PRIJS OER ADVERTEH?ltM BUITENLAND. FEUILLETON, ïfgt TarJnrPn 80e Jaargang No. 202 ^MBISPBISE.'HïrZ™ port f y— P«r weA *"tfa •«3«k«"o« ongelukken) f 007*. rtionrWJglro rammet» Donderdag 23 Februari 1922 her po» W* jrca. f? DE EEMLANDER" OtwecrBW-ülTQEVERJ. VALKHOF#*. BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWM TEI INT 613. van 1 —4 tegels f LOS net inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbiea d-.ngen en Lictdadipheids-advcitentiSn voor de helft der prfta Voor bandd en bedrijf bestaan zeer voonleeiige bepalingen voor het advertceren. Ken# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aauvraag tocgczouden. Politiek Overzicht. n (slot) de beide eerste rapporten van de oom- Êiissde-Geddes bleek, dat zij tot een bedrag van y5 miUioen pond kon komen, welke konden fcoiden bezuinigd. De regeering wensohte ech ter, dat zij tot een bedrag van 100 millioen btoond kwam, zoodat nog 25 millioen meer tnoest worden gevonden. Wanneer echter de Heerste berichten juist zijn, heeft zij 't niet ver- Her dan tot 15 millioen behalve de 75 Inillioen kunnen brengendit is dus *0 millioen minder dan van regeerings- Itfde werd verlangd. De „bijl van Geddes" is fcet krachtigst neergekomen op de departemen ten voor landsverdediging. Op leger, vloot en lochtvaartwezen zal in totaal 4GJ4 millioen Vorden bezuinigd het gevolg hiervan zal o.a. pijn, dat het leger het met 50.000, de vloot |uet 35.000 officieren en manschappen minder |n den vervolge zal moeten stellen. Het effectief Jlvordt door de commissie-Geddes veel (e hoog geacht en ze vindt ook, dat de admiraals kapiteins het best kunnen doen met wat minder koks en hofmeesters. In aanmerking moet worden genomen, dat de pommissio met betiekking tot haar voorstellen üe resu'taten van de conlerentie te Washing ton nog niet in rekening heeft'gebracht. Uit drukkelijk stelt zij vast, dat, wanneer met de te (Washington bereikte overeenstemming inzake Ide vloolbe va pening rekening wordt gehouden. *>p de vlootbegrooting nog meer kan worden be zuinigd. Verder stelt de commissie zich voo: Ook heel wat te kunnen besparen door een sa mensmelting van de drie weerbaarheids-depar tementen tot één ministerie van landsverdedi ging. Denzelfden geest ademt ook het voorstel Dm het ministerie voor transport, het departe ment voor 't mijnwezen en de afdeeling voor overzeeschen handel in te krimpen of op te idoeken. Percentsgewijze wordt het meest bet onderwijs besnoeid. De begrooting hiervan zal volgens het voorstel der commissie-Geddes mot T8 millioen of 30 worden verminderd door den leerplicht van 't vijfde op 't zesde jaar te brengen, de salarissen der leeraren te vermin deren, enz. Maar tevens zijn ingrijpend de voor •tellen op het gebied van Gezondheidswezen en andere sociale tokken van dienst, met name frerkloozcn- en zieken ver zekering. In de Frankf. Ztg. wordt de vraag gesteld. Welk lot dit rapport zal zijn beschoren zullen de conclusies ervan ter zij worden gelegd of ter harte worden genomen Het blad merkt op, dat men in aanmerking dient te nemen, dat men te doen heeft met voorstellen en dat de beslis sing moet worden genomen door het kabinet. ■En dit moet het vraagstuk nog van een on deren kant bekijken de commissie had deskun digen-arbeid te verrichten, maar het kabinet moet buitendien de kwestie politiek overwegen, omdat het tegenover land en volk de verant woordelijkheid draagt en wel in des te sterker mate, daar de voorstellen, wat hun gevolgen betreft, van bij uitstek politieken aard zijn. Eenerzijds zal worden gevraagd: is een derge lijke vermindering van de begrooting voor vloot en leger, een zoodanige besnoeiing van 't on derwijsbudget "mogelijk, zonder dat zooals de troonrede het uitdrukte de veiligheid en •prestatievermogen van Engeland worden be dreigd De beantwoording dezer vraag hangt af van 't partijstandpunt, waarop men zich stelt, van temperament en van de sociale positie, die men Inneemt. Er zijn tal van schakeeringen. Maar thans al kan worden vastgesteld, dat de vermindering der militaire uitgaven in streng- conservatieve kringen op krachtig verzet stui ten, terwijl het programma, dat door de com- mïssie-Goddes met betrekking tot het onder wijs is opgesteld, zoo fel mogelijk wordt be streden door de arbeiders, maar ook door de Hberolen en zelfs door tal van conservatieven bedenkelijk, wordt geacht. Maar de ergste vijand is wel het particula risme van'de ressorten, die op jaloersche wijze ervoor waken, dat toch maar niet wat hun be grooting betreft de eene of andere post voor Onbelangrijk of overbodig wordt verklaard. De admiraliteit reage^ide wel op heel vlotte wijze op de voorstellen van de bezuinigings-tommis- siei op den dag, dat het rapport van Gedde* openbaar word gemaakt, publiceerde zij een memorandum, waarin zij verkaard©, dat de voorstellen der commissie heelemoal niet kon den worden uitgevoerd en voorts te kennen gaL dat den deskundigen elke bevoegdheid tot oor- deelen ontbrak. D© Frankfurter Zeitung, dio deze feiten tevens vermeldt, knoopt er de vol gende wel zeer juiste opmerking aan vast „Zq (de admiraliteit) schijnt inderdaad slechts de beviediging van haar ressort-ij delheid van belang te achten, want hi. kunnen voor de- snoeiingen te ondeier plaatse bijkans cendero finincieele resultaten in uitzicht worden ge steld. De rebellie was voor de regeering uiterst fataal en haar verlegenheid is er niet minder door geworden, dot zij, om haar figuur to red den, het ongewone optreden van de admirali teit met een door het kabinet algemeen ver leende toestemming verontschuldigde, dot zij het memorendum zelfs als po riemen ts-druk- werk laat disliibueercn cn soortgelijk© memo randa van andere departementen aankondigt. Of onder dergelijke omstandigheden een snelle beslissing kan worden genomen, ge lijk die door de commissie volstrekt noodig wordt geacht, wanneer althans bezuinigd zal kunnen worden binnen zes weken begint het nieuwe dienstjaar is meer dan twijfelachtig. Voorloopig weet men slechts, dat het ministe rie van oorlog met een navordering van 5 millioen komt en dot de kanselier van de schat kist genoegen schijnt te willen nemen met een bezuiniging van 40 millioen. Maar er valt hee- lemaal niet non te twijfeleh, dot elke halfheid en elke poging om de zonk op de lange bopn te schuiven de Engelsche openbare meenmg, die op ran voor andere landen benijdenswaar dige wijze tegen hot kwaad optreedt, ten zeer ste zal prikkelen. Misschien zal het rekening houden met de verkiezingen, die toch wel eens zullen pleals hebben, een heilzame pressie uit oefenen". Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Parijs, 2 2 Febr. (Havas). De Temps is van oordeel, dat het onderhoud tusschen LJoyd George en Poincoré er toe zal leiden, dat spoe dig tusschen Engeland en Frankrijk overeen stemming zal worden bereikt, hetgeen vurig door Frankrijk wordt gewenscht. Omtrent de conferentie van Genua schrijft het blad, dot deze conferentie bovenal een conferentie voor het herstel moet zijn. In de eerste plaats moet de eerbied voor de verdragen bij de conferentie voorzitten. De verklaring van Lloyd George te Cannes en de redactie van art. 3 van het pro gramma der conferentie van Genua leggen ge tuigenis af van de bedoelingen der geallieerde regeeringen. Evenwel zou het noodzakelijk zijn, dat de geallieerde regeeringen tot een volkomen en imperatieve overeenstemming komen, dat geen enkele verdragsbepaling te berde mag worden gebracht in verband met eenig artikei van het programma of in eenig stadium der conferentie. De eerbiediging der verdragen brengt twee zeer belangrijke verplichtingen met zich, n.l. (1) Het vraagstuk der schadeloosstelling mag niet door of in verband met de conferentie van Genua worden besproken, omdat dat tegen den geest der verdragen zou indruischen. (2) De Volkenbond mag niet worden beroofd van de prerogatieven, die hem zijn verleend bij het pact, dat in de verdragen is opgenomen of van de andere bepalingen, die de verdragen be vatten. Er zijn nog twee andere vraagstukken, die evenmin aan het toeval mogen worden overge laten. Bij de toepassing der resolutie nopens de eerbiediging van de bir.nenlandsche souve- rriniteit der staten moet men er rekening mee houden, dat de volken, die van de vijandelijke overheersching zijn bevrijd, maatregelen kunnen nemen, die bestemd zijn om den terugkeer te beletten der dynastieën, die hen hebben onder drukt. Aan den onderen kant dient de kwestie der Russische schulden aan de particuliere in schrijvers der industrieele leeningen niet verbon den te worden met de kwestie der officieele er kenning noch aan die der credieten en moet zii bij het begin van eenige onderhandeling of beraadslaging met de vertegenwoordigers der sovjet-repubüek worden geregeld. R o m e, 2 2 F e b r. (B. T. A.) Volgens de bla den zal dé conferentie van Genua voorloopig uit gesteld worden tot 15 Maart, cn indien dan de voorbereidende werkzaamheden nog niet voltooid zijn, tot 23 Maart. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 2 2 Febr. (Havas). Het ministerie van openbare werken spreekt formeel het bericht tegen, dat Lo Trocquer er over zou denken in Duitschland grooto bestellingen van rails en an der spoorwegmoterieel te doen bij wijze van schadevergoedingen in natura. HET KABINET - WIRTH. Berlijn, 22 Febr. (W. B.) De Rijksdag is vandaag begonnen met de behandeling in twee de lezing van dc begrooting voor 1922. Door sprekers der Duitsch-nationalen en der Duitsclie Volkspartij werd do kwestie van een nieuwe presidentsverkiezing besproken. Rijkskanselier Dr. Wirth verklaarde, dat het niet mogelijk was in deze kwestie iets te doen. voordat Ge Oppor- Silezische kwestie definitief geregeld zul zijn. Daarna zal de regeering met de leiders der par tijen besprekingen houden omtrent dit punt cn zal de Rijksdog spoedig de gelegenheid krijgen zich hieromtrent uit te spreken. Leipzig, 22 Febr. (V/. B.) Naar de on afhankelijke Leipziger Volkszeitung mededeelt, heeft de in Berlijn vertoevend" sovjet-gedele geerde Radek oon den onafhankelijken Rijksdag afgevaardigde Breitsoheid op den dog voor de stemming over de motie van vertrouwen :n dc- regeering te kennen gegeven, dat de onnfhnn keliiko socialisten in geen eeval zouden mo n medehelpen de regecring-Wifth te doen vall n. Staking. Main z, 22 Febr. (B. T. A.). De metaalbe werkers en electviciens, ten getole van 15000, zijn in stoking gegaan. 44 LANGESTPSAMERSFOORT Uitgebreids keuz« Bol' en- Stomas -fentels PRIP"A PASVORM. De Frcihcit. Berlijn, 22 Febr. (W. B.) Naar het Berli ner Togeblatt mededeelt, heeft de partij der onafhankelijke socialisten, die eenigen tijd ge leden reeds hoor eigen drukkerij-gebouw heeft verkocht, thans ook de geheele inventaris van die gebouwen met de machines voor 8 millioen mark van de hand gedaan. Het Berlijnsche on afhankelijke orgaan de Freiheit zal derhalve in de toekomst op een andere drukkerij worden gedrukt. OPPER-SILBZÏË. Het jongste incident. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. (W. B.) Naar aanleiding van het doodschieten van Rufenberg, den wacht meester van de politie, te Petersdorff hij Glei- witz, wordt bericht, dat de Duitsrhe regeering heeft besloten stappen te doen bij de gealli eerde commissie in Opper-Silezië. Berlijn, 2 2 Febr. (W. B.) Volgens de bladen heeft de Fransche generaal, die in de streek van Gleiwitz het bevel voert, heden oan de Opper-Silezische binden bevolen op grond van den staat van beleg, het volgen de-officieele bericht op de eerste bladzijde te publiceeren Op 19 Februari is er tusschen beschonken burgers en Fransche soldaten, die eveneens dronken waren, ruzie ontstaan. Bij die ruzie is een politieman, die de orde wide herstellen, door een soldaat door een revolverschot doo- delijk gekwetst. De schuldige is ónmiddelb'ik gearresteerd en zal voor den krijgsraad worden gedaagd. In tegenstelling tot deze officieele Fransche lezing ziin alle kranten hel er over eens, dat de beschonken Fransche soldaten, zonder eenige reden de burgers, die niets deden, hebben lastig gevallen. De Bnnguc Industrie!!© de Chine. P a r ij s, 2 2 Fobr. (Havas). De senaatscom missie voor buitenlandsche zaken heeft het rep- port von senator Reynold over do Banque In- dustriellc do Chine goedgekeurd. In dat rapport wordt goedgevonden, dnt do Fransche regeering in onderhandeling treedt met de Chineesche re geering om een oplossing te zoeken, die de ma terieel en moreelc belangen, die in het spel zijn, beschermt. HET HERSTEL VAN EUROPA. Londen, 22 Febr. (R.) Dc commissie van organisatie uit de internationale uerceniging voor het economisch herstel van Europa is heden opnieuw bijeengekomen en besloot, dat afge vaardigden van Duitschland de volgende ver gadering bij zullen wonen. DE FRANSCHE VLOOTBEPERKING. P r ij s, 2 2 Feb r. (Havas) De Senaatscom missie voor de marine heeft Raiberti gehoord over het wetsontwerp nopens ofschoffing van het bouwen van pantserschepen van het type- Normondië. De minister von marine toonde aan, dat, dr.ar het zeven jaar geleden het bouwen van deze pantserschepen afschafte, welker definitie ve afschaffing dit ontwerp bezegelt. Frankrijk alle landen is voorgegaan op den weg van dc beperking der bewapening. Hij voegde eraan toe, dat de bouw van lichte eenheden, waarom trent in het ontwerp is voorzien, onmisbaar is voor de vervanging van do eenheden, die aan het einde van hun duur zijn gekomen. DE ENGELSCHE VLOOTBEPERKING. Londen, 22 Fobr. (R.) Amery heeft in het Lagerhuis verklaard, dat geen der vier kapitale schepen, waarvoor in de begrooting van het Icopcnde jaar golden waren uitgetrokken, op stn. pel zouden worden gezet, tenzij een of meer van de mogendheden, die het verdrag van Washington hadden onderteekend, dit niet zou den bekrachtigen. In dat geval zou de hccle Taak opnieuw moeten worden overwogen. Dc datum van het op stapel zetten van 35,000 ton aan oorlogsschepen, waartoe te Washington was besloten, zal onvermijdelijk worden ver traagd wegens de noodzakelijkheid van het ma ken vun ni uwe plannen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 22 Febr. (R.) De vergadering van het Ard Fheis (de Sinn Fein-organisaties) is voor drie maanden verdaagd ingevolge een compromis tusschen de beide partijen. Londen, 22 Febr. (R.) Het was over cencn, toen het Ard Fheis heden zijn besprekingen hervatte. De Valera deelde dodelijk na de ope ning mede, dat tusschen de leiders der tegenover elkaar staande partijen een compromis was tot stand gekomen, dat het Ard Fheis drie maanden zou worden verdaagd, teneinde den ondertee- kenaars ven het verdrag van Londen de gelegen heid te geven om de grondwet voor den lerschen Vrijstaat op te stellen, dat het Dail Eireann zijn funcliën zou blijven waarnemen en dat geen enkele stemming in het Dail Eireann zal wor den beschouwd als een partijstemming, die het aftreden van den president en de provisioneele regeering na zich zou kunnen slecpcn. Inmid dels zullen er geen verkiezingen voor het parle ment plaats hebben en v/anneer de verkiezingen eenmaal zullen worden gehouden, zal de grond wet van den vrijstaat in haar eindvorm worden bekend gemaakt. Het compromis zal de bevol king in staat stellen een keuze te doen tusschen republiek en vrijstaat. Het compromis werd met algemeene stemmen aangenomen onder uitingen van grooto geestdrift. Daarop werd het „Ard Fheis" voor den duur van drie maanden ver daagd. Londen, 22 Febr. (N. T. A. Draadloos). Op de gisteren te Dublin gehouden conferentie der Sinn Feingedelegeerden werd, zoools ge meld, geen beslissing genomen. Na een storm achtig debat werd de conferentie tot heden ver daagd. De Sinn Feiners zijn ten aanzien van het verdrag scherp verdeeld, maar beide par tijen trachten een splitsing in de organisatie te voorkomen, of die in elk geval uit te stellen. De Daily News meent, dot de verzoenende rede van De Valera hooovol is voor de toe komst van het lersche verdrag en tal van bladen zien in ziin rede het voornemen van De Valera om de constitioneele oppositie tegen de nieuwe regeering te leiden en geweld te verhinderen. Aan beid© oarlijen, De Valera aan den ecnen kent on Griffith en Colh'ns aan den anderen kant/ is verzocht bijeen te komen om tot een compromis te geraken. Gisteravond zijn opnieuw zeventien Ulster*» mannen, die voor korten tijd waren gearrf** teerd, in vrijheid gesteld. HET ARBEIDSVRAAGSTUK IN J DENEMARKEN. Kopenhagen, 22 Febr. (W. B.) Het beidersconflict in Denemarken heft nog scher per vormen q an genomen, nu de Kopenhaagsch# vakorganisaties in de bouwbedrijven het voor stel van de vertrouwenscommissie met overwel digende» meerderheid hebben verworpen. T<f Odensc en Veile hebben onbctcekcncndc rel-% letjcs plaats gehad. DE TOESTAND IN PORTUGAL. Lissabon, 22 Febr. (R.). De crisis is voorbij, zonder dot bloed heeft govloeid. Het re- sultaat is geweest, dnt de politieke overheer-' sching van de republikeinsche garde is ten val gebracht. Do regeering keert naar de hoofdstad terug. De Komor komt morgen bijeen. Dc moordenaars van minister Dato. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. (W. B.) De twee Spon* jaarden, die beschuldigd worden van don moord op den Spoonschen minister-president Dato, wier uitlevering door do Spaansche re geering v/as verzocht, zijn overeenkomstig het Duitsch-Spannsche uitleveringsverdrag uitgele verd aan de Spaansche autoriteiten. Zii bevon den zich sinds hun arrestatie op 29 Oct. van het vorige jaar in het huis van bewaring Berlijn. DE ITALIA ANSCHE KABINETSCRISIS. Rome, 22 Febr. (B. T. A.). Orlando en d# Nicola hebben formeel geweigerd het kabinet t« vormen. Rome, 22Febr. (Hnvns). Volgens d<? Gior- nol© d'Itolio hebben Orlando en de NIcoln nnf do weigering van Facta om in hun combinatie te treden, onn Giolitti gevraagd Tittoni cn de Navn aan te wijzen. Giolitti had echter geant woord, dot hij voorrhands niet meer wcnschte mede te werken aan het ineenzetten van eenige ministerieoio combinatie. Bovendien heeft Gio litti vcrklenrd, dot hij als reserve voor de toe*» komst wil blijven. De kwestic-Fiinne. Belgrado, 22 Fobr. (B. T. A.) In een plaats nabij Fiume heosch een afdeeling fascis ten op de markt de Servische vlag en stok dio vervolgens in brand, zonder dot do Ittlioonsche carabinieri tusschenbeide kwam. Volgens da Vreme is overeenstemming bereikt tusschen Italië en Zuid-Slavië inzake de haven vnn Fiu me, die voor den tijd van tien jaren door een consortium znl worden beheerd cn daarna con dominium der heide stoten zol worden. Hierin is niet voorzien bij het verdrag van Rnpallo. DE CREDIETEN VOOR OOSTENRIJK. Londen, 22 Febr. (N. T. A. Draadloos). De financiecle commissie van den Volkcnbonc zol morgen to Londen vergaderen ter bespreking van dc kwestie van het vcrleenen van credieten aan Oostenrijk en andere financiecle vraagstuk*, ken, alsmede de positie van de Vrijstad Dnntzig Zwitserland, Frankrijk, Italië. Engeland, Japai\ Tsjecho-Slowekije, Zweden, Denemarken, Zuid- Afrika, Nederland, België cn Spanje zijn in d* commissie vertegenwoordigd. Gemeld wordt, dat getracht zol worden uit voering te geven nan het plan, ontworpen door de Commissie in Mei j.L, dat bekend staat nis het credietontwerp van den Volkenbond ten be hoeve van Oostenrijk. Tot nu toe kon hiervan niets komen door dc moeilijkheden betreffend# het herstel, hoofdzakelijk door dc vertraging in Amerika ondervonden. Ook thnns zijn deze moei lijkheden nog niet uit den weg geruimd. Inmid dels zijn door Engeland cn Tsjecho-Slowakije credieten verleend, die gunstig voor Oostenrijk zijn. Duntzig en Polen. tzig,22Febr. (W. B.) Volgens cciv med.cieeling van den boopen comim'sssaris van 'en Volkenbond oan den Straat heeft thans ook de Poolsche regeering een beroep bij den Vol- kenbond^raad ingediend tegen de beslissing van den hoogen commissaris van 12. Dec. T921 in zake de leiding der buitenlandsche aangelegen heden. De senaat had zijnerzijds reeds eerder een beroep ingediend. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSFLTNK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 32 jjEn daarom ben je zoo ellendig zooals de Verloren zoen", zeide Hcriot's vriendelijke, pein- Ber.de stem. ,.Dat is het. Als ik die vrouw moet trouwen, Man is het met mij gedaan, weet u. Gedaan in elke beteelcer.is van het woord. Ik zal uit Enge land moeten gaan. Het zou mijn moeders dood zijn I Als u mij raadt wat ik doen oet. Mr. Heriot, zal ik het doen en u eeuwig dankbaar «ijnl Ec voel dat u de eenige is, die mij kan be grijpen of zou kunnen helpen. Ik wilde dat ik u 'vroeger gekend had. Ik ben zeker, dat u mij op jden goeden weg had '.veten te houden f" Keriot stapte voort. Het half gerookte kruid qvas uit zijn mond gevallen en om zijn lippen speelde een flauwe, weemoedige glimlach. De Ironie der dingen was in zijn ziel I Wie was hij Mat hij raad zou geven aan een ziel, die wor stelde in de draaikolk hij, die zelf zijn le- yensweg niet afbeken en kon! „Toen ik teruggekomen ben, waren er brieven Voor mij, brieven van mijn moeder en van An- ïio. Als u mee naar mijn kamers komt, zal ik ze laten zien 1 Ze hebbrn mij vreeselijk ontroerd T {Vriendelijke liefhebber.de brieves, die mij be~ ftlaagdcr. cmdat ik in Londen blijven en werken -teoest I Dc kan ze niet beantwoorden. Ik weet .niet, wat ik doen moet. Toe zeg bet miL «l&ie- LWieft." „Laat ons hier zitten gaan", zeide Heriot, wat zwaar, terwijl hij den weg overstak naar een rustige zitplaats onder een boom. „Nu kan je mij alles vertellen, van begin tot einde, en dan zal ik zien. wat er gedaan kon worden, om ie ie heioen. Ik ben er toe bereid, maar misschien de laatste man, tot wien je je hodt moeten wen den, Ferrars. De vrouwen, die otv* beminnen, vertrouwen ons; wij Diepen verraad tegenover dat vertrouwen, dat doen de meesten van ons. Er is niets voor ons of voor hen, don de groote genade van God." HOOFDSTUK X. Mevrouw Bnin klom van haar zegekar naar beneden, legde haar scepter neer, nam den helm van Brittannia van haar prachtige haren, en had geen spijt dat zij niet langer onder het noorderlicht in haar mans atelier behoefde te poseeren. Peter benutte zijn weinigen vrijen lijd tot een studie van een groot allegorisch schilderij, dat hem roem en fortuin zou brengen, mogelijk het volgend jaar, mogelijk ook nooiri Maar zijn ge liefkoosd doe' moest menig oponthoud verdu ren en veel tegenslag door de eischen van ge ringer werk, waarmede hij zijn brood en dat voor zijn kinderen verdiende. Hij had juist een oproeping gekregen, om naar Tower Hill te gaan, om daar schetsen te maken van een reusachtigen arbeidersoptocht, dien hij moest volgen langs de Embankment tot Hyde Park. Dat ging vooraf aan de dagen, dat de camera de teekenstift van den kunstenaar verdrongen heeft, en dit was gTootendeels Pe ter's meest winstgevend werk. Men bromde nooit in het huishouden van de Bains over dergelijke onvermijdelijke gebeurte nissen én hij bepaf zich binnen tien minuten vroolijk op weg. Margaret was dus geheel alleen in huis, want de -grootere kinderen waren naai school en teneinde hun ouders een goede ge legenheid te geven, waren de kleinen naar het park gestuurd onder toezicht van Betsy Fair- weather, het Toneste invoerartikel wat betreft diensth'vhmhulp uit het geboortedorp van me vrouw Ba:n. Toen zij Peter al groetend had uitgelaten, be dacht zij, dat zij voor zij van klceren verwisselde, zich beter zou voelen na een koo thee. Toen, terwijl zij wachtte tot het water zou koken, nam zij het boek op, dat haar belangstelling gewekt had, terwijl Peter aan het schi'deren v/ac, maar zij werd plotse'mg gestoord door het gelui van de bel aan het hek. Een deel van haar programma bi? die gelepen- heid was, om de deurbel niet te beantwoorden, maar nu deed het stappen van voeten op d" kiezelstecnen van het pad haar het feit ontdek ken, dat Peter verzuimd had, de straatdeur te sluiten. Op haar verhoopinp klimmend, keek Tij door het raam op het noorden en onderscheidde I tot haar niet geringe verwondering de gestalte van Jennie Heriot. Nu was een bezoek van 1" r J zulk een zeldzame gebeurtenis, dat er geen oogenblik oan gedacht kon worden hoar den j toegang te weigeren. Maar tegelijker. ";1 aou '/ij zich te herinneren hebben, dat zij Pet^r een standje moest geven, dnt hij in zijn haast ver geten had de tuindeur te sluiten. The Beild" de bespottelijke naam van het huisje der Bains was zeer vreemd cn kunst- I zinnig en had achter een verrukkelijken tuin, die j heel wat andere gebreken goed maakte. Wat klein opeengedrongen, wat b^rreft de fcs-r.. om in te wonen, maakte het atelier alles weer goed. Daar ©r geen zitkamer was, was het eigenlijk J de woonkamer der Bains, waarin zelfs de kinde- mochten komen, behalve in de uren var ernstig, inspannend werk. Het was een echt Boheemsch huishouden, de maaltijd werden er op ongeregelde tijden gehouden, een huis, waar tijd, in de gewone beteekenis niet bestond. Toch ondanks dit alles, was de omgeving zoo zonnig en gelukkig on bezat zooveel levensvreugde, dat menigeen hierheen kwam, zoools anderen naar het altaar gaan, om er troort en steun te vinden. Godsdienst werd daar zelfs nooit genoemd, het naar de kerk paap was er treurig bij ingescho ten, toen de kinderen nog erg klein waren en die gewoonte wes niet weer ingevoerd op regel- matigen grondslag, maar de dienende liefde voor God en de menschheid heerschte in dat huisje en de overdekte gang, die van de deur naar de straat leidde, was uitgesleten door me nig haastigen voetstap. Het was een langzame voetstap, die de gang dien namiddag beliep, en Margaret Bain voelde duidelijk, dot Jeanie wel een volle minuut aar zelde, voor zij de tweede bel luidde. Margaret liep naar de gong, zonder zich den tijd te gunnen, zich van haar klassiek kleed te ontdoen en bood dus een ontstellenden aanblik voor Jeanie Hcriot's oopen. „Kom *binnen I" zeide Margaret verheugd. „Dot mag eigenlijk niemand zien I En als het iemand anders dan jij geweest was, dun zou die niet toegelaten worden l Wacht een oogenblik, tot ik naar beneden vlieg en de tuindeur dicht gcoi." Zij holde Jeanie voorbij, haar slepend gewaad in haar stevige rechterhand, haar roodgouden hr.or wapperend in den wind en sloot de open deur met een slag. „Dat zal de stroopers wel buiten houden. Ik ben blij, dat ze toevallig openstond, toen je kwam, maar zoo zeker als iets, zou ik die niet opengedaan hebben of je binnengelaten heb ber., als ik je niet eerst gezien had 1" zeide zij met een innemenden glimlach, terwijl zij haar ann door dien van Jeanie stak. „Nu en waaraan heb ik die weer gal ooze eer te danken Jeanie glimlachte, ondanks haarzelf, terwijl de woordenstroom van beminncliikheid en vriendelijkheid over haar heenvloeide, haar om hulde en omstuwde. „Ik wilde je eens bezoeken," zeide zij, vrij onbeholpen. „Maor als ik je bij het schilderen stoor ik veronderstel, dnt je daarvoor die dingen, aan getrokken hebt „Ja, zoo is het. Ik ben Bntlannio. Maar Peter is weg om zijn genie te oefenen op d.e groote ongewassc'ien nu op den prooien protestop tocht op Tower Hill. Do kinderen zijn op weg, om een vroegere picnic t" houden in hel Park en wij zijn dus alleen I Well Ik ben toch blij, dat ik je zie. En mijn thee die ik dadelijk klaar zal hebben zal mij des te lekkerder smaken, nis ik die met je deelen kan 1" Zij traden samen het atelier binnen en Jeanie, die zich voor een oogenblik wat opgebeurd voelde, keek met de grootste belangstelling rond. Iiet was een hooge, kale ruimte, met r.lcchts een paar meubelstukken, terwijl alles, wat een held van het penseel zoo ncodig had, zorgeloos in het rond neergeworpen waseen groote stookplaats van ruwen baksteen met een blok- kenvutir brandend op de kale hoorde jatwat wankele oude rieten stoelen, die luid kraakten, als je er in ging zitten, daar zij erg droop wa ren, omdat zij aanhoudend aan de warmte blootpesteld warenwat ruwe, maar toch ef fectvolle draperieën tegen de nookte st^enen murenhier cn daar een juweeltje van de kunst van den schilder, waaronder ontelbare studies van Margaret's mooien kop een paar vreemde stalen van aardewerkboeken in hoopjes op den grond, sommige ervan nogal stoffig, en een groote, oude rustbank, waarop ieder vol-, gend kleintje in slaap gemaakt werd, terwijl de moeder poseerde of werkte zoo was de om geving, waarin Jeanie toegelaten werd. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1