Hl Middenstands Credistbank LIPS' SAFE-INRICHTING binnenland.- „DE EEMLANDER" iBtMISPIIIIS -7"^ tz PR1IS DER AGVERIEKVlEH EERSTE BLAD. Politiek in den Gemeenteraad I ""BUITEN LANDT HMJIUWHIUEllt" Ifli SESRftCHT h I TfLEPUffl k 39 Deposito-Rente; ïen jaar vast 5*0 zes rnunden opzegging 4*/8®/0 eee dsi s ®/0 20e Jaargang No. 192 yer post 1 V—per week (mei RratlJ eenekerint legen ongelukken) f 0.17* aleondeilijke nummer» iXO. AMERSF OIRECTEUR-UITOEVEffi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWV fEt INT 613. Zaterdag 11 Februari 1922 var» l 4 regels f 1.05 met Inbegrip van ce» bewijsnummer. elke rc^el meer 0.25. dien sta anb'tt dingen en Lictdadigheids-adveitenticn voor de helft dtr prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vrooidcelige bepalingen vont het ad verleer en bcna circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. rln omen Gemeenteraad staat het politiek aonmerkelijken tijd zol worden uitgesteld. Zoo wel uit Fransche persuitlatingen als en met name uit de beschouwingen, die Frankrijk's premier Poincaré in de commissie von bui ten- lands che zaken heeft ten beste gegeven, blijkt, dat er van Fronsche zijde weinig geneigdheid bestaat om reeds over vier weken aan de groene 0ebat niet hoog aangeschreven. Wij vinden^Gfej gaan zitten, rond welke mode de ver- )dat op zich zelf heel gelukkig en achten hettegenwoordigers van Rusland en Duitschland froor de gemeentelijke huishouding nog zoo kwaad niet, dat de politiek er zooveel moge- Üjk geweerd wordt. Maar dat absoluut ge mis aan politieke teekening betreuren wij jboch ook wel eens, daar er zich wel eens omstandigheden voordoen welke een poli tiek debat in onzen Raad zeer zeker wen- schelijk maken. Zoo vonden we het jammer, idat bij de behandeling der begrooling de politiek niet een woordje meesprak, omdat daarvoor ditmaal zeer veel te zeggen was lui een sociaal democratisch wethouder ach- t€T de groen-e tafel heeft plaats genomen en er dus een alleszins geschikt moment was seens te toetsen in hoeverre deze begrootirtg afweek van die van vorige jaren en in hoe verre de beginselen van den heer Hofland daarop van practischen invloed zijn geweest. Temeer was daartoe aanleiding, daaT het juist de heer Hofland is geweest, die zoo menigmaal het college van B. en W. in ge breke heeft gesteld en die zoo dikwijls ar gumenteerde met het„als het geld er niet is, moet het maar gehaald worden, waar het le halen is." Wat hadden nu zelfs simpele politieke be schouwingen aanleiding kunnen geven tot interessante debatten. Want wel is -er hoog opgegeven door den heer Hofland, dat met het oog op de veranderde samenstelling van het college, de begrootin-g nog weer eens grondig moest worden nagegaan, maar wat voor gevolgen,op de samenstelling er van heeft gehadi, is ons ontgaan. Maar toch waren de schoone plannen in zake zuigelingenzorg en kra am vroirw en ver pleging, van de bad- en zweminrichting, van het jonggezel]entehuis en van de vacantie, den vacantietoenlag der gemeente-werklie den? Wij noemen slechts enkele punten welke nog niet lang geleden als zeer urgent werden gepresenteerd. Fijner neuzen dan de onze zullen waar schijnlijk in de begrooting moeten speuren om s'heeren Hollands invloed te ontdekken; wij hebben van al dat moois niets ontdekt. Wij maken den heer Hofland daarvan vol strekt geen verwijt. Integendeel wij willen hem gaarne hulde brengen voor de buiten gewoon practische wijze, waarop hdj zich aan de omntandigheden heeft aangepast, waar door hij, wat wij trouwens voorspeld hebben, een zeer bruikbaar bewindsman is gewor den. Maar wij hadden dit wel eens gaarne in den Raad uitgesproken gezien, opdat daar zou vastgelegd zijn, dat vaak wenschen en verlangen naar voren zijn gebracht, die niet voor verwezenlijking vatbaar bleken. Dan was tevens gewezen op een politiek, niet van de beste soort, welke zijn kracht zoekt in een onwaarachtige propaganda meer bere kend op het toekomstig aantal kiezers, don op de innerlijke waarde ervan. Wij vreezen dan ook, dat de „schnre der bewusten" in den heer Hofland niet zoo'n practisch be windsman zullen zien. Maar aan wien de schuld? Opgewekte verwachtingen, er wordt fn onzen Raad nog al eens vaak over ge sproken, gaan niet in vervulling, daaT, wat voor de propaganda van veel waarde is, nog niet alüjd geschikt is te worden gerealiseerd, zelfs niet als hij, die cle verwachtingen op wekte, daartoe geroepen wordt. Dat laatste wordt niet alijd begrepen, mei als onvermij delijk gevolg teleurstelling En gelet op de mentaliteit der „genos sen" kunnen we ons levendig voorstellen, dat er in die kringen ontevredenheid is gaan heerschen, toen het nieuwe -geluid, dat de soc. dem. wethouder hun bracht slechts was: levert intensiever arbeid? Men begrijpe ons goed. Vqor ons was dat n-iet teleurstellend, wij verwonderden ons alleen om de naïevi- teit van den heer Hofland, voor wien de ont nuchtering der massa, min of meer een koud waters--raai was op zijn idealistisch ge stemde verlangens. Wij betreuren dat, even els hij, maar hi? vergete toch vooral niet, dat de opvoeding der menschen in andere rich ting is uitbegaan. En dat zich dat nu aan ihem, een der opvoeders, wreek*, moge hem tot leering strekken; dan heeft het althans nog een ft nut opgeleverd. zich zullen scharen: lasthebbers dus zoowel van een republiek, wier politiek systeem door Frank rijk alTérverderfriijkst wordt gevonden, als van een republiek, die nog maar kort geleden een van Frankrijk's fel.ste vijanden was en die het nog steeds niet vertrouwt. Frankrijk gaat niet al te gaarne naar Genua; het wordt door een namelooze vrees bezeten daar menige voor tc moeten laten en bovenal overhecrscht de be duchtheid, dat te Genua, waar beraden zal worden over internationale economische en financieele vraagstukken, zal worden getornd aan het vredesverdrag van Versailles. Trouwens: ook in een motie, aangenomen door de com missie van buitenlandsche zaken uit de Fransche Kamer, wordt nadrukkelijk de noodhaak betoogd, „dat geenerlei toevoeging zal geschieden han de bewoordingen of den zakelijk en inhoud van het tractaat van Versailles, dat opreleo-d is na de overwinning, die den oorlog heeft bekroont, waarin millioenen mannen zijn gesnr*uv°M voor het recht." Heimelijk zit de vrees bij de Fran- schen voor, dat te Genua, waar men een weg wenscht te vinden om int den economischen chaos te geroken, vooral door Encelsche aan moediging het er op aan zal worden gestuurd het verdrag van Versa:1l?s te herzien, hetzelfde tractaat, dat, mogen de Franschen h"t heilig beschouwen, door vele Britten met nimhfer in zicht, door tal van neutralen en natuurlijk door de overwonnenen wordt beschouwd als Iw "Toetste beletsel voor het economisch herstel. Uit alles blijkt dan ook, da4 Frnnkritk niet zon der meer naar Genua wenscht te gaan, maar uit vrees voor decepties vooraf met ziin bondgenooten lot overeenstemming wenscht te geraken over de te volden gedragslijn; natuur lijk is Frankrijk vooral huiverig om, zondoT dat een gemeenschappelijke pol'*;-k is vastgesteld, naar Genua te gaan, daar h&t vre^t en ver moedt, dat zijn belangen met betrekking tot de Duitsche schedel oosstelh'ng, wrik vraagstuk zoo innig verweven is met heel de kwestie van de wereldeconomie, in 't gedr'aeg zal raken hij de beraadslagingen te Ger.ua. M"ar door gevolg te geven aan de wenschen.der Franschen. zou do te houden conferentie veel van haar bet enk en's verliezen: de deelnemers zouden dan te zeer ge bonden zijn, een onbelemmerde uitwisseling van gedachten zou re#ds bii voorbaat de pas zijn afgesneden, terwijl juist het belang der Genuee- sche conferentie moet ziin gelegen in een zoo ruim mogelijke uiteenzetting van wenschen, ver langens, aspiraties, enz. van alle deelnemers. Niet kan naar Genua worden gegaan om beslis singen te dicteeren. maar slechts om te onder handel e-n, te beraadslagen. Maar zooals wij zei- j den: Frankrijk voelt niet in 't minst voor deze procedure, waardoor het vreest overrompeld te worden; wat bij geruchte verluidde, als zou Frankrijk aan de hand wille deen de conferentie een maand of drie uit te stellen, schijnt inder daad met de feiten in overeen<U"muvng te zijn: een telegram houdt toch in, dat in een nota, die de Fransche regeering heeft doen toekomen aan de buiterriamlsche regeerm^^en, het haar noodzakelijk dunkt voor te stellen de bijeen komst te G°nua minstens drie maanden te ver-dagen. De moiieven, die haar hiertoe noop ten, komen in hoofdzaak inderdaad met het bovenuitcengezelte overeen. lenconferentie hebben besloten met ingang van 5 Mei de controle op Duilsche militaire lucht vaartuigen op te heffen Er is dienaangaande door de conferentie geen enkel besluit genomen. Volgens de Petit Parisien zijn do geallieerden niet voornemens de tegenwoordige controle te beperken. DE GEËINDIGDE DUITSCHE STAKING. B e r 1 ij n, 1 OF e b r. (W. B.). Naar het rijks* ministerie van Verkeer mededeelt, kan de spoor wegstaking als geëindigd worden beschouwd. Zoowel de beambten als de arbeiders zijn, op enkele heel geringe uitzonderingen na, in volle sterkte op het werk verschenen. De omvang van hot verkeer komt dien van voor de staking nabij. Met man en macht wordt gewerkt aan hot her stel der locomotièven, die door de vorst schade geleden hebben. Keulen, 10 Fobr. (V7. B.). De verbetering in het personenverkeer neemt toe. Tevens zijn in het goederenverkeer belangrijke verbeterin gen ingetreden. Geen algemecnc amnestie B e r 1 ij n, T0 Fcbr. (W. B.). Naar de Berl. Ztg. am Mittag mededeelt, wordt van bevoeg de zijde het bericht, dat door het rijksministerie van Verkeer een algemeene amnestie zou zijn afgekondigd en alleen de twee stakingsleiders Minne en Scharfschwerdt ter verantwoording zullen v/orden geroepen, onjuist genoemd. Dc fabricatie van luchtvoarlmotcriaal in Duitschland. B e r 1 ij n, T0 F e b r. (W. B.) In overeen stemming met het desbetreffende besluit van den raad van gezanten zal van 5 Mei a.s. af door Duitschland de vervaardiging en uitvoer van luchtvaartmateriaal hervat worden. Granaatontploffing. P a r ij s, TT F e b r. (B. T. A.) De Journal ont ving een telegram uit Mainz, waarin wordt be richt, dat door kinderen, die speelden in de buurt van een verlaten steengroeve, een gat werd blootgelegd, waarin granaten vvaren opge borgen. Een cler projectielen kwam tot ontplof fing, tengevolge waarvan 7 kinderen werden ge dood en verscheidene anderen zwoar gewond. De Arjuitonïa. Londen, TO Febr. (N. T. A. Draadloos) De Aquitar.ia van de Cunardlijn, die Maandag avond uit New-7ork te Southampton zal aan komen, vervoert mèer dan T70Ö personen, van wie bijna 800 passagiers eerste klasse ziin. Naar verluidt, is dit een record voor deen tijd van het jaar. Het schip heeft Balfour, lord Lee en andere leden van de Brit?che delegatie ter con ferentie van Washington aan boord, maar het is opmerkelijk, dot het meerendeel der passa giers zakenlieden zijn, f Uit dc Moskouschc sovjet. Moskou, T 0 F e b r. (W. B.). Dc eerste vol ledige vergadering van de nieuw gekozen Mos- kousche sovjet is gisteren geopend2274- be- d.rijvcn met 335.000 menschen, nnmen d^el aan dc verkiezing. Tot voorzitter is gekozen Ka- menef. Dcto sprak oveY de conferentie von Ge nua on zeide, dat die conferentie een orena van alle mogelijke aanspraken zou zijn, moor tegen over deze aanspraken zou Rusland de zijne stel len, die door het geheole arbeidende volk van Rusland zouden zijn onderteekend. Rusland heeft en vrede noodig, die het in staat stelt zijn eco nomisch leven te herstellen. DE NOOD IN RUSLAND. Moskou, TO Febr. (N. T. A. Draadloos.). Knlinin vertrok gisteren naar dc Oekraïne ter bestudcering van den toestand in de vruchtbare provincies op den rechteroever van den Dnjepr. >n verband met dc hulpverleening aan het hon- gersnoodgebied. In een interview verklaarde Ka linin, dot von dc 28 millioen inwoners van het hongersnoodgebied tennoostebij 60 inder daad is uitgehongerd. Nu de aanvoer van groon uit Siberië onmogelijk is geworden door de vernielingen, die de witte gardes in Trans-Si- berië hebben aangericht, moet Rusland zich om hulp tot de Oekroine wenden. Een Grieksche leening. Londen, TO Febr. (N. T. A. Draadloos). In antwoord op een vraag in het parlement heeft Lloyd George verklnard, dot do Griek sche regeering onderhandelde over een lee ning op de Londensche markt, maar dot er nog geen contract wos geteekend. Ook had de Grieksche regeering zich gewend tot de advi- seerende commissie, ingesteld in verbond met de wet op de hondelsfociliteiten voot een lee ning met een waarborg der Britsche regeering. De commissie overweegt het verzoek nog. Verspreid© Berichten. HET PROCES-LANDRU. Naar de Parijsche correspondent der N. R. Ct. meldt, heeft Barthou, de Fransche minister van justitie, zijn oordeel over het dossier-Lan- dru non den president laten weten. Na dc Moro G'offeri, Landru's advocaat, te hebben ontvan gen, wat onmiddellijk zal geschieden, zal Mille- rand vermoedelijk binnen ecnige dagen beslis sen of de veroordeelde gratie verdient. 44 LAKGSSTRAAT AMERSFOORT DAMES KQ1TE MANTELS. ns«l SUSON In MVTRROAT fin in El»GElSCf?E STOFFEN. Berichten. DE CONFERENTIE VAN WASHINGTON. Washington, lOFebr. (R.). Heden mid- dag heeft Harding zelf in den Senaat zeven ver dragen ingediend, die besproken zijn op de ont wapeningsconferentie. Hij verzocht de ralificatie daarvan als waarborgen voor den vrede. Hij ver klaarde, dot zij noch de Ver. St., noch eeniq«n anderen staat bonden zooals het verdrag van Versailles. Zij waren opgesteld als antwoord op het gebleken verlangen der wereld naar betere betrekkingen, maar hadden alleen de bevordering van den vrede ten doel en bevatten geen andere bepalingen. Als hij niet geloofde, dat zij "roo ter zekerheid voor bestrijding van conflicten brachten, zou hij ze niet hebben ingediend. Het Duitsche ministerie der scha'k'st. Polhiek Overzicht. Het heeft er allen schijn van, dat door he* op treden van Frankrijk de conferentie van Genua, welker bijeenkomst op 8 Maart was bepaald, DE SITUATIE IN IERLAND. Dc ontvoeringen van Ulster. Londen, TO F b r. (R.). De premier van Ulster verklaarde, dat de Engelsche regeering waarborgen heeft ontvangen omtrent de veilig heid van de ortvoerde loyalisten. Hij hoopte, dat hun vriilating spoedig zou volgen en voeg de er aan toe „Tic keer vanavond naar Belfast terug. Indien de stappen der r-geering falen, zal ik mijn eigen plannen uitvoeren. De Spaanscfie Cortes. Madrid, T 0 F e b r. (B. T. A.). Tn politieke kringen deeit men mede, dot de re ---ring de onenïng vnu de Cortes verdaagd heeft van 21 Febr. tot T Maart. De Italiaans che drijvende jaarbeurs. Rome, T0 Febr. (Stcfani). De koning heeft het koninklijke jacht Trinacria afgestaan voor de tweede Italiaansche drijvende jaarbeurs. D' Trinacria zal 25 Juni vertrekken en Londen, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Danrig, Mejnel, Riga, P°val, Petersburg. Hal- centiaie sin<rf0rs, Stockholm en C'hrisriania bezoeken, werd het voorstel Stoking te Nancls. Rome, TO Febr. (B. T. A.). De Giomalo d'Italia verneemt uit Napels dat tengevolge van ren geschil tusschen fabrikanten en hav-nnri-ri- ders de algemeene stak'ng is afgekondigd. Het personeel von enkele openbare diensten neemt geen dee' aan de beweging. Fascistische ploe gen vervangen de stakers. De stad is militair be zet. Rome. TT Febr. 03. T. Ad Naar de bladen weten med" te deelen, is de staking in het haven- commissie van den Rijksdo der Duitsch-nationa'en en der D. V. P. om het ministerie der schatkist uiterlijk T Oct. T922 of T April T923 op te heffen, verworpen. Aan genomen werd een voorstel van het centrum, waarbij een memorandum d°r regeering wordt geëischt over de kwestie der opheffing van genoemd ministerie. DE DUITSCHE BFT ASTINGEN. B e r 1 ij n, TO Febr. (N. T. A. Draadloos.). In het gebouw van den Duitschen rijksdag zijn heden de interfractioneele besprekingen begon nen tusschen het Centrum en de Duitsche volks- j bedrijf te Napels mislukt, partij over het belastingen-compromis. Volgens de Voss. Ztg. kon worden vastgesteld, dnt de onderhandelingen zeer belangrijk hebben bijge dragen tot ontspanning in den toestand. De DuPsche steeo''o^leveraT>'ies. B e r 1 ij n, TO Febr. (N. T. A. Draad^os). De vergadering van mijneigenaren en arbeiders heeft besloter een gemeenschappelijke com missie te benoemen om te onderzoeken, welke uitwerking de levering van Duitsche stepnkolen aan de Entente heeft op den kolenhandel. De Elbe-confcren'ie. B e r 1 ij n, TO Febr. (N. T. A. Draadloos.). Le internationale Elbe-conferentie stelde voor 1022 een begrooting vast te stellen van 30.000 goudfranken (thans 1,200.000 mark), welke -1 onder de vertegenwoordigde Stalen haar verhouding van het aan lal hunner gedelegeer den zal v/orden verdeeld. HET EINDE nnp. MHNWFRKFpc^TAïGNG IN TSJECHO-SLOWAKIJE. P r a a g, T 0 F eb r. (T. S. P. B.V De conferen tie tusschen de mijneigenaars cn het stakingsco mité hebben tot overeenstemming geleid. De collectieve contracten blijven tot einde Juni in working. Fen gemengde corniru^sie zal de loo- nen in de verschillende bekkens herzien. De hruirkoolmifmverkcrs zien van vergoeding voor kleeding of. De algemeene vergadering der mijn werkers komt morden bijeen en zol waarschijn lijk de?e voorwaarden aannemen, zoodat de her vatting van hel werk Maandag verwacht wordt. Grien in Weencn. Weenen, TO Febr. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Zitting van TO Februari. Buitcnlondsche Zaken. Fr wordt gerepliceerd. Dc heer De Jonge dient een mol ie in, vragende om T millioen uit de schatkist tot leniging voor den nood in Rus land. De Voorzitter stelt voor deze motie te behandelen bij dc bcgrooting van Binnenlandscho Zaken, om-dat steunverleening onder dat depar tement behoort. Dit wordt aangenomen met 37 tegen 23 stemmen. De heeren Van Rnvesteijn, Van de Laar, S c h o k k i n g, W ij n k o o p en B r a u- t ig- a m repliceeren. De heer Schap e r raadt aan de steunver leening aan Rusland los te maken van de rede voeringen der communisten, die de beestachtig heden der bolsjewisten nog altijd blijven verde digen. Hij verzoekt den minister een onderzoek te doen instellen in Rusland naar de mogelijk heid van steunorganisatie, waardoor wordt voor komen dat alles door het roode leger wordt opgeveten. De Minister heeft reeds beproefd zulk een onderzoek te deen instellen. Het mocht evenwel niet gelukken. Spr. vraagt wat Rusland zelf deed om elleitd'e te voorkomen of te verhelpen en waarom het geen onderzoek toelaat. De algemeene beschouwingen worden gesloten. Dc Minister verklaart zich op verzoek van den heer Dresselhuijs bereid vier nieuwe amb tenaren aan de afdeeling Economische Zaken niet aan te stellen zoolang de Bezuinigings-com- m'srie haar oordeel niet hoeft uitgesproken. De heer Van de Laar verdedigt het amen dement tot schrapping van de posten voor een vast gezantschap bij het Vaticaan. De heer Van Ravesteijn zal voorstem men, omdat hij het gezantschap overbodig acht. De heer Schaper verklaart dat de S. D. A. P. za! voorstemmen omdat zij principieel scheiding van Kerk en Staat wil. Dc volgende jaren zal zij evenwel niet meer voor een dergelijk voor stel stemmen. De Minister wijst het amendement af. Er bestaat geen conflict met den H. Stoel en de toestand is dezelfde als verleden jaar. De heer Rutgers zegt dat de anti-revolu- tionnairen zullen tegenstemmen. De heer S c h o k k i n g zal vóór hot amende ment stemmen; waarmede niet is gezegd dat de christelijk historischen hot volgende jaar weer zul'en stemmen voor een dergelijk Amen-'"ment De stemming wordt Woensdag gehouden. het daortoo door hem gedaan verzoek, een eer* vol ontslag uit den militairen dienst verleend is non den reserve-eerste-luilenant A. J« Houck, von het regiment Grenadiers, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslog uit den militairen dienst verleend; benoemd bij het reserve-personeel der 1 and- mocht, tot reservc-ecrstc-luitcnant, bij hurt te genwoordig korps n. gerekend van T5 December T92T, bij do Infanterie der Landweer, de reservc-tweede-lui- tenant J. F. van Herwoorden, van het 33ste ba taljon b. gerekend van 3 Januari T922, bij het wn> pen der Infanterie, de resewc-tweede-luitcnun? J. Visser, van het Töde regiment. Koninklijk bezoek aan Pulchn» H. M. de Koningin en Z. K. H. dc Prins heb ben gister namiddag ten 2 b* ure een bezoek gebracht in het gebouw van het Schilderkun dig Genootschap „Pulchri Studio" in het Longo Voorhout te 's Grovcnhoge, ten einde het dooi aanwezige bestuur een blijk van Hunne belang-, stelling te geven bij gelegenheid van het 75- jorig bestaan van het Genootschap, dat heden gevierd wordt. Tevens brachten de vorstelijke personen ces belongstellcnd bezoek aan de tentoonstelling var werken van werkende leden van het Genoot schoo, welke te dezer gelegenheid gehoudet wordt, Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer der Stoten* Generaal zijn thans tegen Dinsdag 14 Februnn des avonds 8)4 uur ter vergadering opgcroe» pen. Wettelijke regeling arbeidstijd bouwbedrijf. De minister van Arbeid heeft bij den Hoo« gen Raad van Arbeid dc overweging aonhnn* gig gemaakt van een voor-oriwerp van eer kon. besluit tot wijziging, van het overgongsi besluit 1920, doortoe strekkende dat lot T Oct. 1923 door een arbeider van 16 jaar of oudet in het tijdvak van T April tot T October op in aanbouw zijnde bouwwerken en bij grond- of graafwerken, dienende tot voorbereiding tot dien bouw, gedurende 10 uren per dog en 55 uren per week arbeid mag worden verricht Efriehtei*. De Staatscourant van 10 Februari bevat o.o. de vol-rpnde Kon. besluiten: benoemd tot raad^h Met garnizoen tc 's Hertogenbosch. Naar aanleiding van het bericht, dol het l?t» reg. infanterie wordt overgeplaatst von 's Her togenbosch naar Vcnlo, heeft de Verceniging 's Hertogenbosch Belang zich met een adres tot den minister von Oorlog gewend, waarin gewe zen wordt op de hooge kosten, welke de ver plaatsing van dnt regiment voor 's Rijks kos zal opleveren, op het nagenoeg ongebruikt blijven van de nieuw gebouwde Isabel la-kazerne, op do uitstekende exercitielerreincn te 's Hertogenbosch op de juist voltooide mi lit hire woningen aldaar, en op het belang van een garnizoen te 'sHer- togenbosch voor de belastingbetalers aldaar. DE KAMERVERKIEZINGEN. Mr. Ankcrmon's bedanken® Volgens de N.H. Crt. is het bedanken va® mr. J. Ankermnn voor een cnnd'doluur van do Chr.-Hist. Unie mode een gevolg van ecnigs- zins veranderde politieke opvattingen. Mr. Arv- kerman's sympathieën zouden n.l. den laatsten tijd meer gaan in de richting van dc Hervorm de Staatspartij. Algemeene Ncdcrlondscho Vrouwen-organisatie. Zondag 5 Febr. had in Haarlem de algemeene vergadering plaats van de A. N. V. O. voor het vaststellen van de condidotenlijst voor de Twee de Kamer. Als candidatcn werden gekozen: mevr. Nine Minnema, Zandvoort; mevr. C. B. Minderhoud, Rotterdam; mevr. A. Schwier-Rut- ters, Amsterdam; mevr. Tine Roozcndaal, Wor* merveer, Naar de R s b. verneemt wordt er op dit oogenblik in de katholieke arbeidersbeweging een krachtige, actie gevoerd om door de stem ming in de verschillende kieskringen een wijzi ging te brengen in het politiek advies, zooals het te Utrecht is vastgesteld. Deze actie moet voornamelijk ten doel heb ben, om prof. mr. Veraart in de Kamer le bren-. gen. Prov. Staten von Gelderland. Tot lid cler Staten van Gelderland is in do vacature J. Hollander benoemd verklaard de heer A. Fintelman (o.-r.) te Hien, gemeente Dc dewotud. Bij kon. besluit is aan jhr. G. A. A. Alting von Geusau, lid der Algemeene Rekenkamer te 's-Grsvenhage, vergunning verleend tot het aannemen van het Commandeurskruis met de plaque van de orde van den Heiligen Grego- ruis den Grcote, hem door Zijne Heiligheid den Paus geschonken. Handel met Rusland. Het H b 1 d. meldt, dat de heer Krossin, do handelsvertegcnwoordiger van Rusland te Lon den, voorloopig geen gebruik zal kunnen maken van de gelegenheid om naar Nederland te ko- TT.. 1 ..■R >„„1 het gerechtshof te n-°P weg nner Moskou, van waar 's-Gravenhage Mr. L. A. M. Sassen, thans rech- j woorsch.inhtk naar Genua rol gaan als een 1 der afgevaardigden der sovjet-regeermg op ne aldoor te houden economische conferentie. De ter in de rechtbank to Amsterdam benoemd tot lid d"r Commissie voor zeecor- logsschade Prof. Mr. Dr. J. H. W. Verzijl, hooglecraor aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; op verzoek eervol ontslagen met dankbetui ging Paul Niigh te Rotterdam als lid van den Hoogen Raad van Arbeid idem H A Musquetier, als burgemeester van (W. B.) Tengevolge Schipluiden van de hier I 'orschende griep zijn alle hoogere bevorderd tot hoofdcommies der posterijen en De Joden in Roemenië. telegrafie, de commiezen H. Schipper, S. Tie- Boekarest. 9 Fcbr. (B. T. A.). Gemeld mersmn, J. H. A. Israël. A. ICu'len, C. Brug, R. wordt, dat aan de Joden thans definitief de Roe- Dekker, J. S. van Gelder, en W. van Guldener; mcensche burgerrechten toegekend zijn. De mi- J benoemd bij het reserve-personeel der land- nisterraad heft onn den minister von justitie macht, bij het personeel van den Geneeskundi gen desbetieffende machtiging verleend. De gen Dienst, tot reserve-officer van Gezondheid Parijs, TT Febr. (B. T. A.) De Petit Pari- hierop bétrekking hebbende bepalingen zullen der 2de kla^e, den heer J. C. B. Simons, arts; sien en de Echo de Paris verklaren het te Berlijn eerlang in de nieuwe grondwet woruen ongc- is nnn don resnrve-eerste-1 ui tenant S. T cmtmblioeerde bericht onjuist, als zou de gezan-nomen. Boeisma van het 16de regiment Infanterie, op De fabricatie van luchtvaartmateriaal in Duitschland. I handelsvertegenwoordiging van Rusland hoopt I aldaar ook in nauwer aanraking te kunnen ko men m°t de Nederlandsche vertegenwoordigers l ter conferentie. Eerst na die conferentie zal de heer Krossin Nederlond bezoeken. Mr. P. L. M. van Ogtrop. In den leeftijd van 48 jaar is te Amsterdam overleden de heer mr. P. L. M. van Oglroft medefirmant in de firma Wijnand Fockink. De Scheveningsche buitenhaven. Naar de N. R. Ct. verneemt, zai het plan van den minister van Waterstaat, tot verbetering van de Scheveningsche buitenhaven (verleg£inff van de hoofden), binnenkort bij de Tweede Ka mer worden ingediend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1