MONOPOLE" LIPS' SAFE-INRICHTING NI Middenstands Credietbank BUITENLAND. pilHEHEIITSPIUSj^T^Z^ „DE EEMLASSSDER" EERSTE BLAD. 33 Kotel Café Restaurant Zondag 29 Januari IA' GESRACHT Ho. 4. TELEPHOQH Ho. 33 Deposito- Rente: 20e Jaargang No. 180 fci p«t 3.—. per week (met eratij Ttrrekcru* fcgen ongelukken) f 0.17». «ixoudeiljjke nummer» y cxis. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER i J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWV. TEl INT 513. Politiek Overzicht 'Wij geven hier de vertaling van de rede van ^en Duitschen Rijkskanselier in den Rijksdag: De kwestie van de schadeloosstelling is zoo- jee! een vraagstuk van buiten- als van binnen- landsche politiek. Aan deze cardinole kwestie Ixeeft de regeering de laatste weken haar voor- Aaamsten arbeid gewijd en zij heeft er al haar jorgen toe uitgestrekt. Daarna zette de rijkskanselier uiteen de ont wikkeling, die zich den laats ten tijd ten aanzien ran 't vraogstuk der schadeloosstelling voltrok. Het door de commissie van herstel te Cannes jjeëischte programma zal morgen in den vorm van een kort memoiandum met verklarende bij logen aan de commissie van herstel worden over handigd. De rijkskanselier zegde in dit verbond dT. Rathenau dank, die, met medeweten van de regeering, in de hoedanigheid van particulier, besprekingen te Londen en Parijs heeft gevoerd. (Toejuichingen). De kanselier legde er den nadruk op, dat het te Cannes voor de eerste maal was gelukt op on gedwongen wijze den toestand von Duitschland uiteen te zetten. Deze conferentie heeft Duitsch land tot de eerstvolgende conferentie als deelne mer uitgcnoodigd, waar met name over de kwestie ran de redding van Rusland en Midden-Europa uit hun economisch isolement zal worden be raadslaagd. Wij juichen dezen wederopbouw van Rusland toe. Wij zullen naar Genua gaan met de leus, welke ook die van 't conferentiepro- gTomma is: overeenstemming tusschen alle na ties, armen en rijken, winnaars en overwonne nen. Daarna preciseerde de kanselier Duïtschland's positie ten opzichte van Frankriik. De Duitsche politiek neemt tegenover elke Fronsche regee ring, hetzij deze door Briand, hetzij deze door Poincaré wordt geleid, dezelfde houding aan, n.l. de uit eerlijken vredeswil en nuchter, klaar besef ven de reëele politieke machtsverhoudingen blij kende bereidwilligheid in zoover Frankrijk's be langen te bevredigen, als in onze macht ligt. De rijkskanselier stelt zich van de lange som'iv- Bprckingen der leidende staatslieden over een historische ontwikkeling niets voor op 't oogen- blik, dat het erop aankomt de grondslagen voor eon vreedzame en ge1ukk;ge toekomst van Europa te zoeken. De rijkskanselier sprak na- diukkeüjk de eerste rede tegen van Poincaré, vaardoor de indruk moest worden gewekt, dat over o Duitschland nog heelemoal niet begonnen is zijn compromis, waarmee alle partijen, van de Duit- leidt cn de Duitsche regeering daarom de be schuldigden aan de geallieerde mogendheden moest uitleveren. (P f u i-geroep rechts). Het ver wijt van partijdigheid tegen 't Reichsgericht en het besluit der commissie moet zoo scherp mo gelijk van de hand worden gewezen. Op onbe perkte wijze is geput uit het beschuldigingsma teriaal der geallieerden. Uitdrukkelijk is er door personen uit neutrale stoten en door leden van de Engelsche delegatie op gewezen, dat de processen het karakter droegen van algeheele onpartijdigheid. Hij hoopte, dat de Opperste Raad het rapport der commissie niet zou be schouwen els grondslag voor een verzoek om uitlevering. De Duitsche regeering verkeert ook thans nog in de psychische onmogelijkheid tot de uitlevering over te gaan. Geen Duitsche regee ring kan zich handhaven, die aan de uitlevering, gedwongen, gevolg zou willen geven. (Leven dige toejuichingen). Wanneer de Fransche regeering deze cn an dere vraagstukken wH gebruiken om opnieuw het stelsel van garanties en strafmaatregelen toe te passen, dat op noodlottige wijze non redelijke regeling tusschen Duitschland en Frankrijk be moeilijkt, zullen wij tegenover dit negatieve pro gramma een positief programma plaatsen, dot naar wij hopen zoetjesaan ook voor de open bare meening in Frankrijk een licht zal doen op gaan. Het belangrijkste programmapunt is het spoe dig herstel van 't verwoeste gebied. Reeds in de nota van 23 April 1921 verklaarde Duitschland zich bereid aan den wederopbouw met alle krachten en middelen mede te werken en reke ning te houden met eiken wensch der betrokken mogendheden. Tn de overeenkomst van Wiesbaden is met het Fransche verlangen om tot de wederopbouw- leveronties over te gaan ondanks den onTunsti- gen toestand der Fransche financiën rekening gehouden. Ook voor 1022 is een bevredigende regeling van bet vraagstuk dor schadeloosstelling niet denkbaar, wanneer niet het herstel van Noord-Frankrijk op den voorgrond wordt ge- plpatst. Wanneer wij met betrekking tot dit en andere vraagstukken bereid zijn Frankrijk ge noegdoening te verschaffen, dan verwachten wij, dat Duïtschland's vrees wordt weggenomen, die het tot dusver koesterde voor zijn staatsvrijheid en onschendKsorheid van ziin grenzen. Wat de eisch betreft de Duitsche begrooting in evenwicht te brengen, zijn de belangen der geallieerden en van Duitschland volkomen iden tiek. De regeering beijvert zich daarom haar uit komsten te vermeerderen, haar uitgaven in te krimpen en het deficit van 't budget te doen ver dwijnen. Daarna geeft de rijkskanselier oen overzicht het heden tot stand gekomen belasting verplichtingen inzuke de schadeloosstelling te j sche Volkspartij tot de meerderheidssociolTsten, vervullen. Duitschland heeft alleen sinds de aan- j zich heb^n vereenigd. Door 14 belastingwetten vaarding van 't Londensche Ultimatum aan de worden de staatsinkomsten van 55 millioen tot Entente in contanten 11.08 millioen mark in goud ICO milliard verhoogd. Door een gedwongen en in notura 420 millioen mark in goud betaald. lecn:ng van 1 milliard in goud, die drie jaar lang Hierbij kwamen 500 millioen mark in goud bij veTreken;ng. Ook de sinds het sluiten van den wapenstilstand tot het Londensche ultimatum ge dane betalingen mag men niet bu:ten rekening laten: aflevering van de handelsvloot, locomo tieven, spoorwegwagens, zeckabels, enz. Poin- coiré is erhter verder gegaan, teen hij zeide, dat Duitschland niet h~eft willen betalen en met opzet een politiek heeft gevoerd, die leidde tot verrijking ven zich zelf en benadeeb'ng van de Fnnsche financiën en belangen. In de rede van Poncarc komen vrij ten aonrien van Duitsch- «"een rente geeft, zullen de middelen voor cre- dief^n worden verkregen, die door de rijhsbe- grootingswet voor 1922 bereid zijn gesteld en niet voor verkeersinrichtingen bestemd zijn. De Britsche premier maakte de opmerking, dat de wereld niet gezond kon worden, warneer niet het vertrouwen van volk jegens volk, regeering jegens regeering, economie jegens economie te rugkeert. Hiervan hangt ook het heropleven van den handel of. Deze woorden kon elk politicus, wien het om de pacificatie der wereld, het weer ~-y «ïe been brengen van 't economisch leven en land's financiën en econom^chen toestond ver- het welzijn der volkeren is te doen, ondeischrij- wij en tegen, die op een volkomen onvoldoendeven. Be vat dit woord op als een groote politieke opvatting van den economischen grondslag en bekentenis. Ook de Duitsche democratie dringt TV1 J._ J 1. I 3e Duitsche ontwikkeling in den laatster tiid be rusten en die wij sinds maanden ons beijveren door een ernctige en waararbt'^e opheldering te tviet te deen. De verwijden van Po:ncnré wekken den indruk, alsof wij in Frankrijk voor doove deuren hebben gepredikt en men daar niet naar ons wil luisteren. De beweringen, als zou Du'tscbland stelselmatig ziin staatsinkomsten vernv'r.deren, als zou het minder belastingen heffen don Frankrijk en na laten ze te innen, als zou bet door een kunst matige inflatie de export-industrie begunstigen en als zou het aansturen op een staatsbankroet, on vertrouwen aan en we! op grond van-hetgeen zij tot dusver heeft gepresteerd. De wereld en de volkeren v/enschen den vrede en een vrijen weg voor nieuwen opbouwenden arbeid. De oorlogsgeest moet met de oorlogsbijl begraven zijn. De machtsnolit^k heerschte zeven oorlogs jaren langj Het Europeesche staatsbestuur is daardoor een ruïne geworden. Niet te noemen cultureele waarden zijn vernietigd. De politiek van 't eenzijdige machtsverlangen domineerde ook sinds den wapenstilstand, maar loste niet de groote vraagstukken op, die uit den oorlog zijn voortgekomen en wees niet den weg, die leidt tot Dir. Streefkerk ten Klooster. Matinée ran 2J— 5 unr D.ra- Concert 8 10* Otke&i EiïSSiÜiSLE L£ F£bRE. Het gTOote woord, dot onlangs in Engeland werd gesproken: „Vrede op aarde, in de men- schen een welbehagen" zou heel de wereld troost kunnen brengen. Maar de vrede is slechts voor hen, die van goeden wille zijn. Hij wordt in Duitschland door een vasten wil gedragen, die, door een sterke parlementaire meerderheid ge steund, door de overwegende meerderheid van 't volk tot uiting komt. Wij hebben blijk gege ven van onzen goeden wil en zullen er voortdu rend blijk van geven in 't volle vertrouwen, dot aan dien goeden wil als het beste wat in den mensch sluimert, do rechtvaardige appreciatie der wereld niet kon worden onthouden. (Storm achtig applaus). Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 27 Jan- (N. T. A. Draadloos). Volgens bericht uit Washington heeft Amerika een tweede uitnoodiging ontvangen voor <le conferentie te Genua. B c r 1 ij n, 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos). Te Washington wordt vandaag kabinetsraad ge houden over de deelneming aan de confercntio te Genua. Het Amerikeansche standpunt. Volgens den Waïhingtonschen correspondent i van de Daily Mail wordt verklaard, dat het I voornaamste bezwaar van president Harding en zijn raadslieden tegen deelneming aan eenige ïnternotionale bond van burgemeesters. Een groot aantal Engelsche burgemeesters heeft, eergisteren te Parijs een conferentie met Fransche burgemeesters gehouden. Zij spraken zich uit ten gunste van de oprichting eener in ternationale verecniging van burgemeesters, die zou bijdragen tot de versterking der vriend schapsbanden tusschen de naties. STAKING IN IERLAND. Londen, 27 Jon. (R.) Terwijl de stoking aan de Dublin en South Eastern Railway is opgeheven, zijn thans naar aanleiding van loon- kwesties stokingen uitgebroken bij de Cork-* Bandon- en Southcoast Railway, waarvan alle diensten zijn gestaakt en bij de Great Southern and Western Railway, waar hedenavond een algeheele stopzetting wordt verwacht. Even eens hebben 600 arbeiders van de Grand Ca nal Company te Dublin, alsmede 300 haven arbeiders in die stad het werk neergelegd. DE IE.QSCHE KWESTIE. De overeenkomst tusschen Noord- en Zuid-Ièrlond. L o n d en, 2 7 J a n. (R.). In verband met den verbeterden toestond te Belfost als gevolg van de jongste overeenkomst tusschen den premier van Ulster, sir James Craig, en het hoofd der regccring van Zuid-Ierland, Collins, zal het verbod voor de inwoners om tusschen bepaal de uren van den nacht hun woningen te verla ten, welk verbod zestien maanden geleden Europeesche economische conferentie op het j wer'd of(,ekondi d Tan Maandag af niet meer oogenblik bestaat in het in gebreke blijven van I van |(rac[lt 2jjn ziin verwijten, die blijk geven von een opper- j bet herstel. In het feit, dat de economische ellen- vlakkig waomemen der Du't'che toestand»n en dezegevierde, tot een economische nood der een onvoldoend economisch in'VM, en telkens terugkoeren in de rede van den Franschen mi- nis tor-pre^dent. Wij.zullen de verplichtingen om onzen finon- cieelen en economischen toestand, enz. uiteen te zetten ingevolge de wensrhen van de commissie van herstel vervullen en daarbü ingaan te^en de hardnekkige dwalingen, die wii in de rede van Poincaré moesten tegenkomen, hoewel wij aan nemen, dat zii door de uiteenzettingen. d;° wij tot dusver hebben gedaan, ziin gecchokt. Veel ral er van afhangen, welke u;twerking onze uit eenzettingen zullen hebben, nog m^er zal er van afhangen, of d« Fransche regeering bereid is haar invloed te ondergaan. De verklaring van Poincaré, dat Frankrijk niet door wraakzucht en haat of door egoïsme zich laat leiden, kan een belofte zijn. De rijkskanse lier was geneigd dit te gelooven, maar 't zou moeilirk rijn in Duitschland een dergelijk opti misme te propageeren, wanneer men b.v. de houding van den Franschen minister-president ten aanzien van de z.g. oorlogsmisdadigers in aanmerking nam. De minister-president had na- drukkelijk zich vereenigd met het besluit van de commissie, dat hot toevertrouwen van de verdere gevallen aan 't Reichsgericht tot geen resultaat 6en jaar vast 5«0 zes maanden opzegging 4>/3°/o een daq 3»/*®/0 overwinnaars wordt en zich uitbreidt tot een economische wereldcrisis; ligt een harde econ< mische logica. Het zedelijk economische inzicht kan geen geweld worden aangedaan, zonder dat het fijn-gelede organisme der wereldeconomie schade lijdt. De wereld moet de waarschuwing der tegen woordige werkloosheid in verband met het vraagstuk der schadeloosstelling begrijpen. On der de heerschappij der tegenwoordige eischen inzake de schadevergoeding is in den wereld handel de grootst mogelijke verwarring ingetre den. De èl te groote omvang van de schadeloos- stellingstoak moet leiden tot de ellende van tol van volkeren in alle deelen der wereld. Een politiek van geweld loopt uit op een politiek der ellende. De mannen der wetenschap moeten ter vaststelling van één doel, n.1. den opbouw en vooruitgang der volkeien bijeenkomen. Ver strekkende productieve maatregelen, om de ma laise uit den weg te ruimen, zullen het voor naamste doel van Genua moeten zijn. Duitsch land zal niet met leege handen en niet slecht als indiener van verzoekschriften, maar als een, uit ervaring puttend, deelnemer en pionier op de nieuwe wegen verschijnen. Wij mcenen het met alle mogendheden eens te zijn, dat de weder opbouw van Rusland slechts in overleg met dit land zelf kan worden uitgevoerd. De voorstellen van drie zijden om gemeenschappelijk met ons hieraan te.arbeiden, juichen wij toe. Wij vinden echter zee\ bedenk el ijk de politiek, die Rusland als een kolonie beschouwt en behandelt De laatste dagen heeft een man de oogen gesloten, wien 't herstel van den vrede der wereld, de grootste behoefte zijns horten was, n.l. paus Benedictus XV. Ik spreek er uit naam der rijksregeering mijn leedwezen over uit, dat Duitschland en heeL de wereld een grooten vol keren- en menschenvriend en den voornaamsten bevorderaar van den vrede heeft verlóren. De paus heeft reeds op 1 Aug. 1917 tot de hoofden der belligerenten een noodkreet gericht om vrede, waar ten nadeele der wereld niet naar is geluisterd, maar die heden ten dage nog even dringend ia de uitgenoodigde mogendheden, voornamelijk Polen, Frankrijk en Rusland, om in voldoende mate hun bewapening te beperken. Het op de been houden van deze groote legers belet vol gens de Amerikaan^che regeering den terug keer van millioencn mannen tot productieven arbeid en is oorzaak van de voortgezette acti viteit der bankbiljettenpers van de legeeringen en de circulatie van fabelachtige bedrogen van papieren geld. De Amerikoonsc.he regeering is verder van oordeel, dot een spoedige en rede lijke regel'ng van de schadeloosstellingskwcstïo noodzakelijk is voor het economisch herstel van Europa en dat het, totdat dit is geschied, vooi Amerika geen nut heeft aan eenigerlei conferentie deel te nemen. DÉ DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 2 7 Jan. (Havas). Officieel. De Duitsche regeering heeft heden bij de aangewe- i zen bonken 31 millioen gouden marken gestort, welk bedrag het alle 10 dogen moet storten, tot een defenitieve regeling is getroffen omtrent het betalingstelsel voor 1922, overeenkomstig de beslissingen van Cannes. De nota aan de commissie van herstel. Par ij s27 Jan (Havas). De Duitsche re geering heeft de garantie-commissie te Berlijn den tekst overhandigd van het program der be talingen in contanten en natura voor 1922, als mede het ontwerp nopens de fiscale hervormin gen met de waarborgen, die door de confe rentie van Cannes waren gcëischt. Een bijzon dere koerier zal deze voorstellen aan de com missie van herstel te Parijs ter hand stellen. DE DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. Zooals aan het Bcrl. Tageblott uit spoorweg kringen wordt geschreven, aldus een Berlijnsche correspondentie in 't Hbl. van 27 Jon., wordt in den boezem der rijksvakvereeniging van spoor wegambtenaren stelselmatig op een olgemecne spoorwegstaking in geheel Duitschland aange stuurd. De meerderheid van het bestuur denkt niet aan vreedzame oplossing der quaestie. De radicale richting, te weten een ged?elte der machinisten, wil. de staking tot eiken prijs. Op de biieenkomst ven het uitgebreide be- sluu? der rijksvakvereeriging hebben de ver tegenwoordigers der machinisten er met ondub belzinnige woorden oo gewezen, dat de staking komen moet, daar and-rs de organisatie ineen stort. Verder werd verklaard, dat in verband met de loonquaestie alleen de massa niet tot staking kon worden gebracht. Er moeten nog m-er moFeven worden aangeveerd. Men ver- wirst daarbij o.a. naar de wet op den arbeids tijd. Na vele opgewonden stemmingen slaagde men er eindelijk in een meerderheid te verkrijgen voor een staking, zonder referendum onder de leden. Vele honderdduizenden leden kunnen thans van het hun toekomende recht lot stam men geen r^bruik maken. Zij worden dus, of zij willen af niet tot staking gedwongen. In een rede te Belfost zeide sir James Craig heden, dat hij met het oog op de ges'oten ove-- eenkomst de beste verwachtingen koesterde voor geheel Ierland. Hij zou voorstellen de bij eenkomst van het parlement vnn Noord-Ierland voor een week of langer uit te stellen, omdat hij hoopte dan in staat te zijn mede te dee len, dot nog verdere vorderingen waren gemaakt in den zin von bovengenoemde overeenkomst. DE DOOD VAN DEN PAUS. De verkiezing von een nieuwen paus. Aan het Centrum ontleenen wij de volgen de bijzonderheden Voor de tweede mooi geschiedt thans de Pauskeuze volgens de Constitutie van Paus Pius X „Vacante Sede Apostolica" van 25 De cember 1904. Canon 160 van het Kerkelijk Wetboek bepaalt „De keuze van den bisschop van Rome wordt alleen geregeld door de Const. van Pius X Vacante Sede Apostolica van 25 December 1904". D--ze Constitutie bepaalt in Titel I, Hoofdstuk V, dat de eerste negen dogen na den dood des Pauken de Kardinalen rouwplechtigheden zullen verrich ten, de laotste drie dogen met gtootere solem niteit op den laatsten dag zal door een geestelijke een lükrede gehouden woiden. Volgens Titel II, H. I., n. 33 moeten de to Rome vertoevende kardinalen gedurende die dogen de komst afwachten der buiten Rome vertoevende kardinalen. Zijn die dagen ver- loopen, dan moet onmiddellijk tot het con claaf en de verkiezing worden ove_geg°.nn. Op den elfden dag na 's Pausen dood zat des mor gens in dc Sint Pieter of op een oudere geschik te plaats door den Deken der kardinalen de H. Mis van den H. Geest worden opgedragen, waarna een toespraak zal worden gehouden door een prelaat of een anderen geestelijk over de verplichting der kardinalen met terzijde-'el- r.g von alle privaat belang zoo spoedig mo gelijk een nieuwen Opperherder der Kerk te kiezen (Titel II H. III, n. 44). Onmiddellijk na de godsdienstplechtigheden of tegen den avond moeten de kardinalen zich processiesgewijze naar het conclaaf begeven cn nadat de voor geschreven handelingen gesteld zijn, wordt het conclaaf gesloten. Den volgenden dag wordt aanstonds na de H. Mis, waardnder de kardina len de H. Communie ontvangen hebben, en na het bidden van het Veni Creator met O;otie tot de verkiezing overgegaan. Daar Benedictus XV gestorven is op 22 de ze', zal het conclaaf beginnen op 2 Februari, op 3 Februari zal dus de verkiezing van zijn opvol',er een aanvang nemen. Volgens Titel II, H. V, n. 54 zal de verkie- ring plaats hebben door een compromis of door stemming. Het compromis moe» w^den goedgevonden door a 11 e nanwez.ge kardina len, deze wijzen drie of viif of zeven uit bun midden aan, die volgens door de andere kar- dinalen te maken voorschriften de keuze zullen doen. De stemming is de gewone wijze der paus keuze Iedere kardinaal brengt volgens nauw- Zaterdag 28 Jauuari 1922 PRIJS DER AOVERÏÏHÏlEH met inbegrip van een bcwi)snummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbio dingen en Liefdadigheids advcitenticn voor de heifi der pri)» Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideeiige bepalingen voor het ad ver leer en. hens cuculaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. keurig gegeven voorschriften zijn stem uit| wettig gekozen is hij, dio twee derden de^ uitgebrachte stemmen op zich heeft vereenigdg Omtrent de personen, dio verkiesbaar heeit de Constitutie van Pius X geen bepalin*. gei». Zoo de gekozen© geen priester of bi»t schop is, zol hij gewijd of geconsacreerd worv! den door den deken von het kardinaals-collcget of volgens Canon 239 n. 24, par. 2 door dcnl onderdeken, zoo de deken afwezig is, en is ooB deze afwezig door den oudsten kardinaal-bist schop Sinds het einde der veertiende eeuw, vnna( Bonifacius IX, zijn steeds kardinalen tot Pnu^ gekozen en deze waren sinds het begin dea zestiende eeuw, vonaf Clemens VU, steeds l»at lianen. Aan don canonisch gekozen© vraagt do ken in naam van het H. College der kordinK len, of hij de verheffing op Petrus' Stoel aan vaardt. Zoo de gekozene zijne verheffing aanvaardt, is hij, zoools do Constitutie van( Pius X zegt. Tit. II, H. VII, no. 88, „door d* aanname zelf terstond de ware Paus, verkri icfll hij cn kan hij uitoefenen met de daad de volldl cn volstrekte rechtsmacht over de geheeld wereld". Niet van de Kerk, maar van God zeil ontvangt de nieuwe Paus dc opperste rcchtJM macht (Can. 21^) K. W.), welke volgens Can." 218 geldt niet alleen in zaken, die op gelooi cn zeden, maar ook die op dc tucht en het be«i stuur der Kerk over geheel dc aarde verspreid^ betrekking hebben. Vandaar ook dnt de Paus volgens Can. 221 geldig zijne waardigheid V.n^f neerleggen, zqnder dat doorvoor de aannam^ der kardinalen of onderen gevorderd wordt. Volgens Tit. II, H. VU, no. 91 wordt de nieu* we Paus gekroond met de tinor dooi den oud* sten der kardinaal-diakens. Deze kroning ge* schiedt op den volgenden Zon- of Feestdag nd de plechtige H. Mis, door den Paus opgedra* gen. Getooid met den mijter begeeft zich d« Paus op de sedes gestatoria naar de Contessid Petri (aldus Pius X Benedictus XV is gekroond In de Sixtijnsche kapel) daar neemt een detj kardinalen-diakens de mijtor af, waarna d« oudste kardinool-diakcn hem de tiaria opzet^ met de woorden Neem ann dc met drie kronen gesierde tiara, en weet, dat gij zijt de Vadef van vorsten en koningen, dc Bestuurder def wereld op aarde, de Plontsbeklecdei van on* zen Zaligmaker Jezus Christus, aan Wien is ee* en glorie in dc eeuwen der eeuwen. Sneeuw in Noord-ïtolië. B r i e g, 2 6 J a n. (B. T. A.). Een lawine heef! den spoorweg tusschen Vnrzo cn Preglia (dflt Simplon) bedolven, waardoor het spoorweg* verkeer daar ter plaatse is gestremd. De Orient* expres is nu longs de Gothard-lijn gereden. DE OOSTENRÏJKSCHE KABINETSCRISIS OPGELOST. Weenen, 27 Jan. (W. B.) Overeenkomstig hot voorstel van de centrale commissie uit den Nationolen Raad is het nieuwe kabinet als volgt samengesteld: bondskanselier en minister van binnenInndsche zaken is Schobcr; dc minister van landbouw neemt voorloopig de leiding van het departement von binnenlondsche zaken op zich. Overigens geen verandering. Schobcr heeft zijn herkiezing oangenomen. Poolsch gczantschopsgcbouw verbrand. B e r bij n, 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ta Moskou is het geheel© Poolsche gezontschops* gebouw verbrand. Een Amcriknanschc landbouw-confcrcntie. Washington, 27 Jon. (R.) Op de hictt g-'houden nationale londbouwconfercntie is com resolutie nongenomen, waarin non dc landbouw- afgevanrdigden in het C ngres wordt verzocht er bij de regeering op aan te dringen de hulp in te roepen van de londbouwconferentie om meda te werken non het herstel van Europa, öok be* sloot de conferentie aan de boeren den rond ta geven om de productie van bepaalde gcwo<^oni te beperken om te komen tot een betere vendee* ling van de verschillende oogsten. Brutale bankroof. Pittsburg, 27 Jon. (R.). Vijf roovera drongen vanmorgen het gebouw binnen van dd First National Bank in een voorstad van Pitts* burg. Zij doodden den kassier, sloten vijf be* dienden en vrouwelijke cliënten in een kluifl en maakten zich met 30.000 dollars ann gold en woardc-popicr uit de voeten. Zij reden in een auto weg, maar ontmoetten een andcro outo, met politieagenten bemand, die op weg} waren naar de bonk. Er werden schoten gewis* seld. De roovers lieten hun auto in den steeli en vluchtten. De politie volgde hen echter ojr de hielen. De bandieten vluchtten dc hoofd* straat is, waar zij op de politie vuurden, did terug schoot. Een groote menigte was getuigd van het gevecht. De politie slaagde er in het geroofde weer in handen te krijgen en nam dd auto der bandieten in bezit Pittsburg, 27 Jan. (R.). De politie heefl maar drie roovers gearresteerd. Eén van hert is een vrouw. De anderen konden ontsnappen* Volgens een later bericht hadden de band<e* ten voor ongeveer 100.000 dollar gestolen. Dflt gehecle buit is in' beslag genomen. SPANNING TUSSCHEN MEXICO EN GUATEMALA. De oorlog verklaard P a r ij s, 2 7 J a n. (B. T. A.). De avondbladen melden, dat de staat van oorlog tuschcn Mexicd en Guatemale is afgekondigd. De MexicaansehM gezant te Guatemala is teruggeroepen. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 27 Jan. (R.). De be< sprekingen tusschen de Kamer voor het mijn* wezen en het verbond van fabrikanten zijn het doode punt gekomen. In de jongste bijeen* komst heeft een van de vertegenwoordigers de< mijnwerkers gezegd, dat de regeering en d# Kamer elkaar om den tuin leidden. Een ander ze^ dat de miinwerkers het pleit niet zoudei^ ver* liezen, zonder dot bloed zou vloeien. De instel* ling voor Iw huiswaarts zenden der inboorl'n* gen meldt, dnt in de drie weken van de «taking 410CO inboorlingen uit de mijnen naar huis - gezonden, wat werkloosheid voor 3700 bl -n* I en beteekent, zelfs al zou de staking I «unid* dellijk eindigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1