DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Bet Verloren Tehnis ABDIJSIROOP. mm „NHHIIMF'. 20® Jaargang No. 217 per 3 maanden voor Amet» food f 2-10. *d«n banc® pr pot f 1-1PB ♦Be< <rrart' «r"*""1* 11,^1 liiHrn) t 0J7». «booHwIjfcr Dommer» f 0X15. AMEBSFOORTSCI Maandag 13 Maart 1922 PRIJS DER ADVEUIft i) OIRECTElfR-UITGEVER» X VALKHOFP. ARNHEMSCHE POORTWA». TEl INT 613. van —4 rebels 1.05 met inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienslaanbie* dingen en Llcfdadi".heids-advcitentiën voor de helft der pri)* Voor handel en bedrijf bestaan zeer woordeclige bepalingen voor het adverteeicn. Ken# Circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht yfSngeJahd wordt de laatste jaren overstelpt AMt moeilijkheden, die al de energie en staats- Ij&onskunst zijner politici vorderenwij behoe» pen om. slechts de namen Ierland en Egypte te jaoemen. Terwijl in Engeland de golf van werk» loosheid, die over 't land is geslagen, aan toont, dat de economische omstandigheden zeer peel te wenschen overlaten en bovendien von- Jdaag de uitsluiting begint van een half millioen pxbeiders in de machinenijverheid, baart boven al Indië Groot-Brittannië nameloos veel zorg. Inzonderheid het aftroden van Mpntagu heeft de «andacht weer eens terdege gevestigd op de Öritsch-Indische kwestie, waoraan wii de laatste tijden reeds verschillende overzichten hebben gewijd. Het is wellicht niet ondienstig in dit ver band de ontwikkeling der feiten van de laat ste dagen in 't kort weer te geven. Er worde dan aan herinnerd, dat dezer dagen de Indische regeering tot de Engelsche regeering een tele gram richtte, waarin zij met nadruk wees op de onder de Mohammedanen van Indië heer- schende stemming, die een herziening van t verdrag van Sèvres eischte. De Indische regee ring verlangde vooral drie dingende ontrui ming van Constantinopel, de sitzereiniteit van den sultan over de heilige plaatsen, het herstel van 't Turkscho Thracië met Adrianopel en da teruggave von Smyrna. De vervulling van deze drie punten werd voor Indië van de grootste beteekenis geacht. Men ziet dus, dat met klem wordt opgekomen voor de aspiraties der Turk- sche nationalisten. Het groote incident, dat zich nu heeft voorgedaan, is ditzonderdat Mon tagu, do Engelsche minister voor Indië, te rade ging met zijn collega's van 't kabinet, heeft hij vorenvermeldo nota der Indische regeering openbaar gemaakt. Nog maar enkele dagen ge leden wezen wij er in een overzicht op, dat ten aanzien van de kwestie van 't nabije Oosten door Engeland een pro-Grieksche politiek wordt ge voerd dit zou waarschijnlijk eveneens duidelijk tot uiting komen op do conferentie over 't na burige Oosten, die binnen niet al te langen tijd zal worden gehouden. Montagu brengt nu dooi zijn eigenmachtig optreden de Engelsche regee ring, wat de zeer aanstaande conferentie nonens "t nabije Oosten betreft, in groote moeilijkhe den en onaangenaamheden, daar toch door hem machtiging is gegeven tot de publicatie van de mededeeling van de Indische regeering. waarin zulke drastische herzieningen van 't verdra^ van Sèvres werden geëischt. Het was te beariipen, dat het ontslag van Montagu na hetgeen ge beurd is, niet meer was te vermijden en het is ook zeer waarschijnlijk, dat eveneens lord Reading, wiens politieke gezindheid met die von Montagu overeenstemt, heen zal gaan. Hoe langer hoe meer blijkt, dat het verdrag van Sèvres voor Engeland, door de heleedi«ringen den Turken en bovenal den kalief aangedaan, noodlottig dreigt te worden overal in de we reld, waar millioenen Mohammedanen wonen, openbaart zich een steeds feller wordend isla mitisch verzet, welke strooming in Indië samen vloeit met de nationalistische en dus daar voor al krachtig is. Vooral de actie van Gandhi, den Britsch-Indischen fanatieken nationalist, is den Engelschen een doom in 't oot, Want al is deze 'nvloedriike persoonlijkheid, die als een heilige door de Britsch-ïndiërs wordt vereerd, tegen alle doden van geweld, dit neemt niet weg, dot hij niet steeds excessen kon voorkomen. De ge weldige invloed, dien Gandhi bezit, is don ook voor do E"<re1sche autoriteiten aanleiding ge weest, den leider eindeliik te arresteeren, wiens non-coone-atic-propaganda den Engelschen toi van moeüiii'heden bezorgde. Fr zijn trouwens tol van teckens, die witten op het «"roeiend re volutionair sentiment in Britsch-Indië en het be richt, dot de Indische regeering de Fngelsche en andere vreemdelingen von wonens laat voor zien, opdat zij, indien noodig, een burgerwacht kunnen vormen, teekent den errct van den toe stand. De toestand in de Pendsiaab moet vol- gpns de Dailv Telecraoh een gevaarlijk stadium hebben bere'ktbericMen uit het bedreigde re- bied vergelijken de situatie met die van 19T9, toen de beruchte bloedige opstand plaats greep. Telkens verluidt don ook meer omtrent verzet en rebellie in Tndiëer wordt ze'fs onenliik toe aangespoord de Engelsche regeering te ver drijven. Moordaanslagen op ambtenaren en sol daten worden schering en inslag; dikwijls wor den de regeeringsgebouwen in brand gestoken en alle beschikbare troepen in de grootere ste den zijn gemobiliseerd. Hierbij komt nog, dal door de revolutionairen wordt getracht de trouw der Indische soldaten te ondermijnen. Men ziet dus, dat Engeland's positie in Indië telkens meer benard wordt en het is de vraag, of Engeland tijd zal worden gelaten om zijn politiek van geleidelijke deelneming ven Indiërs aan de regeering van hun land tot den einde toe zal kunnen voortzetten. Alles wijst erop, dat de Indiërs van zins zijn zich zelf recht te verschaffen, niet langer gediend zijn van een zij 't nog zoo milde voogdij en hun eisch „Indië voor de Indiërs" op gTond von de geol- lieerde oorlogsleus inzake het zelfbeschikkings recht der volkeren met man en macht van zins zijn te venverkelijken. Engeland zou er wellich'. den ook meer baat bij vinden, wanneer het ziin geprononceerd Griekschgezinde politiek inzake het nabije Oosten liet varen misschien brengt het ontslag van Montagu, die hepn moet gaan, omdat hij heeft gedoogd, dat de meening de' Indische regeering over 't vraagstuk v - 't na Burige Oosten gepubliceerd werd zonder de. co' lectievo autorisatie van 't kabinet, de Engelsche regeering tot nadenken mocht zij in haar poli- tieken koers volharden, dan zou 't verdrag von Sèvres, dat de millioenen Mohammedanen ter 2eerste heeft gegriefd, Engeland's graf wel eens kunnen worden. Berichte® DE CONFERENTIE TE C.ENUA. Tal von berichten melden ,dat Lenin persoon lijk ter conferentie van Genua zal verschijnen DE CONFERENTIE DER MINISTERS VAN FINANCIEN. P a r ij s, 1 1 Maart. (B. T. A.) De voornaam ste bepalingen der overeenkomst, die tusschen de geallieerde ministers van financiën is tot stand gekomen en heden zal worden geteekend, zijn als volgende: Betreffende de kosten van het bezettingsleger na 1 Mei 1922 is het door Duitschlnnd te be- ta'en bedrag als volgt vastgesteld: België T02 millioen Belgische francs, Engeland 2 millioen pond, Frankrijk 460 millioen Fransche francs. De verdeeüng van de Duitsche leveranties in natura, die in 1922 ter uitvoering van de be slissing van 'de commissie van herstel zal ge schieden op de basis van 65 percent voor Frankrijk en 35 percent voor de andere mo gendheden. De onderteckenende regeeringen stemmen er in toe de overeenkomst von Wies- baden voor den tijd van drie jaren toe te pas sen, onder z.ekere beperkingen van het bedrag der verschillende regelingen. De andere mo gendheden buiten Frankrijk, die recht hebben op schadeloosstelling, kunnen soortgelijke verdra gen afsluiten. Inzake de kolen vinden de geallieerde regee ringen het goed, dat Frankrijk wordt gedebi teerd voor den bmnenlandschen prijs. Zij verkla ren zich bereid Italië te steunen bij de eischen, die het zal stellen om voor de kolen leveringen van Duitsch1ond dezelfde voordeelen te verkrij gen als Frankrijk. Het eerste milliard wordt als volgt verdeeld: 500 millioen goudmark aan Groot-Brittannië te' gedeeltelijke dekking der bezettmgskosten, 140 millioen goudmark aan Frankrijk eveneens ten behoeve van de bezettingskosten en de rest ten behoeve van de Belgische prioriteit, behalve ccn bedrag van 172 millioen lire, dat aan Italië wordt toegewezen. Voor de miinen van het Saarbekken wordt Frankrijk in 1922 voor 300 millioen goudmark gedebiteerd. P a r ij s, 12 Maart. (Havas). De overeen komst, die gisteren door de geallieerde minis ters is onderteekend, levert voor Frankrijk aan merkelijke voordeelen op, met name betreffen de de aanvaarding van het stelsel tot terugbe taling der kosten van de bezetting. De Lnsteyrie wist voorts te verkrijgen, dat de kosten der mo bilisatie van de lichting 19T9, die in 1921 ter versterking van het Fransche Riinleger onder de wapenen werd geroepen in verband met het besluit van de conferentie van Londen met be trekking tot het feit, dat Duitschland in gebreke v/as gebleven om aan zijn verplichtingen te vol doen, voor rekening van Duitschland zouden komen. De Franschcn zijn, in tegenstelling met SVEaartscSi® Buien ku-nnon U eeno vorkoudhoid bezorgen, keelpijn, inlluonza of bronchitis. Voorkomt-orzer. Go- noest het geringste Hoestje onmiddellijk mot d< sommige hunner geallieerden, steeds van oor deel geweest, dat deze kosten ressorteoren on der de kosten van het bezettingsleger. Het Fran sche standpunt werd thans nis billijk erkend en ook door de andere geallieerde ministers inge nomen. De buitenlandsche leèningen, die Duitschland zal kunnen sluiten, zullen bestemd worden voor de amortisatie von het kapitaal der Duitsche schuld, dus niet voor de betaling der door Duitschland te storten annuïteiten, maar voor het nnnuleeren van een deel der obligaties serie a of b en wel na elke emissie. De opbrengst der douanerechten en ae hand having van de heffing van 26 van den uit voer zullen een som opleveren, die zol strekken tot waarborg voor een leening van veertien mil liard. De geallieerde ministers nomen nog geen be sluit omtrent het vraagstuk van de intergeal- lieerde schulden, maar beraadslagen over ze kere voorstellen. Zij zullen b.v. onderhandelen over een afdoening der schulden van elke mo gendheid door verrekening met haar obligaties serie c. Wonneer een dergelijk stelsel zou wor den aangenomen door de Europeeschc geallieer den, zou men de hoop mogen koesteren, dat ook de Ver. St. zich er mede zouden vereenigen. P a r ij s, 1 1 Maart. (Havas). De geallieer de ministers von financiën hebben hedenmid dag him laatste zitting gehouden, waarin de regeling, welker voornaamste bepalingen zijn gepubliceerd, werd geteekend. De ministers zul len binnenkort een brief tot Boyden richten, waarin zij hem zullen mededcelen, dat het gis teren door hem overhandigde mcmoiandum den geallieerden Ier onderzoek zal worden voorge legd. 44 L4NGESTR44T AM'RSFanRT Overlnni Blonsts li Frot'fl 6.91 h Z pVr 4.91 In Linnnn 3.51 Amerikaonsche bezettingskosten. Do Temps merkt op, dat in tegenstelling met de Amerikaonsche beweringen, de bezettings kosten van Engeland en Frankrijk van voor 1 Mei 1921 niet volkomen zijn terugbetaald. Zelfs volgens de Zaterdag getroffen overeenkomst krijgt Engeland slechts 500 millioen gouden mark van de 577, Frankrijk 140 millioen op een totaal, dat voorloopig tusschen de 360 en 480 is geschat. De Temps erkent, dat de Ver. St. recht hebben op de terugbetaling der be zettingskosten, maar is van oordeel, dot zij zich daarvoor niet tot de geallieerden moeten wen den. De stortingen, waarover de geallieerden onderling beschikken, zijn goedgekeurd door het verdrag von Versailles, dot zij bekrachtigd hebben, wat de Ver. St. niet deden, die even min de overeenkomsten van Spa en Londen hebben geteekend. Als de Ver. St. zich niet tot de geallieerden kunnen richten, zijn er twee ver onderstellingen mogelijk: (1) de Ver. Staten blijven er bij het verdrag van Versailles niet te bekrachtigen en kunnen van Duitschland de te rugbetaling eischen van de bezettingskosten van de 12 mi Hard, die bij de overeenkomst vun Londen aan Duitschland zijn overgelaten(2) de Ver. Stalen bekrachtigen het verdrag van Versailles wel en kunnen zich dan aansluiten bij do verschillende financieele overeenkomsten tusschen de geallieerden en hun rechten op te rugbetaling uit de Duitsche betalingen laten gelden, volgens de voorwaarden, vervat in ar tikel 440 van het verdrag van Versailles. Dc Amcrikaansche bezettingstroepen. Coblenz, II Maart (B. T. A.). Het vijfde regiment Amerikoansche infanterie heeft inge volge de laatste order nopens de reductie von het departement van oorlog te Washington do zone verlaten. Het begaf zich naar Antwerpen om naar Amerika terug te keeren, Uit bezet Duitschland. Coblenz, 11 Maart (B. T. A.). De hoogc intergeollieerde commissie voor het Rijnlond, heeft hoor definitief veto gehecht nnn de be noeming van vijf leeraren uit het onbezette ge bied. HET DUITSCHE BFLASTING- COMPROMIS. B e r 1 ij°n 11 Maart. (W. B.) Door de ver- ecrugde rijksdagcommissies voor belastingza ken is heden het wetsontwerp nopens de wijzi gingen in het financie-wezen (de z. g. mantel- wet) aangenomen, (soc.-dem., centrum, Duitsche Volkspartij, democraten en Be'ersche Volkspar tij stemden voor, Duiisch-nationalen cn onaf- hunkelijken tegen. Red.) OPPER-SILEZIË. K a 11 o w i t z11 Maart. (Havas). In den nacht van 10 op 11 dezer werd een bom gewor pen naar het huis van den directeur der Pool- sche bank te Gleiwitz. Een kind van den direc teur werd'gedood, zijn vrouw ernstig gewond. Ook werden twee granoten geworpen cn ver scheidene revolverschoten gelost in de richting van het huis van den voorzitter van het Poolsche comité voor Duitsch Opper-Silezië. Ook naar het huis van een bediende der Poolsche bank werden 2 granaten geworpen. De aanslagen wor den toegeschreven aan personen, die uit Duitschland zijn gekomen. De moordenaars van Erzbcrger. De Berlijnsche bladen maken met voorbehoud van het bericht ge.wng, als zouden de moorde naars van Erzberger te Steinamanger aange houden zijn. Volgens Wolff vertoont een der beide oon- gehoudenen overeenkomst met het signalement von één der moordenaars. De aangehoudenen ontkennen, dat zij iets met den moord uit heb ben staan, maar de eene geeft toe uit Kischou iin Duitschland te komen. Zij zullen beiden naar Boedapest gebracht worden. Later v/ordt echter bericht, dat de politie te Steinamanger vastge steld heeft, dat de aangehoudenen orbeidsschuwe Duitschers zijn. Zij zullen onverwijld over de Oostenrijksche grens gezet en oan de Oosten- rijkschc gendarmerie uitgeleverd worden DREIGENDE UITSLUITING IN ZUID-DUIT SCHL AND. Uit Augsburg wordt gemeld In de Duitsche metaalindustrie is een groote toonbeweging ingetreden. In München stoken reeds 20.000 metaalarbeiders. De schcidsrech- telijko uitspraak, te Neurenberg geveld, is door de arbeiders te Münchcn en Augsburg ofgewe- zen. Men verwacht voor heden Maandag de ol- gemecne staking in de geheele Zirid-Duilsche metaalindustrie. Discontoverlaging. Parijs, 11 Maart (Havas). De Bank van Frankrijk heeft haar officieel disconto van pet. tot 5 pet verlaagd. DE DREIGENDE UITSLUITING IN ENGELAND. Er is Zaterdag een nieuwe poging gedaan om een uilstel te verkrijgen van de uitsluiting in de Engelsche machinenijverheid. In een con- fertcnie die des ochtends tusschen de werkge vers en andere vakvereenigingen is gehouden, is men overeengekomen, dat de eerstvolgende veertien dagen een hoofdelijke stemming on der de werklieden over het geschilpunt (m- meyjging vnn de werknemers in de leiding van het bedrijf) zou worden gehouden. Verleden jaar hebben de werklieden de voorgestelde re geling van de patroons verworpen, maar men stelt het voor, alsof toen slechts een minder heid van de werklieden aan de stemming heeft deelgenomen. Dc verloving van den Deenschcn kroonprins Kopenhagen, II Maart. (N. T, A. Draadloos). Gisteravond is kroonprins Frederik to Kopenhagen teruggekeerd van zijn bezoop non Cannes, woor hij zich heeft verloofd met prinses Olga von Griekenland. De prins werd1 door leden der koninklijke familie en vertegen-*! woordige:s der regeering begroet. De menigtg juichte hem levendig toe, HET ARBEIDSCONFLICT IN ZWEDEN. Stockholm, II Maart, (N, T. A. Draad* loos). In een gisteren door de organisutie vat» werkgevers gehouden vergadering is het voo stel van de officicelc bemiddelaars met op ëcn na algemeene stemmen verworpen. Do verga* dering droeg het bestuur op pas dan toe stemmen in een regeling van het geschil, wan* neer dit kan geschieden overeenkomstig de ben ginsclen, die de bond heeft oonvaurd. Voorts krijgt hot bestuur opdracht om bij tweede ken-i nisgeving onverwijld alle urbeidsoverccnkom* sten, die met 1 Maart nfloopen, op te zeg«yen en stappen te doen tot opzegging vnn de ar-*; beidscontrnctcn, die einde 1922 eindigen. Tot' dit doel zijn non het bestuur gelden te zijner bo»* schikking gesteld voor de uitgaven, dio hei conflict met zich brengen zal. Maandag zullen de vakvereenigingen de voor» stellen der officieele bemiddelaars bespreken. DE TOESTAND IN ALBANIË. Rome, II Maart. (B. T. A). Uit Durozzo wordt nnn Stefnni gemeld De troepen der op* standelingen hebben een deel van Tirana bezet» De regeering beeft Tirnnn ontruimd en is noar Olboz7an vertrokken. De minister van binncn- Inndsche zaken organiseert de verdediging var* de stad, waarvan hij do leiding op zich heeft genomen. De Engelsche gezant non wicn ver zocht was zich naar Tirana te begeven, wist een kort uitstel van het begin van den strijd to verkrijgen. In den afgeloopen nacht zijn gewapende boe ren uit de do> pen rondom Durazzo de stad bin nengerukt. Zij hebben zich van de gebouwen van het stadsbestuur meester gemankt. Do r-"1* geeringsnutoriteiien scheepten zich in. In stad is het rustig. Het Poolsche kabinet. B e r 1 Ij n, 11 Maart. (N. T. A. Drandloos) Het nieuwe kabinet Ponikowski is thans dofi niticf gevormd. Skirmunt blijft minister van buitcnlnndsche zaken. Komienski, tot dusver wojwodo van Lodz, krijgt binnenlendsche zo- ken. Pctljoern- Boekarest, IT Manrt. (B. T. A.). Het if onjuist, dat de Roemcenschc regeering nnn ge neraal Pelljoera zou hebben toegestaan een leger te organiseeren op Rocmecnsch grondgc* bied cn hem geldelijken steun zou vcrleencn. WILNA. Berlijn, 10 Maart. (W. B.) Betreffende de Wilna-kwcstie heeft Ponikowski verklaart), dat cr geen concessies konden worden gedaan. De acte betreffende de inlijving van Wilna bij Polen moest in de door de regeering voorge stelde bewoordingen onderteekend worden. DE FINSCHE DIENSTPLICHTWET. Helsingfors, 10 Maart. (W. B.). Bij do voortzetting van de derde lezing van de dienst plichtwet in den rijksdag heeft Wcnnola, de mi nister-president, verklaard, dot het ontwerp volstrekt niet militaristisch was. De minister noemde do bewering, volgens welke Finland eanvalsplnnnen jegens Rusland zou koesteren, ongegrond. Daarentegen kon Rusland met zijn diensttijd van 2 jaar, zijn militaire diclatuur cn' zijn troepenverplaatsingen wel eens gevaarlijlc voor Finland worden. Bij het voorgenomen bond genootschap van Finland met Polen zal van een offensieve politiek van Finland's kant geen' sproke kunnen zijn. Het lot stand komen vnn dit bondgenootschap is echter nog onzeker. Do nanhongige wet dient alleen ter verzekering von Finland's onafhankelijkheid. De rijksdog heeft ten slotte het wetsontwerp tot invoering von een diensttijd von één jnor aangehouden tot nn de verkiezingen in den herfst. Hierdoor blijft dc oude wet, die den diensttijd op 15 moanden en voor speciole troe- pen op 18 maanden bepaalt, voorloopig nog von kracht. POLITIEKE CRISIS IN GRIEKENLAND. Athene, 12 Maart. (B. T. A.) De koning gaf aan Strotos opdracht tot vorming van ecp nieuw ministerie. Een ideaal huwelijk behoort eigenlijk een duet te zijn, meestal is 't solo met begeleiding. Uit het Engelsch door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 47 „Dc vind het heerlijk, maar ik wil nu niet in ftet bijzonder mij oefenen op mijn eigen familie; bfschoon ikk wel graag u gedurende een kleine, zachtaardige ziekte, die lang aanhield, zou wil len oppassen en allerlei leuke dingen voor u in ©rde zou willen maken. Ik zou het heerlijk vin- oen, dat voor u te doen I" r-Pap mijn grooten teen dan tegen de jicht I" „Hard werkende dominée's hebben geen jicht, thvaze oom Henry zeide Joy terechtwijzend. Dat is een ziekte van de luie rijkaards. Wat aenkt u dat moeder dezen morgen gezegd heeft, toen ik haar een kop thee klaarmaakte Hunt schudde zijn hoofd. rrZij, zeide beslist Upleys te willen verlaten, £en huisje in Londen te willen nemen, zoodat Geoffrey bij ons kon wonen en dat zij verkeerd tfehandeld had, met dit niet eerder gedaan te kebben." „"Nu, het zou zeker een uitstekende maatregel tojn, als haar gezondheid er tegen kan .Maar daarom niet in de Pastorie van St. Bede, Joy Kijn daar niet genoeg kamers? Ik moet eens ^et haar «preken. Dc zou het meer dan iets an ders verkiezen, Joy." „O, ik ook," zeide Joy, met verlangende stem. „Maar wij moeten niet veel zeggen, tenmin ste niet heel veel, omdat moeder zich niet haas ten mag en ook niet boos mag worden en ik ben er zeker van, dat zij den zomer in Upleys noodig zal hebben, om haar weer geheel en al gezond te maken." Zij hield nu op en terwijl het voor een oogen- blik stil was, konden zij het zachte gepraat der stemmen hooren in de kamer boven. De zolderingen waren zeer laag in de Oude Pastorie van Upleys en het huis was bij zijn stichting niet goed of gaaf gebouwd en had talrijke ongemakken, waarover vele elkaar op volgende dominees en hun gezinnen geklaagd hadden, maar het daarom slechts dierbaarder voor de Ferrars gemaakt hadden. Zij hielden van die eigenaardige nissen, zijn ongelijke vloe ren en schuine muren, die de wanhoop waren der behangers, als zij moeilijke patronen hadden te behangen. Ofschoon de slaapkamer boven breed en lang was, scheen de groote gestalte van Heriot die kamer te verkleinen. Toen Geoffrey hem den drempel liet betreden en hij de zwakke gestalte zag van de vrouw in het bed, rechtop in haar kussen, haar smal ge laat met een rooden blos op de wangen en een stralenkrans van sneeuwwit haar, kwam een plotselinge teederheid in zijn binnenste en straalde van hem uit, zoodat zij, Lucy F%errars, zich bewust was van een verwantschap des geest es met hem. „Je kunt mij met Mr. Heriot alleen laten, Ge offrey," zeide zij bedaard, en Geoffrey ging met gebogen hoofd naar buiten en sloot de deur. Toen strekte mevrouw Ferrars twee v/itte, blauw geaderde bevende handen uit en leunde wat vooruit. >Jioe kan ik u danken U is eo»- van de vrien den, die God voor ons bewaart I Zij zijn sterke toevluchtsoorden en men mag ze slechts dan ge bruiken, als de aanvallen van het noodlot het ergst zijn en de cidatel in gevaar verkeert, om vergeworpen te worden zeide zij zacht. „Ik bedank u niet. Waarom Omdat God het was, die u verzocht heeft, dit voor mij en mijn jonden te doen cn Hij zal u daarvoor beloonen." „O, maar het is niets, mevrouw," zeide Heriot met een biino jongensachtigen afkeer van lof tuitingen. „Ik ben toevallig ouder „En wijzer," vulde zij aan, toen hij ophield om een woord te vinden. „Niet wijzer, maar meer ervoren. Het ding moest eens op pooten gezet worden. Be hen om uwentwil en ook voor den jongen blij. dat er een eerbare oplossing voor is gevonden." Haar gelaatsuitdrukking werd een weinig peinzend. „Kunt u mij verzekeren, dat het werke lijk een fatsoenlijke oplossing is „Ik ben er van overtuigd." Hij nam een stoel en ging zitten, zooals een geneesheer dat doen zou,, die tegelijkertijd zijn patiënt moet geruststellen en gadeslaan. „Tk weet, dot u niet te hard tegen den jongen geweest is, mevrouw Ferrars. Dit is ook het oogenblik niet voor hardheid, en hij heeft eenige vreeselijke uren doorgemaakt." „Ik ben blijde, dat hij het zoo opneemt, als hij het doet, maar u kunt niet gelooven, wat het voor mij geweest is, toen ik hier lag en alles weer doorleefde I Dc ben mij zoo bewust gewor den, dat ik als moeder gedwaald heb." „U hebt er niets mede te maken gehad en zonder twijfel bont u het geweest, die hem weer teruggebracht heeft." „Óch, ik v/eet het niet. Ziet o, ik ben met drie achtergebleven, toen Geoffrey slechts negen was. Met mijn meisje!' ben ik vol-overtuiging den eoeden weg gegaan, omdat ik ze begreep. Ik had mijn eigen ervaring om mij te steunen. Maar wat weet een vrouw eigenlijk van het leven van een man Zij kan zelfs zijn gezichtspunten daaromtrent de helft van den tijd niet begrijpen. Dat maakt het zoo moeilijk en voor de weduwe èn voor den zoon der weduwe. Zij worden al tijd herkend. Ik heb de menschen hooren zeg gen ,dat er iets vrouwelijks in hen is. Dc bon daar erg bang voor geweest bij Geoffrey. Daar om heb ik erin toegestemd, dat hij het huis van zijn oom zou verlaten. Ik ben nooit op die ma nier angstig voor hem geweest. Dc was geheel onvoorbereid op het feit, dat hij een liefdesver houding hod en toen zij dien dag gekomen is" hier schokte een stuipachtige beweging, half von afkeer, half van zenuwachtigheid haar ge stalte „was ik zoo weinig voorbereid, dat ik mij niet herinnneren kan, wat ik gezegd heb. Maar ik trachtte vriendelijk te zijn en haar te begrijpen. Maar het was voor mij een vreeselij ke inspanning, omdat ik mij als op den rand eener wereld voelde, waarvan ik niets wist en ik viel flauw, nadat zij weggegaan was." „Dat is zeer gemakkelijk te begrijpen. Maar als u kunt, zou ik gaarne willen vernemen, wat zij tegen u gezegd heeft." „Zij zeide, dat Geoffrey vast beloofd had, met haar te zullen trouwen, dat zij werkelijk ge trouwd v/aren, en dat zij gekomen was, om zich voor te stellen en te zien, wat zijn familie geneigd was voor hem te doen. Toen ik naar haar 'keek, Mr. Heriot, en aan mijn jongen en zijn zuster dacht, en aan het meisje, dat zijn vrouw hoopte te worden, toen scheen mijn hart in mirn binnenste te sterven en ik was niet in staat een woord te spreken". ,.Dat verwondert mij niet, mevrouw, nu ik u gezien heb," zeide Heriot ronduit. „Iets,-dat zij hier zag, scheen haar teleur te stellen ik geloof, het was het kleine huisje." „Ja. Ik heb gehoord, dat zij zich verbeeld had, dat zijn tehuis in het Heerenhuis van Upleys was en dnt hij dc erfgenaam van zijn oom was," zei de Heriot boos. „Zij en hoor soort Is het alleenr om geld te doen." „Wij moeten niet te hard oordeelen! Later ver, afschuwde ik mijzelf, toen ik mij bewust werd hoe verbazend hard cn slecht ik toen geweest was. Het was zoo vreemd," voegde zij er bij, en boog zich wat voorover, terwijl zij haar groo te, vriendelijke oogen vol gevoel op Heriot's gelaat richtte. „Men kan gemakkelijk vol er barmen cn ruim van hart en medelijdend zijnf tot er iets komt dat ons grijpt cn beslag legt op ons eigen leven of op dat van iemand, die ons dierbaar is. Ik heb getracht Christus te volgen. Zijn Ieeiï heb ik mij mijn geheele leven voor oogen ge* houden, maar dien dng was het mij, of do man* tel, die mij bedekt en beschermd had van bo ven tot onderen verscheurd werd en ilc niets ovefi had don de lompen. Ik ben niet vriendelijk, niet liefhebbend, nio^ medelijdend geweest. Dc heb niet eens een vrien delijk woord willen spreken of getracht te ont dekken, welke redenen een medezuster kondenl gebracht hebben tot zulke wanhopige streken, om een onglukkigen jongen, die haar niets ven kon, in de val te lokken. Alles, wat ik gewildh heb, was hoar bij de schouders te nemen en haalt weg te duwen, de deur uit, die te grendelen eni de gordijnen te laten zakken. Dus ziet u, hoe wij ons kunnen vergissen en hoe zelfvoldaan wij zijn cn hoe blind I Nooit was een vrouw verder, verwijderd van het Christusideaal dan ik dlenj dog. Dc ben nog niet over den afschuw heen 1^ (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1