De roman van een studente. iBOMMEHENTSPRUS 3 7?d~ r* „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. fêorgen: KALFSGEHAKT GROENTEN. A. VASM DE WEG. Lancgestraa? 23. Z"J« onargang No. 158 tooct f 2.10. Idem tranco jtt post f 5.—. per week (met gratis verzekering eg en ongelukken) f 0.175, afzonderlijke OAS, DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFP. 8UREAU? ARNHEMSCHE POORTWA* TEl tKT 513- Dinsdag 3 Jauuari 1922 PRIIS DER ADVERTENVIÊM Inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie# dingen en Liefdadigheids-adveitentilSn voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen *oor bet advcrlccicn. Ecna circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 09 aanvraag toogeaondcr». Politiek Overzicht (Slot). De Egyptenaren richten nog- andere verwijten öt him Britscho voogden. Sir Valentine Chirol, Ic bekende vroegere redacteur van de Times oor buitenlaivdsche zaken, heeft zich tot tolk 'au deze verwijten gemaakt. Het volk mort "egens de duurte der levensbehoeften: een ïrect gevolg van de Engelschc economische olitiek. Lord Cromer, diens medewerkers en pvolgers hadden wat den landbouw betreft zich «eelemaal toegelegd op den aanplant van ka- oen, zoodat koren uit het buitenland moest porden ingevoerd; dit was buitenmate noodlottig [jdens den oorlog en nadien, want evenals in ïuropa onbrak m verband met de algemeene mtreddering der scheepvaart de gelegenheid om leze producten aan te voeren. Het gist dan ook öet alleen onder de consumenten, maar ook »nder de kleine meest nog tot den fellah-stand tot de landbouw drijvende Arabieren) behooren- ie pachters, die met scheele oogen aanzien, dat lè over uitgebreid gebied heerschende kapitalist en buitenlanders zijn, die daarenboven, uit hoof- le der capitulaties, die de Europeanen tot be- itters van voorrechten maken, niet belasting- Jichtig zijn. De Köln. Ztg. merlct zeer terecht >p, dat de Britsche voogdij het land tenslotte hnir is komen tc staan; men behoefde slechts te >edenken, wat het beteekent, dat de over alle alcken van landsbeheer verdeelde staf van En- relsche ambtenaren in 1896 uit 286 personen >eslond om te klimmen tot 1671 en hierbij komt aog, volgens Chirol, dat dezen veel minder >xesteeren. Wat zich in de onderste volkslagen en bij het oenemend tal van ontwikkelden zich afspeelde, dopte gedeeltelijk ook voor de dragers van den cioon. Reeds voor den oorlog was 't geen ge- leim, dat de Khedive Abbas pasja (1892) met ord Cromer en diens opvolgers op slechten roet had gestaan en over 't algemeen een vijand van de buiten!ondsche heerschappij was geweest Zoo werd hij in 1914 verwijderd, temeer daar len zach naar Constantinopel had begeven om met Turksche en Duitsche hulp een aanval op touw te zc-tten tegen de Engelschen aan 't Suez- canaal en den Nijl. Terwijl het protectoraat tverd afgekondigd werd een ander, lid van het nee-koninklijk (khedivïstisch) huis, Hussein, tot rultan uitgeroepen, onafhankelijk van nu af aan an de Groot-Turken. Op Hussein volgde na ens dood in 1917 de tegenwoordige „heer- Jcher" Achmed Fuat, in geestelijk opzicht een reemdeling, die, in Italië opgevoed, van den •olksaard naar getuigd wordt weinig be- rip schijnt te hebbèn en een vijandige hou sing tegenover de nationalisten aanneemt. Er bestonden onder de nationalisten twee richtingen: de volgelingen van Zagloel en die van Adli pasja. Alle nationalistisch zich oriën- teerenden in den lande waren het er echter over eens, dot de in 1913 verleende instelling van een Wetgevende Vergadering, welker leden voor een deel slechts gekozen, voor een ander deel echter benoemd worden, niet overeenstemde met de eischen van den tijd; de opvatting van allen is evenzeer, dat er een eind moet komen aan 't protectoraat. Uit een beweging, die in t Voorjaar van 1919 uitbrak, bleek, welk ceen ge weldigen omvang het streven had aangenomen, lat diep wortel had geschoten in 't volk. Vcor de explosie destijds werd Zagloel verantwoorde- jjk gesteld en naar Malta gevoerd. (Ditmaal is Zagloel geïnterneerd op Ceylon). Dit belette echter niet, dat deze politicus, oen vroegere mi nister van onderwijs, in jonger jaren door het Vertrouwen van lord Cromer met onderscheiding behandeld, een jaar later te Lowden met lord Milner over de basis van een nieuwe constitute onderhandelde, die later met ecA bondgenoot schap met Engeland gepaard zou gaan. Er kwam een overeenstemming tot stand, die ook de goedkeuring van de Wetgevende Vergade ring wegdroeg. In Engeland week ondertusschen verloochende de voorstellen van lord Milner. Te Cairo trad het ministerie terug en Adli pasja Irwam aan 't hoofd van 't kabinet te staan. Hij reisde daarop, door de partij van Zagloel vijan dig behandeld, naar Londen om met lord Curzon te onderhandelen. De besprekingen leidden tot het onlangs bekend geworden en door ons ver melde voorstel van lord Cirrzon, waarmee Adli pasja geen genoegen wilde nemen. Hij ging weer naar huis en diende zijn ontslag in. Het voor stel van Curzon, noteert de Köln. Ztg., betee kent een eeuwige onderworpenheid en zou den opsteller ervan van tevoren reeds als voor de Egyptenaren onaannemelijk hebben moeten voorkomen. Middelerwijl waren in 't voorjaar van 1921 alsmede in den zomer allerlei onlusten ontstaan, waarop nu tegen Kerstmis, verdere ongeregeldheden, waarmee wij ons in vorige overzichten bezig hielden, volgden. HOTEL „MONOPOLE". de regeering een stop terug en Lloyd George: seint nog nader: Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Onthullingen. Washington, 2 Jan. (R.) De delegatie van de republiek van het Verre Oosten te Tsjita, die aan de conferentie verzocht heeft haar te hooren in verband met he>t Siberische vraagstuk, heeft verschillende mededeelingen openbaar gemaakt, die tusschen 14 Jan. en 9 Sept. 1921 zouden zijn gewisseld tusschen de Fransche en Japansche regeeringen inzake de vestiging van een Japansch protectoraat in Si berië met medewerking van Frankrijk en weder zijdschen steun op de conferentie te Washington. De Fransche en Japansche afvaardigingen ver loochenen de stukken als kwaadwillige verval- schingen. Blijkens Reuter's particulieren dienst be vindt zich onder de door de delegatie van Tsjita gepubliceerde documenten een protocol, dat, naar beweerd wordt, op 14 Jan. 1921 te Parijs zou zijn geteekend door Japansche ge delegeerden en de Fransche militaire missie en waarin wordt overeengekomen, dat Frankrijk tijdelijk de bezetting van Siberië door Japan zal begunstigen, op voorwaarde, dat Japan elke openbare of geheime organisatie steunt, gericht tegen de bolsjewisten. Deze bezetting zou wor den gevolgd door de instelling eener Russische regeering onder Japansche protectie en con trole. Voorts wordt verklaard, dat Frankrijk be reid is in deze aangelegenheid de noodige stap pen bij Engeland te doen. Een ander protocol betreft hetzelfde onder werp en is, naar het heet, op 12 Moart 1921 te Parijs geteekend door Fransche, Japansche en Russische gedelegeerden. De Washingtonsche conferentie wordt voor de eerste maal genoemd in een mededeeling, die op 2 Sept. door het Fransche departement van buitenlandsche zaken naar Tokio zou zijn gezon den. Daarin wordt gezegd, dat Frankrijk op de conferentie te Washington slechts op Japan kon vertrouwen. Het belooft Japan's belangen, even als tot dusver, te steunen, maar dringt er op aan. dat Japan zal helpen bij het omverwerpen van het sovjet-regiem, dat reeds begint te wan kelen en bij het tot stand brengen van een mo narchaal regiem. Verklaard wordt, dat er thans goed gedisciplineerde legers zijn in Hongarije en Zuid-Slavië, bereid om een inval in Rusland te doen, ten einde de orde te herstellen. Dit do cument is geteekend: „Ministerie van buiten- l&rvdscl'.e zaken". De Japansche regeering antwoordde op 7 Sept. en verklaarde zich solidair met het Fran sche voorstel. Zij verklaarde zich bereid steun te verleenen bij het herstel van den monarchalen regeeringsvorm in Rusland, hetgeen Japan in staat zou stellen zijn politiek te wijzigen. De directeur van de afdeeling voor Russische en Ver Oostersche aangelegenheden van het Fransche departement van buitenlandsche zaken verklaart, dat Frankrijk nooit met Japan heeft onderhandeld over bedoeld protectoraat en dat er geen schijn van waarheid in de documenten is. De Washingtonsche correspondent van 'tjribl. Zooals verwacht kon worden, ontkennen de Franschen en Japanners ten sterkste do Tsjita- onthullingen. Intusschcn is er niets aan het licht gekomen wat er vóór of tegen pleit. In elk ge val is de Engelsch-Fransche spanning aanmer kelijk verscherpt; er hangt een algemeene atmos feer van wantrouwen). Daarentegen maken volgens den witte-ster- correspondent der N. R. C. de stukken een weinig overtuigenden indruk. Hij voegt er aan toe: Intusschen is him invloed ongunstig, gezien1 de reeds met wantrouwen geloden Amerikaan- sche atmosfeer. DE CONFERENTIE TE CANNES. Dc economische besprekingen te Parijs. Brussel, 2 Jan. (B. T. A.) De Soir be richt omtrent de economische conferentie te Parijs, dat de Belgische afgevaardigden Zaterdag een uitvoerig stuk hebben ingediend, wuarin de vraagstukken, die volgens hen moeten worden opgelost, nauwkeurig zijn omschreven. Zij drin gen er vooral op aan, dat de bestoande toe stand in elk geval moet worden geëerbiedigd en dat men bovenal rekening zal houden met den bizonderen toestand, dien België zich in Rusland had verworven, waar België belangen heeft en rechten als deelgerechligde, welke niet miskend mogen worden. De conferentie besloot, dat het vraagstuk in zijn geheel te Cannes op nieuw onder de oogen zal worden gezien. Verklaringen van Foch. P a r ij s2 Jan. (H.-R.). Foch is aan boord van de Paris geïnterviewd door een medewer ker van de Temps. Foch verklaarde onder meer: Wat Duitsohland betreft, men moet dit niet tot het hemd uitkleeden, maar liever hel helpen weer op de been te komen, mits het zich ver plicht de schade, die het heeft aangericht, te vergoeden. Ook moet men de nieuwe staten helpen te leven en zich te ontwikkelen en Rus land probeeren te redden. Om deze vraagstukken te bestudeeren en op te lossen beveelt de maarschalk het stichten aan van een bond van deskundigen uit alle gealli eerde landen. Hij eindigde met te verstaan te geven, dat er weldra een deel van zijn gedenksohriften zal verschijnen. DE OPPER-SILEZISCHE KWESTIE. K a 11 o w i t z, 31 Dec. (P. T. A.). De Poolsch-Duitsche onderhandelingen makeri goede vorderingen, zoodat, ondanks het door de feestdagen veroorzaakte oponthoud, de meeste commissies tegen 15 Jan. a.s. haar rapporten zullen kunnen indiepen. Het verst gevorderd is de arbeid der commissie voor de steenkool, de delfstoffen alsmede post en telegrafie. De sub commissie voor de spoorwegen is gestuit op grroote moeilijkheden in verband met het groo- te aantal lijnen, vooral in het industriegebied. President Calonder zal in het begin van Jan. in Opper-Silezie aankomen. Over het vraag stuk der nationale minderheden in Silezië, waarnaar het secretariaat van den Volkenbond een speciaal onderzoek heeft ingesteld, zal te Genève worden beslist. Dc moordenaar van Mon- talègre gearresteerd. Pa rij s 2 Jan. (B. T. A.) De bladen verne men uit Zurich, dat Josehke, de moordenaar van majoor Montalègre te Breslau is gear resteerd. NA DE DUITSCHE SPOORWEGSTAKING. M a i n z, 2 Jan. (B. T. A.) De stakende spoor wegarbeiders te Mainz en Keulen hebben den arbeid vanmorgen hervat. B e r 1 ij n, 2 Jon. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Dusseldorp heeft de Rheini- sche Metallwaren- und Machiricn-fabriek we gens kolengebrek, voortvloeiend uit de spoor wegstaking, het grootste deel van haar bedrijf noeten stilleggen. Een vorstelijk geschenk. De Berlijnsche bankier Hugo Herzfeld heeft aan den rijkspresident vijf millioen Mark ter be schikking gesteld voor begaafde zonen van niet- bemiddelde ouders, die studeeren, zonen van ar- >eklers, van kleine ambtenaren, van officieren, zonder onderscheid van godsdienst of partij. Amnestie in Frankrijk. P a r ij s2 Jan. (H.-R.). De ministerraad heeft de algemeene bepalingen vastgesteld van een wetsontwerp nopens de militaire amnestie, dat, als het parlement weer bijeenkomt, ter griffie zal worden neergelegd. DE IERSCHE KWESTIE. B e r 1 ij n, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Vol gens een bericht uit Cork heeft de Sinn Fein regecring een verbod tegen landverhuizing naar Amerika uitgevaardigd. Nieuwe ongeregeldheden tc Dublin. Bij nieuwe kloppartijen onder de burgers van Dublin werden gisteren een jongen en een klein kind door revolverschoten zwaar cn twee man- hen licht gewond. Uit Spanje. B e r 1 ij n, 2 J o n. (N. T. A. Draadloos.). Vol gens een bericht uit Madrid wil dc Spaansche regeeTing de exploitatie van de Spaansche kwikzilvermijnen, die tot dusver waren ver pacht aan 't Londcnsche huis Rothschild cn ten aanzien waarvan het verdrag 33 Dec. afliep, zelf ter hand nemen. Albanië. B e r 1 ij n2 Jan. (N. T. A. Draadloos). In Albanië is een nieuw kabinet van Omer Vrion; gevormd met steun der uiterste nationalisten. Dc Korlisten-putsch. B e r 1 ij n2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het bericht, als zouden de leiders van de Karlisten- beweging in Hongarije uit de gevangenis zijn ontslagen, worde in dezen zin verbeterd, dat de Karlisten op den eisch van den rijksadvocoe I voorloopig nog in hechtenis blijven. DE VOLKSSTEMMING IN OEDENBURG. O ed en b u r g, T Jon. (B. T. A.) De plech tige inbezitneming van het volksstemmingsge- bied door Hongarije heeft plaats gehad. De commissie van geallieerde generaals heeft in de Fransche, Duitsche en Hongaarsche talen door een aanplakbiljet haar donk tot de bevol king gericht voor haaT gastvrijheid en haar on berispelijke houding en spreekt daarbij den wensch uit, dat thans hechte banden van vriend- schop tusschen de nabuurstaten geschapen mogen worden. Bij de onderteekening an het protocol zegt de generaal Guillaume de geallieerde generaals dank voor hun ridderlijke houding cn onpartij digheid. ZUID-SI AVIE EN ITALIË. Het incident te Sebenlco. P 0 r ij s, 2 J a n. (B. T. A.). Uit Belgrado wordt gemeld De regeering heeft tot de Itoliaansche regeering een nota gericht, waarin wordt ge- ëischt, dat het Ilalioonsche schip, dat zich thans m de haven van Sebenico bevindt, wordt teruggeroepen. Ook heeft zij een nota aan den Oppersten Raad verzonden, waarin een exposé van de incidenten wordt gegeven. In regeerings- kringen wordt verklaard, dat, wanneer het con flict tusschen Italië en Zuid-Slavie dreigend mocht worden, de tusschenkomst van den Vol kenbond zal worden ingeroepen. De bladen vernemen uit BelgradoKoning Alexander, die in den omtrek van Lurliane op jacht was, is met den grootsten spoed naar Belgrado teruggekeerd in verband met de heer schende spanning in de Italiaansch-Zuid-Slavi- sche betrekkingen. Men hoopt, dat, ondanks de geprikkeldheid der openbare mecning, een voorzichtige gedragslijn zal worden gevolgd. B e r 1 ij n, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). De regeering te Belgrado heeft den eisch, die door den Italiaanschen consul is gesteld aan den stadhouder van Dalmatië in verband met de voorvallen te Sebenico, afgewezen. Deze eisch betreft het geven van genoegdoening door strenge bestraffing der schuldigen en het be wijzen van eer aan de Italiaansche vlag door de Zuid-Slavische troepen. De Zuid-Slavische regeering heeft haar leedwezen over de gebeur tenissen betuigd. Het bolsjewistische leger. Londen, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Da militaire leden von het negende Sovjetcongrea onder leiding van Trotzky nomen een motie aan,, volgens welke in verband met de onzekerheift van den politicken toestand een verdere ver* zwakking van het roode leger, dat reeds van 5 millioen tot 1,800,000 man is verminderd, niet kan worden gedoogd. DE NOOD IN RUSLAND. Ontstellende toestanden in hel W olgo-gcbicd. Uit Riga wordt, volgens de Tel., aan dc Chi cago Tribune gemeld, dot op de bijeenkomst van het al-Russische congres der Sovjets op 25 Dcc. j.l. de afgevaardigde van Somara, Anton.of Ovensko, rapport heeft uitgebracht over geval* len van kannibalisme, welke thans in de pro vin* cie Samara voorkomen. Hij zeide, dot in het dis»* trict Romekovekski de menschen hun doodert niet durven begraven, voordat de lijken tot ont* binding zijn overgegaan. De Sovjct-regcerinu voedt slechts 15 percent der hongerlijdenden, verklaarde hij. Daar het al-Russische hulpcomité tegen hall Januari slechts 50 percent der kinderen en 5 percent der volwassen bevolking van voedsel zal leunnen voorzien, zijn de overigen ten doo* dc opgeschreven, omdat de volgend© oogst eerst over zeven maanden verwacht kan worden. De menschen sterven in afwachting van hulp, die niet komt en waarover in het buitenland slechts opgeblazen redevoeringen worden go* houden, zeide hii Wij-bezitten berichten, dnt ouders hun kindo* ren vaak naar de steppen medenemen en ze dnatf in den steek laten, dat moeders gek worden en hun kinderen do oden en dat andere misdaden worden gepleegd, die te verschrikkelijk zijn 01a op te noemen. Ovensko deelde mede, dnt alleen in Snmnra 2 millioen menschen van honger omkomen. Het congres hoorde ook zijn verslag aan over den landbouw. Volgens dit rapport - zijn de resulto- ten der belasting in natura over 1921 ontmoedi gend geweest. De ontvangsten in graan bedroe* gen slechts 75 percent der in 1920 uit het con* fiscatie-slelsel verkregen hoeveelheid. Hij verklaarde, dat in het Wolga-dislrict, dat een derde gedeelte van de totale oppervlaktj van Rusland bc-slaot, waar graan wordt ver bouwd, geen belasting in natura kan worden ge heven. Hij verwachtte, dat ook Turkestan en de Ockraine in 1922 graan van buiten noodig zul len hebben cn dat dit een economische cata strophe voor Rusland zal beteekencn, tenzij mid delen worden gevonden om het tekort aan te vullen. Een slachtoffer zijner mcnsch* Levendheid. Donderdag is te Moskou aan vlektyphus over leden de Engclschmnn dr. Reginald Farrnr, dia in Rusland Nansen terzijde stond bij de hulpor ganisatie. Het eerste schip van het I. V. V. nuar Rusland. Woensdag 28 December j.l. vertrok van Ham burg het stoomschip „Christian Russ", gechar terd door het Internationaal Verbond van Vak* voreenigingen, met een lading levensmiddelen en kleeren, bestemd voor de hongerlijdenden in Rusland. Het schip, dat begeleid werd door 3 vertegenwoordigers van het I. V. V., te weten de kameraden Wouters, gedelegeerde der Bel gische Vakcentrale; Vollmerhause en Stroht, daartoe aangewezen door het Duitsche Vakver bond, heeft als bestemmingsoord Riga, van waaruit de goederen worden overgeladen en per spoor verder gezonden via Moscou naar he<t Chucash-district, woar het I. V. V. op zich ge nomen heeft 40.000 kinderen te voeden en to verplegen. De lading van het schip bestaat uit c.a. 1200 ton levensmiddelen cn kleedingstukken, en wel uit: 589.150 K.G. roggemeel, 250.000 K.G. wcilenmeel, 29.916 K.G. reuzel, 29.100 K.G. spek, 50.450 K.G. suiker, 35.704 K.G. cacao, 11.300 K.G. margarine1, 19.050 K.G. maggi-soeppreporaten, Het geluk keert terug tot hem, die het ge geven heeft. door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevrouw A. E. NUIJS-POSTHUMUS. 68 Ema lachte nogmaals droevig, terwijl zij de lamp aanstak. Zonder jaloezie gunde zij haar Vriendin haar geluk. Het verheugde haar voor de dappere, volhardende strijdster, dat zij bij tijds de haven van het huwelijk en van de wei- Vaart bereikt had. Maar met haar ruilen nooitEn Bonifer I Zij schudde het hoofd en «dacht vol trots „Hij, dien ik liefheb, is van harder hout ge maakt dat is een man, en mijn liefde is nog altijd met vrees vermengd I Daarom moet ik hem ontwijken, totdat alle vrees bij mij verdwe nen is I" Daai ging de deur open en Meta kwam naar Ema toe. Haar oogen waren rood en hadden een jrochtigen glans. „Erna I" zeide zij haastig, met bevende stem I^Brna stel je voor Erna gaf haar een kus. „Ik weet 't al, kind I En ik feliciteer je ven harte. Moge het je altijd recht goed gaan in het leven I" <op begon de andere wtfcr te schreien. Zij viel haar om den hals en kuste haar, totdat Erna zich eindelijk voorzichtig losmaakte. „Dat is vreeselijk gauw gegaan, Meta I" zei de zij. Meta lachte. Zij zag er veel beter uit dan an ders, jonger en mooier. „Ja ik weet het zelf niet Eerst heb ik hem een standje gemaakt, toen hebben wij ge kibbeld, toen waren wij boos op elkander, toen keken wij elkander aan, en begonnen beiden te gelijk om Dina Spielvogel te lachen en toen waren wij meteen verloofd. Het kwam ge heel vanzelf. Alles op de wandeling. Op den te rugweg waren wij reeds verstandig en bespra ken als groote menschen wat er nu zou gebeu ren I" „En wat zijn nu je plannen, Meta vroeg Erna. „Ja zie je eigenlijk wilden wij naar zijn ouders reizen om hen te verrassen. Ik ken hen reeds lang, en zij waren altijd vriendelijk tegen mij. Nu hebben wij hen hier aangetroffen. Zij willen mij dadelijk mee naar huis nemen en hem natuurlijk ook om nader kennis met hen te maken I Vanavond nog I Ik heb het noo- digste, althans voor een paar dagen, reeds in mijn koffertje gepakt. Want zie je om col leges te loopen en les te geven daar staat mijn hoofd nu niet naar I" „En later „Wij trouwen zoo spoedig mogelijk en trek ken dan naar München. Daar zet ik mijn stu diën voort en doe mijn examen alleen een beetje rustiger dan tot dusverre en hij wijdt zich geheel aan de vrouwenquestie theore tisch in geschriften en woorden I Weet je niet hier blijven al was het maar om Dina Spielvogel I Er is te veel over gepraat, al is er ook geen kwaad gebeurd. Te München kraait ér geen haan naar I Je moet mij te München ko men opzoeken I Of ga daar ook studeeren I" „Dan kan ik tweemaal in de week bij je ko men eten, hè zeide Erna lachend. „Neen, Meta, ik blijf hier I Ik moet wel I Maar vertel mij nu eens kijk nu niet naar de deur, maar blijf nog een oogenblik hier hoe gaat het nu verder met de menagerie Meta maakte een gebaar van minachting. „Laat hen maar ergens anders Duitsch leerenl Onderwijzers zijn er genoeg. De nieuwe cursus is pas begonnen, en gelukkig heeft nog geen van allen in dit semester betaaldl Ik zal waar lijk geen traan om hen laten. Ik verzeker je, Erna: dat ik van dit les geven af ben, is niet het kleinste deel van mijn gelukl Het is niet alleen het eentonige werk maar die eeuwige strijd met de mannen dat eeuwige afweren en op zijn-hoede zijn, net als in den oorlog waar achtig, net als in den oorlog, Erna. Je kunt het je niet voorstellenl" „O jawel!" antwoordde Erna. „Maar is het niet jammer, als de menagerie nu naar alle windstreken vliegt? Jij hebt de exotische verza meling met zooveel moeite en volharding bij eengebracht er zijn werkelijk prachtexempla ren bij en je hebt het zoo'n eind gebracht in het temmen van je beschermelingen zou dat alles nu voor niets geweest zijn?" Meta haalde de schouders op. „Wat moet ik dan doen? Ik kan ze toch niet meenemen naar München. Het eenige wat mij overblijft is dus hun een afscheidsbrief te schrij ven, evenals ik vandaag reeds de lessen heb op gezegd!" „Vandaag?" vroeg Erna plagend. „Weet je dat heel zeker, Meta?" „WelzekerI Bc heb immers de kaarten zelf in de enveloppen gedaan en de adressen er op geschreven en JEn ze toen in je zak laten zitten! Kijk eens, wat je gedaan hebt!" Erna nam het pakje brieven van de tafel en zag haar afkeurend aan. Meta stond reeds met don deurknop in de hand, ongeduldig om naar haar gezelschap terug te keeren. Nu schrikte zij toch. „Lieve hemel!..zij zijn er toch niet ge weest?" „Natuurlijk!" „En moesten weer weg gaan?" „O neen! Zij hebben hun twee uren les ge had! En v/eet je van wie? vroeg Erna zoo on schuldig mogelijk. „Ja kijk mij maar niet zoo ontsteld en ongeloovig aan. Bc ben nu eens zoo vrij geweest „Jij?" riep de andere op een toon van de uiter ste verbazing. „Maar hoe heb je dat aange legd?" „O het ging bestl Weet je 200 vreeselijk dom ben ik toch ook niet, als het er op aan komt!" „Jij?" herhaalde haar vriendin en schudde het hoofd. Die gedachte was geheel nieuw voor haar. Erna had zich er echter reeds vertrouwd mee gemaakt. Zij .ging naar Meta toe, legde de han den op haar schouders en keek haar smeekend aan. „Lieve, goede Meta toe wees nu eens lief en geef mij de menagerie cadeaul Je hebt ze nu toch niet meer noodig! Dan heb ik iets om van te leven! Dan kan ik hier blijven! Dan ben ik geborgen! Je doet werkelijk een goed werk, als je mij tot je erfgename benoemt!" Meta was geheel verbluftl" „Ja.maardat gaat toch niet, Erna zeide zij langzaam. „Waarom niet. -Je je hebt het nooit bij de band gehadi" „Tk zal er mij wel inwerkenl De heeren zullen wel een beetje geduld met mij hebben!" „Ja dat geloof ik graag! Dat is het juist! Je bent veel te mooi!" Erna lachte. „Jij bent toch geen vogelverschrikker, Meta! En het puntje van mijn neus offer ik zeker nicl voor mijn studie op, zoools onze heeren karnen raden ginds in de Hirschgasse doen. Maar zó<? zal het ook wel gaan. Bc zal mijn groote school* kinderen wel op een eerbiedigen afstand hou den! Reken daar maar opl Onze volwassen schoolkinderen moeten ieder op zijn eigen ma nier behandeld worden, dan heb ik al gezienli Geloof mij, ik zal de kunst om met mannen ont te gaan wel leerenl En als iemand het 'ongepast mocht vinden, dat ik met open romen in het bijzijn von onze waardige huisjuffrouw taalles* sen gaf aan vreemde heeren, zeg hem don maar. dat ik liever wil werken don verhongeren of bijl iedereen bedelen. Als hij wil, i?iag hij mij daar* om verachten. Dat kan mij niet schelen, als ild maar geld genoeg verdien! Zeg eens hoe* veel betaalt de menagerie?" „Vqf en twintig Mark per maand en peT per* soon! Zoo mogelijk vooruit!" zeide Meta Wig* gers. „Daarvan kun je leven en studeeren. Maar wees zuinig en houd je geld bij elkander, ent, vergeet niet, dat je in de vacantie, dus meert dan drie maanden lang, niets verdient, en da> je ook ziek zoudt kunnen worden Erna schudde het hoofd. „Och kom! Je wordt niet ziek! Althans nie^i1 als je wat te doen hebtl" (Wordt vervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1