P. SLUIS Vogelzaden en Ochtendvoer fZ iwmspiiiis^T'^rtZ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAM DE WEG. Lanqestraa* 23. "BINNENLAND." FEUILLETON. FPt Verloren Tehuis >- 20e Jaargang No. 17W 'per port f 3.—. per week (met «mtüj «ntkoiof f 007*. «hoorkrlyl» nmmrr» üjOJ. AMERSFOORTSC! DIRECTEUR-UITGEVER» J. YALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, TH INT 613- Dinsdag 24 Jauuari 1922 PRIIS DER ADVERTEHÏIÉN inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, d'enstaanb ea dingen eo Lictdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het adverteer». tcne cuculaire. bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Berichte». DE DOOD VAN DEN PAUS. r De eolgende berichten betreffende het overHJ- Jfcn ven den paus tijn ontleend een De Tijd Het overlijden. Rome, 2 2 Jan. De dood van Z. H. den tea us is ingetreden om zes uur. Verscheidene kar dinalen, prelaten en grootwaardigheidsbeklee- jtters van het pauselijk hof waren bij het ster- jren tegenwoordig. De paus gaf voor het laatst den zegen. Hij had een zachten dood. De doodstrijd heeft van drie tot zes uur ge duurd. Langzaam verstijfden alle ledematen. (Terwijl de aanwezigen het sterfbed omringden, irerrichtte kardinaal Giorgi, groot-penitencier do gebeden der stervenden, nog met bewustzijn door den zieltogende aangehoord. Enkele minuten voor zijn dood richtte de paus Bich in het bed op, maakte een zwakke zegening «li wilde zich aankleeden om de H. Mis bij te tronen, welke op zijn uitdrukkelijk verlangen op gedragen werd door kardinaal Vico. Wegens Eijn doodszwakte zond hij langzaam achterover gaf na enkele ademhalingen, door tusschen- poozen gevolgd, den geest. Het was omstreeks Ees uur toen hij den laatsten zucht gaf. Schoon «n aangrijpend is de dood geweest van den vro- Inen paus. De paus1 ontving nog de H. Communie, tijdens «en der H. H. Missen, die in de anti-chambre tierden gelezen. Alle klokken luiden in de Eeuwi ge Stad. De verslagenheid in het Vaticaan is on beschrijfelijk. Ook in de stad is de stemming van «prechten rouw ongemeen groot De lijkplechtigheden. Rome, 22 Jan. Het stoffelijk overschot van "E. H. den Paus is, gekleed in de witte toga met de roode mantelette, de roode muts en de roode, met goud geborduurde schoenen, op het doods bed neergelegd. De wacht werd bij 't lijk betrok ken door de pauselijke edelwacht en de penitcn- Öers. Kardinaal Gasparri, de kardinaal-kamerling, Verrichtte de officieele vaststelling van den in getreden dood. Het lijk des pausen is gebal semd. Het zal worden overgebracht naar de [Troonzaal en morgen.naar den St. Pieter. Het graf des pausen zal aldaar in de crypte zijn (Het lijk wordt meldt de Maasbode over eenkomstig 's Pausen verlangen, niet gebalsemd). Rome, 23 Jan. (B. T. A.). Het stoffelijk «verschot van den paus werd om 9 u. 45 van de troonzaal op plechtige wijze overgebracht naar de St. Pieter. De kardinalen, de prelaten, bet corps diplomatique, de dignitarissen van het pauselijk hof en 't legercorps namen deel aan (den stoet. Het lichaam van Z. H. werd in de Kapel van bet Heilig Sacrament op een catafalk, omgeven door kaarsen, voor het volk tentoongesteld. De plechtigheid eindigde om II uur. Een ontzag gelijke menigte stroomde daarop naar den St. JPieter. R o m e, 2 2 J a n. (B. T. A.) De minister-presi dent gelastte, dat morgen de rijksscholen geslo- ,ten zouden worden als teeken van rouw Het •toffelijk overschot van den paus is naar de troonzaal gebracht. Morgen zal het in de St. Pieterskerk tentoongesteld worden voor de be volking. Rome, 22 Jan. (B. T. A.) Bononi heeft last gegeven, dat alle openbare gebouwen te Rome en in de provincie halfstok zullen vlaggen. Het conclave. de kardinaal-vorstbisschop Bertram van Breslau zullen van München uit met kardinaal-aartsbis- schop v. Feulhaber dezer dagen in verband met do pauskeuze near Rome vertrekken Het proces-Vilgrain. Nancy, 23 Jan. (B. T. A.). Het proces tegen luitenant Vilgrain is heden voor den krijgsraad alhier begonnen. Dc radium-industrie. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos). Re- sloten- is om het zoeken naar radium in den Tolgarrichmijn in Cornwall te hervatten. De arbeid werd tijdens den oorlog stop gezet. Het is bekend, dat de mim twee rijke logen uranium bevat en men hoopt in Cornwall een industrie te kunnen scheppen. De voorzitter van de maat schappij, aan welke de mijn toebehoort, gaf als zijn meening te kennen, dat Cornwall de wereld- voorraadschuur van radium is. Een redding op zee. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos). De bemanning van het Noorsche stoomschip Mod van 5130 ton, dot den vorigen nacht vergaan is in den Atlantischen Oceaan, werd gered door het Britsche stoomschip Melmoreheod. De Mod had draadloos bericht, dat zij zinkende was op T200 mijlen ten Oosten von Halifax. De Nova Scottia en verscheidene schepen snelden toe om hulp te bieden. De Melmoreheod deelde nu draadloos mee, dat zij de bemanningen van de Mod had opgenomen, enkele minuten voordot het schip zonk. DE IERSCHE KWESTIE. Een Icrsch congres te Parijs. Pa rIjs, 2 3 Jan. (B. T. A.) Heden is hier ter stede het Iersche wereldcongres geopend. De eere-voorzitter, generaal Juan O'Connel, ver klaarde in zijn openingsrede, dot thans voor Ierland een schitterende toekomst is weggelegd. Mc. Neill, die daarop het voorzitterschap van het congres aanvaardde, deed de vergadering een motie aannemen, waarin de deelneming van het congres met het overlijden van den paus werd uitgedrukt. Ten slotte werd een motie aan genomen, waarin de wensch te kennen werd ge geven, dat alle Ieren, die bij den opstand tegen Engeland werden gevangen genomen en nog in Engelsche gevangenissen vertoeven, onmiddellijk in vrijheid zullen worden gesteld. De overeenkomst tusschen Noord- en Zuid-Ierland. Londen, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos). Men legt er vandaag den nadruk op, dat de conferentie tusschen Craig en Collins te Londen werd gehouden, maar dat de Engelsche regee ring er niet aan deelnam. Volgende conferenties zullen in Ierland plaats vinden. In Dublin en Belfast is de overeenkomst ontvangen met gevoelens van hartelijke vreugde: beide staatslieden, zoo verklaart men, hebben hun reo-eering een waarachtigen dienst beweren, zoomede aan de zaak van den vrede en de volks welvaart. EX-KEI7ERIN ZITA. .Londen, 2 3 Jan. (N .T. A.). Ex-kelzerin Zita is op haar terugreis naar Madeira te Madrid aangekomen. DE OOSTENRUKSCHE MINISTEPCRÏSIS. Weenen. 23 Jan. (V. D.). Naar dc bla<;len berichten, zal het kabinet-Schober waarschijn lijk Donderdag aftreden de verdere ontwikke ling der zaken is nog onzeker. Het is n;et uit gesloten, dat Schober aan het hoofd blijft van een nieuw kabinet, voor hetwelk ongetwijfeld Rome, 23 Jon. (B. T. A.). Het Giornale een zwakke meerderheid reeds zou zijn verze- dTtalia mpldt, dat het conclave 2 Febr. zal I kerd. De economische beteekenis der door Scho- beginnen en dat de heropening van de Italiaan- ber te Praag gesloten overeenkomsten wordt al- sche Kamer dientengevolge korten tijd uitge- gemeen erkend en aangenomen,dat de verdere steld zal worden. I voortzetting eener economische toennderings- B e r 1 ij n, 2 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De j politiek tot de overige succesriestaten bij geene kardinaal-aartsbisschop Schute van Keulen en j partij op tegenstand zou stuiten. Het Hongoarsche parlement. Boedapest, 23 Jan. (B. T. A.). Tenge volge van den gespannen .toestand in het par lement door het optreden der Knrüstische af gevaardigden zou de minister-president van plan zijn de zitting van het parlement te ver dagen tot T6 Febr., den datum wonrop h°t man daat van dit parlement is geëindigd. In de Nat. Verg. heeft Rakowskv een tot dusver niet open baar gemaakt^n" brief van ex-koning Kcrl voor gelezen, waarin d«*ze verklaart in geval hij op den troon van Hongarije mocht terugkeeren, zich te verbinden geen kroon te aanvaarden in een onder land, zon^W toestemming van het Hongaarsche parlement. Do metoalnrbcidcrsstnk'^g te Boedapest geëindigd. Boedapest, 2 3 Jan. (B. T. A.). De sta king der metaalarbeiders is geëindigd. Verkiezingen voor den Moskouschen Sovjet. Moskou, 2 T Jon. Vertraagd. (W. B.). De sovjet van Moskou heeft nieuwe vc1 'din gen uitgeschreven, die van 23 Jan. tot 31 Jan. zullen duren. Rusland en de grensstaten. Kopenhagen, 23 Jan. (W. B.). Het Lettisch persbureau alhier meldt, dat de regce- ringen van Letland, Finland en Estland 18 Jon. bij de sovjet-regeering verzet hebben annge- teekend tegen de mishandeling van onderdanen dezer landen in Rusland. De oecumenische patriarch. Konstantïnopel. 23 Jan. (B. T. A.), De oecumenische patriarch heeft bij de Griek- sche regecring geprotesteerd, dot deze, door het onti-kononieke concile te begunstigen, een hin derpaal opwerpt voor de godsdienstige een dracht. De Staatscourant van 23 Januari bevat o.o, de volgende kon. besluiten: benoemd tot ridder in de Oranie Nassauorde H. L. J. Maertens, president van de conferencie van Hulst van de Vereen, v. d. H. Vincentius h Paolo te Hulst tot burgemeester van Monster G. W. Kamp- schöer op verzoek eervol ontslagen als diplomatiek agent en consul-generaal der Nederlanden te Cairo onder dankbetuiging voor de bewezen diensten P. C. van Lennep. herbenoemd tot burgemeester van Veen R. J. van Doverenvan Wiik en Aalburg R. J. van Doveren van Mill en Sint Hubert W. J. H. Ver- stiaaten; van Aalten A. J. W. Monnik; van Poortugeol F. van der Pocst Clement, secretaris dier gemeente met ingang van 25 Februari tot burgemees ter der gemeente Ouderkerk a. d. IJssel J. van Waning, secretaris die' gemeentevan Nieuw- veen en Zevenhoven F. M. Baud van Nieuw- Helvoet F. W. van Driel van Enkhuïzen J. A. R. Bosma van Nieuwe-Nicdorp P. Koopman van Sijbekarspel G. Stapel Gzn.van Baarland J. Ermerins, secretaris dier gemeente van Zuid- zonde F. H. van Vessem, secretaris dier gemeen te van Diepenveen jhr. dr. C J. Sandberg tot Essenburgvan Grootegast W. Bonnema van Aduard J. van Barneveld, secretaris dier ge meente van Venray O. L. P. van de Loo de ambtenaar tweede klasse bij de pensioen fondsen voor de koloniale landsdienaren J. Ek- ker, gerekend met ingang van 1 dezer, bevor derd tot ambtenaar eerste klasse. De Koningin naar Londen Volgens het Holl. Nwsbl. is de Konmgin uit- «renoodigd het huwelijk van prinses Mary van Engeland, dat 28 Jan. wordt geslopen, bij te wonen. DE DOOD VAN DEN PAUS. In opdracht von H. M. de Koningin heeft Hr. Ms. ordonnans-officier van dienst, jhr Sickinghe, zich gistermiddag naar de Pauselijke Inter- nuntiatuur begeven tot het brengen van een be zoek van rouwbeklag wegens het overlijden van Z. H. den Paus. Namens H. M. de Koningin-Moeder begaf hi. Ms. Kamerheer, gi i van Limburg Stirum, zich daarheen. Namens Prins Hendrik heeft de adjudant van Z. K. H., jhr. von Mühlen, gistermiddag een bezoek van rouwbeklag oon den Internuntiatuur gebracht. De minister von buitenlandsche zaken heeft gistermiddag een bezoek van rouwbeklag ge- b ncht aan de Intel nuntiatuur ie 's-Gravcnhage. Nadat op het departement van buitenland sche zaken bericht was ontvangen van het over lijden des pausen is aan den Nederlondschen ge zant bij het Vaticaan, jhr. mr. van Nispen tot Sevenaer telegrafisch opgedragen de deelneming van de Nederlandsche regeering te betuigen ter gelegenheid van dit overlijden. Wegens het overlijden van Z. H. den Paus was aan de verschillende legoticgcbouwen de vlag halfstok geheschen. Audiënties. De gewone audiënties von de ministers van marine o.i., von arbeid en van koloniën zullen deze weck niet plaats hebben. De Amerikoansche gezant. De Amerikoansche gezant en mevrouw Phil lips zijn voor eenigen tijd naar Luxemburg ver trokken voor het gebruikelijke bezoek bij den aan^ng von het jaar aan het Luxemburgschc hof, waarbij de gezant eveneens geaccrediteerd Consulaat voor Lithouen. Bij Kom besluit is een consulaat der Neder landen te Kowno opgericht en tot consul el daar benoemd, buiten bezwaar der schatkist J, Schim van der Loeff. Het consulaat heeft het ressort der republiek Lithouen. TWEEDE KAMER. Voor de vergadering der Tweede Kamer op Woensdag, den Ten Februari 1922 te één uur is oon de orde gesteld trekken der ofdeelingen en regeling van werkzaamheden. Doorbij zal de voorzitter voorstellen om in deze vergadering de behandeling voort te zetten van hoofdstuk Xa (departement van Arbeid) der Steotsbegroo- ting voor 1922 en om op de behandeling van dit hoofdstuk te doen volgens die van het wets ontwerp tot aanvulling cn verhooging van hoofd stuk Xa der Staatsbegrooting voor 1921 (ver schillende onderwerpen), het wetsontwerp tot bekrachtiging van den algemeenen maatregel van bestuur, houdende eene regeling der pre miebetaling door middel van dagzegels cn het wetsontwerp tot wijziging der wet op de Rijks verzekeringsbank, der Ongevallenwet 1921, der Invaliditeitswet en der Ouderdomswet 1919. Het ligt verder in de bedoeling von den voor zitter, om, naar gelang van den stond van de schriftelijke gedachtenwisseling, omtrent de hoofdstukken der staatsbegrooting bij het bij eenkomen der Kamer, een voorstel te doen vol gen die van de overige hoofdstukken der staats begrooting, zooveel mogelijk nonr hunne volg orde, en van de voor behandeling daarbij in aanmerking komende onderwerpen. LEGER-MUT ATIES. Naar wij vernemen zijn A. met ingang van 1 Februari 1922, benoemd: a. tot commandant van het veldleger, de gene- rnal-majoor T. F. J. Muller Massis, comman dant der ITe divisieb. tot commandant, onder scheidenlijk van de Iïïe en van de IVe divisie, de kolonel J. F. B. Kalff, commandant van hel 2e reg. veld-artill., zoomede de adjudant in buitengew. dienst van H. M. de Koningin, de ko lonel W. L. F. C. Ridder van Roppard, comman dant van de brigade grenadiers en jagers c. bij den gcneralcn staf, tot chef van dien staf, de generaal-majoor M. D. A. Forbes Wels, com mandant van de FVe divisie d. bij het wapen der infanterie, tot commandant der IVe infonte- rie-brigade, de kolonel J. van der Scheer, com mandant der le infanterie-brigade. zulks onde- eervolle ontheffing uit zijn tegenwoordig bevel tot kolonel onderscheidenlijk commondont van de brigade grenadiers en jagers en van de Ie, Xle en Ve infanterie-brigade; Hr. Ms. adjudant in buitengew. dienst, de luit.-kolonel H. C. J. ter Beek, commandant van het reg. grenadiers, als mede dè luit.-kolonel H. J. Gasille, G. Th. M. Ongerboer en W. do Loot, resp. commondont v»n het 21e, het 8e en het 20e regiment, tol commandant onderscheidenlijk von het reg. gre* nediors en von het 16o reg., de luit.-kolonels J#. H. Borel en J. G. Lcvclond, resp. commandant van het 22c cn van het 12e reg., zulks voor zoo-*j veel laatstgenoemde betreft onder eervolle ont*. heffing uit zijn tegenwoordig bevel e. bij het* wapen der artillerie, tot generonl-majoor com mandant der He divisie, do kolonel J. M. H. van' de Grinten, commondont van het 4e reg. veld artillerie, tot kolonel-commandant van het 2®. reg. vcld-nrtillerio, de luit.-kolonel H. J. FursN.' ner. von het korps f. bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wopen dor artillerie, bij zijn tegenwoordig korps, tot reserve-kolonel, de adjudant in buitengewonen dienst van H. M. do Koningin, de rcserve-luitenant-kolonel jhr. A. G. Siekinghe, van het 2e reg. veld-artillerieg. bij het wopen der geniebij den staf van het wa pen, tot gcneral-mojoor, inspecteur van het wa pen der genie, tevens hoofd van de Vde o^dee- ling von het departement van Oorlog, de kolo nel R. van Panthaleon baron van Eek, van dien staf, commondont in het 2e gonie-commonde- ment, de luitenant-kolonel J. E. Roordo, van dien stoftot luitennnt-kolonel de majoors W. R. A. Slicher en F. A.J. L. Beudt, heiden van dien stoftot majoor de kapiteins J. C. Hardormnn en W. N. Becking, beiden vnn dien stof, laatstge noemde werkzaam bij het departement vnn Oor log II. Overgeplaatst in zijn rang en ouderdom van rong o. bij den grooten staf met bestem ming tot tijdelijk commandant der Nieuwe Hol- landsche Waterlinie, tevens tijdelijk bevelhebber in do He militaire ofdceling, de generaal-majoor C. van Tuinen, vnn den gcneralcn staf, sous-chcl van dien stof, zulks onder eervolle ontheffing van zijn tegenwoordige betrekking b. bij den gene- rnlen stof cn belast met de functie vnn sous» chef von dien stof, de kolonel P. Huizer, van dep stof der artillerie B. met ingang vnn 2 Februari 1922 benoemd bij het wopen der artillerie, tot kolonel, com- mandnnt van het 4e reg. veld-nrtillerie, de lui- tenpnt-kolonel G. F. baron van Till, von hc» korps- C. met ingang von 31 Januari 1922 bonoenic^ bij het reserve-personeel der landmacht, bij het v/apen der genie, hij hun tegenwoordig korps tot reserve-majoor de reserve-knoitclns Ch. E. Bloauw, A. M. de Blauw cn H. S. de Roode, al* Ien van het regiment genietroepen. Naar wij vernemen zijn met ingang van T Fe bruari 1922: A. benoemd: I. tot luitenant-generaal: a. bij den grooten staf, de generaal-majoor D. G. von der Voort Maarschalk, vun dien stof, comman dant der Nieuwe HollandLsche Waterlinie, tevens bevelhebber in de He militaire ofdceling; b. bij den generalen staf, de generaal-majoor J. H. van der Hegge Zijnen, van dien stuf, tijdelijk belast met de waarneming van dc functie van chef van den generalen stof; c. bij het wapen der infanterie, de generaal-majoor H. Ch. A. do Block, van jiet wapen, belast met de waarneming van de functie van commandant van het veld leger; II. tot generaal-majoor bij het wapen der in fanterie, de kolonels G. W. F. Epkemo, F. L. vnn den Hoff cn J. P. A. von Wreren, onder scheidenlijk commandant von de Ve, de Xe en rVde infanteriebrigade; is B. ter zake van longdurigen dienst, ondei toekenning van pensioen op hun aanvrage een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend aan: den generoa I-majoor van den grooten staf, commandant van de Nieuwe Hollnndsche Water linie, tevens bevelhebber in de Tie militaire of- deeling, D. G. van der Voort Moorschalk; den generaal-mnjoor, belast met de waarne ming von de functie van commandant van h<jt veldleger H. C. A. de Block; den generaal-mojoor, tijdelijk belast met del wnarneming van de functie vnn ch^f van den generalen staf J. H. van der Hegge Zijnen; den generaal-mnjoor, commandant der nie di visie, jhr. A. P. K. Graswinckel; den "eneroal-majoor, inspecteur der genie, A» D. J. Berkhout; den kolonel der infanterie, commondont der Vc hfnnterie-brigade, G. W. F. Epkemo; den kolonel der infanterie, commandant der Xe infanteriebrigade, F. L. von den Hoff; den kolonel der infanterie, commandant der Zelfbeheersching is de wortel aller deug den. door DAVID LYALL. Hit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 7 J)us geeft u toe, dat de kerk minder wordt Beide Heriot, en ging wat vooruit zitten met fde gretigheid van een man, die gaarne de een *>f ander dierbare bewering bewezen ziet wor den. „Ik geef niets toe behalve dat zij minder fcan formulieren en meer aan Christus behoefte tieeft Het «oogenblik, dat een groot ideaal aan Be inspiratie waaruit het geboren is, onttrok ken wordt en omhangen wordt met uitheemsche jversierselen, moet het mislukken. Wij zien dat felken dag om ons heen, in de levens van man- ren en vrouwen, wier eerste schoone geestdrift Boor de wereld, het vleesch en den duivel ge smoord wordt. Wij moeten weer tot den een voud weerkeeren tot enkelvoudigheid van ge dachte, woord en daad. Eens zou Heriot gevoelig zijn geweest voor Eulke woorden, maar nu riepen ze bij hem slechts een vaag ontevreden gevoel te voor schijn. ,JJet is onvermijdelijk," antwoordde hij be daard. „Het werk der wereld kan niet voor waarts gebracht worden door zieners. Evenals «w Swners Town jongens, moeten wij allen eerst vervormd worden. Sommigen van ons zullen een weinig meer bezoedeld worden bij die behandeling dan onderen, dat is alles." „Slechts zij, die het groote ideaal opgege ven hebben I Indien het leven iets beteekent. don is het een proces dot ons grooter maakt en loutert. Het is omdat de grootste helft der menschheid met voorbedachten rade verkiest in het donker te blijven, dat het zoo met hen gesteld is. Het leven, dat werkeliik onderricht door den Geest is, verschilt geheel daarvan." „Zoover heb ik het niet gebracht," merkte Heriot somber op. „Die bizondere plant gedijt niet in den bodem van Fleet Street.' „Och, dat het mogelijk ware I" zeide Hunt, met een zonderling verlangen in zijn stem. „De pe^s van heden staat op een hooger standpunt dan op eenig ander tijdstip in de wereldge schiedenis." „Dat u zoo iets zegt I" riep Heriot in groot*» verbazing uit. „Niettegenstaande het vuil, dat overal doorgaat voor journalistiek en letter kunde." Ten spijt van dat alles, heb ik de overtuiging, dat de mannen, die iets beteekenen, de man nen, die de openbare meening leiden, voor het grootste gedeelte bezield worden door de ware geestdrift. Kijk, hoe-zelden him iets mislukt op een groot keerpunt in de geschiedenis van het geheele volk I Hun hartstocht voor recht is le vendig. Het heeft mij in het bizonder nog on langs, vervuld met een levendige hoop." „Hoop waarop „Dat de Christus-geest zich verbreidt. U zoudt kunnen bijdragen tot de verspreiding er van, Heriotwant u is iemand, die op de man nen grooten invloed kunt uitoefenen." „U hebt een verkeerden indruk gekregen," zeide Heriot, terwijl een eenigszins zwakke blos hem naar het gelaat steeg. „II: ben heel licht bier zoo licht, dat ik niet meetel. Dc vind cw denkbeeld toch mooi. Het is belangwekkend, al is het niet uitvoerbaar. Maar ik zou gaarne iets willen vernemen om trent die tien menschen van u uit de parochie van St. Bede. Ik zou ze gaarne ontmoeten." „Er is er een bij de omheining achter in mijn tuin de vrouw van een koetsier, die onge looflijke dingen ondervonden heeft van den man, die haar uit een goed tehuis had weg gevoerd en die zelf, reeds van den beginne af in gebreke bleef haar daarvoor een in de plaats te geven. Hij is een man, voor wien geloften niets beteekenen. Hij heeft de weinige, die hij ooit gedaan heeft, verbroken en zou de ge heele verbintenis te niet doen zonder eenige gewetenswroeging. Zij, een verfijnd en teer schepseltje, heeft haar geloof gered. Zij houdt zich daaraan nog steeds vast." „Met welk doel vroeg Heriot ruw. „Heeft zij hem bekeerd „Verleden jaar werden de gebeurtenissen zoo erg ik zal u de lage bizonderheden bespa ren dat zelfs ik haar geraden heb, hem te verlaten. Ik had reeds maatregelen getroffen met je moeder, Geoffrey, dat zij en de kinderen naar Upleys zouden gaan. Zij is een uitste kende waschvrouw en heeft cigenliik de laat ste tien jaren voor haar eigen onderhoud ge zorgd. Afgetobd door lijden, stemde zii in alle beschikkingen toemaar toen alles besloten en de dog voor haar vertrek was vastgesteld, kwam zij Kier op een morgen, half wild. .Jk kon het niet doen mijnheer I" zeide zij. T,Het was slecht van mij, te denken, dat ik het zou kunnen. Ziet u, ik heb Abbot genomen om lief en leed ir»«*t hem te deelen ik kan hem niet loslaten. Hij is de vader van mim kinderen en als ik hem vrlaat, gaat hij naar den kelder. Neen ik durf niet gaan 1 Tk zou geen nacht kun nen slapen, als hij hier zou rondzwerven en geen tehuis zou hebben. Vraag de vriendelijke dame, Gertie te nemen voor haar a Heen.ben ik bang en ik zal verder strijden." „Denkt ge, dat God dat van je verlangt vroeg ik haar ronduit. „Ja, mijnheer," antwoordde zij. „Zeventig keer zeven zegt de Biibel." „Manr die grens hebt ge reeds long over schreden, mijn beste." „Maar zij zegt niet, dat wit daar moeten stil houden," antwoordde hit. „Neen, ik zal hem nog eens een Vans geven twintig kansen, als het moet zijn." „Den volgenden dag juist den dag, waar op zii de reis naar Uoleys zou aanvaarden had Abbot een ongeluk, toen hij met zijn „cab" uit was en hij werd thuisgebracht, niet ernstig gekwetst, maar toch voldoende om h^m ver scheiden dagen huisarrest te geven. Ik ging toen op hem af, hij hoorde mij aan als een man. die naar een verhaal luistert dot machtig ge noeg is zün verbeelding te wekken of zlin bloed in beweging te brengen, zender dat hij er da delijk persoonlijke belangstelling voor gevoelt." „Ik noemde ziin vrouws naam niet, norb den zimen. ik vertelde hem eenvoud'g de gebeirrte- nis. alsof die bij andere merfechen had plaots gehad. Hij gevoelde een groote verontwaa.di- ging. Hij was werkeliik een zeer verstandig, goed or>d°rlegd soort man, wi^ns wezen echter zoo verdwaasd was door drank, dat hij zün onder scheidingsvermogen totaal verloren had. Zijn ge voelens waren gedood en die naar dagen in bed, waar hij kans had tot zichzelf te komen we--en hem door de goddelijke Voorzienigheid gezon den." „Waarom zegt u door de Voorzienigheid- oom Henrv vroeg Ferrars. „Het klinkt alsof u docht, dat de Voorzienigheid ongelukken liet gebeuren!" „Zonder twijfel laat zij ze toe. Een groot kruis punt komt in het leven van sommige menschen en het wordt hun onmogelijk, op de oude we- <^en voort te gaan. Er moet iets gedaan worden. Èr heeft een plotselinge verandering plaats. Het kan den vorm oonnemen van een onverwacht leed of eenige ondeTe droevige gebaurtenis. Ik heb dat telkens weer zien plnats vinden. En tel kens weer op wat wij „het zielkundig oogenMik' hebben genoemd. Het komt geheel met het denk beeld overeen, dat wij onder een noodlot wer ken of onder blinde gidsen. Het is alles een vnn het plan van de menschelijke bestemming, die in Gods hond is." „Wat gebeurde er dan met Abbot," vervolg de Heriot, wiens sigaar was uitgegaan, terwijl hij luisterde, geboeid door de badaarde overtui ging. waarmede de predikant zim verhaal deedl „Abbot stond van zim bed op als een ander mensch. Zijn vrouw had hem teruggekregen. Hij is nu nog een struikelend aarzelend soort Chris ten, nog' niet het eerste stadium ontworsteld, maar de Geest von God bezielt hem, en ik vraag mij of of gij een gelukkiger huisgezin in noorde lijk Londen zoudt vinden, dan er is in die dvio komors boven de stallen achter in mim 'uinl" „Het brengt iemand terug," zeide Heriot me< een vreemde stem. „Hcelemoal temg naar het onriipe geloof, waarin men opgevoed is. Tk ver onderstel niet, dat u veel omtrent Schotland weet. dominee; maar mijn vader behoorde tol de oude Calvinistische sekte, voor wie geen middenweg bestond. Daar was de hemel en daar v/as de hel en. d.e arme, bibberende sterveling kon zim keus doenl Als hij den hemel koos, don deed hij mee met de Psalmen zingende, biddende menigte, die op den Sabbat de luiker sloot en geen verwantschap gevoelde met het leven of de vreugde ervan. .Ms hij het ander« koos wat de meerderheid deed wel, don daalde hij eenvoudig zeer vlug langs de trappen naar het meer van Vuur en Zwavel of, waarin M] don ten slotte onderdook. De eenige mogelijke manier voor een verstandig wezen, om in zulk een theologischen dampkring te kunnen leven, was het lot een stoot te geven!" (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1