wnumnn zl7£ EEMLANDER" BUITENLAND. LIPS' SAFE-IWRIdHTINC BINNENLAND. Het Verinrpo Tehuis H*. MiihtensfeiHs LA GWACHT h 4. h 35 neposito-Ren'e: FEUILLETON. 20e Jaargang No. 184 per poet f r— T*t TerTek" n* tegen ongelukken) f 0.17», eJiondeiüjke nnmtnc* 0.0Ï. 9 9 B"* DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTV.'A' TEl INT 513 Donciertiag 2 t-eoruKri 1922 MIS DER ADVfRÏEüiï me: inbegrip van eea bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Lietdadigheids-adveitentiëo voor de helft der pri}» Voor handel co bedrijf bestaan zeer VKxndcelige bepalingen voor het advcrlecrcn. Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichte*. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. De vlootovercenkomst goed- gekeurd. Washington, 1 F e b r. (R.) De vijf mogendheden hebben haar formeele goedkeu- Hng gehecht aan het vlootverdrag. Washington,! Febr. (R.) Toen Hughes hot vlootverdrag ingediend, zeide hij, da. waar schijnlijk geen verdrag van grooter beteekenis boit behandeld was. Het beteekent een ontzag lijke besparing aan geld, en maakt een einde ^an de mededinging ter zee van de volken, ter wijl het de veiligheid der mogendheden niet in t minst aantast. Het vlootverdrag bevat de, reeds bekende, HJsten von de groote schepen, welke elke der fijf mogendheden mag bezitten. Voor de Ver- •enigde Staten is de tonnemaat hiervoor 500,650 ton, voor Groot-Britannië 580,450, voor Frank rijk 221,170, voor Italië 182,800 en voor Japan 301,320 ton. Alle meerdere groote schepen, gebouwd of op stapel, wanneer het verdrag van kracht wordt, moeten woiden geschrapt, terwijl ter vervanging van verouderde schepen de Ver- eenigde Stoten en Groot-Britannië nieuwe sche pen mogen bouwen tot een tonnenmaat van 525,000 ton. Jopan 315,000, Frankrijk en Italië 170,000 ton. Geen der groote schepen mag kanonnen voeren, waarvan het kaliber 16 Inches overtreft, en de andere schepen geen gTOOtere kanonnen dan van 8 inches. Het ver- drag houdt ook in de overeenkomst betreffende de versterkingen der eilanden in den Stillen Oceaan. Het verdrag blijft van kracht tot 31 December T936 cn moet twee jaren te voren worden op gezegd zoo geen der mogendheden het heet opgezegd, blijft het telkens weer voor twee Jaren van kracht. Gifgas cn duikbooten. Washington, 1 Febr. (R.). De confe rentie heeft heden het verdrag aangenomen, waarbij het gebruik van giftige gassen in den oorlog wordt verboden en het gebruik van duik booten wordt beperkt. DE CONFERENTIE TE GENUA. Frankrijk aanvaardt de uitnoodiging. P a r ij s, 2 Febr. (B. T. A.) De Petit Parisien meldt, dat de Fransche regeering gisteren aan Ronomi berichtte, dat zij de uitnoodiging voor Genua aanvaardt. B e r 1 ij n, 1 Febr. Gelijk reeds uit Rome, zoo wordt thans ook uit Londen gemald dat van een uitstel van de conferentie te Genua geen sprake kon zijn. Beginnende 8 Maart zal de conferentie ongeveer dri&jgfken duren. Alle uit- genoodigde staten, behalve Amerika, zouden de uitnoodiring tot deelneming aan de conferentie reeds hebben aanvaard. DE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND Tusschenkomst der intergcallieerde commissie. Keulen, T Febr. (W. B.). D*» intergeal- lieerde spoorwegcommiss:e e Wiesbaden heeft bekend gemaakt, dat de commissie voot het Rijnland te Koblentz, in overeenstemming met den bevelvoerder ovpt het Rünleger, heeft besloten, een staking van de spooi wegmannen in het bezette gebied niet te dulden. Ben jaar va?t 5«„ zes maanden onzetïö'nq 4 dasj 31 O ,o Ook de voorzitter van de rijksvakverqeni- ging in het district Keulen heeft verklaard, dat die vereeniging heeft besloten, de staking niet uit te breiden tot het bezette gebied. De „Berlijnsche gckkcnpolitiek." Berlijn, T Febr. (N. T. A. Draadloos). In het bestuur der rijksvakvereeniging dat, zooals men weet, met 20 tegen 15 stemmen en 1 blan co tot de staking heeft besloten moeten de he- aadslagingen zeer scherp geweest zijn, zoodat de beraadslagingen moesten worden geschorst. De spoorwegautoriteiten hebben hunne maat regelen getroffen De technische noodbrignde is tot ingrijpen bereid. In Zuid-Duitschland bestaat weinig neiging tot staking. De spoorwegbeamb ten in Wurtemberg hebben zich bij de vakver- eenigingen van Beieren aangesloten in hunne afwijzing van de „Berlijnsche gekken-politiek" B e r 1 ij n, 1 Febr. (W. B.) Het hoofdbestuur der Vak vereeniging van Duitsche Spoorbeamb ten heeft een bësluit genomen, waarin vastge steld wordt, dat de rijksvakvereeniging, die de staking proclameerde, nagelaten heeft zich me* de overige groote spoorwegorganisaties in ver binding te stellen, waardoor reeds bij voorbaat de staking geen afdoend resultaat kon hebben, Onderhandelingen zijn met de regeering aange knoopt, die tot een voorloopig resultaat leidden. Gezien den errrstigen toestand waarin het Duit sche volk verkeert, in het bijzonder ten opzichte van het buitenland, weigert de vakvereeniging aan den oproep van de Rijksvakvereeniging ge hoor te geven. De gevaren die een staking voor dc arbeiders in de groote steden en voor de zuigelingen zou medebrengen, zijn zoo groot, dat zij zich niet mede schuldig wil maken om deze ellende nog te verergeren. Berlijn, 1 Febr. (W. B.). Ter uitvoering van de verordening van den .ijkspiesident te gen de stoking der spoorwegbeambten, welke steking verboden is, terwijl de annsporing tot staking strafbaar is gesteld, heef* dp president der Berlijnsche politie bepaald, dnt nlle gelden voor het voortzetten der stoking bestemd, in beslag moeten worden genomen. Verder moet worden verhinderd, dat er oproepen tot staking worden gedrukt; als ze gedrukt zijn, moeten ze in beslag worden genomen. Personen, die sta- kinen uitlokken of volgens par. 3T6 var» het strafwetboek strafbaar zijn, moeten worden ge arresteerd. München, 1 Febr. (W B.'; He* Beiersche spoorwegpersoneel keurt de houding der rijks vakvereeniging af en denk: niet oan staking. Duitsch schip naar Engeland. Londen, 1 Febr. (V. D.). Het grootste stoomschip ter wereld, dut vroeger „Bismarck" genoemd werd, is bijna voltooid in Duitschland en zal binnen enkele weken worden afgeleverd aan de Britsche White Star Line. Het schip, hptwelk 56.000 ton meet, werd door de commissie van herstel van de Hamburg- Amerika lijn verkregen en van deze gekocht door de White Star Company. Onder den nieu wen naam „Majestic" zal het in dienst worden gesteld in de lijn SouthamptonCherbourg— New-7ork. OPPER-SILEZIË. Berlijn, T Febr. (B. T. A.) De Fransche ambassadeur alhier, die zich naar Parijs zou be geven om met den minister-president te confe reren, ontving van Poincaré het verzoek om op zijn post te blijven, ten einde van de Duitsche regeering opheldering en de door de Fransche regeering noodig geoordeelde schadevergoeding te vragen in verband met een aanval waarvan Fransche soldaten te Petersdorf het slachtoffer zijn geworden. Parijs, 1 Febr. (B. T. A.) De „Temps" schrijft: Volgens berichten, thans te Parijs ont vangen, hebben er te Petersdorf wel huiszoekin gen plaats gehad en werden daarbij wapens, mu nitie en uitrustingen gevonden, maar tot nog toe is er geen bevestiging ontvangen van de bloedige incidenten, waarvan Wolf [-telegram men melding maakten. B e r 1 ij nT Febr. (V. D.) Over Gleiwitz in Opper-Silezië is de staat van beleg afgekondigd wegens schietpartijen in Petersdorff tusschen burgers en Fransche soldaten, die aan weers zijden menschenlevens gekost hebben. De ontvluchting van luitenant Dittmar. Keulen,lFebr. (W. B.) De bladen te Ber lijn melden, dot de Engelsche gezant de Duit sche regeering om mededeelingen heeft verzocht omtrent de vlucht van den eersten luitenant tfr zee Dittmar. Tot nog toe ontbreekt elk spoor van den vluchteling. De Belgische begrooting. Brussel, 1 Febr. (V. D.) De minister van financiën heeft verklaard, dat de begrooting voor 1922 7450 millioen bedraagt, tegen 8700 mil- liocn in 1921. Toen waren de inkomsten in ge breke voor vier milliard, thans nog voor één milliard. Waar in 1921 de gewone begrooting in deficit was voor 200 millioen, was thans het evenwicht hersteld, niettegenstaande verschillen de posten van de buitengewone begrooting op de gewone waren overgebracht. Mond- cn klauwzeer in Engeland. Londen, 1 Febr. (R.-H.) Sedert gisteren zijn er 5"" nieuwe gevallen van mond- en klauw zeer aangegeven, waardoor het aantal centra van infectie in 't geheel 177 bedraagt. De ziekte ir. nu naar 't zuiden doorgedrongen tot het graafschap Coventry. Sinds dertig jaren heeft het mond- en klauwzeer niet zoo ernstig genierscht. De prijzen van versch vleesch zijn reeds gestegen met drie cn vier stuivers per pond; ook de prijzen van 't bevroren vleesch rijzen. De koning vnn Spanje. Madrid, 1 Febr. (B. T. A.). De koning is weer in zooverre hersteld, dat hij zijn dagelijk- sche bezigheden kon hervatten. Ministercrisis in Portugal. Lissabon. 1 Febr. (B. T. A.) Het ministe rie is afgetreden. DE PAUSKEUZE. Rome, 1 Febr. (B. T. A.). Men verzekert, dat de Duitsche kardinalen in een vergadering gehouden in de Santa Maria del Anima, zich verklaard zouden hebben tegen kardinaal Ratti, den vToegeren pauselijkcn nuntius in Polen. Russische sovjetverkiezingen. Berlijn, 1 Febr. (W. B.). Het rcsultaot der driedaagsche sovjetverkiezingen was, volgens mededeeling der Russische handelsdelegatie te Londen 496 communisten, 26 onofhankelijken en 1 menchewick. Prins Yamagata. -f P a r ij s 2 Febr. (B. T. A.) Het Journal ver neemt uit Tokio, dat prins Yamagata, voorzit ter van den bizonderen raad van Jnp;ir». overle den is. AMERIKA EN DE SCHULDEN DER GPAÏ LIEERDEN. Berlijn, 1 Febr. (W. B.) De Amerikaan- sche senaat heeft 'we wet aangenomen, vol gens welke de schulden der geallieerde staten veranderd worden in effecten met een verval termijn van 25 jaren. De bioscoopramp te Washington. Washington, 1 Febr. (N. T. A. Draad loos). Men is heden begonnen met het begraven der slachtoffers van de ramp in het bioscoop theater op Zoterdagavond. Op het oogenblik telt men 98 dooden, maar dit aantal zal nog wel vermeerderd worden door het sterven von eeni- ge gewonden. De mijnwerkersstaking in Zuid-Afrika. Johannesburg, 2 Febr. (R.) De sta king duurt voort. Niet de geringste ordeversto ring heeft plaats, maor er is ook geen enkel teeken van toenadering. Nationalistische werk lieden komen vandaag bijeen tot het voorberei den eener groote conferentie te Pretoria in de volgende week. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Vergadering van Woensdag 1 Februari. Herdenking Paus Benediclus XV. De Voorzitter houdt bij den aanvang der vergadering de volgende rede ier herinne- XV.: het overlijden van Paus Benedictus „Bij onze eerste somenkomst na het recès rust op mij de droeve plicht een woord van dankbaorbare herinnering te spreken aan den grooten kerkvorst, die voor eenige dagen het stoffelijke met eeuwige verwisselde. Paus Benedictus XV heeft in den verschrik- kclijken oorlogstijd onnoemelijk veel gedaan om het lijden te verzachten nu eens in het openbaar door zijn c ^ndbrieven aan de vol ken cn vorsten dei de, waorin Hij, als ver tegenwoordiger van den Koning des Vredcs, de middelen aangaf om een duurznmen vYcde ie komen, don weer oor diplomatieke zendin gen, waardoor hij oonknooping van verbroken banden poogde te bereiken, ten slotte door een nimmer ophoudende zorg voor gevangenen, verwonden, nooddruftigen: ik Hei inner slech's aan wat Hij deed voor de briefwisseling tus schen gevangen genomen krijgers en hun ach tergebleven familieleden Hij slichtte daarvoor een bijna gansch Europa omvattende organi satie, welke adressen von vermisten en gevan genen opspoorde en deze deed toekomen aan de familie een organisatie welke olie druppul- de in geslagen wonden. Bij het herdenken van een Souverein, die zoo veel deed voor de oorlogvoerende landen, voelt ook Nederland zich geroerd Zijne nage dachtenis zal ook hier in gezegend aandenken blijven". Deze rede werd door de leden staande aan gehoord. De minister van Arbeid, de heet A a 1 b e r s e sluit zich bij de woorden van den voorzitter namens de regeering oan. Met zeldzame eenstemmigheid is deze Paus in alle landen gehuldigd door lieden ven zeer uiteenloopende richting. Hij is geweest de man van den vrede in da gen van oorlog. Hij heeft aan de volkeren steeds het vrede.sideaol als lichtpunt voorgehouden, zelfs op Zijn sterfbed waren zjjn laatste woor den een bede om vrede. Zoo zal zijn naam in onze eerbiedige gedach tenis blijven voortleven en zal Zijn naam ge zegend blijven. Ook deze rede werd door de leden staande aangehoord. Trekken der afdcelingen. Hierna wordt overgegaan tot het trekken der efdeelingen, waarna de Voorzitter voor stelt, de voorzitters cn ondervoorzitters der af- deelingen te benoemen morgen om half een uur. Voorts dr>elt de Voorzitter mede, dat *1*1 in zijn voornemen ligt, morgen een voor- s*>l te doen om het wetsontwerp tot het aan gaan van een geldleening ten lasie vnn het Rijk Vrijdag on\ 11 uur in de afdeclingen rs doen onderzoeken. De voorzitter steil thans voor, dc be handeling van hoofdstuk X* van de begrooting voort te zetten. Dienovereenkomstig wordt besloten. Arbeidsbegrooting 1922. Aan de orde is voortzetting van de behan deling van hoofdstuk Xa der stantsbegrooting voor 1922.. Bij art. 13 verdedigt de heer Drion (v. b.) een amendement, om niet over te gaan tot uit breiding van het oontal districten der Arbeids- :nspectie. Spr. is vnn oordeel dat de Arbeidsinspecties met te veel ander werk door de Arbeidswet worden overladen zoodat zij hare eigenlijke taak De beveiliging der orbeiders niet vol doende kunnen waarnemen. Zoolang er der halve niet een wijziging in de Arbeidswet is aangebracht acht spr. het ongeoorloofd een beslissing te nemen over de vraag of dc in spectie met een elfde district moe* worden aan gevuld. De Minister van Arbeid, de heer A a 1 b e r s e (zeer moeilijk te volgen) betoogt dat de voorgestelde wijziging noodzakelijk is. De fout van den heer Drion evenwel is dat deze te veel en uitsluitend kijkt naar de uit voering van de Arbeidswet. Op de vraag van den heer Drion of deze uitbreiding wel strookt met de door den minister von financiën voor gestane bezuiniging, antwoordt spr. dot onder de Arbeidswet zoools deze thans werkt ruim 623.000 personen vallen of meer dan 3 maal zooveel ols vroeger. De uitbreiding der inspcC* tie is dus in verhouding lang niet zoo groot als de toeneming der werkzaamhe den. Door liet departement is dan ook getracht op de zuinigst mog'clijl'e wijze deze vermeerde* ring uit te voeren. Wat de amendementen* Drion betreft acht de minister dc daarin gei noemde cijfers niet juist. Spr. ontraadt dc aan neming von deze amendementen. De heer Drion repliceert. Na dupliek van den Minister wordt heY nmendcment-Drion verworpen met 55 tegen 21 stemmen. Bij de ofdceling Kamer van Arbeid vraagt de heer B ij 1 c v e 1 d (v. b.) tot welke resultaten het door den minister in uitzicht gesteld over leg omtrent opheffing d->r Kamer* heeft ge leid. Spr. stelt een amendement om art. 23 te verminderen met 1 teneinde een principicelo beslissing over deze heffing der Knmers uit te lokken. De heer Schaper betuigt zijn ontstem ming met den aandrong tot opheffing dei Ka mers van Arbeid. De heer Boumer (a.r.) is van m»»ening dat het amendement bezwaarlijk kan worden aan genomen, omdat het gevolg er slechts va: zou rijn dnt 1 minder door h^t departement zal worden aangevraagd. Spr. geeft den h- -r Bijleveld derhalve in overweging zijn am- de ment in te trekken. Hij is echter van meaning, dat de minister zoo spoedig mogelijk met een wetsontwerp tot opheffing der Knmers be hoort te komen, aangezien deze instelling ge heel uit den tijd is. De Mi n i s t e r zegt dnt de desbetreffende commissie uit den Ho ogen Raad binnen niet al te longen tijd met hoor advies gereed zol zijn. Mocht dit advies de opheffing der Kamers in houden dan zol spr. onmiddellijk dit advies op volgen. Da heer Bijleveld trekt hiciDa zijn amen dement in. De heer Bakker vraagt nnor dc plannen des ministers t. o. v. de invoering vnn de Ziektewet. De heer Oud dient een motie in, uitsprekende, dat het niet wenschelijk is de werkzaamheden van de R. V. B. over te drogen non de Raden van Arbeid, zoolangsniet principieel is beslist, of de Ziektewet al of nfet gewijzigd zol worden ingevoerd. De heer Drion betuigt instemming met dezo motte. De heer Snoeck Henkemans bestrijdt de motie. Te voel centralisatie is een dure fout geweest bij de uitvoering der Ongevallenwet. De vergadering wordt hierop verdaagd tot morgenmiddag 1 uur. Berichten. Aan de Stontscournn' van Woensdagavond ontleenen wij de volgende Kon. besluiten: benoemd tot substituut-officier van justitie bij de rechtbank te 's Hertogenbosch mr. W. M. Paardekooper Overman, thans ombtenoor van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten te Assen met ingang von 31 Januari is ontslagen als ontvanger der registratie en domeinen te Wage- ningen H. C. Moinat. met ingang van 1 Febiuari 1922 oan den heer M. W. L. v. Alphen, op zijn vei zoek, eer vol ontslag verleend uit zijn betrekking von hoofdcommies bij het Departement von Finan ciën met 1 Februari 1922 bij de Kon. Marine- Reserve oan den adelborst C. P. van Dicst, op zijn verzoek eervol ontslag uit den reserve- dienst verleend, bevorderd tot adelborst le kl. de buitengewone adelborsten P. D. v. d. Veel, F. C. v. Drimmelen en H. J. Landsman toegekend de aan de orde vnn Oronje-Ntissau vei bonden eere-medaile in brons oan L. F. A. Wilhelm, tuinman op de bloemisterij van de fir ma P. Sweers en Zoon te Amsterdam mei. M. Veerman, dienstbode bij den heer P. J. Fon tein te Leiden mej. E. de Beet, dienstbode bij mevr. de wed. G. C. Th. von Dorp geb. Ver dam te Bloemendaal toegekend de aan de orde van Oranje-Nos- sau verbonden eere-medoille in zilver aan G. H. L. Bakker, boekhouder bij de f?ima G. W. van der Boor, sigaren- en tnb.iksfnbrikonte te s-Gravenhage aan T. H. Possage, eervol ontslagen kantoor- Een openhartigheid, die beleedigt, is niet edel maar ruw. doo- DAVID LYALL. Uit het Engëlsch rioor Mevr. J. P. WESSELTNK-VAN ROSSUM. II „Ik ken zijn werk heel goed, en ik houd wel van hetgeen hij schrijft. Waar is hij heenge gaan Weet je dat?" „Verder naar het volgende station om zijn vrije dagen door te brengen bij een zwart- en wit-teelcenaar. Peter Bain genaamd. Misschien heb je van dien ook wel eens wat gezien „Zeker. Ik heb wat van zijn werk gezien. Hij heeft verleden jaar een tentoonstelling van zijn werk gehouden in Bond Street. Vader heeft wat van hem gekocht." „Ja Wij leven toch eigenlijk in een kleine wereld I Bain heeft een optrekje in Cleve End, maar het station, waar men uitstapt, is Digs- welt." „Het is eigenlijk niet ver van Upleys. Als wij het gedeelte van den trein, dat te Upleys stopt, niet kunnen krijgen, stappen wij altijd te Digs- well uit. Kijk I Juist van hier heb je een prach tig gezicht op Upleys. Is dat geen mooie Nor- mandische toren op de kerk Alle Ferrers zijn daar begraven heele geslachten. Het is toch wel jammer, dat er onderkruipers zooals wij, tusschen zullen komen. Ik geloof, dal, indien Ik in de plaats van de Ferrars was, mijn hart Van afgunst en haat vervuld zou zijn." -Waanoe zou dat dieften Er komt verande ring in de oude dingen," zeide Ferguson, wat verwonderd over het medegevoel, dat uit haar woorden klonk. Hij bewonderde haar nu meer dan hij ooit ge daan had. Zij scheen een deel van de vrije, open ruimte rondom hem te zijn. Zij hod een veer krachten tred, een frissche kleur, een houding van vrijheid en kracht, die gewoonlijk het ge volg- is van een leven in de open lucht. „Dus komt de dominee vanavond eten Hij zal verwonderd zijn mij hier te zien," zeide Ferguson met een eenigszins zelfbewusten glim lach. „Misschien heeft hij het onlangs al gera den. Naomi, zeg eens, wij kunnen spoedig trou wen, niet Waarom zullen wij wachten Je vader is verbazend vriendelijk hij vond ook, dat het niet noodig is te wachten" „Maar als je toch zulke groote veranderin gen maakt en verhuizen gaat, zal het toch heel wat tijd kosten „Dat zal zoo lang niet duren. Ik kan, wanneer ik wil, over mijn praktijk beschikken. Er komt niet dikwijls zoo'n goede aan de markt.' Naomi was stil en overzag met haar oogen de vlakte, waarover de wind zoo dikwijls gegaan was. „Ik ben er niet zoo zeker van, of ik ook niet graag in het huis te Oakley Square zou geko men zijn," zeide zij daarop. „Ik had het leven daar gaarne met je gedeeld. Harley Street schijnt mij erg vervelend toe, daarbij vergele ken. Men kan daar de harten der menschen zoo moeilijk naderen." „Ik heb genoeg van de harten der menschen," zeide Ferguson nogal vlug. „Ik heb zenuwin- spannende jaren achter den rug. Ik zal blij zijn, dat ik verhuizen kan. Op rijn best genomen, is het een hondenleven. Be zou niet gaarne willen, dat je dot ook leiden moest." „Maar waarom Ais jij het doorstaan hebt» don kan ik het toch ook I" zeide zij wat verle gen en haar oogen spraken, wat haar lippen verzwegen. Ferguson, die spoedig ontroerd werd, keek haar dankbaar aan. „Je bent erg lief, Naomi 1 En ik kan nog al tijd niet aan mijn geluk gelooven I" „Heb je nooit niet één keer zelfs vroeger er over gedacht te trouwen vroeg zij. „Niet één keer," antwoordde hij met een be daarde oprechtheid, die absoluut overtuigend was. „Ik dacht van miizelf dat ik mijn geheele leven vrijgezel zou blijven. Ik heb geen verle den, Naomi, evenmin nis jij, dus berinnen wij met een schoone lei. Het is wonderlijk, vind je niet, dat wij zoo lang op elkander gewacht heb ben, en dat wij nu tot elkander kunnen komen zonder vervelende gedachten of schrikbeelden of zaken uit het verleden, die ons storen." „Ik geloof ook, dat het heerlijk is," antwoord de zij en om haar mond kwam een teedere trek „Het kan zijn, dat wij iets van de vroolijkheid en de uitgelatenheid missen," zeide hij met zijn vlakke, aangenome stem, „maor wij hebben on ze standvastigheid. II: geloof, dat wij zeer ge lukkig zullen zijn. Als God mij helpt, Naomi, zal ik mijn best do°n, je ^clukkig te maken I" Haar cogen vulden zich met tranen, maar het waren tranen van geluk, en zij voelde zulk een vreugde diep in haar hart, dat de geheele wereld grooter en schooner voor haar werd. Toen zij zich dien avond kleedde, was de blos nog op haar wangen. Die maakte ha;:r zachter en mooier en deed haar er jonger uitzien tot zij vergeleken werd bij Jov Ferrei De menschen van de Oude Pastorie waren al gekomen, toen zij naar de ontvangkamer ging, maar Ferguson was nog niet verschenen. Joy was in het wit, met een roode brcede seintüur om en een roos in heur haar. Speed, die al zijn hoffelijkheid verspild had tegenover de menschen der Oude Pastorie, had hun reeds vroeg op den dag een doos met uit gelezen bloemen gezonden, om zich ermee te kunnen tooien. Mevrouw Ferrars met haar aangenome figuur In het soepel zwart gekleed, met een sleep, ter wijl haar mooie, witte hals door wat kostbare oude kont heenschemcrde, ging dodelijk naar Naomi toe, nam haar beide honden en kuste haar hartelijk. „Lieve, ik ben zoo blijde f Dc heb geen woorden om mijn blijdschap uit te druk ken. Ik vind het altijd heerlijk, zeer gelukkige tijdingen te hooren, omdat dit het beste is, wat God een vrouw kan zenden een liefde, zoo als jij die hebt weten te veroveren. Ik heb door mijn broer van hem gehoord. Hij is een ver standige, prachtige man." Naomi voelde zich geheel bedwelmd. Toon kwam Joy aan, drukte haar hand bijna fijn en kuste haar blozende wang, terwijl zij verlegen fluisterde „Ik heb een appeltje met je te schillen, Na omi f Om het zoover te laten komen en er geen woord over tegen je kleine Joy te zeggenHoe voel je je wel Waar is hij Ik sterf ik go •dood von verlangen en Anna ook hem te zien f Wel, wij hebben sedert den zondvloed geen minnaar in de familie gehad I" Hpf was misschien een ongelukkig toeval, dat Ferguson juist op dat oogenblik binnenkwam en het goudgelokte en het donkere hoofd zoo dicht bij elkander zag. Joy's stevige witte orm lag op Nnomi's stoligen schouder, haar spre kend gelaat met den wilde-rozenblos er op, stak schitterend mooi af tegen het bleeke paars van Naomi's japon, Zijn oo^en waren vastgeketend aan dnt visi oen, dnt hij nooit vergeten zou. Hij was zich nauwelijks bewust van de voorstellingen, of schoon hij dadelijk glimlachte toen Vickary Hunt's hond wat zwaar op zijn schouder viel en de diepe, welluidende stem schertsend zeide „Kom, dokter I Was dat eerlijk ik vraag het je was het eerlijk, om je geestelijken raad gever aldus te behandelen en hem zulk een zaak van groot belang le laten vernemen door d* praatjes van anderen „Kom, kom, dominee, wees maar niet boos op hem", zeide Speed, die over alles verrukt was. „En breng mij alsjeblieft niet met preatjes in verband. Tic heb hedenmorgen Lucy het groote nieuws verteld, Zoo, zij zijn klaar, Mary. Hoe moeten wij zitten Dat is altijd een lastige zaak, dominee, het plaatsen. Doch mijn vrouw werkt thuis naar een vast plan. Maar dit is geen par tij, gelukkig, maor een fnmilie-bijeenkomst./ Lucy, mag ik de eer hebben Mary, wil jij voor de rest zorgen Toen allen hun plaatsen aan tafel hadden, zat Ferguson naast Naomi, maar tegenover Joy Ferrars. Dus kon hij zich niet onttrekken aan haar betooverende lieflijkheid en haar vroolijke stem. Het was een prettige maaltijd, grootendeels door de menschen van de Oude Pastorie, die do verbazende vronliikheid vnn Speed hielpen op wekken en tegelijkertijd dempten. Mory Speed was heimelijk boos over de vroolijke opgewricto stemming van haar man. Te Bays water hud zij nooit zooveel hulp van hem bij haar tafelge sprekken. Als de menschen hem verveelden i zooals dikwijls gebeurde dan deed hij geen enkele poging dit feit te verbergen. Maar zelfs Mary was opgewekter dan gewoonlijk, want het was onmogelijk naast iemand als Vickary Hun1 te zitten, zonder onder den invloed te geraken van zijn vriendelijke manieren en zijn goed redenaarstalent. (Wordt vervolgd)»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1