lUUmHEMEHISPRllS jjjj 7^ „DE EEMLANDER" mus du maniiia z 14z™ '.2 BUITENLAND. koloniën. BINNEN LAND?" FEUILLETON. Oe romen ven een studente. 20e Jaargang No. 160 per post f 3.—. per week (met j-ratfe verzekering f;en ongelukken) 017* aizondcilijkc nummers CUOS. AMtRSFOORTSCH OIRECTEIIR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TE1 INT 613 Donderdag 5 Jauuari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensta.mbie» dingen en ücidadigheids-adveilentiên voor dc helft der pril» Voor bande» en bedrijf bestaan teer «oordccligc hcpalineen foor bet advcrlecrcn- tcof circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Dc duikbootkwestie. "Parijs, 4 Jan. (H.-R.). Uit Washington ^ordt gemeld, dat de Fransche afgevaardigden Verklaard hebben de beperkingen nopens den toorlog met duikbooten aan te nemen. Eveneens tiebben zij medegedeeld, dat zij de andere ver klaringen van Root aanvaarden, waarbij wordt bepaald, dat elke duikbootoommandant, die deze bepalingen overtreedt, zal kunnen worden ge straft met de straf, die op zeeroof staat. Washington, 4 Jan. (R.). Groot-Brit- tennië heeft de voorstellen reeds aanvaard en boewei noch de Italiaansche nooh de Japan- fcche delegatie van haar regeering definitieve Instructies ontving, wijst alles er op, dat Italië en Japon evenmin ernstige moeilijkheden zullen «opwerpen, nu het voorstel door Frankrijk is goedgekeurd. DE CONFERENTIE TE CANNES. Parijs, 4 Jon. (B. T. A.). De Fransche ïnancieele afgevaardigden, de delegaties van België, Japan en Italië, burggraaf Isjïi, Hayasji, 'de Japonsche gezanten te Parijs en Londen, Rainer, de minister voor de bevrijde Italiaan sche gebieden, Salvogo Rcggi, de Italiaansche afgevaardigde in de commissie van herstel, zijn allen vanmiddag te kwart voor zes naar Cannes .vertrokken. C a n n e s, 4 Jon. (B. T. A.). Lord Curzon, de Engelsche minister van buitenlandsche zaken en de Italiaansche delegatie ter conferentie van den jDppersten Raad, zijn heden alhier aangekomen. Rome, 4 J a n. (B. T. A.). De Grieksche mi- aister-president Goenaris is heden in gezelschap van Baltazis naar Cannes vertrokken. DE ONTWAPENING VAN DLQTSCHLAND. Ingevolge het ultimatum en de ontwopenings- Jiota van Mei 1921 heeft de „Reichstrëuhandge- sellschoft" tot 15 Nov. de volgende voorraden wapens, munitie en oorlogstuig ter vernietiging in ontvangst genomen 546 kanonnen, 546 ka nonloopen, 978 affuiten, 2.465.143 stuks ar tillerie-munitie en mijnen. 2.022.197 lonten voor artillerie-munitie, 5.950.661 K.G. kruit e.o ontploffingsmiddelen, 1577 bomwerpers, 9902 machinegeweren, 415.512 geweren, karabijnen en tnnkgeweren, 27.242 revolvers en pistolen, 246.482 blanke wapens, 2.4T9.556 granaten en handgranaten, 2.849.200 lonten- voor handgra naten, 62.725.477 patronen voor handwapens, 420.842 kardoezen, 839.963 springpatroncn, 18.283 wagens, 1357 veldkeukens en verder groote hoeveelheden ander oorlogsmateriaal, als onderdeelen vun schietwapens, optische instru menten, telefoonmoteriaal, materiaal voor het bouwen van bruggen en pontons, gasmaskers, werktuigen, veldspoorwegmateriaal, keukenge rei. stalmateriaal, onderdeelen van wagens, 120 Veldbakkei ijen, 214 auto's, 35 aanhangwagens voor auto's, 289 rijwielen, 14.789 zadels, 500.000 knalpatroncn. De Duitsche rijkspresident. e r 1 ij n, 4 Jan. (W. B.) Over de kwestie fler verkiezing van een nieuwen riikspresiden-t Verneemt de D. Allg. Ztg., dat de Rijksdaggroe- pen niet van zins zijn op een beslissing aan te «dringen, voordat het wetsontwerp op het volks referendum is afgedaan. Omtrent een geschikte candidatuur is men het tot nog toe niet eens hunnen worden, zoodat voorshands de verkie zing van een nieuwen president weinig waar schijnlijk is. Bezuiniging in Duitschland. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Vol gens beric' ten uit Berlijn is dc Duitsche regee ring van plan een ernstige poging tot verminde ring van de uitgaven te doen door beperking van het aantal ambtenaren op de ministerieele de- pertementen. Verscheidene departementen zullen verdwijnen, of bij andere ministeries worden in gedeeld. Thans heeft Duitschland tweemaal zoo- reel ministers als vóór den oorlog en er zijn reusachtige bedragen verspild door die vermeer dering. De bezuinigingsmaatregelen zullen bin- tienkort worden ingevoerd. Uit bezet Duitschland. B e r 1 ij n, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De cornmandeerende generaal te Trier gelastte on danks alle tegenvertogen van de stad, die alles moet betalen, dat op de forten heel den nacht de volle straatverlichting zal aanblijven, die totnogtoe uit spaarzaamheid beperkt was, maar toereikend was. Overzee-congres tc Hamburg. B e r 1 ij n, 4 Jan. (N. T.A. Draadloos.). In Hamburg wordt in Augustus van dit jaar een overzee-congres geopend, tegelijk met een al gemeen economisch congres, ten doel hebbend het herstel van Europa. In het presidium heb ben zitting de heeren Cuno, Hapogdirecteur, bankier Warburg cn de vroegere minister van buitenlandsche zaken, dr. Simons. De weduwe van graaf Zeppelin. -J* Berlijn, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.). De weduwe van graaf Zeppelin is te Stuttgart op 75-jarigen leeftijd overleden. DE KAPITEIN VAN KöPENICK. f Luxemburg, 4 Jan. (B. T. A.). Wilhelm Voigt, „de kapitein van Köpenick" is heden al hier overleden. (Dc Bcrlijnsche correspondent van de Tel. tee kent hierbij non De eens beroemde kapitein van Köpenick, de schoenmoker Wilhelm Voigt, is in den ouder dom von 71 jaar te Luxemburg overleden. Men herinnert zich het geval nog, dot vijftien jaar geleden den lachlust der geheele wereld opwek te. Op 16 October 1906 stok hij zich in een uniform van Pruisisch officier. Aldus aange kleed cn met een langen sabel gewapend, hield hij in de stad Köpenick op de markt een voor bijtrekkende militaire mocht aan en gaf bevel naar het stadhuis te marcheeren, waarin hij zijn soldaten, die hem blindelings gehoorzaamden, den burgemeester liet gevangen nemen. Vervol gens plunderde hij de stedelijke kós leeg. Hij werd tot vijf jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Het geval veroorzaakte groote hilariteit, maar heeft velen tot nadenken gebracht over het blin de respect voor de Pruisische officiersuniform). Pacifisme. Berlijn, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Te Parijs is een nieuwe pacifistische groep ge sticht onder den naam van „Union Populaire pour la Paix", staande buiten de politieke par tijen en waarvan voorzitter is Luche de Foyer. Als leden zijn o.o. toegetreden Mistral, Lon- g-uet en Barbusse. Vilgrain in hechtenis genomen. Nancy, 4 Jan. (B. T. A.). De oud-onder staatssecretaris van voedselvoorziening. Er- nest Vilgrain, is in hechtenis genomen op be vel van den kapitein-rapporteur bij den krijgs raad. P a r ij s, 4 Jan. (B. T. A.). De Liberté meldt, dat tegen Vilgrain een bevel tot inhechtenis neming is uitgevaardigd, daar hij ervan be schuldigd wordt zich in Aug. 1914 door vrij willige verminking ongeschikt gemaakt te heb ben voor den dienst. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Rechtsgeleerden zijn de meenirvg toegedaan, dat een algemeene verkiezing in Groot-Britonnië noodig zal zijn na de ratificatie van het Iersche verdrag. Him argumenten zijn hierop gebaseerd, dat het tegenwoordige parlement niet bevoegd is zulk een ingrijpende verandering in de grondwet te maken, zonder een beroep te doen op het kiezerscorps. Naar men verneemt, is dit ook de opvatting van den Lord-Chancellor. Loonsverlaging bij dc Deensche scheepvaart. Kopenhagen, 4 Jan. (N. T. A. Draad loos). Gisteren is een nieuwe loonovereenkomst geteekend tusschen de Deensche reedersverecni- ging cn de verceni'ringen van stuurlieden, ma trozen en stokers. De nieuwe regelingen gelden voor 1922: voor de stuurlieden is het loon met ongeveer 40 verlaagd. Voor de bootslieden zijn de mnondclijksche loonen verlaagd van 345 toi 200 kronen, voor de matrozen van 5T6 tot T80 cn voor de lichtmatrozen van 200 tot 90. Ook voor de stokers is het loon aanmerkelijk verlaagd. Voor de machinisten is nog geen rege- HOTEL „SlIOMOPOLE" Sflorgen: Geb. Tong, aard. salade. ling getroffen. Ingevolge de overeenkomsten met de matrozen en stokers laten de reeders hun aanspraken op onderscheidenlijk 400.000 en 300.000 kronen als compensatie voor de sta kingen van 1920 varen. DE KWESTIE VAN HET NABIJE OOSTEN. Londen, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Times geeft hoar voldoening te kennen, wijl de geallieerden weldra in gezamenlijk overleg de kwestie van het Nabije Oosten zullen bespre ken. Het blad is von oordeel, dnt het Grieksche leger klaarblijkelijk in staat is nog eenigen tijd zijn defensieve houding te handhaven, mnnr dat Griekenlonds kracht op den duur zal worden ondermijnd, indien zijn operaties in K!cïn-Azi-- nog longen tijd van defensieven oord blijven. Ook wijst het blad met voldoening op het feit, dat Griekenland dit steeds meer begint in te zien cn het is voorts van oordeel, dot de Griek sche regeering wellicht bereid zou zijn bemid deling aan te nemen. De houding der Kcmalis- ten is echter volgens de Times uitdagender don ooit. Het bind hoopt ten slotte, dat Engeland en Frankrijk op de a.s. conferentie zich zullen be wust zijn von het gevaar, dot gelegen is in een voortduren der onrust in Anatolic en onmiddel lijk een krachtige en gemeenschappelijke poli tiek te dien aanzien zullen gaan voeren. Dc ïtaliaonschc premier naar Parijs. Rome. 3 Jan. (B. T. A.). Dc Italiaansche premier Bonomi is naar Parijs vertrokken. De Banco Itnlinna. Rome, 4 Jan. (B.T. A.). De rechtbank heeft den raad van administratie der Banca Italiena Sconto ontbonden en vier speciale commissaris sen benoemd. Tevens gelastte de rechtbank de inbeslagneming van alle meubelen en goederen, die aan de leden van dien raad toebehooren. OOSTENRIJK EN HONGARIJE. W e e n en 4 Jan. (B. T. A.). Volgens de bladen zal Hongarije een eisch indienen tot het betalen van 57 millioid Oostenrijksche kronen als schadeloosstelling voor de Hongaarsche staatseigendommen, die aan den Oostenrijk- schen staat komen door den afstand van West- Hongarije. Oostenrijk zal daarentegen Hongarije een lijst aanbieden van de schade, door de Hongaarsche benden in Oostenrijk aan gericht. Rusland en Zweden. Moskou, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ker gentsjef, gedelegeerde der sovjets te Stockholm, heeft verklaard Onze onderhandelingen met de Zweedsche re geering zijn in vol'cn gang. Het nieuwe mi- nisterie-Bi anting heeft den wcnsch te kennen gegeven besprekingen te beginnen en een com missie te benoemen. De bevolking van Zweden wenscht nauwe betrekkingen te onderhouden met Rusland. Een bewijs daarvan is de krach tige hulp aan de hongerlijdenden. Met Dene marken zijn de onderhandelingen bijna geëin digd. In Noorwegen treedt het verdrag in wer king en de kringen, die er vijandig tegenover stonden, merken er geducht den invloed van. Llit Rusland. Moskou, 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). D-. sovjet te Moskou heft vnn de handelsinstellin gen en de publieke vermakelijkheden opcenten op de belastingen ten voordeele van de nood- lijdende bevolking. De marine-commissie, inge steld voor de vermindering der administratie deelt mee, dat in zes commissariaten slechts 40 pet. van het personeel, dat in October in dienst was, gchandhoofd zal blijven. Moskou, 4 Jan. (W. B. Draadloos). Het negende Al-Russische radencongres heeft hpt volgende besluit aangenomenHet Al-Russi sche radcncongrcs zal elk jaar worden bijeen geroepen, terwijl de hoofdbestuurscommissie driemaal per jaar vergadert. De congressen der republieken en der volledige gebieden van de provinciën, districten en landschappen vergade ren eenmaal 'sjaors. Op 31 Dec. had een vergadering plaats van den oppersten economischen raad aan de goe derenbeurs, waarin een beurscomité werd ge kozen, dat uit 14 leden bestaat. Onder die leden is een vertegenwoordiger von den oppersten economischen rood. De Krim. Konstantinopel, 4 Jan. (B. T. A.) Mos kou cn de Krim hebben een overeenkomst ge sloten, waarbij de Krim volledig zelfbestuur krijgt, beholve ten aanzien von de buitenland sche politiek, waarin de londstTeck zich naor Moskou zal moeten richten. De overeenkomst, die I Jan. in werking is getreden, telt 28 arti kelen. Dc Oekraïne en dc Kcmolisten. Konstantinopel, 3 Jan. (B. T. A.) De besprekingen, die te Angora zijn begonnen tus schen generaal Frontz, het hoofd van de Oekrai- nische delegatie cn de Kcmalisrischc leiders no pens het sluiten van een verdrag van vriend schap tusschen de twee regeeringen, hebben tot overeenstemming geleid. Het verdrog zou alle Turksche verzoeken inwilligen. De beide partijen verbinden zich elkaar bij tc staan zoowel op economisch, commercieel als militair gebied. De Nnt. Verg. zal het verdrag moeten bespreken en bekrachtigen. Uit Litoucn. Berlijn, 4 Jon. (N. T. A. Draadloos.). Tot minister von buitenlandsche zaken in Li- tauen is benoemd prof. Oergocllis. JAPAN EN SIBERIE. Londen, 4 Jon. (R.) Te Washington is een afschrift gepubliceerd van een beweerd verdrog tusschen het Japonsche leger in Siberië en Rus sische officieren, die in verbinding staan met generaal Semenof. In dot verdrog stemmen de Japanners er in toe, met wapens en geld Seme- nof's offensief tegen dc republiek van 't Verre Oosten tc steunen. Het verdrag was door de delegatie van de regeering tc Tsjito gepubli ceerd. In een parogroof van het verdrog was ge publiceerd, dat Japonsche onderdanen in Siberië voorkeursrechten zouden hebben wat betreft jacht, visscherij, boschcxploitatie en mijncon- cessies. DE ONTHULLINGEN VAN WILSON. De New-York Times heeft het eerste stuk ge publiceerd van de lang verbeide en door velen zoo gevreesde onthullingen van ex-president Wilson over de vredesconferentie te Parijs cn den vrede van Versailles. Ditmaal zijn er, volgens de N. R. Ct., nog geen onthullingen van eenige beteekenis. Wel wordt in het stuk aangekondigd, dat in de eerst volgende zes hoofdstukken zal worden verhaald, hoe de vertegenwordiger der vijf geallieerde mogendheden in 1919 in het geheim over ont wapening hadden beraadslaagd, zooals daarover thans te Washington openlijk wordt gediscussi eerd. De posities der verschillende regeeringen waren, sedert 1919, weinig of niet gewijzigd. In een brief van 18 Dec. 1920 verwerpt Wil son een voorstel, dat hijzlef een geschiedenis van de vrcdesconferentiee zou schrijven. Hij gaf echter te verstaan, dat Ray Stonnord Baker een boek zou kunnen schrijven, dat een uitstekende kern zou vormen, waaruit don later zoo'n ge schiedenis van de conferentie zou kunnen groeien. Dadelijk nadat Wilson het Witte Huis had verlaten, verklaarde hij, er toe bereid te zijn, in zage te geven van de z.g. „notulen" van den Rn ad van Vier. Baker, die thans de artikelen in de New-York Times schrijft, verklaart dat de documenten van Wilson verpakt waren in twee koffers en drie stalen doozen, die na Wilson's terugkeer uit Parijs onaangeroerd waren gebleven. De daarin aanwezige bescheiden kunnen els volgt onder verdeeld worden 1. Dc volledige notulen van 19 April tot 24 Juni 1919 van den Raad van Vier, gehouden door sir Maurice Hankey (1800 getypte blad zijden, groot formaat). 2. Rapporten en memoranda door leden van de Amcrikaonsche commissie voor Wilson op gesteld, alsmede rapporten van Britsche en Pransche gedelegeerden, waaruit nauwkeurig blijkt wnt hun opvetitng en houding was, be nevens 's Presidenten onschatbare kantteeke- ningen. 3. Verschillende briefwisselingen, petitie^* resoluties en brieven, die president Wilson ont*i ving van lieden uit alle hoeken der wereld. i Volgens Ray Stunnard Baker zal uit de docu*| mentcn von Wilson blijken, „wat de wore be* j doelingen cn werkelijke wenschcn waren van dé acteurs op dit groote tooncel." Oost-lndlë. EEN ASSISTENT VERMOORD. Uit Weltevreden wordt geseindDe nssisten® i Buchser (Buchner von do onderneming KnKj Padong in het Bcnkoclcnschc gof een koeli# een berisping, waarop de koelie met hulp vat/ enkele makkers den ossistent met een poijo» terstond dooslocg. Dc vermoorde stond bekend als uiterst voorkomend. De Staatscourant vnn 4 Januari bevnt o.au de volgende Kon. besluiten: benoemd )bt Ridder in de Oronje-Nassati Orde A. C. van Eijk, voorzitter van het comit4 van graanhandelaren te Rotterdam de luitenant-kolonel J. Dorré, commandant v> het 16de regiment infanterie, ter zake van tij delijke ongesteldheid op nonactivilcit gesteld j aan den rescrvc-eerste-Iuitennnt L. A. Ver sprille vnn het 14de regiment infunterie, op he) daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; benoemd bij het reserve-personeel der land® macht, bij het personeel von den Geneeskundi gen Dienst, tot reserve-officier von Gezondheid der 2e klasse de heer L. D. Eerlond, arts aan den ecrstc-iluitenant op nonactiviteit Ai. K. Noorduyn, van het Wapen der Artillerie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eer* vol ontslag uit den militairen dienst. Dc ex-kroonprins. Dinsdag keerde de cx-kroonprins in gezel* schap van burgemeester Kolff cn majoor Von Mülnheim naar Wieringen terug van zijn tien* doogsche reis naar Huize Doorn. MINISTER VAN KARNEBEEK GEHULDIGD, De correspondent van het Hbld te New-York seint bizonderheden over het eerste officieel® diner, dot met groot succes in het Astor Hotel aldaar gegeven is ter gelegenheid van dc opricfc ting van de Nederlondsch-Amcrikanhsche Ver* eeniging. Aan dit diner werd minister Von Koih ncbeek gehuldigd. De heer Edward Bok, voorzitter van de ver* eeniging, en tevens gekozen tot president van de Nederlnndsche Kamer von Koophandel, wal tafelpresident met William Rcdfield, oud-staats* secretaris vnn handel ten tijde von de regeering van Wilson. Verscheidene Ncw-Yorkscho no* tabclen en de moeste daar woonnchtige Neder* lenders woonden dit stichtingsfeest bij. Edword Bok las brieven voor van president Hording on van staatssecretaris Hughes. Beiden toonden hoogclijk te woordeeren het werk, dat Van Karnebeek op dc conferentie tc Washing* ton had verricht. Toesproken werden nog uitgebracht door William Redfiold, mevr. Corinne Roosevelt (zuster van wijlen president Roosevelt) cn Davit Jayne Hill, den oud-gezant von Amerika in den Haag. Ongeveer twee honderd gasten zaten ao» hot diner aan. Minister Van Karnebeek hield een toespraak, waarin hij de eeuwenoude goede betrekkingen tusschen Nederland en Amerika te berde bracht' Tevens bracht hij het historisch feit ter sprake betreffende de eerste Nederlandschc leening. aan de nieuwe Ameriknonsche republiek, waar* bij hij tevens de onderhovigo leening voor Ne* derlandsch-Indië kon relevceren. De toespraak ven minister Van Karnebeek had een zeel groot succes. Dc minister uitte ook zijn bewondering vool het prachtige werk, door de Nederlandsche Ka* mer van Koophandel verricht en sprak zijn vol* doening uit voor de belongelooze praestatio# van allo Nederlondcrs in New-York. De schoonheid en de poëzie van het leven ■ijn afhankelijk van de beteekenis, die wij aan door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevrouw A. E. NUIJS-POSTHUMUS, 70 Zij haalde even de schouders op. „Verbitterd Neen. Ik zou eer zeggen, over moedig I Niemand wilde mij helpen, en toen heb ik mijzelf geholpen I Of liever, mijn vrien din Meta Wiggers heeft mij iets ten geschenke gegeven, wat zij anders had weggegooid, na melijk haar taalcursus, waai van ik nu zal kun- Aen leven. Zij heeft mij in ieder geval terzijde gestaan, terwijl alle anderen waarheen is u plan te reizen, professor, als ik vragen mag" Keert u dadelijk naar uw katheder terug of Hij schudde het hoofd. r.Op dien toon moet u niet spreken, juffrouw pauernfeind IIk kom tot u als vriend „O ja zeide Erna met bevende stem. „Dat Woord heb ik de laatste dagen herhaaldelijk hernomen. Neem mij niet kwalijk dat ik daar luetv eel meer op vertrouw. Het was waarschijn lijk mijn eigen schuld, ik was te indringerig. Ik zal mij voortaan op mijn eigen kracht ver laten cn zeker nooit weer bij iemand in huis komen met aanbevelingsbrieven.... zooals eergisteren Zij brak af. Hij zag hak teer jezichtje ge kleurd door den lichten blos van toorn cn ge krenktheid. Zóó had zij twee dogen geleden tegenover hem gezeten onder de bloeiende hoo rnen in den tuin, terwijl hij den brief van land raad Moyfarth las. Haar gelaat was nu echter anders, niet ouder, maar ernstiger. De vroo- Iijke, kinderlijke, zorgelooze mcisjesuitdrukk'ng was verdwenen, Zii was gerijpt, de bekoorlijk heid van haar trekken was geadeld door de smart, en in haar ernst was zij heden waarlijk schoon. „Zie eens hernam zij op droevigen toon „u heeft gezegd, dat u mijn vriend wilde zijn. Daar wa sik trotsch op. Maar toen ik den volgenden dag de proef daarvan nemen wilde, rond ik de deur gesloten. Dat heeft mij ge krenkt, en uw vluchtige regels naderhand nog veel meer. Het kwam mij voor, dat ik dat niet verdiend had I Dit is de geheele geschiedenis I" „Ik kon niet vermoeden, wat u naar mij toe- dreef I En bovendienmijn zoon had ge duelleerd I Hij ügt gewond in het ziekenhuis I" Erna sprong op. „O God En waarom „Och laat datm aar rusten I En mocht u het ooit vernemen het is voorbij I En zijn wond is volstrekt niet gevaarlijk I" „Maar wilt u nu weg?" „Hij wordt immers uitmuntend verpleegd goede genoesheeren, moeder, zusters, twee do zijn corpsbroeders wat moet ik daar nog bij doen Ongeloovig zag zij hem aan. „Toch bee rijp ik het niet recht. Vanavond vertrekt u „Zoo aanstonds „ïs de zp.ak dan werkelijk zoo dringend?" Hij knikte zwijgend. Daarop kon zij niets antwoorden. Er was een benauwende stilte. H haar varlegenh^d bukte zij zich, om een cahier van een der buitenion- ders op te rapen, dat zij mede naar haar kamer genomen had. Oreens deed oen blik in den spiegel haar schrikken. Hij zog honr aon, zoo als gisteren bij hun watertochtje, toen zij hoog opgericht in den zonneschijn on de boot stond, en uit volle borst, jubelde. Alt-Heidelberg du FcineGisteren had zij slechts een flauw vermoeden van de beteekenis van dien blik ge- had, dat spoedig weer verdwenen was heden echter kreeg zij plotseling zekerheid. nE toen zij plotseling zekerheid. En toen zij deze uit drukking op zijn gelaat las, begreep zij, waar om hij vertrok Zij kreeg een hoogroode kleur en bleef met opzet in het cahier bladoren, zoolang moge lijk in haar gebukte houding, om het te doen voorkomen alsof haar doordoor het bloed naar het brofd was gestegen. Het geheim tusschen hen beiden bleef onuitgesproken en zou nimmer uitn-esproken worden. Doch nu wist zij ook, dat zij de vriendschap in het leven nooit anders zou vinden dan in de liefde van den man, en anders voo altijd oenzaarf» moest blijven, en de liefde had zij overwonnen en in haar hart opgesloten. Dat was wel het bitterste van de armoede. Zoo gingen haar gedachten, terwijl zij geheel iets onders sprak. Eigenliik was cr niets ge beurd, en kalm, zocnls het hij een beleefdheids visite past, ging het gesprek voort, en dreigde van tijd tot tijd te zullen blijven stokken. Zij spraken over Em.a's toekomst. Wel zou zij er kunnen komen en haar studie voortzet!en van dc opbrengst van den taalcursus, doch veel zou zij zich moeten ontzeggen, dat vreug de en glans aan het leven schenkt. Toen hij dit opmerkte haalde zij slechts even de schouders op, om zwijgend te kennen crevenJk verlang en zoek nu niets andersl" Haar gelaat werd nog ernstiger, terwijl zij met hem praatte over de indeeling van haar tijd, haar inkomsten en uitgaven, den aankoop van boeken en de wijze, waarop zij haar vacantie dacht te gebruiken. Zij waren immers lotgenoo- ten. In de laatste acht-en-veertig uren hadden zij beiden, ieder op zich zelf, veel geledendoch zij hadden de overwinning behaald. En toen zij elkander de hand reikten om af scheid te nemen de man op leeftijd, wien het lot het laatste geluk, dat hij zich droomde, ontzegd had, en het jonge meisje, wier eerste geluk door het leven verstoord werd zagen zij elkander nog eenmaal kalm in de oogen, zonde angst, zonder schuld of berouw, jriet een droefgeestigen glimlach, als een paar goede oude bekenden, die voor altijd scheiden gaan. Het leven heeft hen saamgebracht, het leven rukt hen van elkander het leven speelt met hen en met allen. „Ik donk u, professor, dat u gekomen is I" zeide Erna eenvoudig. „Het zou mij leed ge daan hebben, nis ik u niet vaarwel had kun nen zeggen. Want nu zullen wij elkander wel niet wederzien H i had haar hond niet losgelaten. „Dat geloof ik ook niet. Het ga u wel, juf frouw Bauemfeind. Houd altijd maar goeden moed „Ik dank u I Dot zal ik zeker doen „En als u raad of aanbevclingnoodigheeft.... Zacht trok zij haar hand terug en schudde glimlachend het hoofd. „Hartelijk dank I Maar ik geloof, dat, om te schrijven, de afstand tusschen u en iruj te groot is I Half Duitschland ligt tusschen ons. Laten wij er tevreden mede zijn, dat wij hier in het Neckar-dal samen een paar lentedogen hebben doorgebracht. Als u na uw langdurige ziekte aan uw universiteit terugkeert- wachten u daar zeker zooveel arbeid, eerbewijzen en moeilijk* hedendat u de arme studente uit Hei* delberg spoedig vergeten zult hebben „Dat geloof ik niet I" antwoordde hij bedaard» Nog eenmaal drukte hij haar de hand, en ging heen. N«i was het afgeloopen. Om hem waren nacht en ledige straten cn sterrengef likker» Voorbij I Voorbij I Bij de gedachte aon het lot^ dat hel arme meisje wachtte, zonder dat hij er, iets aan kon doen, gevoelde hij slechts mede-^ lijden, dot het laatste overblijfsel von begeertcl doodde. Als het noodig wos, zou hij haar hel* pen zooals een vriend helpt, onbekenden uit de verte. Er zou wel een middel te vinden zijn, om op de hoogte te blijven van haar ver* deren levensloop. Het leven mocht haar niet blindelings en noodeloos knakkenzij moest bloeien en zich verheugen in den zonneschijn^ Daarvoor zou hij zorgen I En nu had Erna, die zoo verlangd had naat een vriend en dien nergens had kunnen vinden^ toch zonder het te weten of te vermoeden, eeoi waren vriend voor het geheele leven dei* man, die daar heenging, en die in zijn eigen* aardige herfststemming, tusschen glimlach en v.eemoea, tot zich zelf zeide „Nu heb je medelijden met de vrouw l N«* ben je werkelijk oud I" Haastig moest hij nu gaan afscheid nemciV Voor de kamer von zijn zoon in het zieken® huis vond hij een aantal corpsstudenten aan het onderhandelen met den assistentarts, di® hen niet wilde binnenlaten. De „gekneusd® arm", zooals de verwonding genoemd wer<^ eischtc, dat de patiënt rust zou houden. (Wordt vervolgdjjj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1