VOORMARS-MANTELS GELEGENHEIDS GESCHENKEN LIPS' SAFE-INRICHTING BUITENLAND. "BINNENLAND. FEUILLETON. 1 ifiEM Ho. 4. Wm'ih 334 Deposéto-ifen*^: (FOTO-ARTIKELEN! ZIE ETALAGE MS SIEEOS Ie KLAS GOEDEREN 20e Jaargang No. 219 BOIdüüïTSPIlllS^T^Z^: pa port 1 l-ii P«r week (met gntit yaxéano» tegen ongelukken) f (UT*. «Iioodfflijbi nwmmrr» foxa. f» DE EEMLANDER" OIRECTEUR-OrrOEVERi i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4» tei int 51 a Woens-ag 15 Maart 1922 PRIJS DER ADVcRIEHVlfK met inbegrip van eet bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbioc dingen en Lletdadigheids-adTertentiën voor de heli? «Ier prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zca ^oordeelige bepalin een. voor bet ad ver leer en. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. fc.l I Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA, Berlijn, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos), flfolgens de Chicago Tribune zou Poincaré heb** pen besloten niet persoonlijk aan de conferen ce te Genua deel te nemen, omdat volgens zijn kveening de conferentie geen resultaat van be- leekenis kan opleveren, nu Amerika zijn deel neming heeft geweigerd. De beschuldigingen tegen minister Hermes. Seri ij n, 14 Maart. (W.-B.). Volgens een socialistisch blad gaat in politieke kringen het gerucht, dat het Winzerverband für Mosel, Saar •und Ruwer niet alleen toewijzingen van suiker tot een hoeveelheid van 8000 centenaar heeft gekregen, maar ook financieel is ondersteund uit een fonds, dat ter beschikking stond van het njksministerie voor voedselvoorziening. Duitsche maatregelen tegen woeker en smokkelhandel. Kleef, 14 Maart. (W.-B.). Wegens smok kelen van talrijke runderen naar Nederland heeft de woekerrechtbank een boer uit Keeken (dis trict Kleef) en zijn neef uit Mehr (district Kleef) tot één jaar en negen maanden gevangenisstraf •n 140,000 mark boete veroordeeld. STAKING IN ZUID-DUITSCHLAND. 'Berlijn, 14 Maart. (W. B.). Volgens een bericht aan het Berliner Tageblatt uit Augsburg heeft men daar gisteren op een vergadering van ^et Duitsche metaalarbeidersverbond met alge- neene stemmen besloten in staking te gaan. Om e beginnen zullen de twee groote bedrijven van de machinefabriek te Augsburg en Neurenberg en de machine- en bronswarenfabriek Riedinger worden stilgelegd. In deze fabrieken werken in 't geheel 6000 arbeiders. Afschaffing van den zomertijd in Frankrijk. Par ij s, 14 Maart (Havas). De Senaat heeft het door de Kamer aangenomen wetsont werp bekrachtigd betreffende afschaffing van den zomertijd met ingang van 1923. Het gedenkteeken voor lord Kitchener. Londen, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos), De bladen bevatten bijzonderheden over het ge denkteeken van Lord Kitchener, dat in de ka thedraal van St. Paul zal worden opgericht. Lord Kitchener wordt er afgebeeld in liggende houding, rustende op een baar, zooals de ge sneuvelde kruisvaarders worden afgebeeld. Het beeld zal iets meer don levensgroot zijn en wordt vervaardigd uit Seravezza-marmer, dot het mooiste marmer ter wereld wordt genoemd. Het gedenkteeken voor Capt Fryatt. Londen, 14 Maart. (N. T. A. Draad loos). Het koperen gedenkteeken voor kapitein Charles Fryatt, die na de verdediging van zijn schip, de Brussels, door de Duitschers gevangen werd genomen en doodgeschoten, is heden ont huld op de brug van de Brussels, die zich te Preston in dok bevindt. De inscriptie spreekt van Fryatt's „moedige poging om zijn schip en de levens aan boord te redden van gevangen neming tijdens den grooten oorlog" en zegt verder„Zijn naam wordt geëerd in de histo rie der Britsche natie en der groote daden." HET CONFLICT IN DFN ENGELSCHEN SCHEEPSBOUW. Londen, 14 Maart. (N. A. T. Draadloos) Het conflict in de scheepsbouwindustrie, ont- NI WiiensMs Wietat u 8en jaar vast 5% zes maanden opzegging 4(3°/o een dan 3* 3 °/0 slaan in verband met het voorstel der werkge vers om de oorlogstoeslagen in te trekken, schijnt te zullen worden bijgelegd. De vakbon den hebben in beginsel do vermindering van de oorlogstoeslagen aanvaard en zullen heden met de vertegenwoordigers der werkgevers confc- recrcn over het bedrag der vermindeing. Men is van oordeel, dat er een schikking zal worden verkregen. De uitsluiting in Zweden. Stockholm, 14 Maart. (N. T. A. Draad loos). De arbeiders van de papierfabrieken heb ben het regeeringsvoorstel tot arbitrage ten op zichte van een vergelijk met de werkgevcs ver worpen, zoodat'de uitsluiting heden zal begin nen. Zij omvat 9000 werklieden. Ruslend betaalt Polen schadevergoeding. Warschau, 14 Maart. (B. T. A.). De sovjet-regeering heeft den eersten termijn van de vergoeding van 10 millioen goudroebels be taald, die het schuldig is wegens aan het Pool- sche spoonvegmateriaol toegebrachte schade. De betaling had plaats in goud en edelgesteen ten. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Londen, 14 Maart. (R.). Het heden te Pr noria uitgegeven communiqué meldt dat volgens door inboorlingen aangebrachte inlich tingen Zondag vele opstandelingen zijn ge dood, terwijl van de leiders twee ernstig gewond werden. De opstandelingen stalden 86 gevan gen genomen politie-mannen in vrijheid. De regeeringstroepen hebben de East Rond Pro prietory Mine bezet, want 158 revolutionairen in hechtenis worden genomende leiders ont kwamen echter. Aan het slot van het communiqué wordt nog meegedeeld, dat de omsingelingsheweging door de regeeringstroepen thans voltooid is De Oost-Rand, de West-Rand, alsmede de ge* bieden Pretoria en Germiston 2ijn zoo goed als gezuiverd. Gedeelten van het centrale gebied moeten nog worden bedwongen. Johannesburg, 14 Maart. (R.). Ook vannacht was het verschrikkelijk te Johannes burg. Zelfs in het hartje van de stad werd ge schoten. Ook te Fordsburg werd fel gevuurd. "Londen, 15 Maart. (V. D). Johannes burg was gisteren rustig. Generaal Smuts heeft het bevel der regeeringstroepen op zich geno men en een behendig doorgevoerde omtrekken de beweging had tengevolge, dot vele rebellen gevangen genomen werden, wier geheel aantal thans 2209 bedraagt, maar de revolutionairen houden Fordsburg nog bezet. Smuts verklaart siellig, dat de revolutionaire beweging het weik is ven builenlandsche agitators en gelooft, dot het herstel van ^eedzame toestonden niet long zol duren. De inboorlingen blijven kalm. Londen, 14 Maart (V. D.). Uit Johan- nêsbi-rg wordt bericht, dat sedert Smuts met versterkingen is gekomen, de regeering aanhou dend successen behaald heeft. Johannesburg is geheel en al bevrijd. Kameroverzicht. Tweede Kamer Zitting van Dinsdag 14 Maart. Regeling der werkzaamheden. Besloten wordt morgen o. m. te behandelen de zomertijd-ontwerpen van den heer Deckers, den heer Braat en de regeering en Donderdag avond te beginnen met de oorlogsbegrooting. Begrooting van onderwijs, kunsten en wetenschappen. De post voor de commissie van advies in zake de musea wordt goedgekeurd z. h. st. De heer Van Beresteyn komt op tegen de- vermindering van de leeszaalsubsidies met 10 pet. De heer Schaper vraagt steun voor de leeszaal te Meppel, de heer Juten voor die te Bergen op Zoom. De Minister kan geen geld meer beschik baar stellen. Hij zal overwegen Meppel en Ber gen op Zoom te helpen door de vermindering voor andere leeszalen nog iets grooter te maken. De heer Van Beresteyn dringt aan op een beter systeem van subsidieering van orkes ten. in rnime ■«.•leering voorhanden. B. NIEWS-G, Langestraat 39, Tel. 462. (PI?H h Ï19 Uw borst is vo' zwakt on UltlE hï/f* A Uf Gij zot vatbaar. - Doe wat anderen deden on h DHR IQl 0(1(^0 doe een kuur mot do A £5 J O2 ?5UÖF* De Minister kan thans niet veranderen, omdat dit vermoedelijk vermeerdering van uit gaven zou meebrengen. De heer Van Ravesteyn zal tegen de onderwijsbegrooting stemmen uit protest tegen te groote bezuiniging. De begrooting wordt aangenomen met 67 te gen 2 stemmen. Aan de orde zijn de maatregelen ter voor koming van het zonder noodzakelijkheid bou wen van lagere scholen. De heer Ossendorp betoogt, dat inder daad maatregelen noodig zijn. Hij zal voorstem men. Evenwel is hij tegen terugwerkende kracht tot October 1921. De heer Ketelaar is niet enthousiast. Hij acht evenwel de beperking van den scholenbouw noodig en zal daarom voorstemmen. De heer Snoeck Hcnkemans zal even eens voorstemmen. De heer Van de Laar zal eveneens zijn stem aan het ontwerp geven. Hij dient een motie in, uitsprekende de wenschelijkheid van verplich ting vun openbare aanbesteding van scholen bouw. Dé heer Van de Molen kon zich verecni- gen met het ontwerp. Hij had evenwel gewenscht, dat een beroepsregeling als in de L. O.-wet was opgenomen. De heer 011 o kan het ontwerp alleen èan- vaoTden als crisismaatregel. De heer Van Wijnbergen kan zich even eens vereenigen met het ontwerp in z'n tegen- woordigen vorm. De heer Rutgers betoogt, dat het vele bou wen het onvermijdelijke gevolg was van de L. O.- wet. m\m „L'HIRUNDEILE". 44 LASGESTFAAT AMERSFOORT APARTE GENRES. Berichten. De Staatscourant van 14 Maart, bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd bij het reserve-personeel der Land macht, bij het personeel van den Geneeskundi gen Dienst, tot reserve-officier van Gezond heid der 2de klass, de heeren B. P. Mol, H. Rümke, C. A. N. Schoemaker en G. H. J. Blees artsen benoemd bij het personeel aan den Genees kundigen Dienst der Landmacht tot officier van Gezondheid der 2de klasse, de student in de geneeskunde (arts) P. Boer. H. M. de Koningin-Moeder heeft het voor nemen een gedeelte van de weldadigheidsuit voering ten bate van de vereeniging T. I. B. O. (Tegemoetkoming in bijzondere omstandighe den) op Donderdagavond 16 dezer in de zalen van het restaurant „De Twee Steden" te 's Gra- venhage bij te wonen. Een Axelsch cosfuum voor prinses Juliana. Zooals reeds vroeger is gemeld, werd aan H. K. H. de Prinses als blijvend aandenken aan de gemeente Zaamslag, door de commissie, welke belast was met de ontvangst deT Koninklijke fa milie, bij haar jongste bezoek aan Zeeuwsch- Vltfanderen, een compleet Axelsch costuum aan geboden. Dit costuum werd vervaardigd door een viertal 'jongedames uit Zaamslag cn gister aan de Prinses aangeboden door deze jonge meisjes, vergezeld door het bestuur der com missie. Groothertogin Anostasia van Mecklenburg. De te Nizza overleden groothertogïn^douni- rière Anostasia van Mecklenburg-Schwertne, die van geboorte een Russische grootvorstin was. was als weduwe van groothertog Frdorik Frans III von Mecklenburg-Schwerin die half~«schoon~ zuster von Z. K. H. den Prins der Nederlanden en een stiefdochter van 's Prinsen Moeder, groothertogin Marie van Mer^'^oburg, die thans voor eenigen tijd ten koninklijken pnleize te 's Gravenhage logeert. BEZOEK VAN DEN KONING VAN ZWEDEN. Een B. T. A. telegram uit Stockholm van 14 Maart meldt. Officieel wordt medegedeeld, dot Koning Gustaaf van Zweden, na een verblijf van ecnige weken te Nizza, een bezoek zal brengen aan Brussel cn D c n Haag. Nederland en de Volkenbond. Naar wij vernemen zol het lid der Algemeene Rekenkamer, de heer R. Zuijderhoff voor de controle van de joorrc1---van den Volkeren bond, welk onderzoek te Genève zal plaats heb ben, daarbij worden ter ziide gestaan door de heeren Chr.. Aartse en J. H. de Bruijn, resp. hoofdcommies en commies bij de Alg. Reken kamer. Uit do „Society". Men meldt ons Gister heeft te Amsterdam plaats gehad het huwelijk van den heer C. D. Schuller tot Peursum, Hr. Ms. gezantchapsraad to Constantinopel, met Marie Therèse de Castel- lane, dochter van den Markies Boniface de Cosiellnne en van wijlen de gravin, geboren d'Armagnac de Cnstonet-Savignac. Wegens fa- milie-omstondigheden droeg de plechtigheid een volstrekt intiem karakter. Na een kort verblijf in Nederland zal do heer Schuller tot Peursum, vergezeld van zijne echt- genoote, naar Constantinopel terugkoeren. WIJZIGING DER ARBEIDSWET 1919. Thans is ingediend het wetsontwerp tot wij' ziging van de Arbeidswet 1919. Aan de Me morie van Toelichting is het volgende ontleend: Bij het in studie nemen van de vraag, in Welke opzichten de Arbeidswet 19T9 wijziging behoefde, werd aanvankelijk uitgegaan van de gedachte, dat in hoofdzaak met een technische herziening zou kunnen worden volstaan. De heerschende economische omstandigheden heb ben echter do overweging noodzakelijk gemaakt van wijzigingen van verdere strekking dan in het voorontwerp van wet waren opgenomen. Met name mocht de vraag niet onbeantwoord blijven, of de beperking van den arbeidsduur in fabrieken of werkplaatsen tot 45 uren per week ook voor het vervolg zou kunnen worden ge handhaafd, zonder dat het bedrijfsleven ten on zent meer zou worden bemoeilijkt dan in deze zorgelijke tijden toelaatbaar is te achten, dan wel deze werkweek vervangen behoort te worden door de 48-urige, die in een nrantal der ons omringende staten is aanvaard. Men kan de vraag ook zoo stellen: kunnen wij den absolu- ten achturendag hondhaven, of moeten wij, ge lijk alle andere concurreerende landen, den ge middelden achturendag aanvaarden? De gemiddelde achturendag. De minister meent, dat laatstbedoelde stap inderdaad moet worden gedaan. Met vergunning voor werktijdverlenging kan niet meer worden volstaan. Vooreerst, omdat thans voldoende zekerheid bestaat, dat andere landen, nu op de Internationale Arbeidsconfe- rentie te Washington voor nijverheidsonderne mingen als norm de 48-urige werkweek is aan genomen, niet tot invoering van een kortere werkweek don de 48-urige zullen overgaan en het niet gewenscht is de Nederlandsche nijver heid in een wettelijke positie te laten, die on gunstiger is dan die van de met ons concur red ende landen. En in de tweede plaats omdat verlaging der productiekosten, mede door werk tijdverlenging over de geheele lijn noodzakelijk is, wil het bedrijfsleven de crisis, waaronder het gebukt gaat, te boven kunnen komen. Dc 48-urige werkwecl| Laatstgenoemde overweging noopt or too ool( voor bedrijven, die niet beïnvloed worden doolt de buitenlnndsche concurrentie, de 48-urig^1 werkweek toe to staan. De minister meent daarom in het belang vatf onze industrie en doordoor middellijk in dot dc* arbeiders, te handelen, door de normale ar* beidsweck voor fabrieken of werkplaatsen tot 48 uur te verhoogen. Komt de voorgestelde wijziging von art. 24, eerste lid, tot stand, dan zqI voortaan in fabric-, ken of werkplaatsen gedurende 8uur pee dog en 48 uren per week arbeid mogen wow den verricht. Gestold voor de keuzo of gedu* rond© alle dagen der weck oen 8-urige orboids* dog moest worden ingevoerd, dan wel een 8^ urige arbeidsdag op de eerste 5 werkdagen mei1 behoud van den verkorten werkdag op Zaten* dag, meende de minister aan het laatste stelsel de voorkeur te moeten geven. Het is hem tocK bekend, dot zoowel werkgevers «Is werknemers ongaarne den vrijen Zaterdagmiddag prijsgeven. Woorden de tot hiergenoemde wijzigingen in dc Arbeidswet aangebracht, don zol het begin* sel van den wcttclijkcn 8-urendng voor den arbeid in fabrieken of werkplaatsen blijven ge* handhnnfd, maar do eisch van den absoluten 8-urendng, in de Arbeidswet T9T9 gesteld, ver vangen worden door dien van den gemiddelden 8-urendng, waarbij de vrije Zaterdagmiddag be houden blijft De kinderarbeid. Dc bepalingen tot het tegengaan van kinder* arbeid worden verscherpt. De minister heeft hierbij vooral het oog op den verkoop op den publickcn weg door kinderen beneden 14 jout of nog leerplichtig van kranten cn bloemen enj& Dit venten is, ook naar het oordcel van dcskun«< digen op het gebied der kindercriminaliteit ecu bron van veel jcugdbederf. Het is vaak moeilijk uit te maken, of het ventende kind als zelfstan dig koopman optreedt dan wel of het in de on* derneming van een ander arbeid verricht. Is laatstgenoemde werkzaamheid reeds thans ver boden, na de wijziging, als hier voorgesteld zal ook eerstgenoemde verboden zijn. Evenzeer als van ouders of voogden onder strafbedreiging wordt gevorderd, dat zij voor het verstrekken van onderwijs zorg dragen, mag van hen wow den geëischt, dot zij toezien, dat hun kinderen of pupillen geen werkzaamheden verrichten, die tot zedelijk bederf van deze jeugdige perso nen kunnen leiden. Hun aansprakelijkheid zal echter eerst vaststaan, wanneer zij vooraf dooi het bevoegde districtshoofd der arbeidsinspcen tie schriftelijk zijn gewaarschuwd. Van de wijzigingen die met de techniek der wet verband houden, en die beoogen enkele be< zworen te ondervangen, treden er vooral tweï op den voorgrond. Arbeid in broodbokkerijen. In dc eerste plaats heeft de ondervinding ann* getoond, dat in het gedeelte der wet, dat be* trekking heeft op den arbeid In broodbokkerijen enkele belangrijke wijzigingen noodig zijn. Dezo wijzigingen bedoelen vooreerst tegemoet te ko men aan bezwaren, die de bestaande regeling voor het groot- cn middenbedrijf In de steden medebrengt. Daarnaast zol meer don tot dus* verre rekening zijn te houden met de bijzonder# eischen, die het broodbakkersbedrijf ten plotto* lande stelt. Werkvergunningen. In de tweede plaats is gebleken, dat het stel* sel, volgens hetwelk thans vergunningen tot verlenging of tot verschuiving von den norma len arbeidstijd worden verleend, noodwendig cn spoedig aanvulling behoeft. En dot wel in dien zin, dot, maken voor een bepaalde groep van ondernemingen dezelfde omstandigheden afwij» king van do normen der wet noodzakelijk sei- zoendrukte enz. de mogelijkheid moet worden geopend, om de gelegenheid daartoe te bieden* Het geldende stelsel, dot het ook in de hier be* doelde gevallen noodig maakt om aan iederö onderneming afzonderlijk een vergunning uit te reiken is onnoodig omslachtig. Daarom zal zulks moeten gebeuren hetzij krachtens een algemee* ne ministerieele beschikking, geldend voor alle tot die groep behoorende ondernemingen, betzij ingevolge een algemeene machtiging aan do districtshoofden om aan alle of een aantal on* Eerzucht is meestal een kwaal van kleine inenscher.; minder van de groote geesten der xnerischheid. WILLEM GROENHUIZEN JDWEHRK - AMERSFOORT Groote keuze Het Verloren Tehuis Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROS5UM. door DAVID L/ALL. 49 Mary had echter haar vermoedens. Niemand behalve zij kende de diepte van haar bezorgd heid, waarmede zij het verdere verloop van die zaak gadesloeg en haQr hart was tot dusverre hiet weer^ gerustgesteld. Zij was wijs door de ondervinding en ofschoon zij te veel Schotsche *as, om vrij uit te spreken over zaken, die het hart betrof, was zij toch goed op de hoogte er- ra n. Zijzelf had het beste gemist. Lang, lang reeds had haar hart zich teruggetrokken en had met Miterlijke kalmte, maar inwendige bitterheid het feit aangenomen, dat de herinnering aan een doode vrouw, de levende buiten het hart van een man kan siuitcn. En zij was vastbesloten, indien het mogelijk was, Naomi te behoeden voor een liefdeloos huwelijk. Zij zeide daarna niets meer, maar haar woor den waren voldoende, om Barclay Speed te ver ontrusten en dien Zoterdagavond kv/am het in de bibliotheek van Upleys, onder een één voudig glas grog, dat hij zich nu en dan ver oorloofde, tot een ernstig ondeihoud met Fer guson, Hij was juis ttijdig genoeg voor het diner ge komen en had daarna een goed uur met Naomi op het terras gewandeld, luisterend naar het geroep der nestelende vogels, het zachte ge kwetter, dat zoo ongaarne wegsterft in den zoe ten lenteavond. En Naomi was rechtsstreeks naar bed gegaan enhad alleen „Goedennacht, vader" geroepen door de half geopende deur der bibliotheek. „Wij schijnen niet verder te komen omtrent het huis in Harley Street, Ferguson," merkte Speed op. „De voorkeur zal zoo lang niet meer duren. Deed je niet beter met te zeggen, dat ik de zaak maey moest eindigen op de eene of andere wijze „Ik ben juist gekomen om daarover met u te spreken, Mr. Speed," zeide Ferguson en zijn stem had een vreemden klankeen soort droog geschraap, wat bij hem altijd op gespannen ge* voelens duidde. „Nu, dan zullen wij erover spreken," zeide Speed nogal knorrig. „Ik ben dit wegkruipen zat en als deze kans voorbij Is, dan zal er geen ander aanbod op de markt zijn, hebben zij mij gezegd tenminste niet zoo verkieselijk, binnen riff of zes ionc." „Daaromtrent ben ik gerust," zeide Ferguson bedaard. „Ik heb het met Naomi besproken, Mr. Speed en zij heeft daaromtrent dezelfde meening als ik ik blijf in Ookley Square wonen." „Maar, waarom in 's hemelsnaam vroeg Speeden zijn voorhoofd trok zich samen, zijn breed, aangenaam gezicht werd meer havik achtig van gelaatsuitdrukking. Al zijn sluwheid als zakenmensch kwam bo ven, toen hij gretig voorwaarts leunde, gereed als man tegen man de zaak te behandelen. Ferguson zag er niet zeer gelukkig uit. Hij had het voorkomen van iemand, die wist dat hij in het nauw zat en niet zeker was, hoe daar uit te geraken, zonder zijn eer of aanzien te ver liezen. „Ik heb eens over de dingen nagedacht," ant woordde hij flauwtjes. „Mijn voornaamste be zwaar is een, dat gij als Schot en zakenman ge makkelijk zult kunnen begrijpen. Ik vind, nu wij man tegenover man staan, dat ik u niet zooveel verschuldigd kan zijn I" Dat begrijp ik. Maar in het begin was je er toch erg op gesteld. Ik vond, dat je er ern stig naar verlangde, dien avond, dat ge naar Marble Arch gekomen zijt, om Naomi's hr.nd te vragen." „Ik erken ook, dat het zoo was, maar dacht dat u misschien mij ook zoudt begrijpen. Ik zag een kans om een van mijn meest geliefkoosde, eerzuchtige pionnen te verwezenlijken en ik heb die kans met beide handen gegrepen. Maar na ben ik wijzer." „Juist. En wie heeft je geholpen aan die wijs heid Kunt ge in eenig opzicht iets op ons aan merken vroeg Speed en in zijn stem lag een waarschuwende klank. Ferguson schudde het hoofd. „Niets op aan te merken. Niemand draagt er ,de schuld yan b**Wve ik, die naar het voorstel luisterde. Juist de edelmoedigheid ervan had mij moeten afschrikken. Ik ben niet de soort man om groote voordeelen van een ander aan te ne men, Mr. Speed. Ik was mij daarvan eerst be wust, toen wij in bijzonderheden zijn getreden." „Ik denk ,dat ik misschien te veel den boos over je gespeeld heb en je te veel heb -ge plaagd zeide Speed met groote verdraag zaamheid. „Misschien is dot wel zoo. Dc heet Speed (Speed beteekent haast) van mijn naam en ben het ook van nature. Ik houd er van, de dingen door te zetten." „Juist. En ik ben juist in een geheel anderen vorm gegoten. Ik kon het niet doen. Mr. Speed Ik ben hierheen gekomen met Naomi's volkomen toestemming, omvu te vragen mij van deze ver plichting te ontslaan." „Naomi mee inbegrepen vroeg Speed. Bij die vraag bloosde Ferguson's gelaat. „Ik mag dan een dwaas zijn, Mr. Speed, maar ik ben geen ploert. Dit is alleen iets wat mijn gedrag betreft omtrent de zaken cn daarin ben ik de baas ,zooals iedere man dat zijn moest. Naomi stemt erin toe naar Oakley Squaro te komen. Toen wij pas verloofd waren, heeft zij gezegd, dat zij daaraan eigenlijk de voorkeur gaf. Misschien zult u zich herinneren, dat zij nooit in groot geestdrift geraakt is, omtrent Harley Street." „Maar hebt ge dan beiden rdet erover ge dacht dat haar moeder en ik toch wel het recht hebben, in deze zaak ook gekend te wor den „Ja, natuurlijken het spijt ons, als het een teleurstelling voor u zijn zal. Maar wij zijn vast besloten." „En het is je voornemen om je leven lang te sloven nis armendokter in St.-Pancras „Wij kijken zoo lang niet vooruit. En ik ben nog een ionge man, Mr. Speed. Mijn eerzuch tige plannen zijn niet begraven, slechts uitge«v steld." Barclay Speed trok een zijlade in de van onderen met een boog gevormde schrijftafel open en nam iets, om te rooken .Hij was teleur gesteld, maar hij stelde belang in dien toestand en Ferguson was in het geheel niet in zijn ach ting gedoold. Toch schuilde vaag in zijn hersens het denkbeeld, dot er misschien meer achter zat, dan men zoo ontdekken kon. Hij herinnerde zieft de waarschuwende stem zijner vrouw in Londciv toen zij meegedeeld had, dat zij weer gedurenw de de laatste dogen der weck naar buiten gim gen. „Dus je verkiest het je eigen fortuin te smet denden door je eigen insponning „Dat is nu juist mijn standpunt." „Dc begrijp natuurlijk je gezichtspunt. Dat heb je mij duidelijk genoeg uitgelegd. Maar ik veronderstel, dot je het feit weggecijferd hebt# dat Naomi werkelijk een rijke erfgename is j dat, als baar moeder cn ik_ overleden zijn, zif toch in ieder geval minstens vierhonderd duizend pond zal erven Ferguson scheen te kreunen, „Zij kan dus daarom niet met andere vrouwem in dezelfde categorie ondergebracht worden,'* vervolgde Speed. „Dat feit geeft haar toch het recht, dat zij anders dan met een gewoon ooj£ beschouwd moet worden. Je weet, wat ik be doel. Wij zouden toch wel iets hoogers voot haar mogen verwachten." „Zeker moogt u dat. Niemand is zich mee# van dat recht bewust dan ik." „Maar toen je in het begin hier gekomen bent, heb je toch wel het begrip gekregen, dat wif geen arme menschen waren, veronderstel ik 2* zeide Speed vrij boos. (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1