LIPS' SAFE-INRICHTING IBOHHEMENTSPRUS -rt5 Z tZ DE EEMLANDED" PRIIS M ADVERTEHYIÊH met inbegrip van eem u "buitenland. OPLEIDING: Middenstands Crsdietbank IHEliyi No. 4, TElfPHPÜ k 33 D@posito-Rente: jaar rast 5% Z58 maanden opzegging 4*/o0j0 BINNENLAND. EERSTE BLftD._ ALLE HANDELS- EXAMENS. HANDELS-INSTITUUT „VAN HAARLEM" LANGESTRAAT £3 E, AMERSFOORT. 20e Jaargang Ne. 162 per post f 5.—. P« w«k <Inet ^aHs TO"ker,n* tegen ongelukken) f 0.17» nhondetlijke nummet» jf DJOS. AMERSFOORTSOi "DIRECTEUR-UITGEVER» X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEV- INT 613. Zaterdag 7 Jauuarl 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Llctdadigheids-adTcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeel ige bepalingen voor het ad verteeren. Een® circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VLEESEHHOUWER EN LAMME MF.CBII/EERINGEV. Winkel: H«»F 16 TEE. 6IS Monsterkamers: PAPENHOFSTEDE Berichten. DE CONFERENTIE TE CANNES. Cannes, 6 Jan. (B. T. A.). Officieel. De l&erste bijeenkomst van de groote geallieerde fcnogendheden had vanmorgen plaats in de Cer- cle Nautique te II uur, onder voorzitterschap Van Briand. Nadat de voorzitter de afgevaardigd den welkom had geheeten, zette Lloyd George £p verzoek van Briand zijn opvatting omtrent Ben algemeenen cconomischen toestand in Euro pa uiteen cn deed dienaangaande voorstellen, die werden verwezen naar een commissie, die van middag te holf vier bijeen zou komen en uit de teerste ministers en de ministers van buiten- landsche zaken. Bovendien werd besloten, dat «de ministers van financiën met de deskundigen teouden samenkomen om het vraagstuk der Itchadeloosstelling te bespreken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Verborgen wapens ontdekt. P a r ij s, 6 Jan. (H. R.) De Matin meldt, dat liet departement van oorlog bekend maakt, dat (te Görlitz een geheime ingemetselde bergplaats van wapenen is ontdekt, die 3500 geweren, zes machinegeweren en 319 loopen van machine geweren bevatte De Duitsche republiek. Parijs, 6 Jan. (B. T. A.) De New 7ork He- freld verneemt uit Berlijn, dat de Duitsche re- peering bij den rijksdag een wetsvoorstel zal eanhangig maken tot verdediging van de repu bliek. Hel ontwerp wil gevangenisstraf en boeten tot 500.000 mark opleggen aan personen, die jde republikeinsche vlag beleedigen. De ex-kcizer. Kurt Hennig heeft een boek uitgegeven, geti teld „Hohenzollem", waarin hij mededeelt, dat 1de ex-keizer sinds zijn troonafstand een bedrag van 70 millioen mark van zirn inkomen uit Duitschland heeft ontvangen. De Pruisische re geering zou ve.n plan zijn de eigendommen van den ex-keizer in Pruisen te koopen voor ong'e- Veer 100 millioen gaüdmarken. De voorzitter van den Berlijnschen gemeenteraad. Dr. Caspari, voorzitter van den B~r)ijn- schcn gemeenteraad, is Woensdag met 115 stemmen tegen 113 stammen op den meeider- heidssocialist Franz Krijger herkozen. Uit Zivi'scrland. Bern, 6 Jan. (B. T. A.) Teneinde de hor loge-industrie tegemoet te koinen, heeft de fe derale raad vaste wisselkoersen vastgesteM voor verschillende landen, zoo voor Frankrijk 48, Italic 28, België, 48 en voor Nederland 105. DE PRINS VAN WAT ES IN INOÏË. tonden. 6 Jan. (N. T. A. Draadloos). De prins van Wales is gist~r?n von Rangoon te Mnndökay aangekomen. Hij werd met opgeto genheid ontvangen. DE IERSCHE KWESTIE. Lenden, 6 Jan. (N. T. A.V De conferentie van enkele leden van de parijen, die tegen de Overeenkomst zijn, duurde tot laat in den nacht. Vanmorgen zette men de pogingen voort om een compromis tot stand te brengen. Voor zoo ver kan worden vastgesteld, is bij de behande ling van het rapport dcr commissie van negen 5n de geheime ochtendzitting van den Dail Eireann gebleken, dat het der conferentie niet gelukt is om, niettegenstaande de mogelijkheid er toe bestond, tot overeenstemming te kernen. [Terwijl de onderhandelingen der conferentie van negen werden hervat, ging de Dail in openbare zitting over tot de verdere discussies omtrent het Engelsch-Tersche verdrag. Dublin, 6 Jan. (R.). Gewapende lieden hebben heden een aanslag gepleegd op het fi liaal van de Hibernian Bank in de wijk Inchico- re. Zij vluchtten in een auto met 2000. Het aftreden van De Valero. Londen, 6 J a n. (R.). Algemeen beschouwt men het aftreden van de Valera als een aanwij zing, dat hij erkent, dat zijn zaak verloren is. Dublin, 6 J a n. (R.). De Dail heeft heel den ochtend met gesloten deuren vergaderd. Te drie uur begon de openbare zitting. De Vale ra deelde dadelijk mede, dat hij besloten was ei te treden. Hij verklaarde, dnt sinds de onder- teekening van het verdrag van Londen het uit voerend gezag onherroepelijk verdeeld was. Men had het voor het uiterlijk probeeren bijeen te houden, maar de gang van zaken had dit onmogelijk gemaakt. Vandaar dat hij zijn ont slag indiende. Hij voegde eraan toe, dat met zijn aftreden het aftreden van het kabinet ge paard moest gaa^h. Hij wilde niet langer de ver antwoordelijkheid aanvaarden, nu hij niet ten volle gerechtigd was de republiek te verdedi gen, want daarvoor zou het kabinet het eens moeten zijn met zijn denkbeelden. Hij verklaai- de genoeg te heben van de politiek en zich in het particuliere leven terug te trekken, tenzij de Dail hem mocht herkiezen. Michael Collins verklaarde, dat hij de Valera zijn ontslag had aangeboden, maar dat deze dit had geweigerd. Collins protesteerde tegen bet aanvaarden' van de gebruiken van Tammany Hall. De Dail besloot tot vanavond 10 uur door te vergaderen en heeft de stemming over de overeenkomst op morgen bepaald. De Deensche scheepvaart. Kopenhagen, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het Deensche departement voor de statistiek heeft een raoport gepubliceerd over de koop vaardij in 1921. Het aantal opgelegde schepen bereikte zijn hooo-ste punt in Juli met 143 sche pen, metende 233.000 ton. In D-c. was dit cijfer e-edaald tot 79 schepen, metende 146.043 ton. De ontvangsten der vrachten der Deensche scheepvaart v/orden geschat oo maar 150 mil lioen kronen, te^en 465 millioen in 1920 en 110 millioen in 1913. Joergen Berthelsen. Kopenhagen, 6 Jan. (N. T. A. Draad loos). Gisteren is, 71 jaar oud, overleden te Aal- borg (Jutland) Joergen Berthelsen, lid van het Deensche Hoogerhüis en bekend als uitvinder van een systeem der verdeeling van grocte land goederen. Berthelsen begon zijn loopbaan als landarbeider. Uit Hongariie. Weenen, 5 Jan. (W. B.T. Naar bladen uit Boedapest vernemen, hebben Stepban Ra- kowsky, graaf Anton Sigray en een aantal an dere politici, wier namen in het Hon^aorsche witboek genoemd zijn, van graaf Bcthlen vol doening geëischt. Het Zuid-Si nvische kabinet. Berlijn, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos). Uit Belgrado wordt gemeld, dat de radicale afge vaardigde en gewezen minister van financiën dr. N:snitsi benoemd is tot minister van buitenland- sche zaken in het kobmet-Positsj. Uit Litauen. Kowno, 5 Jan. (W. B.) Het L;«hausch^ Corr. Bur. seint, dat als opvolger van Poeryckis, mi nister van buitenlandsche zaken, Joergoetis ge noemd wordt. KOERSVERANDERING TN RUSLAND. Warschau, 5 Jon. (B. T. A.). Uit Mos kou wordt gemeld Het negende sovjet-congres publiceert een resolutie, waarin gezegd wordt, dat hoewel het de diensten erkent, die de buiten gewone commissie van het congres heeft bewe zen ten behoeve van het herstel van den binnen- landschen vrede, het congres aan het centrale uitvoerende comité aanbeveelt voor deze com- misie nieuwe constructies te ontwerpen. Haar bevoegdheden zullen voor een deel aan de rechtbanken overgaan. Verspreide Berichten» Juwcelendiefstal. In den nacht van 4 op 5 Jan. heeft te Osten- de in een juweelenwinkel een diefstal plaats gehad, opi dezelfde wijze als voor korten tijd te Parijs en .Brussel geschiedde. Tijdens onweer werd een winkelruit ingegooid en voor 75.000 frs. juweelen medegenomen. Een dei daders moet zijn gewond, door bloed is gevonden. Een ambtenaar van het station verklaart, ongeveer te half vijf 's morgens, vier mannen in het sta tion te hebben gezien. Men vermoedt, dat deze de daders zijn. Duitsch schip vergaan. Uit Haugsund wordt gemeld De Du:tsche stoomboot „Signal", die op 16 December van Sagvaag naar Konigsbergen vertrok met een lading grint, is nog niet in Konigsbergen aan gekomen. Men neemt daarom aan,'dat zij 17 December in de Noordzee is Vergaan bij den hevigen storm. Het schip behoorde aan een reederij in Hamburg en had een bemanning van 25 man. e3t! 31ls °lo JMrectPur: G. TAM HAARLEM Jr. GRATIS PROSPEGTOS. het De Staatscourant van 6 Januari bevat o.i volgend Kon. besluit op verzoek eervol ontslagen mr. P. A. J. Lose- caat Vermeer als rechter in de rechtbank te Tiel. Diner ten Hove. Vrijdagavond had, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin-Moeder, ten koninklijken paleize, Noordeinde te 's Gravenhage, een klein diner plaats ter eere van de Engelsche gasten der Kon. Familie. Aan dit diner namen ook deel de Bri'sche gezant, Sir Charles Marling en Lady Marling, zijn echtgenoote, benevens enkele leden van de hofhouding. Z. K. H. de Prins heeft heden te Hoek van Holland de medailles voor menschlievend hulp betoon uitgereikt, welke door H.M. de Koningin zijn toegekend aan de eenige overlevende van de ramp met de reddingsboot President van Heel en aan de betrekkingen van de overige leden der bemanning, die hun leven lieten bij de heldhaftige pogingen om hulp te bieden aan in nood verkeerende schepen. De Prins is verder voornemens in de volgende week reddingsmedailles uit te gaan reiken in verschillende plaatsen in het Noorder- en Zui- der frontier. dervonden bij de leden der betreffende com- missiën in Den Haag, die zich geconstitueerd hebben tot een Commissie van Actie, welke zich heeft gewend met een adres tot den Mi nister van Financiën, waarin allereerst wordt geprotesteerd tegen de Memorie van Toelich- ting, waarin naar de meening van het Comi té op kleineerende wijze wordt gesproken over de werkzaamheden der leden van bedoelde be- lasting-commissiën, waarbij er zijn, die ondor j de tegenwoordige en vroegere belastingwetge ving reeds meer don 30 jaar vrijwel belange loos hun diensten aan den fiscus hebben be wezen. Ten slotte wordt er op gewezen, dat bedoeld voorstel slechts een averechtschc be- zuiniging zal bereiken, daar door de ervaring j cn werkzaamheid der Commission de schat): 'st 1 zal bevoordeeld worden, terwijl van den ande ren kant wordt betoogd, dat door de opheffing der Commissie de belangen der belasting' schuldigen geenszins worden gediend, maar veeleer worden benadeeld, daar deze in het vervolg geheel zouden zijn overgelaten aan het niet altijd deskundige cn soms zelfs willekeu rige inzicht der belastingambtenaren. Het Comité van Actie in Den Haag wekt de belostingcommissiën in andere plaatsen op om eveneens van hare inzichten, betreffende genoemd wetsontwerp aan den Minister te doen blijken of adhaes'ebetuigingeni in te zen den. In het adres wordt den Minister van Fi nanciën verzocht alsnog het desbetreffend on derdeel van het wetsontwerp terug te nemen. Dc Vrijheidsbond. De Vrijheidsbond heeft weer nieuwe ofdee- lir.gen te Biervliet, Cadzand, Ellemcct cn Eiker- zee, Erichem, Filippine, Geldermalscn, Goes, Horen, Hoek, Kamperland, Kapel le. Moor drecht, Nieuwerkerk, Noord-Welle, Ouwerkerk, RaveDswaag, Renesse, Retronchement, Scho- gen, Ter Neuzen, Waddinxveen, Weesp, Wes- terbroeke Wissekerko cn Zaamslag. Hbl. De vergadering van de vrijzinnige kiesver- eeniging Geldermalsen heeft met algemecne stemmen besloten tot aansluiting bij den Vrij heidsbond. DE UITVOER VAN MELK EN ALLE MELKPRODUCTEN VRIJ. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft met ingang van 6 Januari tot na dere aankondiging dispensatie verleend van het verbod tot uitvoer von melk en alle producten van nielk, voor zoover betreft producten, waar voor niet reeds bij vroegere beschikkingen dis pensatie werd verleend. De a.s. Kamerverkiezingen. "ULP AAN RUSLAND. B n Bond van Comités voor Hulpverlee nd n de noodlijdenden in Rusland, waarvoor het dag. bestuur van het Ned. Roode Kruis als Z dage!, bestuur optreedt, is telegrafisch bericht ingekomen, dat de Carna, waarmede levcns- mi Melen, kleederen enz. voor hongerend Rus- 1 -.nd zijn verzonden, gisteren te Riga is aange komen en de eerste trein heden naar Moskou •er trekt. Onze dure spoorwegtarieven. Een bewoner van Zierikzee schrijft in de „N. R. Ct.", dat wanneer Kïj met zijne vjouw en drie kinderen, resp. 6, 8 en 11 jaar a.s. zomer zijn jaarlijksche vacontiebezoek. aan de grootouders wil gaan brengen, die nabij Winschoten wonen, en zijn gezin zich, met het oog op de vermoeien de reis, de buitensporige luxe wil permitteeren 2de klos te reizen en over Goes gaan (op de verbindingen der R. T. M. volt natuurlijk niet te rekenen), hij voor reiskosten en bagage (1 koffer) heen en terug ongeveer 192 (zeggen honderd twee en negentig gulden) kon neerleggenlIIII „Waar zijn de tijden gebleven, dat men met voccnliekaarten uit en thuis was voor pl.m. 25?" vraagt de ongelukkige. Dc eenmanswagen tc Arnhem. De proef met den eenmanswagen bij het ge- I meenteüjk trambedrijf te Arnhem op een der In overleg met de diocesane commissie yan stadslijnen (lijn Hl) heeft zoo goed voldaan, dat politieke voorlich<:.ag heef: de Federatie van de dienst op deze lijn thans volledig met een- R.-K. Vrouwenbonden in Nederland de volgen- manswogens wordt onderhouden. Zoodra een de wenschen, betreffende de wijzigingen en aan- voldoend aantal motorwagens zijn omgebouwd, vullingen van het R.-K. Staatsprogrom aan het bestuur van den Algemeenen Bond van Rijks- kieskringorganisatiec in Nederland toegezonden. 1. Toekenning van het getuigerecht aan meerderjarige vrouwen. 2. Benoembaarheid der vrouw tot arbiter of scheidsvrouw 3. Herziening van de vermogens rechterlij ke verhouding der gehuwden. 4. Benoembaarheid der vrouw tot kinder rechter. 5. Bijzondere behartiging van de belangen der groote gezirnen. 6. Wet'elijke regeling vooi fondsen voor kindertoeslag. 7. Onbenoembaarheid er ontsle^ met uit zonderingsbepalingen v.m gehuwde onderwij zeressen en gehuwd? ambtenaressen, echter zon der terugwerkende krocht. 8. Wijz-ging der huweh'ikswetgeving in dien zin, clot 't kerkelijk huwelijk ook vóór het bur gerlui- huwsh'jk kan worden gesloten. 9. Firancieele gelijkstelling van het middel baar en hooger onderwijs. 10. Moederschapszorg, zcoals aangegeven in de brochure, uitgegeven door de commissie van politieke voorlichting. (Limb. Koerier), Mevr. Bakker—Nort. Het referendum, uitgeschreven door den Vrij- wordt de eenmanswagen ook op lijn II inge voerd, hetgeen einde Februari of begin Maart zal kunnen geschieden. UIT DE METAALNIJVERHEID. De Christelijke organisaties. Tn een conferentie tusschen het bestuur der R. K. Vereeniging van Werkgevers in de Metaal nijverheid met de besturen van de R. K. en Chr. i Metaal werkersbonden en met de Combinatie op 5 Januari gehouden, werd overeenstemming ver kregen omtrent de opheffing der staking tegen Maandag 9 Januari op de navolgende voorwaar- i den: 1. Bij de leden der R. K. Vereeniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid, dje de loonsverlaging hebben ingevoerd, wordt vanaf den aanvang der hervatting van het werk en waar geen staking geweest is vanaf 9 Januari 1922 een toeslag van resp. 5 en 7% i voor de meerderjarige en de minderjarige arbei ders gegeven op de basis der verlaagde uur- i loonen tot 1 Februari 1922. 2. Bij de werkgevers, waar de loonsverlaging nog niet is ingevoerd, worden de loonen ver- laogd met resp. 10 cn 15 aanvangende in de loonweek, waarin 1 Februari valt. 3. Rancune-maatregelen worden beiderzijds niet genomen. 4. De leden der R. K. W. V. zullen krachtig zmr.iV-DcmocratiscKen Bord onder zijne leden worden oan^emonnd de arbeiders, die voor het om uit de door de kieskringen opgegeven drie conflict in dienst waren, zoo veel en zoo spoedtg vrouwelijke enndidaten de vrouw aan le wijzenmogelijk weer non het werk te stellen, die op No. 2 der algemeene candidatenlijst door 5. De staking wordt beschouwd vana Maan- deze partij zol worden geoldatst, heeft tot uit- darr O Jnnuori te zijn opgeheven, slag gehad, dat in ronde cijfers op mevrouw B. De R. K. V/. V. handhaaft het begmsel van BakkerNort te Groningen zijn uitgebracht overleg over de arbeidsvoorwaarden met de be- 3300 stemmen, op mevrouw W. van Itallie van trokken arbeidersorganisaties en zal dit beginsel Embden te Leiden 2800 stemmen, en op mej. 'n praktijk brengen. Eerste Kamer. 1De leden van de Eerste Kamer zijn tegen Dinsdag 10 Januari, des avonds half 9 uur, bijr eengeroepen. Belastingcommfssiën. In het bij de Tweede Kamer ingediende wets ontwerp tot wijziging in de wetgevingen no pens de directe belastingen, beoogd vereen voudiging en bezuiniging in de belastingadmini stratie, komt o.m. voor een voorstel van den Minister van Financiën om een einde te ma ken aan de Commissiën van Aanslag en Schat- tingscommissiën ingevolge de Rijksinkomsten- belasting 1914. Db voorstel heeft verzet on- Antoinettee Tuininga te Amsterdam 400 stem- men. Mevrouw BakkerNort is dus bij volstrekte ledenvergadering meerderheid aangewezen om na mr. Merchant 'TrwT1 als No. 2 op de lijst dezer partij te worden ge plaatst. Provinciale Staten van Gelderland. Tot lid van Provinciale Staten van Gelderland in de vacature jhr. J. Beelaerts van Blokland/ die i benoemd is tot lid der Eerste Kamer, heeft het j Centraal Stembureau benoemd verklaard den heer J. H. Zandberg (anti-rev.) te Voorthuizen. Vervallenverklaring raadslidmaatschap. Gedep. Staten van Friesland hebben den bak ker H. T. Oberman te Tjummarum vervallen verklaard van het lidmaatschap van den Raad van Barradeel, wegens de levering van brood aan het armenhuis, beheerd door het burg. arm bestuur dier gemeente Bezuiniging. We dachten dat 't in Kampen bizonder goed koop leven was, doch dot schijnt toen niet zoo te wezen. Als middel tot bezuiniging wordt daar door de antirev. raadsfractie voorgesteld de op heffing van het gymnasium. Door den voorzitter van den Raad is ter zake overweging toegezegd. Commandant 11e infanterie-brigade. 7. Het bestuur der R. K. W. V. zal de kwestie der wachtgeldregeling in de eerstvolgende aan de orde stellen en ver dedigen. Nog kan worden gemeld, dat de staking bij de R. K. Werkgevers omvatte 14 ondernemin gen en 2500 arbeiders. In de ledenvergaderingen van de verschil lende plaatselijke organisaties is besloten de stoking onder de bekende voorwaarden op te heffen cn Maandag a.s. het werk weer te hervat ten bij de ieden van den Metaalbond zoowel als bij de r.-k. werkgevers. t De federatie wenscht voort zetting der staking. Donderdagavor i is te R'dom het bestuur van de Landelijke Federatie van Metaalbewerkers in vergadering bijeen geweest. In deze bijeen komst is de volgende motie aangenomen „Het bestuur enz. besprekende de situatie in verband met de stakmg der metaalbewerkers kennis genomen hebbende van het besluit van de bestuurders der 4 metaalbewerkersbon den, vergaderden onder leiding van den burge meester van Rotterdam, welke bijeenkomst be sloten heeft tot aanvaarding van het voorstel van den Metaalbond' en van de loonsverlaging protesteert tegen dit besluit, hetwelk in strijd is met de positieve meening en de uitgespro- Naar wij vernemen wordt met ingang van 16 ken wil der stakende cn nog niet stakende vak- Januari-a.s. benoemd en aangesteld bij het wapen der infanterie tot generaal-majoor de kolonel K. G. Ubbens, commandant der 11e infanterie brigade er. v/ordt met ingang van dezen datum aan den generaal-majoor Ubbens voornoemd op zijn aanvrage eervol ontslag uit den militai ren dienst verleend. genooten concludeert, dat het verloop der sta'sing een gevolg is van het localiseeren van dit vonflict besluit alsnog met alle ten dienste staande middelen, de staking- te willen doorzetten met alle organisaties die in vollen ernst willen strijd- voeren terrer* de aangekondigde Ioof rr-rloging in het bijzonder cn tegen den aanslag op ho' levenspeil van de arbeiders in het algemeen I geeft als zijn mcening te kennen, dat nlsnoa de loonsverlaging tegengegaan kan worden in^ dien ulle categorieën als mijnwerkers, spoor wegarbeiders en transportarbeiders tot do alge meene werkstaking worden opgeroepen. Verder is besloten, dat op het o.s. Zondo® te houden buitengewoon congres, in somenwer>« king met het bestuur von het N. A. S., d^ algemeen© toestond zal besproken worden erf de houding van de Federatie definitief zal wor# den bepaald. Uit het mijnbedrijf. Ten burccle van den Alg. Mijnwerkersbomlj vond op Donderdag 5 Jan. j.l. een bespreking plaats tusschen de besturen der Christelijke^ neutrale, Protestant-Christelijke en den AlgJ Ned. organisaties over de voorkoming van very dere loondaling voor de mijnwerkers. Algemeen was nien van oordeel dat krachtig gestreefd diende te worden nnur het stabilisee-^ ren der loonen en een contract ufgcsloten dien^ de te worden, waarin het loon voor een lange* :en termijn vastgelegd wordt. Over do middel len ter bereiking van een cn onder zal nog na* der beraadslaagd worden. Geen spelen, maar brood. Te Arnhem heeft zich een comité gevormd! voor ontspanning der werkloozen. Gisteren werd in Musis een muziekmiddag gegeven, moai twee derden vun dc aanwezigen verlieten nd het openingswoord van den voorzitter van hef comité do zaal onder het roepen „Wij willen, geen muziek, maar cischcn brood I" Een hou* derdtal werkloozen bleef in de zaaL DE MOORD IN DEN TREIN. Aan alle kappers te Amsterdam is, volgenf de T e 1., door de politie verzocht op hun bei zoekers te willen letten, daar vermoed wordt, dat de dader zijn haar, dat zoo duidelijk in hef signalement beschreven is, zol loten verondci ren, door het to kleuren of bij te laten knip« pen. Ons onderzoek heeft, aldus genoemd blad^, ons de overtuiging geschonken, dnt hier geen vrouw in het spel kon zijn. Ook zijn we er van overtuigd, dat als sommige getuigen maar wil* den spreken, er een heel ander licht op dezrf zaak zou vallen. Van goed ingelichte zijde verneemt de N. Ct^ dat een reizigster, die in den bewusten trein van Amsterdam naar Den Haag zot, waarin mrf Wijsman werd vermoord, verklaard heeft, dal zij tusschen Leiden en Den Haag een of meet schoten heeft gehoord. Wonneer zij deze ver* klaring dus voor de justitie bevestigt, zou daar* uit kunnen worden opgemaakt, dat de moord tusschen Leiden en Den Haag moet zijn gei pleegd. Do dubbele moord te Retrnrichcmcnt In verband met den dubbelen moord, d!iel onder Retronchement in Januari 1920 gepleegd werd op het bejaarde echtpaar Parrels zijn i zoouls gemeld dc vermoedelijke daders in België gearresteerd. Woensdag nu is door do justitie uit Middelburg en die uit Gent in do omgeving van de plaats van den moord een onderzoek ingesteld naar ligging van de woi ning en andere terreinbijzonderheden. Poging tot vergiftiging. Te Leiden is gearresteerd een 18-jarig dienst* meisje wegens dubbele poging tot vergiftiging van haar patroon. De reden was, dat zij geld had ontvreemd en vreesde, dat dit ontdekt zou worv den. Het dienstmeisje heeft volledig bekend. Brutale Inbraak. In dert nacht von Dinsdag op Woensdag ia een brutale inbraak gepleegd in het perceel „Hollandia's" goederenhandel, gevestigd aan de Prinsegracht te 's-Gravenhage. De daders hebben zich toegang verschoft door een poort* je aun de Brouwersgracht en kwamen over een plat dak en longs een brandladder in het huis< Hier hebben de daders verschillende deuren geforceerd, o.a. naar het kantoor. Het kleind vertrek waar de brandkast stond werd geheel afgesloten met tapijten en kleeden die zij uit hot magazijn haalden. Toen deze afsluiting geen licht meer doorliet, hebben de daders der brandkast geforceerd, waardoor het zwarö voorwerp van één der zijden over de geheelö lengte is opengescheurd. Alle moeite bleekJ vergeefs er bevonden zich in de brandkast slechts boeken en papieren. Uit het magazijff wordt niets vermist. Valsch bankpapier. Bij de Nationale Bankvereenigixig te Leiden fs een valsch bankbiljet van f ICO in betaling ge* geven, dat door de politie in beslag is genomen» Een ladirtg maïs verduisterd. Uit aZlt-Bommel meldt men aan Het Volk: De molenaar R. alhier had voor enkele wekeï( to Rotterdam 30,000 K.G. mais gekocht erf daar een schipper aangenomen, die het vrachtjrf naar Zalt-Bommel zou brengen. De lading is aan boord gebracht, het schip irf uit Rotterdam vertrokken, doch nooit op dal plaats van bestemming gearriveerd. Door de politie is direct een uitgebreid onder* zoek ingesteld en thans is het ledige schip tat St. Atnhoniepolder in Zeeland opgespoord, ter* wijl te Rotterdam en te IJsselmonde eenige hoe* veelheden mais zijn gevonden en in beslag ge< nomen, die tot de lading hebben behoord. De schipper is voortvluchtig, doch zijn signo* lement is bekend. Een roover geknipt. Naar het huis van bewaring te Maastricht ïl overgebracht om aan do Duitsche juistitie t® v/orden overgeleverd de 22-jarige Duitschetj Hub. N. uit Jülich, te Kerkrade gearresteerd^, wegens rijwieldiefstal. Het onderzoek der re* cherche bracht aan het licht, dat N. in de buurü van Jülich zich had schuldig gemaakt aan meer* dere rijwieldiefstallen, dat hij betrokken was bi| twee straatrooven, waarbij paardenkooplui van de markt te Jülich komende van hun geld wer* den beroofd cn mishandeld en dat hij meae* plichtig was aan een inbraak in een fabriek trf Jülich. Gemaskerd drong de bende, waarvan r*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1