BUITENLAND. MAISON JJiflöfIDmr FEUILLETON. Het Verloren Te!iii!s PRIJS DER ADTERTEST'.Ell 206 Jaargang Na. 197 mins per 3 nuundca voor Amen»- iooct 1 2.10. Idem inncm pott f J.—per week (met pritt» werrekenna ongelukken) f 043», «liontWIgke i QjQi, AMERSFOORTSC Vrijdag 17 Februari 1922 DE EEMLANDER" omecTEUfP-urrGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4L* TEl. INT 613. 1 -4 rcgeU f LOT Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbi» dingen en Llctdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijt* Voor hondd en bedrijf bestaan zeer voordeeligo Hcpalinqen voor het advertccren. Ecn« Circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht jPofavcaré vreest, dat in Genua een slipje van djn gewaad van Versailles in het raderwerk der puropeesche economische reorganisatie kan ge- pwken en hem ten slotte alle kleeren van het lichaam gerukt kunnen worden. Zal het spel van JCannes worden herhaald Aan den anderen fcant hoopt een deel van Duitschland's openbare Jneening, dat Duitschlond in Genua het Nessus- gewaad van Versailles zal kunnen uittrekken en genezende pleisters op zijn vele wonden leg ger." Aldus de aanhef van een artikel in de Deut sche Allg. Ztg., waarin verder wordt opgemerkt, Jdat het stellig op den eeTsten blijk schijnt, als Benden besprekingen over het herstel van Euro- ra's economisch leven niet anders practisch unnen worden begonnen dan met de kritische |>clichring van het vraagstuk der Duitsche scha- Beloosstelling. Dit zou, vindt het blad, stellig de Iftirecte, kortste en het snelst tot het doel lei- Sdeivde weg zijn; daarover zouden de verstandige «conomen in alle kampen het eens zijn. Maar ■evenals in duizend andere gevallen verbiedt ide politiek der economie den rechten en kori sten weg te gaan, maar tevens toont zij aan, dat de door haar gewezen weg, zij 't ook de langste, niettemin de weg is, die 't gauwst tot het doel leidt. Engeland's diplomaten waren niet voor luemervdal in Washington geweest; zij hadden 'de zwakte van de internationale positie van (Frankrijk gevoeld en ingezien, dat het zoo dik- iwijls ontkende belang der Ver. St. bij Europa en fcijn toekomst, op een punt van toenemende in tensiteit is. Washington had Lloyd George den "wog gewezen en te Cannes had hij voor zijn JGenueesch programma op verstandige wijze Frank rijk's inter-Europeescho positie appre- cieerend zelf grenzen gesteld. Voor een forum, dat bestaat uit vriend en vijand, liet Frankrijk's prestige en zijn openbare meening, die men nog steeds de illusies van na den oor log liet koesteren, een be- en zelfs veroordee ling van zijn „te Versailles verworven recht" rviet toe. Het genezingsproces mocht niet over (Versailles leiden, hoogstens daar eindigen. Het artikel vervolgt: „Wanneer aan den eenen kant Duitschland voor Frankrijk een kapitaal is, dat niet genoeg rente opbrengt, houdt Frankrijk •an den anderen kant er een luxueuse liefheb berij op na, die milliarden verslindt. En dit is Amerika al long een doorn in 't oog en voor den Vriend Engeland aanleiding voor een steeds toe nemende onbehaaglijkheid. Harding's recept ten opzichte van de dreigende Oost-Aziotische ziek te wil Lloyd George op het zieke Europa toe passen. Europeesche ontwapening is de kem von de Genueesche noot, die in Lloyd George's meesterlijke hand tot een wapen, even schitte rend voor den aanval als voor parade wordt. Wanneer de exodus van Cannes de machtspo sitie van Lloyd George in Engeland zelf, zij ook in lichte mate, tot in haar grondvesten d^ed trillen, zaï elk succes te Genua ze opnieuw be vestigen en hem de overwinning bij de verkie zingscampagne verzekeren. Verder eischt Ame rika, ook Engeland's crediteur, een geschenk Van Europa als onontbeerlijke voorwaarde voor een discussie over zijn Europeesche eischen. Dat geschenk moet ven Genua uit aan Harding worden gezonden. Afzender: Lloyd George. Inhoud: do Europeesche ontwape ning." Wanneer aldus do strekking van 't ver der© betoog de conferentie van Genua ein digt met een resultaat op den weg ven de be perking van 't militaire budget, dan zal Rusland kunnen toonen, of het prijs stelt op internatio naal vertrouwen en van zins is de hand te hou den aan internationale overeenkomsten. Polen, veel meer dan Rusland blootgesteld aan den 'druk der Europeesche atmosfeer, zal moeten ♦rijken en zijn leger binnen redelijke grenzen moeten inkrimpen. Maar, wijs geworden door de ervaringen van (Washington, zal ook Frankrijk n;ct „neen" kun nen zeggen en van zijn militair budget de mil jarden schrappen, die hem bij zün wederopbouw roo zeer ontbreken. De Amerikaansche credi teur zou veranderen en er zou met hem zijn to •preken. Daar Poincaré heel zijn land viel hem Merin bij het vraagstuk van de schadeloos stelling uitschakelde van de conferentie van Genua, zou hij het onmogelijk als cxceptio tloli generalis tegen Duitschland in de discussies kunnen werpenals argument tegen de ont wapening. Want dan moest gevoegelijk het inr ter-Euiopeesche forum inhoud en sterkte van het Fransche argument onderzoeken en dit is het juist wat Poincaré terecht meende te moe ten vreezen, Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos). De voorloopige bijeenkomst van geallieerde des kundigen ter bespreking van de agenda der con ferentie van Genua zal, naar de Evening Stan dard bericht waarschijnlijk de volgende week te Londen plaats hebben. De Engelsche deskuruh- gen hebben belangrijke vorderingen gemaakt met de voorbereidingen. Do deelneming van Rusland. 7»! os kou, T 6 Febr. (N. T. A.). In de Is- westia bespreekt Steklof het meeningsverschil tusschen Frankrijk en Engeland in verband met de conferentie van Genua. Frankrijk saboteert den vrede, aldus besluit Steklof, maar de vijan dige houding, die het tegenover Sovjet-Rusland inneemt, dreigt tenslotte meer schade te berok kenen aan Frankrijk zelf dan aan de sovjet-re publiek. Verre von beter te worden, is de inter nationale positie von Frankrijk den laatsten tijd slechter geworden en zij zal nog slechter wor den, wanneer het land zich blijft verzetten. We' licht zei het Frankrijk lukken verwarringx te stichten, muar Sovjet-Rusland heeft reeds long genoeg gewacht. Rusland zal nog Unger kun nen wachten, moor zijn vijanden moeten wel weten, dat zij er nie's bij zullen winnen. Parijs, 16 Febr. (Havas). De parlemen taire groep voor de Fransche belangen in Rus land heef: een resolutie ingediend, waarin wordt gevraagd de hei vutting der betrekkingen met Rusland afhankelijk te stellen van de volgende voorwaarden: (I) Uitdiukkelijke erkenning von ftl'e verplichtingen, die door de vorige regeerin gen zijn aangegaan. (2) Volkomen herstel de' Fransche bezittingen, rechten en belangen, di# in eenig opzicht zijn benadeeld en vergoeding voor de aangebrachte schade. (3) Herstel van het eigendomsrecht, de individueele vrijheid en rechtszekerheid. (4) Het verkrijgen van bepaol- <ie waaiborgen ter verzekering van de uitvoe ring van bovengenoemde voorwoorden, DE DEUTSCHE WERKE. Een nieuwe nota van generaal Noliet Berlijn, T6 Febr. (N. T. A. Draadloos). Generaal Noliet heeft aan de Duitsche regeering een nieuwe nota inzake de Deutsche Werke over handigd, waarin wel enkele concessies worden gedaan, maar waarin strikt wordt vastgehouden aan het standpunt der intergeallieerde controle commissie omtrent de noodzakelijkheid van de verandering der Deutsche Werke. Te bevoegder plaatse te Berlijn vindt men de beslissing niet gunstig. De Amerikaansche bezettingstroepen in Duitschland. Washington, 16 Febr. (R.) Het ministe rie van oorlog kondigt aan, dat do Amerikaan sche bezettingstroepen in Duitschland met 3000 man en 203 officieren zullen worden vermin derd en maar 169 officieren en 2217 man in Duitschland zullen echter blijven. HET DUrrsCH-ZWITSERSCHE ARBITRAGE VERDRAG. Berlijn, 16 Febr. (W. B.). Heden behan delde de rijksdag het wetsontwerp nopens het Duit9ch-Zwitsersche arbitrage-verdrag. Bij de besprekingen voerde de minister van buitenland- sche zaken, dr. Weiter Rethenau, het woord. Hij noemde het verdrag een gelukkig voortee ken voor Duitschlonds toekomst. Zwitserland is een land, waarmede wij eeuwenlang door nau we handelsrelaties zijn verbonden geweest. De beteekenis von dit verdrag is, dat Duitschland thans ten opzichte van de arbitrage-idee een ander standpunt inneemt dan het in Den Haag heeft gedaan. De rechtsidee van het scheidsge recht wordt hier bekrachtigd door een abso luut rechtsprincipe. Het verdrag heeft betrekking op alle moge lijke geschillen zonder eenig onderscheid en MAISON WILMS, v/h, Onderlinge Keuken, Tel. 287. Zondag 19 FebruariSoep, Gebraden Gans, Appelmoes, Annanaspudding. Diners vanaf 1.05 zonder bon (aan huis bezorgd). tracht die uit den weg te ruimen. In geschillen betreffende rechtskwesties worden definitieve beslissingen genomen door een scheidsgerecht; omtrent politieke kwesties zal in instanties uit spraak worden gedaan. Deze laatste arbitrage hoven kunnen weliswaar geen definitieve beslis singen nemen, maar zij z.ullen pogen de partijen tot elkaar te brengen en, naar te hopen is, in alle belangrijke gevallen een definitieve uit spraak kunnen tot stand brengen. Ik hoop, dot dit verdrag zal worden gevolgd door arbitroge- verdiagen met andere landen. De verzekering dot do rechtsorde gehandhaafd zal worden in de wereld, is de voorwaarde voor het herstel von Europa. (Bijval.) De verschillende partijen be tuigden hour instemming met het orbitrogever- drag. Afgevaardigde dr. Schücking (dem.) ver klaarde Als voorzitter van de Duitsche cfdeeling der interparlementaire unie juich ik dit wetsont werp van harte toe. Het verdrag is een uitste kend werk tn zal niet alleen een band vormen tusschen de Zwitsen>che en de Duitsche rcree- ring, mooi ook tusschen de beide volken. (Bij val.) Het verdrag werd daarop in tweede en derde lezing aangenomen, evenals het wetsontwerp in zake de verdrogen tusschen Duitschland Oostenrijk nopens oorlogsinvaliden, oorlogs weduwen en -weezen. De Duitsche spoorwegtarieven. B o r 1 ij n, 16 Febr. (W. B.). Naar 'de Deutsche Allgemeine Zeitung verneemt, zullen de spoorwegtarieven voor het goederenvervoer met ingang von 1 Maart a.s. opni nxw met 20% worden veihoogd. 44 LANSESTPAAT AMERSFOORT (OOK IN EFFEN TINTEN) NA DE STAKING IN DUTTSCUÏ.AND. Dc strafmaatregelen. Berlijn, 16 Febr. (W. B.). Vandaag is te Berlijn een uitgebreide bestuurscommissie van do Reichsgcwerkscheft F itscher Eisenbahnbe- amter bijeengekomen om het standpunt der Reichsgewerkschaft ten opzichte ven de straf maatregelen der regeering vost te stellen. De rijksminister voor het verkeer had aan de le den dezer commissie geen verlof gegeven. Zij waren echter allen verschenen. Eischen van Dirifschc beambten. B e r 1 ij n, 1 6 F e b r. (W. B.). Volgens de Zei» heeft het bestuur van den centralen bond van beambten aan den economiscRen rijksraad en den rijksdag een adres gericht, waarin gevraagd wordt de salorisgrens voor de verzekering dor beombten op 100.000 mark te brengen, daar door hot voortdurende achteruitgaan in werke- 'ijke vaarde van het geld, de salarislimiet van 30.000 Mark overschreden kon worden geacht. Sop Oerter. Brunswljk, 16 Febr. (W. 3.). Volgens de Bninswiiksche Freiheit is de vroegere mi nister-president van Brunswijk, Oerter, gisteren op een vergadering, die door meer dan 2500 partijleden werd bezocht, met algemeene stem men uit de partij der onafhankelijken gestoo- ■:en. Bolsjewistische propaganda in Duitschland. Keulen, 16 Febr. (W. B.). De Kölnische Volkszeitung verneemt uit Berlijn De zoo juist te Berlijn aangekomen hande(scommissaris der Russische Sovjet-republiek heeft een spoorweg- v/agon vol reclamemateriaal medegebracht. Bij het onderzoek van den wagon bleek, dat de re clame-artikelen bolsjewistische propagandamid delen waren van de radenregeering. Behi lve de rijkscommissaris voor de openbare orde en de Berlijnsche president von politie, is het minis terie van bul'enlondsche zaken van een cn on der op de hoogte gesteld. Do reclome-nrtikclen worden door de beambten nauwkeurig onder zocht. Typhus. B e r 1 ij n, 16 Febr. (W. B.) Naar de Lokal Anzeiger uit München bericht, zijn te Schwein- furt wegens de daar heerschcndc typhusepidemie alle scholen gesloten. De vorst in 't buitenland. Memel, I 6 F e b r. (W. B.). De havon von Memel is wegens drijfijs gesloten. OPPER-SFLEZIË. Het incident te Petersdorf, Berlijn, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos). Na het onderzoek van den vroegeren ontwape ningscommissaris Peters geeft de Duitsche re- geering een rapport uit over de voorvollen te Pctersdorf bij Gleiwitz (Opper-Silezic) volgens hetwelk alle twijfel wordt opgeheven of een lei dend, burgerlijk of militair Duilsch lichaam di rect of indirect te maken had met de incidenten of kennis droeg von eer. voorgenomen onderne ming in het bezette gebied. Peters overtuigde zich ook door een reis van eenige dagen door de landelijke districten in Opper-Sileziö, dot veiligheidsformaties, arbeidsvereenigingen, enz. in OpperSileziö niet meer bestaan. B e r 1 ij n, 16 Febr. (\V. B.) Omtrent het resul taat van het onderzoek van den gewezen staats secretaris, die zich naar Petersdorf in Opper Sileziö heeft begeven om een onderzoek in te stellen nonr den aanval op Fransche soldaten, verneemt Wolff, dat noch de militaire, noch do burgerlijke overheid in Oppcr-Silezië iets van de voorbereiding van het incident afwist. Geen en kele autoriteit heeft iets gedaan wat tegen do bevelen van de rijksregeering of van de Pruisi sche regeering indruischto en nergens zijn wa pentransporten naar het bezette gebied gecon stateerd. Het heele geval staat geheel buiten alles wat de Duitsche overheid betreft. HOT FRANSCHE LEGER. Por ij s16 Febr. (Havas). De lichting 1920 zal met igong van 1 Maart met groot verlof gaan. Uit de Fransche Kamer. P a r ij s, 1 6 F e b r. (H.-R.). Bij de bespre king van het ontwerp van de bizondere begroo ting van do verhaalbare uitgaven, constateerde Eymond, de rapporteur, dat Frankrijk door zijn persoonlijk© inspanning cr tot dusver in is ge slaagd die uitgeven te doen. Frankrijk zou erin geslaagd zijn het evenwicht in zijn financiën te herstellen, als het niet de uitgaven op zich had moeten nemen, die het verdrag van Versailles non Duitschlond oplegt. De wereld moet de in spanning van den Fronscherr belastingbetaler weten. Op 1 Jon. 1922 had Frankrijk voor re kening van Duitschland 80 milliard voorge schoten, n.I. 45 milliard voor vergoeding van de schade, berokkend aan goederen, 29 milliard voor vergoeding van de schade, berokkend aan personen en 10 milliard voor betaling van de rente van zijn leeningen. Voor 1922 bedragen de noodzakelijke crcdieten op de begrooting van de verhaalbare uitgaven 10 milliard 375 mil- lioen. Daarna bespreekt de rapporteur de vlotma- king van de Duitsche schuld door middel van de uitgifte van obligaties. Hij betreurt, dot Duitschlond niet alleen geen enkele storting heeft gedaan, maar dot, terwijl de Fransche be lastingbetaler zich ongehoorde opofferingen heeft getroost, de Duitsche regeering onverschil lig toeziet bij de kapitaalvlucht uit het rijk. De Duitsche belastingbetaler betaalt vier maal min der belasting dan de Fransche. Het Duitsche rijk heeft stelselmatig het deficit van zijn be grooting georganiseerd en heeft door de infla tie het failliet van Duitschlond voorbereid. De rapporteur herinnert verder aan de laat ste voorstellen van Duitschland, no Cannes, voor het herstel van zijn financiën gedaan en verzoekt, dot de Fransche regeering aan de Ka mers de conclusies zo! mededeelen van de rap porten van de Fransche deskundigen nopens de meatrecofen, die door Duitschland zijn voorge steld. Elke concessie, die aan Duitschlond zou worden gedaan, elk voordeel, olk uitstel, zou tol onvermijdelijk gevolg hebben, dot de Finnsch* schatkist nieuwe lasten zou moeten dragen, di* zij moeilijk kan dragen. Duitschland ontlosten! wil zeggen: Frankrijk overbelasten. (Algomee* ne, levendige toejuichingen). ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 16 Febr. (N. T. A. Draadloostt Tn antwoord op een vraag omtrent het voorste» der nationale bezuinigingscommissie inzake he^ vcreenigen der departementen van marine, oor^ log en luchtvaart in één ministerie van verdedig ging, verklaarde Chamberlain in het Lagerhuis; dat niet is voorgesteld dit jaar al hiertoe ov« te gaan, maar dat technische commissies de mc gelijkheid am bepaalde administratieve dienste^, der betrokken drie departement te vereenigen zouden onderzoeken. i beantwoording van een vraag van een dc^> DE ÏERSCHE KWESTIE. Londen, 16 Febr. (N. T. A.) In antwoord op verschillende tot hem in het Lagerhuis ge*- richtc vragen omtrent den toestond in Ierlon<| deoldo Winston Churchill hedenavond mede^ dad tengevolge van de bemoeiingen der voorloopigej. Iersche regeering aan 26 personen, die onlangs» werden ontvoerd, de vrijheid is hergeven. Bij dd tegenstanders van het verdrag zotte Churchill op{ nieuw het standpunt dor Engelsche regceringj uiteen. Dat standpunt, betoogde hij, is duidelijk^ De regeering handhaaft het Iersche verdrag enf zal hiermede voortgaan in het volle vertrouwen,, dat hoor lastgevers vost besloten zijn hetzelfde te doen. Later gaf Churchill een vollediger uit-* renzetting, toen hij de tweede lezing von de wet in zake het verdrag inleidde, welke Wet het vcm drag moot bekrachtigen, dat reeds door eert groote meerderheid in beide huizen van het par* lament is goedgekeurd. Omtrent het doel den wet, zeide hij, dat zij de voorloopige regeering| met wettig gezag bekleedt. Hij merkte op, dat het niet redelijk zou zijn te verwachten, dot on* wettige bewegingen kunnen worden onderdrukt, indien er geen regeering is, die gerechtigd ia gezag uit to oefenen. Aangaande do in Ierland te houden verkiezing gen zcide hij, dat het doel dezer verkiezingen was: een wettige vertegenwoordiging in het levert te roepen. Het is noodzakelijk, dat er een nicuwi en formeel parlement komt, wnarin veeleer dö hoop van de toekomst wordt vertegenwoordigd dan dc haat van het verleden. De positie vort Ulster, vervolgde Churchill, is er een van groota materieele en morcele krocht, maar die vnnf Zuid-Ierlond is er een van groole moeilijkheden cn gevaren. Do Iersche onderteekenaars van het verdrag hebben het verdrag tegen onrechtvoar* dige aanvallen verdedigd. Dc Britsche regecringi stelt echter vertrouwen in hen en zij verdienen! daar steun. De toestand aan de grens is verbeterd, zeida hij, in verband met de overeenstemming tus* schen de beide regeeringen om buffercommis* sies in tc stollen cn de jongste ongeregeldheden aan de grens en de stad Clones aan een partijdig onderzoek te onderwerpen. Aangaande de onlus* ten te Belfast vertrouwde Churchill, dat het mo« gelijk zou zijn een bijeenkomst to beleggen rati vertegenwoordigers van Noord- en Zuid-Ierland ten einde de kwestie te bespreken. Londen, 16 Febr. (R.) Bij het voorstellen in het Lagerhuis van de tweede lezing van d<t wet nopens het Iersche verdrag, waarvan dn eerste lezing 9 Febr. heeft plaats gehad, weef Churchill met klem op de noodzaak om de voor* loopige regeering uit te rusten met do noodiga macht en hear in staat te stellen een verkiezing te houden. Alle inlichtingen, die de Engelsche! regeering heeft ontvangen, leiden haar er toe tf gelooven, dat het vermoeden, als zou de Volerd bij de verkiezing winnen, onjuist is. Evenmini achtte de regeering het ook maar eenigszinf waarschijnlijk, dat de voorloopige regeering zoa worden omvergeworpen door een staatsgreep en dat er een roode sovjet-ree ccring in haar plant* zou worden gesteld. Hij deed een krachtig be* roep op het Huis om bij het verdrag te blijven gispte het voorbarige opwerpen van d* grenskwestie. Londen, 16 Febr. (R.) De regeering van Noord-Ierland heeft last gegeven alle wapenen en munitie te Belfast vóór 18 Febr. en in het land tegen 21 Febr. in te leveren. Londen, 16 Febr. (R.). Nog 23 van dc ontvoerde Ulstermannen zijn heden vrijgelaten Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 27 Haar oogen stelden de volgende vraog, die fiaar lippen niet uitspraken, en ofschoon hij zich hiervan volkomen bewust was, duurde hert een poosje, voordat hij beproefde haar te antwoor den. „Ik ben hier vanmiddag gekomen, omdat ik Je iets wenschte te vertellen, met je wenschte te praten over dingen, die mij hinderen. Ik ben tot de slotsom gekomen, dat het voor mij en jnijn huisgezin beter zou zijn, als ik een huis ging bewonen buiten Londen." „Geloof je dat zeide zij, terwijl zij achter- IDver leunde, en haar handen op de armen van 'den stoel liet rusten, terwijl haar gelaat be langstellend en peinzend keek. „Dc heb je altijd den man hooren beklagen, die 's morgens en s avonds heen en weer moest rijden langs de fcindelooze spoorweglijnen. Ik dacht, dat je heel poed tevreden waart met het huis, waarin je Hu woont in noordelijk Londen, is het niet?" „Ja, Camden Town. Het is een afschuwelijke plaats, werkelijk I Dc geloof, dat ik ver weg te Hatch End of Potters Bar - in ieder geval noordwaarts zal gaan wonen, op den weg ®aar Schotland," voegde hij er bij met een Bchten, maar geen vroolijken lach. -•J-n ga je dan eiken daar reizen „Natuurlijk dat zal ik wel moeten doen. Ik heb dan 's avonds meer tijd om mijn boeken te schrijven. Je weet, dat Londen veel afleiding biedt. De schouwburgen hebben mij meer kee- ren gelokt, dan ik het recht had er heen te gann. Ik heb in die richting veel verspild. Ik moet mij meer aan ernstig werk wijden. Want ik geloof, dat het beter voor mijn kleintjes zal zijn," ging hij voort op kol men bedaarden toon. „De klei ne jongen groeit verbazend en ziet er zoo on gezond uit. Ik wil hem geen ongezonde Lon- denaar laten worden." Later, toen hij in pijnigende herinnering dit onderhoud voor zijn geest terugriep, was He~ riot verbaasd, dat zijn mond die woorden had kunnen uitbrengen. Toen hij Elsa Marsden's woning betrad, had hij niet het flauwste denk beeld, hoe hij haar alles moest uitleggen en zijn eigen woorden gaven hem voor den eersten keer het denkbeeld in, buiten Londen te gaan wonen. Het was of een geheel afgescheiden we zen bezit van hem genomen had en hem nood zaakte te spreken, zoo ongeveer als een knap buikspreker de monden van zijn poppen opent en weer sluit Hij zag, dat zij in de war was en dat langzaam maar zeer goed merkbaar, haar gelaat weg kroop in de schaduw. „Je hebt twee kleine kinderen, niet Ik heb mevrouw Bain over ze hooren spreken." „Ik heb er twee. De kleine jongen is acht Hij is erg lang voor zijn leeftijd," antwoordde Heriot op beuzelachtigen toon. „Dc ben zeker, dat het buitenleven hun goed doen zal, hun en hun moeder." „Houdt mevrouw Heriot dan niet van Lon den vervolgde Elsa, terwijl zij aandachtig haar thee dronk. ^Neen zij verafschuwt het Dat zou je begrij- als ie de plaats zag, waar zjj gebaren is." Elsa deed geen vragen naar die plaats en He riot kon onmogelijk van haar gelaat lezen, wat zij dacht. Zij zag er nu volgens haar ouderdom uit ouder zelfs dan Jeanie met een niet te verklaren hardheid. „Heb je de vrouw gezien, waarmede Dan Fer guson verloofd is vroeg zij nu, terwijl zij van onderwerp veranderde, zoo plotseling, of haar korte belangstelling in hem en de ziinen al weer vlug getaand was „Ja. Dc heb haar Zondag in de kerk van Upleys gezien." „Ben je naar de kerk geweest vroeg zij en een glimlach van nlezier ging over haar gelaat. „Maar waarom Ik zou wel kennen zweren, dat je er door de Boins niet heengesleept bent „Neen, ofschoon al de Boins naar een kleinen tabernakel in Digswell gingen. Ik geloof het was een kapel van de Congretionisten. Ik ben naar Upleys gegaan, eensdeels omdat ik wist, dat Dan daar was en ik juffrouw Speed wilde zien en anderdeels, omdat ik geloofde, dat een bizon dere vriend van mij daar misschien zou pree- ken Zij merkte niet de innerlijke kracht zijner stem op en ging vlug verder „Vertel mij wat omtrent de aanstaande me vrouw Ferguson. Is zij heel jong „Neen rijp, mooi, op een voorname manier en zij zijn ontzettend rijk. Arme oude Dan I Hij zit vast in het net I" „Bezie jc de zaak zóó Maar h ij zal er an ders over denken. Is hij niet in den zevenden hemel „Ik heb hem niet gezien, maar Zondag zag hij er beslist niet naar uit. Het is verdacht, dat hij er mij niets van verteld heeft. Een man praat gewoonlijk over zün geluk, als hij het heeft, Elsa alleen nis het hem heeft verlaten, heeft hij geen stem." Zij zette met een licht gekletter haar kopje neer en terwijl zij haar armen boven haar hoofd vouwde, keek zij voor zich uit, in de ruimte. „Wat je mij vertelt, stelt" Don Ferguson in een nmuw licht dat van een Schot, die in de maatschappij wil gelden. Dc hoop, dat het niet waar is. Hij was zoo'n prachtige kerel, en ik geloof niet dot hij daartoe in staat is I" „Niemand kan dat gelooven," zeide Heriot barsch. „Maar hij zal moeien betalen betalen tot den laatsten penning." „Wil je niet trachten het te voorkomen deze manage de convenance, verondersteld altijd, dot het zoo is zeide zij ernstig. „Hij is je vriend. Het is je plicht hem te waarschuwen. Als ik hem góed genoeg kende, i ik het doen." „Ik weet het niet. Ik moet eens zien. Ik moet er eens over denken. Als een man tot over zijn ooren in eigen moeilijkheden zit, heeft hij den tijd en ook den moed niet, om over de levens lijn onderen na te denken. Dc .zal moeten we-*""«n Elsa. Ik geloof, dat ik gezegd heb, wat ik bij mijn komst heb willen zeergen. De bladzijde moet nu bij het laatste hoofdstuk om geslagen worden en het nieuwe moet worden begonnen. Je weet hoe het is, als men een boek schrijft als het hoofdstuk goed geweest is, of tenminste naar on^n zin, dan spijt het ons. Je vindt het onaangenaam, het nieuwe aan te vangen. Het is moeilijk. Want je vraagt je af, of iets dat zoo goed, of tenminste zoo aange naam was, weer zal komen." Zij lochle toen heel schril, wat onnatuurlijk. „Het klinkt als een begrafenisrede I denk je over zelfmoord, Duncan Hij deinsde terug. „Neen I God geve dat het redding moge zijn," mompelde hir. „Dc doe slechts van een aantal aangename dingen afstand, waarvan sommigé mij machtig veel waard zijn geweest en ga hard aan het werk. En om het goed te doen, of met kans op welslagen, moet ik Londen vaarwel zeg* gen. Daarom kan ik hedenavond niet naar eert schouwburg goan en ook geen onderen avond," voegde hij er wat zorgeloos bij. „Er zijn verschillende soorten zelfmoord.** zeide Elsa met een lichte boosaardigheid. „Ert geen goed werk wordt geleverd door menschen^ die bang zijn het leven grootsch en ruim op te vatten." „Ik schenk je die grootheid de vraag komt op hoedanigheid en graad aan," zeide Heriot droogjes. „Ik heb alles, wat ik kon krijgen, mij steeds genomen, Elsa en anderen hebben er door geleden dat is alles. Mijn oogen zijtt nu wijd geopend. Ik wilde, dat ik duidelijker kon spreken, maar ik heb nooit geloofd, dat ja stompzinnig bent. Je bent nu ook niet stomp* zinnig. Heb medelijden met mij en zeg mij vaar* wel." Zijn met moeite geuite woorden toonden zijrt ontroering. Het was een pijnlijk oogenblik en! de vrouw, die het met hem deelde en die hcixr veel beter begreep, dan hij zelf wist, zou hef gemakkelijk tot een gevaarlijk, zelfs tot eefl noodlottig oogenblik hebben kunnen makets Maar zij, wetend dat het een vaarwel was en dat iets goeds uit haar leven wegging Waar* óm, dot was zij niet in staat te begrijpen -* glimlachte hem dapper tegen. „Het is nogal treurig geweest. Ik heb je nooll zoo somber gezien. Vaarwel dan. En succes mei de onderneming. Ik zal eens uitkijken naar hel nieuwe boek geboren uit werk en landleven." (Wordt vervolgd)»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1