A. v. d. Weg, Langestr. 23 hmtspmis BUITENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis 20e Jaargang No. 200 per 3 mlanden voor Amet» tooct 2.10. Idem binoo ycr pest y— v*t week (mei grit» venekerm» ongelukken) f 0.17*. rtrmdrrlijkr CjOJ, AMERSFOORTSCH DAGBLAD l«ï*n V COM tl „DE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER 1 J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt. TEI INT 613 Dinsdag 21 Februari 1922 PRI1S OER ADVERTENllfü Z inbegrip van ec© bewijsnummer, 'elke regel meer 0.25, dicnstaanb<e» dingen co Lictdadigheids-adveitentiën voor de helft der prij» Voor baudcl en bedrijf bestaan reef wooideeiige bepalingen «roor bet advcrlccien- Een# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op «anvraag toegezonden- r Politiek Overzicht Omtrent do houding-, die te Genua de bolsje wisten rullen aannemen, worden wij ingelicht poor verklaringen, die de president van de JDekrainische sovjetrepubliek, Rakowski, die een hertrouwde is van Trotzki en Lenin en tegen woordig te Praag vertoeft om economische on derhandelingen met Tsjecho-Slowakije te voe len, heeft afgelegd tegenover een medewerker fun de Voss. Ztg. Rakowski vertelde i Onze houding te Genua zal geheel afhangen fcan de houding, die men ten opzichte van on9 lal aannemen. Wij zullen het te Genua met el- iaar eens worden, wanneer de mogendheden, ran wie de afloop der conferentie afhangt, zon- 3ei bijbedoelingen ten aanzien van het uit den weg ruimen van het politieke en economische Bovjetstelsel naar de conferentie gaan en wan neer zij het maatschappelijk vraagstuk zakelijk en practisch aanpukken. Maar wanneer wij als yiionden beschouwd worden, dan kunnen te Ge nua geen gunstige en duurzame resultaten be- Toikt worden. Wanneer wij de medewerking der kapitalistische wereld behoeven om in econo> toisch opzicht er weer bovenop te komen, heb ben de kapitalistische staten niet mindor onze medewerking vannoode om hun eigen gedesor ganiseerd economisch leven weer te herstellen. Derhalvede eene dienst is de andere waard. De bewering, als zou Frankrijk' als landbouw- fctaot onze waren niet noodig hebben, is ge woonweg- zot. Frankrijk is een van de meest uit gesproken metallurgische landen van Europa. Maar bovendien is het geïnteresseerd bij de in dustrie van 't Poolsche deel van Opper-Silezic, die wel over inlandsche kolen, maar niet over ïizer beschikt. Zonder Oekrainisch iizer is een Fransch-Poolsrh groot-industrie in Opper-Sile- zië onmogelijk. Verdere voorbeelden voor de wederzijdsche afhankelijkheid zou ik nog in wil- Iekeurigen getale kunnen aanhalen. De strijd te gen de sovjets moet dus ophouden. Overeen stemming is eisch. De bewering, dot ons régime cb»n honger In Ri sland heeft veroorzaakt, is onjuist in verbond m_t het elementaire karakter van de honger- catastrophe en even onjuist als de voorsoelling vnn de Fransche pers, dot het in de bedoeling t van de gedelegeerden der sovjets om de rerentie van Genua voor hun propaganda te Wteeren. Ik b-?\veer, dat men de conferentie Genua in strijd met het eerste punt van 't T drag van Cannes nu at uitbuit voor onti- jetti tische propaganda. Fen dergelijke po- iek moeten wij van de hond wiizen. Wij gaan uVt naar Genua om over leerstellingen en po- lit'eke vraagstukken te redetwisten, maar om te ipreken over proctische vraagstukken op finan cieel, hondels- en crediétgebied. H°t andere be hoort tot de metophysica. Ook behoort het tot de metaphvsica, wanneer Frankrijk ons voor het Jilemna stelt het systeem der capitulaties, dat zelfs in Turkije opgedoekt is, te erkennen of af- itand te doen van 't communisme. Dn capitula ties zouden een overweldiging von de sovjet republiek beteekenen en wel in strijd met de feerste paragraaf der voorwaarden van Cannes, dat de noties verbiedt wederzijds elkaar regee- ringsvormen voor te schrijven. De formule van 'den heer Poincaré is abstract en juridisch, maar geenszins economisch. De heer Poincaré schijnt nmt te weten, dnt de sovjetrepubliek in 't geheel niet onder een com munistisch régime staat, al rege°rt in Rusland dan ook de communistische partij. Het particu liere bez*t der bedrijfsmiddelen was, zii 't om po litieke redenen don ook beperkt, echter nooit volkomen opgeheven het land eigendom was genationaliseerd, maor het landb p?it blèef bewaard. Nog in 7920 en 't begin van T92T werd den boeren door de wet het recht gegeven hun stukken grond negen jaar lang te behouden of te verpachten. Naast de grootindustrie bestaat in de sovjetrepubliek nog steeds een kleine parti culiere nijverheid. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk aan juridische personen volmacht te geven voor contracten, koop en verkoop en zoo doende als particuliere producenten to beschou wen. Bovendien is de binnenlandsche handel vrijgegeven, zij het dat de buitcnlandsche han del bij den staat berust of onder zijn toezicht slaat. Ook in de steden van de sovjetrepubliek bestaat behalve'het gemeenteeigendom ook het particuliere eigendom, hetgeen blijkt uit de ver huring op langen termijn der gemeentegebou wen. Onze heerschappij is de heerschappij van een staatssocialisme, waarop particulier kapita lisme is ingeënt, of, zooals ge wilt, een kapita listisch régime met socialistsch karakter (.,Ein- schlag"), want 80 pet. van onze inwoners zijn grondbezitters. Van het régime der communis ten in de sovjetrepubliek tot het practisch ten uitvoer gebrachte communisme van de volkseco nomie is een enorme weg. Het communisme kan slechts als vorm van dc hoogste ontwikkeling der productieve krachten ontstaan, die in Rus land niet zoo gauw kon worden bereikt. Men moet juist onze wetten kennen om over ons te oordoelen. Wij zullen op de conferentie -van Genua niet gedoogen, dat men de overwonnen staten, als waren zij verdoemden, eerst in een vagevuur voor hun verleden loot boeten, voor dat zij in 't kapitalistische paradijs der Entente komen. Een dergelijke diplomatieke theologie zou den economischen baaierd nog slechts ver ergeren. Op de vraag van den correspondent naar de houding der sovjets tegenover Duitschland ant woordde Rakowski Wij sovjets gelooven, dot de volkeren den oor log moede zijn en dat hun voornaamste zorgen gedurende langen tijd zich niet zullen uitstrek ken tot de territoriale vraagstukken, maar tot de- kwestie van 't economisch herstel. Dot is de stem van de massa. Ook geloof ik, dat dit de stem is der heerschers, die probeeren door te dringen tot de werkelijkheid. Onder dergelijke omstandigheden is een samenwerking van alle landen, die gemeenschappelijke economische belangen hebben, dringend noodzakelijk. De En tente der sovjetrepublieken heeft geen militaire allianties noodigwij hebben hot daarzonder klaar gespeeld, toen wij van alle zijden op wilde wijze werden aangevallen. Thans, nu ons régie- me op weg is internationaal te consolideeren want te Genua of ergens elders zal men ge noodzaakt zijn ons d e j u r e te erkennen zul len wij niet zoo dwaas zijn onze honden door militaire overeenkomsten te binden. Alle geruch ten omtrent geheime verdrogen met Duitsch land zijn dwaasheden. Wij zullen openlijk eco nomische verdragen met olie landen sluiten, ook met Duitschland, welks industrieele en techni sche ervaringen ons van veel nut kunnen zijn. Ook Duitschland kan niet zonder ons bestaan. Voor den oorlog voerde het uit de Oekiaie 50 millioen poed erts en 10 millioen poed mangaan in. als deaglijksch brood voor zijn industrie. Wij zijn te allen tijde bereid met Duitschland een „overeenkomst van Wiesbaden" te sluiten, dat Duitschland niet zooveel zweet zal kosten als het verdrag met Frankrijk. De eerstvolgende decen nia heeft Duitschland onze industrieele concur rentie niet te vreezen want wij hangen in de eerste plaats van het herstel en de ontwikke ling van onzen landbouw af, die ook rechtstreeks van belang is voor geheel Europa. Op de sov jetcongressen wordt niet over politiek, maai over industrie en landbouw gesproken. Van Duitschland verlangen wij niaar één ding hei moet niet treuzelen om in -economisch oprichi met ons tot overeenstemming te komen. He! moet niet luisteren naar de verleidelijke stem men, die zeggen, dnt het Ruslnn-1 moet uitbuiten om derwijze zijn schuld aan de Entente te beta len want daarmee zouden wij 't natuurlijk niet eens kunnen zijn. Prof. Pekeiharings Hoafdwassnharij. tegen Heo'droos, prijs 0 Ct. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Uitstel der bijeenkomst Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). Met het oog op de onzekere positie van het ka- binet-Bonomi geven de bladen als hun moening te kennen, dat met een uitstel van enkele weken van de conferentie te Genua rekening moet wor den gehouden. De Daily Chronicle verklaart elk uitstel te betreuren, hoewel de bezwaren tegen een uitstel van ccn maand aanmerkelijk gerin ger zouden worden, wonneer in dien tijd de voorbereidende werkzaamheden voortgang zou den vinden. Parijs, 2 0 Febr. (V. D). Volgens een te legram uit Londen van de Matin heeft Lloyd George het programma voor de besprekingen op de conferentie te Genuo thans definitief vastge steld. Als de drie belangrijkste punten beschouwt Lloyd George: (1) dat tusschen Engeland en Frankrijk over eenstemming zo! bestaan over de te behandelen voornaamste kwesties (2) dot de conferentie te Genuo nis eerste van een aantol volgende conferenties beschouwd zul worden, welke elke zes maanden zullen worden gehouden (3) dat als leiddraad voor de betrekkingen met Rusland zal gelden, dot eerst de particuliere betrekkingen langzamerhand zullen worden aan geknoopt en dot de officinale transacties eerst don zullen plaats hebben, wanneer de particu liere zaken slagen. Naar uit Moskou gemeld wordt, zal de sovjet delegatie onder leiding von Krassin op de confe rentie van Genuo schadevergoeding eischen voor de aan Frankrijk geboden hulp tijdens den oor log en tevens voor de door de aanvallen van Joedenitsj, Denikin, KoHsjak, Wrongel en Polen veroorzaakte uitgaven. Nog voor het vertrek dei delegatie zal Lenin ccn ontwerp nopens de alge- meene ontwapening van Rusland gereed maken. MAIS9H „I'HIROHSEL!.E" 44 LANGESTiUAT AMERSFOORT Het internationaal consortium. L o n d e n, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). De eerste bijeenkomst van het nieuwe interna tionale consortium, welks instelling te Cannes door den Oppersten Raad was goedgekeurd en dat ten doel heeft den handel in de landen, die thuns geen koopkracht bezitten, te financieren, zal morgen te Londen plaats vinden. Aan de conferentie zullen deernc-onen afgevaardigden van Engeland, Frankrijk, Italië, België en Japan, die de particuliere geldwereld en industrie van him landen vertegenwoordigen. Als Engelschc vertegenwoordigers zullen optreden Loid Inver- forth, de bekende reeder en ex-minister voor de munitievoorziening en sir John Fergusson van Lloyd's Bank. Hoewel men te Cannes besloten had Duitschland op deze conferentie uit te noo- digen, is het volgens de Daily News onzeker, of dat land afgevaardigden zal zenden. Evenwel is het mogelijk, dat dr. Melchior, dc bekende Ham- burgsche financier, de confeicntic zal biiwonen. Men hoopt, dot de conferentie morgen flink zo' opschieten om te komen tot de oprichting van de nieuwe corporatie, die een kapitaal van 20 millior-n pond zal hebben, terwijl in elk deelne mend land onderafdeelingen zullen worden op gericht DE DUITSCHE SCHADELOOSSTEI LING. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. (W. B.). De Deutsche Allg. Zeilung verneemt, dat de Duitsche regee ring op het punt staat een soortgelijke overeen komst omtrent de leveringen in nature als die, welke te Wiesbaden met Frankrijk is gesloten, aan te oman met de andere vroeger vijandelijke staten .Volgens deze overeenkomst zouden de onderdanen dezer staten het recht hebben" goe deren te koopen en bestellingen te doen in Duitschland, voor zoover deze in elk afzonder lijk geval het bedrog vnn 100,000 francs niet te boven gaan. De betaling zal dan derwijze ge1- schieden, dat de kooper slechts de waarde be- tnolt in buitenlandsche wissels van" 3e buitcn- landsche grondstoffen, die in de goederen zijn verwerkt. Voor den arbeid der Duitschers zal de leverancier von het rijk de betaling ontvan gen in papiermarken. Het rijk wordt dnn dit be drag berekend in goud en afgeschreven vun de rekening van dc commissie vnn herstel. P a r ij s, 2 0 Febr. (B. T. A.). Dc Engelschc regecring heeft doen weten, dnt zij de verwij zing naar de commissie van herstel van de kwes tie van het moratorium, dat Duitschland vraagt en de waarborgen, in ruil voor het moratorium te eischcn, onder zeker voorbehoud aanvaardt. Duitschland's uitgaven. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. (W. B.) De uitgaven van het Duitsche rijk bedroegen de eerste 70 dagen van Februari 5,758,037,000 mark. Voor verschillende bedrijven waren groote subsidies noodig. In verband met de stoking moest aan de spoorwegen een bedrag van mow dan 600 millioen mark worden gegeven. De vlottende schuld van het rijk is met 3Vj mi"" mark toegenomen. De Duitsche spoorwegmonnen. B o r 1 ij n, 20 Febr. (W. B.) Volgens een bericht aan de Lokol Anzeiger uit Dresden, heeft pen conferentie van de Gewcrksehaft Dcutscher Eisenbahner, wanroon vcrtegenwoordigeis uit geheel Duitschland deelnamen, een motie oan- genomen, waarin wordt verklaard, dat dc Ge- werksohaft n;ot van plan is een nieuwe staking te beginnen. De conferentie keurde de houding van het bc-luur der vakvereeniging tijdens de staking goed. De vierde Duitsclie Ost-lVTessc. B e r I ij n, 2 0 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De viercV Duitsche Ostmessc te Koningsbergen, die tot 24 dezer duu^t. is gisteren geopend. Mijnramp. Laurahütte, 20 Febr. (W. B.) Dooi het inademen van vergiftige gassen zijn zes mijnwerkers Zaterdag bedwelmd geraakt en na derhand gestorven. Door krachtig optreden luk te het de andere arbeiders ongedeerd naar boven tc brengen. ENGFLAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos.). De Times verneemt, dat in verband met de be zuinigingsmaatregelen het departement van marine een vermindering heeft voorgesteld van het aantal vlagofficieren in actieven dienst. Te beginnen met Aug. zal het getal admiraals, vi- ce-ndmiraals en schout-bij-nachts von 92 tot 77 worden verminderd. Andere door de admira liteit voorgestelde veranderingen zullen ook be langrijke bezuinigingen op de vlootuitgaven mogelijk maken. De bezuinigingen zijn onaf hankelijk van die in het rapport van Geddes aangegeven, wonrover het kabinet en het par lement hun eindbeslissing nog moeten geven. DE 1ERSCHE KWESTIE. Londen, 79 Febr. (R.) De onderkoning von Ierland heeft dc vrijlating bevolen von de Sinn Feiners, die in het graafschap Tyrone wer den gearresteerd wegens het dragen van wa pens, toen zij naar het heette op weg wa ren naar een voetbalwedstrijd te Londonderry. Tegelijkertijd heeft Collins den onderkoning ver zekerd, dat hij order had gegeven tot de vrij lating van nog achttien ontvoerde Ulstermon- nen. De niet-gewonde „special constables", die te Clones werdén gearresteerd, zijn hieronder niet begrepen, maar men gelooft, det Collins ook regelingen heeft getroffen voor hun vrijla ting. DE UITSLUITING IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 20 Febr. (V. D.). De on derhandelingen over het arbeidsconflict duren nog steeds voort. Voorloopige overeenstemming is bereikt ten opzichte van verscheidene bedrij ven en men is van meening, dot de moeilijkhe den zijn opgelost. De werkgeversorganisatie is verzocht dc uitsluiting, welke afgekondigd is in het coöperatieve slachthuis, uit te stellen tot Vrijaag a.s. in dc hoop, dat in dien tusschen- lijd een overeenstemming verkregen wordt en een stagnatie in het werk kan worden verme den. Zondag besloten de typografen het werk voorl to zetten aan die krontcn, welke niet gedrukt worden door firma's, dio rechtstreeks betrokken' zijn bij de uitsluiting. Een ovcrccntsemmingl werd Zaterdagavond bereikt ten opzichte van dtf arbeiders, werkzaam nnn de suikerfabrieken en er zijn nog slechts weinig punten, die nog gere geld moeten worden, n.l. die der arbeiders, werkzaam in olie- cn margurinofabrieken. Dol dokwerkersonrlerhondeüngen zullen heden he-., vut worden. Na een zitting welke een gebmlcn nocht duurde, deden de bemiddelaars Zaterdag* ochtend wederom ccn voorstel inzake de bouw vakarbeiders cn dit voorstel, waarover tot Woensdagmiddag niet zal worden beslist, knre morgen door de vergadering von arbeiders over wogen worden. De landbouwers hebben voor, ongeveer 50 boeren een regeling getroffen voor, het inladen van landbouwproducten in de dol - ken en wel zoodanig, dot dc export gehandhaafd kon blijven. REVOLUTIE IN PORTUGAL?- Vigo, 2 0 Febr. (B. T. A.) Het gerucht loopt, dat er in Portig.il eon revolutions u beweging is uitgebroken. Bizondcrheden ontbre ken nog. Koning Alexander van Zuid-Slovie. Boekarest, 2 0 Febr. (B. 7'. A.) Koning Alexander von Zuid-Slavië is vanochtend hier aangekomen. De officicele verloving had ven middag plaats. Grgotc diefstal. Czojkowa, 20Fcbr. W. B.) Op den kas sier van de chemische fabriek te Czajkowo is e<jn oonslag gepleegd, waarbij een bedrog vnm 76 millioen Poolsche mark, bestemd voor do uitbetaling van de loonen, is geroofd. Zes per sonen namen nnn den overval deel. De directio der fubriek heeft voor de aanhouding der roo- vers een bedrag van een half millioen Poolsche mark uitgeloofd. Uit Sovjet-Rusland. Riga, 78 Febr. (Orient). Volgens een be richt uit Moskou zal eerlang een decreet wor den openbuar gemaakt, waarbij aan de bevol king het rcoht wordt tocgestnon, vrijelijk in den vreemde levensmiddelen cn eersl-noodige arti kelen, alsmede landbouwmachines tc koopen. Stockholm, 20 Febr. (N. T. A. Draad loos). De regeering te Moskou heeft bepaald, dat in de Zuidelijke Russische havens Duitsche ar beiders in verschillende belangrijke functies zul len worden te werk gesteld. Dc zomertijd in Rusland. Stockholm, 2 0 F c b r. (N. T. A. Draad loos). Ter bezuiniging werd in den nocht vun 15 op 16 Febr. in geheel raden-Rusland de zomer tijd ingevoerd. DE NOOD IN RUSLAND. Stockholm, 20 Febr. (N T. A. Drond- loos). Zweden heeft non particuliere en regee- ringshulp voor Rusland omstreeks IV, millioen kronen bijeengebracht, d. i. ongeveer 10 van wat Europa behoorde te geven volgens Nanscn's berekeningen. Londen, 19 Febr. (N. T. A. Druodloos.) Volgens een telegram uit Moskou via Helsing- fors zullen naar schatting in Rusland 6 ft 7i millioen mcnschen door den hongersnoa* sterven. Fransch schip door /jriekenlund in beslag genomen. Athene, 79 Febr. (B. T. A.) Vernomen wordt, dot op 70 Febr. hot Fran.;che stoom» schip Espoir, dat holen vervoerde, op last dei Grieksche autoriteiten is aangehouden in »lo territoriale wateren van het eiland Nicario op de kust van Azië en naar Solumis gevoerd. Do Grieksche regeering beweerde do kolen als oor- logscontrnbonde te beschouwen cn het sohip to confiskceren. De Fransche gezant kwam lus- sohenbeide cn deed opmerken, dot een schip, varende onder Fransche vlag, niet in beslag ge nomen kan worden wegens oorlogscontrabande, omdat de Fransche regcering noch de Grieken, noch de Kcmalisten als oorlogvoerende partij heeft erkend. De minister van buitcnlandsche zaken heeft besloten de Espoir vrij te loten, maar de kolen als oorlogscontrabande te con- fiskeeren. De gezant heeft vrijlating gevraagd vnn schip en lading. Hij verwacht Maandag 20 Februari het antwoord der Grieksche regeering. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 30 „Hoe zou je denken over een echten tuin, er gens buiten, aan den Metropolitan of Great Northern spoorweg Wij behoeven niet te kieskeurig te zijn, zoolang de treinenloop jpoed is." „En wat zou jij dan doen V „Heen en weer reizen, lieve." Hij zog haar oogen plotseling samentrekken, ►oeloe haar vijandschap, haar achterdocht ach ter de toegeknepen leden „Meer mannen doen het,' voegde hij er haastig bij. „Waarom ik niet „Je hebt hen altijd beklaagd. Maar je behoeft |e niet te plagen, door voor mij een nieuwe re fueling te maken, Duncan. Ik ben bezig er zelf ©en te maken. Nu ga ik weg en zal voor je eten Borgen." Zij glipte hem voorbij en legde haar hand op Be half geopende deuc- maar hij hield haar legen. "Dat eten komt er nu niet op aan. Kom eens Her terug, Jeanie en ga eens rustig zitten. Wij Hoeten eens de dingen onder de oogen zien, rrouwtjo, want ik zie, dat je het voelt, zooals Lhet een tijdje geloden gevoeld heb, dat het id noodig Zij pakte het vloeiboek steviger vast alsof het een geheim bevatte, dat zij bang was, dat hij haar zou ontfutselen cn keek naar hem. „Wat wil je mij zeggen „Ik wil in de eetste plaats, Jeanie, je ver giffenis vragen voor alles Zijn woorden waren slecht gekozen cn de vijandigheid in haar oogen nam er slechts door toe. Dat hij erkende, vergiffenis noodig te heb ben, bevestigde de reeds sedert langen lijd slui merende achterdocht van haar ziel. „Laten wij elkaar niets verkloren of uitleg gen, Duncan," zeide zij, met een gebaar, dat veel op een rilling geleek. „Die uitleggingen zijn afschuwelijk en bijkans altijd noodlottig. Ik heb dat gezien, sinds ik in Londen ben I Hoe minder woorden de menschen gebruiken, hoe beter 1 Maar ik denk over een uitwegcn ik geloof, dat ik dien bijna gevonden heb." „Een uitweg? Alleen meen je, Jeanie?" zeide Heriot, terwijl hij wat moeilijk ademhaalde, want zijn verbazing, dat hij hier meer vond, dan hij verwacht had, schokte zijn innerlijk wezen. Zoo als menige andere arme blinde ziel was hij naest een levend, ademend menschelijk schepsel ge gaan, verbonden door de nauwste aller ban den en had niet eens den sleutel tot het inner lijk altaar kunnen vinden. Heriot's voornaamste dwaling en fout in zijn nadeel was, dat hij nu eerst ontdekte, dat er een altaar was. Hij had zich verbeeld op een hoogte te staan, hooger en hooger te klimmen in het verstandelijk leven, den weg zijner er varing steeds te verbreeden terwijl hij klom. terwijl de arme deelgenoole van zijn leven op den bodem bleef rondkruipen I „Er is geen weg voor je vrouw, behalve dien, welken ik ga," zei hij met een soort kalme ze kerheid. „Ik had geen vermoeden stamelde hij bijna. „Hemel wat ben ik een blinde en ook een slechte dwaas geweest I" Zij glimlachte erg flauwtjes, een glimlach zonder liefelijkheid, erg ver weg cn koel. „Wij zijn beiden blind geweest. Het zou een treurspel zijn, als wij beiden in onze blindheid zouden volharden tot het bittere einde. Wij zijn gevangen in een kooi van ons eigen maaksel, Duncan maar wij behoeven er niet in te blijven. Wij zullen beiden blij zijn, vrij te komen." „Maar maar je kunt niet in ernst zijn, Je anie I En zelfs al meen je het ernstig, dan wei ger ik. Ik wil je niet laten gaan I Mijn oogen zijn geopend. Ik heb niet goed gehandeld, meid ik zie dat nu wel in. Je zegt dat verklaringen noodlottig zijn. Maar het is toch noodig iets te zeggen. Ik ben hard wakker geschud, en ik zie, waar ik misdaan heb „Wat heeft je wakker geschud vroeg zij nieuwsgierig. De plotselinge blos, die onder haar koelen blik te voorschijn kwam, misleidde haar en bevestigde haar verdenkingen. „Je hebt het recht dat te vragen maar het is hard voor mij, er over te spreken. Het be hoort tot de innerlijke „Ik geloof, dat zij je je afscheid gegeven heeft," zeide zij met koele overweging, terwijl de glimlach om haar lippen bleef zweven. Heriot vloog op, of hij gestoken was en ge durende een oogenblik moest hij zich erg in spannen, meester van zichzelf te blijven. Voor het eerst deed de veronderstelling en de spot tende blik de slechtste zijde in hem ontwaken en hij zou haar wel uit de kamer hebben kunnen smijten. Maar met bovenmer.schclijke inspan ning wist hij kalm te blijven. „Je hebt het recht, dat te zeggen, Jeanie maar het is niet zooals je zegt. Er is niets ver keerds gebeurd, meidi" „Alles is verkeerd geweest' Van begin tot einde 1" antwoordde zij en haar toon werd ver moeid. „Nu wij toch schoon' schip moken, kan ik ook wel zeggen, dat het mij spijt, dat ik voor mijn deel ook niet rroed gehandeld heb. Ik had je dien dag bij de Ehrlich Well in Glen Kinder moeien begrijpen, toen je getracht hebt, mij te vertellen, dat de dingen veranderd weren. Dat was mijn fout, maar ik heb er voor geboet. Toen wij hier gekomen zijn en ik gezien heb, hoe het was, en dat ik nooit de rechte plaats in je leven zou innemen, toen heb ik mijn hart verloren. Hot is voor altijd weg en zal nooit te rugkomen. Ik heb de kinderen en ik zal mijn best voor hen doen. Maar hieraan cn zij mankte een beweging, alsof zij het geheele huis wilde omvatten „hieraan moet een einde ko men. Ik kan het geen dag langer verdragen I Dus nis je plannen maakt, laat mij er dan bui ten dat is alles." „Maar dat wil ik niet, vrouw," zeide Heriot schor. „Je bent mijn vrouw en al hebben wij beiden zulk een beklagenswaardigen knoeiboel eivan gemankt, moeten wij toch ar bij blijven, terwille van de kinderen, indien het niet om ons zelf is I" „De kinderen zijn van mij, Duncan I Zij be teekenen voor jou niets en jij niets voor hen, ttn'woordde zij met onbarmhartige wreedheidv „Ik ben niet bang, ze op te voeden en ik zal wel zorgen, dat zij den naam, dien zij dragen niet te schande zullen maken." Hij keek haar wanhopig aan. ,,Bcg"rijp goed. Jeonnie, dat, wat voor schik kingen je voor jezelf en de kinderen ook ge maakt hebt, ik nooit mijn toestemming zal ver- leenen. Jij en zij behooren nog bij mij T Ik heb niets gedaan, om oen band te verbreken hoor jr> en je moet mij een nieuwe kans geven. Wij kunnen een ander tehuis bouwen. Jeanie, zelfs al is bewezen, dat dit een verloren tehuis is >„Het is te lont," antwoordde «zij hem, cn met een bleek, strak gelaat glipte zij hem voorh j. Zoo verbazend cn onmetelijk groot scheen do afstand hem nu tusschen hen, dat hij zich mach teloos voelde, dien te overbruggen. Het was natuurlijk, dot de verbazing hem op dat oogen blik gevongen hield. Want in dit opperste uur had zij zichzelf geopenboordbij bod in de diepte harcr ziel gezien en een kort visioen gekregen van bet onberekenbare lijden, van do pijn, die voorafgaat aan barensnood. Maar <o. ziel, die hij had geketend, had haar boeien af geworpen cn zou voor altijd van hem bevi ijd zijn. Die omkeer in zijn gevoelens, die verba* zende verheffing deden hem sprakeloos staan* Er was niets, dat Jeanie niet wist, elk feit, dat hem betrof, had zij vast en zeker geweten. Het was vreemd, het was bedwelmend, het was vreeselijk I Hij legde zijn boeken cn kranten met onvaste hand op zijn lessenaar neer en keek eens de kamer rond. Die scheen hem plot seling vreemd toe en gevuld met beschuldigen de schaduwen. Jeanie was er steeds tusschen. Haar wit geloot, haar groote oogen, diepe bron nen van leed cn beschuldiging, staarden bent uit eiken hoek aan. Hier op de plaats waar ziin innerlijke gedachten hoor zoo dikwijls beri^ot hadden en haar in gebreke gevonden hadden, hier had zij hem verworpen I Zulke oogcnblikken kunnen niet lang duren,. Het menschelijk hort kon de spanning ervan niet verdragen cn zij eindigen bijna altijd door, de tusschenkomt van ccn zeer natuurlijke "e* beuitenis, die in de dagelijksche sleur van het leven past. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1