FEUILLETON. iBOIIEHElTSPtllS Zl Ttï Z DE EEMLANDER BUITENLAND. Frans Jozef B'tterwaier ner fl. 50 cent Frrsserwater per kruik 75 cent. A. VAN DE WEG. Langestraat 23. MAISON „L'HIROHDELLE" WOLLEN JUMPERS hoop. si uitend e Het Verloren Toliuis 20e Jaargang No. 188 >CT port 1 y—. por *«r had gratt» TOTtkcr.ot kgen ongelukken) f 0.17», rtiondetlyke nummer» W». AMEBSFGORTSGH DAGBLAD f? ff DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» rrn INT 513. D?nsd?g 7 Februari T&zm~ PRIJS DER ADVERTEMYIÉH met inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensta.inbie» dingen en Licldadighcids-advcitenticn voor de belfl der prijs Voor bande) en bedrijl bestaan teer vooidceiige bepalingen woor het «dvcrlccren. ben# ^11 cut aire, bevattende de voorwanden, wordt op •anvraag toegezonden- Politiek Overzicht De stading in Duitschland woekert nog steeds Voort en beperkt zich niet slechts tot den spoor wegdienst in sommige deelen van Duitschland Immers behalve dat de spoorwegstaking zich heeft uitgebreid, o.a. in Mecklenburg, Beieren en Baden, hebben ook werklieden bij andere tak ken van dienst zich bij de staking aangesloten hiet alleen arbeiders, die bij de telegrafie werk zaam zijn, hebben gevolg gegeven aan 't sta kingsparool, maar ook zij, die werkzaamheden Verrichten bij de Berlijnsche electriciteits- en gasfabrieken, de waterleiding enz. hebben het bijltje erbij neergegooid, fjet behoeft geen be toog, ""dat deze uitbreiding van de staking tot genoemde diensten, welker goed functioneeren fcen vereischte is voor 't vlot marcheeren van 't idagelijksch leven in een groote stad, Berlijn in feen onaangename situatie heeft gebrachtde be volking is plotseling de dupe geworden van het Cptreden der malcontente arbeiders, die haar plotseling voor een fait accompli stelden. Telkens meer wordt de indruk versterkt, dat bij de thans uitgebroken staking vooral de ra dicale elementen een levendige activiteit aan den dag leggen de uitgebroken stoking zou te wij ten zijn aan het ijveren van communistische agi tatoren, die ook arbeiders, die politiek anders fijn georiënteerd, hebben kunnen bewegen het werk neer te leggen. De meening wordt don ook reeds onverbloemd uitgesproken, dat de z.g. eco nomische zijde der spoorwegstaking slechts de dokmantel is voor politieke eischen der radicale elementen, wien het gelukt zou zijn ook, in poli tiek opzicht, minder heethoofdige kringen aan hrn zijde te krijgen. Dat een blad als de Vor- wiirts, het orgaan der Duitscne meerderheidsso- rialisten, de staking veroordeelt, is veelzeggend en wijst erop, dat de Duitsche meerderheidsso- riolisten niet verantwoordelijk gesteld wenschen te worden voor de actie der radicalen, wier lei ders zich op heel geheimzinnige wijze verbor gen houden. Trouwens ook de Duitsche rege*»- ring, aan wier hoofd president Ebert staat, heeft Van den beginne af aan scherpe maatregelen te gen de staking genomen. Zooels men weet heeft het verbond van zadelmokers te Keulen, hierop gereageerd door in een algemeene vergadering met 200 tegen 8 stemmen den Duitschen rijks- president Ebert, die naar men weet zadel maker is geweest, uit te sluiten „wegens zijn voor de vakvereeniging nad^elige verordening" Trouwens ook de Nederlandsche Tribune fulmi neert ?n een hoofdartikel fel tegen Herr Ebert, die in bedoeld stuk de „dikke schavuit" wordt genoemd. Het merkwoardige bij de in Duitschland uitge broken staking is, dot de stakingsleiding net- j>ens is te vinden en dot hoar lokaal telkens van plaats verandert. Van-belanrr is in dit verband een document, dat aan den B^rlijnschen corres pondent van de Kölnische Zeitung is voorgelegd en dot gedateerd is 1 Febr. In dat stuk wordt vonduit gezegd, dat de Reichsgewerkschaft met den „Deutschcn Eiscnbahnerverband" in zoo nauw mogelijk contact heeft gearbeid. Zou de opstand ook maar een paar dagen duren, dan werd met 'n genegenheidsslokïng der metaalbe werkers te Berlijn gerekend, die on haar beurt een solidoriteitsstoking van alle Duitsche me taalbewerkers tengevolge zou hebben. Zou de regeering door de Schupo (Schurtpolizeivei ligheidspolitie) of de riiksweerboorheid tegen de Stekende spoorwegarbeiders optreden of hun eischen van de hand wijzen, dan was de sta kingsleiding voornemens oo 6 Febr. dat zou dus vandaag zijn een ult'mntum te stel len en tot een algemeene staking in ge heel Duitschland aan te sporen, wanneer dit ultimatum van de hand werd gewe zen. De mijnwerkers, met wie voeling werd ge houden, zouden misschien al vooraf, het eerst in h-t Rid'rgehied, in actie komen en wel aanvan kelijk derwijze, dot zij de tenuitvoerlegging der reeds vastgestelde eischen als doel der staking zouden voorstellen. Een mijnwerkersstaking is inmiddels nog geen feit geworden, naar men weetmaar volgens bedoeld document zou het in allen gevalle zeker zijn, dat de eerste helft van de maand Februari een strijd van politiekcn cn economischcn aard te aanschouwen zou ge ven, waarbij de radicale elementen een poging zouden doen dezen strijd tot het uiterste te voe ren. Aandacht verdient in 't 'document de me- deeling, dat op 30 Jan. de Midden-Silezische mijnwerkers besloten hebben om, indien de sta king zou voortduren, eveneens in te grijpen, en wel eerst voor hun eigen eischen, maar daarna ook met 'n solidariteitsstaking voor de stakende Midden-Silezische textielarbeiders. De radicale leiders zouden voorts van zins zijn de zaak een internotionaol tintje te geven door tegelijkertijd een algemeene staking der mijnwerkers in Tsje- cho-S!owekije en in 't geheele Reichenbergscho gebied in 't leven te roepen. Zij zouden daarbij ten stelligste de hoop koesteren de beweging een geprononceerd politiek karakter te kunnen geven. Wat de stoking in Tsjecho-Slowakije betreft, deze is inderdaad uitgebroken niet minder dan 135000 mijnwerkers nemen er aan deel. Berichte*. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 6 Febr. (R.) De laatste ver gadering van de conferentie trok meer belang stellenden dan ooit te voren. De meest bekende conferentieleden werden levendig toegejuicht. Hughes deelde de onderteekening van h«gt Chi- neesch-Jopansche verdrag over Sjantoeng mede, te midden van luide toejuichingen. Harding gaf een overzicht van de verrichtingen der confe rentie. Hij verklaarde, dat het beschouwen van het verrichte werk de grootste voldoening van zijn leven zou zijn. Daarna is de conferentie sine die verdaagd. DE STAKING IN DUITSCHÏ AND. B e r 1 ij n, 6 Febr. (W. B.). Volgens een bericht van het Berliner Tageblatt wmt onder de stakingsleiding van de Reichsgewerkschoft de ultra-radicale richting telkens meer veld. De stakingsleiding heeft besloten, als de regeering niet spoedig toegeeft, tot een verscherping'der maatregelen over te gaan. Berlijn, 6 Febr. (W. B). De bakkerijen bebben het stadsbestuur meegedeeld, dat door de stakingen de broodvoorziening van Berlijn dreigt spaak te loopen. De groote bakkerijen hebben geen kolen meer en de staking van de waterleiding maakt het bereiden van het deeg onmogelijk. De kleine bakkerijen, die ten deele kolen stoken, ten deelen elcclrisch zijn inge richt, kunnen ook maar weinig brood leveren. Berlijn, 6 Febr. (W. B.). Wegens water gebrek heeft de brandweer heden de voorstel lingen in de Berlijnsche schouwburgen degens brandgevaar verboden. B e r 1 ij n, 6 Febr. (W. B.). Een groot deel der arbeiders heeft heden door de verkeerssta- king zijn 'werkplaatsen riïêf" 'kunnen ^bereiken," waardoor enkele fabrieken hebben moeten slui ten. Andere moeten wegens water- en kolenge- bmk het bedrijf moeten stopzetten. B e r 1 ij n, 6 Febr. (W. B.). Prof. dr. Langs- hein, directeur van het Kaiserin Augusta Vic toria Ziekenhuis ter bestrijding van de zuigelin gensterfte, heeft als voorzitter van de particu liere en gemeentelijke ziekeninrichtingen een te legram tot het Berlijnsche gemeentebestuur ge richt, waarin hij wijst op de groote gevaren, waaraan de patiënten der ziekenhuizen door het afsnijden van gas, water en electriciteit worden blootgesteld. Dringend noodzakelijke operaties, waarbij een minuut uitstel noodlottig zou kun nen zijn, kunnen niet plaats vinden. Tal van pa tiënten zijn gestorven door gebrek aan de noo- dige hulpmiddelen, vooral in de inrichtingen voor kraamvrouwen. De meeste particuliere zie kenhuizen hebben het meerendeel van hun pa tiënten moeten ontslaan, daar het niet mogelijk was hen in verband met het ontbreken van wa ter, gas cn electrischen stroom behoorlijk te ver zorgen. Berlijn, 6 Feb'r. (W. B.). De onderhande lingen der rijksregeering met do centrale bcstu- len der vakvereenigingen zijn hedenvoormid dag begonnen. De rijksbond der Duitsche spoor wegbeambten was niet vertegenwoordigd. Do rijkskanselier legde een verklaring af over den geheclen politieleen toestand. Hij wees er op, dat het steeds het doel der riiksregeering was ge weest en ook verder zou zijn de wereld te doen erkennen, dat do wereldeconomie moest worden hersteld. In den grooten strijd daarvoor had d<* legeering al maanden lang haar krachten inge spannen. Een deel der wereld had zich nu al geplaatst op het standpunt dei wereldecono mie, dot de Duitsche rcgcering innam. Het resul taat was de conferentie vdbr het economisch herstel der wereld te Genua. Maar een voor waarde voor deze politiek was het vertrouwen der wereld op Duitschland, op Duitschlands re geering en op de economische prestaties van Duitschland. Onder algemeene emotie wees de rijkskanse lier er herhaaldelijk op, dat met een anarchis tisch Duitschlond in de buitenlondsche politiek niet te onderhandelen was. Dit moet in het oog worden gehouden b»j de besprekingen met de vakvereenigingen. De vertegenwoordiger von den bond der be ambten verlangde een meer sociale opvatting in zake het loontarief en een wet op den arbeids tijd voor de beambten. De rijkskanselier ant woordde daarop, dot voor dergelijke eischen een staking niet noodig was geweest. Over een wet op den werktijd waren onderhandelingen met de vakvereenigingsbonden zeer goed mogelijk. Het rijksministcrie hnd omtrent deze wet tot dusver geen besluit genomen. Noodzakelijk was het echter om den spoorwegdienst een econo- mischen voim te geven en wel zoo, dat de con ti öle der Entente wordt vermeden. Ook over de loonkwesties kunnen zeer goed besprekingen worden aangeknoopt. 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT LAKGE MOUWEN B e r 1 ijn, 6 Fe b r. (W. B.). Naar de Vor- wiirts meedeelt, hebben de besturen van den algemcenen Duitschen vokvereenigingsbond be sloten hedennamiddag een oproep te richten tot de stakende arbeiders, waarin dezen worden uitgenoodigd dadelijk den arbeid te hervatten. Keulen, 6 Febr. (W. B.). Noor de spoor wegdirectie mededeelt, ligt het spoorwegverkeer in Baden sinds gisteren stil. D:entengcvo1ge rij den de D-treinen slechts tot Höchst am Main. Karlsruhe, 6 Febr. (W. B). De bij den Duitschen Bond van Vnkvcreen:<ringen aange sloten orboiders-organsaties in Baden hebben in een motie geprotesteerd te^en de door de treinmachinisten met 36 tegen 35 stammen tre- ^rocbm°erde spoorwegstaking in Boden. D» bij den Bond van Vakvereenigingen aangesloten werknemers worden uitgenoodigd niet deel te nemen aan de stoking. Mainz, 6 Febr. (B. T. A.). Uit Frankfort wordt een lichte verbetering in de staking ge meld. Zes goederen- en 69 personentreinen konden gisteren vertrekken. (Sinds gisteren ontvingen- wij ook weer de Frnnkf. Ztg. Red. U. D.). Keulen, 6 Febr. (W. B V Noor aan de I<öln. Ztg. uit Frank rort a. d. Mo'n werdt ge meld, zijn een aantal ernstige gevallen van sa botage voorgevallen van den kont der stokende spoorwegbeambten. Mén liet den watertoren leegloopen, opdat de locomotieven geen water konden krijgen. Vele locomotieven werden door verwijdering van de ventielen en andere be langrijke deelen onbruikbaar gemaakt. Naar rijderde locomotieven werd met steenen ge gooid met geweld werd belet, dat zij verder reden om zoodoende tegen te gaan, dat de stad van levensmiddelen werd voorzien. Ook in de spoorwegwerkplaatsen zijn beschadigingen ge pleegd er zijn drijfriemen verdwenen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 6 Febr. (R.) Het kabinet van rioord-Ierland heeft Lloyd George geschreven, dat het niet wil toestemmen in een verandering van de grenzen van Noord-Ierlnnd, zoonis die bij de wet van 1921 zijn vastgesteld, tenzij met wc- derzijdsch goedwnden. Het baseert zijn recht om deze houding aan te nemen op de verklaring, die Lloyd George aan de Valera heeft gedaan bij de onderhandelingen in 1920. Het Portugceschc kabinet. Lissabon, 6 Febr. (B. T. A.). Dn Silvn, leider der democratische partij, zal het nieuwe kabinet presideoren. Barbosn Mogelhaes wordt minister van buitenlondsche zaken. DE NIEUWE PAUS. Rome, 6 Febr. (B. T.-A.). Het besluit van kardinaal Ratti om den noom van Pius XI aan te nemer, moet eenigc verbazing hebben gewekt bri het conclnor Naar men mededeelt zouden de Duitsche kar dinalen niet op hora hebben gestemd. Tem hedenmorgen een witte rook opsteeg uit den schoorsteen van de Sixtjjnsche Kapel wist de menigte op het St. Pietersplein, dot de stem ming van het Conclave heden tot een resultaat had geleid. De menschenmenigte bleef ecnigo oogenblikken staan, doch drong toen naar den inzong van de basiliek, welke bewaakt werd. Onder de menigte waren vele vrouwen en kin deren. Door het opdringen werden velen onder den voet geloopen. Een cordon troepen plaatst© zich voor den ingang. Een groote stilte volgde, toon -twee Sampie- trini voor den hoofdingang von het bolcon ver schenen. Hen wit satijnen kleed met rood fluwec- lenhoeken, bestikt met de j>auseliikc wapens, werd over het bolcon gehangen. Daarop ver scheen de kardinaal-diaken Bisleti, die door het omhoog steken von zijn handen de menigte tot stilte aanmaande. Onder doodschc stilte maakte hij daarop de benoeming von den Paus door het Conclave be kend. Met stemverheffing sprak hij: „Be heb u een vreugdevolle mededeeling te doen. Wij hebben tot Paus benoemd kordinaal-priester Achillc Ratti, die den naam heeft aangenomen van Pius XI". De klokken vnn de St. Pieter begonnen daarop te luiden, onmiddellijk beantwoord door die van alle kerken in Rome, doch niet door de klokken van het Sant Angelo-kasteel, zooals vijftig jaar geleden, door dit thans aan de Italiannsche re- gearing behoort. De troepen presenteerden het geweer, de me nigte wierp de hoeden in de lucht en riep: „Long leve de Paus". De Paus verscheen blootshoofds voor het open venster, het Pontificale Kruis werd hem voor uit gedragen. De kardinalen van het pause lijke hof omringden hem. De paus was geheel in het wit gekleed, hetgeen scherp afstak tegen de hem omringende in het donker gekleedc kardinalen. Daarop verspreidde de menigte zich. Velen begaven zich naar de kerken, waar de vrouwen knielden cn hun kinderen lieten zegenen. Kardinaal Achille Ratti werd geboren te Desio in het aartsdiocees Milaan, op 31 Maart 1857. Na „met den hoogslen lof" zijn studiën te heb ben volbrRcht aan het „collegio Lombardo" en de Gregorinansche Universiteit, ontving hij in 1879 de priesterwijding*. Weldra volgde zijn benoeming tot leeroar aan het seminarie van zijn geboortestad en daarna tot professor in de godgeleerdheid, waar hij door zijn groote ken nis als docent de bewondering zijner leerlingen wist te wekken. In 1887 werd hij verbanden aan de Ambrosi- aonsche bibliotheek om in 1907 als prefect het beheer daarvan op zich te nemen. Wijlen Paus Pius X riep hem naar Rome en Benoemde hem in 1911 tol coadiutor met recht-van-opvolgfog van poter Erhle S.J., den prefect der Vaticoan- sche b-'bliotbeck, wiens functie hij in 1914 over nam. Vier jaren later zond wijlen Paus Bene dictus XV hem ols apostolisch visitator naar Polen, van welke functie Mr. Ratti zich op zoo verdienstelijke wijze kweet, dat de paus meende aan niemand beter dan aan hem den post te kunnen toevertrouwen van apostolisch nuntius bij de regeering van deze natie. In Juni' 1919 vertrok Mgr. Ratti daarheen en ontving op 20 October von datzelfde jaar te Warschau uit de honden von den aartsbisschop dier stad, kordT* nool Kakowski, de bisschopswijding inet dei» titel van aartsbisschop von Lepanto en latcf dien van Adonn. Wijlen Benedictus XV nam Mgr. Ratti in 192T op onder de leden van het H. College als kardinaal-priester cn vei hief hem op den zetel van Milcan ols opvolger van S. Ambro- sius, S. Carolus cn kardinaal Ferrari. Het bovenstaande is ontleend aan „De Tijd." De Temps schrijft over Achi'lc Ratti: „Hij is een geleerde, een historicus, die zijn leven to midden von de boeken doorbrengt. Hij was directeur van de Ambrosinanschc -bibliotheek to Milaan, voordat hij nnnr Rome werd geroepen, om leider van de bibliotheek van het Vntiknon te worden. Benedictus XV schntte hem zeer hoog, en gaf hem een diplomatieke missie; hij werd benoemd tot nuntius in Polen. Na deze zending werd hij aartsbisschop van Milaan. Vroeger was Pius XI een onverschrokken nlni- nist; hij besteeg den Monte Rose cn den Monl Blanc. Met ceremonieel no dc verkiezing. Omtrent het na de Pauskeuze gebruikelijke ceremonieel meldt De Tijd Zoodro uit een stemming in het Conclave een pous is voortgekomen, wordt dc deur der Six- tirnsch© kapel geopend. De secretaris van het conclaaf, de ceremoniemeester cn de pastoor van het Voticoan worden binncngelnten. Do knrdinaaldekon, vergezeld van do eersten kardi naal-priester en kardinonl-dialcon, begeeft zi< W naar den nieuwgekozene en vraagt hem „Ac* ccptosno electionem de te in Summum Ponlifi* ccm (Neemt gii uw verkiezing tot paus non Antwoordt de gekozene bevestigend, don wor* den onmiddellijk olie baldakijnen boven dc ze tels der kardinalen, met Uitzondering van do.» gekozene, neergelaten. De deken vraagt dan den gekozene, welken naam hij wil aannemen, en deze antwoordt don meestol met opgave der re» denen, waarom hij dezen of genen nuom kiest! D© secretaris, van het conclaaf stelt onmiddellijk de oorkonde over de keuze cn dc aanvaarding op. Intusschen loot men den conclavist van den gekozene binnen, die don nieuwen Paus met den ceremoniemeester en den secretaris von het con claaf noor het kamertje vergezellen, wnnr de pnuskleedercn gereed liggen. De nicuw-gekozene doet wilte kousen cn »».u witte toga met het rochet oon, waarover een rood manteltje hangt. De eerste kardinaal-diaken hangt hem een roode met goud geslikte stoln om cn de nieuwe paus keert nnnr de kapel terug, wnar hij nu op den voor het altaar opgerichten troon plants neemt. Do kardinalen brengen op de beurt den paus hun eerste hulde (ndornzione). Op de knieën liegend, kussen zij hem den voet, danmn do hand en omhelzen hem dnn. D^ nieu we paus geeft ten slotte von dit oltoor af zijn eer sten pnuselijken zegen. De afsluiting vnn het conclnnf is intusschen opgeheven cn de eerste kardinnal-dioken ver schijnt op het middenbolcon van de basiliek van St. Pieter cn verkondigt de wachtende menigte Annuntio vobis gaudium magnum. Ik verkondig u een groote vreugdewij hebben een pous. Zijn Eminentie kardinaal N., die den naam N. oengenomen heeft. De klokken van St. Pieter luiden cn met deze alle andere der Eeuwige Stad. Spoedig daarop verschijnt de nieuwe pous en zegent voor de eer* ste maal zijn volk. DE MINISTERCRISIS IN ITALIË. Rome, 5 Febr. (V. D.) Dc koning heeft hedenavond Giolilti de vorming van een nieuw kabinet aangeboden. Giolitti weigerde echter cn stelde den kamervoorzitter De Nicola als kabi netsformateur ypor. Dorp door wolven aangevallen. P a r ij s, 6 Fe br. (B. T. A.) Uit Boekorest wordt gemeld aan de Intronsigeant, dat in een gevecht tegen een troep wolven, die een dorp overvielen 18 bewoners zijn gedood. Dc verkiezing von dc sovjets-. Moskou, 6 Febr. (N. T. A.). De central© verkiezingscommissie heeft dc verkiezing von 1659 leden van de sovjets bekrachtigd. Onder de gekozenen zijn 207 porlijloozen, ëén revolu tionair socialist, een maximalist cn 3 mensje* wisten Die zal ik tot mijn beste vrienden rekenen, die mij de waarheid zeggen, al krenken zij er mij mee. door DAVID L7alL. Uit het Engelsch noor Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 18 „Wat! Een schitterend denkbeeld!" riep Fergu- Eon ruw uit. „Dat zou toch een schreeuwend on recht zijn! Ik zou bijna nog een sterker woord gebruikt hebben". „Als het niet was, daf zij tante Lucy alleen moest laten, ben ik er zeker van, dat zij naar St. Bede zou gaan en met oom Henry zou samen wonen, om hem te helpen. Zij heeft werkelijk aanleg om te verplegen en houdt dolveel van arm© menschen. Geen zuigeling, al is die nog zoo vuil, of hij lokt haar aan. Nu, ik houdt al leen van hen als ze aardig en helder en lief zijnl" Ferguson keek erg verrast en verwonderd. Tk heb hen gisteravond hooren praten, over h l gaan naar St. Bede en oom Henry zeide, dat hij nog niet opgegeven had het te verwachten' en erop te hopen; dus zie je. Dan, dat je mijn Engelsche bloedverwanten niet goed beoordeeld hebt en zal je nog eens van voren ai moeten be ginnen 1" „Nu, hier zijn wij bij de deur cn het ruilt hier buiteno-ewoon lekker," zeide Ferguson, of hij blijde was, dat er een eind kwam ten het tre- sprek over de familie. Om drie uur gingen zij naar Digswell toe, een typisch klein gehucht, dat listig verborgen lag in een kloof tusschen de vlakten, met een mooi uitzicht Op de zee. Daar had Bain terwille van zijn kindpren, die wegkwijnden in St. John's Wood, een aardig, goedkoop optrekje laten neerzetten, waaraan zij allen zeer gehecht waren. Hij kon er niet zooveel tijd als hij wenschte aan ernstig werk besteden, daar hij bij den staf van verschillende geïllustreerde bladen behoor de, die van hem eischten, dat hij het leven in Londen zou schetsen. Hij was een korte, dikke man, met opgeblazen wangen, rood haar en groote blauwe oogen, waarvoor bij een grooten bril droeg. Hij was in den tuin aan het rooken, toen Ferguson en Na omi voor het hek verschenen en toen Naomi nu mevrouw Bain zag, was zij ten zeerste verrast. Want Bain, met het ware schildersoog voor schoonheid, was verliefd geworden op haarr waar hij die gevonden had en Margaret Bain had tot bezieling en tot niet-officieel model ge diend aan menigen vriend van haar echtgenoot. Zij was klassiek mooi en droeg haar eenvoudige kleeren met een zeker soort vrije cn koninklij- -ke bevalligheid. Zij was erg, erg Schotsch, en beiden, Bain en zij hielden van de taal en bedien den zich er bij voorkeur van. Zij waren bizonder gelukkig, begrepen elkander volkomen en of schoon zij niet rijk aan wereldsche goederen waren en dit ook npoit zouden zijn, waren zij rijk in alles, wat van belang is en zouden met geen koning hebben willen ruilen. Toen zij stemmen in den tuin hoorde, kwam Mars^"?t ijlings aanloopen. „O, ben jij het. Dan? En dat is zeker juffrouw Speed?" zeide zij, en strekte vriendelijk de hand uit ter verwelkoming. „Mag ik u eens zeggen, dat ee een zeer gelukkige vrouw zijt, juffrouw Speed. Iedere vrouw uit ons kringetje heeft een appeltje met u te schillen, dot u onzen eer>:gen vrijgezel tot u getrokken hebt. Komt u om Dun can Her'ot? Als jb ons kunt vertellen, wat hem scheelt, Dan, zullen wii je zeer verplicht zijn." „ïk stel voor, dot wij eerst naar binnen zullen ^aan, Peggy", zei Peter Ba:n „Als juffrouw Speed den geheelen weg van Upleys is komen afwandelen, zal zii- wel een kop thee lusten, daar van ben ik zeker." „Hoor eens, hoe Peter Ba?n d<?n spijker op den kop slaat. Be'rin, zoools u denkt te eindigen, juf frouw Speed!" zeide Margaret verrukt. „Kom toch binnen! Wel, het verheugt mij u te zren en ik hoop, dat ik het ten slotte bij hot ve-keerde eind en Dan het bij hot goede zal hebben 1" „Hoe bedoelt u dat?" vroeg Naomi, wat in de war gebracht door den woordenstroom van me vrouw Bain. „Wel, ik zeide, dat wij hem een innig vaarwel moesten toeroepen, dat voor eeuwig zou zijn, nu dat hij zich bij de rijken en grooten geschaard had. Een geneesheer uit Harley Street kan geen nrpm,>ep.c"'ri>aT> heKV-en met arme schilders uit St. John's Wood dat zóu hij ook zonder u gewor den zijn. Hij hoeft het in zich. Toch zult u hem helpen, want iedere man is veel beter af met een goede vrouw. Waar zou Peter Ba'n geweest zijn, als ik er n;ct wes? O, Duaton Heriotl Ja, Dan Toe, vert^'t ons nu eens voor altijd, wat scheelt dien man?" „Dat is juist, wat ik u niet kan vertellen, me vrouw Bain. Ik wist in het geheel niet, dat hem iets scheelde. Den patsten keer, dat ik hem ge zien heb, was hij goed gezono en at hij om twaalf uur 'savonds kreeft in het club-restaurant, dien fk voor geen duizend pond zou geproefd heb- benl" „Hij is hier gekomen om een paar vrije dagen h*t einde der week te hebben", zeide Peter's rustige, bedaarde zwakke stem. „Maar hij schijnt zichzelf niet te zijn. Of er hindert hem iets, of hij lijdt aan de een of andere kwaal. En dezen morgen, toen hij terugkwam uit de kerk van Upleys, waarheen hij gegaan was. naar wij dachten, om je oo te zoeken, heeft hij eenvou digweg zijn hondkoffer geoakt, heeft wat gegeten en is naar London gegaan." „Dus hij is niet hierl" zeide Ferguson, hevig teleurgesteld. „Neen. H'? weggegaan om den een* of ande ren onmo^elijken trein van 3.15 te halen, die bij drie~en-viiftig stations stopt en h«*m ongeveer tegen middernacht aan het Victoriastation brengt." „Dus ging hij naar huis?" zeide Ferguson, of hij daaraan twijfelde. „Ja", antwoordde Peter bedaard. „Hij zeide, dat hij nog hedenavond dringend noodzakelijk thuis moest zijn." HOOFDSTUK VI. De predikant van St. Bede keerde in den na middag van Bank-Holiday naor Londen terug, ondanks de tegenwerpingen van zijn fimilie. „Ik voel, dat ik gaan moet, Lucy", zeide hij tegen zim zuster, „nc was niet voornemens ge weest dezen vacantiedog er bij te nemen en daarom heb ik niets afgesproken. Het kan zijn, dat iemand uit de parochie mij noodig heeft, want Frew kon niet eens op de pastorie slapen. En indien dat niet het geval is, moet ik toch mor gen namiddag om vijf uur in de Portman Rooms spreken en moet mij daartoe nog voorbereiden. „Je heb niet veel voor te bereiden voor de Portman Pooms, Henry", zeide zijn zuster, die in h*t geheel niet overtuigd was. „Maar ik veronderstel, dat als je gaan wilt, je ook gaan moet en wii zullen dan maar dank baar ziin voor hetgeen wij gehad hebben." „De aardige menschen gaan altijd weg en blijven nooit 1" zeide Joy ontevreden. Het was een regenachtige dag. Anna wos vertrokken en zii stond op voet van oorlog met het leven „Neem mij ook mee, oom Henry. Mag ik, moeki „Vandaag niet, lieveling. Je kunt oom Henry, niet zoo als een stormwind overvallen," „Oom Henry leeft in een storm, die den ge heelen dag en het grootste deel van den nacht rondom hem blaast I" „Met nu cn don een oogenblik von de rust uit het Paradijs willen wij hopen," zei Hunt Je zu!t mij het kind sturen, Lucy en spoedig TT „Ik zal eens zien. Misschien aanstaanden win* ter. De zomer is de tijd voor Upleys en ik wd de rozen niet te spoedig zien verwelken." „Als ik bij oom Henry zou wonen, moeder, dan zou ik van eenig nut zijn in de wereld," zei* de Joy ontevreden. „Ga je hoed krijgen en wandel met mij naaïl het station, Joy," beval haar oom en Joy vloog weg, om hem te gehoorzamen. Het rijtuig stond voor de deur, maar er woê nog tijd genoeg om hem de wandeling van tien minuten te veroorloven, zoodat de koetsier weg gezonden werd met de bagage op het rijtuig. „Ik voel, dat mim leven bijzonder leeg Is," zeide zij, terwijl zij haar wandelstok heen e® weer zwaaide. „Ik weet niet, wat mij sedert kort scheel^, maar ik kook over van ontevredenheid, zooalJ een slecht verzorgde pot. Leer mij stil te zitte®( en rustig te koken, oom Henry I" (Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1