ibohutspriis priis der advertentiên buitenland. binnenlandT DE EEMLANDER" FEUILLETON. Cs roman van pen s!of S\ 20e Jaargang No. 163 per 3 maanden voor Amen» tooit 1 X1Q. kiem üanco per post 1 3.-. per week (met prat» verteker.n* tegen ongelukken) f 047», alxondeslgke nummer» &0J. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TRI INT 61X Maandag 9 Jauuari 1922 van 1 —4 regeJ# f I.OS, met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dmgen en Lletdadigheids-adveitentiën voor dc bclft der prijv Voor baudel en bedrijf bestaan zccc Voordeelige bepalingen voor bet «dvcrtecrcn. Ecno circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De conferentie van Cannees, die in 't teeken :aat van de Duitsche schadeloosstelling en het inomisch wereldherstel, van belang om het oorstel, dat de Britsche premier aan den 'ranschen eersten minister reeds te Londen 't gedaan, en dat te Cannes opnieuw behandeld en waarvan de strekking dat Duitschland hetwelk niet in Staat wordt geacht de 15 Jan.- en 15 Febr.~ termijnen te betalen in 1922 geen 600 mil- ioen mark, maar 500 millioen zou behoeven te >eta!en. De betalingswijze zou hierbij zoo wor den geregeld, dat Duitschlond maandelijks 125 millioen betaalde. Op 15 April zou dan die ge- leele 500 millioen moeten zijn gekweten. België, 5at ten aanzien van do schadeloosstelling tot dusver een voorkeursrecht bezit, zou over 1922 5e helft van het door Duitschland te storten be- Irag ontvangen, maar het prioriteitsrecht van delgië zou tot 1925 worden verschoven. Van lc Duitsche schadeloosstelling zou Engeland maar 60 80 millioen ontvangen, terwijl Italië dat een tegoed heeft van 180 millioen bereid schijnt zich offers te getroosten. Zijn delegatie moet in principe reeds hebben goed gevonden een vrij groot bedrag te laten vallen. 3et zou dan ten goede komen aan Frankrijk, welks rechten met betrekking tot het van kracht Iworden van hot accoord van Wiesbaden voor )®en tijdperk van drie jaar evenmin door Enge land zou worden aangetast. Lloyd George heeft tlriand vrij veel tegemoet willen komen; o.a. zou tie financieele overeenkomst van 13 Aug. der- ,'jjvijze worden veranderd, dat b.v. ten aanzien Van do taxatie der mijnen in 't Saorgebied de commissie van herstel de waarde pas naderhand (t>p Frankrijk's debet zou brengen. Dit is dus een Voordeeltje voor Frankrijk. Bovendien zou vol gens 't Britsche plan een garantie-systeem voor 't Duitsche rijk worden ingesteld om de Duitsche financiën op orde te brengen; o.a. wordt over wogen toezicht op de rijksbank, verhooging der Ipost- en spoorwegtarieven, een belasting op de Duitsche steenkolen, beperking van de circu latie van Duitsch papiergeld, alsmede terugkeer maar Duitschland van de buitenjandsche ruil middelen, die in 't buitenland in betaling voor Duitsche goederen bij banken zijn gedeponeerd ten behoeve van de schadeloosstelling. Uit het vorenstaande is dus af te leiden,, dat !het Engelsche voorstel niet al te ongunstig is voor Frankrijk, maar ondertu^schen is een der kleinere staten, België, in zi|n wiek geschoten. Men herinnert zich, dat alle onderteekenaars van 't verdrag van Versailles indertijd de Belgische prioriteit hebben gewaarborgd; de Belgische staatslieden zijn nu ontstemd, dat, terwijl geen enkele vertegenwoordiger van hun land heeft deelgenomen aan de aan de conferentie van Cannes voorafgaande besprekingen te Londen tusschen Briand en Lloyd George, de Engelsche concept-overeenkomst het er op aanstuurt te tornen aan de Belgische prioriteit enkel en alleen, opdat Engeland en Frankrijk, de grootste schuld- eischcrs van Duitschland, die ten aanzien van 'de Duitsche schadeloosstelling te zomen bima op bijna tienmaal zooveel recht hebben als België, een moratorium tot stand kunnen brengen. Van dit aan Duitschland te verleenen moratorium zou België zoodoende de dupe worden. Men ziet, dat er dus bij het verdeelen van de buit reeds weer ruzie is ontstaan, al seint Havas ook uit Cannes, dat Briand in een rede verklaard heeft zich in principe te kimnen vereenigen met Lloyd George's opvattingen, zoowel ten aanzien van het vraagstuk van 't herstel als wat de be trekkingen met Rusland aangaat. Briand heeft evenwel als voorwaarde gesteld, dot de denk beelden nog nauwkeurig zouden worden onder zocht en waar noodig verbeterd en aange vuld. Onder dit beding aanvaardde de Fransche delegatie de voorstellen van den president der Belgische delegatie. Men ziet, dat deze aanvaar ding nog zeer voorwaardelijk is: alleen in becrm- Bel en na het stellen van zekere condities. Het geen nog aanleiding kan gevm tot allerlei ver wikkelingen. Wij doen het beste het verloop der verdere besprekingen af te wachten. Van belang is echter vooral, dat overeenkomstig een ontwerp-besluit, dat in groote trekken 'is aan vaard en door industrieele en financieele des kundigen in hun bijeenkomst van verleden week te Parijs aanvaard, de voornaamste betrokken mogendheden binnenkort zullen vergaderen over de kwestie van 't wereldherstel, waartoe ook Duitschland zal worden uitgenoodigd en zelfs Rusland, zij het dan dot dit laatste land zal worden geïnviteerd op zekere voorwaarden: in de eerste plaats zal Rusland wel zijn schulden moeten erkennen. Lloyd George's opvattingen zijn dan ook, dat Frankrijk er slechts baat bij kan vinden, wanneer de economische betrekkin gen tusschen Duitschland en Rusland weer wor den vernieuwd: Duitschland zal alsdan beter in staat zijn te betalen. De duikbootenkwestie te Washington heeft bij voortduring de aandacht gevraagd; deze nete lige aangelegenheid heeft in verband met de Fransche aspiraties naar wij meermalen op merkten tot onaangename wrijvingen tus schen Engeland en Frankrijk aanleiding gege ven, terwijl laatstgenoemd land door zijn houding tevens voor een niet gering deel de Amerikaansche symphatie verspeelde. Engeland duchtte vooral een bedreiging door de Fron- schen van zijn koopvaardijvloot. Dc zaken hebben zich althans in theorie dermate gunstig ontwikkeld, dat er thans minder reden tot wrijving is. Senator Root toch had in de voltallige zitting van de maritieme commissie der Washingtonsche conferentie twee voorstellen in gediend, die de regeing betroffen van de oor logvoering door middel van duikbooten en een nieuwe bepaling inhielden van 't volkenrecht. Deze voorstellen zijn nu aangenomen. In een der voorstellen was een amendement van Balfour vervat, volgens hetwelk het verbod nopens het voeren van oorlog met duikbooten tegen han delsschepen dadelijk zou ingaan met betrekking tot de vijf mogendheden, die het accoord heb ben onderteekend betreffende het inkrimpen van de bewapening ter zee. Hoewel de commissie niet tot de behandeling overging van Root's voorstel om de commandanten der onderzeeërs, die de bepalingen schenden, persoonlijk aansprakelijk te stellen, is reeds veel bereikt door de aan vaarding ook door Frankrijk van het voor stel nopens het verbod van optreden der duik booten tegen koopvaardijschepen. Engeland kan dus in theorie gerust zijn; immers schending van de bepalingen zou gelijk staan met een zonde tégen het internationale recht en een der grofste vormen zijn van piraterie. Ook ten aanzien van de Iersche kwestie valt te beschikken over enkele nieuwe feiten. Terwijl het Engelsche parlement reeds in 't oude jaar dc En- gelsch-Iersche overeenkomst heeft bekrachtigd, is een ratificatie door 't Doil Eireonn nog steeds geen feit. De Valera is er geducht tegen gekant en in 't Doil Eireann wordt door het groote aan tal redevoeringen een vlotte afwikkeling van de aangelegenheid tegengehouden. Er schijnt een minderheid zij 't een groote tegen de ratificatie van de Britsch-Iersche overeenkomst te zijn. Het Freeman's Journal bracht gisteren zelfs het bericht, dat De Valera was afgetreden. Men zou dit kunnen opvatten als een symptoom, dot hij zijn zaak als verloren beschouwt en niet meer tegen den stroom kan oproeien van hen, die de ratificatie wenschen. Zijn heengaan heeft De Valera gemotiveerd door te verklaren, dot, sinds 8e overeenkomst van Londen was getee- kend, het onherroepelijk gedaan was met de autoriteit van 't bewind; alleen in naam bestond er nog een eensgezinde uitvoerende macht; de tijd was nu gekomen om aan dien schijn een einde te maken. Daarom nam hij ontslag en wilde hij niet langer de verantwoordelijkheid drogen van zijn functie, tenzij hij over een vol ledige volmacht beschikte om de republiek te verdedigen. Beu zeide hij te ziin van de politiek en hij keerde tot het particuliere leven terug, tenrij de Dail Eireann hem herkoos. Echter is De Valera blijkbaar op zijn ontslag teruggekomen. Althans Reuter seint ons heden uit Londen, dat, nadat De Valera ziin ontslag had aangekondigd, Michael Collins zeide, dat hij en zijn vrienden verlangden, dat de Dail Eireann zich allereerst zou uitspraken over Griffith's voorstel tot ratificatie van 't verdrag. Wanneer de stemming had plaats- gehad, die, zooals men weet, is bepaald op heden Zaterdag zou De Valero kunnen aftreden, wanneer hij zulks wenschte. Er is nog een geruimén tijd gedis cussieerd, maar ten slotte liepen de besprekin gen hierop uit, dat De Valera zijn ontslagaan vrage tijdelijk heeft ingetrokken. Met spanning zal dan ook worden uitgezien, hoe de Iersche kwestie zich vandaag verder zal ontwikkelen. Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Londen, 7 Jan. (R.) Een telegram uit Washington meldt, dot giftig gas heden als strijdmiddel in den ban is gedaan, doordat de vertegenwoordigers van Engeland, Fronkiijk, Italië en Japan het Amerikaansche voorstel om het gebruik ervan te verbieden, hebben aange nomen. DE CONFERENTIE TE CANNES. yDuitschlond krijgt uitstel van betaling. Cannes, 7 Jan. (R.). De conferentie is het er over eens geworden aan Duitschland uitstel van een deel zijner betalingen voor 1922 toe te staan onder voorwaarden, die nog niet vast gesteld zijn. P a r ij s, 7 Jon. (H. R.). Te Cannes blijft in de best ingelichte kringen het gerucht loopen, dat Engeland er van afziet in 1922 de 450 millioen goudmork te ontvangen, dit het toe komen. Frankrijk zou zijnerzijds geen enkel van zijn rechten behoeven af te zien. Cannes, 7 Jan. (H. R.) Briand heeft vol macht gekregen om Duitschland uit te noodigen gedelegeerden naar Parijs te zenden, die later naar Cannes ontboden zullen worden om over eenkomstig het verdrag van Versailles inlichtin gen te verstrekken over de betalingscapaciteit van Duitschland. Deze gedelegeerden zullen in gelicht worden omtrent de voorwaarden der ge allieerden en zullen alleen worden ontboden, wanneer de Opperste Raad het eens is gewor den over de kwestie der schadeloosstelling, waarschijnlijk eerst na twee dogen. Cannes, 8 Jan. (H. R.) De Duitsche ge delegeerden zullen niet vóór Woensdag of Don derdag kunnen worden gehoord. Men verwacht, dat de besprekingen der deskundigen don ge ëindigd zullen zijn. Het verschil tusschen de standpunten gaat thans feitelijk slechts over een bedrog van 200 millioen goudmark. Lcnin naar Genua. R o m e, 8 J q n. (B. T. A.) In verband met de beslissing van den Oppersten Raad te Cannes wordt medegedeeld, dat de Italiaonsche regee ring, door tusschenkomst van de Russische eco nomische delegatie, Lenin heeft uitgenoodigd de conferentie te Genua bij te wonen. De Volkenbondsrood. P ar ij s 7 Jon. (B. T. A.). Hanotaux is aan gewezen als vertegenwoordiger van Frankrijk op de bijeenkomst van den Volkenbondsraad te Genèvo op 10 Jan. DUITSCHLAND EN FRANKRIJK. B e r 1 ij n, 7 Jan. (W. B.) De Germania, het blad van den rijkskanselier, schrijft over Briand's poging om het waarborgverdrag voor Frankrijk weer op het tapijt te brengen: Duitschland behoeft zich door zulk een ver drag niet bedreigd te gevoelen, aangezien van een aanval op Frankrijk geen sprake is, ook al daarom niet, omdat, al zou men de vredelievend heid van het tegenwoordige Duitschlond ter zijde laten, een dergelijke aanval bij den stoot van de Duitsche bewapen:ng waanzin zijn zou. Wellicht zou er zelfs voor Duitschland reden zijn om het tot stand komen van zoo'n verdrag met vreugde te begroeien, daar een onverbreekboar verband met de Engelsche mogendheden Frankrijk's vei ligheid voorgoed zou waarborgen en Frankrijk's vices voor een onverhoedschen aanval, een der voornaamste onderwerpen van de Fransche bla den, noodzakelijk zou moeten wegnemen. Bo vendien is Duitschland het met Briand eens, dat de geruststelling van Frankrijk de voorwaarde is voor het herstel van de rust in Europa. Als de politiek van eerlijk nakomen der verplichtingen door het rijkskabinet, het voltooien van de Duit sche ontwapening en het nauwgezet nakomen van de eischen tot schadeloosstelling Frankrijk deze geruststelling niet kunnen verschaffen, mag Duitschland ingenomen zijn met elke overeen komst, die tot Frankrijk's geruststelling kan bij dragen, zonder bedreiging met nieuwe lasten voor Duitschland. In dat geval zou het waar borgverdrag kunnen worden, wat Briand het noemde tegen de Daily Mail: „Een zeer gewich tige stap tot een beslissende opheldering van den Europeeschen toestand." HET BEZET DUITSCHLAND. K o b 1 e n t z, 7 Jan. (B. T. A.) De hooge geallieerde commissie voor het Rijnland ho-eft besloten een commissie van onderzoek in te stellen naar het onderwijs in Duitsche scholen in de bezette streken, daar men heeft opgemerkt, dat dit onderwijs niet wordt gegeven in een geest, die overeenstemt met dien van art. 148 van de grondwet van Weimar. De commissie be sloot tevens maatregelen te nemen ten aanzien ven het percentage ambtenoren, afkomstig uit het niet-bezette Duitsche gebied. DE OORLOGSMISDADIGERS. Brussel, 7 Jon. (B. T. A.) Dc commissie <icn.ProajTschen aRrevoardipdc bij het Rockcic voor de berechting der schuldigen eon oorlogs- I 'er-instituut, alsmede de scherpe besluiten v. misdrijven, heeft naar wcrl;2aamheden heden- hct ministerie van openbare (jeiondhcid wii» viseur bij den Volkenbond, en van prof. Cunnj) d i I M jockefcM mórgen hervat. Zij zal hedenmiddag opnieuw een zitting houden, naar men verwacht de laatste. P a r ij s7 Jan. (H. R.) De commissie van rechtsgeleerden, die gevormd is om van advies te dienen ten aanzien van de vonnissen, die door het Hooggerechtshof te Leipzig zijn geveld, is tweemaal bijeengekomen. Met olgemecne stem men werden twee resoluties aangenomen, dio aan den Oppersten Raad zullen worden mede gedeeld. OPPER-SILEZÏË. Oppeln, 7 Jan. (H. R.) Twee Poolsch ge** zinde bewoners van Rudzinitz bij Gleiwitz wer den vannccht door geweerschoten gedood. Dc brand in West-Hartlepool. Londen, 7 Jan. (R.). De schade, dio dc brand tc West-Hartlepool heeft aangericht, is officieel op meer dan twee millioen pond ster ling vastgesteld DE IERSCHE KWESTIE. Het Dail-Eireann neemt de overeenkomst aan. Londen, 7 Januari. (R.). De Dail Eireann heeft dc overeenkomst van Londen met 64 tegen 57 stemmen aangenomen. Londen, 7 Jon. (R.). De stemming over de Engelsch-Iersche overeenkomst in den Doil Eireann had plaats te midden van groote op gewondenheid. De voorzitter maakte den uitslag eerst in het Iersch bekend, daarna in het En- gelsch. Het nieuwe bereikte snel de menigte buiten het gebouw, die een luid gejuich aanhief. In den Dail zelf werd weinig gedemonstreerd. Do Valera heeft formeel zijn ontslag inge diend. Hij verklaarde, dot hij morgen met zijn aanhangers een bijeenkomst zou houden. Dublin, 7 Jon. (R.). In zijn rede in den Dail Eireonn zeide Griffith, dat hij er zeker van was, dat 98 percent von het Iersche volk de overeenkomst wenschte. Zij, die tegen het ver drag stemden, zouden daarmede te kennen ge ven, dot zij het Engelsche leger in Ierland wenschten te doen blijven. Dublin, 8 Jan. (R.). De uitslag der stem ming in den Doil Eireann heeft sensatie ver wekt, want na de berichten der laatste dagen had men op zulk een meerderheid ten gunste van de overeenkomst niet gerekend. Te Dublin was de opgetogenheid zeer groot. De voor naamste voorstanders der ratificatie werden op straat geestdriftig toegejuicht. De Valera, die eveneens werd toegejuicht, was blijkbaar zeer teleurgesteld en terneergeslagen. Het bericht omtrent de beslissing werd te Londen met een diep gevoel van opluchting ontvangen met name in de groote politieke clubs cn in de schouwbur gen. De somenstelling van het nieuwe Iersche kabinet zal binnen enkele dagen bekend wor den gemaakt. De reis van cx-keïzerin Zita. Lissabon, 7 Jan. (H. R.). Ex-keizerin Zita zal o.s. Maandag naar Madrid vertrekken. ITALIË EN ZUID-SLA VIË. Het incident te Sebenico. R o m e7 J o n. (LI. R.) Stefani publiceert een P'-'a, waarin wordt gezegd, dot de berichten over het gebeurde te Sebenico overdreven zijn. De besprekingen, die hierover gaande zijn tusschen de regeeringen te Rome en BelgTado, zijn door drongen van het grootste verlangen om elkaar te verstaan. De regeering te Belgrado heeft een streng onderzoek bevolen cn krachtige instruc ts gegeven aan de plaatselijke autoriteiten om behoorlijke maatregelen te nemen, ten einde nieuwe dergelijke incidenten te voorkomen. De Italiaonsche regeering doet wat zij kan om elke mogelijkheid tot conflict uit den weg te ruimen en een algeheele kalmeering van de gemoederen in de steden aan de Adriatische zee te verzeke ren. VLEKTYPHUS-EPIDEMIE IN POLEN. B e r 1 ij n, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Warscliausche bladen verbreken het stilzwijgen over de vlektyphus-epidemie in Polen, die reeds tot Warschau is doorgedrongen. De bevolking is zeer ongerust. Bijzondere ministersconferen ties over deze kwestie, die worden aangekondigd, het ontbieden van Reichmonn, geneeskundig ad- op den ornst van den toestond. Bekende anarchisten in Zweden aangekomen.^ Stockholm, 7 Jan. (N. T. A. Draadloos)^ Drio bekendo anarchisten, Emma Goldmnmy Alexander Berkmann cn Alexander Schopiro zijnf uit Revol te Stockholm aangekomen. Zij hebbenf. van de regcering verlof gbkregen hier een maand* to blijven. Zij zijn twee jaar geleden door doj Ver. Stoten uitgewezen. Emma Goldmann ven klaarde in een interview, dat zij daarheen wol-i licht zou terugkeeren. Hongerstaking van socialistische» gevangenen. B e r 1 ij n7 Jan. (W. B.) Naar do YorwiirtsP en Frcihcit melden, heeft de buitenlondschc deij legatie van de socialistische arbeiderspartij vniV' Rusland (mensjewisten) uit Moskou langs omwef gen het volgende telegram ontvangen; Do in de Boetyzki-gevnngenis geïnterneerde som' cialistcn en leden von vokvereenigingen zijn hongerstaking gegqan. De reden von dezen stapt is de voorgenomen zending von 35 politickq gevangenen naar Toerkeston, waar zo voor een' deel onder politietoezicht zullen leven en vooï) een deel gevangen gezet zullen worden. Dnnr, het uitvoeren van een dcrgelijken maatregel gei lijk staat met een doodvonnis, hebben de gevam genen besloten het v/anhoopsmiddel van dat hongerstaking aan te grijpen. Zij doen een bei roep op dc proletariërs von West-Europa oral hulp tegen de bolsjewistisch© terreur. DE NOOD IN RUSLAND. Kopenhagen, 7 Jon. (W. B.) Uit Riga wordt aan Politiken gemeld, dot op het raden-I congres te Moskou gedelegeerden uit do hon- gergebieden vort Rusland hebben medegedeeld^ dat op het oogenblik 27 millioen Russen hongor lijden. Men heeft slechts oan het tiende deel van hen hulp kunnen verstrekken. De sovjetre- geering heeft 100 millioen goudroebel toogoi staan voor de hulpactie. Dit bedrog is echter maar een druppel in dc zee. Moskou, 7 Jon. (N. T. A.) Er is last gego- ven, dat de spoorwegen in Januari 6 millioen/ poed graan en zoaikoren uit Siberë moeten ver* voeren. DE OPSTAND IN KARELIË. Moskou, 7 Jon. (N. T. A.) De roode troc-» pen hebben Porosozero bezet. Dc benden ziyn teruggetrokken naar do Finscho grens op 20 wersten afstand. Van dc 500 man van een ven slagen ofdeeling woren maar zestig Koreliërs, die trouwens in de voorste linie geplaatst wm ren. Het bevel werd gevoerd door Finschc offii eieren, waarvan vier gedood zijn. In nnderet sectoren zijn dc l>cnden ook op do Finsche grens teruggetrokken. Russisch-FinscK-grensincidcnt, Helsingfors, 7 Jan. (W. B.) De Koreli- sche troepenofdeeling, die gistermiddag de wijk nam over de Finsche grens, heeft een bolsje wistische compagnie achtervolgd tot aan Mei grijervi, dot op Finsch gebied, 40 K.M. van do grens ligt. De zwakke Finsche grenswacht trnV na een kort gevecht bij Lioesvora terug. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. T e t o e a n7 Jon. (B. T. A.) Het stormwoet is voorbij en de operaties zijn hervat. Drie coi lonnes zijn opgerukt cn hebben het aangewezen doel bereikt. Op verscheidene punten is fel gei vochten. Be Amcriko's gezont tc Berlijn. lijn, 7 Jan. (N. T. A.) Volgens een telegram aan de Chicago Tribune zou Allen Houghton definitief tot Amerikoansch gezant te Berlijn zijn benoemd. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij Kon. Besluit is op verzoek eervol ontslagen mej. H. v. d. Mey] te Laren (N.-H.) en Mr. A. G. A. ridder von Rappard te Tiel als lid van den Hoogen Rond van Arbeid en W. Drop te Rotterdam als plaatsi vervangend lid van dien raad, onder dankbetuil ging voor de bewezen diensten benoemd tot lid van genoemden raad mej. A, Wie houdt zich rein in den stroom der .Wereld? Op eiken bodem, waarover hij heengaat, laat hij zijn slijk achter. door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door .MevTcuw A. E. NUIJS—POSTHUMUS. 73 Erna volgde hem met de oogen. „Ik wel I Luister nu eens naar mij I Het is een £uae, veelgebruikte spreuk en <k /elf heb er ortgeleden de waarheid van ervaren, dat elke Vnerdschap tusschen man en viouw overgaat In liefde. Vriendschup kan er dus tusschen ons luet bestaan I Maar wel kan de licfue tot de hoogste uiting van vriendschap worden als mijn man zul je mijn vriend zijn niet mijn tneester, zooals gisteren, niet mijn slaaf, zooals hp et oogenblik. Herinner je je de woorden begin van mijn langen brief Sc ree „En man en vrouw zagen elkander in °°*en zon^er te vreezen I" Zoover zijn wij *og lang niet In mijn liefde is nog te veel ^rees, in de jouwe te t*>el geringschatting I Ge loof mij ik heb je lief, maar mijzelf ook. Daar om wil ik vrij naast staan, eeA mensch als ie zelf bent je gelijke I En daarom moet je mij met andere oogen aanzien I Ik heb jou leeren be griioen door den strijd van het leven. Leer mij nu ook begrijpen door m ij n striid I Dezen tijd van beproeving kan ik jou en mij niet sparen. Ik ken het eenige, waarvoor je eerbied hebt dat is kracht. Het zich in de hoogte werken. Het „ik wil I" Wie kan willen en overwinnen, is je kameraad. En zie je, ik wil. Met hart en ziel. Ik wil arbeiden. Ik zal arbeiden, evenals jij, en mij door het leven heenslaan, en door eigen kracht iets worden, evenals jij I Werk heb ik reeds gevondenden taalcursus van mijn vriendin hiernaast. Daarvan kan ik leven. Mijn overige tijd is voor mijn studie, totdat ik in drie jaren mijn doel bereikt heb. Dan ben ik een zelfgevormde, gerijpte vrouw, en niemand mag er in dien tijd aan denken, mij te helpen I Jij evenmin als een ander. Ik help mijzelf I Schrijf mij wanneer je wilt kom mij bezoe ken, wanneer je wilt zie hoe het mij gaat. Je zult mij altijd welkom zijn, maar ook niets meer dan een welkome gast, tot den dag, waar op ik kan terugzien op die drie jaren en tot mij zelf mag zeggen Het lot heeft mij veel ontno men, doch ik heb" veel teruggewonnen. Ik heb niet gebedeld of gesmeekt, maar gewerkt, en daarom kan ik je met trots aanzien, en kun je trotsch zijn op mij I En wat ik door eigen kracht in dien moeilijken tijd geworden ben neem dat I Ik schenk het je van ganscher hartel Dan zal ik je vrijwillig gehoorzamen, omdat ik het niet meer behoef te doen, en jij het niet meer eischt niet uit dankbaarheid, niet uit vrees, niet uit nood, zooals nu, maar enkel uit liefde, want bir ons hefoek^-v» *-hte liefde ge- j hoorzaamheid I Dan ben jij de meester maar j anders don nu. Mijn meester en makker, die mij liefheeft, met hoofd cn hart, omdat hij overtuigd is, dat ik zijner waardig ben, en die J mijner waardig is, omdat hij den langen proef- tijd door geduldig op mij gewacht heeft. Dan ziin wij beiden, over drie jaar, nog in het bezit van onze volle kracht een long leven ligt nog vóór ons. Hand in hand zullen wij dien weg gaan en je moogt mij met al je weelde omge ven, omdat ik geleerd heb, arm te zijn. Is de je echter te lang, acht je het te gering wat ik, zoowel voor jou als voor mijzelf bereiken wil, reik mij dan nog eens de hond en vertrek I 1 Dan behooren wij niet bij elkander I Ik heb je j te lief, om nu je vrouw te worden." I Een oogenblik bleef alles stil. John Henry greep haar hond. „Ik zie niet van je af," zeide hij volkomen j bedaard. „Hoe het komt, weet ik niet, maar dit I weet ik zekerNooit trouw ik met een andere vrouw dan met jou. Ik zal dus wachfen en doen i wat je verlangt. Mogelijk heb ik het vroege*" niet zoo begrepen maar nu merk ik iets nieuws in je op, wat ik tot dusverre niet gezien had I En dot is misschien juist je eigen, ware persoonlijkheid ,-Dat geloof ik ook I" zeide Erna. Haar stem had reeds iets van de oude vroo- lijkheid teruggekregen, en een heimelijk glim lach speelde om haor mond, alsof zij in het bezit was van een groot geheim, dat John Henry eerst later zou ontdekken, wanneer hem do oogen geopend werden. De betoovering was verbroken I Zij begonnen elkander te leeren kennen „Maar drie jaren, Erna begon hij aarze lend. „Drie lange jaren „Die gaan ook voorbij," zeide hij. „Denk je, dat ik mij voor mijn genoegen hier afzonder, in plaats van mij door jou op de handen te laten i dragen Voor jou doe ik het alleen voor jou I Spaar je in dien tijd maar vlijtig. Hoe I meer, hoe beter I Des te vroeger kun je een i beetje meer rust nemen, als wij belden eenmaal zoover zijn. Dan zal ik jou eens bij de hand ne men en je het leven van een anderen kant laten j zien, en je zult het veel mooier cn rijker vin- j dcn> dan je tot dusverre vermoed hebt, arme, afgetobde man Maar nu, John Henry het is al heel laat f en ik moet aan het werk.' 1 Nu lachte hij niet meer om den ernst, waar mede zij dit zeide. Hij begon iets te vermoeden van het verlangen, dat daarachter verborgen was het verlangen om te handelen naar de spreuk, die ook hem onbewust door het leven j geleid had„In den beginne was de daad I" I „Over drie jaar zal ik anders zijnschoot j hem door het hoofd, terwijl hij de huisdeur ocl.ter zich dichttrok. I En Erna, die hem voor het raam nog een afscheidsgroet toewuifde, dacht bij zichzelf f „Nu moet ik zorgen en werken 1 Over drie I jaar begin ik te leven I Door hem j Zij was alleen. Om haar heen was alles dood stil. De kamers van hoor vriendinnen woren ledig en donker, het gebouw der „Cheruskia" j was in nachtelijk zwijgen gehuld, geen mensch cp straat, geen geluid in huis. Terwijl zij bij haar studeerlamp ging zitten en de cahiers van haar leerlingen voor zich ne- dcrlegde, begon zij onwillekeurig te denken. over alles wat er gebeurd was. Eefgisterenmori gen had zij heimelijk als vluchtelinge het ouderlijk huis en de fabriek verloten ,om vrooi lijk, als een leeuwerik het morgenrood, het leven; in te gaan. Nog hoorde zij den zwaren, dóffen! slag, waarmede de oude, gebeeldhouwde huisi deur achter haar dichtviel. Die klank scheiddó haor van al wat zij daarbinnen achterliet, van kindsheid en mcisjesdroomen, van kleine vreugi den en kleine smarten, van al de herinneringen! en indrukken horer jeugd. En sinds dien dag zou de zon eerst tweemaal opgegaan zijn Zij kon het nauwelijks geloo- ven. In dien tijd had zjj immers een geheel leven! doorleefd, vol stormen en schokken. Nu zouden de stille uren terugkomen, de uren von emstigen arbeid en eentonig werk, ook soms de uren van vermoeidheid, die haar zou den doen vragen „Waarom heb je dien zwaren last op je jongó schouders genomen Wat deed het ertoe Zij wist het, die uren gingen ook weer voorbij, en in haar was alld veerkracht van dapperheid en jeugd. Want in haar hoofd voelde zij, terwijl zij erni stig, met gefronst voorhoofd, haar werk opvaM te, het triomfantelijke, het verheveneIk wil f En in haar hart vpeldo zijIk heb lief I Wie eerlijk wil zijn en oprecht liefheeft, ia vroolijk als een held. En glimlachend docht zijl ^k werk voor jou en voor mijzelf I" „Aan mijn arbeid zul je mij kennen, dail ben je je vrouw waardig. „En dan zal ie vrouw je vriendin zijn I" t EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1