wHiBOTS£7mZ'r: BUITENLAND. lUHSSH „L'IIROIIIILE" Eet Verloren Tehuis FEUILLETON. 20e Jaargang N«. f93 ibi pet poft f per week toet era tij verrtkeriD* tegen ongelukken) f 0-17». alioorlnlukr nil manen f OM. AMERSFOORT Maandag 13 Februari 1922 P8IJS OER ADVERTEHÏIciJ ti DE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER i 1 VALKHOFF, bureau: arnhemsche poortwa» tei int 51a. 'W— Politiek Overzicht 'Eerlang- zal een nieuwe Oostersche confe rentie de aangelegenheden van 't Nabije Oosten Regelen en trachten de talrijke tegenstellingen tus- ■chen de betrokken volkeren uit den weg te ruimen. Wanneer en waar deze Oostersche Conferentie zal bijeenkomen, is nog niet zeker. De Kölnisohe Zeitung, die de te behandelen Jcwestie ook voor Duitschland van belang acht, Leeft haar bekondc-n correspondent in het Oos ten daarom een artikel over 't Oostersche pro bleem loiten schrijven, waarin deze vaststelt, dat, iroordat tot een regeling van de zaken in 't Na bije Oosten kan worden overgegaan, de oor logstoestand moest ophouden, die tegenwoor dig nog tusschen Turkije eener-, Engeland, Frankrijk, Ialië, Griekenland benevens hun geal lieerden anderzijds bestaat. De overeenkomst van Angora, op 20 Oct. 1921 gesloten tusschen Frankrijk en Anatolië, heeft volgens den corres pondent des te minder de beteekenis van een vrede met Turkije, daar het slechts betrekking heeft op Klein-Aziatische vraagstukken, maar de V-langrijke kwesties der Turksche grenzen op Europeesch gebied niet eens aanroert. Boven dien kan er geen twijfel aan bestaan, dat de c geering van Moestafa Kemal Pasja te Angora wel als tolk van den Turkschcn volkswil mag optreden, maar dat tegenover de Entente Tu kijc slechts door de regeering van den sultan in Turkije kan worden vertegenwoordigd. De cor- rrespondent merkt op, dat, hoe gebrekkige be- si iurders van hun rijke provincies de Turken ook de eeuwen lang van hun uitgebreide heer schappij in drie werelddeelen .zijn geweest, toch dikwijls knappe staatslieden uit hen zijn voort gekomen, die handig van de tegen elkaar in- druischende belangen van him tegenstanders profijt wisten te trekken. Verbluffend was de vrize, waarop de Turken in volledige over- .jnstemming met elkaar na het vredesdictaat van Sèvres te Constattinopel een land- en machleloozen sultan lieten, wiens overeenkomsten met de Entente in Turkije niet van kracht kon den zijn, terwijl diep in Anatolië, waar de vijan delijke Enten tem ogendheden geen vat konden krijgen, de volksregeering werd gevormd, die """een de macht en den moed bezat de Entente te trotseeren en eiken vrede van de hand wees, die Turkije van die provincies wilde berooven, welke een sterke Turksch-nationale bevolking bezitten. Met de afscheiding van de Arabische provincies was de regeerende volksvergadering der Turken in Angora het eens: De correspon dent noteert: „Wanneer thans dan ook een werkelijke vrede met Turkije besproken en gesloten zal worden, moet eerst worden vastgesteld, wie met betrek' king tot de Entente op rechtsgeldige wijze zal onderteekenen. Dat loopt uit of op overeenstem ming tusschen Constantinopel en Angora óf op een erkenning der regeering van Angora door de Entente, die dan den sultan de plaats van een Mohammedaanschen paus zou aanwijzen, zooals die overigens reeds ten tijde van den laatsten kalif Moetawokki! uit het Abassidische huis in Egypte heeft bestaan, tot de Turksche suftan Selim m 1519 den kab'f naar Constantinopel ontvoerde en zich daar door hem de opvolging liet verleenen. Daar de verstandige Turken in Angora geen belang bij een vermindering van 't aanzien van den sultan en kalif hebben, kan worden aangenomen, dat zij den uitweg zullen vinden, die tot overeenstemming tusschen Con stantinopel en Angora leidt. En zulks des te ge makkelijker, daar er geen wezenlijke scheiding heeft bestaan en de schijnbare tegenstelling slechts een handige schaakzet is geweest, die proefhoudend is gebleken." De correspondent merkt op, dat een andere moeilijkheid voor Fjnnkrijk het feit is, dat koning Constantijn van Griekenland, de zwager van den gewezen Duitschen keizer, nog op den troon zit. Voor hem, die onpartijdig is, zegt de medewer ker dei- Kö|n. Ztg., is tegen den koning niets in te brengen: in 't belang van zün land had hij 't noodig geacht zoo lang mogelijk m den wereld oorlog neutraal te blijven; hij heeft daarna ten slotte na zijn terugkeer naaT Athene wat laat volgens de opvattingen der Entente zich aan 'de zijde van Duilschland's tegenstanders ge schaard en hij had de ondankbare taak op zich genomen ten gunste van de Entente tegen de 'Anatolische Turken als deurwaarder op te tre den, toen dezen het vredesverdrag van Sèvres 1 gewoonweg van de hand wezen en hun geweren laadden. Maar naar men weet, kwamen de Grie ken na de drie kruistochten tegen de Halve Maan, nadat aanvankelijk succes werd behaald, tot het inzicht, dat de kracht der Grieken, met of zon der Constantijn, niet voldoende was om de Ana tolische Turken le dwingen zich te onderwer pen en genoegen te nemen met het vredesver drag van Versailles. „Constantijn", zegt de correspondent, „heeft inmiddels gedaan wat hij maar eenigszins kon om de Entente non de overwinning te helpen; er zou geen reden zijn om dezen berouwvollen zondaar de welwillendheid der Entente te wei geren. Wij zien hier weer, dat niet een nuchter beoordeelen van den toestand de politiek van Frankrijk beheerscht, maar benepen wraakzucht. Het schijnt, dat langs een omweg via Zuid- Slavië en Roemenië gewerkt wordt aan het af danken van den koning en aangenomen mag worden, dat dit ijveren zal slagen. Met den troonsafstand van Constantijn zou dan de weg voor een oplossing der hangende kwesties, die niet al te ongunstig is voor Griekenland, zijn geëffend." Berichten. DE CONFERENTIE VAN WASHINGTON. Dc yap-ovcrccnkomst getcckend. Washington, Tl Febr. (R.). De verte genwoordigers der Ver. St. cn Japan hebben he den de overeenkomst geteekend inzake Yap. Cluna en de conferentie. Peking, TO Febr. (R.). Het verzoek om ontslag van den minister van buitenlandsche zaken, tevens waarnemend voorzitter van den ministerraad, is gisteren bij den ministerraad ingekomen. Hot kabinet heeft vervolgens mee gedeeld, dat hel Wellington Koo, Alfred Sze en Wang uit Washington heeft teruggeroepen om hun verslag te hooien en hen te raadplegen omtrent de aangelegenheden in het Verre Oos ten, DE CONFERENTIE TE GENUA. P n-r ij s, 11 Febr. (Havas). Dc Temps schrijft, dat de Fransche regeering specialisten samenbregt om de te Genua te bespreken kwesties te onderzoeken; zoodra deze specialis ten zich een mecning zullen gevormd hebben, is zij van plan voor te stellen een bijeenkomst te houden, waar de Fransche deskundigen zich in betrekking zouden stellen niet alleen met de Britsche deskundigen, maar ook met dc verte genwoordigers der voornaamste geallieerde mo gendheden cn die van België, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slownkije en Zuid-Slavië, wier belangen op het spel staan en wier kennis zeer nuttig zal zijn om den toestand van Rusland te verbeteren. Die besprekingen zouden geenszins het karakter dragen van een „conferentie vóór de conferen tie", maar zouden eenvoudig dienen om de kwestie te omgrenzen en de middelen te zoe ken ter verwezenlijking van hetgeen de confe rentie zal besluiten, want van tevoren moet men de wijze bepalen, waarop de voornaamste bezwa ren uit den weg geruimd kunnen worden en de voornaamste belangen kunnen samenwerken. P a r ij s, 12 Febr. (Havas). De Engelsche re geering heeft nog niet geantwoord op het me morandum van Poincaré. Het Britsche ministe rie van buitenlandsche zaken toont zich op het oogenblik voorstander eener voorbereidende bij eenkomst van Engelsche, Fransche en Itoliaan- sche deskundigen, die alsdan de technische kwestie zouden bestudeeren, welke te Genua zul len worden behandeld. In Fransche kringen is men een dergelijke voorbereidende technische bespreking gunstig gezind, die waarschijnlijk te Parijs zou worden gehouden, maar men zou wenschen, dat alle geallieerden en ook de Klei ne Entente er aan zou deelnemen. De Fransche minister van buitenlandsche za ken bestudeert op 't oogenblik het programma der Genueesche conferentie en heeft besloten tot instelling van twee organismen. Het eene zal in het bizonder ambtenaren van het ministerie van buitenlandsche zaken omvatten, terwijl het andere zal bestaan uit vertegenwoordigers der ministeries van financiën en handel, benevens van de Fransche afdeeling van den Volkenbond en van de groote economische en financieéfe or ganisaties. Uitstel overwogen. A n t w e r p e n, 11 F e b r. (B. T. A.). Dc Nep tune bevat een telegram uit Rome, dat het Itn- liansche kabinet in verband met de Fransche nota heeft besloten Bonomi cn Delia Torretta le machtigen te onderhandelen over verdaging der conferentie van Genua. Do houding der kleine Entente. Belgrado, 11 Febr. W. B.) Tusschen Praag, Boekarest en Belgrado zijn op het oogen blik besprekingen gaande over eon in Belgrado te houden conferentie, tor vaststelling van het standpunt der Kleine Entente tegenover de Rus sische Sovjet-regeering ter conferentie van Genua. Praag, 11 Febr. (B. T. A.) Bencs zal zich na een verblijf van acht dag n te Parijs naar Londen begeven, waaT hij ever- ns acht dagen zal vertoeven om in bevoegde krirg n aldaar in lichtingen in te winnen omtrent het Britsche standpunt met betrekking 1ot dc internationale politiek en tevens een uiteenzetting te geven van de houding der Kleine Enente ten aanzien van de conferentie van Genua. Prang, 11 Febr. (W. B.) Minister-presi dent Bcnes is vanmorgen naar Parijs vertrokken. NA DE STAKING IN DUITSCHLAND. Berlijn, 11 Febr. (W. B.) Naar door het rijksministerie van verkeer wordt medegedeeld, is de toestand in het spoorwegbedrijf overal nog zeer moeilijk door de gevolgen der staking, al mag ook een aanmerkelijke verbetering in het verkeer zijn ingetreden. De rangeerstations zijn echter overvol. Berlijn, 11 Febr. (W. B.) Naar door 't rijksministerie van verkeer wordt medegedeeld, is het doorgaande snelt rein-verkeer op de hoofd lijnen overal hervat. Het aantal goederentreinen kan op 00 tot 70 procent van het normale aan tal worden gesteld. Het plaatselijk verkeer te Berlijn was heden voor ongeveer 50 hersteld. VT-igBJ! 44 LANGESTPM.T AMERSFOORT BIOÜSES ES CnSTÜME-ROKKEM 1H GROOT ASSORTIMENT Keulen, 11 Febr. (W. B.) Naar uit een mededeeling van de directie der spoorwegen alhier blijkt, zal het noodzakelijk zijn om voor het in evenwicht brengen van de spoorwegbe grooting tot een aanmerkelijke inkrimping van het personeel over te gaan. Het voornomen be staat tegen 1 April ongeveer 20.000 man te ont slaan. De Duitsche vliegtuigindustrie. Seri ij n, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos.). De Duitsche bladen publiceercn den tekst dei- nota omtrent de opheffing van het bouwverbod voor de Duitsche luchtvaart-industrie met in gang van 5 Mei a.s. De bewering der Fran sche bloden, als zou een zoodanig besluit van den raad van gezanten niet bestaan, is dus onjuist. Vier kinderen verdronken. H c h s t a.d. Main, 11 Febr. (W.). Op <le Main zijn heden vier kinderen door een dunne plek van het ijs gezakt en verdronken. Door de Fransrhen is thans een verbod uitge vaardigd om zich op het ijs der rivier te bege ven, terwijl de oevers van Höchst tot Sindlin- gen zijn afgezet. DE IERSCHE KWESTIE. Reprise der ?>uitcr<snorigheden. Londen, 11 Febr. (R.). Vier bizondcre constables van Ulster zijn vandaag bij 't binnen stappen von een trein in 't station van Clones (graafschap Monaghan) door Iersche soldaten, die gewapend waren met geweren en mitrailleu ses. doodgeschoten. Opgemerkt dient te worden, dat het graaf schap Monaghan, hoewel in geografisch opzicht een provincie van Ulster vormende, niet in Noo'rd-Ierlnnd is gelegen, maar deel uitmaakt van I-et gebied van den Ierschen vrijstaat. Nieuwe overvallen. D.d. 12 Febr. meldt dc correspondent van de Tel. uit Londen De toestand aan de grens tusschen Noord en Zuid-Icrland wordt, in plaats beter, met den dog erger. En dot, ondanks het feit, dot de En gelsche regeering verleden week aan dc voor- Ioopige regeering van Zuid-Icrland verzocht, onmiddellijk stoppen te doen voor de invrij- heidsstclling van de door Zuid-Iersche Sinn Feiners ontvoerde burgers uit Ulster, aan welk verzoek tot op heden avond nog steeds geen gevolg is gegeven. De verontwaardiging welke daarover in Ulster is gewekt, is bovendien nog toegenomen .oor een moorddadigen aanval op een veertigtal manschappen van de Iersche hulppolitie uit Ulster, die zich naar Ennyskillen in het graafschap Fermanagh zouden begeven. Zij zouden in den trein gaan. Toen de trein was aangekomen en zij zich gereed maakten, in te stappen, verscheen plotseling een afdeeling van het Iersche rcpublikeinsche leger op het perron, gewapend met geweren cn een machinegeweer. Zoodra de Sinn Feiners op het perron wa ren gekomen, openden rij het vuur op de politie mnr.nen, die door dezen overval volkomen werden verras:. Vier hunner werden dan ook op slag gedood, terwijl nog een nnntnl werden gewond. De overigen werden door de Sinn Fei ners gevangen genomen cn meegevoerd. Terwijl deze nieuwe vijandelijke dand zich in Ierland nfsp^ 1de, werd te Londen officieel be kend gemakt, dat de Sinn Feiners, die zich in Engelsche gevangenschap bevinden en vóór het sluiten van den wapenstilstand tusschen Zuid-Ierlond en de -Engelsche regeering werden gearresteerd wegens politieke vergrijpen, op vrije voeten zouden worden gesteld. Tegelijkertijd publiceerde Collins, het hoofd van de voorloopige regeering van Zuid-Icrland een verklaring, waarin hij te kennen gaf dat. uit hoofde van den tusschen Engeland cn Zuid- Ierland gesloten vrede, de Zuid-Iersche regee ring heeft besloten amnestie te verleenen aan alle burgers, in dienst van de Engelsche re geering, die voor daden van vijandelijkheid te gen de Sinn Feiners gedurende de vijandelijk heden door dezen waren gfcvangon genomen. Tevens verklaarde Collins in zijn proclamatie, dot deze personen voortaan in Zuid-Ierland be scherming zullen genieten. Het blijft echter de vraag, of dc voorloopige regeering van Zuid-Ierland nog over voldoende autoriteit kon beschikken om onn hoar voorne mens olgemeene uitvoering te kunnen geven. De bekende Iersche journalist Stcphan Gwynns geeft heden in de „Observer" een don ker beeld van de bandeloosheid, welke nog steeds in sommige districten von Zuid-Terlnnd hoogtij viert. Deze toestonden zijn zelfs zoo ernstig, dat het republikeinsche leger in Tip- perary en Killkenny genoodznnkt werd, aldoor den stoot van beleg af te kondigen, omdat zich daar ernstige gevallen van sabotage hadden voorgedaan. In Cork weigeren de spoorwegar beiders dc gevonden oplossing van het spoor- wegverschil te erkennen en houden nog ver schillende stations bezet, waar zij een soort van sovjet hebben ingesteld. Te Dublin heeft heden op een der groote pleinen een openlucht-mectirT plaats gevonden, welke was georganiseerd door de republikein sche partij. Door werd door De Valera en eem- ge zijner aanhangers van een drietal tribunes de menigte toegesproken. De kern van hun be toog was wederom, dat zij weigerden de Lon- densche overeenkomst te erkennen en herhaal den. dat Zu'd-ïerland een onafhankelijke repu bliek wcnscht. De voorloopige Zuid-Iersche regeering deed niets om deze meeting te verhinderen, overtuigd als zij er van is zegt de Times-correspondent te Dublin dat de algem^ene verkiezingen in Zuid-ïerlnnd haar in l\et gelijk zullen stellen en de Londensche overeenkomst zullen bevestigen. Dc actie van Dc Valera. Dublin, 12 Febr. (R.). De verkiezings campagne der repuliekeircn tegen de voorstan ders" van den Vrijstaat is ingezet met een mas sa-demonstratie. waarbij De Valero verklaarde dat de republikeinen zich geenszins door hei Londensche verdrag gebonden achten. van 1 -4 regels f 1.05 met inbegrip van eert bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, diensta.inbio" dingen en Llcidadhdicids-advci ten tien voor dc helft der prijs. Voor bande' en bedrijf bestaan tecc vooi dcelige bepalingen voor'het advcrlecrcn- Lena cucuiaire. bevattende de voorwaaiden, wordt op aanvraag toegezonden- DE iUTSLU1TING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 11 Febr. (W. B.). Om4 dat de besprekingen tusschen werkgevers en werknemers niet tot een resultaat leidden ton-», gevolge van de nict-onnvaording van 't bemid delingsvoorstel door de werknemers, hebben! de werkgevers de uitsluiting geproclameerd, dlc ongeveer honderdduizend man omvat. Uit*, gezonderd zijn de arbeiders bij de water-, olec-V tricitcits- cn gasfabrieken alsmede in de hout nijverheid. De uitsluiting begint 14 Febr. Algcmccnc stoking te Granada. Granada, 11 Febr. (B. T. A.). Alhier f» een algemeene staking uitgebroken. Uit Portugal. Lissabon, 12 Febr. (R.). Een officier von de marine, éën van 't leger en vier von do republikeinsche garde zijn wegens medeplichi tigheid aan den moord op premier Granjo e.o^1 die op 19 Oct. j.l. plaats had, gearresteerd» DE KRONING VAN DEN PAUS. Rome, 11 Febr. (B. 'I*. A.). Voor den eet* sten keer sinds 1870 zullen Italinnnschc officie ren in uniform morgen kunnen worden toegela ten in de basiliek van de Sint Pietcr, ter gele genheid van de kroning, mits zij van toegangs kaarten zijn voorzien. Sinds 1870 mochten geen' Ituliuansche officieren in uniform plechtigheden bijwonen, waarbij de pous aanwezig was. Rome, 12 Febr. (Stcfnni)., Dezen ochtend heeft in de St. Picter de kroningsplechtigheid van den nieuwen paus plaats gevonden^- Aanwezigr waren de leden der familie Ratti, het corps-di\ plomalique bij den Heiligen Stoel, vertegen* woordigers der Malthczer Orde, benevens onge* veer 50.000 geinviteerden. Tegen negenen kwam de paus, gedragen op do sedia gestntora cn voorafgegaan door prelaten en kardinalen, den St. Pieter binnen. Na de mis zette kardinaal Diacra den paus den tiara op het hoofd. Ver* volgens zegende de paus de aanwezigen, waarna' hij zich terugtrok. R o m e, 1 2 Febr. (Stefoni). Na de kronings' plechtigheid in den St. Pieter gaf de pous van dv. buitenste loge der baseüek af zijn zegen onn da menigte, die zich in grootcn getale op de Piazza di S. Pcdro had verzameld. De menigte juicht® den pous geestdriftig toe, terwijl de troepen de militaire eer bewezen. Dc staking tc Napels geëindigd. Napels, 11 Febr. (B. T. A.). Het vakver* eenigingsbestuur heeft besloten tot opheffing der stoking. Bevel tot arrestatie von Osztcnburg. B c r 1 ij n, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos), Het Hongaarsche legerbcvel heeft opnieuw da arrestatie gelast von majoor Osztenburg, die bij den jongs ten Putsch van exvkorrmg Karl betrok ken is geweest. DE NOOD IN RUSLAND. Moskou, II Febr. (W. B.) Aan Krassin, die te Londen vertoeft, is een bedrag van eert millioen goudroebel voor den aankoop von mnis cn andere voedingsmiddelen ter beschikking ge steld. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 11 Febr. (N. T. A. Draadloos), Bij de aankomst te Gwolior van den prins van Wales werd dezen een groolsche ontvangst be reid. Prachtige tafereclen werden voorgesteld op den Durbar gehouden door den Maharnjad te* eere van den koninklijken gast. Schip in nood. San Francisco, 11 Febr. (N. T. Al Draadloos uit Annapolis). Do stoomboot Bessie) Dol la, is 790 mijlen uit de kust bij Kaap Flut* tery door storm overvallen. Dc brug is wegge slagen. Een hofmeester is gedood, de kapitein gewond. Twee stoombooten zijn, volgens een draadloos bericht, ter assistentie uitgevaren. De strijd in Pcrzië. Naar uit Teheran door Reuter wordt ge* seind, is de telegrafische verbinding mei Tnbris afgesneden en wordt volgens de laatste bench* ten in de stad hevig geschoten. Zooals de storm en het onweer het meest de schoonste en hoogste gebouwen treft, treft ook de laster bij voorkeur hen, welke in menig Opzicht ver boven ons staan. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 23 Margie leek precies op een lief plaatje, zoo als zij daar met een roode kleur lag, terwijl de roodbruine krullen haar dikke wangen als een aureool omringden, en de lange oogwimpers op die wangen rustten. Hij ging toen de kamer door om naar den jongen te kijken en hij was getroffen door diens sprekende gelijkenis op rijn moeder. Het was een mager, weemoedig gezichtje, veel te bleek, om aan de hoogge- stelde eisohen van den vader te voldoen en de yorm van zijn lichaam onder de beddedekens gaf iemand meer idee van lengte dan van breedte. Ken schoot op. Heriot ging in zijn herinne ring terug en peinsde, dot de knaap wel acht jaar moest zijn. Het vaderlijk gevoel werd wak- kor in hem, hij streek de lakens glad, die door bet onrustig gewoel in den nacht waren weg geschopt en was blijde, dat de knaap zich niet bewoog. Slaap was goed voor kinderen. Hij herinnerde zich uit zijn jongenstijd, dat hij •ooit lang genoeg naar zün zin kon slapen. Acht jaar 1 Dat was in Glen Kinder al een heele leeftijd I Menig kereltje liep drie, vier. zelfs vijf mijlen naar school heen en weer te rug, als hij dien ouderdom bereikt had I Ken neth's leeren zou spoedig iets zeer belangrijks worden. Dat was een van de dingen, waarover hij met Jeanie spreken moest. Terwijl hij zijn toilet maakte in de badka mer,die altijd keurig en netjes voor hem in orde was, begon hij een weinig over de stoffelijke dingen na te denken, weer in het bizonder over het bedrag aan geld, dat beschikbaar zou moe ten zijn voor de vermeerderde uitgaven, die de opvoeding met zich zou brengen. Zijn salaris bij den staf van de Interlude was tweehonderd pond per jaar en hij kon op nog honderd pon rekenen van bijwerk en van zijn boeken. Het was geen vorstelijke som, maar tot heden hadden zijn boeken geen opgang ge maakt. Hij had er drie geschreven, maar men miste er iets in hij, noch de critici, die hem zeer vriendelijk gezind waren, konden uitma ken, wat het eigenlijk was. Het middelste boek, een uit de periode van de Jacobieten, was als feuileton in een jon genskrant aangenomen, maar het was voor boek niet geschikt. Het gewone publiek stelt geen belang meer in de Jacobieten I Zij wen schen moderne vraagstukken en de man, die daarmede in zijn eigen huisgezin te worstelen heeft, is bijna zelden in de stemming er over te schrijven. Heriot had tot heden steeds geweigerd, ze te bespreken, hetzij door erover te schrijven of erover te lezen. Van die driehonderd pond, waarop hij be slist rekenen kon, had hij honderd afgetrokken voor zijn persoonlijke uitgaven. Hij gaf Jeanie twee pond in de weak voor de huishouding en zij zorgde, dat zij rondkwam, terwijl zij daar van tevens de kleeren van de kinderen bekos tigde. Als zij zelf kleeren noodig had, vroeg ze om wat meer geld en hij had haar dit altijd met voorbeeldige opgewektheid gegeven. Maar juist in den laatste tijd, dacht hij plotseling zeer verbaasd, had zij hem in het geheel niets ge vraagd. Hij had geen last met geld. wat haar betrof. Zij betaalde alles contant en liet geen rekening oploopcn zij hield zich aan de over eenkomst, die zij op dit punt gemaakt hadden, toen zij voor het eerst naar Londen gekomen waren. Huur en belerting, licht en vuur en nr^or uit gaven slikten de andere honderd pond in cn tot heden had Heriot geen gewetensvroeging gehad, dat hij zich de derde honderd had tóp- geëigend. Zijn lunchen in de stad, zijn lidmaat schap van verschillende vereen 1 gingen, zijn boe ken, kranten, al die onnoemlijke overbodighe den, die zoo gemakkelijk aangroeien, nomen er een groot deel van weg. Maar niet alles. H'j werd rood onder den zweepslag zijner gedach ten, terwijl hij zich voor den badkamer-spiegel schoor en hij zichzelf onder handen nam. Nu warden zijn neusgaten weer door een an deren <-*ur getroffen, beslist veel aangenamer dan die van zeepsop - die van spek.dat gebraden werd, en hij maakte zijn boord juist vast, toen hij het vreemde getingel van de nagemaakte gong hoorde, die op de gangtafel stond. Gewoonlijk riep Jeanie hem, als zij niet een van de kinderen gestuurd had, om hem te zeg gen, dat het ontbijt klaar was. Maar deze mor gen gebruikte zij het plechtige waarschuwings- teeken en dat verontrustte hem lichtelijk. Hij voltooide vlug zijn toilet, stak zijn armen in zijn versleten jas en terwijl hij zich frisch en opgewekt voelde doch tegelijkertijd vreemd verlegen, en kwaad veimoedend, begon hij de treden af te delen. Achter in zijn gedachten was het bevreem dende gevoel, dat hij geen eerliik spel gespeeld haddat hij, toen hij raad zocht bij den pre dikant van St. Béde, oneerlijk tegen Jeanie ge weest was! Iets had hem gezegd, dat zij het nooit gedaan zou hebben dat wat zij ook zou hebben gevoeld omtrent de treurige misluk king van hunsamenleven, zij het diep in haar hart zou weggesloten hebben. Hij zou haar later, als zij elkander beter zou den begrijpen, uitleggen, hoe hij er toe geko men was het te doen en alles, wat hem er toe gebracht had. Hij struikelde op de achtertrap, die steil en donker was, maar een bundel zonlicht wees hem den weg naar de ontbijtkamer. Dat was weer een voordeel van die kamer de morgen zon scheen er ir» en ze was dus tenminste een maal per dag een aangename verblijfplaats. Maar het gezicht op den boom, welks uit bottend groen een oase geleek te midden der huizenwoestijn, werd hem henomen door een waschlijn, waaraan de flanellen hingen te dro gen in de zon. De Midland Railway liep met haar spoorlij nen vlak achter langs den tuin en als de snel treinen voorbij donderden, schudde het huis op zijn grondvesten. Heriot kwam de kamer binnen, waar zijn ont bijt gereed stond, maar Jeanie was niet te zien. De kamer was .vuies en ordelijk, er was zelfs een bos narcissen in een glazen vaas midden od tafel gezet en oen schotel met spek, zoo wel als de broodplank. Hij bekeek alles eri ging naar de keuken, en toen naar het waschhok, waar Jeanie over de waschtobbe gebogen stond. „Kom je niet ontbijten, meid vroeg hij, niet twistziek, maar zacht en vriendelük. Zij ging rechtop staan en wendde haar ge laat naar hem. Er lag een zachte blos op van inspanning en warmte en de losse, witte blousa met den omgeslagen kraag, voor het gemak aangetrokken, gaven haar een vreemd, meisjes* achtig voorkomen. „Ik heb al ontbeten en door do kinderen sla pen, wil ik voortmaken. Ik knn er in een uufl doorheen zijn, ols ik er aan blijf". „Maar ik vind het niet prettig, je aan dit! werk bezig te zien, Jeanie 1 Heusch, ik wil het niet langer hebben, hoor je I Je zult toch wel er* gens een waschvrouw kunnen vinden „O zeker. Ze kosten een halve kroon per da<| het zijn slonsen, die het vuil in de kleerert koken Dit deel van mijn dogelijksch werk kart mij niets schelen. Ik vind het heusch wel pre* tig. Het werkt zoo bedarend". Hij stond stil en keek haar strak aan. „Waarom ga je je ontbijt niet eten Het zoo dadelijk koud zijn," zeide zij, door zijntl blik in de war gebracht „ïk eet geen hapje, als je niet meekomt Ij Waarom zou ik alleen ontbijten? Dc ben hetfj niet van nlan. Dus, droog je armen, vrouw, eofj kom mee". Zij l^eek wat verwonderdwaarschijnlijk vond zij het niet de moeite waard om over zoo'rt eenvoudige zaak te twisten, tenminste, zij( droogde haar armen aan haar schort af, legdeP het terzijde, trok haar rok naar beneden eafc ging naar de ontbijtkamer Hij volgde haar en zag boe haar schouderrti wat gebogen waren en dat zij de gestalte hadi van een oude, vermoeide vrouw. Toch was zijj nog maar drie-en-dertig jaar, een leeftijd waarw op de vrouw in de volle glorie van haar krocht moet rijn. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1