaat heejt het ere diet voor oorlog van 280 mil joen goedgekeurd met 383 stemmen tegen 9. Athene, (B. T. A.) 12 Juli. Volgens te legrammen uii'; Smyrna openden de Griek- sche troepen op vier verschil'ende punten van het front het offensief en bezetten Has- sam Padha. Constantinopel, 12 Juli. (B. TY A.). Volgens berichten uit Klein-Azië is d<* Grieksche aanval losgekomen en zouden da; eerste aanvallen der Grieken door de Tur ken zijn afgeslagen, waarbij de Grieken aan zienlijke verliezen zouden hebben geleden. Angora, I 2 J u I i. (B. T. A.). OfficiëeïJ Op het \V estelijk front, in het vak van Broes- sa, heeft een Turksche vliegende afdeelingj den vijand, die zich ten Westen van Broessal bevond, aangevallen. De Grieken trokkenl met verliezen terug. Op de andere frontert bleef het rustig. Constontinopel, 12 Juli. (B. T- A.). De Turken hebben mijnen gelegd in do kustwateren van de Zee van Marmora om da Grieken te beletten te landen. Kameroverzicht. Tweede Kamer In de vergadering van Dinsdag stelde de Voorzitter voor 7 Sept. te vergaderen oml vóór het nieuwe zittingjaar af te doen bur- gelijk© en militaire pensioenwetten, Rijksuit- keering aan gemeenten, en de technisch© herziening van de Kieswet. Aldus werd be sloten. De heer D r e s s e 1 'h u i s stelt voor do rechtstoestand der anvbtenaren aa-n de agenda tee te voegen, het werd zonder hoofd, stemming aangenomen. De zoak-Groenendaal. De heer Von Zadelhof had een inter pellatie willen aanvragen in zake Groenen- daal. De Regeering antwoordt evenwel niet op interpellaties. Daarom bepaalt spr. zich' tot een protest tegen de gevangenhouding. De Voorzitter ontneemt hem het woord. De heer K o 11 h e k wil de zaak op 7 September dadelijk besproken zien. De 'heer Van Ravesteijn vraagt ver lof tot de interpellatie over Groenendaal. De Voorzitter wrl haar houden op een nader te bepalen dag. De heer W ij n k o o p stelt voor morgen een interpellatie te houden. De Voozitter ontraadt dit voorstel. De Regeering heeft verzocht geen zaken' te behandelen, waarbij een of meer Minis ters moeten tegenwoordig zijn. De heer Merchant protesteert tegen het Kabinet, dat zich, door zich demissionair te noemen, onttrekt aan de ministerieel© verantwoordelijkheid. Het vooistel-Wijnkoop wordt verworpen met 55 tegen 28 stemmen. Het voorstel-Kolthek om de interpellatie vooraan op de agenda van 7 Sept. te plaat sen wordt verworpen met 60 tegen 22 sienv* men. Heet ontwerp-Bomans. Aan de orde is het ontwerp-Bomans be treffende 10.000 man van de lichting 1921. Deheer K. TerLaan wijst erop, dat Ka tholieken vroeger een meer militairistische houding aannamen. De heer W ij n k o o p verwijt de S. D. A. P. dienen van het militairisme. De heer Kolt hek is het met den heer Wijnkoop eens. De 'heer D u ij s bestrijdt de beide vorige. De heer Bomans constateert dat het ontwerp geen bestrijding ondervond. De heer Schokking verklaart dat de Christ.-Hist, op een uitzondering na, zullen voorstemmen, omdat bij de 10,000 ver wachtingen zijn gewekt. De heer Rutgers verklaart dat de meer derheid van de Anti-Revolutionairen zal te genstemmen omdat het voorstel voorbarig en onnoodig is. Het ontwerp wordt aangenomen met 71' tegen 10 stemmen. De Kamer gaat uiteen tot 7 September, LAIf GESTRA AT 43 - AMERSFOORT Het ndresvoor De juist© modellen WILLEM GROENHUIZE Zet den kikker op een stoel Hij springt toch weer in den poel. Naar het Enigelsoh van JEFFERY FARNOL. <*6 Zonder een woord te zeggen raapte ilc mijn knuppel weer op, en wijzend naar een opening in de heg iets verder, ging ik hem voor naar ©en open grasplek langs den weg. Aan den an deren kant van de grasplek liep het landweg getje, dat ijc vroeger al heb genoemd, en daar achter de Valleien terwijl ik in die richting keek, dacht ik eraan, dat ons avondmaal thans gereed stond, en dat Charmion op ditzelfde pogenblik op mij zat te wachten Met een «ucht trok ik mijn jas uit; en legde es, met inifn hoed, onder de heg. ^De rno^^yg^^^jpgekomen en wierp en terwijl ik mijn mouwen opstroopte, wierp ik nog een blik in het rond om de schoonheid van alles om mij heen in mij op te nemen van heg cn boom, en van den kronkelenden weg, de schaduwen van het bosch, den zachten glans van het water en de verre, vage lijnen van heu vel en dal. Over dat alles gleed mijn blik, droe vig en verlangend, want het scheen mij dat het voor de laatste maal zou zijn, dat ik al deze schoonheid zag. Doch toen ik bukte, en mijn wapen in de hand nam, herinnerde ik mij hoe ik, dien morgen, haar vingers had gekust, en een wonderlijk gevoel van berusting en blijd schap kwam over mij. De avondlucht, tot nu warm, deed thans kil aan, en een huivering ging mij door de leden, terwijl ik zoo tegenover Zwarte George stond; een schorre lach ontsnapte zijn mond toen hij het zag, wild en woest, en op hetzelfde oogen- blik viel hij naar mij uit, met een geweldigen slag naar mijn hoofd, die hoewel gekeerd door het taaie hout van mijn knuppel, mijn arm van den pols tot den schouder deed trillen. Ilc had slechts één doelhem op den arm te raken en zoo te ontwapenen. Daarop alleen richtte ik mijn taktiek, wachtend op een goed© kans, terwijl ik zijn snelle slagen en zijn harts tochtelijke uitvallen zoo ."goed mogelijk pa reerde. Telkens en telkens weer botsten knar send onze wapens tegen elkaar, nu boven mijn hoofd, dan ter linkerzijde, dan ter rechterzijde, soms in snelle opeenvolging, dan weer met een kleine rustpooze er tusschen, waarin niets werd gehoord dan het snelle hijgen van onze zware ademhaling, en het onafgebroken, doffe stam pen van onze voeten .Ik was al gekneusd op een half dozijn plaatsen en mijn rechterhand en arm waren half lam, terwijl ik in mijn schouder een felle pijn gevoelde, die met elke beweging scherper _twerdz en al sneller, en sneller en moeilijker begon mijn adem te gaan. Maar Zwarte George bleef aandringen en aandringen, onvermoeid, zonder ophouden, en deed slag op slag op mij neerdalen, terwijl niijn arm al zwakker en zwakker werd en de pijn in mijn schouder al ondragelijker. Hoe lang hadden wij gevochten Vijf minu ten tien een half uur een uur? Ik zag het zweet glanzen op zijn gelaat, zijn oogen waren woest en wild, zijn mond stond wijd open, zwaar en hortend kwam de adem uit zijn hijgende borst. Doch terwijl ik hem aankeek brak zijn knuppel door mijn verslapte verde diging en met een geweldigen slag, voor op het hoofd, deed hij mij achteruit wonkelen I» GROOTE SOIJTEFBOfO BIJ: het wapen ontviel mijn greep, en verblind door het bloed waggelde ik heen en weer, als een dronken man, en viel eindelijk neer in het gras.... Hoe heerlijk was het zoo te liggen, met mijn wang rustend tegen de koele moe deraarde, het pijnlijke lichaam uit te strekken cn de vermoeide leden rust te gevenMaar Zwarte George boog zich over mij heen, hij gend, en terwijl onze oogen elkaar ontmoetten, lachte hij t een vreemden, gebroken lach, en hij zwaaide met zijn knuppel om mijn her sens in te slaan juist zooals de marskramer had vooisaeld en morgen zou da merel op mijn roerlooze borst zingenen tenvijl ik Zwarte George in de oogen zag glimlachte ik. „Sta op I" hijgde hij, terwijl hij zijn wapen liet zakken. „Sta op of, bij God ik sla je dood I" Met een zucht stond ik op, cn nam den knup pel aan, dien hij mij tochield, cn wischte het bloed uit mijn oogen. Maar toen was het opeens of alles om mij heen verdween om slechts den man vóór mij te zien en terwijl hij opnieuw op mij los sprong, sprong ook ik op hem los, en sloeg naar hem met al de kracht, die mijn arm had een doffe slag van tegen elkaar botsend hout, en Zwarte George log op zijn knieën doch toen ik, mijn wapen latend zakken, op hem toetrad, stond hij weer op, hijgend, den blik op den geb;oken stok in ziin hand. „Georgezei ik. Je bloedt. Peter I" „Ja, jij ook." „Laat maar bloeden lot is goed voor een man somsgeeft 't verlichting. „Ja," hijgde ik, dat doet het; „cn misschien ben je.... nu bereid.... naar rede te hoo- ren „We zijn nog gelijk maar vuisten zijn beter dan stokken we zullenmet de vuisten verder gaan I" „Hebben we elkaar dan nog niet genoeg laten bloeden 1" „Neen I" siste George, met op elkaar geklem de tanden er zal nóg meer bloed van ons tweeën vloeien ik heb je'gezegd, dot er een van ons hier vannacht zal blijven liggen en dat zal gebeuren bij Godkom op met de vuist zal 't beter gaan Toen ik in Oxford was had Ik als boxscr een zekere vermaardheid verworven. Doch het was heel iets anders met een man von mijn eigen gewicht in een afgebakende ruimte tc vechten, een bepaald aantal ronden volgens vastgestel de regels, dan met een man als Zwarte George, op een stuk weiland, in het maanlicht. Boven dien was hij, naar ik al heel spoedig bemerkte, goed ingewijd in de geheimen van deze sport- kunsthet eenige verschil v/os, dat terwijl hij vocht met de beenen wijd van elkaar, cn de voe ten plot op den grond, ik op mijn teenen ba lanceerde, wat naar ik geloof de voorkeur verdient, omdat het de beweging sneller maakt en een ontvangen slag minder fel. Kort als de rustpoos was geweest, had zij toch long genoeg geduurd om mij weer op adem te brengen, en hoewel mijn hoofd nog bonsde van den slag, en het bloed mij nog overvloedig over het gezicht stroomde, en nu en dan in mijn oogen liep, waren mijn gcdachi ten volkomen helder toen wij tegenover eikoor gingen stoan voor wat wij beiden begrepen, dat 'de beslissende slog zou zijn. Zwarte George stond met zijn machtige, bree- de schouders eenigszins voorovergebogen, den linkerarm naar achteren getrokken, den rechtec dwars over zijn borst, voor den afweer, en zooi lang wij vochten, hield ik dien gebogen arm en. die groote vuist in 't oog, want hoewel hij biji na altijd met zijn linker sloeg, meende ik dat in dien lijdelijken rechter arm het groote wer* kelijke gevaar school. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1