MONOPOLE" BUITENLAND. Fet Verleren Tehuis IBMTMS C DE EEMLANDER5 PRIJS DER ADVERIEMVIËH met inbegrip vu cca S3 Zondag 22 Januari Ëisilisi FEUiLLETON. v- i. no® Jaargang No. 173 tianca pott 1 1—per week (mel rratis Teneker.o» ongelukken) t (117*. «Ixoodedijke CjOJ. AMEBSFOORTSCH BAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» A VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TE1 INT 513. Vrijdag 20 Jauuari 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Lictdadi^hcids-adveitenticn voor de helft der pri)» Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverlecren. Een* cuculaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Er vallen kv de wereld der buitenJandsche politiek niet al te veel bemoedigende teekenen Ie bespeuren; eerder mocht worden gewaagd iron ontstellende aanwijzigingen van bestendiging pan haat, wantrouwen en kwaden wil. Den ^noordenden desorganiseerenden oorlog, die tot j&asleep heeft eindeloos physiek cn psychisch leed, doet men voortduren insteê van hem te liquidceren. Ofschoon elkeen, die niet moedwil lig voor zijn oogen een blinddoek bindt, door drongen is van 't besef, dat de mondiale econo mische ontreddering niet dan door de meest uit gebreide solidariteit kan worden verholpen het nuchter, redelijk Britsch inzicht wenscht de mee ningen bovenal in deze richting te sturen jwordt tegen de verwerkelijking der gezonde op vattingen nog al te zeer obstructie gevoerd, heelal van Fronsche zijde. Wel allerduidelijkst en op ontmoedigen de wijze houdt b. v. een gezaghebbend blad als de Temps den haat wakker en wel in zijn, reeds in het midagblad in rt kort geciteerde, rubriek „Opinions de pro vince", waarin er op wordt gewezen, dat, terwijl België en Noord-Frankrijk bouwvallen zijn ge worden, de Engelsche fabrieken stil liggen, zoo dot twee millioen arbeiders door de Britsche regeering moeten worden onderhouden, Italië verstikt wordt door de Duitsche financiën, die het nauw omvatten en van al!** zijden omsnoe ren en ook de industrie van Zwitserland („dat duur moet betalen voor zijn neutraliteit tijdens den oorlog") door een toenemende invasie van den handel van over den Rijn wordt bedreigd met een spoedige ramp. En volgens 't blad de motiveering is we! heel simplistisch is het lijden van alle volkeren hieraan toe te schrijven, dat Duitschland zijn mark ongeveer tot nul moedwillig heeft laten i-ellen en zoodoende in staat is voor een wisse wasje zijn waren van de hand te doen, waardoor het een geduchte concurrent is geworden. Do schrijver zou met meerderen hebben ver wacht, dat heel de wereld nu 7.ou gaan tegen spartelen en tot het bankroete Duitschland zeg gen: „Wij hebben er genoeg van. Wij doorzien het foefje. En omdat je niets hebt gedaan om de waardevermindering van je mark tegen te gaan, gaan wij ons zelf betalen met wat bij jou thuis zijn natuurlijke waarde heeft behouden: je kolen, je hout, je staal cn de dingen, die je in je fabrieken maakt." Maar heel iets anders gebeurde: uitstel op iritstel werd aan Duitschland toegestaan en men waakte er voor de vingers uit te steken naar de poederen, die Duitschland met hypotheek had bezwaard. De schrijver, die hierbij vergeet, dat Duitschland juist bitter graag in goederen wil betulen en om credieten heeft gebedeld, opdat bet grondstoffen kon koopen voor de vervaar diging van aan de geallieerden af te stane goe deren, is onuitputtelijk m de verdachtmaking der barbaren, die nij op 't oogenblik de gelukkigste menschen der wereld noemt: niets ontbreekt hun, zelfs de overvloed niet; de arbeid in Duitschland Is in vollen gong, alle fabrieksschoorstecnen rooken en overal worden spoorwegen, huizen, fabrieken en schepen gemaakt. En dan volgt de explosie van haat, die, nadat wordt opgemerkt, dat alleen hij vergiffenis waardig is, die berouw heeft en dit berouw toont, door een nieuw leven te gaan leiden, culmineert in een reeks bitse, felle zinnen, die hun kracht ontleenen aan de voortdurende herhaling van tal van oratorische Vragen: „Maar heeft het Duitsche volk zijn leven ver anderd? Heeft het opgehouden te droomen van de overheersching der wereld en deze voor te bereiden op een achter-de-mouw-manfer, omdat het niet openlijk toebereidselen kan maken? Was ooit zijn heimelijke propaganda onder alle vol keren zonder uitzondering om dezen onderling te verdeelen, te verzwakken, om te koopen, te bedotten, zoo actief als thans? Is het een recht schapen volk geworden, wiens woord een onder- teekening waard is en die minstens zich gebon den acht door hetgeen het heeft geteekend? Heeft het zijn politieke cn zedelijke theorie ver loochend, volgens welke macht recht schept? Is het een „goede Europeaan" geworden, die in Europa louter en alleen zijn wettige plaats op- •ischt en van harte werkt aan 't economisch her stel cn den vrede op het continent? Probeert het slechts met goeden wil binnen de grenzen van wat mogelijk is de ruïnes, die het heeft gemaakt, weer te herstellen of tracht het niet op allerlei listige maniertjes 't herstel der schade ten laste te laten komen van hen, die het heeft geruïneerd?" Het lijdt geen twijfel vervolgt het betoog of er zijn nog wel een handjevol Duitschers, die boete doen voor him natie, maar 't is dan ook maar een handjevol en in verhouding tot de massa zijn het niet eens de tien rechtvaardi gen terwille van wie de Eeuwige genade heeft verleend aan Sodom. En aldus luidt het slot van het haatartikel, nadat opgemerkt wordt, dat die nog niet eens tien rechtvaardigen onge twijfeld zij zijn, die door de regeeringen worden ontvangen, m. a. w. dat de barbaren in 't buiten land zich laten vertegenwoordigen door de minst-verdorvenen: „Maar zelfs zij, wat brengen ze? Goede woor den: dat is alles. Men ziet ze niet naar ons toe komen met vrijwillige boeteoffers, men heeft niet hooren zeggen, dat de Katholieken van Duitsch land allen iets hebben bijgedragen om mee te helpen aan den herbouw van de kathedraal te Reims, noch dat de Protestanten hiertoe zijn overgegaan om de kerk op te bouwen, noch dat de socialisten zulks hebben gedaan om deze of gene arbeidsbeurs weer te doen verrijzen, noch dat ook maar één particuliere zij 't ano nieme gift van ginds is ontvangen ten bate van één dier Belgische. Fransche of Engelsche gezinnen, van wie de Duitschers de zonen, de vaders, de moeders, de km.deren van honger en ellende hebben doen omkomen of die zij met voorberaden rade cn on woeste wijze hebben te rechtgesteld of verdronken." Dit zijn droevig-ophitsende woorden, gespro ken in een blad, dat geacht wordt meer of min der de opvatt;ngen van de Quai d'Orsay te ver tolken cn zulks in een tijd, dat men besloten heeft op 8 Maart te Genua een conferentie te houden ten gunste van 't economisch cn finan cieel herstel der wereld. Voeg hierbij het feit. dat opnieuw zal worden aangedrongen op de uitlevering der Duitsche „oorlogsmisdadigers" en men zal begrijpen, dat door het weer op 't tapijt brengen dezer delicate kwesties de verzoening der volkeren tot nog verdeT tijdstip wordt uit gesteld, terwiil tevens in een dergelijke sfeer van aengewakkerden haat, wantrouwen en verach ting ook de bespreking van economische kwes ties hierdoor een fate.len invloed kan ondervin den. En bovendien: de Temps dringt zoo op hulp bij don herbouw aan. Du:»schland heeft bij voortduring aangeboden door Duitsche arbeiders wat vernield was weer te herstellen. Maar dit is geweigerd telkens en telkens weer, met een botte beslistheid. Berichten. DE REGEERING ^VERKLARING VAN POINCARé. P a r ij s, 19 Jon. (B. T. A.) In zirn ministerieele verklaring kondiglo Poincoré de hervormin gen aan die door den financieelen toestand wor den vereiscM en die in de begrooting voor 1923 zullen worden aangebracht. Hoe krachtig onze pogingen ook zijn, aldus de minister-president, wij zullen de Fransche financiën toch niet in evenwicht kunnen brengen, als Duitschland, waaraan wij reeds zooveel milliarden hebben voorgeschoten, niet eindelijk óveTgaat tot de na koming der aanvaarde verplichtingen en het herstel der aangerichte schade. Duitschland be weert, dat het insolvent is; tegelijkertijd ver spilt het echter systematisch de staatsinkomsten. Het is minder zwaar belast dan Frankrijk en int zijn belastingen niet regelmatig; bovendien maakt het zich schuldig aan ongemotiveerde uit gaven. Terwijl het op deze wijze zijn scchijn- bare misère organiseert, koeren de Duitsche maatschappijen enorme dividenden uit, hebben zijn fabrieken volop werk, ontwikkelt het eiken dag zijn economische kracht en terwijl de staat zich in den grond v.erkt, verrijkt de natie zich. Door zijn rechten te verdedigen, verricht Frank rijk een loyaal werk, daar het zoodoende tevens de internationale overeenkomsten verdedigt. Het geeft daarbij geen gehoor aan gevoelens van wraakzucht en haat, noch aan zelfzuchtige be weegredenen. De regeering meent, dot het herstel der ver woeste streken een eerste voorwaarde is voor het algemeen economisch herstel. Het vraag stuk der schadeloosstelling beheer*-rht olie an dere kwesties en wonneer Duitschland op dit Hstel Café Dir. Streefkerk RasÊaurar-t ten Klooster. Matlnóö van 2£— 5 uur n.m. Concert 8 1C£ Orkest ENSEMBLE LE FE3RE. kapitale punt niet oan zijn verplichtingen vol- i teneinde te beproeven een hervatting der vijan- doet, zullen wij, na advies van de commissie van herstel, overwegen, welke maatregelen moeten worden genomen. De eerste daarvan 7nl stellig zijn het nemen van de waarborgen, die nood zakelijk zullen blijken, zooals een ernstig en afdoend toezicht op het financial beheer van Duitschland, dus op de begrooting, de uitgifte van bankpapier en den uitvoer. Frankrijk moet evenwel ook de andere bepa lingen van het verdrag van Versailles niet ver geten, zooals de ontwapening en de bestraffing der oorlogsmisdadigers. Zoolang deze bepalin gen niet zijn uitgevoerd, zullen wij niet alleen, het recht hebben ten volle de waarborgen te handhaven, die al genomen zijn en zoo noodig noÊf genomen zullen worden, maar zullen wij ook gemachtigd ziin te verklaren, dat de termijn, binnen welken de linkeroever von den Rijn ont- puimd moet woiden, nog niet is ingegaan. Met betrekking tot alle vraagstukken zullen wij trachten loyaal in overeenstemming met de geallieerden te handelen. De kwesties, die een misverstand^ van voorbijgaandéh aard zouden kunnen doen ontstaan, zullen opnieuw door ons worden onderzocht en wij zullen deze kwesties dadelijk trachten te regelen. Een noodzakelijke waarborg voor d<m vrede is het bestaan van overeenkomsten tusschen de volken, die ont staan zijn uit een gemeenschap van belangen, zoools de Kleine Entente, die Frankrijk met vol doening heeft zien ontstaan en waarvan het de ontwikkeling met vertrouwen en genegenheid heeft gevolgd. De regeering zal den Volken bond krachtdadig blijven steunen. De resultaten, die deze Bond reeds heeft bereikt, geven een beeld van de belangrijke diensten, welke de wereld er nog van mag verwachteif. Te Genua zullen wij er op aandringen, dat de voorwaarden, in het protocol van Cannes neer gelegd, door de gedelegeerden zullen worden arnvaard of verworpen, alvorens de discussies zijn begonnen, opdat geen der bepalingen van de vei dragen zelfs indirect door de conferentie zou kunnen worden aangevallen. Daar te dezen aanzien nauwkeurig omschreven waarborgen ontbreken, zouden wij gedwongen zün in dat ge val ons vriiheid van handelen voor te behou den. Het zal ons zeer aangenaam zijn, wanneer het verdrag, dat de consolidatie van d?n vrede ten doel heeft, binnenkort door Engeland cn Frankrijk onderteekend zal kunnen worden. Daar 't beide landen ten voordele zal moeten strekken, twijfelen wij niet, of het zol op een voet van volkomen gelijkheid worden gesloten cn de tegenwoordige cn toekomstige waarbor gen hondhaven, die ons door de verdragen wor den toegekend. Tevens zullen wij met Italië en deliikheden in het Oosten tusschen Turkèn en Grieken te voorkomen, om verder in overeen stemming met onze geallieerden de voordeelen van de overeenkomst van Angora te genieten en eindelijk om do Tust in de uithoeken van Europa te herstellen. - W:j zullen het ten zeerste op prijs stellen met alle andere volken, dio aan onze zijde voor de rechten der menschheid stredtn, de hechtste en meest vriendschappelijke betrekkingen te on derhonden, bovenal met Amerika, welks deel neming aan den oorlog zooveel heeft bijgedra gen tot de gemeenschappelijke overwinning en dat te Washington doorslaande bewijzen heeft geleverd van zijn edele gevoelens. Wij zullen te genover onze geallieerden steeds een gematig de, openhartige en vriendschappelijke taal bezi gen, maar wij weten, dat het hen nooit zal ont stemmen, wanneer wij de belangen verdedigen, zooals zij de hunne zouden verdedigen. Deze nationale taak zullen wij slechts kun nen volbrengen met den steun" van de Kamer. Wij doen een beroep op allen, die de ernst van het oogorbiik beseffen en daarom, met eerbie diging van de weltcn der republiek, bereid zijn, de rechten van Frankrijk te handhoven. Motie von vertrouwen in de regcering aangenomen. Par ij s, TO Jan. (B. T. A.) De Kamer heeft met 472 tegen 107 stemmen een door Arago ingediende motie van vertrouwen aangenomen, die als volgt luidt De Kamer keurt de regeeringsverklaring goed, betuigt haar vertrouwen in het kabinet, verwerpt elke aanvulling van do motie en gaat over tot de orde van den dag. De minïsterieele verklaring in den Senaat Pa r ijs, 19 Jan. (B. T. A.) Borthou heeft in den Senaat de ministerieele verklaring voorge lezen, die zeer goed werd ontvangen. Verschil lende passages werden luide toegejuicht. De Senaat is daarop tot 24 Jan. uiteengegaan. DE DUITSCHE „OORLOGSMISDADIGERS". B e r 1 ij n, 7 9 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Behalve de Times vcrkloart zich heel de En gelsche pers tegen de uitlevering der z.g. Duit sche oorlogsschuldigen. De Daily Chronicle schrijftvoor Engeland wns de zaak opgelost, omdat tegen de Leipzigsche vonnissen van of- ficieele zijde niet werd geprotesteerd. Luther-herdenking. Berlijn, 79 Jon. (W. B.). Volgens een dngbladhericht uit Halle zal te Wittenberg op Engeland tot overeenstemming moeten komen,1 5 Maart a.s., op welken dag het 400 jaar zal zjjn geleden, dat Luther naar den Waiiburg t< rugkccrde, een groot hervormingsfeest plna hebben, waaraan behalve de Duitsche Hervorm*! de Kerken ook vertegenwoordigers der buiten* londschc Evangelische kerken zullen deelnemend HET ENGELSCHE PARLEMENT. Londen, 79 Jon. (V. D.). Wegens den arbeid, die moet worden verricht Jn vorbond met het totstondbrengen von de wetten, noodig) voor den Ierschcn Vrijstaat, heeft het kabinet gisteren besloten de opening van het parlement uit tc stellen tot 7 Fcbr. Alles wijst er op, dnt het tijdsverloop tusschen; thans en de opening von het parlement eert periode vnn groote politieke activiteit zal zijn^ herinnerende non den tijd von voor den oorlog< Austen Chomberloin, leider van do coalitie** unionisten zol heden in Glasgow spreken enl Sir George Younger, voorzitter van de Uni*] onistische oPrtij zal hem vergezellen. Asquitlv leider der onafhankelijke liberalen en der op* positie in het Lagerhuis, zal hedenmiddog irt Londen een vergadering toespreken. Morgen zullen, zoonis reeds gemeld, vcrschci*.' dene leden van het kabinet, behoorende tot det coalitie, onder wie Churchill cn Sir Gordon Hcwnrt, het woord voeren in het partijcongres^ dat Zaterdag zal worden vorotgezet, wannecfl Lloyd George de vergadering zal toespreken* In dezelfde zaal zullen Maandag de voeger* collega's von den premier Asquith cn Grey ant* woorden op de rede van Lloyd George. Anderal belangrijke politieke redevoeringen zijn in uit* zicht. DE IERSCHB KWESTIE. De overdrocht der regeeringy Londen, 79 Jon. (N. T. A. Draadloos). D* overdracht van de verschillende tukken vai( dienst aan de Iersche voorloopige regeering vor* dert goed. Tol vnn détails moeten natuurlijk noflj geregeld worden cn deze worden thans bespro* ken door een commissie uit Winston Churchill'* kabinet en twee leden der voorloopige regcering* Verdere besprekingen over dit onderwerp zijnl vandaag gaande cn ook de kleinere détails no* deren hun definitieve afhandeling. Uitsluiting in de ^uld-Duifschc houtindustries Stuttgart, 79Jnn. (W. B.) Betreffende d* uitsluiting in de Zuia-Duitschc houtindustrie, dio door de werkgevers is afgekondigd in verband m*t het mislukken der onderhandelingen met: de arbeiders, wordt nog gemeld, dut de werk* nemers ecn# loonsverhooging hebben geeischt van vijftig procent. De uitsluiting is thans nf^e* kondigd voor de geheele houtindustrie van Ba* den en Wurtemberg. DREIGENDE UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, T9 Jan. (W. B.) De Deen* sche werkgeversvereniging heeft een brief ge* richt tot de vcreenigde vakbonden van Done* marken, waarin zij kennis geeft van de iritslui* ting der werknemers, wier contracten op T Febr. ofloopen. Dit betreft ongeveer 80,000 arbeiders, n.l. de werknemers in het bouwvak, do ijzer-industrie, de hout-industrie, de texticl-in* dustdie, de steenbakkerijen en do arbeiders aai* de scheepswerven. Do Zweedsche koning ongesteld. Stockholm, 19Jnn. (W. B.) De koning fe lijdende oan griep en moet het bed houden. De ongesteldheid van den paus. R o m e, I 9 J a n. (B. T. A.) Battistini, de lijf* arts van den paus, heeft hedenmorgen den pauf bezocht. Daarna werd een bulletin uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat in den toestand vnn zijne heiligheid geen verandering is ingetreden* Sedert gisteren is de aandoening der luchtpijpen niet verergerd. De koorts is afgenomen. De kar dinalen zijn als naar gewoonte in het Vaticaail bijeengekomen voor de zitting van de consis toriale congregatie. AFTREDEN VAN T OOSTENRIJKSCHE KABINET. W e e n e n, 2 0 Jon. (V. D.). Het kabinet* Schober heeft thans zijn ontslag ingediend. Uit Tirol. Innsbrück, 79 Jan. (W. B.) In tegeïK spraak met nndcTC berichten hebben de mili* Keer uw gelaat niet anders naar het ver» leden, om te leeren hoe gij de toekomst ont» moeten moet. door DAVID L7ALL. Uit het Engelsch coor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. Heriot zelf had geen pogingen gedaan dit of te wenden. Hij was reeds een onwillige bruide gom en werd haar zedenmeester en haar rech ter. Vlug had hij bevolen, dat er een scheiden de lijn, die zich steeds verbreedde, zou zijn tus schen zijn tehuis en zijn beroepsleven. Dat is in liet huwelijk een noodlottige, onherstelbare fout, 'Want sinds de kern van verwantschap, vereni ging is, moet die kern zorgvuldig bewaakt en verzorgd worden, indien er geluk of vrede heer- Schen zal. Heriot was een echtgenoot, die tfctaal als Eoodanig mislukt was. Maar hij was zich, wat sijn deel betreft, volstrekt niet bewust van die mislukking en schreef alles toe aas zij onge lukkige deelgenoot. Hij was met de verkeerde vrouw getrouwd dat was eigenlijk zijn misdrijf en het hare ge weest I Weinig menschen vroegen naar me vrouw Heriot in de holen, waar hij kwam. Ve len wisten niet eens dat zij bestond. Wanneer •ens een enkelen keer naar haar gevraagd werd, dan was zijn antwoord, dat zirn vrouw, die het J druk had met haar jonge kinderen, tijd noch lust had. om de deur uit te gaan. Voor hem was zij slechts een huishoudster, tot wie hij nu en dan een beleefd woord richtte. Maar er was nu geen beleefdheid in zijn ge drag, toen hij haar gestalte overzag, die onbe holpen tegen de deur leunde, terwiil zij hem vroeg, den dokter te halen voor hun kleine meM. „Ik heb hier voor den gebeelen avond werk liggen en het kamt zeer ongelegen," zeide hij met weerzin. „Nu, het is goed, ik zal gaan", voegde hij er haastig bij toen de echo van het gehuil beneden tot hem doorklonk. „Probeer eens wat pnp of zooiets I Je schijnt altijd te wachten tot de zaken een wanhopigen keer nemen". Zij trok de deur vlug dicht, alsof zij, nu zij verkregen had, wat zij wilde, niet ver der op die kleingeestige schermutselingen wilde ingaan. Maar toen zij de tTap afdaalde, kwam een dwalende glimlach, de ge^st van een onuit gesproken, missch;en niet uit te spreken ge dachte, om haar lippen. Zij was opmerkzamer dan Heriot wist. Zij had hem reeds lang gewogen en te licht bevon den. Zij zou zelfs, zonder zich te vergissen, den vinger hebben kunnen leggen op zijn zwakke plek, die zijn geluk had tegengehouden in zijn geheelen levensloop. Eens hadden zij samen de kansen besproken, om het succes te verkrijgen, dat hij zich ten doel gesteld had, maar nu de den zij niets te samen. Zijn bijtende spot, zijn gewoonte, steeds te vitten en te verwijten, zijn zware geest hadden haar verpletterd en ter zelfverdediging had zij zich In wolken van stilzwijgen gehuld. Mis schien omdat zij zwijgzaam was, verbeelde hij 7-ich, dat zij dom was. Zij had opgehouden, iets in zijn leven te beteekènen en als een man die trap bereikt heeft met de vrouw zijner keuze. dan zijn de dingen op een kruispunt gekomen en hij is rijp voor een andere aantrekkings kracht. Voor de kinderen van Heriot was htm vader eenvoudig de man, die, als hij thuis was, ver zocht, dat de st'lte des grafs in en er omheen zou heerschen. Z»i waren zeer bevreesd voor hem en Kenneth, die al in zijn negende jaar was, begon reeds te toornen onder het gevoel van onrecht, hetwelk de eerste striid is met het le ven, dien het kind te voeren had. Als Kenneth zijn vader onvriendelijk tegen ziin moeder hoorde snreken, die hij aanbad, dan verzette hij zich in zijn geest daartegen, balde ziin vuisten en verlangde er near een man te zijn. Jeanie, die hiervan volkomen op de hoogte was, voor zag reads den tweestrijd tucschen vader en zoon, die hieruit onvermijdelijk moest ont staan. Alleen gelaten, stak Heriot 7.ijn pijp aan, trok zijn uitgeschoten laarzen weer aan en sukkelde weg in den avond. De storm was gedeeltelijk minder hevig en ofschoon zware wolken door het zweik joegen, waren zij hier en daar reeds doorzichtiger en lieten heerliike plekken blauw zien, waarin de sterren schitterden. Het was een wondermooi luchtgezicht en Heriot, die een schildersoog had van natuureffecten, stond meer dan eens stil op zirn korte wandeling naar Oal.ly Square, om de meeslepende schoonheid van het uit spansel te bewonderen. Een schitterende, bui tengewone ster, die nu en dan heenstraalde door teedere sluiers van duistere wolken, her innerde hem ann zijn eigen loopbaon. Op de zelfde manier was ziin schitterende drcom ver duisterd door de alledaagsche werkende we- j reld I Voor de deur van den dokter gekomen, luid de hij de bel voor de praktijk, en er weid dade- lijk opengedaan door een nette dienstmeid, dio met een noordelijken tongval sprak. Ferguson, een landgenoot von Heriot, was vrijgezel met een goede praktijk, een gezellig tehuis, ontelbare vrier.dcn en vrijheid. De laat ste dezer bezittingen was de eenige, welke He riot hem benijdde. Vrijheid is het ding I Als een man vrij is, kan hij dan niet ziin volle waarde toonen Toen de ordelijke gezelligheid van het doktershuis tot hem doordrong door de open deur, vervloekte h«j weer eens de dwaasheid, die hem onher roepelijke ivoorden had doen spreken op een ovon-l in den lichten maneschijn te Glen Kin der. Hij leed nu door dat etgroen. Nooit had lie* bitterder gesmaakt, dan nu hij het oogstte I „Het spüt mij, dat de dokter niet thuis is, mr. Heriot. Hij is in de pastorie. Ik kan hem wel or r telefoon roepen, als het een dringend gevai is ..O, de pastorie. St. Bede's pastorie, bedoel je?" „Ja, mijnheer" „Dan ga ik zelf wel even oan. Het is n;et ver cn ik kan het vlug genoeg doen. Dank je, Lizzie. Ik hoon, dat je goed nieuws van Alloa zult heb ben. Goeden avend." Hij raakte zi»n hoed aan met die beleefdheid, welke hij steeds betoonde tegenover alle vrou wen, zelfs de geringste, buiten zijn huis en ging iv*g. Terwijl hij de Square overstak, kwam hij uil in een doodloopende straat, 'angs welker eenen kent een hooge muur liep, die een van de ver rukkelijkste tuinen in noordelijk Londen omgaf. Een kleine, groene deur weel: terug bi{ zijn aan raking, hij finq naar binnen, en terwijl hij die sloot, was hii ineens ver wag, alsof hij neergezet wns in een of ander landeli'k dorp. Jidst r'oeg de klok van den nabijzijnden toren van St. P-ede neq?n uur. H~r:ot was. ofschoon geen ï'verig kerkloooer goed bekend met den eerwaarden Henry Vickarfl Hunt, predikant van St. Bede cn een van de hardst werkende en meest beminde geestelijken in het dicht bebouwde en bevolkte stadsdeel, da^ al zijn geestkracht behoefde. Hij was ook vrij* gezel cn zonder twijfel zou Heriot geen oogen* blik geaarzeld hebben, de oorzaak van diens wel* slagen aan die omstandigheid toe te schrijven^ Hunt was echter geen celibatair uit overtui* ging of vrifc keus, maar eenvoudig omdat dal vrouw, die hij had liefgehad, met een ander ge* trouwd was. De vensterramen der pastorie, die geheel ge* vrijwaard waren tegen een blik Van buiten, wer* den z lden verduisterd door neergelaten gordijn nen cn toen Heriot het grasperk overstek fn een schuine richting, had hij het voorrecht, de ver* lichte binnenruimte van de twee laagst gelegen kamers te ontwaren. In de eetkamer was een aardige jongen een brandhout, gehaald uit den brand der slop* pen van Somers Town bezig de overblijfselen van den avonamaaltijd van de tafel weg t* ruimen, terwijl in de studeerkamer aan den en^ deren kant van de gang, drie mannen verdiep# waren in een naar het scheen zeer belangrijn gesprek. De predikant cn gastheer zelf stond ofl het haardkleed en sprak ernstig. Hunt had op het eerste gezicht een onbetee* kenende figuur, klein cn dik, met dat waas vam middelbaren leeftijd rondom zich, dat meer dei# strijdenden dan den geestelijken Godsaman lie{ veronderstellen. Zijn glad, rond gelaat, dat jon* gensachtig scheen door zijn engelachtig© uit* drukking en frischheid, had zeer regelmatig* trekken, met zachte, grijze oogen en mooi dat hier en daar bij de slapen even grijada. (Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1