t SVLVAH IBOHIWEITSPUIS Tm*tol priis der mmmë „DE EEMLANDER" BUITENLAND. MMS OH „L'IIIIN BELLE" FEUILLETON. Het Verloren Tehuis 20e Jaargang No. 208 tpoO f T—pK w«k (met «ratt» *rttktro» I ongelukken) 007». «froiyWlflg rmmtnm CjOS, AMEBSF Donderdag 2 Maart 1922 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU? ARNHEMSCHE POORTWAL. tei w - 4 fcgvls f I.Of^ met inbegrip van eet bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. dienstaanbim dingen eo Ljctdadighetds-adrettcntiën voor dc helft der prfta Voor handel tn bedrijf bestaan reel voordeeiige bepalingen «»o«r het adverteeren. Ecn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht „Door de Kamers en de openbare meening PMv Frankrijk werd Briand aan den dijk gezet, bmdat men hem ervan verdacht te Cannes te genover Lloyd George Fransche aanspraken pon be teekenis te hebben prijsgegeven. Als „ex- ent" der heerechende Fransche richting Poincaré aan 't roer en zijn taak was Frankrijk weer aan de vooraanstaande po- tieke positie te helpen, die het naar het heette door Briand zou hebben verloren. Men kon Briand waarlijk niet als een vertegenwoor diger van een gematigd optreden beschouwen. Hij heeft veeleer het standpunt van Frankrijk, h-v. bij het Londensche ultimatum of bij de la tale Opper-Silezische kwestie, met allen no- Öruk verdedigd. Maar te Cannes scheen hij de meerderheid der Fransche volksvertegenwoor- Idiging te ver te zijn gegaan." Aldus begint een artikel van O. G. *W(esendonk), de verantwoordelijke redacteur Van do rubriek „Buitenlandsche politiek" in de Deutsche Allg. Ztg., waarin hij gelegenheid .vindt voorts op te merken, dot Poincaré het Vertrouwen, dat men in hem stelde, in de oogen der Franschen volkomen heeft gerechtvaardigd als man van diplomatieke routine was het hem gelukt geleidelijkweg de leiding der politieke aangelegenheden in handen te krijgen de nota wisseling had het Poincaré mogelijk gemaakt den bodem zoo ver te bereiden, dat de tot en kele uren beperkte samenkomst te Boulogne tot een succes voor hem werd. Maar ook Lloyd George had verklaard volkomen tevreden te zijn door de resultaten van het onderhoud tus- schen de beide premiers. De D. Allg. Ztg. legt dit zóó uit, dat de meeningsverschillen met Frankrijk in hoofdzaak uit den weg zijn ge ruimd, maar alleen doordat Engeland zich naar de wenschen van Parijs heeft geschikt. Het blad noemt het niet de eerste maal, dat Lloyd George er de voorkeur aan heeft gegeven zich aan de Fransche eischen aan te passen en vindt, dat dc geheele tragiek der ontwikkeling sinds den wapenstilstand hierin bestaat, dat Lloyd Geor ge, die in T9I4 als minister van de schatkist tot het laatste oogenblik toe opkwam voor een vredelievende houding van Engeland wel evenals een aanmerkelijk deel van 't Engelsche volk, vooral de zokenwereld precies weet, waar de wortel Van 't kwaad is te vinden, waar aan de wereld tegenwoordig lijdt, maar dat hij 't niet weet klaar te spelen om op te komen tegen de intrigues en het machtsverlangen van Frankrijk dit vloeide voort uit de fout, die bij 't sluiten van den vrede is begaanwan neer aldus de strekking van Wesendonk's betoog destijds een rechtvaardige vrede was gesloten en Duitschland niet prijs wos gege ven aan zijn tegenstanders, dan had Frankrijk nooit het gevaar voor de Europeesche rust kun- non worden als het tegenwoordig vormt. Deze bewering wordt a's volgt uitgewerkt „Want alle pogingen tot vergoelijking van den dialecticus Poincaré veranderen er niets aan, dat Frankrijk bewust tegenwoordig dezelfde im perialistisch politiek als een Lodewijk XTV, Na poleon I of Napoleon ITT voert. Politiek, militair teconomisch wil het zijn suprematie op het teland instellen en zulks, zooals het dit tot stichting van 't Duitsche rijk steeds heeft gedaan, op kosten van het Duitsche volk door drijven. Ook in Frankrijk zijn verstandige krin gen, die een zakclijk-nuchtere bespreking nutti ger achten dan de poging om het Duitsche volk p .manent eronder te houden. Maar ook daar m kt men zich moeilijk los van een zeker wan- t .uwen jegens toekomstige, b.v. binnen 2d 50 jaren aan den dag tredende revanchebedoe- li-gen. Van nationalistische zijde worden deze g- voelens kunstmatig gevoed. Een aantal Fron- sche persoonlijkheden, die tot de meest uiteen- loopende partijen behoorden, hebben in Duitsch land zelf zich den. loatsten tijd ervan kunnen overtuigen, dat het gepraat over heimelijke oor logstoebereidselen zooals dit, helaas, ook uit bi nnenlandsch-poli tieke overwegingen in de hand wordt gewerkt door links-radicale Duit sche persorganen niet gebaseerd is op steek houdende argumenten en dot de stemming van 't Duitsche volk ten eenen male vredelievend is. Niets is echter gevaarlijker voor 't verster ken van dezen wil tot vreedzame werkzaamheid dan een permanente verontrusting der atmos feer door dreigementen en knevelingen, zooals zij in do Fransche Kamer on pers aan de orde van den dag zijn." To Cannes wos, vindt Wesendonk, de Duit sche delegatie, hoe gering het daar bereikte re sultaat overigens ook mocht worden geacht tenminste uiterlijk anders behandeld dan dr. Simons te Londen. Van Genua verwachtte Duitschland een vrije discussie over de nooden en zorgen, die op de Europeesche volkeren nis een druk lagen. De D. A. Z. betuigt, dat het niet de heimelijke bedoeling der Duitschers is to Genua op achterbnksche wijze op te tTeden en door diabolische kuiperijen te tornen aan ge rechtvaardigde aanspraken van zijn vroegere vijanden. Maar te Genua moest men in 't reine komen over de wegen ter vernieuwing vnn 't oudo werelddeel, dat eens het uitstralingspunt van cultuur en civilisatie voor heel de wereld wos, mnar^nans ellendig verkwijnde, „omdat de groep der overwinnende stoten zich van den gedachtengang van den oorlogstijd niet los kan maken." Het blad verwijt Poincaré nog, dot deze het erop aanstuurt de conferentie van Bou'ogne bij voorbaat reeds „revisionsdicht" te maken alle netelige vraagstukken moesten worden uit geschakeld en dit was Poincaré ook gelukt. Het resultaat van Boulogne was daarom van nega tieven aardgeen duidelijk omlijnd programma ter redding van Europa was opgesteld slechts reserves had Poincaré gemaakt en Lloyd Georg< aangenomen. Berichten, DE CONFERENTIE TE GENUA. De Russische deelneming. Moskou, 1 Maart. (W. B.). De Italiaan- sche minister van buitenlondsche zaken heeft den Russischen volkscommissaris voor buiten londsche aongelegenheden meegedeeld, dat de afgevaardigden der sovjetregeeringen te Genua dezelfde rechten zullen genieten als die van elk ander land. Warschau, T Maart. (W. B.) Volgens de Moskousche bladen zal de Sovjet-regeering onder geenerlei voorwuarde een vermindering van het roode leger gedoogen. Ook Sovjet- Ockraine is niet bereid haar roode leger te ver minderen. Zij ook zal de Entente-staten niet in de gelegenheid stellen de OekTaine op econo-< misch gebied uit te buiten. De Russische regeering zag zich alleen tot betaling der Russische schulden van voor den oorlog bereid verklaren, mits het kapitaal der westelijke staten deelneemt aan het herstel van do Oekraïne en Rusland. De kleine Entente. Praag, 1 Maart. (W. B.) Minister-presi dent Benes heeft morgen te Pressburg een ont moeting met den Zuid-Slavischen minister van buiicnlandschen zaken. Het doe! der bijeenkomst is wcderzijdsche inlichtingen uit te wisselen over de besprekingen vnn Benes te Parijs en Londen en de Zuid-Slavisch-Roemecnsche on derhandelingen te Boekarest. Tevens zal het pio- gramma oor de conferentie van Genua worden vastgesteld en zullen voorbereidselen worden getroffen voor de conferentie van experts der Kleine Entente te Belgrado. Duitschland en Genua. Berlijn, T Maart. (W. B.) Hedenmorgen is de commissie voor de schadclosstelling uit den econonuschen rijksraad bijeengekomen om zich met hot voo bereidende werk voor de conferen tie van Genua bezig te houden. Staatssecretaris Hirsch richtte tot de commissie het verzoek zich over de voorbereidingen voor Genua te willen uitspreken. Aan het debat werd o. a. deelgeno men door den voorzitter van het rijksverbond der Duitsche industrie, geheimraad Bücher, als mede door Hugo Stinnes. Ten slotte werd beslo ten de opstelling van het economisch program en de behandeling der verkeersproblemen naar daarvoor te benoemen commissies uit den cco- nomlschen rijksraad te verwijzen. Daarop werd de overeenkomst met de commissie van herstel in zake de leveringen in natuia behandeld. Londen, T Maart. (R.) De directeur van Krupp, Weidfeldt, is heden te Londen aange komen. Naar hij verklaarde, komt hij voor par ticuliere aangelegenheden. Hij zal vermoedelijk als officieus peisoon aan de conferentie te Ge nua deelnemen en men zoekt verband lusschen zijn bezoek alhier en zijn deelneming aan de conferentie. De gczonlcnraad. P a r ij s, 1 Maart, (Hnvas). De gezanten- raad, waarin Foch aanwezig wos, heeft zich be zig gehouden met de militaire controle van Duitschland en de incidenten, die onlongs in Op- per-Silezië hebhen plaats gehad. DE CREDIETEN VOOR OOSTENRIJK. Londen, I Maart. (R.) De financieele en economische commissie van den Volkenbond behandelde heden de arm Oostenrijk te verlce- nen credieten. Ann de Britsche, Fransche en Tsjecho-SIowokische regeeringen 's de wensche- lijkheid onder het oog gebracht financieele ad viseurs te benoemen, die met de 0<~ nrijksche regeering zullen samenwerken bij d verwezen lijking van de voorgestelde financieele hervor ming cn toezicht zullen uitoefenen op het ge bruik der te verleenon credieten. Indien Oosten rijk zou weigeren zich met deze financieele cent öle te vereenigen, zou aan den Volken bond waarschijnlijk worden verzocht, de onder- ha-delingen met Oostenrijk af te breken. Dc Oostcnrijksche gedelegeerden gaven evenwel te kennen, dat Oostenrijk zich niet met de benoe ming von financieele adviseurs kan voreenigen. HET INTERNATIONALE CONSORTIUM. Brussel, T Maart. (B. T. A.) In een bij eenkomst van persoonlijkheden uit de Belgische hondels-, de industrie/Ie en de geldwcreld, bij eengekomen om do kwestie van een consortium voor het herstel von Europa te onderzoeken, werd besloten, ofschoon men weinig geestdrift gevoelde voor de voorgenomen operatie, daar aan deel te nemen. Daar de operatie zeker zou doorgaan, zou het gevaarlijk zijn voor België er niet oen mee te doen; dj garantie van het kapitaal door de rcgeering was noody ;,1 .clijk ten behoeve von de Belgische onderdanen. 44 LANGESTRïAT AMERSFOORT KOUSEN. 'H ZWART - KIT FH KOI ILEUM 1.45 Zeer solide. OPPER-SILE7IE. De Poolsch-Duitsche onder handelingen. B e r 1 ij n, T Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Genève wordt bericht, dat de loop van de besprekingen over sommige geschilpunten het twijfelachtig maakt, of de conferentie tusschen Duitschland en Polen over Opper-Silezië wel vóór 10 Maart geëindigd zol zijn. Tot nog toe is er nog geen enkel punt van den Franschen tekst van het verdrag definitief /astgesteld. Gencroal v. Manteitffel. f De gewezen generaal der infanterie Kurt von Manteuffel is overleden. Overstrooming. Treschen, 1 Maar.t (W. B.) Naar de bladen melden, is vannacht de dijk van de Oder te Treschen bij Breslau door het kruiende ijs doorgebroken over een breedte van zes meter. De breuk verwijdde zich later tot 20 M. breedte. De dorpen Treschen, Kottwitz en Neuhaus zijn geheel van de huilenwereld afgesneden. Er is veel vee verdronken. Sinds 1903 is de Oder niet zoo gezwollen geweest. Dagbladdirecteur gearresteerd. P a r ij s, 1 Maart. (B. T. A.) Georges An- quetil, directeur van het dagblad Le Grand Guignol en de secretaris Walteufel, genoemd Lebouis, zijn gearresteerd. Anquetil wordt be schuldigd van afpersing van geld en schending der goede zeden, omdat hij getracht heeft zich geld te verschaffen van een bank, tegen welke hij een compagne op touw had gezet en omdat hij in een van zijn bladen artikelen heeft opge nomen, waarin hij de openbare zedelijkheid aan tast. HET HUWELIJK VAN PRINSES MAR7. Londen, 1 Maart. (N. T. A. Draadloos). Gisteravond werd een boodschap van den ko ning aan de bevolking geïndiceerd, waarin wordt verklaard hoe diep de koning en koningin geroerd zijn door de warme en vriendelijke wen schen in verband met het huwelijk van prinses Mary. De boodschap vervolgt: „Onze geliefde dochter en onze schoonzoon konden hun nieuw leven niet beginnen onder betere auspiciën dan die, welke enthousiast wer den aangeboden door .mijn volk. Wij waordecren die vriendelijke gezindheid te meer, daar wij weten, dat op dit oogenblik velen leven in de schaduw van tegenspoed en ontbering. Uit het diepst vnn ons hort danken wij allen voor hun deelen in onze groote vreugde." ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 1 Maart. (R.) Sir Robert Home heeft in liet Lagerhuis de besluiten der regee ring ten opzichte van de aanbevelingen der Gcd- des-commissie meegedeeld. De totale som der voorgestelde vermindering bedraagt 86 milliocn pond; hierbij zijn niet inbegrepen eventueele be sparingen ten gevolge van de besluiten der Washingtonsche conferentie. De reeds gespeci ficeerde bezuinigingen bedrogen bedrogen 71 millioen pond. De regcering heeft bezuinigingen aanvaard ten bedrage van 64 millioen; in dit cijfer is niet begrepen een besparing van TT millioen pond in verband met de conferentie van Washington. Er is dus een verschil van T8 millioen pond tusschen do aanbevelingen der Gcddes-commissie en de verminderingen, die door de regeering zijn aanvaard. In dit bedrag is begrepen T2 millioen pond tengevolge von dc weigering der regcering om de aanbevelingen van do Gcddes-commissie betreffende het on derwijs over te nemen zij aanvaardt hiervoor slechts een vermindering von 6S millioen. Ter wijl de commissie meent, dat het personeel der marine kon worden verminderd von T2T,600 mon, als voorgesteld in de voorloopige raming voor T922/23, tot 88,400 man, is de regcering tot de overtuiging gekomen, dot zij bij de admi raliteit niet kon aandringen op een vermindering tot beneden 98,000 man. Met betrekking tot het leger stelt de regeering voor 24 bataljons infanterie op te heffen alsmede vijf regimenten cavalerie en het effectief van do artillerie met 40 percent te verzwakken. Tengevolge van de bezuinigingen, die door de commissie zijn voorgesteld en die de regeering op eigen initiatief heeft ingevoerd, verwachtte Horne, dat de begrootirg voor het komende financieele jaar een vermindering zou aantoonen van T8T millioen, vergeleken bij de begrooting van het loopende jaar. Sir Robert Horne noemde den economischen toestand hoopgevender en gunstiger dan men enkele maanden geleden kon voorzien. CRISIS IN DE ENGELSCHE COALITIE. Londen, I Maart. (R.) De politieke cri sis, die hel bestaan van de liberaal-conservatieve coalitie bedreigt, brengt dientengevolge ook het bestaan der regeering in gevaar. De moeilijkhe den bestaan al cenigen tijd door de pogingen van den uitersten vleugel van de conservatieven, onder leiding van sir George younger, den con servatieven whin, om een volkomen eigen weg in te slaan. Lloyd George zegt in zijn brief aan Chomberlain, dat hij niel langer genoegen kon nemen met de positie, waarin hij gedrongen is door het ©ptTcden van Younger als spreektrom pet von de conservatieve partij, moor dat hij bereid is met Chamberlain en Balfour te blij ven samenwerken, mits zii als de woordvoerders van de conservatieve partij optreden. De leideTs der conservatieven hebben een bijeenkomst ge houden, waaraan men groote beteekenis hecht. Londen, TMoart. (R.) De vergadering van leiders der conservatieven is verdaagd tot Don derdag, tegen welken dog men een nieuwe ont wikkeling'van de crisis mag verwachten. Noch Chamberlain, noch Balfour zijn van meening veranderd nopens de wenschelijkheld van het voortzetten van de coalitie-regeering. Dit wekt de hoop, dat er een bevredigende oplossing vnn de moeilijkheden kan -worden gevonden, hoe wel de moeilijkheid von het verzoenen der uiter ste conservatieven ten volle wordt erkend. Deze zijn von meening, dat de tegenwoordige stand van zaken aan Lloyd George en zijn liberale volgelingen een overwegenden invloed gr-ft, die niet gerechtvaardigd wordt door hun getalsterk te in het porlement, of de sterkte van hun aan hangers in de kiesdistricten. Het is mogelijk, dat, als de unionistische leiders niet. in staat zijn, de verzekering van den voortgezottcn steun va* de geheele unionistische partij te geven, Llot <4 George er over zal denken af te treden. HET ARBEIDSCONFLICT IN DENEMARKEN. K o p e n h a g en, M a a r t. (N. T. A. Draadk loos). De Kopenhnngsche bladen gewagen vail nieuwe bemiddelingspogingen der regeering, dil in voorbereiding zouden zijn om het longdu* rige Decnsche arbeidsconflict op te lossen. Da werkgevers-organisatie heeft een mededcelintj gezonden ann de snmenwerkenden vakvereni gingen, waarin zij verklaren nog altijd bereid u zijn het confl ct uit den weg te ruimen, zoodra het bemiddelingsvoorstel wordt aanvaard door de organisaties, die in verbinding staan met dtf samenwerkende vnkvereonigingen. Deze laatster» worden uitgenoodigd de zaak nog eens te oven# wegen. Het Uslandschc ministerie afgetreden. Kopenhagen T Maart. (N. T. A. Draadloos). Een alhier ontvangen telegram uit Reykjavik von j.l. Maandag meldt, dat het IJs' landsche ministerie onder premier John Mag' nusscn is afgetreden. De economische toestand in Zweden. Stockholm, T Maart. (NT. A. Draad» loos). De beurs van Stockholm is gedurende Februari zeer flauw gev/eest. vooral voor bnnk-# hout- cn suikernondeelen. De regeerings-des- kundlgen hebben een rapport ingediend over den cconomischen cn industricclen toestand, waarin zij zeggen, dot de vraag of de econo mische toestand vnn Zweden is verbeterd of achteruit gegaan, moeilijk objectief is te be antwoorden, maar dot er een neiging bestaat tot stubilisntie. De cijfers van de popicr-circu- latie en von de bnnk-kredieten verminderen. Do vorming van kopitnol is onbelangrijk, maar do uitvoer-statistieken toonen een verbetering non, hetgeen echter niet van de industriëelc produc tie gezegd kan worden. Es-keizer Kurï. Praag, T Maart. (V. D.) Volgens een te legram uit Porijs aan de Venkov heeft de raad van gezanten als gevolg vun het optreden der successie-stóten de kwestie von het verlecnen van een jaargeld aan ex-keizer Korl afgewezen, daarbij beslissende, dot hem zol worden ge vraagd een verklaring te geven over zijn per» soonlijk vermogen. Ingeval dit fortuin voldoende is om tc voon* zien in zijn levensonderhoud, zullen de succes siestoten daartoe riet hebben bij tc dragen, be halve voor de bewaking. Indien het persoonlijk bezit niet voldoende is, zullen de successiesta- tcn in overleg met den rand van gezanten een beslissing nemen over de non den ex-kcizer en zijn familie te verlecnen steun. De Kleine Entente. Belgrado, T Maart. (B. T. A.) NintchitcK is naar Bratislava vertrokken v""*r bespre king met Benes. Generaal Wrongel. Belgrado, TI Maart. B. T. /\.f vjeneroaV Wrongel is hier aangekomen. De kwestie-Wilno. Warschau, T Maart. (W. B.). In do gis*, teren gehouden zitting van den Landdag vao Wilna zijn besluiten nongenomen, waarin d« Landdag de regeeringscommissie machtigt hol gebied van Wi na te besturen tot de overne ming der regeering door de Poolsche autori teiten. Warschau, 28 F e b r. (P. T. A.). Do LI- tausche minister van buitenlandsche zaken heeft in een nota d.d. 20 Febr. voorgesteld dc Wilna- kwestie voor te leggen aan een nieuwe interna tionale instantie, n.1. het Permanente Hof von Internationale Justitie. De nota geeft vooits nog eens een opsomming van de tegen Polen te ber de gebrachte beschuldigingen, die bij herha ling ter kennis zijn gebracht van den Volken bond cn betrekking hebben op wot zij noemt schending van internationale verplichtingen. Het antwoord van den Poolschcn minister von buitenlondsche zaken, Skirmunt, herinneit er ann, dat de Poolsche regeering, overeenkom* stig ae bemiddelingspogingen van den Volken bond, niet alleen heeft toegestemd in het houden eener volksstemming, maar ook in het bijeen* Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVED LYALL. 38 „Maar bet is nog niet te laat, om terug te ga an „Neen lachte Ferguson eigenaardig. „Ik *rord geabsorbeerd door de Speeds, Duncan. Ik l>en door hen bezeten, evenals mijn huis, mijn praktijk, mijn toekomst en mijn zaken. Binnen feen week of twee ben ik heelemaal weg en dan tal Barclay Speed mij besturen, zooals hij zijn Jamfabrieken bestuurt om er zooveel moge lijk per week van te trekken." „Maar je bent toch zeker sterk genoeg, dat Ie voorkomen I Hij is geen gek, Dan, en als ik jflien man niet verkeerd beoordeeld heb, zal hij )2en oprecht, onomwonden gesprek op prijs stel- (len, zoowel als den man, die zijn eigen meening leent en die trouw blijft." „Wel mogelijk, maar ik ben die man niet Ik ben als het riet in den wind, Duncan. Be heb mij telf nooit gekend, tot vandaag." „Misschien denk je dat zij het waard is Veronderstelde Heriot, die dadelijk tot den bo ttom van de zaak doordrong. „Als dat zoo is, behoef je niet achter je te kijken „Maar dat is juist, wat ik niet weet, Duncan. |k veronderstel niet dat er een vrouw in de we- voor wie ik meer eerbied koester." Heriot lachte hoonend. „Eerbied T Wat heeft dot er mee te maken Als dat alles is, wat je gekregen hebt, om op door te gaan. Dan, mauk er dan een einde aan, en maak er nu een einde aan I Ik zeg je, als je niet meegesleept wordt door denstroom van een hartstocht, dien je niet keeren kunt, doe dan afstand van alles, of het zal je naar lichaam en ziel verwoesten I Ik zeg je, je houdt het niet uit in je huwelijksleven. Dan I Alles is beter voor een man, dan gebonden te zijn door een band, dien zijn ziel verafschuwt. Verbreek alles, man, verbreek het, terwijl je nog den tijd hebt." „De zelfde wet kan op ons beiden niet toege past worden," antwoordde Ferguson. „Je hebt mij een minuut geleden een koudbloedig dier genoemd en dat ben ik. De aard van mijn werk „Je werk I" zeide Heriot. „Het heeft je een van de barmhartigste menschen gemaakt, aan wien mannen en vrouwen hangen. Maak jezelf geen praat jes wijs. Dan en omhang jezelf ook niet met schoonschijnende leugens. Want als je genoeg om die vrouw geeft, om de wereld voor haar te trotseeren, en alles liever te verdragen dan van haar gescheiden te worden, ga dap er mee door. Maar als het slechts een overeen komst is, met Harley Street als toppunt, volg dan mijn raad en vernietig dat verdrag tot el- ken prijs. Naomi Speed is een goede vrouw en een onschuldig schepsel. Zij heeft niets gedaan, om in een liefdeloos huwelijk gesleept te wor den. Het zou een schande zijn. Laat haar loopen, Dan om 's hemels wil, laat haar loopen, voor het te laat is I" Ferguson liet zijn hoofd op zijn handen zin ken. „En er is nog een andere toevalligheid, die den een of anderen dag kan plaats vinden dat je nog de vrouw ontmoeten kunt, di? je hart en je leven in vlam zal zettenl Je hebt het in je, Dan iedere manheeft het in zich cn vroeger of later maakt het hem tot slaaf. Als het de rechte vrouw is, dan is het een hemel voor hem, zoo niet wel, dan is het die an dere plaats. Van wat ik verneem, stuur je naar de laatstgenoemde. Maar je hebt nog een kans. Neem je levensdraad in je eigen handen en laat al het andere voorbijgaan." „Ik zou een schurk zijn, Duncan, zelfs ols ik zoo voelde een schurk tegenover haar. Ik kan het niet doen." Op dat oogenblik ging de deurbel over en Ferguson werd weer ergens geroepen. Zij verlieten te zamen het huis en aan het eind van het straatje, dot aan een kant door de mu ren van den tuin der Pastorie begrensd werd, hield Heriot stil en zeide, dat hij naar binnen wilde gaan. Zij scheidden met een koel goedenavond en de hartstocht van him gesprek scheen geheel en al verdwenen te zijn in de open lucht. Heriot trof het niet erg in de Pastorie. De oudachtige huishoudster, die, geholpen door den schellejongen, voor het lichamelijk welzijn van den predikant zorgde, had hem een ersntige mededeeling te doen. „Mr. Hunt is naar Upleys teruggegaan, mijn heer. Mevrouw Ferrars is ernstig ziek gewor den. Hij is gisteren vertrokken en vanmorgen dachten zij niet, dat zij nog in het leven zou blijven." Heriot mompelde, dat het hem speetmaar daar hij mevrouw Ferrars niet kende, voelde hij er persoonlijk niet zooveel van, als anders het geval geweest zou zijn. Maar het nieuws .diende om zijn gedachten in een andere richting te leiden naar Geoffrey Ferrars en diens zaken. Hij vroeg zich af, of iZijn moeder misschien een vermoeden bad om trent de moeilijkheden, waarin haar zoon ver keerde of misschien een verdrietig ongeval plaats gehad had, dat een groote droefenis brengen zou in dnt vreedzame toevluchtsoord in de Sussex Downs. Nog klaar wakker en on rustig, ofschoon het klokslag tien was, liep hij met zijn grooten stap verder, die hem vlug bracht langs den naasten weg boven aan Park Street, waar een omnibus hem reed naar Aca cia Rond, waarin de Beild stond. Hij kon niet alleen zijn. Heel anders dan Dan Ferguson, wien de gewoonte van alleen zijn een tweede natuur was geworden, moest Heriot iemand vinden, die hem uit zijn onrustige, neer slachtige bui wist op te beuren. Er v/as nergens in het kleine huis licht te zien en het raam op het noorden weerkaatste slechts den kouden schijn van het maanlicht maar daar hij Peter's gewoonten kende, vond hij het toch de moeite waard, aan te bellen. Margaret opende de deur en zij was geens zins verwonderd, daar zij hem verwacht had, alleen wat vroeger in den avond. „Hoe gaat het met je, Duncan zeide hij met de gewoonste stem ter wereld .„Peter is niet thuis. Hij is gaan eten met de Etchers in The Cheshire Cheese. Maar je kunt wel bin nenkomen en wachten, als je wilt." Zij hield de deur wijd open, gooide ze dicht en samen gingen ze door den overdekten weg naar de kleine eetkamer, waar zij bezig was met een hoop stopwerk. „Vindt je het erg, als ik er mede doorga Er zijn, of beter gezegd, er waren vijftien paar kousen, ieder met een gat er in. Ik neem de kans waar, als Peter uit is. Hij heeft heel wat verzorging noodig, diezelfde Peter, en wij heb hen hard gewerkt aan de Brittannia, sedert wij teruggekomen zijn." Heriot liet zich zwaar in een stoel neervallen. Hij wilde het Margaret Bnin vertellen maar iets weerhield hem. Want hij wist niet, hoe hel kwam, maar alle vrouwen hadden voor hem het gelaat van den aonklagenden engel. Wat een man zou votten en begrippen en op zij zet ten, dot werd door een vrouw met ondere oogew bekeken. Dus besloot hij het de vrouw van Peter Bnin niet te vertellen. Maar hij kon van het onder werp niet afblijven. Hij gaf zich moeite, het zool terloops te noemen, zoo gewoon als hij slechts kon. „Ik ben geheel alleen in Pember Villas, me vrouw Ba in Jeanie is voor een paar dagen weg gegaan en heeft de kinderen meegenomen. Zij moet plotseling dat plan hebben opgevat." „Een verandering zal hoor ongetwijfeld goed doen," merkte Margeret op, met haar oogen strok gericht op het gat in den hiel van Scot- tie's kous. ,Dat kon wel maar ik wilde, dat zij de plaats horer bestemming genoemd had. Misschien is het wel Schotland en ik kan er dan zelf heen gaan op het einde der week en haar terugbren gen." De klank zijner stem verried zoo weinig, wat er op dat oogenblik in zijn geest omging, dat Margaret haar wol met een kleinen boosaar- digen ruk woedend afbrok. De man zou gestraft worden hij verdiendai straf T En zij zou zorgen, dat hij die kreeg. Dus ging de eenige persoon, die de vreese* lijke spanning, waaronder hij gebukt ging, haé kunnen opheffen, die den sleutel van den ge< heelen toestond had, bedaard voort gTOote gem ten te stoppen, alsof er geen menschelijko zou» in de wereld bestond. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1