BUITENLAND. BINNEN LAN D. FEUILLETON. poaHiwELiTsrziz: „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENÏIEH ONTEGENZEGGELIJK V1EESCHHQUWER A LAMME KZ Langs den groeten weg. SPOSTHANDEL I. GRGGTENDDSaT LAN8ESTR. 82 f^OUVEAUTE'S 20e Jaargang Ne. 12 ptr |)Oll f 3 per week <m«t grata «nekermg tegen ongelukken) f <U7». «IzonHetlijke tf AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 14 Juli 1921 van 1 -4 rebels f l.Ojj met inbegrip van cea; DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAl TEL INT 611 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbiea dingen en Lictdadigheids-adveitenticn voor de helft' der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer' voordeclige bepalingen voor het ad verloeren, hen# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- zijn on*6 monsterkamers aan de Papenbotstede tiet best gesorteerd ln MEUBELEN. Politiek Overzicht. Dé Vereenigde Staten hebben bovenaan Dvet programma der conferentie het vraag stuk van der beperking der bewapeningen ge plaatst En daarbij zal de vlootbepeking, •een zeer voorname rol spelen. Maar indien men Cot eenige overeenkomst betreffende de vermindering der maritieme strijdkrach ten komt, zal men als varvzelve tot de over weging van een 'beperking van strijd'kraoh- •JréTi te lande geraken. Die mogelijkheid 'o-dt vooral in Frankrijk scherp onder het gezien. Frankrijk beseft Cer dege, dat "TA op het oogenbük de eerste militaire mogendheid der wereld is, aanvaardt men op de te houden conferentie, waaraan Frankrijk zal deelnemen de beperking der militaire 'bewapeningen te lande, dan za! Frankrijk, opdat het evenwicht niet worde verbroken, zijn leger moeten verminderen, tegenover de vlootverminderingen van En geland en Amerika. Ofschoon men ook in Frankrijk begeerig is naar verlichting van oorlogslasten, ziet men daar het gevaar in van verzwakking van het verweer tegen TXrttsdhl&nd, da.., hoewel ontwapend, niette min door zijn getal als een voortdurende be>- Idreighvg wordt besohouwd. Frankrijk ge- >e!t, meer dan de andere mogendheden, «Je beteekenis van executie der vredesvoor waarden. In tegenstelling tot vroegere vre- Id'esv er dreigen zal de uitvoering der voor naams a clausules van het verdrag van Ver sailles lamge jaren kosten, en in het bijzon der denkt Frankrijk hier aan de clausules betreffende het herstel der Duitsche oor logsverwoestingen. De opheffing der sanc ties of wed een zwakkere miI'i'aire garantie, geven aldus dénkt men in Frankrijk verminderde zekoiheid om rent DuitsCh- iands betalingen. Frankrijk beseft zeer goed, dat het alle reden beeft om cle conferentie bij te wo nen, en naar verluidt zou Briand persoon lijk, evenals Lloyd George haar meemaken. Maar Frankrijk zal een waal.- z a am oog heb ben, niet alleen wat zijn positie in Austra lië en Azië betreft, waar het bezittingen heeft, maar ook wel degelijk om zijne machtspositie in Europa. Intussdhen doet men in Engeland uitko men, dat het Britsohe Rijk is voorgegaan in de praktijk der vredelievendheid. Archibald Hurt, de bekende maritieme correspondent van de Daily Telegraph merkt op, dat Enge land bezield wordt door een hooge, humani taire politiek, en volstrekt niet uitsluitend door oeconomische overwegingen. Toen de wapens tils and werd afgekondigd liepen con tracten voor den aanbouw van 617 schepen. Man heeft d^ze ongedaan gemaakt, terwijl van tweehonderd oorlogsschepen werd af gezien. Het aantal officieren bedroeg 150.000 in 1914, maar zal oo het eind van net jaar to 121.700 zijn verm 'nderd. Verder heeft Enge1 and afstand gedaan van het Twee Mogendheden stelsel, en verlangt met meer dat zijn vlcot de twee opvolgen de mogendheden de baas zal zijn, maar filechts" dan ze de sterkste zal wezen. Volgens den „Petit Paris'en" hébben de hvter-gealfieerde commissarissen te Oppeln him regeeringen er van in kennis gesteld, dat het hem niet gelukt is het eens te wor den over een gemeenschappelijk voorstel tot verdeeling van Opper-Silezië. De Echo de Paris, die dit bericht bevestigt, deelt mede dat men in Parijs besloten is, de op lossing van het probleem door de regeerin gen zelf zoo spoedig mogelijk te doen ge schieden. Er schijnt een nieuwe bijeenkomst van den Oppersten Raad op til te zijn, waar in naast de Opper-Silezische quaestie de quaestie der sancties zou worden bespro ken. En aan Polen zou gevraagd zijn, of het zich er mee vereenigen kan dat de distric ten Glehvïtz en Hindenburg van het indus triegebied zouden worden afgescheiden. Po len zal het natuurlijk tot geen prijs opgeven, a'l hebben dan in het industrie-gebied 256000 stemmen voor Duitschland ge stemd, tegen 202000 voor Polen. Na de uitlating van Briand over Opper- Silezië sohijnt er voor Duitsohland van Fransche zijde niet veel te verwachten te zijn. Intusschen blijken de geallieerden niet bij machte geweest te zijn een ongehoorde Poolsche terreur te beletten. Hetgeen men Leest (wij vermeldden een en ander in ons avondblad van gisteren) over de daden van Poolsche insurgenten in de kreits Hinden burg, die zich schadeloos willen stellen voor het 'Loon dat Konfanty hun niet heeft uit betaald, afpersen van geldsommen, mishan deling van studenten door slagen met ge weerkolven e. t. q. geeft een treurig beeld van den chaos waarin Opper-Silezië is ver vallen. Eindelijk, nu een vierde Poolsche opstand wordt aangekondigd, schijnen er voldoende Engelsche troepen te konien. Het vraagstuk van Opner-Silezië blijkt hoe langer hoe meer een groot getuigenis van wanpolitiek. Indien op één punt dan zul len de geallieerden hier tot d i e overeen stemming moeten komen, welke een krach tig, eensgezind gemeensohaopelijk ingrij pen mogelijk maakt. Ondanks de Iersche bevrediging en de ontwapeningsconferentie vertoont de wereld nog weinig van de spheer van harmonie, waardoor dergelijke gebeur tenissen, willen zij een algemeene beteeke nis krijgen, moeten worden omringd. Berichten. Washington, 1 2 J u li. (R.)..De voor gestelde ontwapeningsconferentie komt bij een op 11 November, den verjaardag van den wapenstilstand. Het departement van Staat ziet niet in, waarom de besprekingen niet zouden leiden tot plan voor een verbond van volken, gelijk Harding dat bepleit. R o m e 1 3 J u 1 i. (B. A.). Het agentschap Stefani meldt, dat de Italiaansche regeering president Harding heeft laten weten, dat zij een voorstel tot het houden van een confe rentie ter bespreking van beperking van be wapening met groote ingenomenheid zal ontvangen. B e r 1 ij n, 12 Juli. (V. D.) De Rijksbank heeft te Amsterdam eene credietovereen- komst gesloten betreffende meer dan 150 millioem gouden marken, welk bedrag door regeeringsmaatregelen zoo wordt vermeer derd, dat het mogelijk zal zijn op 31 Augus tus de verplichting te vervullen tot het be talen eener som in devisen voor schade loosstelling. B e r 1 ij n, 12 Juli. (V. D.) In aanwezig heid der Engelsche rechtskundige delegatie en vertegenwoordigers der Rijksregeering begon te Leipzig het proces tegen de luite nants ter zee Diliman en Boldt, daar de kapitein-luitenant Patzig, de bevelhebber der U-boot 86, naar het buitenland gevlucht was. Beiden werden beschuldigd van opzet- hadden laten schieten, nadat deze in red- dirvgsbooten hadden plaats genomen, om de getuige<n uit den weg te ruimen van het tot zinken brengen van J*et hospitaalschip. De gevluchte U-boot-commandant zou de beide aangeüclaagden gelast hebben het stilzwijgen over het voorgevallene te bewaren, terwijl hij in het scheepsjournaal niets vermeldde van het tot zinken brengen van het hospitaal schip, en de bemanning gedurende het voor val benedendeks hield. Dittmar weigerde ook thans opheldering te geven, terwijl Boldt daarentegen eene mededeeling deed over hetgeen zich had voorgedaan. Volgens de getuigenverklaring van den tweeden officier van het tpt zinken gebrach te hospitaalschip, werd dit niet aangewend tot het vervoeren van troepen en droeg het, zooals was voorgeschreven, de kenteékenen van een hospitaalschip. Uit de handelwijze tegenover de reddingsbooten maakte de ge tuige op, dat het de bedoeling der U-boot was de reddingsbooten m den gTond te bo ren, ten einde alle getuigen der gebeurtenis uit den weg te ruimen. B e r 1 ij n, 1 3 J u 1 i. (W. B.). In een on derhoud met den Opper-Si'ezisohen corres pondent van de Vossische Zeitung heeft de Engclsohe generaal Henniker verklaard, dat een ndeuwe Poolsche opstand met geweld zal worden onderdrukt. De Poolsche grens wordt thans gesloten en wel door troepen van alle drie in Opper-Silezië vertegenwoor. digde mogendheden. Voorts verneemt de Vossische Zeitung, dat de Engelsche troepen de laatste dagen krachtig optreden tegen de Poolsche ben den, welke nog in het bezit van wapens zijn. R y 'b i n s k, 12 Juli. (W. B.). Volgens verklaringen van vluchtelingen verklaren opstandelingen, dat de vierde opstand reeds 17 dezer los zal barsten. De leiders der op standelingen eischen, dat de Duitschers voor 13 Juli de streek zullen verlaten. Wie aan het bevel geen gevolg geeft, zal naar Po'en gevoerd worden. Brussel, 1 3 J u 1 f. (N. R. C.). De ka tholieke Vlaamsche Kamerfractie kwam vanmiddag bijeen en besloot als protest te gen het uitblijven van de door koning Al bert in de troonrede van November 1918 beloofde gelijkheid in rechte en in feite lusschen Vlamingen en Weien zich bij de stemming over de algemeene begrooting te onthouden. Voor tegenstemmen was in den schoot der fractie geen meerderheid te vin den. Mr. van Cauwelaert zal uit naam van d e Jeroen --obetr effen de verklaring in de Kamer afleggen. Stockholm, 13 Juli. (W. B.). Vol gens een hier ontvangen telegram is prins WiOhelm van Zweden in den Belgischen Congo zeer ernstig door malaria aangetast. (Prins Wilhelm is de tweede zoon van den koning van Zweden. Hij is den 17en Juni 1884 geboren). Frankfort aan de Main, 13 Juli. (W. B.) Het bureau van het internationaal werkverbond van de socialistische partijen, dat bestaat uit Adler (Oostenrijk), Grimm (Zwitserland), ,Ledebour (Duitschland), Lon- guet (Frankrijk) en Waühead (Engeland), is van 8 tot 11 Juli hier bijeengekomen. Aan de besprekingen namen ook vertegenwoordi gers deel van de linkerzijde van de Russi sche sociaal-revolutionairen en van de Rus sische sociaal-democralen. De bijeenkomst nam het volgende besluit: „Op de uitnoodi- ging van de Engelsche arbeiderspartij om tingen acht men echter noodzakelijk." Voorts teekende men verzet aan tegen de vervolging van de revolutionaire arbeiders beweging in Polen, tegen het witte schrikbe wind in Hongarije, tegen de bolsjewistische dictatuur en tegen d'en inval van bolsjewisti sche troepen in Georgië. Nopens de houding tegenover den toe stand in Duitschland tengevolge van het ultimatum der Entente en met name tegen over de tartende instandhouding van de sancties keurde de bijeenkomst het gedrag van de aangesloten partijen goed. Washington, 13Juli. (R.). Harding heeft een boodschap tot den Senaat ge richt, waarin hij o a. zegt, dat er drie din gen noodig zijn voor het herstel van nor male verhoudingen. In de eerste plaats moe ten de internationale leeningen worden her zien, dat wil zeggen verminderd. In de tweede plaats is het nutteloos, een herle ving in zak3n te verwachten, zoolang de belastingdruk op den voet van den oorlogs tijd wordt gehandhaafd. In de derde plaats gaf hij zijn woord, dat de regeering een ernstige poging zou doen om de bestuurs- kosten met vele millioenen te verminderen. Washington, 13 Juli. (R.). Har ding heeft de marine-begrooting geteekend, met inbegrip van het amendement van Bo rah, waarbij de president wordt gemachtigd, een conferentie van de drie mogendheden (Japan, Ver. Staten en Engeland) over de ontwapening ter zee bijeen te roepen. Rome, 1 2 J u 1 i. (V. D.) In den omtrek van Rome hebben hevige regens en orkanen gewoed. Verscheidene kerken zijn door den bliksem getroffen. Op zekere oogenblikken was de wind zoo sterk, dat boom en werden ontworteld. De kelders staan onder water. De temperatuur is zoodanig gedaald, dat de in woners de winterjassen te voorschijn heb ben gehaald. De Staatscourant van gister bevat o.a. de volgende Kon. besluiten •benoemd tot notariste Leeuwarden mr. P. D. Poelstra, thans te Holwerdte Dantu- mawoude (gem. Dantumadeel) A. Wassen- bergh, cand.-notaris te Arnhemte Ooster- wolde (gem. Ooststellingwerf) J. M. Canv- menga, cand.-not. te Oosterwoldete Olde- berkel (gem. Ooststellingwerf) H. H. Kiewit de Jonge, cand.-notaris te Uithoornte Steenderen C. A. Viëtor, cand.-notaris te Twello; te Oudewater jhr. mr. A. M. Ch. H. C. Bowler, cand.-notaris te Woerden benoemd tot commissaris van de rijkspoli tie A. J. Heuff, tevens commissaris van po litie in de gemeente Dordrecht benoemd tot inspecteur van de registratie en domeinen te Zwolle A. Mijs, thans ont vanger dier middelen te Woerden, en tot idem te Winschoten J. J. A. Phaff, thans ont vanger dier middelen te Sittard benoemd tot hortulanus aan de rijksuni versiteit te Groningen E. Laarman aldaar, tijdelijk werkzaam bij de Ned. Heidemaat schappij te Arnhem. Nfdei laiKl en Belglf. De „Nation Be'ge" maakt zich boos, om dat een groep Nederlandsche professoren en studenten een studiereis heeft gemaakt naar Bremen en Hamburg. De HoIIandsohe- Dwitsohe vriendschap is daarbij weer eens gebleken, zegt het blad, en het haalt de olies doet om het vertrouwen van FranjJ, Lr ijk te winnen, teneinde de Scheldek we s-i tie in zijn voordeel te zien opgelost*, laadj niet na om de onderdanigheid, welke het- voor de Duitschers gevoelt, te Ieteni blij*) ken. De Bnxsselsche berichtgever van het' Hbld melt: De it wee Amerikaanse he oorlogsbodems' „Pittsburg" en „Deans" 'hebben, zegt dar) „Nation Be'ge", aan die Nederlandsche re- geering toelating moeten vragen om da Schelde op te varen. De Fransche pantser-' kruiser Jeanne d'Aic" bezoekt op 16 Juli) Antwerpen en in verband hiermede vraagt»' ons een lezer aldus de „Notion" of hel geo [lieerde Frankrijk eveneens onrecht streeks de pretenties var» Nederland op de souvereiniteit der Schelde zal erkennen doom' toestemming tot opvaren te vragen. He® blad merkt nog op, dat drie officieren vort het Belgische leger rich waarschijnlijk aart boord van de „Jeanne d'Arc" zullen bevin den. I>e l>jnmi»i kwestie. In een beschouwing over de kwestie den Djambi-ooncessies schrijft de Kölnische Zei tung De nota is waarlijk forsch, vooral wanneer men bedenkt, dat het 't kleine Nederland is, dat zich op deze wijze tot hot oppermachtige Amerika wendt. Maar wellicht denkt de heer Van Karno beek Mot Amerikanen moet men op zijn Amerikaansch pralen. Vermoedelijk wilde hij met zijn krachtigert toon ook bij zijn eigen vol!: indruk maken. Door op deze wijze tot Amerika te sprc- ken, gaf hij de Djambi-kweslie een sterke nationale kleur; dit had hij noodig tegen hen, die na het aftreden van het Kabinet hun aanvallen op het ontwerp nopens Djambi verdubbelden. Na het verloop der zaken te hebben nage gaan, besluit het blad Daarmede is voorloo- pig een kwestie van de baan, welke in de laatste maanden Nederland, zoowel wat de binnen- als de buitenlandsche politiek be treft, druk heeft bezig gehouden en waarvan men toe moet geven dat zij in veel opzich ten de wereldpolitiek van heden belicht en dat daarin duidelijk naar voren komt, hoe Nederland in de groote problemen rond den. Stillen Oceaan betrokken is. Het is niet U veel gezegd, dat geen der zoogenaamde kleine naties zich op deze wijze in de inter nationale politiek heeft laten gelden. Overigens zal men met •belangstelling af wachten, of Amerika deze zaak er bij zal laten, of dat het tot'„vergelding" zal oven* gaan. woorden aan, welke de Vossische Zeiumg" deel te nemen aan een algemeen socialis-1 over dit bezoek geschreven heeft. Wij moe- tisch congres ter verzekering en versterking de „Vossische", aldus de „Nation", dank- telijken moord, daar zij, nadat hunne U-boot j van de tweede internationale en ter hand'- j baar zijn, want het blad vestigt onze aan hef hospitaalschip „Llandovery Castle" nabij having harer democratische grondslagen, in dacht weer eens op de sne'le herleving de Iersche kust tot zinken had gebracht, I tegenstelling met de dictatuur van het prole- gemeenschaippeÜjk met Patzig in strijd met j tariaat, zal worden afgeslagen. Besprekingen het volkenrecht op de schipbreukelingen ronder verbinding ter verkrijging van inlich- ven de Duitsche scheepvaart en de hulp, welke onze Noorderbuur Duischland in dat omzicht schijnt te beloven. Nederland, dat Opcenten vermo^ensbelöS' ting. De minister van BinnenJondsche Zaken heeft aan Gedep. Staten der provin ciën medegedeeld, dat, ten einde de vast stelling en invordering van aanslagen in de vermogensbelasting voor het dienstjaar 19211922 niet meer dan onvermijdelijk te vertragen, raadsbesluiten tot het heffen van gemeentelijke opcenten op die hoofdsom 's ministers departement uiterlijk 1 Aug. 1921 moeten bereikt hebben. Bij latere in zending zou aan het besluit geen gevolg meer kunnen worden gegeven. De minister verzoekt cle gemeentebestu ren hiermede' zoo spoedig mogelijk in ken nis te stellen en bij inzending der heffings- besluiten mede te deelen in hoever de be trokken gemeenten in verband met para graaf II van de wet van 30 Dec. 1920 tot de heffing van opcenten over het loopènd dienstjaar kunnen overgaan, dat wil zeggen of de verordening op de heffing van de plaatselijke inkomstenbelasting ingaande 1 Mei 1921 met de bepalingen der gewijzigde Wie het hart te hoog draagt om zijn rang of bezit, draagt eigenlijk het hart le laag. Naar het Engelsoh van JEFFERY FARNOL. 97 Het is mijn bedoeling niet u dit gevecht ven slag tot slag te laten volgende lezer heeft hier reeds meer dan genoeg van gekregen. Ik volsta dus met te zeggen, dat ik onder het vech ten" al heel spoedig tot de ontdekking kwam, dat ik verieweg de vlugste van ons beiden was, nog meer dan ik had gehoopt en dat ik het over- groote deel van zijn slagen gemakkelijk genoeg pareeren of ontwijken kon. Telkens en telkens schoot zijn vuist over mijn schouder heen, of over mijn hoofd, en telkens en telkens weer kwam de mijne met een fei len slag, nu op zijn hoofd, dan op zijn lichaam neereenmaal wankelde hij, en een ander maal zag iK hoe zijn gelaat door pijn vertrokken werdhij was een en al bloed, maar toch onvermoeid stormde hij telkens weer op mij los. ïk vocht thans als een wanhopige, woest ge- biuik makend van elke kans, die mij gegeven Werd, want hoewel ik hem viermaal raakte te gen hij mij een keer, waren zijn slagen vier maal heviger dan de mijnemijn bovenarm was half murw geslagen, en met schokken hijgde ifav- rt iM uii mtin boatmaar steeds blééf ik den doodelijken rechterarm in het oog houden. En eindelijk daar kwam hij los, met den arm, en den schouder en het heele lijf er achter aan, snel als een bliksemstraal, en onweer staanbaar als een kanonskogelmaar ik was gereed, sprong opzij, sprong weer vooruit en sloeg hem met al de kracht van mijn arm recht en vlak tegen zijn kaakbeen als een tol draai de Zwarte George rond, stortte toen neer, en bleef, met wijduitgestrekte armen, het gelaat in het gras, liggen Zoo lag hij eenige oogenblikken, roerloos. Toen hief hij zich langzaam op zijn knieën, daarna op zijn voeten, en zoo stond hij hijgend, afschuwelijk om aan te zien van bloed en zweet, en staarde mij aan, als in stomme verbazing. Terwijl ik hem aankeek, kwam er een groot gevoel van medelijden met hem over mij, en ik stak hem mijn rechterhand toe. „George I" hijgde ik. „O, George I". Maar Zwarte George keek mij slechts aan, schudde het hoofd, en kreunde. „O, Peter I" zei hij eindelijk, „jij bent een man, Peter I Ik heb gevochten o, ik heb veel gevochten van mijn leven, en nog nooit heeft iemand mij neergeslagen. O, Peter I ik ik zou er om van je kunnen houden als ik je niet zóó haatte kom laten we er een oind aan maken f" En weer balden wij onze vuisten, en klemden wij onze lippen op elkaar weer stampten de voeten op den grond, hijgde en siste de adem, en klo«\ken de doffe vuistslagen op hoofd en lijf. Toen, plotseling een stoot, hard en ge weldig ~3ls--4\et beuken van een ram een smaak als van zwavel in mijn mond een dof fe schemering voor mijn oogen ik begreep dat dit het einde was en drong voor de laat ste maal met een wanhopigen uitval op hem aanmaar ik was verblind, versuft mijn ar men vielen krachteloos langs mij neer, en op dat oogenbük schoot de rechtervuist van Zwar te George vooruit. Een vurige vlam spoot om hoog naar den hemel, de aarde scheen op te springen om zich op mij te werpen alles om mij heen werd donkere, zwarte duisternis een geluid als van donderslagen in mijn ooren daarna doodsche stilte. HOOFDSTUK XX. Hoe ik uit de duisternis weer tot het licht kwam. Iemand riep mij, ver, heel ver weg. Iemand boog zich van een steile hoogte naar mij voorover, om mij in de diepte te roepen en de stem was wonderlijk liefelijk, doch zwak, omdat de hoogte zoo groot was, en de diepte zoo diep. Dagelijksche ontvangst van En de stem bleef roepen, en roepen, en er kwam een gevoel van droefheid over mij, dat ik niet antwoorden konwant de stem was, zoo als ik zeide, zwak en wonderlijk liefelijk. Maar, langzaam, langzaam, scheen het mij of de stem nader kwam, of zij neerdaalde tot mij in de diepte der duisternis, waarin ik verzon ken lag of werd ik opgeheven naar de hoog ten, waar ik wist dat geen duisternis kon zijn Ja ss. werkelijk, ik werd opgeheven, want ik voelde een hond op mijn voorhoofd em zachte, koele hand, die mijn wangen beroerde, en het haar van mijn voorhoofd wegstreekeen krachtige, kleine hand was het, met zachte vin gers, en ze hief mij op uit de sombere diepte, die zwarter en vreeseüjker werd, hoe verder ik uit haar opsteeg. Steeds dichter bij en dich ter bij hoorde ik de stem totdat ik de woorden kon verstaan, die zij sprak en in de stem wa ren tranen, cn de woorden waren zeer teder. „Peter spreek I spreek dan toch tegen me. Peter „Charmian zei ik in mijzelf„ja, zeker, Charmian, want wiens hand kon mij anders heb ben opgeheven uit die vallei des doods, terug naar het licht en het leven Maar toch bleef ik zwijgen en zei niets. „O, Peter I sprr dan toch tegen me spreek toch tegen me I Hoe kun je daar zoo stil cn zoo bleek blijven liggen Toen voelde ik hoe zij haar armen, krachtig en beschermend, om mij heen sloeg, cn hoe zij mijn hoofd aan haar borst trok. „O, Peter mijn Peter I" Was dit Charmian, de koele troische Char mian Ik had immers nog nooit die warme tril ling in haar slem gehoord kon dit werkelijk Charmian zijn En terwijl ik zoo lag, het hoofd rustend tegen haar borst, hoorde ik, hoe haar hart mij toefluisterde, en het was of het mij iets wilde zeggen, dat ik maar niet begrijpen kon „Ik heb zoo lang op je gewacht, Peter, en het heele avondmaal is bedorveneen ko nijn, Peter je hield zooveel van konijn, en en, o God I ik wil je niet missen hoor je jne niet, Peter, ik wil je niet missen ik wil je niet missen I" Toen voelde ik hoe haar wang tegen de mijne werd gedrukt, en haar lippen op mijn haar, en op mijn voorhoofd haar lippen I Was dat werkelijk Charmian, en was ik Peter Vibart O! als ik mnor had kun* nen verstaan, wat hoor hart mij wilde vertel len met zijn vluggen en hartstochtelijken slog I En terwijl ik zoo neerlag aan haar borst, stil luisterend, drupte er iets warms op mijn wang, toen nogeens en nogccns heftig ging haar boe zem op en neer toen, door onweerstaanboreit aandrift gedrongen hief ik mijn armen op en sloeg ze om haar heen. „Ween niet, Charmian I" zei ik, met oen stem die niet meer dan een heel zocht fluisteren was, „ween niet, Charmian l" Een kort oogenbük omklemden haar armen mij nog vaster, nog teederder, toen hoorde ik hoor plotesüng snikken, ik voelde hoe haar ar men mij loslietenlangzaam hief ik het hoofd op en keek haar aan. Toen zak ik dat haar wangen door een gloeienden blos waren overt trokken. „Peter." „Ja, Charmian 'C „Heb jeZe zweeg, zenuwachtig het gras naast haar uittrekkend, en zonder mij aan t# zien. „Ja, Chormian „Heb jegehoordweer hield xe op,, en haar hoofd bleef afgewend. „Ik hoorde je stem mij roepen van heel, héél ver, en toenkwam ik, Charmian." „Was je bij je bewustzijn toen.toen ik je vond. Peter „Neen," antwoordde ik „ik lag in een heel diepen, zwarten afgrond." Zij zag mij than* weer aan. „Ik..,, ik dacht dat je.... dood was, Pa( ter." „Mijn ziel was uit mijn lichaam weggegaan maar jij hebt ze teruggeroepen." (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1921 | | pagina 1