i HOEDEN-CONFECTIE MDIIEMHTSPllllS^TtrZt^ DE EEMLANDER" PRtlS DEI ADVERTEMTItH IT, inbegrip va eea BUITENLAND. MMSON „L'HIRON BELLE" BINNENLAND. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis vj, XOe Jaargang No. 211 Jrr pot f J.-, par waak toe* rmaktimt ^Tg—1 ongelukken) f QJ3*, atrovirrlykp ntaimtfra <t CuM. AMERSFOORTSG Maandag 6 Maart 1922 .i DIRECTEUP-UtTQEVERi JL VA4.KHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM TEI INT 513 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbioa dingen en üctdAdi :hcicis-adTeitenticn voor de betf) der prijs Voor handel en bedrijf bestaan reet ^ooideelige Hcpalin-en *»oor het «dverteeren. Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Par ij s, 5 Maart. (B. T. A.). H^t Italiaan- flfche ministerie van buitenlandsche zaken heeft verzocht de besprekingen tusschen de minis ters van buitenlandsche zaken van Frankrijk, ingeland en Italië, die te Parijs zullen worden grehouden om over de kwestie van het Nabije jDosten te confereeren, tot 21 dezer uit te stel len, daar minister Scnanzer's vertrek wordt be let door de parlementaire werkzaamheden het ftieuwo Itoliaansche kabinet toch zal zich op 16 Maart aan de Kamer voorstellen. De gezantenraad. r Par ij s, 4 Maart. (Havas). De gezanten- id, die werd bijgewond door Foch en Wey- d, heeft de behandeling van het vraagstuk het toezicht op Diritschland voortgezet DE AMERIKAANSCHE BEZETTINGS TROEPEN IN DUITSCHLAND. Berlijn, 4 Maart (N. T. A. Draadloos), flfolgens de Chicago Tribune zullen in den loop Van de maand Maart opnieuw twee transporten jAmerikaansche bezettingstroepen naar Amerika Vertrekken. Het Amerikaansche Rijn leger wordt ■oodoende gereduceerd tot 2400 officieren en loanschappen. DE DUITSCHE BELASTINGONTWERPEN. Berlijn, 4 Maart. (W. B.) Het senioren convent van den Rijksdag heeft heden besloten üe belasting-ontwerper, en het daarmee ver bonden compromis omtrent de gedwongen lee- Mng in ochtend- en middagvergaderingen vóór Woensdag a.s. te behandelen. De rijksdag komt Donderdag bijeen. Men hoopt alle ontwerpen «nel te kunnen afdoen. B e r 1 ij n> 4 Maart. (W. B.) Bij het einde Ier heden gehouden rifksdagzitting ontspon zich £en lenig debat over do agenda, met name over ®e vraag of de rijksdag de volgende week de pebandeling der belastingwetten al dan niet zal beginnen. De rijkskanselier wees er op, dat de definitieve afhandeling van de belastingwetten Iftringend noodzakelijk is. Na de maandenlange Voorbereidingen is het om redenen van binnen- landsch- en buitenlandsch-politieken aard ge- Wenscht de behandeling ten einde te brengen. De Volgende week, vervolgde hij, moet onder alle Omstandigheden klaarheid brengen. Ook de be handeling der begrooting moet hiervoor wijken. (Wanneer wij wenschen, dat het buitenland onze politiek ernstig opvat en willen bewijzen, dat ons alles er aan gelegen is de noodige middelen op te brengen, dan moeten de besprekingen defini tief worden gesloten. De rijksdag ging met den rijkskanselier mede In besloot met groote meerderheid Donderdag bls. met de behandeling der nieuwe© belastingen te beginnen. De kosten van het levensonderhoud in Duitschlond. B e r 1 ij n4 Maart. (W. B.) Het indexcijfer vnn het statistische rijksbureau voor de kosten van het levensonderhoud in Duitschlond, dat is vastgesteld op grond van een onderzoek der prijzen voor verwarming, verlichting en woning, is van Januari tot Februari gestegen van 1640 op 1989 of 21.03 percent. JAARBEURS TE KEUT EN. B e r 1 ij n4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Keulen zal door de eerlang in te stellen jaar- b ?*tts voor Noord-West-Duitschl and dezelfde positie innemen als Frankfort a. d. Main voor Zuid-West-Diritschland. De tentoonstellingsvlak te bedraagt 37000 vierkante Meter. De eerste Keulsche jaarbeurs zal in 1923 plaats hebben. DE JAARBEURS TE LEIPZIG. Leipzig, 5 Maart. (W. B.). Heden is de Voorjaars-Messe geopend. Het succes is over weldigend. Tegen den middag bedroeg het aan tal bezoekers reeds 100.000. Smeets veroordeeld. Keulen, 4 Maart (B. T. A.) Smeets is gisteren veroordeeld tot vijf maanden gevange nisstraf wegens beleediging van een ambtenaar öer posterijen en de administratie van een socia listisch blad te Duisburg. OPPER-SILEZIË. P a r ij s, 5 M a a r t (B. T. A.) Aan de Temps wordt uit Berlijn geseindde bladen pubiicee- ren de volgende officieuse nota Gemeld wordt uit Oppeln, dat de interge- allieerde commissie een plan omtrent de ont ruiming van Opper-Silezië door de intergeal- lieerde troepen en de overdracht van het ple- biscietgebicd aan Duitschland en Polen thans definitief heeft vastgesteld. Het plan is voor gelegd aan den Oppersen Raad en zoodra deze laatste het zal hebben goedgekeurd, zullen de regeeringen van Duitschland en Polen er of ficieel mee in kennis worden gesteld. Engelsche „peeresses." Acht adellijke dames die pairschappen „in their own right" hebben, maken bekend dat zij van zins zijn haren zetel in het Hoogerhuis in te nemen krachtens de beslissing van de commis sie voor de voorrechten uit het Hoogerhuis, volgens welke Lady Rhondda niet om haar kunne verhinderd was lid van het huis te zijn. Do nieuwe Engelsche lord chief justice. Londen, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). Sir Gordon Hewart, de attorney general, die tot lord opperrechter (lord chief justice) is be noemd als opvolger van lord Trevethin, die af getreden i9, is gelijk tal van andere emi nente rechtsgeleerden zijn loopbaan als dag bladschrijver begonnen. Aftreden van den Italiaanschen Kamer-voorzitter. Rome, 5 Maart (B. T. A.). De Tribune meldt, dat de Nicola, de voorzitter van de Ka mer, zijn ontslag heeft ingediend en dat hij op dit besluit in geen geval zal terugkomen. DE STRIJD TE FIUME. De aansluiting van Fiume bij Italië geproclameerd. Rome, 5 Maart. (B. T. A.). Uit Fiume wordt gemeld Zanella, de gouverneur van Fiume en Bellas- schi, hebben zich te Fiume aan boord van een torpedojager begeven, die naar een onbekende bestemming is vertrokken. De Epoca meldt, dat het comité vqor natio nale verdediging een manifest heeft doen aan plakken, waarin de aansluiting van Fiume bij Italië overeenkomstig het resultaat van het ple bisciet van 30 Dec. 1918 wordt geproclameerd. In een ander manifest wordt de handhaving van de openbare orde toevertrouwd aan de Italiaan- sche karobiniers. Rome, 5 Maart. (B. T. A.). Het Comité voor nationale defensie te Fiume heeft aan den Italiaanschen minister van binnenlandsche zaken een telegram gezonden met den tekst van de gisteren aldaar uitgevaardigde proclamatie. Tevens wordt in het telegram aan de Italiaan- sche regeering het verzoek gedaan te Fiume de orde zoo spoedig mogelijk door carabinieri van de koninklijke troepen te doen handhaven. Volgens de Mondo zouden gedurende den strijd te Fiume vijf personen ernstig en een veertigtal licht zijn gewond. De Italiaonsche minister van buitenlandsche zaken, Schanzer, verklaarde tegenover een ver tegenwoordiger van genoemd blad, dat van de zijde van Zuid-Slavië nog geen enkel protest de consulta had bereikt. Hij heeft voorts te ken- nen gegeven, dat de Itoliaansche regeering heden generaal Castelli naar Fiume zal zenden om de rust aldaar te herstellen. Oostenrijk en Roemenië. Boekarest, 4 Maart. (W. B.) Op Roe- meensch gebied waren, volgens het Orient Radio Ag. in totaal 8200 millioen Oostenrijksche kronen in omloop, die thans tegen lei zijn in gewisseld. Van de wegens deze inwisseling aan Roemenië toekomende goudkronen heeft dit land tot nu toe 14 millioen uitbetaald gekre gen. Een Roemeensche deputatie is naar Wee- nen vertrokken, om de resteerende 68 millioen goudkronen in ontvangst te nemen. De Senaatsverkiezingen in Roemenië. Boekarest, 4 Maart. (W. B.) De tot nog toe bekend geworden resultaten der senaatsver kiezingen doen een overwinning der regeering verwachten. Boekarest, 3 Maart. (B. T. A.). Bij de verkiezingen voor den Senaat hebben de regee- ringspartijen tot dusver 111 zetels behaald, tegen de oppositie 12. POOLSCHE KABINETSCRISIS. Warschau, 5 Maart. (B. T. A.). Het ka- binet-Ponokofski is afgetreden. Het congres der derde Internationale. Moskou, 3 Maart. (W. B.) Op het con gres der derde Internationale sprak Sinofjef over het eenheidsfront der arbeiders; hij verklaarde dat de conferentie te Genua van het grootste be- leng was voor het proletariaat van alle landen, dat daarom van zelf sprekend er naar streven moet om als tegenwicht van de bourgeoise een internationale conferentie van het proletariaat samen te roepen. Men zou dc leiders der tweede en twee en ren halfde Internationale dwingen om kleur te bekennen. Een Duitscher hield een rede, waarin hij o.a, zeide, dat de toestand in Duitschland meer revo lutionair is dan in Frankrijk en Itólië, maar zoer gecompliceerd. DE FRANSCHEN IN MAROKKO. P a r ij s, 4 Maart. (B. T. A.). Het ministe rie van oorlog deelt mede, dat er plaatselijke schermutselingen voorvielen met Fransche ver- kenningsofdeelingen in de gebieden van Riha- na ten Noorden van Ouezzan en van Soukelar- ba ten N.-W. van Taza. Twee officieren en twee onder-officieren werden gedoodéén offici-sf werd ernstig gewond. Casoblan ca, 3 Maart. (B. T. A.). Een escorte van 30 inlandsche ruiters, onder be vel van twee officieren en een adjudant is in een hinderlaag gevallen van de stam der Benichaf, op de grens van den Fransche en de Spoansche zone. Zij zijn alle gesneuveld, maar een officier heeft voor zijn sterven nog inlichtingen kun nen geven. 44 LiNGESTRAAT AMERSFOORT De Spanjaarden in Marokko. Madrid, 2 Maart. (B. T. A.). De minister van oorlog heeft aan de Kamel" gezegd, dat de verantwoordelijkheid voor het in Juli bij Me- lilla gebeurde behoorlijk onderzocht zal wor den en dat de justitie haar loop zal hebben. Wegenaanleg in Palestina. Berlijn, 4 Maart. (N. T. A. Draadloos). De regeering van Palestina heeft van de Jood- sche koloniale bank een. rentelooze leening ge kregen voor den oanleg van wegen, mits de werkzaamheden zullen worden verricht door Joodsche arbeidskrachten. HEVIGE AARDBEVING IN NICARAGUA. San Juondel Sur (Nicaragua), 4 M a a r t. (B. T. A.) Hedenmorgen tien minuten voor 3 had hier een hevige aardbeving plaats, die 40 seconden duurde. DE STAKING TE HONGKONG. Hongkong, 4 Maart (R.) Na een be spreking van vijf uur tusschen vertegenwoordi gers van reeders en zeelieden is de staking voorloopig bijgelegd. De zeelieden keeren Woensdag naar het werk terug. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 4 Maart. (R.) De in- dustrieele federatie (de vakvereenïging der mijn werkers) heeft besloten rechtstreeks met de ka mer van het mijnwezen (den patroonsbond) te onderhandelen. Johannesburg, 4 Maart. (R.) De Ka mer voor de Mijnen heeft geweigerd nieuwe on derhandelingen te openen met de industrieele federatie. Het personeel van de staalfabrieken te Ver- eeniging heeft met 79 tegen 14 stemmen be sloten het werk te hervatten. Een later bericht uit Johannesburg houdt in, dat de Federatie besloten heeft een referendum alt te schrijven betreffende de hervatting van net werk op de voorstellen van de Kamer han gende de behandeling in de arbitrage-commis sie. CYCLOON OP DE KUST VAN MOZAMBIQUE. Lorenzo Mnrquez, 4 Maart. (R.) De kleine haven Chinde tusschen Prira en Qucli- mune is door een cycloon geteisterd. Tal van particuliere woningen en regeeringsgebouwen zijn vernield, terwijl de meeste schepen schip breuk leden en uiteengeslagen worden. Van de Sena-Suikermaatschoppij zijn 600 ton suikeT verloren gegaan. Tot dusver is bekend, dot vijf Europeanen en dertig inlanders zijn gedood. Men vreest echter, dat het aantal slachtoffers nog veel grooter zal blijken. Lorenzo Mnrquez, 5Moort. (B. T. A.) Omtrent den hevigen cycloon, die hier heeft ge woed, wordt gemeld, dat een viertal vaartuigen van den havendienst tegen de rotsen werden ge worpen on geheel werden verbrijzeld. De „Sena" suikermaatschappij heeft door den storm 18 stoomsloepen verloren, woordoor een waarde van 600 ton suiker in de diepte verdween. Naar tot dusverre bekend is, hebben 35 personen, waaronder 5 Europeanen, bij de ramp het leven ve;lorcn, maar het is mogelijk dot het aantal slachtoffers nog grooter is. Verspreide Berlohten. Shacklcton. Het N. T. A. meldt draadloos uit Londen, dat Vrijdag in de St. Pauls' kathedraal een lijkdienst is gehouden voor Shackleton op hetzelfde uur, waarop d.'cns stoffelijk overschot in Zuid-Geor- gië ter aarde werd besteld. Het drama op den Snntis. Uit Appenzell seint het B. T. A., dat de moor denaar van de wachter van 't observatorium op den Süntis door ophanging in een berghut zelf moord heeft gepleegd. KON. BESLUITEN. Bij K. B. Is: aan K. Longeveld, op zijn verzoek eervol ont slag verleend uit zijn betrekking van notaris te Hillegom; aan den len luitenant op non-activiteit F. O. Boogaard, van het wapen der artillerie, op het daartoe door hem gedane verzoek een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend en hij benoemd tot reserve 1ste luitenant bij het 1ste reg. vesting-artillerie. Een bock van ex-kelzer Wilhelm. Naar de Berlijnsche correspondent van het Hbld. verneemt, zal binnenkort een boek van ex-keizer Wilhelm uitkomen, dat den titel draagt„Erinnerungen on Korfu". De keizer schreef het in somenwerking met den bekenden archeoloog prof. Wilhelm Dörp* feldt, die voor dit doel herhaaldelijk naar Doorn reisde. Het werk zal met photo's rijk geïllus treerd zijn, het leven des Keizers op Korfu, de talrijke opgravingen, kostbare feesten enz. uit voerig beschrijven. Het Nederlands^ consulaat (e Keulen. Men schrijft uit het Riutiond aan de N. R. C t. We hebben dezer dagen een bezoek aan het Nederlandsch consulaat gebracht, dat sinds eenigen tijd in een groot gebouw aan de Bayen- strasse gehuisvest is. Een groote, netjes ingerichte wachtkamer geeFt den wachtenden bezoekers gelegenheid tot schrijven of invullen van d$ noodige formulie ren, tot ze door den portier geroepen worden ter behandeling van hun zaken. In twee vertrek ken werkt het personeel en de derde kamer huisvest den heer Nieuwkamp den nieuwen beroepsconsul. Gelukkig is er te Keulen ein delijk een beroepsconsul gekomen. Deze post, in een belangrijk handels- en verkeerscentrunv eischt den geheelen mensch. Er is voor het consulaat, afgezien van de be vordering der handelsbelangen, druk werk. Me nig Nederlander komt in onaangename aanra king met de militaire overheid, en dan wordt natuurlijk steeds de consul te hulp geroepen. Bovendien schijnt een bepaalde dievenbende bij zondere voorkeur voor de bezoekers uit Nedeit} land te hebben. Aun velen is reeds een portod feuille ontrold. /Vis deze wat oud en versletcB| is, wordt ze met dc voor do dieven waordelooz*! papieren in do eerste de beste brievenbus g«t daan, en do postbeambten bezorgen zo op heil Noderlandschc consulaat. Dit gaat soms zooi' vlug, dat, als de bestolene zich komt bcklagem zijn portefeuille zonder geld hem rccdl kan worden teruggegeven I In enkele gevallen moet de consul machteloos toejicn. Onlangs bijv. had een automobielfobri* kant te Keulen, bij gebrek aan goede Duitschn werkkrachten, ccn paar Nederlondsche voklic* r'cn in dienst genomen. De bedrijfsraad in d© Kculsche fabriek was echter ontevreden overt1 do aanwezigheid der vreemdo werklieden eni verlangde, dat dc beido Nederlanders een om beidsbewijs zouden krijgen van het stedelijk bus reau voor wcrkloozen. Deze weigerde het bewijs af te geven en mo4 tiveerde deze weigering met de opmerking, dat er nog werkloozen op de lijst stonden cn ert dus geen vreemdelingen aangenomen mochten' worden. De Nederlandsche consul werd to hulp ge* roepen en dezo constateerde, dat er feitelijk1 geen werkloozen waren. Het hielp echter niets het bureau gaf geen bewijs of en de bedrijfs- raad dreigde met staking als de fabrikant opjj zijn stuk bleef staanzoodot dc beide werklie* den naar Nederland terug moesten. Eersto Kamer. De leden van de Eerste Kamer der Staten* Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen! tegen Dinsdag 7 Maart, 's avonds to Ö'A uur. Dc Tabakswet. Bij Kon. besluit is afgekondigd de wet van 17 Februari 1922, houdende wijziging von en kele bepalingen der Tobnkswet cn uitbreiding van haar overgangsbepalingen, waarbij o.a. de Minister van Financiën tot uiterlijk 1 Jonuarf 1925 ontheffing kan verleenen van de arbeids* wetgevende bepalingen. Zoonis reeds werd gepubliceerd, zal de Trw bnkswet hoogstwaarschijnlijk op 1 Mel e.k. in werking treden. Alsdan zullen voor het in den handel brengen von sigaren, banderollen en zegels noodig zijn, welke bij de firma Enschedé te Haarlem op groote vellen worden gedrukt^ cn voor de aflevering in vieren gesneden. De Minister van Financiën zal alsnog voor* schrijven dat Ieder fabrikant verplicht zal zijn op eigen kosten, zijn bedrijfsvergunningsnum*- mer op de banderollen cn zegels te doen aan- brengen. Bovendien zal de fabrikant zeer waar* schijnlijk eert naam of oen fabrieksmerk op dal zegels mogen plaatsen. De zegels voor dc sigaren ziin rechthoekig, ter gTootte van 75 m.M. bij 7 mM,, doch kun nen deze ook op eene kleinere lengte versneden worden. De Stoot levert de banderollen cn zegels on gegomd, zoodot de fabrikanten doorvoor nog zorg hebben te drogen. Een gevaar is, dat de vellen, indien deze uit Haarlem in plano worden verzonden, gevaar loopen, dot zij door het vervoer kreuken, of anderszins beschadigd worden, waardoor don een juiste aanleg in do drukpers onmogelijk zou kunnen worden. In verbond hiermede is, naar het Hbld. meldt, het bestuur van het Verbond van Sig. Fobr. Vereenigingen in Nederland met een drukker te Haarlem in verbinding getTeden, die in staat en bereid is dc noodige voorzieningen op do banderollen en zegels aan te brengen cn dezö laatste tevens op de noodige lengte te ver* snifden. In ieder geval is de fabrikant natuurlijk vrij, om de verejschte bewerking der zegels in eigen woonplaats te doen geschieden, of daarvoor iff zijn fabriek zorg te dragen. Wijziging der Ouderdomswet. - Blijkens het voorloopig verslag in zake het wetsontwerp tot Wijziging der Ouderdomswet hebben sommige leden tegen de voorgestelde! uitbreiding der vrijwillige verzekering bezwaar, omdat daardoor een ongemotiveerde concurren tie wordt aangedaan ann de particuliere verze keringsmaatschappijen. Verscheidene andere leden mecnen, dat dtf Niemand is vrij, die zich niet beheerscht. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL'. 41 „Ik geloof, dat Ik niet verder moet gaan," zei lde hij nu en de toon en de stem waren zoo ver dat Elsa Marsden's hartslag door die belee- ffiging versneld werd. Hoe durfde hij die groote, lompe, logge °t, voor wien zij zich zooveel moeite gege ten had om hem in een fatsoenlijke gedaante te vervormen hoe durfde hij haar zoo te be handelen 7,Ik denk, dat ik misschien minstens een jaar Amerika zal blijven," zeide zij met bitse Kcm „Mevrouw Lincock heeft mij verzekerd, t het niet te lang zal zijn, om alles wat daar belangwekkends is en mij nieuw© inspiratie ge- nJ u m °p te nemen" TT oop dat, of het kort of lang is, je bezoek aa, een groot succes voor je zijn zal en dat e je -racht zal geven, mijn waarde, voor Je werk, en je, teruggekomen, ons meer en zelfs peter werk zult leveren." Haar gelaat werd zachter want hij had zijn kameraadschappelijke stem weer hervonden. Jn volgende woorden echter deden haar piot- tol'-? stilstaan. „Ik ben nu alleen in Londen, Elsa. Mijn vrouw fW weggegaan." „Naar Schotland, misschien haar familie bezoeken zeide zij, maar zij keek hem niet aan. „Ik weet het niet. Zij heeft het mij niet ver teld. Dus, je ziet, ik heb mijn eigen strijd te strijden mijn levensvraagstuk op te lossen." Zij beet op haar lippen, die ondanks haarzel- ve, trilden. Er was iets zoo verlatens en om steun vragends in dien man en toch stond hij zoo ver van haar af, dat zij bijna het gevoel kreeg, of zij hem voor den eersten keer ont moette. TrHet spijt mij," zeide zij en stond stil op den hoek bij het genoemde trottoir. „Het spijt mij erg. Maar het zal wel weer in orde komen. Tob er maar niet over. Vaarwel." Zij was dadelijk verdwenen en toch had de were vlam der vriendschap nooit schitterender gebrand dan nu in Elsa Marsden's hart. Het was of zij en hij te zamen gereinigd werden van Iedere zelfzuchtige of persoonlijke neiging en zij deelden samen de begeerte, te doen, wat recht was. Toen zij later er aan terugdacht, wist juffrouw Marsden, dat het een zielkundig oogenblik in haar eigen leven was geweest, maar zij kon het in geen enkele bekende cate gorie onderbrengen. Dien avond 1 te midden van den kleinen kring van bepreofd vrienden, die te zamen gekomen waren op de Beild om haar bon voy age te wenschen een vriendenkring, waaraan alleen Heriot ontbrak nam zij de gelegen heid waar, een woord onder vier oogen te wis selen met Margaret Bain. „Weet u, wat er bij de Heriota gebeurd is, mevrouw Bain „Neen, u wel vroeg Margaret en haar ge laat werd als van steen. «Dc heb hem vandaag ontmoet ©n hij zeide iets vreemds dat zijn -vrouw weggegaan was en geen adres had achtergelaten." „Heeft Duncan Heriot je dat verteld, Elsie Daaruit blijkt, wat een groote dwaas die man is 1" zeide Margaret in groote woede. Elsa glimlachte wat vreemd en een zenuw achtige trilling gleed over haar gelaat. „Och, dat weet ik nog niet. Er kan misschien meer overleg in die dwaasheid zijn, dan h^t zoo oppervlakkig schijnt." Toen zocht zij in de ouderwetsche kralen reticule, die over haar arm hing en haalde een enveloppe te voorschijn. „Je weet natuurlijk, waar zij is. Ik zie het in je oogen. Geef haar die, wil je, den eersten keer, dat je haar spreekt, of stuur die haar, als ge dat liever wilt." Margaret wilde de enveloppe niet aanraken Zij ging wat achterdochtig achteruit .Waarom moet je aan Duncan Heriot's vrouw schrijven, Elsie? Je kent die vrouw niet. Je hebt haar onlangs voor den eersten keer ont moet, juist buiten deze deur.' „Dat is zoo, maar toch vraag ik fe, of je het doen wilt." „Neen, ik wil het niet doen." „Waarom niet „Omdat ik bang ben. Ik weet niet, wat er In den brief staat Elsie, ook niet, waarom je eigenlijk geschreven hebt. Maar het zal wel niet goed zijn dat er briefwisseling bestaat tusschen jou en de vrouw van Duncan Heriot daarvan ben ik vast overtuigd." „Hoe kan je daar zoo zeker van zijn? Het zou iets heel goeds kunnen zijn." Margaret schudde haar hoofd. Zij waren het atelier ontvlucht en stonden nu samen onder aan de eigenaardige kleine wenteltrap van donker eikenhout De arm van Margaret, tot aan den elleboog bloot waar de l«>r±e mouw van haar blauw fluweel en iapon eindigde,- rustte op de trapleuning. Elsa was in het wit en zag er jong en meisjesachtig uit en aantrekkelijk genoeg, om Margaret Bain's iust te verstoren, die door veel rond te zien, wist, hoe zwak de mannen waren. „Ik weet, wat je denkt, mevrouw Bain, en het is niet mooi van u,' zei Elsa vrij levendig. Een roode vlek brandde nu op haar wangen en plotseling scheurde zij met een vlugge, ze nuwachtige beweging de enveloppe open en nam er het beschreven blad uit, dat zij Mar garet voorhield. „Nu wil je het toch wel nemen en het lezen en het wegsturen, als je het daarvoor den juis- ten tijd vindt Stop het in je zak ep lees het door, als je vanavond rustig alleen bent, nadat wij allen weggegaan zijn. Vraag Peter, als je wilt en als jij en hij het samen eens zijn, dat het geen kwaad zal stichten, zend het dan aan mevrouw Heriot. Als je tot een andere gevolg trekking komt, gooi het dan in het vuur." „Ik wil Peter Bain niets vertellen," zeide Mar garet vast. Maar zij weigerde den brief niet en stak dien in haar zak, zooals haar gevraagd was. Zij moest het vlug doen, want Peter kwam buiten, om te zien, waarom zij wegbleven en I om haar te zeggen, dat Ivan Konski, de Russi- 1 sche violist, een klacht zou spelen wegens Elsa's vertrek, die hij zoo juist gecomponeerd had. De kleine bijeenkomst was meer dan gewoonlijk gezellig en Elsa Marsden had zich niet te be klagen over haar afscheidsavond. Zij was er zich wel degelijk van bewust, dat Margaret hapr gadesloeg met een nieuwe be langstelling, maar geen woord, dat een bijzon der stempel droeg, werd meer tusschen haar ge wisseld. Terwijl Peter de laatste bezoekers door de overdekte gang uitliet eïi daar nog even stilhield om met hen te schertsen, kreeg zij den brief te voorschijn cn liep hem door. „Waarde mevrouw Heriot," zoo begon hij. „U kent mij niet, moor vandaag, ik voel het, moet ik u iets zeggen, dat geen uitstek kan lijden* Morgen ga ik onder zeil naar Amerika en dit is een van de dingen, die nog gedaan moeteif worden. Ik heb uw man vandaag gesproken heb hem toevallig ontmoet voor de deur van het kart toor der stoombootmaatschappij en hij ver telde mij, dat u naar buiten gegaan waart, of schoon hij niet wist woarheen.Dot was olies, wat hij mij verteld heeft, maar in mijn hart weet ik, dat ge daarheen gegaan zijt, omdat u iets ge dacht hebt, wat beslist niet juist is .Mr. Heriot is een lieve vriend voor mij geweest, hij heeft het eerst kennis met mij gemaakt, door mijn medewerking aan de „Interlude" en is altijd be* reid geweest, mij raod te verleenen bij mijrt werk. Dus, en iets zegt het mij, dot u het doet, als u de dingen tegen elkaar weegt, laat mij er buiten. Ek tel niet mee. Ik tel voor hem minder, mee dan een zondkorrel aan het strand der zee* Ik heb echter het gevoel, dat ik niet uit Amerika terugkomen zal en dat ik dit noet ongedaonl moet laten voor ik v/egga. Ik hoop, dat wat ool^ onlangs de schaduw op uw gezicht t© voorschijn riep, die nu uitgewischt zal worden. Niemand zou zich meer van ganscher harte hierover ver* heugen, don BsaMa(s^, (WonIt wrvölg^v.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1