DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. KOLONIËN. BINNENLAND. smg\. 20e Jaargang No. 165 taMTSPSUSïL'TmiZtZ ptr post f 5.—. P« weck (mot patis verzekering ongelukken) f 0.17», ilxondcilykc nummet» Qflt, LAD fl OIRECTEUW-UITGeVER» J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM TEl. «NT 811 Woensdag 11 Jauuarl 1922 PUIS 0(1 ASVERTEHTIÊIZ L&f» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstnanbie»' dingen en Lletdadigheids-adveitenticn voor dc helft der prü». Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeJige hcpalinqen voor het advertecrcn. lien# circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- VLEESGHHOUWER EN LAMHE heobiihebihoeü. Winkel: JHOF Ï6 TEL. 618 Monsterkamers: PAPENHOFSTEDE Politiek Overzicht In de Libre Belgique constateert een blzondere laedewerker van 'het blad, Fernand Passelecq, dat j^een van de overwinnende staten al zijn uitga ven terug zal ontvangen; alleen zekere geprivili- geerde schuldvorderingen zullen, maar ook die hog gedeeltelijk, vereffend worden". Hij be spreekt don de houding en bedoelingen van Frankrijk en Engeland en wel derwijze, dat De (Schelde, die een gToot deel van het artikel ver knolt, opmerkt „Er hoort een zekere moed toe, om, in het luidden van politieke waanwijsheid, dat Brussel tieet, dingen te durven denken en vooral schrij den, zooals dot, wat Passelecq hier zegt over de gevolgen, die sommigen, van de Duitsche uitbe- {talingen verwachten, en er bij te voegen, dat En geland gelijk heeft, als het aandringt op een al- gemeene gezondmaking van de Europeesche économische toestanden." Volgens de vertaling van De Schelde zegt de schrijver in de Libre Belgïque o.a.: „De Engelsohen bepalen er zich niet toe, beide Jfraagstukken saam te voegen, zij versmelten ze; door hen is het moratorium onbegrensd, hoeft |tnen bij hetzelve de nationale belangen van geen énkelen der geallieerden in 't bijzonder in acht Je nemen, omdat het slechts is een enkel deeltje dan het plan, dat de algemeene reorganisatie /van Europa beoogt, waarmede de opwekking van de Engelsche nijverheid en den Engelsohen bondel onverbreekbaar verbonden is. Uit louter taktiek willen de Fronschen deze Inzichten niet deelen: het moratorium is één Baak, de herstelling van Europa is er een tweede. Koppig houden zij zich daaraan vast, uit vrees jmet den vinger in het raderwerk van de Engel Bche regeering te geraken. Een gedeelte der Bel gisohe pers kiest voor hen partij en gaat voort de gekende thema's te ontwikkelen van de zede- ijke eensgezindheid der beide zusterlanden, van le solidariteit elkaar te verdedigen, van de ge lijkaardigheid der huidige financieele nooden, met bijvoeging van zekere sentimenteele refrein tjes, die wel wat „afgezaagd" beginnen te wor den. Volgens mijn bescheiden oordeel zijn beide tegenover mekaar staande gezichtspunten best te verklaren door de bijzondere belangen, waarop ze steunen, al staan beide buiten de werkelijk heid, het Fransche gezichtspunt misschièn meer Üon het andere, omdat het, wat betreft de on middellijke betaling, meer voorgeschreven is jfloor do noodzakelijkheden der begrooting. Mij schijnt het, dat beide kwesties afzonderlijk behandeld, doch tevens beheerscht dienen te worden door het gevoel van de innige gehecht heid, tusschen beide geschapen door de besten- Idigheid van de economische gemeenschap en het Onvermijdbare samengaan van de belangen van 1de twee volken. Neen, de betaling door Duitschland van een of twee afkortingen, in welke muntsoort ook, lost de angstwekkende moeilijkheden, waarmede 5de wereld nu worstelt, niet op. Daarna zal er Oog niets geregeld zijn er is alleenlijk geld of krediet, dat in andere zakken of op een andere Tekening is overgegaan; de economische moei- 11 MidtatsiÉ Creiiéai II «MI Ui. 4. ItKfflM li. 31 Deposito-f$en?e: 6en jaar vast s«© zes maandan opzegging 41/2 w/o een dag UPS' SAFE-iNRISHTING lijkheden blijven bestaan, en vooral gaapt nog steeds die afgrond van anarchie en hongersnood in het Oosten van Europa, die bij zijn buren den ongehoorden dollen koers van den wissel onderhoudt. Daar ook moet worden in voorzien, en dat houdt wel eenig verband met het betaolvermo- gen van Duitschland. De Engelschen hebben duizendmaal gelijk, als zij dit verzekeren. Wij zouden dwazen of vrijwillige blinden zijn, zoo wij dit gingen loochenen. Zou het dan niet voordeeliger ijn, dat de ver tegenwoordigers* der geallieerde landen, die te Cannes vergaderen, ook deze nijpende kwestie bespraken, die de sleutel is van onze toekomst, terwijl ze het moratorium regelen, of wel on middellijk na de moeilijkheden van het mora torium te hebben geregeld. Welke geldige reden zou er zijn, iets uit te sluiten?Zou het geen tijd gewonnen zijn? Het komt mij voor, dat de<ze vraag hier stellen ook haar oplossen isl" Berichten. DE CONFERENTIE TE CANNES. P a r ij s, 1 6 J a n. (B. T. A.). De Duitsche de- legatie is heden to 5 uur 35 naar Cannes ver trokken. P a r ij s, 10 J a n. (B. T. A.). De Duitsche de legatie is te TT.40 te Parijs aangekomen en aan het station door Fisher, voorzitter van de Com missie van Herstel, opgewacht, die zich bij haar voegde om met haar naar Cannes te gaan. P a r ij s, T 0 Jan. (B. T. A.). De Temps ver neemt uit Cannes, dat Briand het antwoord van Millerand heeft ontvangen, dat evenwel geheim wordt gehouden tot de bijeenkomst van den Op persten Raad, die te vijf uur plaats heeft. De correspondent van het B. T. A. verneemt, dat Millerand de kwestie der verdeeling van de Duitsche betalingen aan een arbitrage wenscht te onderwerpen. Hij zou bereid ziin T40 mil- lioen te aanvaarden als het aandeel van Frank rijk, maar zou wenschen, dat art. 4 van de Con ventie van T3 Aug. (kapitaalswaarde van de Saarmijnen) niet van toepassing wordt verklaard op het jaar T922. Loucheur heeft in dezen geest stappen ondernomen bij de Belgische gedele geerden, die echter op hun standpunt blijven staan. Cannes, TO Jan. (B. T. A.). Onze corres pondent deelt mede, dat de Opperste Raad be sloten heeft alle Europeesche Staten, de Ver. St. Japan en de Britsche dominions uit te noo- digen tot de economische conferentie te Genua. Cannes, TO Jan. (B. T. A.). De intergeal- lieerde commissie, onder voorzitterschap van Loucheur, belast met het vaststellen der voor waarden, waarop do conferentie te Genua zal bijeenkomen, heeft de aan de verschillende re geeringen te zenden uitnoodigingen opgesteld. Er zal een bijzondere mededeeling aan de Sov* jet-regeering worden gericht om haar aandacht te vestigen op het gewicht van de haar door den Oppersten Raad gevraagde verplichtingen. De commissie zal eveneens het programma der werkzaamheden van de uitsluitend economische en financieele conferentie vaststellen. Cannes, TO Jan. (B. T. A.). Tsjitsjerin heeft aan den Oppersten Raad een draadloos telegram gezonden, waarin hij zegt, dat de keuze van Genua als zetel der a.s. economische con ferentie voor de Eovjet-regeering zekere incon- veniënten oplevert. Hij verzocht den Oppersten Raad daarom de conferentie te Londen te doen houden. Op deze mededeeling, die in geallieer de kringen als ontijdig wordt beschouwd, zal niet worden geantwoord. Ex-keizerin Zita. P a rijs, TO Jan. (B. T. A.) Ex-keizerin Zita is uit Parijs naar Zwitserland vertrokken. Bern, TO Jan. (B. T. A.) De overheden van Zürich hebben maatregelen getroffen ter bewa king van Zita, die haar intrek zal nemen in het hospitaal, waar de prins onder behandeling is. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, TO Jan. (N. T. A. Draadloos). In een officieele verklaring deelt Winston Chur chill mede, dat de kabinetsconvmissie voor Ter- sche aangelegenheden dagelijks zal bijeenkomen in afwachting van de aankomst der Iersche ver tegenwoordigers, met wien een regeling inzake L.S. Hierdoor AMERSFOORT 11 Jan. 1922. heb ik de eer mede - te deelent dat ik vanaf heden onder JVo. SO telefonisch ben aangesloten Mij voor Uwe bestellingen ten zeerste aanbevolen houdend. Met dc meeste hoogachtingy J, G ROOIENDORSJ. Langeslraat 82. Schoenhan del Sporthan del. de stichting eener Iersche voorloopige regee ring zal worden getroffen. D u b 1 i n, T 0 J n n. (R.) Te Dublin loopen ge ruchten, dat als resultaat van de onderhandelin gen, gevoeH tusschen Griffith en de Engelsche regeering, alle politieke gevangenen, ook zij over wie een doodvonnis werd uitgesproken, op T2- Jan. zullen worden in vrijheid gesteld. Belfast, TO Jan. (R.) Hedenavond had te Belfast een nieuwe bomaanslag plaats. De hel- sche machine ontplofte in de straat, waar ver scheidene kinderen speelden, van wie 26 wer den gekwetst. Do Dail Eireann verdaagd. Londen, TO Jan. (N. T. A. Draadloos). Griffith is heden gekozen tot voorzitter van de Dail Eireann. Toen Collins zijn verkiezing aan beval, zeide hij, dat hij deze vergadering be schouwde als de regeering van het Iersche volk, omdat zij gekozen was door de bevolking van Ierland. Verscheidene van de aanhangers van De Valera verklaarden zich tegen de motie en deze werd instemming gebracht. De Valera ver liet daarop de zaal, gevolgd door 't overige deel van zijn partij. Griffith werd dus eenstemmig tot voorzitter gekozen. Op voorstel van Griffith werd daarna een mi nisterie benoemd. Zoo is dus met moeite een voorloopige regeering gevormd, waaraan de Britsche regeering de bevoegdheden zal over dragen, die aan den nieuwen Ierschen Vrijstaat komen. Bij de opening der zitting werd een tele gram van den paus voorgelezen, die zijn vreug de uitte waarin hij deelde met het Iersche volk, over de overeenkomst met Engeland. Londen, TO Jan. (R.). De Dail Eireann is tot 14 Febi. verdaagd. Londen, TO Jon. (R.). Voordat de Dail Eireann uiteenging, gaf de nieuwe minister van verdediging in antwoord, op een vraag der Te- publikeinen de verzekering, dat, totdat het volk zich ten gunste van een vrijstaat zal hebben uit gesproken, het republikeinsche leger als het le ger de republiek intact zal worden gehand haafd. Griepepidemie in Zweden. Een nieuwe griep-epidemie is in Zweden uitgebroken, evenwel van een lichter karakter dan tijdens de ernstige periode van T9I8T9I9. DE NOOD IN RUSLAND. Verontrustende berichten. Wa rschau, TO Jan. (B. T. A.). Men meldt uit Charkof, dat er verontrustende berichten komen uit de hongersnoodstreek. De hon gersnood bedreigt nu ook de landelijke distric ten. Er heerschen overal epidemieën in de dis tricten van Odessa is vermoedelijk een vierde der bevolking gedoemd van honger om te komen. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. M e 1 i 1 1 a, T 0 Jan. (B. T. A.). De krijgsver richtingen zijn vanochtend hervat. Verschillen de stellingen der opstandelingen, gelegen op ongeveer 12 K.M. van Dardrie, werden bezet. De vijand bood betrekkelijk weinig tegenstand. DE STAKING IN ZUID-AFRIK A Johannisburg, TO Jan. (R.). De sta king begon hedenavond in alle goudmijnen, als mede in de groote centrale, die slechts vol doenden stroom verschaft voor het op gang houden dei voornaamste diensten. Oost-Indië. De penetratie van de Duitsche industrie in Ncdcrlandsch-Indië. Uit Dusseldorp wordt aan do Tel. geseind Naar de Rheinisch Westf. Ztg. van bevoegde zijde verneemt, zal een centrale organisatie voor Duitsche Handelskamers voor Ned.-Indiö wor den opgericht. Om het handelsverkeer tusschen Nederland, Duitschland en Ned.-Indiö to bevor deren, zal in 's-Gravenhage een filiaal worden gevestigd. Naar verder verluidt neemt de Sie- mens-Rhein-Elbe-Sohuckert-Union de vertegen woordiging der Duitsche industrie te Cheribon op zich. In Noord-Java zal een fabriek van staal- en ijzerwaren en spoorwegwagons worden opge richt. De Hollandsche regeering heeft -eeds een groot aantal bestellingen gedaan op spoorweg wagons en locomotieven. Volgens de berichten zal de fabriek tevens zoo worden uitgebreid, dat zi, ook wordt ingericht voor de constructie van machines, locomotieven, spoorwegbruggen enz. en geheel van Duitschland onafhankelijk zal zijn. Bovendien zal een nieuw te vestigen handels maatschappij voor den afzet der fabrikaten zorg dragen. Voor Batavia en Soerabaja hebben de Mannesmann Röhrenwerke de levering van de water leidingsbuizen op zich genomen. De Sie- mens-Werke richten een krachtstation te Ga roet en Tjiandjoer op en leggen een tramrails in Soerabaja. De Rhein Elbe Union (Siemens, Rhein-Elbe- Schuckert Union) heeft te Bandoeng een groot bureau opgericht, waarin tevens de Siemens Schuckert-Mij. is ondergebracht. De Stuascourant van gister bevat o.m. de volgende Kon. besluiten benoemd tot substituut-officier bij de recht bank te 's Gmvenhage mr. J. C. J. W. Hermans, thans te Rotterdam; te Rotterdam mr. J. C. Holsteijn, thans te Heerenveen; te Heerenveen mr. J. C. van Hasselt, advo caat-generaal aan het hof van justitie te Suri name, thans met verlof hier te lande; benoemd tot inspecteur van de registratie en domeinen in de 3e divisie C. E. de Jonge, thans idem in de 4e divisie aldaar; benoemd tot leeraar-scheikundige aan de Rijksschool voor klei- en aardewerk-industrie te Gouda dr. K. Zimmerman te Neuwied am Rhein. De Boelgaarschc legatie opgeheven. De Boelgaarsche Legatie deelt ons medé Tengevolge van begrootingsbezuinigingen ziet dc Boelgaarsche regeering zich verplicht met ingang van 15 dezer o. a. de Boelgaarsche Le gatie te 's-Gravenhage op te heffen. Haar Le gatie te Londen zal belast worden met de be hartiging van do Boelgaarsche belangen in Nederland. De Tabakswet. De Comitó's van Actie van Kleinfabrrknntcrtf in de Si garenindustrie in de gemeenten Dor« drecht, Haarlem, Kampen en Utrecht hebbenl een adres tot de Eerste Kamer goricht, waarirji medegedeeld wordt dat de klcinfabrikanten doort de voorgestelde wijziging der Tabakswet niet zijrt] gebaat, omdat nrt. 23 der wet gehandhaafd blijft en ruim T500 klcinfabrikanten in Nederland nief aan de gestelde oischen voldoen. Door toepassing van ort. 23 zouden alle kleine fabrikanten, die gaarne aan een behoorlijke uit*, voering der wet wenschen mede te werken, uitf hun bedrijf worden gestooten, hetgeen niet d<r bedoeling zal zijn. Daarom wordt dc Kamer vcr< zocht middelen tc beramen, dat dc klcinfnbri^ kanten in hunne bedrijven gehandhaafd cn vestigd kunnen blijven. Een luisterrijke ontvangst. Van een der opvarenden van de onderzeeboot^ „K. IV", non boord waarvan in November j.E, de bekende ontploffing plaats vond, verneomtj; de „N. Crt." uit Sabang, d.d. T4 Decmber j.l.,; dat de reis van Colombo nuar Sabang 6J4 dagi heeft geduurd. Men hod op do reis steeds vriji veel zee, slingeren en stompen cn de luikert dicht. Dit was wel het minst aangename traject^ Do boot heeft zich best gehouden en de „Bol law1, trix", van de gouvernementsmarine, hield de on-»1 derzceboot gezelschop. Do „Assahan", met velen uit de burgerij vart Sabang non boord, en de „Nias", een gouvcrnc-j mentsscliip met den gouverneur van Atjeh aart- boord, stoomden den onderzeeër tegemoet ert' ontvingen de opvarenden met luide hoera's| Overal waren vlaggen oan den wal cn een mnn^ nerikoor stond het „Wilhelmus" to zingen, toert de onderzeeboot meerde. De opvarenden werden aan den wal door dort gouverneur met een toespraak en door het volld met een krans en gejuich begroet. Daarna trokj men door een eerepoort naar de sociëteit, wnafl' oen feestelijke ontvangst plaats vond. De murine* gebouwen waren door de landmacht met vloggerif en guirlandes versierd. Er hebben daarna noff meer feestelijkheden plaats gevonden, zoodat tot recht van een luisterlijke ontvangst kon wordert gesproken. Dc K VI Bij het Departement van Marine is telt?w grafisch bericht ontvangen, dat Harer Majesteit^ onderzeeboot K VI, onder bevel van den luitc* nant ter zee Van der Have, den 9den Januari van Colombo is vertrokken ter voortzetting vailf hare reis naar Oost-Indië. De heer Nolting Kamercandiduat. In de to Amsterdam gehouden vergadering van do Vrijzinnig-Democratische Vereenigingj is de heer P. Nolting candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer voor de plaat-f sen 7—TO op de Vrijzinnig-Democratische Iijst< Voor de plaatsen T6 zijn reeds, zooals men weet. de candidaten aangewezen. LOONRAAD VOOR HET PERSONEEÏ' DER N. S. De Loonraod voor het personeel der Nedei\ londsche Spoorwegen is samengesteld als volgttf Benoemd door den minister van Waterstaat: Voorzitter mr. dr. D. A. P. N. Kooien, voorzit ter van de Tweede Kamer der Staten-Generoaï te Utrecht; plaatsvervanger mr. dr. S. van Bra* kei, rechter in de arrondissements-rechtbank t«( Utrecht. Leden, aangewezen door de Directie: To. Ir. G^ M, Brandt, ingenieur chef der Centrale werk* plaats te Utrecht; plaatsvervanger Ir. H. Fw Ott de Vries, ingenieur Te klasse te Haarlem;! 2o. Ir. E. C. W. van Dijk, secretaris chef vort den Algemeencn Dienst te Utrecht, plaatsver vanger jhr. mr. E. L. Elins, hoofdinspecteur, cheÉ van persorteelzaken te Utrecht; 3o. J. M. Heijl, afdeelingschef Te klasse bi| den Dienst van Weg en Werken te Utrecht, plaatsvervanger Ir. F. A. Brandt, afdeelingchefi Te klasse bij den Dienst van Weg en Werken: te Utrecht; 4o. H. L. Heijster, afdeelingchef Ie klasse bif den Dienst van het vervoer te Utrecht; plaats* vervanger G. Leopold, ufdeeb'ngchef Te klossa bij den Dienst van het Vervoer te Utrecht; 5o. Ir. F. J. ICleijn, chef van den locomotief- dienst te Utrecht; plaatsvervanger Ir. H. F, Met geweld kan men paledzen verwoesten, Inaar zélfs geen varkensstal opbouwen. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER - AMERSFOORT Groote keuze ZIE ETAIABE AIS STEEGS Ie KLAS SOEDEREH PEETJE GIRRE door VIRGINIE LOÏELLV». 2 En een „O, o, peist ne keer I" ging er op én der de aanwezigen. Peetje was hevig aangedaan en schreeuwde éijn verwonderde ontroering uit in blijde kreten, iriie op jammerklachten geleken. Hij was in een ttaat van groote opgewondenheidhij naar het sterfhuis ontboden I hij naar Gent moeten gaan zonder verwijl, naar Gent om geld I want In zijn onwetenheid wist hij niet eenmaal, dat er formaliteiten te volbrengen waren, aleer de schat h zijn bezit komen zou. Al de vrouwen omringden hemzij trokken Ban zijn mouw of legden een hand op zijn schou- iler als een in-hechtenisneming. Peetje^ zult ge wat meedeelen „Peetje, zult ge raij en mijn arme schapen van kinders nie vergeten „Peetje, die wa krijgt, moe wa geven Hij had moeite om zich los te worstelen, on verstaanbare klanken uitend. „En 't is maar gelukkig te zijn," zei er eene met afgunst, toen Peetje' in zijn hokje verdwe nen was. „En 't is voor elk zooveel niet," meende een tweede. „Ik wenschte wel, dat ik het ware," zei een derde, die afzichtelijk leelijk was en Muile voor bijnaam had. „Ge zoudt het al willen inpalmen, gij," werd haar verweten, want zij was een bevoorrechte, die onderstand op het kasteel van Meere kreeg, uit medelij voor haar ongel ukkigen, achttien ja rigen jongen, den Lammen Arm, zooals men hem noemde, en die zwijgend, met dat hangend lede maat, bleek als een doode, in de groep stond, bestendig gefolterd door een akelige, steeds akeliger wordende beenderziekte. De Muile bromde wat tegen als een dreige ment, maar er werd weinig op gelet in de druk te en de ontroering van het wonderbaar geval. Het was de eerste maal niet, dat Peetje naar de stad zou gaan, hij was er vroeger tweemaal geweest, eens naar een groote processie en nog eens om een luchtbal te zien opstijgen. Hij was er toen met rampgenooten te voet heengel oopen. Nu ging niemand meer zoo ver drie uur T te voet. Peetje zou den trein nemen. Het was niet moeilijk nu om geld als voor schot te krijgen. De zwingelaar leende het hem geredelijk hij was een welberaden man, die iets van zaken kende en begreep, dat hij eenig nut uit het geval trekken kon. Hii leende Peetje zelfs een paar kousen en schoenen, een winterjas, want het was koud vriesweer, en een klak. Peetje, sidderend van ontroering, liep op een draafje naar het slation. In de stad keek hij verbouwereerd rondheel van streek onder het gewoel der menigte. Hij sprak een persoon of twee aan met zijn holle schooiersbetoriingmaar zij begrepen hem niet of gaven er zich geen moeite voor. „De St. Huibrechtstraat, de St. Huibrecht- straat I" gilde Peetje hun als een angstkreet aan het oor. In stede van hem te helpen, haastten zij zich weg. Peetje was radeloos en bromde weeklachten binnensmonds. Een politieagent drentelde aan. Zijn oog viel wantrouwend op de boeven-verschijninghij deed een stap nader, meende den beteuterde uit legging te vragen over dezes zonderlinge hou ding en aarzelde nog, toen Peetje hem zelf aan sprak „De St. Huibrechtstraat, 't is daar da Tc zijn moet." Een misdadiger ontwijkt gewoonlijk degenen, welke openbare tucht handhaven de man was ineens ontwapend, zonder verderen argwaan vroeg hij den verdwaalde, wat hij begeerde en waar hij zijn moest. „In de St. 'Huibrechtstraat," herhaalde Peetje zijn deuntje met een betoning van doodsbedrei- „Kijk," zei de agent, en hij begon met den vin ger te wijzen, straten te noemen, van hoeken te spreken, van rechts en links inslaan, totdat hij het verbijsterd gelaat en de starende oogen ziende, eensklaps zijn aanduidingen staakte „Kom ik zal met u medegaan." En zij vervolgden samen hun weg. Het leek heelemaal op een in-hechtenisneming en de voorbijgangers keerden zich om naar de twee. Peetje, als een hond die blaft, vertelde zijn ge val aan den begeleiderdeze antwoordde niet, misschien waren die ruwe klankentonen hem on verstaanbaar. In een drukke, bochtige straat, met tramver keer en wagengerommel, bleef hij staanhij wees recht in een heel smal straatje, nauw op te merken door een onachtzamen wandelaar, en zei„Hier", uit gewoonte de hand groetend aan de kepi brengend en maakte rechtsomkeer. ,JDonke, danke, godloon I" riep Peetje hem met intonaties van scheldwoorden achter na. Ja, hij herkende het steegje, hij was eens als kleine jongen met zijn vader bij dien oom ge weest. Het had zich onuitwischbaar in zijn ge heugen geprent, eng, vuilriekend, steil maar het water afdalend zonder doorgang, met arme, klei ne huisjes, wat lager van heel smal tot een klein pleintje verbreed, waar flarden-waschgoed te drogen hing. Peetje meende het lijk van zijn oom te groe ten, in diens woning te blijven totdat de begra fenis plaats had en met het geërfde geld terug te keeren. Maar heel anders droeg de zaak zich toe. Het huisje van zijn oom, Jan Vod genaamd, was op slot. De blinde van het eenig venstertje was dicht. Peetje klopte er op, stampte op de deur. Een paar vrouwen kwamen op hun drem pels „Allfc, v/a doe je gij daar „'t Is mijn onkel, die hier woont," snauwde Peetje haar toe. „Hij is dood, hij is naar 't hospitaal gevoerd, zoo gauw, nis ze hem gevonden hên, hij zal al begraven zijn," berichtte er eene. „Kijk zie, daar zie I" schreeuwde Peetje teleur gesteld. En hij vertelde de geschiedenis van den brief en het erfdeel. En de vrouwen vertelden ook, wat zij wistert van de gebeurtenis, heel griezelig nog onde? den indruk van de hachelijke ontdekking in dai huis. Jon Mestdag was gewend eiken morgen met zijn steekkarreke een ronde in de stad te doen „Vod, vod," riep hij en kwam telkens omtrent den middag met het veel of weinig gekochte iitf zakken thuis. 's Namiddags schiftte hij zijn verwezen waren^ binnen als het koud was, buiten voor zijn deufl bij zonnig weê, de witte lappen op een hoopje,, de gekleurde op een anderwat nog tot iets kont dienen op zij gelegd. Hij zuchtte altijd daarbij hij klaagde besten* dig, dat de stiel dood was en hij geen droog£ brood meer verdienen kon. De fabriekwerkers! uit zijn buurt, die nogal geld wonnen, haddert meelij met hem. Het werd algemeen geloofd^ dat hij gebrek leed en de een of ander gaf herai' soms een brok eten. Twee dagen geleden ging zijn deur niet open, de buren schoolden samen, riepen op hem, klojW ten aan. Geen antwoord. De politie werd verwittigd. Een slotmaker brak het slot open. Al wie bin* nen kon, vloog binnen een akelig schouwspe* vertoonde zich aan hun verschrikten blik, Jan( Vod zat in den hoek van zijn keukentje op een hoop oude plunjehij was dood, hij was reedl heel stijf, doodgevroren, dood van honger enij koude I Er waren geen kolen in huis, er was geert brood in huis, geen kaars, geen petroleum in d^ leeggebrande lamp. Enkel in de kast lagen naas* een bord een viertal gezoden aardappelen, 00* vervrozen, niet meer eetbaarj (Wordt vervolgd)!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1