DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. Pst Verloren Telinis ABONNEMENTSPRIJS rj tvd°°r *mcr- PRIJS DER ADVERTENTIE! VLEESEHHOÜWER EN L&HHE H.lf. JHensNs Mcfia# UIÜEMII Hi. 4. ItUfWW Hl. 39 Deposito-Ren'®: Een jaar rast s° zes maanden opzegn'ng 4'lsn!o een dan 3"<i w'< LIPS' SAFE-INBIGHTING WILLEW1 GROFNHUFZErë 6ELEGEN1EIDS 8ESCHEPEB li; fiiiitt ns sufs ii ms twm 20e Jaargang no. 177 ioort 1 2. IQ. Idem tianco per post f 3.-% per week (met gratis verreken nj| legen ongelukken) f 0.17* aizonrirrlijke nummers If cms. f Woensdag 25 Jauuarl 1922 DIRECTElTO-WTGEVERi X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA* TP| INT 613. van 1 -4 regels l.Qf met inbegrip van ec« bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbiea dingen en Lietdadigheids-adveitentiën voor de bel£l der pri)s. Voor handel cn bedrijf bestaan rrrt voordeel ge Wepalingen *»oor hef ad ver leer en. Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. M Kil III LEE BINGE V. Winkel: HOF 10 TEL. 018 Monsterkamers: PAPENHOFSTEDE Politiek Overzicht Door de Engelsche bladen was al vooruit j®engekondigd, dot de rede, die Lloyd George Zoterdag j.l. in verband met de conferentie der coalitie-liberalen in de Central Hall van West- minster heeft gehouden van historische be- leekenis zou zijn. Inderdaad heeft Lloyd Ge orge, die de kunst verstaat om *t klavier der Volksconscientie to bespelen, aan de beide par tijen, die zijn coalitie vormen, een nieuw ge meenschappelijk doel aangewezen: het in 't leven roepen van den vrede in heel de wereld in 't be long van Engeland zelf. In zijn rede heeft Lloyd George, die aan een National Liberal Party het aanzijn- gaf, verkondigd, dat cr thans in t belang van de nationale doeleinden op buitenlandsch politiek gebied geen paitijpoütiek meer mocht bestaan en dat de nationale eenheid diende te worden gehandhaafd. Zoo lang niet de vrede is hersteld, aldus betoogde hij, zijn wij het grootste slachtoffer, moeten wij het meeste leed dragen. En 't spreekt vanzelf, dat hij, om zijn betoog kracht bij te zetten, gewaagde van de twee millioen werkloozen in Engeland. De Frankf. Ztg., die zich met de rede bezig houdt, is van oordeel, dat ook het buitenland de waarschuwing van Lloyd George zal weten te apprerieeren: het ziet nu duidelijk, dat Engeland ondanks de mislukking van de conferentie van Cannes besloten is vast te houden aan dc begonnen politiek der internationale pacifi catie. Nog waren de woorden van haat en het eeuwig wontrouwen niet verklonken, die blijken uit het regeeringsprogramma van Poincaré, of daar verkondigde Lloyd George aan de volke ren, dat het vraagstuk, waartegen Engeland en de wereld zich zag geplaatst, in één woord was: iet herstel van 't internationale vertrouwen. En ,om vertrouwen te herstellen, moet men een 'verkeüjken vrede in de wereld tot stand bren gen". Het door ons geciteerde Duitsche blad huldigt dan ook de meening, dat niets beter het Verschil karakteriseert tusschen het beginsel, waarvan het tegenwoordige Engeland uitgaat en dat van 't Frankrijk van Poincaré, het Frankrijk der garanties, panden cn sancties dan de geci teerde woorden van den Engelschen eersten mi- lister. En ook wat de methode betreft, hield ^loyd George aan zijn meening vast: terwijl ^oincaré niets wil weten van de groote confe renties der leiders van den staat, verklaart Lloyd George, dot slechts door gedachtenwisseling de internationale conflicten, die meest door wan trouwen ontstonden, uit den weg kunnen wor den geruimd. Door aanhoudende bijeenkomsten, besprekingen en conferenties konden de naties volgens Lloyd George het best tot rede komen in plaats van over te gaan tot geweld. De Engelsche premier liet in dit verband zich dan ook als volgt uit: „De mannen, die de conferenties haten, zijn de mannen van de steile opvatting, de mannen, die niet gaarne zich tegenover de werkelijkheid plaatsen en er zijn menseden, die nooit de wer kelijkheid in 't gezicht hebben gezien." Men kan in dezen zin een verkapten aanval op Poincaré lezen. Bovendien blijft voor de Engelsche politiek net programma van Genua volkomen bestaan en in verband met de hier te houden internationale conferentie hoopt Lloyd George, dat hij daar de basis kan leggen van den vrede voor Europa. Wij herinneren aan een gisteren door ons ver melde passage uit zijn rede: „Wanneer staats lieden van alle naties naar de conferentie gaan, vastbesloten de moeilijkheden uit den weg te ruimen en niet te bestendigen, don zal het resul taat der conferentie van Genua een goed vredes verdrag ziin." De Fr. Ztg., na de vraag te hebben gesteld, of de gedeligeerden van 't Frankrijk van Poincaré in dezen geest naar Genua zullen gaan, herin nert er aan, dat voor de conferentie begint de verplichtingen moeten worden vastgesteld, die Duitschland in 1922 heeft te vervullen met be trekking tot de schadeloosstelling. Het blad be sluit: „De Lloyd George van de verkiezingscam pagne 19181919 moet verklaren, dat Duitsch land moet en kan betalen voor de schade, die het „moedwillig heeft, aangericht". Hier spreekt I.loyd George als Poincaré. Maar hij begrijpt, wat de nieuwe Fransche rcgeerir"r ontkent, dat Duitschland op 't oogenblik, als elk ander land, lijdt onder de ineenstorting van den internatio nalen handel, dat het in de tweede plaats na Groot-Brittannië van den internationalen handel afhangt, dat het bijgevolg niet in vollen om- vong in staat is te betalen, zoolang met de wereldhandel weer gezond is. Dit jaar kan Duitschland in elk geval niet betalen, wat de Londensche schadeloosstellingsrekening eischt. Te Cannes heeft men dit ingezien en de des kundigen zijn het daar eens geworden over een voorloonig uitstel van betaling. Poincaré be dreigt Duitschland met strafmaatregelen, wan neer het zijn vernlichtingen niet na kan konvm. Llovd George ech,<vr zou de overeenkomst der deskundigen van Cannes als uitgangspunt van hesnreking willen nemen, hoewel zü nog niet tot besluit van den Opryrstcn Raad verhaven is, de overeenkomst, die hij ,.voor D'T«tsch1a*>d aan vaardbaar" noemt. Wanneer z» dit werkclük zou ziin, wanneer wü dus werkelijk in staat zouden zijn onze voor 28 Jan. in te d:°nen voorsteden tennaaste^ij-Hevredigend te formuleer«»n, dan zou Fngelnnd dienove™enkom s t rr vemlicht zifii voor 't vergelök m^t Hno-e'and zor<r te dragen. Het is een uiterst tjelerwijke bes'?ssiivr. waar vóór de Duitsche |pjit:°k zi«~h z:ot geplaatst, een beslissing, die erhter niet door tactische overwegingen, maar door een zprgvüld:gc ra ming van ons prestatievermogen bepaald dient te worden." Beri'-htea. DE DOOD VAN DEN PAUS. De verkiezing van den nieuwen Paus. De wijze, waarop de nieuwe Paus gekozen wordt en de daarbij gebruikelijke ceremoniën, zijn, volgens de Prov. Noord Br. en 's-Hertógen- bo<5sche Courant, de volgende: Den tienden dag na den dood van den Paus (dus in het onderhavige geval den Ten Februari) gaan de kardinalen in het Conclave. Kiesge rechtigd zijn slechts de te Rome aanwezige kar dinalen, die minstens de diaconaatswüding moe ten hebben ontvangen, ook wanneer zij de teeke nen hunner waardigheid nog niet hebben ge kregen. Een oproep der buiten Rome vertoe vende kardinalen is niet noodig. De randidnat wordt volgens het gebruik, dat sinds Bonifacius IX geen verandering meer heeft ondergaan, int de kardinalen zelf gekozen. Sinds Clemens VII zijn, eveneens volgens de traditie, slerhts Italianen gekozen. De keuze kan geschieden door inspiratie, waartoe ook acclamatie en adoratie te rekenen zijn, overeenkomst en stemming. Ver kiezingen bij acclamatie zijn ingevolge den bul van Gregorius XV niet meer niogelük. Voor verkiezingen bij overeenkomst is een bijzondere formaliteit voorgeschreven. De stemming is de gewone wijze om de keuze te bepalen. Zij ge schiedt door middel van verzegelde stembil jetten, die met onherkenbaar bandschrift ge schreven worden. Als onderteekening neemt ieder kardinaal een getal en een zin, als ze«© 1 niet dat van hemzelf. De stembiljetten worden door ieder kiezer afzonderlijk in een op bet al taar der verkiezingskapel staanden kelk gelegd, nadat de kiezer gezworen heeft diengene gekozen te hebben, dien bij voor God geschikt acht. Niemand kan zichzelf kiezen. Van ce tijdens het Conclave ziek liggende kardinalen worden de stembiljetten door den infirmarius in ontvangst genomen; nadat de bil jetten zijn afgegeven, worden zij door de Scruta- toren (stemopnemers) uit den kelk genomen, gelezen en aan een draad geregen. Dan wordt de uitslag vastgesteld en door de Recognitoren ge controleerd. Verkrijgt niemand de tweederde meerderheid, dan kan het Acces (overdracht van stemmen) plaats hebben, dat ook door middel van verzegelde biljetten geschiedt. Heeft ook deze herstemming geen resultaat, don moet het Scrutinium herhaald worden. De gebruikte bil jetten worden verbrand, Is de keuze volbracht, dan treedt de kardinaaldcken op den gekozene toe, om hem over de aanneming der keuze te ondervragen. Verklaart zich de gekozene bereid, dan moet hij terstond den naam opgeven, dien hij als Paus voeren wil. Dan volgt de adoratie. Voor het altaar zittend, ontvangt de nieuwe Pnus onder het zingen van het Te Deum de huldiging der kardinalen, die hem voet en hand kussen, waar op de omhelzing volgt No de uitroeping spreekt de gekozene voor de eerste maal den zegen Urbi et Orbi uit, waar na de tweede adoratie in den Sixtijnschen kapel en meestal den volgenden dag een derde open bare in den St. Pieter plaats vindt. Den daar op volgenden Zon- of feestdag geschiedt don de plechtige Pauskroning. De uitslag van iedere stemming wordt der op het St. Pietersplein verzamelde menigte be kend gemaakt door middel van rook. De stem biljetten worden zooals gezegd verbrand na iedere stemming en wel in oen haard, waarvan de schoorsteen op het St. Pietersplein zichtbaar is. Uit" de kleur van den rook, die opstijgt ziet men, of de stemming al dan niet resultaat heeft gehad. Is een Paus gekozen, dan wordt de deur van de loggia boven de middelste poort van den Sixtijnschen tempel geopend en een groot rood tapijt wordt uitgespreid. Do oudste kardinaal diaken verkondigt dan: „H a b e m u s papa m!" Het Heilige College. Volgens de Tcmps bestaat het HeiPge College thans uit 6T kardinelen en wel uit 3T Italianen en 30 buitenlanders (vier Engelschen, viif Fran- scben, twee Amerikanen, zes Spanjaarden, drie Duitsohers. twee Oostenrijkers, twee Polen, een Belg. een Nederlander, een Hongaar, een Tsje- cho-Slowok, een Portugees en een Braziliaan). Daar dus het College in twee vrijwel even sterke groenen is verdeeld, schijnt alle mogelijkheid op de verkiezing van een buitcnlandschen kardinaal uitgesloten te zijn, hoewel Mgr Merry del Vol zich voorstander dezer eventualiteit zou hebben betoond. Onder de Italioansche kardinalen, die voor een verkiezng in aanmerking zouden ko men. wordt de naam van kardnaal Maffi ge noemd, wiens moderne denkbeelden echter op' de oppositie moeten stuiten van vele leden van het College. Verder wordt van de kardinalen de Ivai en BHetti gesproken, terwijl het verder niet onmogelijk wordt geacht, dat over den persoon van kardinaal Gaspand ten slotte overeenstem ming zal worden bceikt. Rome. 23 Jan. (B. T. A.). Vandaag heeft de tweede bijeenkomst der kardinalen plaats gehad. Deze bijeenkomsten zullen nu eiken dag plaats vinden om den kardinalen in de gelegen heid te stellen de verschalende formaliteiten te vervullen, d:e bij den dood ''an een paus in acht genomen moeten worden Volgens de Giornale dTt\°lia hebben vandaag TOO 000 personen langs het b"k van den paus gedefileerd. DE CONFERENTIE. TE WASHINGTON. Washington. 24 Jan. (R.l. De Siberische kwestie is klaarblijkelijk geregeld door de be lofte, door Janan gedaer or* zich uit Siberië terug te trekken, zoodre dan- een vaste reg^e- ring is ingesteld. Noar verluidt hebben de Ja- panscbe afgevaardigden ook toegestemd in de definitieve redactie van het vlootverdrag, met dp clausule, waarbij de fortificatie van de Bonin- eilanden wordt verboden. DE CONFERENTIE VAN GENUA. Londen, 24 Jan. (R.l Naar de Daily Mail uit New-York verneemt, besliste het kabinet, dat deelneming van Amerika aan d^ conferentie van Genua nutteloos was onder de gegeven om standigheden. Voorts wordt medegedeeld, dat bet kabinet gekant is tegen deelneming, zoolang Rusland niet besluit het grootste gedeelte van zijn roodc- gcr te demobiliseeren en blijken zei gegeven hebben een stabiel bestuur in stand te kunnen houden en 'voorts ook niet, zoolang Frankrijk zijn leger niet vermindert tot op vre- dessterkte en geen evenwicht brengt in zijn budget. DE SCHULD AAN DEN OORLOG. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Uit do dagboeken van admiraal Koltsjalc publiceert de regeering te Moskou uittreksels, volgens welke het Russische legerbestuur reeds in T907 de vaste overtuiging had van de noodzakelijk heid van een grootcn Europeeschen oorlog. Den generalen stof van het Russisohe leger en dien van de marine werd opgedragen in hun maatregelen Duitschland als den vijand te be schouwen. De Russische militaristen beschouw den den wereldoorlog als zeer onnstaonde en alle noodzakelijke toebereidselen werden getrof fen, zoodat de uitbarsting van den krijg hen vol strekt niet verraste. De Duitsche bedrijfsrnden. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A.). Volgens een officieele mededeeling in de rijksdagcommissio voor nmbtenaorszaken bpdrogen de kosten der bedrijfsrnden ongeveer 25 millioen mark per jaar. DE STAKING IN SAKSEN. B e r 1 ij n, 2 4 Jnn. (W. B.) Volgens door het rijksministerie vnn Verkeerswezen ontvangen be richten duurt de nartieele spoorwegstaking te Dresden, Pirna en Zwieken nog voort. Het goe derenvervoer ond°rvindt veel last van de par- tieele staking. Het personenverkeer kan met cenige moeite gaande worden gehouden. HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF. Genève, 2 4 Jan. (B. T. A.). Ter gelegen heid van de a.s. installatie te 's-Grnvenhage van het Permanente Hof van Internationale Justitie heeft de intergeallieerde parlementaire unie aan haar verschillende nationale afdeelingcn een manifest doen toekomen waarin ze haar groote blijdschap over de gebeurtenis uitsprekende, met klem op de noodzaak wijst voort te gaan met d~ propagonda ten einde de clausule voor de verpTchte jurisdictie door alle landen te doen aannemen. De internationale spoorwcgconventie. Genève, 24 Jon. (B. T. A.). De verkeers- commissie uit den Volkenbond heeft alle stoten, die aan de conferentie te Barcelona hebben deel genomen, een vragenlijst gezonden om zich de noodige gegevens te verschaffen voor het voor bereidend onderzoek der internationale conven tie betreffende de spoorwegen, voorzien in art. 379 van het vredesverdrag van Versailles. Viscount Bryce. "J* Ber 1 ijn2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De dezer dagen overleden Viscount Bryce wordt door het Berl. Tagebl. gehuldigd als een van de belangrijkste strijders in woord en geschrift voor de liberale denkbeelden. Men rouwt over zijn dood met alleen in Engeland, maar in heel de wereld en vooral ook in het democratische Duitschland. Fredcrik Bajer.-f- Kopenhagen, 24 Jan. (N. T. A. Draad loos). De welbekende, de zeer enthousiaste Deensche kampioen voor den wereldvrede, de schrijver.Frederik Bajer, is gisteren op 85-jari- gen leeftiid te Konenhagen overleden. Frederik Bajer stichtte in T882 de Deensche Vereeniging voor den Vrede en sindsdien wijdde hij al ziin krachten aan den arbeid van het Wereld-Vre desbureau te Be-n, waarvan hij in T907 eere- voorzittor werd. Bajer was de schrijver van ver schillende oolitieke cn taalkundige werken, voornamelük van brochures over neutraliteit en vrede. In T918 werd hem den Nobelprijs voor den vTede toegekend. Electrificatie van Denemarken. Stockholm, 23 Jan. (N. T. A. Draad loos). Op het oogenblik worden besprekingen gevoerd over de mogelijkheid van de electrici- teiisvoorziening van Denemarken door middel van d^n el°ctrischen stroom, te verkrijgen door de watervallen in Zweden en Noorwegen. Het gebruik van de watervallen in Noorwegen is goedkooper, maar de afstond tusschen Dene marken en de Zweedsche krachtstations bijv. Trollhattan, is korter. Dc koning van Spanje naar MeliUa. Er is een definitieve regeling getroffen voolf een bezoek van den Spaanscho koning aan Me*1 lillo. De Spaanschc koningin ongesteld. Londen, 24 Jan. (N. T. A.). De koningin! vnn Spanje heeft een lichten aanval von mfliw enza. Het Rocmecnschc parlement ontbonden. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Hcl| Roomeenschc parlement is door den koning ontbonden. De nieuwe verkiezingen zullen schen T en TT Maart plaats vinden. AFTREDEN VAN KONING CONSTANTUN B er 1 ij n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). Aai» de Daily Express wordt uit Athene bericht, dat; na vertoogen van den Britschcn vertegenwoor* diger, dot normale betrekkingen met Grieken* land slechts mogelijk zouden zijn, als KonstanH lijn zijn plaats afstond aan zijn zoon George^- koning Konstantijn nu definitief tot het inzichj was gekomen, dat ziin aftreden zou zijn in belang van het land. T egensprcolc. P a r ij s2 4 Jan. (B. T. A.) De GriekscK* lego tie spreekt beslist tegen het bericht, als zont de Britsche gezant te Athene slappen hebben gedaan in verbond met het aftreden van koning Constant ijn. IIET KAROMSCHE VRAAGSTUK. Moskou, 22 Jan. (W. B). Naar door he( Volkscommissariaat voor buitenlandsch© zaken wordt medegedeeld, handhaaft de Russisoho sovjet-regeering mot beslistheid haar standpunt om geen interventie noch van den Volkenbond noch van buitenlnndsche mogendheden in het Russisch-Finsch conflict betreffende Korlië t* kunnen toelaten. Rusland en de Kcmnlistcn» Angora, 2 4 Jan. (B. T. A.) Tsjitsjerin zond een nota, wonrin hij betuigde, dot Rusland geen enkel oogmerk nastreeft in Anatolië, fnnof dat het cr naar streeft in vriendschappelijke ven houding te leven met Angora cn dot Moskoi krachtige maatregelen zal nemen tegen dn r>«.n tijgenooien van Enver pasja. DE TOESTAND IN EGYPTE. Kaïro, 24 Jon. (R.l. Vier leden van de z.jp< Egyptische delegatie zijn in hechtenis genomen en vier bladen te Kaïro cn één te Alexandria, dio het manifest dor delegatie hadden opgeno* men, zijn geschorst. De leerlingen van de hani delsschool en het meerendee! der leerlingen von twee andere scholen stoken als protest tegen do in hechtenisneming. Coïro, 24 Jan. (R.) In den namiddag zijn ook de nog overgebleven 2 leden der Engelscht delegatie gearresteerd. Overigens is dc dog zon<i der incidenten voorhij gegaan. DE TOESTAND IN BRÏTSCH-INDIB Delhi, 24 Jan. (R.). De toestond op de kust van Malabar blijft zich gunstig ontwikken len. Men hoopt, dat het mogelijk zal zijn de ten genwoordige sterkte der troepen tegen half Febr, tot vredessterkte terug te brengen. De vijande lijke verliezen b^rVoegen 2266 dooden, T625 gewonden en 5658 gevangenen38.256 man gaven zich vrijwillig over. Madras, 24 Jon. (R.). De regeering heeft een afdeeling gewapende politie bijeengeroepen om een kleinen opstond te Wynaad te onder* drukken. Uit China. Peking, 24 Jan. (R.). Woc-poi-foe, de liberale militaire leider, heeft gisteren aan den president geseind, dat de militaire Gouverneurs vnn provincies Kinngou, K;ongsi, Siensi, Hoc~ pel en Hoen an zich aansluiten bij zijn verzoek tot aftreden van den nieuwen premier Lionshi- hiji. Het corps dinlomatique te Peking beeft vandoag een dergelijk telegram van Woe-pei-foo ontvangen. Joffre in Japan. Tokio, 2 4 J o n. (N. T. A. Draadloos uit An napolis). Maarschalk Joffre is hier aangekomen voor een bezoek onn den kroonprins. Het bezoek zal drie weken duren. Genie is de kunst om zich voortdurend in te spannen. JUWELIER AMERSFOORT Groote keuze door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 8 „O, maar gelukkig is dat een onmogelijkheidl" leide de predikant bedaard. „Ik heb zeer vele zoogenaamde en zich noemende godloochenaars ontmoet, maar als ge tot hun ziel doordringt, wat *indt ge dan?" Een diep wantrouwen, besluiteloosheid, on zekerheid en dat is het meest op te merken in hen, die het luidruchtigst protesteerenl Eere zij God, de heilige vonk, die Hij onstoken heeft, kan nooit gebluscht worden." „Wat denkt u van hen, die leven in verheer lijking van de zonde en daarin sterven?" vroeg Heriot belangstellend. gyZü azKwiilum da bonden van den levenden God niet. Hij gebruikt ben ver over deze gren- 7.en." was het antwoord. Heriot stak met een nadenkend gezicht en half droomerige oogen weer zün sigaar aan. „Om naar onze schapen terug te keeren. Denkt u werkelük dat t;en men^chen gewone menscben, zooals wij drieën bir voorbeeld (ik reken Fem-uson ook mede) het duurt lang voor dat hij terug is, niet? werkelük, in hun gewonen levenswandel de leer, waarover u zoo even gesproken hebt, zouden kunnen voVen? Wel, men zou hen dadelijk vo<w krankzinnigen ouden! Andere menseden zouden hen vermij den. Zij zouden rong, beroep en mogelijk wel het leven zelf verliezen! Herinnert ge u een boek getiteld: „Joshua Davidson", dat eemge jaren geleden nogal opgang gemaakt heeft? Hij tracht te dit ook te doen; en daar hij voor een dweper werd gehouden, werd hij ten doode gedoemd door de dezelfde menschen, die hij trachtte te beïnvloeden en te verbeteren." „Ik herinner mij het boek zeer goed. De opzet was prachtig maar de ir'twerking was uiterst zwak. Wit hebben geen tien menschen noodig, die met vliegende vaandels en slaande trommen aankondigen, dat zij de wereld zullen hervor men. Wat hadden zij anders venvacht of ver diend dan vijandelijkheid en weenvraak? Wat wij noodig hebben is zulk een doop van den Heiligen Geest, die de menschen tot verbazing wekkende en heldhaftige daden zal oowekken, die anmiddelijk geen gerucht maken in de wereld maar slechts een schoorte opvatting teweeg te brengen van het leven en den plicht, een ge- oefenden en fijnen zin voor wederzijdsche ver plichtingen. Het moet een liefelijke geur zijn, een zachte invloed, die te voorschijn komt en onbewust doordringt m de levens van anderen: en geloof mij, zijn eindroeping zou het niet mis sen. Zie, hoe de invloed van Christus olies over leefd heeftf Die is heden ten dage sterker in het leven en d° harten der menschen, don hij ooit geweest is." „Verondersteld dat een man op uw plan zou ingaan, als een proefnemipcr een zirver ethische proefneming?" zeide HerW peinzend. Pa predikant schudde z*"n hoofd. „De oorsprong zou omkeken di»» is liefde en het zou een mislukking worden." „Dat weet ik niet. Misschien riet. Het zou een belangwekkende proefneming zijn." zejde Heriot terwijl hij langzaam opstond. „Maar ik moet pann, ik geloof, dat *k <mgpru<ït u'rtrdt door d" dokter zoo long Wegblijft: ind«Qn Kif al dien tifd bij m»? thu*s gew°est is, is er ;°ts riet in orde." „Misschien is hij nog even bij zich thum aan gegaan onderwee- en heeft hij een andere bood schap gekregen." „Nu, het is toch né tienen. Ik ga heen. Goe den nacht, dominee. U hebt me opemfrischt. Ik hoop, dat ge uw tien menschen zult vinden, maar ik betwijfel het. ïk zou mij misschien op gegeven hebben wie wéét? als ik een ion- uer mensch geweest Was, zooals u, mijnheer FerraTs, u hebt nog kans!" „Ik moet ook vertrekken, om Henrv, want ik weet, dat u vroeg naar bed gaat," zeide Ferrars, die ook opgestaan was. De predikant, die altijd alles doorzag, drong niet verder bij hem aan. Hij raadde, en terecht, dat Geoffrey Ferrars het gesprek met Heriot buiten wilde voortzetten. Hij vergezelde hen blootshoofds, tot de deur in den muur en daar namen zij afscheid. Heriot stelde nog een avond vast, voor een ontmoeting in de jongens-bijeenkomst. Toen de deur gesloten was, zeide hij bedaaid: „Als de geheele geestelijkheid der wereld op dien éénen zou gelijken, zouden wit hooren van het verminderde aanzien der Kerk." JHij is vreeselijk goed," zeide de jonge man met een ©enigszins hakkelende stem. „Maar ge looft u niet, dat het een onmogelijk richtsnoer is „Dat zou het niet zitn, als men het in ziin mugd aangenomen zou hebben. Ik denk, dat hij do zwakheid van zim stdl'n-o' zal vo°!en wannear hij een beroep op oudere menseden doet, die reeds van de vruchten van den Boom gegeten hoM>r>n. Ik betwijfel, of zij terug zouden kunnen gaan." „Gelooft u, dat het zoo erg is? Wek heeft een at me bedelaar kans? Er zi jn hier duizenden von ons in Londen, die eiker dog in verzoeking ge bracht worden die de verleiding ontmoeten, maar haar geen weerstand kurken bieden." ..Dat weet ik," antwoordde Heriot somber. „Eens heb ik tot dat aantal behoord; nu ben ik onder hen, die niet herh~-«n worden." „O, dat lean ik niet gelooven!" ^e?de Ferrars snel. „Moor he.t ;s vreesMifk moeilijk, als men begint, weet u? Ziet u, ik ben op bet land opge voed, en wist niets van het leven in Londen. Mijn va^er is jong gestorven. Tk herinner mij nauweli'ks iets van hem. Mün moeder bracht ons groot. Ziet u, dat maakt een verschil opge voed te worden door een vrouw, gelooft u niet?" „Dat behoorde zoo te zijn," zeide Heriot, nog somber. „Als het waar is, zo6als de predikant ons ver zekerde, dat vrouwen zooveel beter zijn dan wij." „O, maar dat ziin zei Dat is juist het moei lijke. Zij doen voor niets de oogen dicht," zeide Ferrars. „Mijn moeder denkt, dat het zeer ge- mokk>lijk is, het rechte pad te bewandelen. Zij heeft geen idee, wat dat beteekent in Londen I" „Dus dat hebt u moeilijk gevonden? Waarom bent u dan niet in de pastorie van St. Bede ge bleven?" „Omdat ik dat alles zelf wilde uitvechten. Het is niet goed, zichzelf op te sluiten of de oogen te sluiten voo dc gebeurtenissen in bet lever* De middeleeuwsche lcnanen, bij voorbeeld# die zich als kluizenaar hebben afgezonderd, hebben den strijd niet,gezocht, zij hebben geschuwdl" „Tk ben b^t volkomen piet u eens. Nu, dat is mijn weg. Waar woont u?" „He heb komers in Gloucester Gate, Regent's Park." „Mooien stand. Is u in zaken in de City „In Riversea. Ik ben in de jam fabriek van mijn oom," zeide ^Ferrars knorrig en zonder ge noegen. „Dat is een geldmakcnde bezigheid, en zal dat blijven, zoolang het zoete in den smaak valt, dus is uw toekomst verzekerd." „Dat zegt men: maar ik haat en verafschuw de zoak, Mr. Heriot, en er zijn dingen, die ik zon willen omver smijten." „Dan zult u misschien later kunnen doen, als u derigpnoot wordt. Hoe heet uw oom?"3 „Barcly Sneed." „Dan is hij geen broer van uw moeder?" „O, neen, eigenlijk geen famillie van hoar« Hij is getrouwd met de zuster van mijn vader. Het moet een vreemdsoortig huwelijk geweesl zün, zegt men. Zij heeft maar een jaar geleefd. Hij heeft een groot vermogen verkregen. Ik wi'I er op die manier geen krijgen. Maar, natuur- lirk ben ik toch blij, dat ik een kansje kreeg. Mijn moeder is een weduwe en ik moet ze thuis ondersteunen. IV. heb mim kans aan een toeval te danken, doordat oom Tom on^enieheid heeft gekregen met zün eenden zoon, Charlie, en hem eruit gesmeten beeft. Hü is ergens in Canada verdwenen! Dc heb zijn p,oats m^-nomen." „En vindt u het moeilijk te schoffelen?" zeidm Heriot. fWordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1