|BöraEliI5P8US-;7a2n;rZ^ PRIIS DER ADVERTEHïiEH DE EEMLANDER" BUITENLAND. MONOPOLE" Zondag 22 Januari FEUILLETON. Het Verloren Teliiiis Hotel Catfé -- Restaurant 20e Jaargang No. 172 ËXMt f y— per week (met cratu Teirekcriog ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummer» AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 19 Januari 1922 OIRËCTEUR-UITGEVERi J? J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEl IHT 61X van 1 —4 rebels f l.Of net inbegrip van cc* bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbiea dingen en Llcldadigheids-adveitenticn voor de Helft der prjl*. Voor handel en bedrijf bestaan zeer «ooideclige bepalingen voor het advertecren. ben* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht DE FRANSCHE EN DE DEUTSCHE POLITIEK. Een oordeel van prof. Treub. Briand heeft in hot jaar, dat hij aan het be wind was, allengs de fouten en gevaren van de Boor zijn vaderland gevolgde methode leeren Inzien, aldus een aitikel van prof. Treub in „De Vrijheid". Bij hem moest in de vele besprekin gen, die hij vooral met Lloyd George had te roeren, het gevoel wel steeds meer onder de bontröle komen van het verstand. Het Fransche rolk of althans de Fransche Kamer maakte die {feestelijke evolutie van den premier niet vol doende mede en zoo kwam er een allengs bree- dere kloof, die nog door parlementaire intriges onder leiding van Poincaré, die juist het kla vier van het sentiment bleef bespelen, werd ver breed en waarin de premier van 1921 in 1922 neerviel. Voor Briand was de openlijke en stille oppo sitie van den nieuwen leider der Fransche poli tiek een niet af te schudden blok aan het been, aot hem belette vie.kant den weg te volgen, wel ke hem door zij i steeds meer verworven inzicht an ervari. g werd voorgeschreven. Vandaar een onvastheid in zjn p'ol'tiek, welke de onzekerheid, waaronder Europa gebukt gaat, nog vererger de. Thans is het woord aan den man die zich heeft opgeworpen als de kampioen van de ver- nederings- en verzwakkingspolitiek. Dat voor- spe't vooreerst weinig goeds èn voor Frankrijk ên voor Europa. Maar nu de Fransche geest eenmaal in die richting gaat, moeten beiden on der het juk door en het zou al heel wonderlijk moeten gaan, indien de politiek van Poincaré niet spoedig op een fiasco zou uitloooen. En wanneer Frankrijk non den lijve zal hebben ge voeld dat hc-t door de onverzoenlijkheid van zijn nieuwen premier van den wol in de sloot dreig tcr°i ht te komen, zullen de kansen voor terug keer van Europa naar den weg van herstel be langrijk zijn veibi-'e^d. Het is alleen maar te hopen, dat hel zielctopioces, dot Frankrijk thans gaa; doormaken, niet van longen duur zijn zal. Het land is even goed als Euiopa in het alge meen leeds zoozeer verzwakt, dat het geen sle pende ziekte meer kan verdragen. Maar aangenomen dat het proces snel ver» loopt, ligt in hetgeen thans in Frankrijk is ge schied, vallicht de kiem van Europa's herstel Zoo man er al niet op durft rekenen, mag men het althans hopen zonder onredelijk te zijn. De Duitsche politiek ;s heel wat minder klaar en duidelijk. Men speelt daar veel minder met zijn kaarten op tafel. In'tegendeel d? politiek van Het Duitsche keizerrijk nas ir.eer open dan die van de democratische Duitsche republiek. Het heeft er allen schijn van, dat het camoufleeren den Duitschers in en door den oorlog zoozeer tot een tweede natuur is geworden, dat men er niet meer buiten kan. Dit geldt niet alleen voor de Duitsche regeering, maar ook de goeden niet te na gesproken voor de mannen van zaken aldaar. Men kan ook deze mentaliteit wel tot op zekere hoogate verklaren, Duiischland wil leven en vreest dat het bij openhartig bloot leggen ook van de kleine lichtzijde in Eju toe stand, zelfs het allcrr.ood'gste bestaansminimum niet zal overhouden. Irdb*n het alleen te rekenen had met den geest, die de nieuwe Fransche re geering bezielt, zou die vrees niet geheel onge grond zijn. Maar Groot-Brittannië en Amerika, om van andere mogendheden niet te spreken, hebben over het lot dat den overwonnene zal worden beschoren, groote medezeggenschap. Aon allen nu, die geen heil zien in een behan deling van Duitschland als een uit te knijpen citroen, maakt men het door achterbaksheid niet gemakkelijker. Dot het land zich armer houdt don het is, betwijfelt .wel niemand* Maar juist omdat men het niet op zijn woord han ge* looven, heeft het aan zichzelf te wijten dot zijn weerstandskracht door zijn voormalige vijanden hooger wordt aangeslagen dan met do werkelijkheid overeenkomt. Ook hierin ligt een gevaar voor de rust in en het hers-el van Euro pa. Dat ik ook hierop den vinger leg, v:ndt zijn aanleiding in een kras staaltje van gebrek aan oprechtheid van de zijde der Duitsche regec- ring, dgt ik zeer onlangs ven nabij kon consta- teeren. Ik zou er het zwijgen toe hebben ge daan, ware het niet dal de publieke opinie hier te lande, onder den invloed onzer op dit pimt wat eenzijdige pers, de fouten der Fransche politiek en de gevaren, welke zij voor Europa oplevert, door een vergrootglas ziet en voor die van onze oostelijke naburen nauwelijks oog heeft. De schuld van het zoolang uitblijven van Europa's genezing ligt wel mede bij Frankrijk, maar bij Frankrijk waarlijk niet alleen. Voor er op werkelijke verbetering valt te hopen, zullen op politiek gebied vele en op economisch ge bied alle mogendheden zich ter dege hebben te herzien. Helaas ziet het er niet naar uit, dot het spoedig tot zulk een inkeer komen zal. Mede uit dien hoofde zijn de vooruitzichten voor het pas ingetreden jaar verre van bemoedigend. Ten slotte wordt opgemerkt: Het is intusschen niet mijne bedoeling aan deze korte politieke beschouwing tot slot een betoog over de internationale economische po litiek toe te voegen. Alleen dit wil ik er van zeggen, dat zich op dat terrein ecne met den dag bedenkelijker wordende antithese tusschen behoefte en economische politiek openbaart. Het door en door zieke en verzwakte Europa heeft voor zijn herstel behoefte aan innige samen werking tusschen al zijn landen en volken, om het allen zonder onderscheid bedreigende le- ensgevaar af te wenden. In plaats daarvan' wed ijvert men in maatregelen om zich in eigen kring op te sluiten en het onderling verkeer en de we- derzijdsche economische hulp zooveel mogelijk te verhinderen. Het schijnt wel dat het eerst zoo ver zal moeten komen dat heel ons werelddeel op sterven ligt, alvorens de leidende personen in de leidende mogendheden tot de erkentenis zullen komen, dat zij bezig zijn geheel Europa en daarmede ook hun eigen land op den weg van den finalen ondergang te voeren. Diep treu rig, maar een noodlot dot wij allen zullen heb ben te ondergaan en waaronder men zich alleen kan vleien met de hoop, dat zit die het lot van ons werelddeel in handen hebben, tot inkeer zullen kunnen komen vóór het te laat is. Berichten. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, T8 Jan. (R.). De commis sie voor het Verre Oosten heeft het grootste deel van het voorstel van Hughes inzake hel in stellen van een internationalen raad voor het on derzoeken van de bestaande en toekomstige con cessies aangenomen. Er werd nog geen beslis sing genomen omtrent art. 4, waarbij bepaald wordt, dat de mogendheden alle concessies aan den raad zullen voorleggen, die in strijd schij nen met andere concessies of met het beginsel van de open deur, daar de Japansche en dc Fransche delegaties daartegen bezwaren opper den in verband met een mogelijke inmenging in de reeds bestaande concessies. Chincescbe ciBchcn. Reuter seint uit Washington vo'gens de Tel.: De officiecle tekst van de gewijzigde resolu tie van Hughes betreffende de open deurpoli- tiek in China luidt als volgt Art. I. Met het oog op een meer doelmatige toepassing van het beginsel der open deur en gelijke kansen in China voor den handel en nij verheid van alle naties komen de mogendhe den, op deze conferentie vertegenwoordigd, met uitzondering van China, met elkander overeen n) Niet le zullen streven naar, noch him onderdanen te zullen sleitnen bij het streven naar eenige regeling, die in hun voordeel tot de instelling van algemeene voorrechten zou leiden ten aanzien van hun handel of economi sche ontwikkeling in eenig gebied van China. b) Niet te zullen streven, noch hun onder danen te zullen steunen bij het streven naar zoodanige monopolies of voorrechten, waar door onderdanen van andere landen zouden worden beroofd van hun recht op het onder nemen van een wettigen handel of wettige in dustrie in China of V3n deelneming met de Chi- neesche regeeiing of eenige voorloopige regee- iing in Ch:na aan eenige publieke ondei ne ming oi: welker oogmerken, duur of geografi sche omvang kan leiden tot het verijdelen van de toepassing van het beginsel van gelijke kan sen met dien verstarde, dat deze overeen komst niet is op te vatten als een verbod voor het verkrijgen van zoodanige rechten, welke noodlg kunnen zijn voor den particulieren hun- del, industrie of financieele ondernemingen, of Dir. Streetkerk ten Klooster. Matinés van 2\— 5 uur n m. Concert 8 ICJ Orkest ENSEMBLE LE FEBRE. efvereen, dot alle bepa- concessies, die niet ver» tot het aanmoedigen vap uitvindingen en on derzoekingen. Art. 2. De Chineesche rcgeering neemt nota van voornoemde overeenkomst en verklaart de zelfde beginselen als richtsnoer te zullen toe passen bij de beslissing over aanvragen voor economische rechten of voorrechten, tot haar gericht door regeeringen of ondernemingen van alle vreemde landen, onverschillig of deze de overeenkomst hebben onderteekend. Art. 3. De mogendheden, op deze conferentie vertegenwoordigd, China inbegrepen, komen in beginsel overeen, tot het vestigen in China van een rand tot beoordecling van concessies, naar welken raad iedere kwestie, voortvloeiende uit voorstaande overeenkomst en verklaring zal worden verwezen voor onderzoek en rapport. Het gedetailleerde plan voor de samenstelling van dezen raad zal worden opgesteld door de bijzondere conferentie, genoemd in artikel één van de conventie in zake de Chineesche douane. Art. 4. De mogendheden, op deze conferen tie vertegenwoordigd, njet inbegrip van China, komen met elkander lingen van bestaande eenigbaar schijnen te pijn met de bepalingen van andere concessies of met de beginselen van bovenstaande overeenkomst en verklaring, kunnen worden verwezen naar den Raad voor de concessies, ten einde te trachten een bevre digend vergelijk op billijke voorwaarden tot stand te brengen. De Times-correspondent te Washington meldt, dat de Engelsche en Ital' ansche gede* legeerden de resolutie in beginsel hebben aan vaard. De Fransche delegatie heeft voorloopig voorbehoud gemaakt ten aanzien van zekere bepalingen. De Japansche delegatie stemt met de beginselen van da resolutie in, maar heeft haar oordeel opgeschort, totdat zij met de re geering te Tokio daarover zal hebben beraad slaagd. DE CONFERENTIE TE GENUA. Belgrado, T7 Jan. (W. B.) De Zuid-Sla vische minister van buitenlandsche zaken heeft de uitnooaiging* tot deelneming von Zuid-Slovic aan de conferentie te Genua ontvangen. B e r 1 ij n, 1 8 J a n. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Rome zou de presivnt der Ver. St. voor Amcrika's deelneming aan de con ferentie te Genua als voorwaarde hebben ge steld, dat het vraoTStuk van de annuleering der Europeesche schulden aan Amerika op deze con ferentie niet ter sprake zou worden gebracht. Berlijn, 18 Jan. (N. T. A. Draadloos). De leider der Deensche scci '.en Stauning wijst den Engelschen socialisten Henderson en Rum- say Mac-Donald in een telegTam op de nood zakelijkheid, dat de internationale socialisten een voorafgaande conferentie houden te Genua. Naar van officiecle zijde gemold wordt, heeft de Tsjecho-Slowakische regecring gisteren een officieelc uitnoodiging ontvangen tot het bijwo nen der conferentie te Genua. De minister van buitenlandsche zaken heeft voor dit doel een bij zondere commissie gevormd, waarin deskundi gen op financieel en internationaal economisch gebied zullen samenwerken teneinde toebereid selen te molcen. Uit Rcval wordt geseind aldus de Tel. dat Karl Radek in de Prawda het volgende schrijft met betrekking tot de economische con ferentie von Genua „De Europeesche economische conferentie zou zich reeds van den aanvang af moeten bezig houden met het vaststellen van het bedrag der credieten, welke noodzakelijk zijn voor het eco nomisch herstel von Rusland. De geallieerden verkceren in de meening, dat Lcnin alleen het lot van Rusland in handen heeft. Zij dienen ech ter te weten, dut de raad van commissarissen, waarvan Lenin voorzitter is, slechts uitvoerende macht bezit en verantwoordelijk is aan de Sov jets, alsmede dot de regeering slechts den wil van het Russische volk uitvoert. De conferentie moet plaats hebben en wel zoo spoedig mogelijk, doch de vertegenwoordigeis der landen, welke eraan deelnemen, moeten te voren met net programma van de conferentie in kennis worden gesteld, opdat zij dc openbare meening zullen kunnen voorbereiden. De geal lieerden moeten de ervaring, welke zij te Ver sailles hebben opgedaan, niet vergeten, te min de^ daar de toestand van Rusland niet vergele ken kan worden met dien, waarin het ontwapen de Duitschland ten tijd» van de vredesonderhan delingen verkoelde." Hetzelfde blud schrijft voorts„Aan de geal lieerden, die de erkenning von de Russische schulden verlangen, zal een nota worden over handigd, waarin de schade wordt opgesomd welke, aan Rusland door do buitenlandsche in terventie is berokkend. Sovjet-Rusland wenscht in vrede met de Europeesche staten te leven, doch op voorwaarde, dat het zelf een onafhan kelijke staat blijft." DE KOSTEN DER ÏNTERGEALUEERDE COMMISSIES. B e v 1 ijnI 8 Jan. (W. B.) Bij besluit van den gezontenraad was dc Duitsche regcering verplicht de kosten voor de huisvesting der in- tergeallieerde commissie van controle in Duitschland tc dragen en bovendien zekere hij slagen tc betalen op de traktementen van de commissieleden, wier eigenlijke bezoldiging door hun onderscheidene regeeringen wordcnl betaald. Naar de Voss. Zlg. thans meldt, is nu/ dezer dogen een nieuwe beslissing getroffen^ door den gezuntenrnad, die ook nog dc kosten! von de uitbetaling der traktementen der com* missicledcn non Duitschland oplegt en nog wel met terugwerkende krocht voor heel den duun vun elks werkzaamheid als lid der commissies Bij den huidigen stand der valuta zou dit bet cm* kenen, dat Duitschland nog eens voor de on*/ gevecr T200 leden der commissie een som vonP twee derde milliard mark papier zou moelcn( neertellen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 18 Jon. (N. T. A. Draadloos V«' Volgens de Daily Mail zou het pion tot ver mindering der Duitsche schadeloosstelling dot op de conferentie te Genua een bclangrüku plaats zal innemen, opgemaakt worden in dci4 vorm van een overeenkomst tusschen Grool^ Brittonnië en Frankrijk. Engeland schrapt on* gevecr een derde vnn dc schuld vnn Frankrijk ten bedrugc van 570 milliocn pd. sterlings mits Frankrijk aan Duitschland een geli a( som voor zijn herstel toestaat. De toekomstige! betalingen der schadeloosstellingen zou Icif slechts gedaan worden in den vorm von leve* ringen in nutura. P a r ij s, 18 Jan. (B. T. A.). Hnvos kat» mededeelen, dat de Duitsche regecring de ei ia ste 31 milliocn gouden marken heeft gestort^ welke betaling voorzien was bij besluit van commissie van horstel. P a r ij s, I 8 J a n. (Havas.). Terwijl FronkV rijk te vergeefs waclu op bewijzen voor coit goeden wil der Duitschers inzake de schudc* vergoeding, neemt de herbouw vnn de fabric* ken en woningen, die in Sept. 1.1. te Opptutf door een ontplof.ing waren vernield, krachtig' re voortgang. Te Berlijn heeft aan het depm :e* ment voor de economische aangelegenheden een bijeenkomst plaats gehad om te onderzo- ken, in welke mate het Rijk bij deze ramp hulp kon verleenen. Inderdaad heeft het Rijks reeds! 75 milliocn mark voor dat doel besteed vare welke het grootste deel ten goede kwam aan -s Badische Anilin Fubrik. Van dc 1947 huizen* die geheel of gedeeltelijk waren vernield, zijn er reeds 1280 geheel of bijna geheel herbouwd. Dc geheele plaats zal waarschijnlijk eind Jan* volkomen voltooid zijn. Dc voor dat doel uitcp - geven gelden bcloopcn een woordo van 140 millioen mark. DE DUITSCHE STEENKOOLLEVERANTIES, Berlijn, 18 Jan. (N. T. A. Draadloos.)* Dc commissie von herstel te Parijs heeft nare de Duitsche vertegenwoordigers tc kennen g geven, dat zij er geen bezwaar tegen heeft, dat Duitschland, wanneer dc Duitsche regeer.ng| de gcëischtc levering der schodevergoedingska* !en in naar geheel volbreng* gedurende da maanden Febr., Maart en April, ook nog naar andere landen dan Nederland en Zwitserland steenkool uiivoe i. Kolcngebrek bij dc Berlijnsche gasfabrieken. I B e r 1 ij n, 18 Jan. (W. B.) Volgens een tele* gram van den eersten burgemeester van Beilijrt aan den minister van economie hebben dc Ber* lijnschc gasfabrieken nog slechts voor twee do? gen steenkolen. De Duitsche „OORLOGSMISDADIGERS". Naar uit Parijs bericht wordt, heeft Poincaré' het besluit der commissie betreffende de uit levering van Duitschers, die vnn oorlogsmis* daden zijn beschuldigd, laten publiceercn, ter wijl Briand dit reeds voor eene week genomcnl besluit achterhield. Volgens een der Parijschej bladen verspreidt dc Fransche vereenigingj ,Souvenes-vous" onder het Fransche publicld een verzoekschrift, waarin bestraffing deli Duitsche beschuldigden verlangd wordt. Men moet daarvoor reeds 2 millioen onderteekenin* gen hebben gekregen, aldus een Berlijnsch be* richt. Bestendiging van dc oorlogshaat. Een medewerker van de Temps schrijft in zijtl „meeningen uit de provincie": Vergiffenis is slechts verschuldigd aan heny die berouw heeft en door een nieuw leven zij*, berouw toont. Heeft het Duitsche volk zijn leven veranderd Heeft het opgehouden tflf Niemand is te jong om een goeden invloed op anderen te nebben. Tracht elkaar te helpen en te steunen in den strijd, tegen al wat slecht door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 2 Ofschoon het gedeeltelijk werktuigelijk was, flvat hij deed, voelde hij er zich mede verwant en onder die betcovering- verloor zijn ruig ge- Jaat de somberheid en werd het menschelijker. Het regende buiten hard, een striemende Voorjaarsregen, en het gekreun van den wind, 'die hem vergezelde, suste hem. Hij was met in opstand tegen de natuur en was het ook nooit geweesthij zou u dadelijk overtuigd hebben, 'dat de natuur geen fouten maakt, niet in haar buien of in de manier om die uit te drukken jdat haar gsheele plan welwillend en juist is .Welken.indruk zij ook op den mensch maakt. Daar hij de uitgever was van een klein tijd schrift, van fijnen letterkundigen smaak, dat steeds meer het publiek voor zich wist te win den, vermeerderde Heriot zijn schraal inkomen 'door het schrijven van boeken. Hij was nu be- *ig met de drukproeven van één ervan. Die toeken novellen, die hij om te kunnen eten, •chreef drukten in creenen dee la bet beste 1 uit, dat hij vermocht te geven, maar tot heden was hij nog worstelend in den moerasgrond en streed hij tegen een overmacht, die hij zelf ïegenover zich gesteld bad. Hij geloofde, dat hij ziin eigen leven ver-» Icnoeid had, terwijl de juiste waarheid was, dat hij een ander leven vermorst had dat ecner vrouw, die beter verdiend had. Hij was in zijn onrijpe jeugd getrouwd en was nu vader van iwee kinderen. Er waren dus drie afhankelijk van hem, hoewel hij, ^olgens zijn eigen opvat ting, geen tehuis had. Hij had de belofte van zijn jeugd vervuld en door de vroege prikkels van plicht en tucht gedreven, die een man nood zaken zijn vleesch te kruisigen en telkens zich zelf op te offeren, had hij zich voor bet leven verbonden aan een vrouw, die, zoools hij dacht, niet in slaat was hem te begrijpen, of ziin plan nen en streven te waardeeren. Zij was voor hem een blok aan net been cn verergerde iedere lastige omstandigheid. Dat was zijn opvatting der zaak. De bare zul len wij later hooien, en dan daarin een merk bare en nadrukkelijke tegenstelling vinden. Kinderen, die zoo dikwijls heelers van won den en vredestichters zijn, hadden hier in dit sombere, kleine huis hun roeping gemist. Het waren zwakke, schuwe kleine dingen, zonder ling verstoken, volgens Heriot, van liefelijke, kinderlijke eigenschappen die hoedanighe den welke Botticelli tot zijn engelen geïnspi reerd heeft en gedichten op de kindsheid welke onsterfelijk zijn. Hij zag ze weinig en noch de trots op,noch dr- j vreugde over ziin vaderschap, maakte ze in zijn oogen mooier.Wien moet men daarover hard val- j len Hij viel haar daarover hard, het eerst en het laatst en a1*ü<L en zoo ontzagwekkend hoog j J of laag was ziin zelfzucht gestegen of ge daald, dat zijn oogen verb1 pd waren voor de grootheid harer verlatenheid, de oneindigheid van haar nood. Want zij was, door hem, een gevangen ziel. Zij was bang geworden voor zijn aard, die krachtig en hcerschzuchtig was, zooals zijn per soon. Zich bewust van haar ongeschiktheid om in zijn leven iets te beteekenen, hadden haat en achterdocht haar karakter vergiftigd, dat van nature1 zonnig en zachtaardig was en 1 aar, of schoon onuitgesproken, tegelijkertijd tot zijn ci pier en zijn rechter gemaakt. Toch hadden zij God helpe ben elkan der eens bem'nd op de vriendelijke heuvels thuis, waar zij hem op denkbeeldige hoogten gezien had en hem had aangebeden, daar hij Gode gelijk was in haar oogen. Een gewoon treurspel, maar het bracht die twee langzaam maar zeker naar de hel I Gedurende een half uur hcerschtc er vol maakt^ stilte en Eleriot daardoor tot bedoren gebracht, werkte flink door. Toen kwam van den buitenkant een door het werk ruwe, aarze lende hond en klopte op de deur. Hij hoorde het kloppen, maar sloeg er geen acht op, to» het te liinderlijk voor zijn werk werd en hij zijn stoel luidruchtig achteruitschoof en de deur opengooide. „Wel, wat moet je vroeg hij knorrig. „Kun ie niet zier., dat ik be zig ben Ik heb genoeg hier to deen, om mij tot twaalf uur bezig te houden". Hot blanke schepseltje, dat op de kale mat tond, liet geen noord von verwijt hooren bij deze onvriendelijke begroeting. Haar gezicht behield zijn steenen, lijdzame uitdrukking en haar oogen die hij eens bij de morgenster vergeleken had. teen zij nog samen gezongen hadden vestigden zich op hem met een ver bitterden starenden blik. „Het is voor Margie. Ik wilde, dat je den dokter pingt halen, Duncan. Zij is den geheelen dag al hu'lerig en zoo vreemd geweest. Ik ben zeker, dat haar iets scheelt. Zij eet en drinkt niet". „Er zal haar v/el iets mankecren I Zij worden niet goed behandeld niets trouwens in dit huis", zeide hij met een zuur gezicht. „Maar waarom heb je tot zoo laat in den avond ge wacht en vraag je mij, dit te doen Wat den dokter betreft, denk je, dat hij je dankbaar zal zijn, dat je hem roept, nadat hij dacht, dat zijn werk afgeloopep is „O, dat kan hem niets schelen", zeide zij en slechts voor een kort oogenblik kwam er ont spanning in de starre trekken van haar gelaat. „Ik heb niemand gehad, om hem vroeger te la ten roepen. Je weet heel goed, dat ik de kinde ren niet alleen kan laten en zelf weggaan kan". De effen, eentonige, klanklooze stem had de uitwerking van een zweepslag op de afgetobde zenuwen ven den man. Als zij maar eens zou opvliegen, eens wat flink uit haar oogen zou ijken cn hem een duchtig standje zou geven, dan zou hij haar beter mogen lijden f Zij was zoo onuitgesproken, om razend over te worden, zoo in zichzelf gekeerd en wist toen met dit alles haar man het verwijt duidelijk te maken, hetwelk een man altijd den moed ontnomen heeft. Hij zal spoediger een krankzinnige uit barsting van rift vergeven, dan den geesel van een aanhoudend maar welsprekend zwijgen. Jeanie Heriot's gezicht was smalletjes en be- diukt en grauw en haar <ionkere, weemoedige oogen gloeien er geheimzinnig in. Een van natuic donkere huidkleur was er niet beter op n-ewo den m den Londenschen rook. Haar er*. stahe, die eens slonk en aardig was geweest*' had nu hoo liinen verloren. Zij had oen plott* boist en had geen duidelijk afgescheiden taille^ zoodat haar boezelaar, die altijd wit was, maait zeiden helder met een hoek hing, aan losjes ge* knoo; ic bonden. De arme Jeanie had geert denkbeeld van den vreeselijken indruk, die dat afschuwelijke schort op het kritische oog vart haar gemaal jnaokte, anders zou zij het zondefl bedenken van haar iiji gescheurd en in hot vuufl geworpen hebben. De boezelaar geen teeken van dienstbaar* heid in het verre Glen Kinder, maar het na* tuurlijke en dikwijls zeer goed kleedende ver* siersel van de vrouw, dat de gedachte nart warme, helder brandende haardvuren wokkeiji riep, de geur von gebakken koek, al de dage*: iijksche attributen en plichten van den huise* lijken haard werd een vod,, dat doodelijk be* leedigde, een vuile noodvlag, in een Londen* sche woning I Geen der vrouwen von Heriot'^ getrouwde vrienden droeg een schort. Som*, mige van haar droegen mooie avondjaponneit{ met loag uitgesneden halsstukken en bloemery, die zich warm en levendig afteekenden op het: wit harer boezems. Jeanie Heriot, die eens de bewonderd* schoonheid van Glen Kinder was geweest, wal ondergegaan in de stad van begeerte en ont* goocheling. De strijd met ontoereikende midde* len, zwakke gezondheid, en misschien ook het ontbreken van een natuurlijk aanpassingsver* mogen, alles had samengewerkt om haar bijnal geheel te gronde te richten. fWordt vervolg^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1