imiHiiispius z "Z PUIS I! ACVESUHVItü „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Het Verloren Tehuis FEUILLETON. - J 20e Jaargang No. 178 per port 1—per 'retk ,me' '!ra,b Tcrrtker,n« leges ongelukken) f 0.17», «tiondeilijke nummer» yua.» Donderdag 26 Jauuari TOH2 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. ARNHEMSCHE^PÓORTWM. TEI INT 613. van 1-4 regela f 1.05 met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensta.inbie» dingen en Lictdadighelds-adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedriji beslaan teer aooideelige bepalingen voor het advcrtccren. licna eneu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De conferentie te Genua. De deelneming' der Russen. 'Door de Fr. Ztgr. wordt er aan herinnerd, dat Se regeering van Italië Rusland heeft uitgenoo- "digd aan de conferentie te Genua deel te nemen cn Tsjitsjerin, de Russische minister van bui- tenlandsche zaken, had in een zeer hoffelijke ©ota, die, wot den stijl betrof, aanmerkelijk af week van de vroegere, gewild-onvriendejijke uitlatingen, geantwoord. In de nota, voor zoo iver de tekst er van bekend is geworden, kwam Wel-is-woar het woord „aanneming" zelf niet toot, maar wanneer de heer Tsjitsjerin mee deelde, dat hij op 27 Jan. een buitengewone Bitting van 't al-Russische uitvoerende comité zou bijeenroepen, om de samenstelling van de Russische delegatie, die naar Genua zal gaan, te bepalen, dan staat dat vindt de Fr. Ztg. natuurlijk gelijk met aanvaarding, al hield een Rosta-bericht ook in, dot op deze bijeenkomst van 't al-Russische comité „de kwestie der deel neming van Rusland aan de conferentie te Ge nua een onderwerp van beraadslaging zal uit maken". Een „kwestie" is het niet meer, meent het Duitsche bladhet uitvoerend comité zal de gedragslijn opstellen en voor de afgevaar digden de grenzen vaststellen, waartoe zij in dit of dat geval mogen gaan. Maar over de aan vaarding zelf zou weJ niet veel meer worden gediscussieerd. Rusland heeft de uilnoodiging aangenomendit mocht als een feit worden lïeschouwd. Het zou ook teneenenmale onzinnig zijn ©ldus het hoofdartikel wanneer tharfc bij de eerste gelegenheid, dot vertegenwoord:gers van alle naties bijeen zouden komen en het tot dusver uitgestooten Rusland aan dezelfde tafel plaats zal nemen, waaraan de vertegenwoordi gers der andere volken zullen zitten, de sovjet- regeering zich zou bedenken. D i t wns het toch, Waarop de politiek van soviet-Ru^nnd. niet van den beginne af aan, maar de laatste jaren con sequent, had aangestuurd nis een rechtmntge vertegenwoordiging van Rusland, als een gelük- berechtigde mogendhe:d erkend te worden. Langzaam en stanje voor stapte was de sovtet- regeenng dit doel genaderd. H«»t eerste en be langrijkste was. dat zij zich teg^n de mmhtkte vestaurat'^-oorlooren eerst der Patente, daar na van Frankrijk en diens vazallen staande hield. De onmo"é?ükheid een dergeÜ'k reus achtig economisch lichaam u;t te schakelen, drong gelüktifdig, telkens on telkens met meer klem, ook t"t de Fntente-pol'tirï de E^e'^c^en het eerst. door. Een zeer roerige politiek d^r sovTetdinlorarytie, woarhïf succes n;et uitgeef, fn Voor-Azte. in gebieden, waar he* Fne-el^che fmnerinl'sme in verband met de nab'"V\o!d van Tndië, biz^^er gevoelige plaatsen hnd, steim^o dit notuurh'ike proces. Het resultaat was aller eerst een handelsovereenkomst met Errand, die wel-is-waar wat haar voornaamste inhoud betrof een economisch kar«k*°r droeg, maar toch reeds in de inleiding enk"!" overo"^1-sm eten bevatte, die van geprononceerd aard waren. In de overeenkomcf w-d wel de Bovietregeermg forme»] en mt^-ukkettrk n;et er kend maar vet sluiten van het verdrfl<y me-kt de Frankh Ztg. terecht or». \y,nv"^cl"uiwd reeds een vorm der fe?t«l"ke erk»mvn<r. nl onorht een ',;*domnt;"k vers^^on^ri]» dm ook penr pr/VS^eren füne X„y, fa jp-7rm. Oo .Ertcc^md vobdt in Mri Du'ts^blimd fret het sluiten van een ha»-','4«:ov'vm»kcTuof. die zich in e»r>/t~*-o b mals d"« me* bewoog en d'*rt DuitscN-md. aldus de pr Z*"., ook eerder had V'mnen sbnte*y nie* de aarzelend'» politiek van de JVbr-Ve een voorgaager noo^g had ge^n-t T«*s e»rd»r b! had sovjef-TviT*"iorid erator m.ef de f«bische tand^taten, met Finland, daarna m°t P^^n en ten slotte ook met Roemenie vt"*30" verdagen gesloten en de Fnter.te, d:e teo1^ de V«<;rb«rm- vrouwe van al deze staten wn* h.ed dnqr e'ofs tegen in te brengfjjh. k'et jriiv" n;"* a^d-rs. Maar ten slotte oordee]dp F^a^Vri51'. Sn tegen stander d°r holsTet\nr*'er^e ror»»»b1rek. h»t even eens raadzaam met Rusland in rmtact te l-o- inen. Zoow«l te Moskou als te Pari:s w^rJ d-m „onofficie°le" lasthebbers on^er^e-"-1.-*-!. f)» pr. Ztg. acht het van bizonder K-dar". dM he* rrroote kapitalisten waren, van wie op het kabinet- ïiriand aandrang uitging toenadering tot Mos kou te zoeken. Het blad merkt op: „Zij zullen het niet alleen zijn geweest en het is duidelijk, dat een mogendheid, die een verdrag met de Angora-Turken niet tot vreugde van het ge allieerde Engeland sloot, ook in overweging kon nemen den Russischen bondgenoot der Tur ken mede in het groote spel te betrekken." Zoo was de bodem door de rcgeering-Briand goed geploegd. Frankrijk was bereid met Rus land overeenkomsten aan te gaan, een denk beeld, dat nog maar een half jaaT te voren dooi de Fransche pers met verontwaardiging van de hand zou zijn gewezen. De Fr. Ztg. vervolgt: „Maar Briand is ten val gebracht en voor Poincaré zal het iets ontzettends zijn, als hij zich voorstelt met vertegenwoordigers van Lenin en Trotzki over den opbouw der wereld te be raadslagen. In allen gevalle: de conferentie te Genué zal plaats hebben. Rusland zal zijn ge delegeerden zenden en ook de Fransche minis ter-president zal, zij 't mét innerlijk verzet, of persoonlijk moeten traan of zich moeten laten vertegenwoordigen. Te Genua zal in geheel an deren geest worden onderhandeld en beraad slaagd als in den zin, waarin de heer Briand met de sovjet-regeering docht te onderhandelen Het zal geen bespreking h deux zijn, moor een wereldcongres. Dit denkbeeld is van Enge- land afkomstig. Het kómt wel niet voort uit bi zondere politieke overwegingen, maar klaarblij kelijk uit het steeds meer rijpende besef, dat dc wereld een geheel is en dot men niet een of meer leden van deze gemeenschap van stoten, zoonis een tijdlang de jingoes en chauvinisten in vele overwinnende landen zich zulks hodden gedocht, als outlaws, als vogelvrij verklaarden behan delen kan, zonder de maatschappij zelf te be dreigen." Door de Fr. Ztg. wordt er verder aan herin nerd, dat enkele dagen geleden een der heide toonaangevende Moskousche bloden, de ïswes- tia, zich over de uitnood'ging naar Genua heeft uitgelaten. De Iswestio beschouwt de invitatie nis een erkenning der sovjetregeering, maar zij voegt eraan toe, dat Rusland niet komt als boe teling met de strop om d^n hals en evenmin als bedelaar. Het kon geven, maar 't zou ook eischen en wanneer het de eischen der anderen niet schikten, kon het ook nog wachten. Nu moeten, zegt het Duitsche blad, dergelijke woor den steeds met de noodlge beperkingen worden heg» epen, maar de gedachte, wnarmee Rusland de invitatie aannam, zouden zij over 't geheel toch wel juist weergeven. Rusland zou inderdaad met eischen komen en wanneer van de andere zijde de vredesverdragen van Versailles enz. sterk op dm voorgrond werden geplaatst, don zou het zelfs als overwinnende mogendheid kun nen optreden en zijn aandeel van de buit van de Entente eischen. De Fr. Zt". vindt, dat d i t vaststaat en in zooverre had de Iswestia gelijk dat de wereld Rusland en Rusland de wereld noodig heeft voc zijn wederopbouw. Het artikel besluit: „Het is begrijpelijk, dat de bolsjewistische re ferring niet bereid zal zhn het herstel van Rus land over te laten aan 't wereldkanitalisme, omdat dit haar princiocs dndeliik tot illusies zou stemnelen. Alleen is 't d* vraag, of zij een an dere keus zal hebben. Anderzüds diende een ver standige politiek, om riet nieuwe vertragingen Ie doen intreden, welke ontzettende gevolgen moeten hebben, met hel eenmonl geloven'» tot zekme hoogte rekening te houden. Tsjitsjerin - wat begrijpelijk is wenscht het programme der conference te kennen, om geen sprong in 't -^nker te doen Duri"ch!ond'^ nes-Y? komt in vrü groote mato m^t d'e van Rusland overeen. Ook ors heeft mep Img tracktor te behandelen nis outlaws op bederranl is deze ""eest nog steeds niet ver dwenen. Deze tO""tand zou nu m'-srhien tot e?p toenadering tot Rusland h"bh°r kunnen leiden. Zij is niet gei-omen en ook t^ans scheep ver anderingen in de pohYeke verb ondier d°r heide staton niet voorgenomen te z'ïn. Het t'Mstip, dat d't voor Rutland van H-on^re waarde zou ziin feweest. is ook wel voorbij en amVrzüd.s 'iin Hstorïsrlif» onra'MVn d'e er loe zouden lei den, dat Du*t"shland,s redding zooals een eeuw geleden van Roland zou moeten komen, ge vaarlijk. Rusland voert zirn politiek, gpl"k trou wens ook vroeger, vo^ólis ziin eifen belangen en 't is de vrnoc, of h°t zwakke Duïteehland voor Rus'and in politiek on'ieht van groote waarde is. Het tegenovergestelde is waarscnijn- iijker. Het heeft dan ook weinig zin liever tegen elkaar te doen dan in 't belang van nlgemeene goede betrekkingen wenschelijk is. In econo misch opzicht zal Duitschland voor den buur staat in 't Oosten steeds de naaste ?.ijn en niet slechts, wat ligging betreft. Dit is don tok te- genwoo dig, naar 't schijnt, van alle zijden i> kend cn men zal dan ook, naar te hoi i is, datgene doen, wat noodig is om dit besef in daden om te zetten." Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Washington, 2 5 Jan. (R.). Gompers, de voorzitter van den Amerika;*nschen bond van den arbeid, heeft uit naam v<*n de georga niseerde arbeiders in de Ver. St. aar Hording een protest aangeboden tegen de deelneming door de Ver. St. aan de conferentie te Genua, op grond dat de aanwezigheid van de sovjet- afgevaardigden aldaar de pracrische erkenning van de sovjet-regeering met zic\\ zou bren gen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 2 5 Jon. (N. T. A. Draadloos). Uit parlementaire kringen verluidt, dot de Duit sche nota aan de commissie van herstel bijna gereed is en morgen, 26 Jon., overhandigd zo' worden. DE KWESTIE VAN *T BELASTINGCOMPROMIS. Berlijn, 25 Jon. (W. B). Naar wij ui» parlementaire kringen Yerr>emen °P hrter- fractioneele bijeenkomst in den rijksdag over het belastingcompromis, die vanmiddag in bij zijn van den rijkskanselier plaats had, dc grond slag gelegd voor overeenstemming. De gedwongen leening zal tot 1 milliard gouden marken gaan tegen een laag rentetype en waarschijnlijk terstond rentegevend zijn. De leening zol op 1 Juli binnen moeten zijn en het twee derde d*»el von het „Reichsnotopfcr" zal de eerste storting der gedwongen leening vormen. In de rijksdagzifting, die morgen te drie uur begint, zal waarschijnlijk worden aangekondigd, dat de regeering tot het bovenstaande gemach tigd werd. Alleen de fracties van de sociaal-democraten en van do Duitsche Volkspartij hebben haar toestemm'ng nog niet verleend. Maar algemeen is men van oordeel, dot deze zal worden gege ven. Uit bezet Puitscbland. De hooge commissie verbood de uitgave van Simplicissimus voor den tird van zes moorden en van de Honte Noir en Pays Natal voor drie maanden. De Dui'sche communisten. B erbij n, 2 5 Jan. (W. B.). Nadat uit de communistische rijksdagfractie nog meer af gevaardigden zijn gescheiden, is dp communis tische orbeidersvereeniging, waarbij de afge scheidenen zich hebben aangesloten, tot 15 gestegen en in daarmee een fractie geworden. DE SPOORWEGSTAKING IN DUrrSCHl AND. B e r 1 ij n, 2 5 Jon. (W. B.) Volgens de be richten, die het rijksministerie van verkeer ont ving, is de toestand in het spoorwegbedrijf in Saksen over 't geheel onveranderd. Te Zwickau heeft de stoking zich uitgebreid. Het persor.cn- verkeer wordt met moeite gedeelleh'jk gaarde gehouden het goederenverkeer is voor een deel verlamd. BHgïc en Luxemburg. Frusscl, 2 5 Jan. (B. T. Ad. Dn Kamer heeft heden over d* Beloisch-Lusemburgsche overeenkomst beraadslaagd. Df minister van bui tenlandsche zaken gaf een uiteenzetting van de algemcene beteekenis der conventie. De mi nister geloorde niet, dat de Belg; rhe meteal- 'ndustrie in Luxemburg een geduchte mededin ger- zal vinden en dat de opheffing van den kuastmotigen slagboom de ontwikkeling in de productie der beide landen met zal belemme ren. Het behoud van den tegenwoordiqen toe stand zou Luxemburg in ston* stellen een eco nomisch verhond, hetzij met Frankrijk hetzij met Duitschland, aan te gaan en dan zou de Luxemburg'-che grens met besH»'» mende tarie ven voor België gesloten ziin. Een buitenspo rig individualisme is gevaarlijk voor naties. V. ;j bevinden ons, aldus Jasper, tegenover een. Duitsch industrieel blok, hecht aangesloten cn goed bestuurd voor de verovering von dc internationale markt. Loten wij dus onze verde diging en de samenvoeging onzer strijdkrachten orguniseeren. Men verwijt ons een gedeelte on zer onafhankelijkheid te hebben opgeofferd. Dit is een grootq vergissing. Alle geschillen over de uitlegging van het vcdrng zullen ter arbitrage worden voorgelegd, maar het schijnt zeker, dat wij deze arbitroe-chuRule nimmer noodig zullen hebben. De Fransch-Belgische be trekkingen zullen door de con ven» ie vergemak kelijkt worden. Door de oveieenkomst te aan vaarden toont Luxemburg, dat het een econo mische unie met België wenscht. De minister kon niet gelooven, dat het Belgische parlement deze unie zal afwijzen. ENGEÏ.AND EN FRANKRIJK. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Draadloos). Lord Curzon is op het oogenblik niet te Lon den, maar bij zijn terugkeer zal hij den Fron- schcn gezant ontvangen ter hervofting van de bespreking over het beraomde Engelsch-Fran- schë verdrag'. In een bespreking van de officieuze berichten uit Parijs nopens de voorgestelde wijzigingen in het Engelsche ontwerp, zegt de diplomatieke medewerker van de Daily News „Als deze geruchten juist blijken, staat het vnst, dat een deel der Fransche voorstellen aannemelijk is en een ander deel niet. Als Poincaré voorstelt het verdrag langer te laten gelden dan tien jaar is er geen ernstige reden om zijn zienswijze niet te laten zegevieren. Het- zelfde kon gezegd worden van den aan Frank rijk toegeschreven wensch, dat de wanrborg wcdetzijdsch zal zijn. V-aagt men echter dat de „aanslag", waarvan in het verdrag sprake is, uitdrukkelijk zol worden omschreven als een aanval, niet alleen gericht tegen het Fransch grondgebied, mnar tevens tegen de geallieerde troenen aan den Rijn, dnn is het vanzelfspre kende antwoord, dat dit geval reeds voorzien is in het verdrag, dat in werking treedt in geval van een schennis van een der artikelen 240 243 of 244 van het verdrag van Versailles. Wat het voorstel betreft, dat Engeland in be paalde cijfers in een mil'taire overeenkomst den omvang zou vastleggen van de hulp, die het bereid is te geven, kan men tegenwerpen, dat in het verdrag, zooals het thans is gesti puleerd, Engeland reeds aanbiedt Frankrijk in ge-vol van eeai aanval te ste'm-n met heel zijn strijdmacht ter zee en te land. Een verzekering te geven omlrent den omvang dezer strijd krachten voor 15 of 20 inar in de toekomst on zulks op een oogenblik. dat de hoop op een voortschrijdende ontwapening ten m-'n^te eenig vooruitzicht op vervul'ing begint te krijgen daarvan kan geen «;Drake zijn. De Westminster Gazette zegt in een hoofd artikel Een vereng, dnt de tegenwoordige be zetting van het Rijnland waarborgt, ligt buiten het berr-'k van de ptac'Yche poh'tiek hier te lande. H°t va^fsfHlfm vnn de militaire maat regelen ter verdediging van hot verdrag moet men aan de regieringen overlaten en mag men n'<*t ann de generale staven opdragen. De Evening S»an^ard oordeelt, dat de Fran sche wcnschen dat h~t verdrag zal verzekeren, dnt het gebruik der Brifsche wapenen niet af- hnnkelük zal zijn van het EngeTsc^-e kabinet of het Lagerhu's, dat op ''at oogenhük zitting zal hebben, van misvatting blijk geeft der Brit- sche instellingen en van het nationaal karakter der Ervrelsrihen. Het bl"d wijst er op, dat de Ergchche re«reerin'*' z'eh verantwoord heeft gevoeld met het vrifw'lh'g v^or^llen van een waarbor^verdrag vnn annricnlüken omvang en groot effect, als een gevolg van de erkenning, dat de eerste voorwende voor een blüvenden vrede in Eurona is, dnt Frankrük zich veilig zal gevóélen. Hrtt groote dénkbeeld, dot achter het BHt"che plan van het verdrag staat, is echter d° or1v/an»T>irig en h.»t verwijderen, zoover zul1-^ m^relük is, van de aanleidingen tot oorlo«\ Het Eng^Fche volk zou ten sterkste "akant zijn tegen h#»t enngaan van een ver drag, dnt een voorbereid Ir" zou inhouden, die een oorlog zou kunnen uitlokken. LOONSVERT AGING IN ENGELAND. Londen, 25 Jan. (R.). De reeders cn alle bonden van koopvaordiiner-qneel zijn het heden volkomen eens geworden over een loonsverla ging. Londen, 25 Jan. (R.). De omtrent dc gai ges der zeelieden getroffen overeenkomst be* poolt voor stoomboolcn op de groote voort een loonsverlaging van 30 sh. per maand van 1 Maart af, een tweede verlaging van 10 sh. von I Mei of, met een evenredige verlaging voor officieren. Do reeders hebben oorspronkelijk een verlaging van 3 pond per maand van I Jun, af voorgesteld. Do onderhandelingen zijn vat» liet begin tot het einde op de meest vriend* schappelijke wijze gevoerd. Dc wcrcld-schccpsbouw. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Draadloos). Uit het jaarlijksch overzicht van den scheepsbouw ten behoeve van de koopvaardij blijkt, dot do productie van de voornaamste londen belangrijk is verminderd, vooral die in dc Ver. St. en in Japan. In 't geheel werden gedurende het vorig jaar onn koopvaardijschepen te water gelotco voor een tonnenmoat von 1,538,052 ton, waar van 946,182 ton bestemd waren voor registrati# in het Vereenigd'Koninkrijk en 591,870 vooi readers in het buitenland. Voor het buitenland bedroeg het cijfer van nieuw gebouwde schepel een totaal von 2,803,627, dat is ccn millioen minder don het jaar tevoren. De totale wereld productie bedroeg 4,341,679 ton, dat is 1'A millioen ton minder don in 1920, moor toch nog één millioen ton meer dan in 1913, dat toep ccn record-joor was. In dc totale productie var den scheepsbouw zijn begrepen 51 schepen, te- zomen 1,050,000 ton, bestemd tot petroleum» vervoer. Dc griep in Engeland. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Droadloos.)i Officieele cijfers der laatste week, eindigend Znterdag, wijzen er duidelijk op, dat het aan* tal sterfgevallen aon griep te Londen afneemt De vorige week bedroeg het 781. Over 't ge« heelc land is nog een toeneming der sterfge* vollen, mnor die toeneming zelf gaat niet zoo snel als in de voorafgaande week. Een geschenk. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Draadloos)! Miss Warburg, lid van een bekcndschc Zweed- sche familie cn die te Londen woont, heeft 7G acres van Box Hill aangekocht cn aan de Britschp natie ten geschenke gegeven. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 25 Jan. (R.). Het kabinet van de Dail heeft de overeenkomst van Collins cn Craig bekrachtigd en bevolen, dat de boyoct van Belfast onmiddellijk zal worden opgeheven. Telegrammen uit Belfast melden, dat ols resultaat van het eindigen van den Zuid-Ier- schen boycot als gevolg vun de ove»eenkomst tussohen den Ulster-premier en Collins, het hoofd van dc voorloopige rcgcering van den Ierschen vrijstaat, weer orders per brief, teles graaf en telefoon in het noorden binnenkomen De Iersohe correspondent van de Times meld^ dot de vooruitzichten voor de aanstaande Ier* sohe verkiezingen gunstig zijn. Inlusschen worden nog ernstige misdrijven in Ierland gepleegd, dóch verwacht wordt, dat do voorloopige regeering binnenkort in slaat zal zijn deze manifestaties der onverzoenlijken t« onderdrukken. HET AL-IERSCHE CONGRES. B e r 1 ij n, 2 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het Iersche congres, dot dezer dagen te Parijs vergadert, heeft besloten een internationalen cultuurbond te stichten cn een orgaan uit te gei ven in de Ierscho taal. Ouderdomsrente in Denemarken. De Decnsche minister heeft gisteren een wets-* .ontwerp ingediend betreffende ouderdomspen*. sioen. Het wetsontwerp komt in hoofdzaak oven. een met de grondbeginselen von de bestaande wet, o.a. dat pensioen zal worden verleend zon der contributie van den gepensionneerde, maar dot de betrokken personen van goed gedrag moeten zijn en geen andere ondersteuning ont vangen volgens de armenwet. Aan den onderen kont zijn de bijzonderheden in het bestaande stelsel op vele punten gewij zigd. Terwijl het pensioen tot nu toe werd ver leend op 60-jnrigen leeftijd, zol dit, volgens het voorstel, thans eerst op 65»jarigen leeftijd ge schieden. Voor Kopenhagen wordt het pensioen voor Sterker don het lot is de moet, die het stand- vestig draaft. door DAVID LyALL. Uit het Engelsch ooor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 8 Vreeseliikl" antwoordde Ferrars. „Zeg eens, tnijnheer Hcriot, mag ik eens 's avonds bij u iomen praten? Be denk, dat u mij tot steun kunt *ijn. als u zoo vriendelijk ziin wilt." „Gelooft u dat?" vroeg Heriot, met een vreem den glimlach, geroerd door het verzoek. „Maar ik ben het gebroken riet cn werkelijk geen be trouwbare gids voor de jeugd. Ge moest u lie ver tot uw oom Henry wenden." „O, die is te hoog voor mij; hij is zooals mijn tnoederl" „Het spijt mij, maar ik kan u in mijn huis niet ontvangen. Ziet u, het staat heel wat lager op de maatschappelijke ladder dan Gloucester Gate, Regent s Park. Maar wij zouden wel eens een ©vond in de stad kunnen eten, als ge wilt." „O, dank u, zeer gToagl Of wilt u niet eens ©en avond bij mij op mijn kamers komen? Wij zouden daar kunnen eten. Ik heb een zeer goede Irostvrouw. Zij is vroeger dienstbode bij mijn 'modder geweestt" „Dank u, ik zal er over denken. Goeden pachtl Het verheugt mij, met u kennis te heb ben maar het \vas een vreemd denkbeeld van den predikant znet die tién a*enschexu Wc Zalicn daar eens verder over spreken, als wij elkaar veer ontmoeten. Ik zou wel willen hooren, hoe F -guson er over denk*." Bij bet noemen .van den naam van den dok ter dacht bu opeens weer aan ziin verplteho'n- pen thuis. Hü zeide vrij snri Goeden nacht" en o-v-r we" 7order meer can Ferrars te d»pken. Maar Ferrars dacht veel aan hem. De predi kant had wel goed gezien, toen hij zeide, dat Heriot de macht had, de menschen aan te trek ken. Bij de jongeren was hij bemind, maar hij bad geen denkbeeld van zijn eigen macht over hen. Toen hij het huis in Pember Villos bereikt had, waren alle ramen donker, ofschoon een zwak schijnsel van het ganglicht zichtbaar was door het raampje boven de deur. Hij liet zichzelf in, sloot de deur zachter dan gewoonlijk en luisterde onder aan de trap. G«en geluid drong tot zijn oor door. Hij hing zijn hoed en zijn jas op, schopte ziin laarzen uit en klom langzaam de trap op. De eerste deur op het portaal de deur van de kamer zijner vrouw stond op een kier en hij keek naar binnen. Een nachtlicht, dat op Imt kleine tafeltje naast het bed stond, scheen op haar gelaat, waar zij op de kussens lag te sin- pen. Het was een erg wit gezichtwat be droefd, flets, door vermoeienis, die gevolgd was op een dag, naast welken de vreeselijkste uren van Heriot verbleekt zouden zijn. Iets trof het hart van den man een groot medelijden voor het vrouw-schepsel, hetwelk het noodlot tot zulk een leven had veroordceldl Zijn gedachten omtrent haar waren vriendelijker don zij sedert jaren geweest waren. Maar hij was blijde, dat zij niet wakker werd. verlicht dat voor een tijd het huis rustig was. Hij liep weer naar beneden, stak zijn pijp eon, schonk zich wat whisky mei water in en J vreemde afwijking zocht de boekenplan ken door naar een ouden Biïbel. Te riniddernacht bestudeerde hij de „Berg rede." HOOFDSTUK ÏTÏ. Tbomas Bircly Süeed, heer van het land goed van Uplevs, gin" op een prachtigen mor gen in Maart door ziin eigen park wandelen, met het doel, een belangwekkend bericht b°~ treffende de familie mede te drt,»1en aan ziip '•ohoor-uster mevrduw Nugent Ferrars uit de Oude Pastorie von Upleys. De buirengewone loop der gebeurtenissen, die haar hoogtepunt bereikt hadden toen de heerlijkheid van Upleys in handen van Barclay Speed waren over"ogaan, zouden een sponnend verbaal vormen. Voor ons doel is bet echte» voldoende, dit maar in ruwe trekken te schet sen. Sneed, een Schotsche jongen, geboren uit de arbeidersklasse in Dundee, had zijn vroegste jaren doorgebracht tusschen de eentonige sieur van een jamfabriek. Daar hij een jongen was met een scherp verstond vast besloten in de wereld vooruit te komen ,wist hij spoedig de aandacht te trekken van ziin werkgevers en kreeg hij een post van vertrouwen on een leef tijd. dat anderen, zooals hij, staan bleven. Toen zij ontdek»en, dat zijn gebeime eer zucht hem naar Londen trok, verplaatsten zij hem naar een zuster-firma, waarbij ook zij be langen hadden, in het East End van Londen. Sedert dien dag zooals Sneed zelf eens ge zegd moet hebben keek hij nooit achter zich. Zijn onvermoeide toewijding oan het werk. ziin pogingen om zichzelf te verbeteren zijn stand vastige eerzucht om de kennis te verkrijgen, die macht beteekent, oogsten, na eenigen tijd, welverdiende belooning. Op ziin zeven- en- turintiarcté jfiai werd Jlii. fieislfi rf>Izn/er dei fir- ma met een aandeel in de winst. In hetzelfde jaar overkwam hem een ongeval, toen hij een nieuwe machine beproefde, waarvan hij aan zienlijke vakkundige kennis had opgedaan hui ten zijn kantooruren en hij moest drie weken in ccn Londensch hospitaal doorbrengen, waar hij op d.e verpleegster verliefd werd. Sneed had een soort belofte bij zichzelf afge- 'cgd, omzich bu'ten het bereik der vrouwen te houden zooals hij het uitdrukte daar zij eer» man hinderden in zijn pogingen om vooruit t" komenmaar hij was niet bestand tegen de bYoovcrende bekoorlijkheid van zuster Er'd Ferrars. Daar zij een van de Ferrars van Unleys Ma- nor in Sussex was, was zij een type. dat Speed tevoren nooit gekend had. Hoe zulk een ver fijnd en mooi schepseltje, die al de kieskeurig heid van haar stond en opvoeding had, ooit aan"etrokken was geworden door den onvrien- delijken Sc-irtt, is een van die huwelijksraadsels, waarvoor wij geen oplossing vinden. Zijn vrijen was stormachtig. Niet gewend, zich d?it te ontzeggen, waarop hij zijn hart ge zet Rad, liet Speed haar niet met rust. Zij ein digde met hem te huwen, niettegenstaande den grooten tegenstond harer geheele familie- Maar zrf leefden slechts een jaar samen en schonk een zoon het levenslicht. Niemand heeft ooit de geschiedenis van dat inar gehoord. Speed zelf sprak er nooit over. Een snoevend, praatziek man in alle andere zaken wat zijn leven betreft en met zeer weinig achterhoudendheid, welke een kenmerkende eigenschap is van zi|n volk had man noch vrouw van zijn kennissen hem ooit zijn vrouws naam nn haar dood hooren noemen. Niemand vroeg hem er naar en het zou velen verwon derd 1 pt>';en, zeker niemand meer dan de le den .van ..familie- waaruit hü haar genomen had, dat ziin liefde voor hnor diende te worden gerangschikt onder de groote, bijna sublieme hartstochten, die zeer zeldzaam zijn. Dit ech ter belette hem niet te hertrouwen. Den twee den keer huwde hij uit doelmatigheid en oro hooger te klimmen cn ook omdat hij zag, dat zijn huis te gronde ging en zijn moederloos kind hopeloos verwaarloosd werd. Hij trouwde met Mary Barclay, de leelijke dochter van zijn ouderen deelgenoot en beves* ligde dus zijn eigen positie en, in gewone tool, vaarde hij er wél bij. De eenige voorwaarde was, dot hij bij zijn eigen naam dien van Brclay zou voegen. Hij kon haar geen liefde schenken, maat zij had voldoende voor beiden. Zij had hero liefgehad, zelfs voor dot hij met Eind Ferrars in het huwelijk getreden was, op wier herin nering zij haar geheele leven jaloersch was gebleven. Misschien kon zij donrom nooit werkelijk een moeder zij voor den kleinen jongen. Zij kreeg hem, toen hij nog jong was. Het was vreeselijk voor de Ferrars familieleden geweest en het werd door hen diep gevoeld, toen Speed her trouwde, kort nadat een jaar sedert Enid's dood verloopen was. Hij had hun toestemming niet gevraagd, had ze niet eens geschreven, om hen in kennis tet stellen van zijn voornemen, maar liet hu» den stap, dien hij gedaan had, lezen in de ko lommen van de Morning Post. Zij trokken hu» handen van hem af als familie, nadat ze nog een vergeefsche poging hadden gedaan, den kleinen jongen van hem weg te nemen. (Wordt vervolgd)1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1