Hl Middenstands teülai UPS' SAFE-INRICHTING GELEGENHEIDS GESCHENKEN Bet Verloren Toliuls BUITENLAND. BINNENLAND. IBOüiEMEHTSPRIlS 3 ZT AmOT DE EEMLANDER" IMBMHI h i mm»! fc JS Deposito- Rene: 6en jaar vast s«'0 zes maanden opzegging 4'/s#/o een dag 3iis0lo PRIJS DES ADVERTEHYifH met inbegrip van eea WILLEM GROENHUIZEN l\l ETALAGE MS STEEPS Ie KLAS GOJIREU FEUILLETON. 20# Jaargang No. 171 tooit 1 2.10. kiem tianco fytv post f 3.—, per week (met gratis verzekering [tegen ongelukken) f 0.17s, afzonderlijke nummers V cms. AMERSFOORTSCH DIRECTEUR-ÜITGEVERi ft J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA' TFt INT 613 YLEESBHHOUÏÏER EH LAMME MEEBÏI.EESISGES. Winkel: HOF 16 TEL. 6IS HoGsterkamers: PAPEHHOFSTEDE Loonsvsr aniug. iA«n Wet ei-nd'e van 1920, toen de h-an- Öel'scristis al eene aanmerkelijki©. diepte hed g-ekregen, kon worden voorspeld, dat 1921 in oeoortomischen zin en slecht jaar zou oijn. De voorspellingen in dezen zin zdjn he ')aas maar al' te zeer. be-waarheid; de depressie 5<n het zaken leven nam in den loop^van het Jaar toe en in December 1921 had de malaise een nooit gekeruden omvang bereikt. Met de toenemende stilte in het zakenleven ging eene toenemende werkloosheid.1 gepaard en de, ook met zekerheid voorspelde, loonsver lagingen gaven, in de metaalindustrie, aan leiding tot eene langdurige staking. A'ls er zoo'n conflict 'hangt, onthouden wij on9 in den regel van het uitspreken van een oordeel, vooral indien vrij de arbeiders de z wakst partij achten. Oeconomisch zijn ze <»och al de zwaksten en wij wenschen niet ftet onze hij te dragen om hunne positie fvog meer te verzwakken. Daarom hebben we tot nu over de staking in de meiaalnijver heid gezwegen. Thans echter, nu de arbeiders den strijd ibeb-ben. verloren, willen we voor den zoo- r»r isten keer de aandacht vestigen op het gebrek in oeconomisch inzicht van_de lei- c - s van de vakorganisaties. In een tijd, waarin de fabrikanten gebrek hebben aan werk en eiken dag geld verliezen, in een tijd klus, waarin de staking op zich zelf weer een voordeel is voor den werkgever, gaat geen doordenkend mensch eene werkstaking beginnen I De leiders hadden bij eenig na denken te voren kunnen weten, dat zij den «strijd zouden verliezen, dat zij dus den ar beiders onnoodig ontberingen zouden opleg gen 1 Een verloren staking is een veelvuldig ■kwaad. Zij verzwakt de arbeiders lichaamlijik en geestelijk, zij ondermijnt de kracht van de vakorganisatie, zij maakt de kans op ver kies bij eeni volgend conflict groot-er. Hadden dan de leiders van de metaalar beiders onmiddellijk moeten adviseeren de loonsverlaging zonder strijd' te aanvaarden Naar onze overtuiging stellig» zoo dra bleek, idet bij het overleg met de fabrikanten niets (van beteeken is 'kon worden verkregen. Wat toch is het geval? De oorzaken van ide heerschende malaise en van de werkloos. Hveid zijn vele. De indirecte oorzaken, gevol gen weer van'den oorlogv zijn de voornaam ste. De directe oorzaken zijn de hooge prij zen van alle industrieele producten en de tengevolge daarvan geringe vraag. Het moet voor iedereen, die de beginselen van de ©economie begrijpt, duidelijk zijn, dat we wiet uit de ellende komen, als niet de prij zen der fabrikaten dalen. 'Natuurlijk wordt die daling door de be langhebbenden, d. i. de houders van voor raden zoo lang mogelijk tegengehouden. Niemand verliest graag geld of winst, de „kapitalist" zoomin als de arbeider, de fabri kant, grossier en winkelier zoomin als de werknemer. De kapitalist en de middenstan der handelden hoe 'begrijpelijk ook egoïstisch en on-sociaal, toen zij hurtrve voor roden vast hielden. Natuurlijk konden zij dit niet lang volhouden. In Januari stond' het index-cijfer van The Economist nog op 255 (in Maart 1920 op 379f), in December was het tot 198 gedaald, tegen 122 in Augustus 1914. Het niveau d'er prijzen staat dus op het oogenblik 70 pet. boven dat van vóór den oorlog. De verkoop tegen steeds dieper dalende prijzen heeft den bezitters van voorraden in den loop van de laatste maanden vooral zij hebben te lang vastgehouden f enorme verliezen berokkend. Maar zij moesten gaan verkoopen en zij moesten hunne voor raden wilden ze zaken blijven doen weer aanvullen. Die aanvulling geschiedde op het nieuwe pr ijs-niveau, maar ging niet vlot. Men vreesde immers voor verdere da ling der prijzen. Dit verklaart de geringe vraag naar fabrikaten. Het publiek ged-roe? zich jegens de detail listen op dezelfde wijze. Men kocht eerst wel bij belangrijk verlaagde prijzen, maar men kocht weinig. Er is meer. De bge stand van Mark en Kroon maakte de concurrentie tegen hel buitenland1 schier onmogelijk. Ook daardoor verminderde hier te lande het werk. Tegen deze oorzaken der malaise i<s er, hoe men er overigens over denke, slechts ëén middel: vermindering van winsten en van werklood-en-. Het is te begrijpen, dat de arbeiders de met moeite verkregen hoogere loonen niet gaar ne zien verlagen. Zoomin als de Jtoopmen de prijzen van zijne goederen m°i genoegen omlaag ze'g gaan. Maar ook de arbeiders zullen de oecpnomische krachten niet kun nen tegenhouden. De leiders van de vakorganisaties moes ten dit inzien en zij behoorden, hoe onaan genaam het ook is deze waarheid te ver kondigen, hunne leden van de noodzakelijk heid van deze positie-verslechtering van den arbeider te overtuigen, zij -moeten hen terug houden- van verzet tegen billijke loonsverla ging door staking. Ook in onze, vrijzinnig-democratische par tij zijn er arbeiders, die voor de noodzakelijk heid van loonsverlaging blind blijven. Er zijn er zelfs onder hen-, die het ons kwalijk nemen, als wij de billijkheid van loonsver laging bepleiten, als wij betoogen, dat deze hopen we tijdelijke verlaging noodig is om uit de mala-ise te komen.. Maar aan schijn-democratie doen we niet mee. Het moge heel democratisch schijnen op de kapitalisten af te geven, die deze loons- dalingen zouden dwingen, wie de verhoudin gen ziet, zooals ze zijrv, begrijpt, dat niet de fabrikanten de dwingende kiaoht vormen, maar d'e ecoiromische ver-hcu din gen. Ons schijnt 'het ver van democratisch den arbeiders te zeggen-, dat de 1 oonsd-ailingen on gemotiveerd zijn; ons schijnt het tegen het belang van de arbeiders en van de gemeen schap, de werknemers in de tegenwoordige omstandigheden te brengen tot staking om de loon-sdaling tegen te houden. Nöoh wettelijke 'bepalingen, nóch krach tige organisaties van werkgevers of van werknemers zijn in staat oeconomische wei ten in hare werking tegen te houden. Zij kun-nen slechts waken tegen excessen. Alleen Indien mocht blijken, dat de werk gevers misbruik maken van de omstandig heden, indien zij de loonen meer dan noodig is zouden drukken, dan zou verzet tegen dit pogen gemotiveerd zijn en zouden stakingen moeten worden aanbevolen en gesteund. De vrijzinnig-democraat kan en wil zich op grond van zijne beginselen niet los maken van de realiteit. En ook indien deze werke lijkheid pijnlijk mocht zijn voor bepaalde groepen, in dit geval voor de arbeiders, voelt hij zich verplicht zijne volgelingen de waar heid voor te houden. Bij ernstig nadenken zullen onze arbeiders, in stede van er boos om te zijn, dit in ons eeren. Woensdag 18 Jauuari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstannbie» dingen en ücldadipheids adveitentiën voor de helft der prQ* Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidrelige bepalingen foor het adverlecrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichte». DE CONFERENTIE TE GENUA. M a d r i d, 1 7 J n n. (B. T. A.). De Spaonsche regeering is uitgenoodigd tot de conferentie te Genua. Wecncn, 17 Jnn. (W.-B.). De Italiaanschc gezant heeft aan de Ooslenrijksche vegeering een nota van den Italiaanschcn minister van bui'.enlnndsche zaken overhandigd, waarin Oos tenrijk wordt uiigenoodigd aan de a. s. confe rentie te Genua deel tc nemen. P o r ijs, 17 Jan. (B. A.). Volgens de Temps zou de sovjet-vei legenwoordiger te Lon den een nota hebben overhandigd, waarbij dc motie van Cannes wordt aangenomen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s 17 Jan. (B. T. A.) De Intransigeont verneemt uit Berlijn: Mayer, het lid van de Kriegslastenkommis ion te Parijs, heeft aan de commissie van herstel kennis gegeven van de storting van het op 15 Jnn. verschuldigde, ver zonden uit Berlijn naar Parijs. Bovendien zijn maatregelen genomen om de termijnen van de betaling, stipt in acht tc nemen. De commissie van herstel had te 4 uur 's middags nog geen dergelijke mededeeling ontvangen. EUPEN EN MALMEDY. Zeventien economische organismen van de geannexeerde districten Eupen en Malmcdy hebben aan ieder der lcderi van het Belgische parlement een in de Fransche cn Duitsche talen geredigeerde brochure overgemaakt, in welke zij lucht geven aan de groote misnoegdheid, welke aldaar heerschï. Vooral aldus de N. R. C. over de verplichte invoering van den Belgischen frank zijn de» ondertcekenaais van het protest zeer slecht te spreken. Zij beweren dat, indien de Belgische regeering de mark niet door de fiank had vervangen, de industrie te Eupen cn Malmédy nog steeds in volle werking zou zijn cn holen tot staving- net voorbeeld van de Aken- sche fabrieken aan. Eupen en Molmcdy aldus de brochure zijn zoowat voor alle produkten op de Duitsche markt en de Duitsche koopers aangewezen. D Belgische regeering heeft dit niet begrepen. Vandaar dan ook de in de geannexeerde dis tricten heerschende werkloosheid. Zou het in dezen gedachtengang tc veel zijn, te beweren, dol de Belgische regeering den plicht heeft,'de schade, door de inlijvng van onze districten bij Belgie aan het economische leven toegebracht, te vergoeden? De onderteekonaars van deze brochure zijn onder meer het „Allgemeiner Arbriigeberver- band für den Kreis Eupen", het „Verband der Grossliündler" in hetzelfde district, de „Associa tion des patrons du cercle de Malmédy" enz. Ook over de achteruistelling van de Duitsche taal in bovengenoemde districten wordt fel ge klaagd. Naar aanleiding van dc tweede verjaring van de uitvaardiging, door de Belgische regee ring, van de „feierïiche Proklomation" van 11 Januari 1920, waarbij generaal Baltia plechtig beloofde, dat aan de taolstoestand geen wijzi ging hoegenaamd zou worden gebracht, wijzen de Eupener Nnchrichten, het te Eupen ver schijnende Katholieke dagblad, op het feit dat, hoewel tachtig procent van de bevolking in de twee districten geen wooid Fransch verstaat, de meeste rechtzaken thans voor de rechtbank te Vervier», waar alles in het Fransch geschiedt, worden behandeld. Verder moeten alle douaneverklaringen in het Fransch worden gesteld, zijn de vergunningen voor in- en uitvoer eentalig Fransch, en bestaat er niet eens een Duitsche vertaling van de tol tarieven. In dit blad wordt ten slotte de vraag gesteld, of het in de districten Eupen en Malmédy, evenals in Vlaamsch-België, tot een honderdjari gen tealsirijd zal moeten komen, om eindelijk toch tot de gelijkstelling van dc volkstaal met de toal van de regeering te komen. OPPER-SILEZJE. B e r I ij n, 17 Jnn. (N. T. A. Draadloos). Het Brcslr.uer Abendblatt deelt van goed inge lichte zijde te Warschau mede, dat de terug keer vnn Poincaré in de uitvoerende politipk opwekkend gewerkt heeft op de Poolscne pion nen in Opper-Silczie. De leiders van Poolschc troepen door zijn no de eerste berichten over de Fransche ministercrisis naar Warschau ge sneld om nieuwe instructies te halen. De Polen zouden slechts naar een aanleiding zoeken om gewapend op te treden in Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ter besprek.ing van de Tangcrkwcrie zal spoe dig een conferentie te Londen worden bijeenge roepen, waaraan Engeland, Frankrijk en Sponj' zullen deelnemen. pE ENGELbCiI-FRANSCHE RELATIES. Londen, 17 Jan. (R.). Poincaré heeft nun Lioyd George geseind, dat hij uit naam van de Fransche regeering de verzekeringen wenscht te herhalen, die hij Zaterdag onder vier oogen nan Lloyd George hod gedaan. Frankrijk zal gaarne en op dc hartelijkste wijze de vraag stukken onderzoeken, die tusschcn Engeland en Frankrijk hangende zijn. Poincaré koestert zeer sterk de hoop, dat het wederzijdsche vertrou wen zal leiden lot een oplossing, die in het beste belang is vorv beide landen. Tevens hoopt hij, döt de beide mogenheden in gemeen over leg het behoud van den vrede zullen verzeke ren, de uitvoering zuilen bewerkstelligen van het verdrag, dat zij beiden hebben ondertoe- kend en vergoeding zullen verkrijgen van dc schade, bij den inval teweeggebracht. Lloyd George zogt in zijn antwoord „Wij beschouwen de veiligheid van den Franschen bodem tegen een Duitschen aanval, de betaling van een schadevergoeding aan Frankrijk en de bestudeering der handhaving van de bepalingen van het verdrag van Ver sailles als gemeenschappelijke belangen van het Fransche en Britsche volk, welke belangen zij door samenwerking moeten verzekeren. Evenels gij wenschcn ook wij enkel de hangen de vraagstukken te regelen, opdat niets de vol komenheid van de entente onzer volken moge schaden. Op die wijze wenschen wij onze ka meraadschap in den oorlog op te voeren tot de hoogere taak van het bijeenbrengen vnn de volken van Europa in oen rechtvaardige en duurzame vredesovereenkomst". Lloyd George 59 jaar. Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George heeft vandaag vele felicitatie telegrammen bij gelegenheid van zijn verjaar dag ontvangen. De eerste minister is 59 jaar geworden. Vreemdelinge.! in den Engelschen consu- laircn dienst. Londen, 17 Jan. (R.) Sir William Clarke, permanent secretaris van het departement voor den overzeehondcl, heeft in een rede voor de Vercenigdc Kamers van Koophandel omtrent den Britschen consulairen dienst gezegd, dat het met het oog op de kosten onuitvoerbaar was de vreemdelingen geheel uit dien dienst te verwij deren, maar waar dit het meest noodig was, wer den verbeteringen aangebracht Dr. Edward Hopkinson. -j- Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Een der pioniers van het eleclrisch spoorweg bedrijf, dr. Edward Hopkinson, lid van het Er.gelsche Lagerhuis, is gisteren overleden. Tal van belangrijke electrische ondernemingen wa ren op zijn aanwijzingen ingericht. Aart hem is levens de eerste electrische ondergrondsche spoorweg in Londen (1890) te danken geweest. Prijsdaling in Engeland. Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het index-cijfei vnn de kosten van het levens onderhoud zal morgen officieel worden gepu bliceerd. Het geeft voor de maand Dec. een da ling van zes punten aan, zoodat het index-cij fer daardoor komt te staan op 93 boven de kosten van het levensonderhoud van voor den oorlog. Dc clectrificatic der Zwcedschc spcoruegen. Stockholm, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos)!. Do regeering heeft een wetsontwerp ingediend om reeds in den loop vnn dit jaar cn begin tel maken met de electrificatie van den spoorweg) Stock'olm—Gothenburg. Dit zou aon vijfdui zend personen werk verschaffen. Dc militaire junta's. Madrid, 17 Jan. (B. T. A-) De stonlscotr* rant publiceert een decreet, waarbij de organic sntie en werkwijze van de junta's van militair© verdediging, die „commissies van inlichtingen"1 worden herdoopt, worden gewijzigd. Zij zullen» in '-het vervolg hun secretariaat moeten heb' en» op het ministerie vun oorlog, waar al hun be sluiten zullen moeien worden gecontroleerd door d hoogere overheden. Uit Palestina^ Londen. 17 Jan. (R.) Om de kosten van hol bestuur in het nabije Oosten te verminde-" re heeft de regeering besloten 700 man Brit se. maréchaussee onder de wapenen le roep wit voor Palestina. Voor het geval er strijdkrachten» noodig mochten zijn voor militaire doeleind?n> zullen deze gewapend worden cn dienovcrcen- komstig afgericht. Belangrijke rcsolu'ie ven den Amerikaonschen Scnaut. De senaat te Washington nam bisteren een' resolutie aan van Mac Cormick, waarbij het staatsdepartement verzocht werd mededeelin- gen te doen over den Europecschen financiec- len toestand en de uitwerking vnn dc krijgs toerustingen der Europcesche landen op dc rentebetaling der Amcrikannsche leeningen. Do. Daily Express noemt het aannemen dezer reso* lutic het eerste antwoord der Ver. St. aon dd nieuwe militaire regeering van Frankrijk, dia» het economische herstel van Duitschland dreigt te verhinderen. De berichtgever van do Timo.v te Washington schrijft, dut dc vooruitzichten, dat Amerika zou deelnemen onn den wederop bouw van Europa, in gevaar zijn gebracht, doordot Frankrijk zich tegen alles verzet. Men vreest, dat het Fransche militairismo amok maken. Ook is het niet uitgesloten, dat de Fronsdie politiek een zoodanige uitwerking* heeft, dat Harding terstond dc Amcrikaonscho bezettingstroepen van den Rijn zal terugtrek ken, als laatste symbool van de deelneming van Amerika aan Europcesche aangelegenheden. Verspreide Berichten. 110 jaar oud. Mary Vemctt, de oudste vrouw in o'en staat: Illinois, heeft haar honderdtienden verjaardag gevierd in het huis van hoar zoon, die ook al bij de tachtig is. Een jongere zoon vun zes-cn- zeventig en een nontol kleinkinderen cn achter kleinkinderen woonden het merkwaardige feest bij. De jubilaresse is een Iersche uit de buurt van Cork; in T8^0 kwam zij met haar man in een zeilsdhip den Oceaan over, om zich in Amerika te vestigen. Dc Amcrikoansche lucht schijnt haat geen kwaad te hebben gedaan. IIet aantal faillissementen in Scandinavië. Naar- uft Scandinavië gemcla wordt, werden in 1921 in Dcnemnrken 706 faillissementen uit gesproken tegen slechts 510 in 1920. Ook in Zweden is het aantal failli- si men ten meer dan verdubbeld, n.l. 5186 in 1921 tegen 2350 i» 1920. De Staatscourant van 17 Jnn. bevat o. a*. de volgende Kon. besluiten benoemd tol vice-consul in algemeenen dienst de aspirant vic. consuls in algemeenen dienst A. Methofer, W. D. Visser en A. Th. Lamping, respectievelijk werkzaam aan het gezantschap to Buenos Ayres, en aon de consulaten-generaal to Singapore en te Antwerpen; benoemd tot consul-p;cneraal der Nederland den te Calcutta voor Britsch-Indië en Ceylon. P. Staal, consul-generaal der Nederlanden tel Smyrna, benoemd bij liet wapen der artillerie, bij zijn! tegenwoordig korps, lot majoor dc kapitein A^ H. van Andel, van het 4de regiment veld-artil« lerie; Niet wie weinig heeft, maar wie veel noodig lieeft is arm. JUWEOFK - AMEKSFÖORT Groots keuze door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Wevv. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 1 HOOFDSTUK L - Ben schadvrw op een willekeurigen hoek ge- furorpen, een bundel zonnestralen op een be- ■nosten muur, een gedeelte van een liedje, zelfs «en vluchtige geur kunnen voor onzen geest prerschillende visioenen oproepen. Het was slechts een geur, die plotseling de ©andacht trok van Duncan Heriot, toen hij zijn Kluissleutel in de deur stak en die opende met «en groote ruwe, onverzorgde hand. Geen aan gename of fijne geur, maar de lucht van een •waschtobbe, die zich zoo gaarne verspreidt «n nestelt in de hoeken ex\ holen van kleine huizen, die in overbei olkfie stadsdeelen worden neergezet, zooals Pen VüUi, Ardington- «oad- Camden Town. Voor een kort oogenblik echter verdwenen de nauwe gangen met haar schunnigen afge sleten looper van zeildoek en de Tottenham Court Road tafel van achttien shilling cn zes stuivers, voor een schoon gezicht op heuvels die tot de lucht reikten, van murmelend water in een beek, die in hun oneindigheid haar oor sprong vond, en hij zag de gestalte eer.er vrouw, die voor de deur eener hut over een waschtobbe gebogen stond en nu en dan op hield, om naar een pot met drie pooten te kij ken, die vroolijk kookte boven een stookplaats, die met rolsteenen gemetseld was en gestookt werd met turf uit het heksenmoeras onder aan de heuvels. De gestalte zijner moeder, het huis zijner moeder het verioren huis van zijp. herinneringen en zijn droomen I Het kleine huis, dat hij nu binnentrad, was voor het oogenblik zeer rustig maar nu werd die rust verstoord door een klagend gehuil, dat uit het benedengedeelte scheen te komen. Het zou zijn vaderlijk gevoel hebben moeten opwekken, want het was het doordringend ge schrei van een klem kind, het eenig middel, waardoor het zijn tegenzin in dit leven ken baar kan maken. Maar het wekte een onu;*- sp*ekelijken afschuw in dien grooten, ruwen man. Hij had een dag van hord werken achter den rug, een vermoeiden uitputtenden dag en in dien een man dan geen rust en verfiissching in het tehuis kan vinden, dat hij voor zichzelf heeft opgebouwd, waar moet bij die dan zoe ken Hij smeet de deur dicht, gooide zijn hoed neer en stapte naar de plaats, die uit beleefd heid studeerkamer genoemd werd, err sloot zich daar op. Hij ging naar den haard en trok aan het koord van het giocilicht, dat gasfitter ïnet geheimzinnige denkbeelden, vastoenwwki had op de meest onbereikbare en meest onge schikte plek van de heele kamer. Het verspr ifi de echter in de nauwe ruimte een ziekelijken blauwachtigen sch'jn, cn liet een vloer zien, be dekt met nog meer zeil, dat Jeanie Heriot go- kozen had in het verkeerde idee, dat het werk uitspaarde. Een woonkamer, die met een goedkoop vloer kleed bedekt is, werkt ontmoedigend op het uit wendig oog, veronachtzaamt den gezelligen .aanblik cn blijft vooral bij de goedkoopere sooiten een vagen, onaangenomen geur be houden, riekend naar Kircoldy, als de wind naar zee waait. Die geur was overhoerschend toen Heriot de kamer binnentrad, want het raam was den geheelen dag hermetisch gesloten ge weest, terwijl het vuur, dat de lucht gezuiverd zou hebben, reeds vroeg in den nanvddag uit gegaan was, uit gebrek aan toevoer. Drie stoe len met haardoek, wat geschilderde boeken planken, die schamel gevuld waren tegen de eenige bruikbare muurruimte en een Ameri- kaansche schrijftafel, met een oprolbaar voor gedeelte en onbeschrijfelijk leclijk, maakten de meubileering uit van Duncan Herit's studeerka mer, de plaats waar, zooals verondersteld, zijn beroep siert. Hij gooide zijn pok boeken en handschriften neer met een kracht, die den om slag en den band deden losgaan en den in houd over den vloer verspreidde. „VerdI" mompelde hij binnensmonds, maar inplaats van zich te bukken om ze meteen weer op te rapen, schoof hij ze met zijn voet wat terzijde en deed zijn schrijftafel openr Het was daarbinnen niet ordelijk en er was ook in geen dagen stof afgenomen. Heriot gaf daartoe zijn toestemming niet en hield zijn tafel ge sloten tegen alle stroopers, zijn vrouw medege- rekend. Het vuur, dat uitgegaan was en de koude kilte der kamer maakten een troosteloozen in druk, maar hij deed geen poging om dit te ver beteren of te onderzoeken waarom men hem zoo verwaarloosde. Hij trok niet aan de bel, om dat de eenige persoon, die komen zou, zijn vrouw was en hij verlangde niet, hoor te zien. Terwijl hij troost zocht bij zijn doorgerookte piip, die hij uit zijn vestzak gehaald had, vroeg hij zich boos af, waarom hij naar huis gekomen was, waarom ooit eenig man naar huis kwam f Hij had spijtig afscheid genomen van twee ver wante zielen op het Temple station, die hem gesmeekt hadden, om in het yorick te gaan di- neeren, om in groote trekken den opzet te be spreken van een stuk, dat met veel moeite en zorg door hen samen zou geschreven worden. Hij had geweigerd, niet omdat zijn huis hem zoo vroolijk aangelokt had, maar omdat het opengebarsten pak op den v.oer werk was, dot al over tijd was, en sommige dingen moesten den volgenden morgen vroeg geheel cn al volledig naar de City teruggebracht worden. Een klein diner met z'n drieën, vermengd met geestig gepraat, verlicht door enkele verdwaal de parels van geest, brengt, alhoewel het zeer prettig is, weinig koren tenminste koren, dat dadelijk gemalen kan worden op den molen. Toch had Heriot wel kunnen verlangen, dat die dag bijzonder gevierd zou worden, want het was toevallig zijn vier-en-dertigste geboor tedag. Maar verjaardagen werden niet her dacht in het kleine, grijze huis in Pember Villas en als men Heriot naar de reden daarvan ge vraagd had, zou hij waarschijnlijk evenals Job gezegd hebben, dat de dag van iemands dood beter is dan de dag zijner geboorte. Lichamelijk had de man een figuur, die de aandacht boeide. Breed, grof van gebeente en lenig, zes voet lang, met een breede borst, een groot hoofd als van een leeuw, een zwijgzaam gelaat met grove trekken en diepliggende oo* gen, die gloeiden onder dicht behaarde wcnlo* brauwen, een massa roodbruin hoar dat allefl gaf den oogenblikkelijken indruk van hulpbron* nen. die waren achtergehouden door tijden vai< nood. Zijn kleeren een pok van geruite stof u'f een achterbuurtschen winkel zaten hem slecht aan het lijf en zakten uit op zijn knieën. Een! slap hemd en een oude zwarte das, die achtei loos gestrikt was, zouden aan Bohemen heb* ben doen denken, maar zij zouden er niet meel. door gekimd hebben op plaatsen, wnor per*, soonlijke netheid bijna tot kieskeurigheid wordt opgevoerd. 1 Toch ging die alles behalve heldhaftige h* guur zelden onopgemerkt door de menigtehet was de soort gestalte, die letterkundige ama-ij teurs en menschen, die naar „helden" zoeken^ in verrukking de handen doet samenvouwen enh hen met ingehouden adem doet vragen „wat dioM gedaan heeft V Geschapen om zich ver boven! I het menschdom tc verheffen, was hij nu zee^J dicht bij de aaide aan het kruipen. Al zijn levenskrachten warenin den smelt* kroes. De slaafsche vrees, dat hij gestoord zou wom| den door de eenige persoon ter wereld, die vol< gens aangenomen regels het recht had zijn( eenzaamheid te onderbreken, had hem de deuflj van zijn werkkamer doen sluiten. Hij had sedert het ontbijt niets gegeten, maaiff het verlangen naar werken was dringender danf de begeerte naar voedsel. Hij maakte de veter^ van zijn modderige laarzen los en schopte z# uithij bukte zich, om zijn verstrooide schat* ten op te rapen, en beyon aan zijn lessenaar werken. 3t venroïgdL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1