„DE EEMLANDER' BUITENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis UMHiMBE.'TS'Ztr: PRIJS DER ADVEMEX met inbegrip van een MMSflN „IHMONDELLE" 20e Jaargang No. 187 fa port 1 s.—. per wotk (roet Rrrtit Terreker ng tegen ongelukken) f CUT*. rtlotuUrlgfr»- nOTimrn fCM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL- TE1 INT 613 Maandag 6 Februari 192Z bewijsnummer, eike rcqel meer 0.25. dienstaanbici dmqcn en Lictdadiqhcidsadveitentiën voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan teer vooidcelige bepalingen voor hd «dverteeren. Een» circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Op het oogenblik, dat in Duitschland een poor wegstaking het maatschappelijk leven van i staat desorganiseert, op 't oogenblik dat de ntentepolitici het Duitsche antwoord nopens schadeloosstelling bestudeeren en tevens de westie van 't nabije Oosten en 't Fransch-En- jgelsch garantieverdrag actueel zijn, terwijl Jpoorts aandacht vraagt het geschil, dat gerezen |s tusschen den Ierschen vrijstaat en Ulster om- bent de grensregeling, staat toch wel het meest, |rit hoofde van haar belangrijkheid, in 't cen trum 'der aandacht de conferentie van Genua ïnet name interesseert de deelneming van de ge- ledereerde sovjetrepubliek, den staat, die langen fijd buiten elke officieele conferentie in Europa gehouden, maar ditmaal is uitgenoodigd met dentallen andere staten deel te nemen aan een Internationale economische bijeenkomst Omtrent de Russische gedelegeerden zijn al jfcl van gissingen en vermoedens gepubliceerd, tnaar thans schijnt het zeker te zijn, dat de sov- Jetdelegatie definitief is samengesteld. Tsjitsje rin toch heeft aan Bonomi, den organisator van ide conferentie van Genua, die enkele dagen ge leden voordat het ontslag van zijn kabinet JWerd ingediend nog Italiaansch ministerpre sident was een telegram gezonden, waaruit blijkt, tiet in verband met een voorloopig accoord met He verbonden republieken van Rusland, ter bui tengewone zitting van het pan-Russisch centrale uitvoerende comité gedelegeerden zijn gekozen. Waartoe vertegenwoordigers behooren van de irerbonden regeeringen, die deel uit zullen ma ken van de afvaardiging op gelijken voet als de sndere leden. Het pan-Russische centrale uit iroerende comité heeft de delegatie volledige wolmacht verstrekt tot het nemen van beslissin gen in alle zaken, die ter sprake zullen worden gebracht, alsmede ten aanzien van de resoluties op de conferentie te Genua. Het centrale pon- Russische uitvoerende comité heeft de delegatie opgedragen alle overeenkomsten ten aanzien Wan alle vraagstukken te behandelen, te sluiten en te teekenen. De delegatie ziet er als volgt uit t Voorzitterde president Van den raad van volkscommissarissen en lid van 't centrale pan- Russische uitvoerende comité W 1 a d i m i r IlitsjOeljanof Lenin. Ondervoorzitter (met alle rechten van een president, ingeval onvoorziene omstandigheden Imrger Lenin zouden verhinderen aan de confe rentie deel te nemen)de volkscommissaris voor buitenlandsche zaken en lid van 't centrale pan- Russische uitvoerende comité George Was- iliwitsf Tsjitsjerin. Leden der delegatiede volkscommissaris Woor buitenlandschen handel, voorzitter van de Russische delegatie in Engeland cn lid van 't centrale pan-Russische uitvoerende comité Leonid Krassin; de commissaris, toege- Woegd aan buitenlandsche zaken L i t v i n o f het lid van 't centrale pan-Russische uitvoeren de comité Adolf Abrarriowitsj Joffe; de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Russische republiek in Italië Worowski; de woorzitter van den raad van volkscommissaris- Ben en volkscommissaris voor buitcnalndsche za ken der republiek Oekraïne, tevens lid von 't (voorzitterschap van 't centrale pan-Russische uitvoerende comité Christian George- witsj Rakowski; de voorzitter van den road van volkscommissarissen der republiek "Georgië Polycarpe Goerguenowitsj Moidavoni; de volkscommissaris voor han del, buitenlandsche zaken en voedselvoorziening der Armcensche republiek Alexander ,Ar- ♦emielitsj Baczadiane; de voorzitter ran den rood van volkscommirscrissen van de republiek Boekhara Faïseulala Khod- j a e f de minister van buitenlandsche zaken der republiek van 't Verre Oosten Jacob D n- widowitsj. Bovendien ziin nog lid van de de legatie drie vertegenwoordigers van vakv^reeni- gingen en werklieden hun namen ziin Alex ander Gabvrilowitsj Achonkof, Thimotheus Wladimirowitsf Sa- pronof en Jan Ernesto witsj Radd- 8 o e t a k. Het zijn de namen van bovengenoemde gede- fcgeerde, die Tsjitsjerin aan Bonomi heeft ver docht mede te willen deelen aan de regeeringen, welke zullen verschijnen ter conferentie yan Genu o. Op de bijeenkomst van 't centrale pon-Rus sische comité, waar de sovjetdelegatie voor Genua werd aangewezen, is door Tsjitsjerin een lange rede uitgesproken, waarbij hij vooral ge legenheid vond met woorden vol lof te gewagen van „het Engelsche politieke doorzicht", verte genwoordigd door Lloyd George, die, sinds T9Ï9, heeft aangedrongen op de noodzakelijk heid om met sovjet-Rusland te onderhandelen, ondanks het verzet van Clemenceau en Chur chill, wien het er om te doen was Rusland vol komen te ruïneer en. De leuze van Llovd George, zegt Tsjitsjerin, is: „vrede cn handel", die de opvatting weergeeft van de voornaamste han delskringen in Engeland alsmede der Britsche werkliedenorganisaties. En dit, voegt Tsjitsjerin eraan toe, is ook de leuze van Rusland. De Rus sische volkscommissaris voor buitenlandsche zaken is dan ook van oordeel, dot de resolutie van Cannes, waarbij Rusland naar Genua wordt uitgenoodigd, de overwinning beteekent van de Engelsche politiek, die aanstuurt op economi sche samenwerkingmaar, mag Rusland ook de economische somenwerking wenschen, Tsjits jerin geeft niettemin duidelijk te verstaan, dat deze somenwerking geenszins mag uitloonen op een economische overheersching. Tsjitsjerin speelt dan ook begrijpelijkerwijze Engeland te gen Frankrijk uit. Hij merkt op „Een gezonde zakenpolitiek heeft te Cannes de overwinning betaald op de militaristische po litiek van Frankrijk, die een politiek is van on verzoenlijkheid maar de Fransche diplomatie te Genua, te oordeelen naar de aanduidingen er van, za! op het krachtigste verzet van de zijde van Rusland stuiten." Rusland, betoogt Tsjitsjerin nader, wenscht aan 't economisch herstel van Europa mede te werken, maar aan de Russische onafhankelijk heid mag niet worden getornd en evenmin zal Rusland gedoogen, dat op eenigerlei wijze zijn soevereine rechten worden geschonden of dat interventie plaats heeft in zijn binnenlandsche aangelegenheden. Eén kort gedeelte witlen wij nog vermelden uit Tsjitsjerin's beschouwingen Hij maakt de opmerking, dat, terwijl de Amerikaansche lief dadigheid een nobel en humanitair werk heeft verricht, de Amerikaansche regeering blijk gaf van onverzoenlijke tendenzen„Al heeft de Amerikaansche regeering graan geschonken, niettemin is zij volhardend op 't standpunt blij ven staan, dat dit niet wilde zeggen, dat zij, het zij de jure, hetzij de facto de relaties weer heeft aangeknoopt." B«rfchte«. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 4 Febr. (R.) Men verwacht, dat Harding de vlootovercenkomst en andere verdragen enkele dagen na de onderteekening bij den Senaat zal indienen. Het werk aan de aan gewezen oorlogsschepen zal waarschijnlijk bin nen enkele dagen worden stop gezet. De verga dering van Maandag zal worden gekenmerkt door de. onderteekening van het vlootverdrag, het verdrag nopens de duikbooten en de vergiftigde gassen en het Chineesch-Japansche verdrag, w.o. de regeling nopens Sjantoeng. Washington, 4 Febr. (R.) Dc voltallige vergadering der conferentie werd hoofdzakelijk in beslag genomen door een spoedig afdoen zonder discussie, van de verschillende verdragen en besluiten. Ht verdrag over het Verre Oosten is aangenomen bij appèl nominaal van de ver tegenwoordigers der negen mogendheden. Van de verklaring van China, dat hel niet zal toe stemmen in vervreemding van ecnig deel van zijn gebied, werd nota genomen. Het verdrag nopens de Chineesche douanerechten, waarbij deze op een reëele basis van 5 percent worden geplaatst, is aangenomen, tegelijk met een ver» klaring, dat de verplichtingen jegens buitenland sche beleggers in den Chineeschen spoorweg zullen worden nagekomen. Een uitbarsting van applaus volgde op do mededeeling, dat China en Japan het eens zijn geworden over den vorm van het verdrag ter regeling van het vraagstuk van Sj«antoeng. Bal four verklaarde bij het sluiten van de zitting, dat elk land, dat zou trachten de beginselen, die de conferentie vastgesteld heeft ten opzichte van China, te ontduiken buiten het verband der vol ken zou worden geacht te staan. 44 LAHGESTRAAT AMERSFOORT IN KATOEN 0-75, 0-50, 0.25. IN «01 2-90. 225. 1.59. Het Chinccsch-Japansch verdrag getcekcnd. Washington, 5 Febr. (R.) Het Chi- neesch-Japansche verdrag inzake de regeling van de Sjangtoeng-kwestie is gëteekend. De Engelsche gedelegeerden ter conferentie hebben een bezoek gebracht aan het Witte Huis en afscheid genomen van president Harding. Balfour zeide tot den president, dat hij naar En geland terugkeerde, ten zeerste voldoen over het groote succes der conferentie, die de uitvoer baarheid heeft bewezen van de methode om op een conferentie internationale vraagstukken te behandelen. DE SCHULD AAN DEN OORLOG. B e r 1 ij n, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos). -Het Zweedsche blad Goetcnborgs Morgenpost schrijft, dat het beschuldigings-materioal voor Poincaré's schuld aan den oorlog derwijze toe neemt, dat hij van alle onthullingen niet lan ger zich kan afmaken met de mededeeling, da» het allemaal maar leugens zijn. B e r 1 ij n, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos). War- schauschc bladen berichten, dat Poincaré den in Polen vertoevenden vroegeren Russischen mi nister van buitenlandsche zaken Sasonof (die ont hullingen zal publiceeren over 't ontstaan van den oorlog. Red.) telegrafisch heeft verzocht naar Parijs te komen. Dr. Rathenau. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) Dr. Walter Ra thenau werd hedenmiddag door den rijkskan selier in zijn ambt geïnstalleerd. De Duitsche Rijksdag. Berlijn, 4 Pebr. (W. B.) De geruchten, dat de rijksdagzitting, die op a.s. Dinsdag be paald is, verdaagd zal worden, zijn ongegrond. DE STAKING IN DUISCHLAND. B e r 1 ij n4 Febr. (W. B.) In vele districten kunnen behalve levensmiddelen en kolenlreinen, ook in beperkten omvang reizigerstreinen woi - den vervoerd. Schwerin, 4 Febr. (W. B.) Dc Mecklen- burgische Zeitung meldt: Sinds vannacht staat ook in Mecklenburg het treinverkeer stil, daar het spoorwegpersoneel zich bij de staking heeft aangesloten. Een paar lokaaltreinen zijn vanoch tend uit en naar Schwerin gereden. B e r 1 ij n4 F c b r. (W. B.) De roestand is ii zooverre verbeterd, dot een geregelder nood dienst voor het reizigersverkeer is ingesteld. De melkaanvoer te Berlijn schijnt met vrachtauto's voldoende verzekerd te zijn. Ook de veeaanvoer is voldoende. Het herstel van het kolenvervoer zal een verder gebruik van de technische nood hulp noodig maken. Men werkt krachtig non hel weer in bedrijf nemen der stations. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) Naar de Berline» Zeitung am Mittag meldt, zou vanmiddag het bestuur van de rijksvakvereeniging beslissen of het den raad van de andere vokvereenigingen zal opvolgen en de staking opheffen. Maagdenburg, 4 Febr. (W. B.) De fa brieken van Krupp alhier zullen wegens gebrek aan kolen Maandag sluiten. Berlijn,4Febr. (W. B.) Naar het ministe rie van verkeerswezen meedeelt, is de uitwerking van den oproep van de „Schutz"~orgamsatie der vak ve re en i gingen om het werk op de spoorwe gen te hervatten, hier en daar al te merken. In zonderheid keeren de machinisten tot den arbeid weer. Vandaag zal het lcolenvervoer en met na me dat von de kolenleveringen voor de schade loosstelling uitgebreid worden. Voor hot overige is de staking beperkt tot het onbezette deel van Noord-Duitschlénd met uitzondering von Meck lenburg. De omvang van de staking is over het algemeen hetzelfde gebleven. Er zijn enkele op zich zelfstaande daden van sabotage gepleegd. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) Het stakingsco mité, dat na de bijeenkomst der afgevaardigden van de arbeiders en beambten der stedelijke be drijven werd gekozen, heeft hedenavond het sta- ;ir be.Juit afgekondigd. Volgens dit besluit zullen de arbeiders der clectriciteitsfabrieken Zondagmorgen vier uur cn dc arbeiders deT gac- fnbrirken Zondagmorgen zes uur de werkplaat sen verlaten. Bij den dienst der watervoorziening zullen de noodzakelijke werkzaamheden worden verricht. De beambten zullen voorloopig hun diensf verder .blijven waarnemen. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) De Pruisische Kolenwirtschaftstelle zal 6 dezer bij den kolen handel in het gebied der gemeente Berlijn alle voorraden brandstoffen, steenkool, steenkool briketten en bruinkoolbriketten in beslag nemen. Dit geschiedt om de noodzakelijke brandstoffen voor de onontbeerlijke bedrijven, dé ziekenhui zen, de gas- en electriciteitsfobrieken, de water werken en dc bakkerijen te reserveeren, omdai ten gevolge van de spoorwegstaking en dc dichtgevroren waterwegen elke aanvoer is stop gezet. Frankfort a. d. Main, 4 Febr. (W. B.) De ter ondersteuning van de spoorwegstaking door de vergadering der vertrouwensmannen van de „Deutscher Eisenbahnerverbond" beslo ten staking is vanmiddag te 2 uur in dit district van kracht geworden. Koningsbergen, 4 Febr. (W. B.) Dc meeste arbeiders, aangesloten bij het Duitsche Eisenbahnerverbond, legden 't werk in de mees te diensten neer. Het verkeer door Polen en naai het overige deel van Duitschland staat stil. B e r 1 ij n 4 F e b r. (W. B.) De Duitsche amb tenarenbond heeft zich in den loop van den dag beijverd de „Reichsgewerkschaft deutscher Eisenbahnbeamten und Anwarter" te bewegen de staking te beëindigen. De bladen berichten echter, dat de onderhandelingen tot dusver geen resultaat hebben gehad: De Duitsche ambtena renbond is van zins vanmiddag nogmaals te pro- beeren met de Reichsgewerkschaft tot een ver gelijk te komen. Vanmiddag kan dus de defini tieve beslissing vallen, of de voorzitter ven de Reichsgewerkschaft den raad der overige vnk- vereenigingen zal opvolgen en van verdere sta king afzien. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) De rijksminister van verkeer heeft aan de spoorwegdirecties op gedragen door middel van aanplakbiljetten de arbeiders en beambten aan te zeggen weer in dienst te treden. Wie hieraan geen gevolg geeft, kan zich als ontslagen beschouwen. De hoofdmachinist Scharfschwert, die als voornaamste leider der Reichsgewerkschaft tie stoking der beambten organiseerde, werd, met nog een leider, ontslagen. Scharfschwert was voorloopig aangesteld. Te Berlijn is de toestond dei staking over het geheel onveranderd geble ven. Men heeft het noodverkeer voor de voor steden iets kunnen uitbreiden, evenals het ver keer met betrekkelijk dichtbij gelegen steden, zoools Maagdenburg, Stettin, Hannover, enz. De melkverzorging van Schwerin, de hoofd stad von Mecklenburg, loopt gevaar. Ook te Bremen is de toestand verscherpt, omdat de hulpkrachten van het spoorwegpersoneel geen kolentreinen meer willen bedienen, waardoor het noodverkeer geheel werd stilgelegd. Uit Hanno ver wordt eveneens een uitbreiding der staking gemeld. B e r 1 ij n, 5 Febr. (W. B.) In de rijkskan selarij hebben besprekingen plaats gehad tus schen de leden van het kabinet en vertegen woordigers van de partijen over den stakings toestand. Men is 't er over eens, dat de sta king bizondcr netelige toestanden in 't leven heeft geroepen. De stakingstoestand is onver anderd. Verschillende stations zijn onverlicht, omdat de werklieden van het gas- en electri- citeitsbedrijf staken. Ook de wntcrlcidingdienst is bij de staking betrokken. Het tramverkeer werd Zaterdagavond 10 uur stopgezet. Alleen de Hoch- en Untergrundbohn, die over eigen installaties beschikken, kunnen nog functionee- ren. De voorziening met licht, stroom en water is stopgezet, die met gas tot een minimum be perkt. B e r 1 ij n3 Febr. (W. B.) Volgens de bla den is heden het grootste deel der arbeiders van de telegraafkantaoren en de Telcgrophenbau-ar beit^r in staking gegaan. De staking heeft op het werk der telegranfbeamhten echter geen noe- mcnsweaTdigen invloed. Alleen de z.g. buiten dienst, de aanlog van lijnen en de opheffing van storingen enz., ligt stiL OPPER-SILEZIË. De Duitsch-Poolschc onderhandelingen! G c n v c, 4 Febr. (W. B.) De Duitsch* Poolsche ondcrhundelingen, die op 6 Februari, onder presidium van dr. Calonder te Gonöv® zouden beginnen, zijn tot 10 Februari steld. EEN OPZIENBARE ARRESTATIE. Verduistering van 2 millioen francs te Antwerpen. Zaterdagmiddag werd de heer Edmond Duys- ters, oud katholiek afgevaardigde cn thans bur gemeester der groote voorstad van Antwerpen,. Berchem, in het Centraal station" gearresteerd, op het oogenblik, dat hij van plan was naai; Brussel te vertrekken. De heer 'Duysters, aldus de Tel., was door de» rechtbank belast met het dwangbeheer ovec twee cn twintig Duitsche eigendommen, waar onder het zeer belangrijke filiaal van de Lcip« ziger Wollkiimmerci te Hoboken. De sommen, van deze bedrijven afkomstig, moeten geregeld gestort worden bij dc Nationale Bunk. Nu was het opgevallen, dat de heer Duysters nog geen stortingen hod gedaan, ofschoon het bedrijf van de Wollkiimmerci wordt voortgezet. Na vrucht tcloos bij hem op afrekening te hebben aange drongen, verwittigde de bonk den procureur- generaal te Brussel, die gisteren (4 Febr.) tot de arrestatie van den burgemeester deed over gaan. Terwijl hij door den procureur des ko- nings aan een urenlang verhoor werd onderwor pen, werd in zijn woning te Berchem een huis zoeking gehouden. Alle papieren, betrekking hebbende op het sequester, werden in beslag genomen. Duysters heeft bekend al het geld met speculaties te hebben verloren. Er moet een tekort van ruim twee millioen francs zijn. Deze gebeurtenis verwekt enorme sensatie te Antwerpen. Duysters vertegenwoordigde vele jaren cle stad in de Kamer cn legde er een zeer groote bedrijvigheid aan den dag. Voor de jongste verkiezingen bij de spllïsing von do katholieke partij schoorde hij zich bij de tegenstanders van Cauwclaert cn werd niet herkozen, doch korter» tijd daarna werd hij tot burgemeester van Ber chem benoemd met een liberaal-katholiek col lege van wethouders. SOCIALISTISCHE CONFERENTIE. B e r 1 ij n, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos). Op dc heden te Parijs bijeen gekomen socinlistischa conferentie der vijf laden ontbroken de Duit sche gedelegeerden, daar zij wegens de spoor wegstaking niet konden vertrokken. Ook stond de Fransche rcgcering hun lot dusver niet to» in Frankrijk te komen. P a r ij s, 5 Febr. (B. T. A.). De conferentie der internationale socialisten besloot, dat dö beide uitvoerende comité's van Londen en van Wecnen morgen zullen samenkomen ter behan deling van het eenheidsfront. Daarna werd aan de Duitsche socialistische portij een telegram gezonden, zeggende, dol da afwezigheid der Duitschers tengevolge der spoorwegstaking verhinderde de werkzaamheden met vrucht voort te zetten en dat binnen zeer kort een nieuwe conferentie bijeen zo! worden geroepen te Frankfort voor een definitieve be spreking cn het nemen cener beslissing. DE ÏERSCHE KWESTIE. Londen, 5 Febr. (R.). De ernst van den Ierschen toestand blijkt uit het feit, dat Zondag middag Churchill on Birkenhead met Michael Collins een conferentie hadden op 't ministerie van koloniën, terwijl Lloyd George in den avond van buiten naar Londen terugkeerde voor een nadere conferentie met Collins, waaraan ook vijf andere ministers benevens twee leden der re- gecring van Zuid-Ierlond deelnomen. Als ge volg van deze conferentie zal Griffith, de presw dent der Zuid-Ieren, naar Londen overkomen voor verdere besprekingen op Maandagmorgen* DE PAUSKEUZE. Rome, 5 Febr. (V. D.). De hoofdstad bracht den Zondag in groote spanning door. Honderdduizenden hebben zich op het St. Pie* tersplein vereenigd. De vijfde en zesde stem< ming van heden brachten evenwel, naar de zwar* te rook uit den schoorsteen boven de Sixtijnsch* kapel aanduidde, nog geen beslissing. Een talent vormt zich in stilte, een karak ter in den stroom des tijds. door DAVTD LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 17 „Dat leek mij zoo toe, want hij zat achteraan In een van de banken, naast de weeskinderen. Hij ging dadelijk na de preek weg. Blijft hij nier ge- Airende „week-end", zei u dat niet?" „Ja, met Peter Bain, den schilder, in zijn op trekje te Digswell." „O, dan zien wij hem misschien nog" wel. Digs- irell is niet ver weg. Wel, lieve, en hoe voel je je nu als verloofde jonge vrouw?" Dit zeide hij tegen Naomi, die met duidelijke belangstelling naar het gesprek geluisterd had. „Waarom tracht u dat zelf niet eens uit te binden, om Henry?" vroeg zij en bracht haar hand naar haar gezicht, om den blos te verber gen, dien zij, ondanks zichzelf, naar haar wangen jroelde stijgen. „Ik moet vrijgezel blijven voor het vertrouwen en het welzijn van de familie. Kom eens hier, poesje en vertel mij eens, hoe jij het zoudt vïn- üen, verloofd te zijn." „Heelemaal niet prettig, om Henryl Ik zou veel Bever hebben, dat u zich verloofde", antwoordde {Joyce onbeschaamd. „Waarom staan wij allemaal hier, moeder? Vraagt u niet, of dokter Ferguson binnenkomen mar „Neen, neenl Wij moeten naar huis om te lunchen hè Mary?" voegde Barclay Speed er haastig tusschen. „Ge hebt ons vandaag een goede maat toegemeten, samengeperst en nog wat toe, dominee. Het is nu bijna één uur." Wilt ge vanmiddag niet met je allen komen theedrinken?" vroeg Mary, die een vriendelijker en meer gemeende gastvrijheid ten toon spreid de dan gewoonlijk. Joy stemde gretig toe met haar oogen en me vrouw Ferrars beloofde, dat sommigen van hen komen zouden, ofschoon zij zeide, dat haar broe der rusten moest gedurende de rest van den dag. Terwijl de vader en de moeder door het park wandelden, liepen deze vooraan en lieten de ver loofden aan zichzelf over. „Hoe ver is Digswell, Naomi?" vroeg Fergu son belangstellend. „Niet verder dan twee mijlen, dwars door de velden en ik denk, dat de paden droog genoeg zullen zijn na dezen schitterenden zonneschijn. Waarom vraag je dal?" „Ik zou gaarne naar Bain toe wandelen van middag, als je meekomen wilt. Mijn voornaam ste doel is, te ontdekken, waarom Heriot zoo haastig de kerk verliet!" „Het lijkt vreemd vind je niet dat hij daar heel alleen was", zeide Naomi peinzend. „Vertel mij eens wat van de Bair.s. Brengen zij, zooals vele andere artiesten, hun Zondogen nog al losbandig door?" ,Jk ken ze met genoeg, om dat te kunnen zeg gen. Mevrouw Bain is zeer bekoorlijk en ik zou gaarne hebben, dat je kennis met haar maakte. Natuurlijk zijn zij zeer arm." „Waarom zeg je dat, Dan?" vroeg Naomi, bij na alsof die woorden haar pijn gedaan hadden. „Geloof je, dat ik om geld geef, zóó dat ik al leen kennis wensch te maken met menschen. die hot hebbeik?" „Neen, neen," antwoorddde hij haastig. „Maar, natuurlijk is je omgeving en je opvatting der dingen anders dan van menschen als de Bains of de Heriots. Ik ben bang, dat dc kleine Sc-hot- sche kolonie, die ik toevallig ken, arm is en niet hoog op de maatschappelijke ladder slaat." „Maar als het je vrienden zijn Dan," zeide zij met een glimlach, „don zal ik natuurlijk graag kennis met hen maken". „Dat is heel lief van je, en ik hoop, dat je van sommigen van hen zult gaan houden. Tk wilde, dot ik iets voor de arme mevrouw Heriot doen kon. Op dit oogenblik staat zij voor een crisis in haar leven". „Wat haar gezondheid betreft, meen je dat?" „Gedeeltelijk maar niet geheel en al. Het heeft iets met Heriot te maken. Hij is thuis erg lomp een teleurgesteld man. geloof ik en hij maakt zijn vrouw tot zondebok. Dat is een dikwijls voorkomende fout in mijn wijk," voegde hij er aan toe, met een wat grimmigen glimlach. „Maar wat oneerlijkl Kom je er als dokter?" „Ja. Zij hebben twee lieve kleine kinderen en mevrouw Heriot zou heel goed ziin, als zij maar eens wat aanmoediging kreeg. Zij heeft Heriot op de een of andere manier teleurgesteld. Het was een liefdeszaak tusschen een jongen en een meisje'*— begrijp je en hij zou wel wegge gaan zijn, als hij dat op een fatsoenlijke manier had kunnen bewerkstelligen. Hij vertelde mij on geveer zoo iets. Zij heeft het nu ook zelf gera den, geloof ik, en dat is eigenlijk de oorzeak van alles!" „Wat hard voor haarl Maar ik heb mij dik wijls over zoo iets verbaasd, Dan. Ik heb een schoolvriendin gehad en haar is het ook over komen. Zij heeft dien man ook aan zijn woord gehouden en zij waren zeer ongelukkig. Later is zij 'met iemand anders weggeloopen." .Het is een moeilijk vraagstuk, dat geef ik toe. Het is beter, als het mogelijk is, zich van alles te onthouden, is het niet?" antwoordde hij met een beteekenisvollen blik, „tot men in de jaren des onderscheids is gekomen." „Zooals wij gedaan hebben", veronderstelde zij en zij lachte een weinig, alsof dat denkbeeld haar aangenaam aandeed. „Nu( als je wilt, kunnen wij best na de lunch naar Digswell gaan. Zij zullen ons daar niet te lang ophouden, hé? Want je hebt gehoord, dat moeder de familie uit de Cude Pastorie op de thee gevraagd heeft." „Och, ik ge'oof niet, dat w.'j lang gehoeven te blijven. Het zou maar eve" een visite zijn," ant woordde Ferguson; en Naomi had niet het flauwste vermoeden, dot hij blij zou geweest zijn, als hij dien nomid had kunnen wegblij ven van het theebezoek te Upleys. Haar volgende vraag kon hij zeer moeilijk be antwoorden. „Je hebt mij nog niet verteld, wat je van hen denkt. Is tante Lucy niet een volmaakte schat?" „Zeker", antwoorde hij met warmte. „Nu ik er over denk vertel haar niet, dat ik toevallig Geoffrey gisteren aan het Victoria Station ge zien heb. Je hebt het toch niet reeds gedaan?" „Neen. Maar waarom mag ik dat niet? Is Ge offrey niet heelemaal oprecht?" „Ik geloof het wel. Maar zijn familie weet klaarblijkelijk niets van dot uitstapje en wij be hoeven geen onecnigheid te zaaien." „Het is toch erg vreemd, Dan, want Geoffrey wist zeer goed, dat tante Lucy Anna Mainwa- ring had uitgenoodigd en zij zijn zoo goed als samen verloofd." „Zoo? Nu zij is een aardig schepseltje. Mis schien kan hij een zeer eenvoudige uitlegging ervan geven. Maar zooals ik reeds gezegd heb, het is beter, geen oneenigheid te verspreiden. „Vader zou dit niet goed vinden. Hij zegt, dat het altijd beter is de dingen nauwkeurig te on-* derzoeken." „Nu, iU ben er niet voor. Sommige dingett moet men laten rusten," zeide hij met nadruk; „en er zijn weinig dingen, die niet tegen he€ zwijgen kunnen, als dat laatste maar lang ge* noeg duurt." „Maar sommige dingen gaan te gronde door zwijgen," zeide Naomi. „En ik kan niet nalaten te gelooven, dot de .Schotten op dit punt in een dwaling verkeeren. Het is beter te leven zooata de Ferrars bijvoorbeeld. Zij zijn oppervlakkiger don wij." „En daarom minder oprecht?" „O, neen. Dat bedoelde ik niet. Oom ïfennft, nu niemand zou hem onoprecht durven noo* men." „Inderdaad neenl Hij is een van de besten. 18 hoor over hem en zijn goede werken iederen dagj in mijn leven," zeide Ferguson; en tot Naomi'ï verbazing lichtte hij even zijn hoed op, zooalsi men dat voor een altaar doet Zij herinnerde! zich lang daarna nog die daad, want die had zfy allerminst van haar verloofde verwacht. Zij had reeds bij zichzelf vastgesteld, dat hij era Sohotsch en zeer zakelijk was. Het ware der zaar was echter, dat Ferguson geen van beide wa^ als zijn gevoel werkelijk getroffen was. rrJe hebt me nog niet verteld wat je van Jojj denkt? Is zij niet lief? Net een zonneschijntje e* toch is zij ook ernstig. De droom van haar leven, is om in een zusterorde te treden"» (Wordt vervoIgd|

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1