IBOMIHISPRUS 'ZïTm" DE EEMLANDER BUITENLAND. Het Verloren Tehuis PROS OER ADVERTEHYlEH r FEUILLETON. 20e Jaargang No. 185 per poft f.1—per w«k (met Rraör «reekenn» jtgen ongelukken) f 0.17». *fxonderl}jke oamma* f MS. AMERSFOORTSC! Vrijdag 3 Februari 1922 M 79 DIRECTEUR-UITGEVER» 4. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» T^l INT 513. 1-4 regel» f l.OS met Inbegrip van eet bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensta.inbiea dingen en Lictd.idighcids-adveitenticn voor de helft der prij*. Voor handel en bedrijf bestaan tea vroor deel i ge bepalingen toot het advcrlecrcn. tem circulaire, bevattende de voorwaarden* wordt o| aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht alleen door de groote meerderheid van Duitsche volk, doch ook in het buitenland ongetwijfeld de benoeming van dr. Walther ithenau tot minister van buitenlandsche zaken Duitschland met voldoening worden verno- De nieuwe minister is iemand die algemeen volle vertrouwen geniet. In dr. Wirth, den tkenselier, en dr. Rathenau wordt het Duit- ^che rijk bestuurd door twee mannen, wier eer- fifkheid en integriteit onbetwistbaar is; zelfs Boor de Franschen worden deze beide eigen schappen erkend. Bn dat zegt wat I Rathenau is niet in de eerste plaats de man JTan het woord. Hij is de man van de daad en Hóór zijn daden heeft hij reeds een massa hinderpalen uit den weg geruimd, die aan een Verbetering der verstandhouding tusschen Duitschland en zijn vroegere tegenstanders, Frankrijk in de eerste plaats, in den weg ston den. Einde Mei van 't vorige jaar was dr. Rathenau liet die in het kabinet-Wirth het ministerie voor Wen wederopbouw op zich nam, waarvan de leiding hem in het nauwste contact bracht met <de groote kwesties op het gebied der buiten landsche politiek. Immers de kwestie van het herstel staat op den voorgrond bij de aangele genheden, van welker afdoening het afhangt .welken vorm in de toekomst de economische en jpolitieke verhoudingen in Duitschland zullen aannemen. Het kabinet-Wirth had zich destijds 'Jot taak gesteld de voorwaarden van het bek en tte Londensche ultimatum zooveel mogelijk na te komen. Hierbij kwam het voornamelijk aan op de medewerking van den minister voor den wederopbouw. Rathenau trad in onmiddellijk contact met den toenmalig en minister voor de Noord-Fransche gebieden, Loucheur, en het re sultaat der met dezen gevoerde onderhandelin gen was de overeenkomst van Wiesbaden, waar bij ten aanzien der leveringen in natura aan Frankrijk bepaalde afspraken werden gemaakt, Toen de Raad van den Volkenbond zijn bekende uitspraak deed inzake de verdceling van Opper- Silezië traden de toenmalige minister van bui tenlandsche zaken dr. Rosen en, met hem, dr. Rathenau af. De rijkskanselier droeg de porte feuille van financiën over aan dr. Hermes en nam de leiding van buitenlandsche zaken op zich. Dr. Wirth was echter zoo aan de samenwerking met Rathenau gewoon geraakt, dat men er re kening mee hield Rathenau spoedig weer in een verantwoordelijke positie te zien. In zijn kwali teit van vertrouwensman der Duitsche regeering kwam in November van het vorige jaar Rathe nau dan ook weer in aanraking met Engelsche toonaangevende kringen; het ging er toen om, om voor de betalingen in baar geld die Duitsch land aan de Entente moest doen, een krediet op te nemen op de Britschc geldmarkt. Door de weigering dor Engelsche bankinstellingen om onder de omstandigheden, waarin het herstel toen verkeerde, Duitschland een som voor te schieten, raakte de heele schade'oosstellings- Jcwestie weer aan het rollen. Rathenau werkte bij de verdere afwikkeling zoowel in Londen els in Parijs als officieuse vertrouwensman mede Eerst te Cannes trad hij weer als officieel© af gevaardigde der Duitsche regeering op^ Zoodoende heeft Rathenau in de gewichtigste besluiten en besprekingen van den laatsten tijd een bëlangrijk aandeel gehad. De toestand, waarbij de met de leiding der algemeene poli tieke aangelegenheden reeds overmatig belaste rijkskanselier daarnaast ook het departement van buitenlandsche zaken bestuurde, werd on houdbaar. Rathenau's werk greep bovendien tel kens in dat van buitenlandsche zaken in. Daar om komt in de Duitsche pers overwe gend de meening tot uiting, dat het eigen lijk een vanzelfsprekende oplossing is dot de man, die de belangrijkste besprekingen gevoerd heeft, thans ook de volle verant- woordelijwheid voor zijn arbeid tegenover het parlement en het volk op zich neemt. Opmer king verdient dat het bestuur der democratische partij, waarvan dr. Rathenau deel uitmaakt, on langs geweigerd heeft hem als vertegenwoordi ger dier partij in het kabinet te delegeeren. De nieuwe minister van buitenlandsche zaken zal plzoo niet als partijman, doch als zaken- minister in het kabinet zitting nemen. Niettemin hem de steun der democratische partij, welke Rathenau's benoeming erkent als door de om standigheden geboden, reeds toegezegd. De Duitsche Volkspartij daarentegen heeft de be noeming van dr. Rathenau, wijl deze geschied is zonder voorkennis der partijen die eerlong de rcgeeringscoolitie zouden moeten vormen, hoog opgenomen en onmiddellijk verklaard voor de toekomst zich hare vrijheid van bandelen voor te behouden. Het belastingcompromis loopt hier door gevaar. Zoo brengt de benoeming van dr. Rathenau onmiddellijk al de zoo noodige Duit sche eenheid in gevaar. Een sinds geruimen tijd bestaande controverse tusschen Stinnes en Ra thenau moet aan de houding der Duitsche volks partij niet vreemd zijn. Omtrent de loopbaan van den nieuwen mi nister nog het volgende: Hij werd in 1867 ge boren als zoon van den oprichter der Allge- meine Elektrizitats Gescllschaft Ernst Rathenau te Berlijn. Na voltooiing zijner natuurweten schappelijke, philosophische en technische stu- rh'ën, was hij werkzaam in Zwitserland. Daarna leidde hij electro-technische werken in Duitsch land, waarvoor hij ook in Frankrijk en Rusland arbeidde. Dr. Rathenau werd vervolgens opge nomen m de Allgemeine Elektrizitats Gesell- schaft. Op 46-jarigen leeftijd trok hij zich ge heel uit 't zakenleven terug, doch hij werd ten slotte als president van den Raad van Beheer der A. E. G. de opvolger zijns vaders. Tijdens den wereldoorlog werd hij <toor het ministerie van oorlog belast met de organisatie der voor ziening en verdeeling van de noodige grond stoffen. Ten slotte is de talentvolle en zeer ze ker merkwaardige man op den voorgrond getre den met veelgelezen letterkundige producten. Berichte». DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Londen, 2 Fcbr. (N. T. A. Droodloos). Dc bladen steunen met watmte de meening, uitge drukt door Hughes, den Amerikaanschen staats secretaris, die in de gisteren gehoiiden voltal lige zitting van de Washingtonsche conferentie vei klaarde, dat nooit 'n belangrijker verdrag tot stand was gekomen, dan de formuleering van de maritieme bewapening, welke Amerika, Enge land, Frankrijk, Italië en Japan, thans formeel hebben aanvaard. De Times schrijftPresident Harding en Hughes hebben een buitengewoon groote per soonlijke triomf behaald, doch het blad meent, dat de moreele grootheid hen meer voldoening zal geven dan eenig ander politiek succes, hoe schitterend en belangrijk ook. Door de volken van het Britsche rijk, voegt de Times er aan toe, wordt de overeenkomst bizonder gewaar deerd. Zij deden het vanaf het mcrisnt. dat ze werd aangekondigd en hun steun was ernstig gemeend. De Times drukt haar leedwezen uit over het feit, dat de beperking van den aanbouw van onderzeeërs, waarop Amerika en Engeland zoozeer hadden gehoopt, niet is bereikt, doch het blad ziet eenige voldoening in het aanvaarden door de conferentie van de voorstellen tot be perking van den duikbootenoorlog binner. de grenzen der beginselen van menschelijkheid er in het verbod van het gebruik van gas, of schoon dit niet meer is, dan een punt van be schaving. De Daily Chronicle drukt eveneens haar spijt uit over het feit, dat het verdrag betreffende de duikbootvoorstellen niet aangenomen werd. De Westminster Gazette zegtWashington heeft een voorbeeld gegeven aan Europa. De mogendheden, voegt het blad er aan toe, hebben alle bijgedragen tot het suc ces van Washington. Amerika heeft ge toond, dot het bereid is zich te anthouden van zijn financieele overmacht om alle mededingers te overvleugelen. Jopan. was verzoenend gezind en een goede staatsmanschap staa* aan haar creditzijde. Engeland heeft de vredes- en ontwa peningspoli tiek op ieder punt en zonder voor behoud gesteund, op deze wijze een einde ma kende aan vele oude veeten van een eeuw ma ritieme geschiedenis. De Daily Express meent evenals andere bla den, dat de kracht van het verbod ten opzichte van duikbooten en gas, uit ondervinding zal moeten blijken, doch het blad merkt op, dat Washington een nieuwen tijd inluidt„Indien men werkelijk voornemens is zich aan deze be slissingen te houden, dan zal dat moeten zijn zoowel naar den geest als naar de letter. In eder geval is het teekenend voor den huldi gen geest der menschheid. DAe geest ontwaakt." Een "andere gebeurtenis van de gisteren ge houden conferentie, welke een goede pers vindi, is de overeenkomst tusschen Japan cn Chirrn betreffende Sjantoeng. Deze verdragen betref fen de mogendheden, die belang hebben bij den toestand in China. Bizondcre voldoening wordt te kennen ge geven door de Ameriknansche bladen over de beslissing van Engeland betreffende Weihoiwei. Washington, 2 Feb. (R.) De Japart- sche delegatie deelde mede, dat sommige eischcn, in 1915 aan China gesteld, thans door Japon worden prijsgegeven, zoo o. a. dot er in vloedrijke Japansche adviseurs zouden worden benoemd om China ter zijde te staan in aange legenheden van militairen, politieken en finan- cieelen aard. Voorts ziet Japan ook nog af van andere rechten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Pa r ij s2 Febr. (B. T. A.) Het bericht van sommige bladen, als zou de Fransche regeering gisteren te Rome hebben doen weten, dat zij de uitnoodiging om deel te nemen oan de con ferentie te Genua aanvaardde, wordt tegenge sproken. Met het bijeenroepen der conferentie heeft Bonomi alleen het besluit uitgevoerd, te Cannes genomen door de geallieerde mogend heden, met inbegrip van Frankrijk. De Fransche regeering behoeft dus ten aanzien der confe rentie van Genua niet meer te doen weten, dat zij deze aanneemt. Poincaré heeft aan de geallieerde regeeringen een nota gezonden, waarbij hij deze uitnoodigt tevoren overleg te plegen met elkaar ten op zichte van het volgen van een gemeenschappe lijke gedragslijn. De beginselen in de resolutie van 6 Jan. ver vat, moesten z. L beter gedefineerd worden aan geduid. En voorts moet z. i. ook in 't oog wor den gehouden, dat niet meer ter sprake zullen worden gebracht tijdens de bespreking van de agenda van Genua de reeks bestaande verdra gen. Anders zal de Fransche regeering zich ge noodzaakt zien ach vrijheid van handelen voor te behouden. Dc Duitsche volkspartij en de rcgcering. Keulen, 2 Fcbr. (W. B.). Volgens een be richt van den Berlijnschen correspondent van de Köln. Ztg. heeft de rijksdagfractie van de Duitsche volkspartij met een groote meerder heid van stemmen een verklaring aangenomen, waarin zij de toetreding tot de regeering nut tig acht. DE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n2 Febr. (W. B.) Het eigenlijke brandpunt van de spoorwegstaking ligt in Noord- en West-Diritschlond, voornamelijk in Saksen. In het district Berlijn is het normale spoorwegverkeer stopgezet. Ook m de districten Essen, Elberfeld en Munster staat het spoor wegverkeer geheel stil. Verder is ook te Frank fort a/M., Breslau en Hamburg het treinverkeer geheel onderbroken. De regeering neemt overal maatregelen om werkwilligen voor den trein dienst aan te werven. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W. B.) In den loop van den dag is in bijna alle Noord-Duitsche distric ten het geheele locomotiefpersoneel in staking gegaan. Het personeel ter begeleiding van de treinen staakt daarentegen slechts gedeeltelijk. Op last der directie had slechts een zeer be perkt verkeer plaats, daar men eerst een over- zich; wenschte te hebben van het aantal werk willigen. Uit Berlijn konden nog enkele personen- en lokaaltreinen vertrekken. Het meest noodzake lijke goederenvervoer, o.a. van vee en melk, kan plaats hebben. Berlijn, 2 Febr. (W. B.) De bladen mel den, dat de technische hulpdienst te Berlijn, Breslau, Dresden, Maagdenburg en Munster handelend is opgetreden. Te Stettin, Hannover, Frankfort a/M. en andere steden is deze dienst gemobiliseerd. Te Berlijn heeft de hulpdienst een beroep gedaan op de bevolking en er op aan gedrongen, dat ieder, die ondervinding heeft op het gebied van het spoorwegwezen, zich bij den technischen hulpdienst zal aanmelden. B e r 1 ij n, 2 Fcbr. (W. Ik). Naar de Berliner Lokalanzeiger meldt, hebben de spoorwegdirec ties opdracht gekregen dc verordening van den rijkspresident tot in de uiterste consequenties toe te passen. De rechterlijke macht moet in voorkomende gevallen zoo spoedig mogelijk in grijpen. Fvennls door den commissaris van po litie tc Berlijn is geschied, die de stakingskas sen in r—en enkele leiders liet arrestceren, moeten ook de politie-nutoriteitcn in de andere steden van het gebied, waar ge staakt wordt, optreden. Berlijn, 2 Febr. (W. B.). Naar reeds is gemeld, zijn twee leiders van de spoorwegsta king hedenmorgen gearresteerd. Het zijn de voorzitter van de vnkvereeniging van Duitsche machinisten en dc penningmeester van het dage- lijksch bestuur vnn de Reichsgewerkschoft. Voorts werden bij cenige groote Berlijnsche bonken enkele millioenen mark in beslog geno men, die daar door de vokverecnigingen, welke bij de staking zijn betrokken, waren gedepo neerd. B e r 1 ij n. 2 Febr. (W. B.). Naar het Acht Uhr Abendblntt meldt, is ook nog een derde lid van het bestuur der Reichsgewerkschoft Deut- scher Eisenbahnbeamter, de assistent Thieme, gearresteerd op het oogenblik, dat hij een be langrijk deel van de stakingskas bij een der groote banken te Berlijn wil do innen. Het be drag werd in beslag genomen. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W B.). Over den kri tieken toestand, waarin do levcnsmiddelenvoor- riering van Berlijn door de spoorwegstaking verkeert, schrijft het Berliner Tagcblatt, dat de meelvoorrnnd nog voor minstens een week vol doende is. De vrije verkoop van melk aan de bevolking js stopgezet. Belangrijke vleesch- voorraden zijn niet aanwezig. Ter vervanging van de treincr voor het vervoer van veo zullen vrachtautomobielen gebruikt worden. Berlijn, 2 Febr. (W. B.) Tengevolge vnn de spoorwegstaking zijn verschillende bladen ii beperkte oplaag verschenen. De Deutsche All gemeine Zeitung deelt mee, dat ze voorloopig maar één keer per dag zal verschijnen. De pa- piervoorraden van de binden zijn zeer beperkt. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W. B.). Officieel wordt gemeld, dat snbo'tage oan machines en empla cementen over het algemeen niet is voorgeko men. Te Frankfort a/Oder werden echter uit ver schillende locomotieven de roosters weggeno men. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W. B.). De communist!- che fractie heeft aangedrongen op het onmid dellijke bijeenroepen van den Rijksdag ter be spreking van den toestand, die door do spoor wegstaking is ontstaan. Erfurt, 2"Febr. (W. B.) In Thüringen on dervindt het verkeer tengevolge van de spoor wegstaking groote stoornis. Te Eisenach werd de trein van Erfurt naar Frankfort a/M. door stakend personeel aangehouden. De stakeis dwongen de reizigers den trein te verlaten. Keulen, 2 Febr. (W. A.). Tengevolge van de spoorwegstaking in het niet-bezette gebied is het geheele verkeer tusschen het bezette en het niet-bezette gebied volkomen stilgelegd. Uit Oostelijke richting zijn hedennacht geen sneltreinen en D-treinen meer gearriveerd. In het bezette gebied zal in verbond hiermee dc treinendienst zeer waarschijnlijk eveneens be perkt worden. Het goederenverkeer met het niet- bezette gebied is stopgezet. M a i n z, 2 Febr. (B. T. A.). Het spoorweg verkeer in beide richtingen van de lirn Keulen Mainz is niet onderbroken. De afdeeling Mainz van de Reichsgewerksrhaft Deutscher Eisen- bahner heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin verklaard wordt, dat de staking zich niet uitstrekt over het bezette gebied en dot de in structies, die door de intergeallieerde commis sie mochten worden gegeven, stipt moeten wor den opgevolgd. Daar de spoorwegarbeiders in Elberfeld en Frankfort in staking zijn gegaan, ondervindt het treinverkeer met het niet-bezet te gebied groote moeilijkheden. Keulen, 2 Febr. (W. B.) Tot nog toe zijn hier de spoorwegarbeiders niet gaan staken. De tieinen naar het Oosten komen niet vorder dan Essen en Elberfeld. De opperbevelhebber in hel bezette gebied heeft bekend gemaakt, dat de spoorwegarbeiders, die aan de staking dcelnöi men, voor den krijgsraad zullen worden gof bracht Müncher, 2 Febr. (W. B.). Het gchcett personenverkeer is in het Bcicrschc"gebied om den rechter Rijnoever tot de grensstations voW ledig gehandhaafd. Het goederenvervoer ohderW vindt echter groote vertraging, omdat het aaw deze grensstations niet wordt overgenomen, j Freiburg (Brcisgnu), 2 Fcbr. (W. B.). Dat afdeeling Baden van de Reichsgewerkschoft delf Eiscnbahnbeomten heeft besloten de stokingr voorloopig nog niet tot Baden uit te strekken*' Schwerin, 2 Febr. (\V. B.). De order omi te stoken is totnogtoo in Mecklenburg niet op»i govolgd. K a 11 o w i t z. 2 Febr. (W. B.). De spoort wegdirectie deelt ir. I", dat in haar district het' bedrijf in volle werking is. Verscherping vnn het conflict' De Tel.-correspondcnt schrijft uit Berlijn d.dd 2 Febr.: Voor zoover dc algemeene toestond, welkd door de sporwegstaking is ontstaan, heden oml middernacht kon worden overzien, is een zcefl' belangrijke verscherping van het conflict ingeo treden. In den loop vun den dog is gebleken,, dat het geheele personenverkeer tusschen dej groote steden cn Berlijn volkomen stilstaat. Del rails liggen verlatende stations zijn ledig cnl waren hedenavond geheel in het duister gehuld* Zij worden door de politie streng bewaakt. Veel ernstiger dan het stopzetten van het personenverkeer is echter het in 't bijzondeq voor de Berlijnsche bevolking noodlottige feit,, dat ook bijna het gchcclo goederenverkeer.stil-» staat. Zoo werd geconstateerd, dat er heden opl het Berlijnsche abattoir geen enkel stuk vee is aangekomen. Ook de transporten van melk enl andere levensmiddelen zijn uitgebleven, zoodat de levensmiddelenvoorziening der Bcrlijnschej bevolking in groot gevaar verkeert. Ook uit de berichten, welke te Berlijn uit dd verschillende dcelen van Duitschland wordenl ontvangen, blijkt, dat dc staking in het rijk een veel grooteren omvang heeft aangenomen dan men oorspronkelijk had verwacht, cn dat zij zichl nog voortdurend uitbreidt. De toestand is nog ernstiger geworden, door» dat ten gevolge van dc verordening der regee» ring een ongunstige stemming onder het spoor» wegpersoneel is ontslaan. Zoo werd er hed. n» avond een gedelegeerden-vergodring gehouden van het Deutsche Eisenbnhnerverband, dat dd vrije vakvereenigingen van spoorwegpersoneel omvat. Op deze vergadering werd om midder nacht na een langdurig en opgewonden debat besloten do staking voor de leden van dezert bond af te kondigen en wel met ingang van morgenochtend zes uur, op het oogenblik dus^, dat de morgenploeg aan het werk zou gaan. Dit zou ten gevolge kunnen hebben, dat do spoorwegstaking algemeen wordt, want het wordt onmogelijk geacht, dat de bonden, dia zich tot dusver tegen de stoking hebben verzet^ n.l. do Allgemeiner Eisenbohnerverbnnd en da bond van Christelijke arbeiders, zich tegen da overgroote meerderheid van de vrije vokveree» nigingen staande zouden kunnen houden. To Frankfort a/M. is heden ook een vergode» ring van leden van den Deutsche Eisenbohner» verband gehouden. Het bestuur trachtte aan» vankelijk een besluit te doen oanncmcn tot hand» having van strikte neutraliteit en het weigeren! van stakingsarbeid. Dit voorstel werd echter, met algemeene stemmen verworpen en in plaats daarvan werd een door communistische leden ingediend voorstel aangenomen, waarin ver» langd wordt, dat het centrale bondsbestuur ta Berlijn onverwijld tot afkondiging van de sta» king zal overgaan. Voorts moet er bij de regee» ring op worden aangcdroncgn, dat zij het sta» kingsrecht voor de spoorwegarbeiders cn -be» ambten erkent Vrijdag a. s. zal in alle spoorwegwerkplaatsen van het district Frankfort o/M. een stemming! worden gehouden over de vraag, of ook olla andere categorieën van spoorwegpersoneel al dan niet oan de staking zullen deelnemen. Te Berlijn heeft de directie van de posterijcnl heden het aannemen van pakketten en aonge» toekende brieven moeten weigeren, daar het niel mogelijk was deze tc verzenden. De Berlijnsche luchtvaartmaatschappijen ma» ken bekend, dat zij een dienst zullen organisee» s— Ieder mensch drukt op zichzelven het Vtempel zijner waarde en wij zijn groot of klein, rooals wij dat zelf willen. door DAVID L7ALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 15 Wat later, in de zitkamer, naderde Ferguson mevrouw Ferrars, om wat met haar te praten. „Ik ken uw zoon heel goed, mevrouw Fer rars", zeide hij vriendelijk. Ik heb hem zoo af en toe dikwijls gezien hoewel niet kortelings in de pastorie van St. Bede." „O, ja, ik heb hem over u hooren spreken. Het spijt mij zoo, dat hij niet hier kon zijn. Zij hebben het te Riversea drukker dan gewoonlijk rn hij kon niet gemist worden. Wij waren com pleet geweest vanavond, als hij hier geweest iwes." Ferguson ontstelde zichtbaar en mompelde een paar onverstaanbare woorden. Hij hield ech ter nog bijtijds de mededeeling achterwege, die hij Naomi had verteld op hun weg van het Gleve station en een groote verbazing kwam over hem. 'Als Geoffrey Pernors den rechten weg verliet, moest hij dan niet de eerste zijn, en die bemin nelijke moeder waarschuwen Maar op zijn voorhoofd kwam een schaduw van verlegenheid ®n vermoeidheid, zelfs van bezorgdheid, cfie zijn Wik verduisterde. gtfng, zonder iets te rermoeóm, gelukkig voort„Tk moet u gelukwenschen dr. Ferguson. Wij houden allen zooveel van die lieve Naomi. Zij is in elk opzicht een prachtig meisje. Ik heb altijd gevoeld, dat haar mooi, sterk karakter op die manier volmaakt zal worden. U zult door haar een gelukkig leven krijgen. Zij zal u een huis geven, dat op een vaste en zekere basis steunt." Er toog een blos over Ferguson's gelaat en zijn oogen dwaalden de kamer door, maar ble ven niet op Naomi's gelaat rusten, maar op dat van Joy. Lucy Ferrar's blik volgde zijn oogen, maar zij kon ze niet peilen. Zij verliet echter Upleys dien avond van twee dingen overtuigd dat Naomi den geheelen schat van haar hart, die oneindig groot aan liefde was, aan Ferguson geschonken had en dat zijn liefde niet met de hare gemeten kon worden HOOFDSTUK V. „Neen, lieve", zeide de dominee bedaard, maar zeer beslist, „ik ga niet weer naar bed. Be ga tijdens den vroegdienst preeken." Mevrouw Ferrars keek hem met groote af keuring aan. „Mr. Stubbs" begon zij. „Stubbs heeft hiermede niets uit te staan, Lucy. Ik heb aangeboden „Maar je bent hier gekomen om rust te ne men, Henry." „Denk je dat?" vroeg hij glimlachend „Dat was je eigen voorstel. Ik had geen bizonder ver langen einde dezer week naar Upleys te komen; inderdaad was het eigenlijk zeer lastig en ik moest Londen afzoeken om een plaatsvervanger. Dat ik op het laatste oogenblik nog zulk een uitstekenden gekregen heb, was meer dan ik verdiend en verwacht had." Lucy Ferrare keek over de tafel naar bet ge laat van haar broeder en wachtte op hetgeen komen zou. Want dat hij wat anders «in den zin had, daarvan was zij zich volkomen bewust Zij waren toevallig alleen aan de ontbijttafel, de twee meisjes, die om zes uur al uitgegaan waren, waren nog een uurtje in bed gekropen. Toegevend aan het verzoek van zijn zuster, had Hunt gewacht tot den dienst van acht uur. Want het was een koude, mistige morgen, of schoon de Paaschzon nu trachtte door de wolken te breken. „Iets werd mij Vrijdag onder het gebed ge zonden een boodschap, die zeide, dat ik mij naar Upleys moest opmaken. Ik weet niet, waar om ik hier ben, maar ik moest komen. Het was dezelfde ingeving, die mij hedenmorgen aan Stubbs deed vragen, of hij mij zijn preekstoel wilde afstaan." „Henry" je bent vreemd maar je overtuigt *nij", zeide zijn zuster, niet in staat een bewe ring te bestrijden, die haar zoo kalm en vol zelfvertrouwen voorgelegd werd. „Be denk, dat het hem niet kon schelen." „Hij scheen erg dankbaar. De arme Stubbs ziet er vermoeid en afgetobd uit, ofschoon toch gewoonlijk verondersteld wordt, dat Upleys een gemakkelijke parochie is." „Hij neemt alles veel te zwaar op, Henry. Al was de parochie nog zoo gemakkelijk, hij zou het zich wel moeilijk maken. Hij maakt vreeselijk vermoeiende -tochten per fiets door de vlakte om de menschen te bezoeken. Nugent ging altijd per rijtuig naar de afgelegen parochianen." Hunt herinnerde zich dat, cn ook, dot hij zich dikwijls verbaasd en boos gemaakt had over de lauwheid, waarmede zijr zwager zijn plichten, die zijn beroep meebracht, vervuld had. Hij twij felde niet of rijn opvolger had zijn parochie ten deele verwaarloosd gevonden. Want Nugent Ferrars had nooit één oogcnbb'k zijn afkomst vergeten ei» miste geheel en al het beoriipend medegevoel, dot zijn vrouw voor de armen had. Als zij er-niet geweest was, zou hij zich nog m^or in zijn ambt afgezonderd hebben. Hij had hun genoeg priesterli'ke praal en dien sten laten zien, maar het Brood des Levens, den wijn van warm, menschelijk medegevoel en daad werkelijke, persoonlijke belangstelling, die geen moeite schuwde, gaf hij in het geheel niet. „Ik bewonder den man, die de vlokten van Sussex op een rijwiel kan doorkruisen, Lucy. Maar dat zou ik niet kunnen. Be zou war elen en zou mijzelf oefenen naar ik veronderstel en langzamerhand zou ik het ook zoo ver bren gen." „Je denkt dus, dat je een boodschap voor Upleys heden hebt, Henry?" vervolgde Lucy met haar ellebogen op tafel, terwijl haar vriendelijke, wat vermoeide oogen hem toeschitterden. Zij hield veel van hem, eigelijk was die bar.d tusschen hen nauwer en zeldzamer dan die ge woonlijk is tusschen broeder en zuster van mid delbaren leeftijd en haar eerbied voor zijn werk was grenzenloos. „E: weet het niet zeker. Er zal er een komen, daaraan twijfel ik niet, maar of die voor het volk van Upleys zal zijn of slechts voor één mensch, dat weet ik niet. Ik heb reeds zulke vreemde ervaringen gehad, Lucy, en ik stel mij nu tevreden slechts geleid te worden door den Heiligen Geest. Het is de eenige, rechte weg, die ons van nut is en het eenige resultaat, dat meetelt de geschiktheid om den wil van God te vertolken. „Iemand moet toch zeer door den Geest be zield zijn, als hij dat wil volbrengen. „Ik heb dikwijls gewenscht op je te gelijken. „Houd dan op met wenschen, want jouw ambt móest je voldoende zijn voor een klein vrouwtje!" zeide hij glimlachend. „Ik ben nooit uitgeput in mijn verhoring en bewondering, hoe je met dc menschen uit het Heerenhuis omgaat* Het zou licht anders hebben kunnen zijn." „Zeker, maar Henry, ik kan toch slecht met Mary opschieten. Lk beken, dat ik haar niet begrijp. Zij is een koude vrouw". „Dat betwijfel ik. Maar noem haar een terug» getrokken vrouw. Wij moeten ook in aonmer» king nemen, dat zij tot een onder volk, don wij behoort. Zonder twijfel zijn de Schotten moei» lijk te benaderen, moor him hart klopt wanrt en oprecht en ik heb soms verbazend veel tee» derheid ontdekt bij menschen, waar men dat heelemaal niet verwacht zou hebben". „Ik kon mij dat niet bij Mary voorstellen* Natuurlijk heeft zij Enid nooit vergeven, Henry* Het klinkt verschrikkelijk, moor ik ben over» tuigd, dat zij jaloersch van dc doode is I" „Dat komt minder zeldzaam voor bij tweeda huwelijken don de menschen denken, lieve, ert dat vermeerdert dan ook de gevaren, waarom* men bij dot vraagstuk blootstaat". „Wat denk je dan van de verloving V De vorm, waarin de vraag gekleed werc^ riep een vage twijfel te voorschijn, die Henryf Hunt eerst teruggedrongen had. Den vorige» avond hadden zij de zak heelemaal niet be»! sproken en bij hun terugkeer naar de Oud<4 Pastorie was Hunt dodelijk naar boven gegaan,, zeggende, dat hij buitengewoon vermoeid was* „Ik mag hem wel, Henry. Hij geeft mij ec» idee van oprechtheid. Maar een ongelijker paait is nauwelijks denkbaar. Denk je, dat het slechts een overeengekomen regeling is „Dat kan ik nauwelijks gelooven want, al* het dat geweest zou zijn, zou Barclay Spee<l wel naar iets hoogors uitgekeken hebben. Hij schijnt echt in zijn schik, ofschoon Ferguson noch rijk, noch beroemd is". (Woedt vervolgd?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1