PRUS OER AQïERTENïlEH „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Pet Verloren Tri"'!<! tot© aaargang No. 178 per poet f J.—per week (met cratn eerrekenD. legen ongelukken) f 0X1*. alionHerlijkf nummers f ojo5. AMERSFOORTSCI DtRECTEUR-UtTGEVERi 3. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAl TEt. INT 613. Maandag 23 Jauuarl iü22 van 1-4 regels f l.Of met inbegrip van eem bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstoanbie» dingen en Lictdadigheids-adveitentiën voor dc helft der priï* Voor handel en bedrijf bestaan zeer «oordcciigc bepalingen -oor het adverleercn. licne ciicuiaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Paus Benedictus XV. f De laatste oogenblikken van Benedictus XV. Een telegram van het B. T. A. d.d. 21 Jan. 'l\oudt in: De Messagero bericht, dat te half drie 's nachts He paus nog volkomen helder van geest was. De Temps deelt mede, dat de laatste verstaan bare woorden van den paus die waren, waarbij hij om water vroeg, waarvan hij enkele teugen dronk. Dr. Cherubini, de dienstdoende genees heer, had vastgesteld, dat de linkerlong was aan getast, hetgeen weinig hoop meer overliet. Te kwart over drie begon de paus woorden zonder teenigen zin te spreken. De geneesheer liet twee buizen zuurstof in' de kamer brengen, maar, vol gens de Tempo, zou hij aan een kardinaal heb ben verklaard, dat het waarschijnlijk was, dot de paus ze niet geheel zou gebruiken. Toen kreeg men den indruk, dat de dood voor de deur stond. Om 10.25 seinde het B. T. A.: Onder de eerste prelaten, die 's ochtends naar het ziekbed van den paus waren gesneld, be vond zich mgr. Pizzardo, de substituut-secreta ris van staat. Toen de pairs hem zag, hief hij de hand op om hem te zegenen en zeide: „Wij gaan vooruit. Wij gaan vooruit." Even na kwart over. 6 had de paus echter een nieuwe crisis. Men liet onmiddellijk markies Joseph della Chiesa halen, die te half 7 de kamer binnentrad. Kar dinaal Gasparri werd ook dadelijk geroepen in de kamer van den paus, die zeer scheen te lij den door moeilijkheden met de ademhaling. Kar dinaal Giorgi zeide de gebeden voor de ster venden. Om half 8 kwamen de professoren Marchiafava en BMnami op het Vaticaan aan. T3attistini en Cherubini bevonden zich al aan het bed van den paus. Tijdens het bezoek van de doktoren, toen alles reeds verloren scheen, trad een lichte verbetering in 's pausen toestand in, en, volgens zijn gewoonte, begon hij vragen te stellen aan de aanwezige personen. Volgens de Epoca zou Zaterdaomiddag te 12 our een nieuw consult plaats hebben, maar na den zieke bezocht te hebben, zeide prof. Marchiafava, dat cons ld ten geen nut meer had- Jen, daar de paus reeds in doodstrijd verkeer- Je. Prof. Marchiafava voegde erbij, dat hij niet fineer aan de sponde van den oaus zou terug- keeren. Rome, 2 2 Jan. (B. T. A.) De doodsstrijd Van den paus begon om 5 uur 20. Na de mis, die in de kaoél naast de harrier van Z. H. werd gecelebreerd, eraf kardinaal Giorgi voor de laatste maal de Heilige absolutie aan den paus. De dood l^ad precies te zes uur in. Bij he* sterven waren o. a. aanwezig de kardi nalen Gnsparri, Vici en Giorgi, de pauselijke opper, kamerheer, de cei emoniemeester kardi naal Gampini en graaf Persico. Rome, 22 Jon. (Havas). Zoodrn de .minis ter-president het bericht van "s pausen dood ontving, gaf hij nauwkeurig omschreven orders ter'waarborging van de algeheele vrijheid voor de vooroop ge kerk el irk e regecring en de be sprekingen van het Heilige College. R o m e ,2 2 Jan. (B. T. A.) De volgende bij zonderheden worden over 's Pausen testament gemeld: Aan den neef van d"n paus zirn alle be zittingen en goederen te Pegli nagelaten. Om trent de eigendommen, die zich op het Vaticaan bevinden, heeft de overledene gedecreteerd, dat geen zijner verwanten hieroD aanspraak zal kunnen maken. Het testament is in de voltallige vergade ringen van kardinalen voorgelezen. R o m e, 2 2 J a n. (B. T. AH"J*nmorgön had de eerste bijeenkomst ven het Heilige C-dWe plaats. In deze zitting werden de verscVI'ende bestuursb nrties onder de kardinalen verdeeld. De Apostolische Kamer is onder voorzitterschap van kardinaal Gaspari b'ieen^ko^^n om in het beheer van de bezittingen der Kerk te* voor zien, zoolang nog ge°n paus zal ziin gekozen. De thans overleden onus is op 3 Sept. T9T4 tot paus gekozen. Na zim verkiezing nam hij voordien kardinaal della Chie«a den n^am Benedictus XV aan daar hii pas 25 M"i 1914 met puroer werd bekleed, behoorde Mi, Italiaan zijnde, derhalve tot de jongste kardinalen. Op 21 Nov. 1857 te Genua geboren, deed hij sinds 1902 dienst als pauselijk kamerheer, substituut en secretaris bij een der afdeelingen van 't staatssecretariaat. In 1907 werd hij verheven op den aartsbisschoppelijken zetel van Bologna. Om 11.15 den 3den Sept. 1914 ontving prins Chigi, maarschalk van 't conclave, de mededee- ling, dat kardinaal Della Chiesa tot paus was gekozen. Te 11.20 ontving mgr. Misciatelli, gouverneur van 't conclave, een briefje van den nieuwen paus Benedictus XV, waarin werd gevraagd, dot het hek van de basiliek van St. Picter zou wor den geopend, daar weldra de proclamatie der benoeming zou plaats hebben. Om 1T.25 verscheen de ceremoniemeester mgr. Respighi op het middenbalkon van den gevel van Sint-Pieter en liet het roode tapijt wegnemen. De menigte begreep wat er gaande was en duizenden personen juichten hem le vendig toe. Om 11.35 verscheen kardinaal Delia Colpe, deken van de orde der diakenen, voorafgegaan door een drager van 't pauselijke kruis en sprak de ritueele formule uit van de aankondiging der verkiezing van kardinaal Della Chiesa tot paus, er aan toevoegende, dat de nieuwe paus den naam Benedictus XV hod aangenomen. De me nigte op 't plein juichte den gekozene daarop hartelijk toe en ging de basiliek binnen om den eesten zeo-en van den paus of te wachten. Om 11.45 vertoonde Benedictus XV zich op 't balkon binnen in de basiliek. Op de borstwe ring was een kleed van rood fluweel met gouden franjes gelegd. De aankondiging van de komst van paus Benedictus XV door 't pauselijk hof werd door de in de basiliek soömgestroomde menigte hartelijk toegejuicht. Onmiddellijk daar op verscheen paus Benedictus in het pauselijk gewaad. Na de ritueele plechtigheden gaf hij den apostolischen zegen, dien de geloovigen ge knield ontvingen, waarna de paus zich terstond naar zijn vertrekken begaf onder de toejuichin gen van de menigte, die daarop het ker^ge-v bouw verliet. Wij loten nog enkele nadere bizonderheden volgen over de plechtigheden, die gepaard gin gen met de keuze van den thans overledene tot paus Dadelijk nadat in 't conclave de stemming haar beslag had gekregen, waarbij kardinaal Della Chiesa tot paus was gekozen, werd mgr. Boggiani, de secretaris van 't conclave, met den ceremoniemeester en den sacristiin in de Sixtifn- sche kapel binnengelaten. De kardinaal-pries ters en de kardinaal-diakenen bogen zich voor den zetel van kardinaal Della Chiesa en vroegen hem met de ritueele vormen, of hi} 't pontificaat aannam. Toen kardinaal della Chiesa toestem mend antwoordde, werden alle baldakijns boven de zetels der kardinalen neergelaten alleen die van Della Chiesa bleef. Op de vraag van den kardinaal-doken zeide Della Chiesa den naam Benedictus XV te willen aannemen. Mgr. Boggiani, geassisteerd door de ceremo niemeesters, stelde de officicele acte van ver kiezing en aanneming op. Men liet daarna in de Sixtijnsche kapel komen de conclavisten van den nieuwen paus die hem vergezelden in de kleed kamer. Daar werden hem de witte kousen en de roode schoenen, het witte gewaad en 't roode koorhemd aangetrokken. Kardinaal Della Colpe, de deken van de kardinaal-diakenen, hing hem de roode met goud geborduurde stool om. Daar op betrad de paus de Sixtijnsche kapel weer en ging zitten op den troon om de huldiging der kardinalen in ontvangst te nemen, die hem om helsden, waarop de paus hun de accolade en daarna den ze^en gaf. Kardinaal Della Volpe stak den paus den ring aan den vinger, die deze daarop terug gaf, om er zijn naam in te laten graveeren. De paus verliet daarna, door de kardinalen crevolgd, de Sixtiinsche kapel en begaf zich naar rirne vertrekken en daarop naar de basiliek van Sint Pieter om den zegen te geven. Nadat dit was verricht, begaf de paus zich naar de Sixtiin sche kapel, waar hif de tweede betuiging van ge hoorzaamheid van de kardinalen in ontvangst nam. N si- Tot zoover de herinneringen, die wij ophaal den omtrent de plechtigheden, d'e verband hiel den met 's pausen verkiezing. F^kele biografi sche hizonderheden mogen, nu Benedictus XV het tüdelijke met het eeuwige verwisselde, nog volgen Z. H. Paus Benedictus XV is op ,67.-jarigen leeftijd overleden. Hij werd te Pagli in het bisdom Genua geboren als Giacomo della Chie sa. Zijn ouders waren Guiseppe, markies dcllo Chiesa cn Gdvanna, markiezin Migliorati. Hij volbracht zijn studiën aan het gymnasium te Genua en aan de universiteit aldaar. Zijn filo sofische en theologische studiën maakte hij te Rome, waar hii in het CM legio Cnuronico op 21 December 1878 de priesterwijding ontving. Tegelijkertijd had de jeugdige markies met een buitengewoon succes de cursussen gevolgd van het Collegium Romanum. Hii behaalde meerdere doctoraten en verrichtte daarna zijn studies aan de bekende Academie voor adellijke g^esteliiken, ter voorbereiding voor de pause lijke diplomatie, waarna hii verbonden werd aan het secretariaat voor kerkelijke aangelegenhe den. Vervolgens diende hij den H. Stoel in verschil lende eervolle diplomatieke betrekkingen. Reeds vroeger was hii in aanraking gekomen met d-n latcren kardinaal Rampollo, maar van af 1883 was hij vele jaren lang innig met dezen kerkdijken staatsman verbonden. In dot jaar toch werd hij benoemd tot secre taris van de nuntiatuur te Madrid, waar Ram- polla als nuntius werkzaam was. Hij verbleef daar tot 1887. toen hij met Rampolln naar Ro me terugkeerde. Kardinaal Rampolln werd staatssecretaris van Paus Leo XITI. mgr. della Chiesa minutante vnn de stantssecretnrie en secretaris van kardinaal Rampollo. In T001 volgde zijn benoeming tot substituut van den staatssecretaris en secretaris voor het cijferschrift van de pauseliike diplomatie. Onder- tusschen was mgr. della Chiesa tot dienstdoend persoonlijk n-eheim kamerheer benoemd van Paus Leo XII. Behalve door zijn diplomatieke talenten en groote karaktereigenschappen on derscheidde zich mgr. della Chiesa door een groote vroomheid en priestelijken ijver. Vele jaren was hij overste van de Derde Orde van den H. Franciscus, door kardinaal Vives y Tuto voor de geestelijken ingesteld in het internatio nal" Huis voor missie-geestelijken. Door Paus Pius X weid mgr. della Chiesa van de staatssecretarie geroepen tot den herderlij ken arbeid en werd hem dc aartsbisschoppelij ke zetel van Bologna toevertrouwd als opvol ger van kardinaal Svamna. Hoe hoog in aanzien paus Benedictus stond bi} zijn voorganger, blijkt wel uit het feit, dat deze hem zelf in de Sixtijn- schê kopri van het Vaticaan de bisschopswij ding toediende. In T9T4 werd hij door Pius X tot kardinaal der Poomsche kerk gecreëerd. Nauwelijks drie maanden later werd hij tot hoofd van de R.-K. kerk benoemd. Zes jaar heeft hij als Benedictus XV in tijden van rampspoed als oppcrheerscher der R.-K. kerk van uit het Vaticaan zijn werk verricht. Wij herinneren er ten slotte aan dat het deze kerkvorst is geweest, die meermalen pogingen l\eeft aangewend om aan den wreeden oorlog een einde te m-ken, en ook ligt het nog versch in 't geheugen, hoe hij tal van giften heeft geschonken, o. a. aan de noodlijdenden in de Centrale Rijken en ten behoeve van de slachtoffers van den Russischen hongersnood. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De agenda. De Eclair, die goede relaties met Briand on derhoudt, heeft Vrijdag voormiddag den tekst voor de agenda van de internationale economi sche conferentie te Genua gepubliceerd. De agenda omvat zes punten (1) Practische toepassing der te Cannes op 6 Januari aangenomen resoluties. (2) Verzekering van den Europeeschen vrede op degelijken grondslag. (3) Door welke voorwaarden kan het ver trouwen hersteld worden, zonder de bestaande verdragen te schenden (4) Financieele kwesties(a) circulatie van bankpapier(b) centrale bonken en emissieban- ken; (c) openbare financiën in haar betrekking tot den wederopbouw (d) wisselkoersen; (e) or ganisatie van het openbare en particuliere cre- diet. 151 Economische en handelsvraagstukken. f6) Verkeerswezen. De Eclair vermeldt nader, dat behalve dit pro- i.Lumma nog ccn door Lloyd Georgo ondertee- kend protocol bestaat, waarin wordt vastge steld, dat de kwestie van 't herstel slechts door de geallieerde regeeringen te Genuu kan worden besproken. Deze publicatie is een antwoord op Poincaré's verklaringen van 19 Jon., dot Frank rijk zich van dc conferentie zou terugtrekken, wonneer geen waarborgen werden geboden, dot op geenerlei wijze zou kunnen worden gepro beerd de kwestie van 't herstel aan de orde te stellen. Moskou, 21 Jan. IR.) Uit particuliere bron wordt bericht, dat Krassin, Litwinof en Joffe de Sovjet-regecring op de a.s. conferentie te Genua zullen vertegenwoordigen. N e w-7 o r k 2 2 Jon. (R.) Dc heer Cris- singer van het departement van financiën Heeft een voorstel geópperd omtrent de. instel ling van een soort internationaal wisselinstituut ter stabiliseering van den internationalen handel Hij achtte de a.s. conferentie van Genua de ge legenheid waar de organisatie van een derge- liik instituut onder oogen zou kunnen worden gezien. Een dergelijke instelling zou voorol dc Europeesche staten interesseeren, maar de heer Crissinger verklaarde, dat de mate van Amerikaansche deelneming in deze instelling voornamelijk zou afhangen van de toekomstige houdingder Europeesche mogendheden. De Pruisische bcgrooting. B er 1 ij n, 21 Jon. (N. T. A. Draadloos). De Pruisische begrooting voor 1922 §luit met in totaal 29.13 milliard non inkomsten cn uit gaven. De begrooting kon sluitend gemaakt worden zonder leening. opper-silfizïë. Berlijn, 21 Jon. (N. T. A. Draadloos). De Duitsch-Poolsche besprekingen ter afdoening der hangende kwesties zijn onderbroken. De punten van geschil zullen aan Cnlonder ter afwikkeling voorgelegd worden. De Duitschc gedelegeerde Schiffer reist vandoor weer naar Opper-Silezië terug. de dreigende staking fn saksen. Dresden, 21 Jon. (W. B.) Stakende spoor wegmannen hebben 's middags op 't voornaam ste #stotion von Dresden en in enkele andere diensten te Dresden het verkeer stopgezet. Het betreft voorloopig een staking, die tegen den wil der organisaties uitbrak en vooreerst tot Dresden is beperkt. Dresden, 21 Jan. (W. B.). Het bestuur von den Duitschen bond van spoorwegperso neel is in den afgeloopen nacht tot het besluit gekomen, dat een spoorwegstaking op het oogenblik ondoeltreffend is en dat zij, ingeval onverantwoordelijke elementen er toch toe zou den overgaan, door den bond onder alle om standigheden moet worden ofgewezen. Het be stuur der plaatselijke afdeeling besloot de in structie van het hoofdbestuur, dat de stoking onvoorwaardelijk afkeurt, op te volgen. Het door de stakingsleiding verspreide gerucht, als zouden do afdcelingen Malle. Leipzig en Berlijn eveneens vóór de staking hebben gestemd, is 'diger benoemen, die verslag zullen uitbrengen over de toekomstige grenzen oon Collins en Craig, die don daarover tot overeenstemming onjuist gebleken. Besmettelijke hersenontsteking. R ijsse 1, 21 Jan. (B T. A.) Te Annay, in de buurt van Lens, heeft zich een geval van besmette)üke hersenontsteking voorgedaan. Spoorwegongeluk in Frankrijk. Reims, 21 Jan. (B. T. A.) Ongeveer kwart over 3 is de sneltrein Chorleville—Parijs bij Reims op een verkeerd spoor gcloopcn. Hij kwam daardoor in botsing met een rangeer locomotief, waarbij een tiental reizigers ernstig en onderen lichter gewond zijn. Reims, 21 Jon. (B. T. A.). Er wordt mede gedeeld dat ongeveer 40 personen hij het spoor wegongeluk ziingewond, van wie 15 ernstig. EK-KEIZERIN ZITA. Bazel, 21 Jon. (W. B.). Volgens een he- richt van de Baseier Nochrichten uit Bern is de bewaking van ex-keizerin Zita verscherpt, daar zekere teekenen er op schijnen te wijzen, dat ter elfder ure van buitenaf, met of zonder «Jiaar voorkennis, iets is beraamd. Verklaard wordt, dat de ex-keizerin eerstdaags zal vertrekken Genève, 21 Jan. (R.) Ex-keizerin Zita is te 5 uur 40 te Genève aangekomen en met den trein van 7 uur 25 naar Lyon doorgereisd. Het huwelijk vun prinses Mary. Londen, 22 Jan. (R.). Prinses Mary's hlrtj welijk is definitief vastgesteld op 28 Febr. LLO/D GEORGE AAN HET WOORD. Londen, 21 Jon. (R.) In een rede op het' congres der nntionanl-liberalen (de nieuwe nnorcVj van de coalitie-liberalen), verklaarde Lloyd' George, dot met betrekking tot de nlgemccnai verkiezingen nog niets wos besloten. Vooral leg-' do hij den nadruk op het nut von internationale conferenties, die, indien zij al niet de problemen^ oplossen, dun toch den vrede bevorderen. Do! conferentie to Genua is bijeengeroep* n met liet verlangen ccn ernstige poging te doen om dof oorlogen te doen eindigen. Lloyd George zei let verder in den Volkenbond te gcloovcn, maar er, zou geen vrede zijn, indien de bewapening niet aanmerkelijk werd ingekrompen. Duitschlond mocht zich niet aan de betaling der schadeloosstelling ontrekken, maar het I -d acn ifitputting, evenals andere noties. Een uit stel van betaling was doordoor onvermijdelijk* Lloyd George wees daarop met den mcestcni nadruk op den ernstigen toestond van den we* reldhondel en zeide, dat het algemeen vertrou wen onmisbaar was voor het herstel van do wereld. Zonder dot zou de opheffing von dat werkloosheid onmogelijk .zijn. Spreker sprak met lof over hetgeen Balfour te Washington had gedaan ten behoeve van do goede verstandhouding tusschen Groot-Brittan- nië cn Amerika, waarvan de wereldvrede voor een goed deel afhing. Overgaande tot de bespreking der binnenland- sche kwesties, zeide Lloyd George verder, dat het rapport der bezuinigingscommissie-Ged'los gepublice<p-d zou worden. Het was echter nog niet klaar. Indien de partijstrijd echter terugkeerde, zou de energie van hen, die er voor bestemd waren om den toestond, die op den oorlog was gevolgd, weer te herstellen, voor nuttelooze partijtwisten worden verbruikt. Door nationale eenheid was voel bereikt. De Iersche kwestie b.v. zou nooit geregeld geworden zijn, indien het twee partijen stelsel weer wos ingevoerd. Het zou daarom zeer noodlottig zün, indien de oude partij-con flicten. zouden terugkeeren, voordot de taak der nationale eenheid vervu'd was. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 21 Jon. (R.). Het stadhuis van Dublin, dat in Dcc. 1920 door de militairen werd bezet en het tooneel was van tol van zit tingen van den krijgsraad, is overgedragen oon de gemeentelijke overheid. Het Compromis tusschen Ulster en Zuid-Ierland. Londen, 21 Jon. (R.). Michael Collins cn Croig, de premier von' Noord-Ierlnnd, zijn tot een veelbelovende overeenstemming gekomen als resultaat van een particuliere somenkomst to Londen. In plaats van de grcnsrcgelings-com- missie, gelifk bepaald in het verdrag, zullen het Noorden cn het Zuiden elk een ver tegen woo r- zullen komen. Collins verbindt zich den boycot van Belfast te doen ophouden cn Croig belooft den terugkeer der katholieke werklieden van do scheepswerven te bevorderen. Beide partijen zul len gezamenlijk ec^bijlegging van de spoorweg- stoking in dc hond werken cn zullen tevens trachten een meer geschikt stelsel te beramen don de raad van Ierland ter behandeling der vraagstukken, geheel Ierland betreffend. De toestand von den Zwecdschen Koning*. Stockholm, 2T Jan. (W. B.). Do koning leed 's nachts aan ergen pijn in den rug, zoodat hij niet kon slapen. De koning is nog wel bed legerig, maar hij heeft geen koorts meer. De aartsbisschop van Toledo.-J* Madrid, 22 Jan. (B. T. A.) De aartsbis» schop van Toledo is heden overleden. graTif sforza itauaansch gezant te parus. Parijs, 2 2 J o n. (B. T. A.). De Liberty meldt, dot de Itoliaansche ministerraad defini- lief de beroeming heeft goedgekeurd van graal Sforza tot Itolioansch gezant te Parijs. Dc Fran- sche regeering hechtte er haar goedkeuring aan, Beginnen is niets, maar volhouden is veel meer. door DAVID LYALl. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 6 Nacht na nacht was haar vader op geweest en l»ad haar broeder Willie in zijn armen gedra gen, en toch was zijn liefde machteloos geweest, Acm te reddenl Dat was vaderschapl Misschien geeft God dat geviel niet aan alle mannen, die vaders worden. Maar als het ontbreekt, is er nergens op aarde schadeloosstelling voor het kind, want niets anders kan die plaats innemen. Zelfs de moeder moet terzijde staan in de op perste troosteloosheid, omdat zij onmachtig is, die leegte aan te vullen. „Je bent niet erg ziek, schatje," zeide de dok ter teeder, terwijl hij het kind op zijn knie plaatste en hij haalde zijn horloge te voorschijn yoor hij zijn vinger op haar pols legde, i Spoedig had hij haar gekalmeerd en gesust en kaar weer in haar bedje gelegd, terwijl hij haar Verzocht, nu als een lief kind te gaan slapen en •1 de kaarsjes zouden don bij haar bed blijven Shaken tot den volgenden morgen. Hij wist tal van kinderverhalen en had de ga ve ze hun schilderachtig te vertellen, wat hem een bijzondere mocht verleende over den kinder lijken geest pn M cta*t steld» meer door zirn wil, dan door andere middelen hen te gene» zen. Toen zij weer naar beneden gingen en hij ziin tos wil de aantrekken, werd hü nrtroffen door ''e monte vermoeidheid, die op het gelaat der vrouw log. „Het is tüd, dat er on u gelet wordt, mevrouw Heriot," zeid" hij, gevoM gevende aan de inrre- vin<ren Vfln het oogenblik. „U moest een n«ar uuiten gaan u en de kinderen voor oen fün- ven lenden tüd. Waarom niet naar Glen Kin- Wnt? Ne^at de-»<* StTm VOorVïf zullen ze 'Mer wel een zeoMen Anril he^M»n." „Ik denk er wel over, dokter," antwoordde zij en in haar stem kwam een soort doodelijke on gevoeligheid. „Maar ik moet er hard over denken, omdat, als ik ga, ik nooit meer zal terugkomen in deze groote, grauwe wil dernis, die zoo veel horten gepijnigd en gebroken heeft." HOOFDSTUK II. Vickary Hunt was een van de vriendelijkste mannen. Hij zelf was geen rooker en een geheel onthouder, maar hij vond het een voordeel, dat hij dot als predikant niet deed. maar hij was verdraagzaam voor de beminnelijke zwakheden van anderen. In de kast van zijn bibliotheek had hij een voorraad lekkere sigaren, die men hem van tüd tot ti}d gegeven had en die verschaften zijn vrienden een groot genot. Hij stopte er een in Heriot's hand, nadat hij hem aan Geoffrey Ferrars had voorgesteld en noodigde hem uit plaats te nemen in den groo- ten rieten stoel, dien de dokter juist verlaten had. „Mijnheer Heriot heeft mij in mi'in parochie geholpen, Geoffrey," legde hij den jongen man uit Hij weet bii ionewts belancrstcllme- *"Qk-, ken, wat een zeldzame gave is, dus ben ik van olan hem vanavond schandelijk te verwennen en hem nog een anderen avond af te bedelen voor hii weggaat." „II hemelt mün kleinen dienst, dien ik u gaar ne bewezen heb, te veel on." zeide Heriothij ontdooide onder den invloed van dien v'ende- lüken glimlach. „En de jongens van Somers Town, die u manieren leert, ziin bizonder goed materiaal." „Ik heb ernstig getracht, mijn neet er belang in te doen stellen." ging de nredü'nnt verder, terwiil hü tegen den gebeeldhouwden schoor steen leunde. „Hij heeft een oom, die zendeling is in lTfTanda en zün vader is reetor geweest van Unievs in Sussex. De liefde voor de menschheid moest hem in het bloed zitten en ik ben er ook van overtuigd, dat dit het geval is, met Geoff „Tk zou het werk, dat u doet niet kunnen doen, oom Henrv." antwoordde de knaap. „Ik kan er niet aan denken, als ik zie. wat u tot stand brengt. Weet u, Hoe verschrikkelijk hard hij werkt, mr. Heriot Ik hen hier drie jaren ge weest, voordat ik aan mün tegenwoordig werk gMg en ik heb versteld gestaan. Er is slechts één mensch, die harder werkt, en dat is de dok ter der parochie." „Het zou goed voor hem geweest ziin, als hü hier als vaste kost^an^er orebWen was, Heriot, maar ik kon hem niet overhalen." Heriot dacht, dat hij wel wist waarom. De strenge tucht, de aanhoudende kruising van het vleesch hadden weinig aantrekkelijks voor een gunsteling der fortuin, zooals de jonge Fer rars scheen te zijn. Toch was het vreemde von de zaak, dut, piet- tegenstaande de uiterlüke kenteekenen wel eens misleiden konden, V'ckary Hunt gelukkiger was dan een van allen I Zün hc!d°r en open OGg, ziin 7oprünro orlimlach- ziin voork™nen van vroolijk zelfvertrouwen doordrongen de geheele kamer, zelfs terwijl hij sprak. „Ik meen, dat hij vrij in zijn doen en loten Is," zeide hij botweg. „En ik val er hem niet hard over. Een knaap is moor eens jong en als de middelbare leeftiid dreigt te komen, betreurt men het vooral, dat men de gelegenheid heeft laten voorbijgaan." „Zoo, is het dot vroeg Hunt en scheen het ruige gelaat van den journalist met een nieuw oogmerk te bestudeeren. „Weet u, wel ken gedachtengang u afgebroken hebt, toen u binnen gekomen bent „Neen, maar ik zou dien gaarne willen ver nemen. Ik zag uw gezichten door het raam. toen ik over het gros liep en ik vroeg mij af, wat het wezen kon." „Nu, wij waren aan het bepraten, wat er zou gebeuren, verondersteld, dot, loten wij zeggén tien mannen in deze narochie" zich oprecht en eerliik ten doel stelden, de leer vnn Christus in het dageliikcch leven precies te volgen." „Zün letterlijke leer bedoelt u „Zoover als het uitvoerbaar is de geest in de letter over te brengen. Ferguson dacht, dat he* onmogeliik was. Geoffrey hier bespotte het denkbeeld, dat er zoovele menschen gevonden z.ouden worden. Nu weet ik er meer dan tien, maar zij zijn te vinden onder mün armere pa rochianen, wier invloed veel minder is dan de uwe of m.üne wezen zou." „De mijne zou in het geheel niet gelden." zeide Heriot haastig. „Ik ben geen belangrijk persoon." „Gii zijt de uitgever van een volkstijdschrift, dus zijt ge dadelijk overtuigd," zeide de nredi- knnt snel en bij dit gezegde, dat duidelijk in deuk maakte oó den jongen Ferrars, keek deze met toenemende belangstelling naar Heriot. „Ik 'geef een tijdschrift uit, dat „geenszins populair is in de gewone beteekenis van het woord,", verbeterde Heriot. „Maar bedoelt tf heusch, dat u werkelijk tien menschen in de pa» rorhie von St. Bede kent, die leven, zooals go zegt „Ik ken tien menschen, mannen en vrou wen. Ik moet bekennen, dot de vrouwen het overwicht hebben. Dat is gemakkelijk te begrij pen, omdat vrouwen meer voor het gccStelijko voelen, gevoeliger ziin voor goddelijke en he-i me'srhe invloeden, dan wij zijn." „Denkt u dat „Ik weet het," antwoordde de predikant be slist en Geoffrey Ferrars, die aan zijn moeder dacht, knikte toestemmend. „Wel, en wat was het gevolg Hoe heelt het gewerkt „Het heeft wonderen uitgewerkt en doet dit nog dagelijks," antwoordde dc predikant be daard. „Maar de methode Hoe deden ze het Do leer van Christus is een algemeene term. Ik wil gaarne weten, hoe zij die toepassen. „Als gij de „Bergrede" leest, zult ge daar omtrent niet long in dwaling verkeeren," ant woordde de predikant rustig. „Ga naar huis en lees die. Neem haar morgen mee naar City en als gij in moeilijkheden zijt, breng haar dan in toepassing. Het resultaat zou u kunnen verrast sen." „Dat zou kunnen," gaf Heriot toe. „Ik heb de „Bergrede" niet gelezen of hooren lezen sinds ik een jongen was." „Kom aanstaanden Zondagavond eens in da St. Bedekerk en dan zult u mii haar hooren verklaren. Ik tracht mijn menschen den prakti- schen godsdienst te schilderen waarnaar da wereld hongert" (Wordt vervolgd)!,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1