mmmzlTS^Z I.Ï. Middenstands Gredistbenk LIPS' SAFE-INRICHTING Porsme, ^BUITENLAND. DE EEMLANDER BINNENLAND. MAISON „LH IR 8 HQ EL LE"- LANGE en KORTE MODELLEN. EERSTE BLAD^ UUBMtll N». 4. TtttHHW h 3M PeposSto-Ren^©! 6en jaar vast s»0 zes maanden onzegging 4'i2% PRIJS DES ADfERTENÏlEN s» esn dan Kameroverzicht FOTO ARTIKELEN B. riEWEG, Langestraat 39. Tel. 462 Firma Fontein Schippers, ift.angestraat 24 Tel. 496. Msarische buien ABDIJSIROOP SPORTNIEUWS Viasakkerweq 52d Telefoon 169 Elecfricitèitop alle gebied Repareert alle machines Opgericht t906 Laagste prijzen 20e Jaargang No. 222 >er porf 1 1—per week (met rratt* senekenn* Wen ongelukken) f <k0>. «teoorierljik. nnmmfT» tOJOS. i Berichten. Cffi DUITSCHE SCHADELOOSSTELUNG. De achtste decade-betaling. Berlijn,I7Maart. (W. B.) Naar de Deut sche Allgemeine Zeitung verneemt, is de achtste betaling- van den tieaxdaagscheox termijn van 31 fcnillloen goudmark aan de Commissie van Her stel reeds geschied. DE DUITSCHE BEZETTINGSKOSTEN. Berlijn, 17 Maart. (N. T. A. Draadloos). Amerikaansche legercommissie heeft de kos ten voor de bezettingstroepen in het Rijnland ITan de volgende begrooting geschrapt. Dit be- leekent volgens de Chicago Tribune, dat de regeering gedwongen zou zijn om 1 Juli of eer der al de troepen aan den Rijn terug te trekken. Naar bericht wordt" zou aan president Harding verzocht zijn zich tegen het begrootingsontwerp pi zijn tegenwoordigen vórm te verzetten. Verhooging der Diritsche posttarieven. B e r 1 ij n, 17 Maart. (W. B.) De Reichspost fcondigt nieuwe tariefverhoogingen oan, die ech ter nog niet op 1 April in werking %ullen treden. Regeeringssteun aan den Duitschen handel. Berlijn, 17 Maart (\V. B.) De hoofd commissie uit den rijksdag keurde bij de behan deling van de begrooting van het ministerie van Handel en nijverheid de volgende posten goed: Voor de Messe te Leipzig 7milliocn mark, iroor dje te Breslau enNte Keuion ieder 625.000 Biark, voor die te Frankfort a.M. 1 millioen mark pn voor het „Handelshof" te Stuttgart 250.000 •Dark. Duitsch noodgeld. Berlijn, 17 Maart. (W. B.) De rijksdag keurde heden hef wetsontwerp inzake het slaan •en noodgeldstukken goed, waarbij tevens de motie van de betreffende commissie werd aan genomen, volgens welke niet alleen voor de in genomen zilveren munten van één, twee en vijf mark noodmunten zullen worden geslagen, Blaar bovendien nog voor de driemarkstukken. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. Berlijn, 17 Maart. (W. B.). De crisis In Ben Duitschen bond van spoorwegmannen neemt ten steeds grooter omvang aan. De groep- bïannheim heeft met klem aangedrongen op een •lgemeene bijeenkomst om de kwestiè van het terder aanblijven van het hoofdbestuur te be- flpréken. DE STAKING IN ZUID-DUITSCHLAND. B o r 1 ii n( 17 Maart. (W. B.V Naar de Rote Paluxe uit Stuttgart verneemt, 2ijn hedenmorgen fcx het industriegebied van Stuttgart 15,000 roe- ïaalarbeiders in slnVng gegast. OPpER-SHLEZ!fi. Een incident. öppeln, 17 Maart, (Kavas). De hoofd- retuige iri de Petersdorfsche kwestie, Seichnert, eeft men vermoord gevenden op den weg. Seichner heeft vroeger deel uitgemaakt van een der afdeelingen van den Selbstschutz. Blijkbaar heeft men hem in een hinderlaag gelokt om zoo doende een lastig getuige te doen verdwijnen. LOYD GEORGE. Londen, 17 Maart. (R.). Het aftreden over enkele weken van I.loyd George wordt uit gezaghebbende bron tegenge sproken. Zeer beslist wordt verklaard/ dat hij cis Engelsch premier naar Genua zal gaan. Men rekent thans niet meer zoo zeer op een spoe dige o lgemeene verkiezing. Men neemt aan, dat, hls Lloyd George na Genua aftreedt, de con- Bervaticven zullen worden geroepen om de aan gelegenheden af te wikkelen tot het najaar, wan neer zij in staat zullen zijn een beroep op de kiezers te doen met een eigen programma. PE IERSCHE KWESTIE. Londen, 17 Maart. (R.). De beraamde Bomenkomst van het Iersche leger, waarover in telegrammen van dezen ochtend werd bericht, had ten doel een „uitvoerend bewind van het leger" in te stellen. De voorloopige regeering beschouwt dit als een poging om een militaire regeering in te stellen, die zich tegen haar zou richten. DE NOOD IN RUSLAND. Engelsche bijstand. Londen, 17 Maart. (N. T. A. Draadloos)*. Bij de bespreking van de fondsen voor de hulp aan Russische noodlijdende streken in het La gerhuis, zeide Fisher, minister van onderwijs, dat er, wanneer de Engelsche agentschappen in Rusland zouden voortgaan op den ingeslagen weg met de hulp aan kinderen, er voor hen nog teen som van 33 millioen pond sterling noodig nvas. Hij vertrouwde, dat dit bedrag wel door de particuliere weldadigheid zou worden opge bracht. Maar er moest ook hulp worden gege ven aan de volw. anen in de streken, waarvoor de Enge^chen de zorg op zich hadden geno men en daarvoor zou meer dan 200.000 pond ftoodig zirn. De minister was niet zeker, of dit bedrag uit particuliere bronnen zou worden verkregen en hij uitte de verwachting, dat het Huis nog 100,000 pond sterling zou willen toe- Bta an Dc eerste Joodsche minister ven Griekenland. Athene, 17 Maart. (B. T. A.). Mallach, Joodsch afgevaardigde van Saloniki, is tot mi nister van de schatkist benoemd. Dit is de eer- •te maal, dat een Jood minister wordt. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 18 Maart 1922 Berichten. De Staatscourant van heden 17 Maart bevat o.a. de volgende Kon. besluiten opnieuw benoemd tot burgemeester der ge meente Culemborg D. F. J. van Walsem; tot burgemeester der gemeente Giessendnm W. A. Laurense tot burgemeester der gemeente Egmond aan Zee C. J. Eijma tot burgemeester der gemeente Ritthen K. Al- Iaart tot burgemeester der gemeente Dokkum A. Jonker tot burgemeester der gemeente Oldekerk J. H. Schutter, secretaris dier gemeente. 3*,'3 DE RIJKSMIDDELEN. De middelen hebben in Februari opgebracht 30.138.215.37 tegen een raming van 35.800.083.33 en 28,363.570.97% in Fe bruari 1921. Over de eerste twee maanden des jaars is de opbrengst 63.536.668.29 tegen een raming van 71.600.166.66. We zijn dus nu reeds ruim 8.000.000 ach ter. Januari 1922 bracht ƒ2,064,801.14% meer o£ dan Januari 1921. Over de eerste twee maanden van 1922 is 3,839,445.54 meer opgebracht dan in de eerste twee maanden van 1921. Het totaal over deze maanden was in 1922 63,536,668.29, in 192T 59,697,222.75. Als vermeerderingsposten zijn te noteeren grondbelasting n.l. Febr. 1922 ƒ357,810.32, Febr. 1921 ƒ210,927.90idem inkomstenbelas ting resp. 8,623,576.08% en ƒ7,137,813.59; vermogensbelasting resp. 875,220.30% en ƒ674.644.39; suikeraccijns resp. ƒ2,919,265.35 en ƒ2,905,090.10; wijnaccijns resp. 53,799.11 en 37,565.02gedistilleerd-accijns resp. ƒ4,958,723.55 en 2,582,306.92; bieraccijns resp. 308,011.36 en 200,144.30 succes sierechten resp. 2,582,940.47 en 2,403,224.20belasting gouden en zilve ren werken resp. 70,839.52% en ƒ70,764.16; essaailoon resp. 81.49% en 54.32 op brengst Staatsloterij respectievelijk 170,303.31% en 168,684,29% opbrengst loodsgelden resp. 209,474.15 en ƒ186,340.32 Minder brachten oppersoneele belasting Februari 1922 975,253.43, Februari 1921 999,383.36%dividend- en tantièmebelasting resp. 659,365.4 en 1,477,043.30zout- occijns resp. 96,017.55 en 132,454.14 ac cijns op geslacht resp. 685,001.44 en 990,743.36; belasting speelkaarten resp. 7227.76 en 10,355.50zegelrechten res pectievelijk 1,148,500.68 er, ƒ1,630,372.53; registratierechten respectievelijk ƒ2,133,651.78 «n 3-D0T.995.66 invoerrechten resp. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 17 MoarÉ» - - De Pensioenwet. Besloten wordt Dinsdag de gewijzigde pen sioenwet te behandelen. De Scholenbouw. Bij herstemming wordt de motie Van de Laar, betreffende verplichte openbare aanbesteding bij den bouw van scholen verworpen met 35 tegen 33 stemmen. Voortgegaan met de behandeling der Begrooting van financiën. De heer J. Ter Laan wenscht de mogelijk heid geopend te zien, dat belastingschuldigen, die hun belastingbiljet te laat ontvangen toch in 10 termijnen zullen kunnen betalen en bepleit verhooging van den aftrek voor noodzake lijk levensonderhoud. De heer Beresteyn klaagt over achteruit» zetting van onze industrie door sommige bepa lingen van het tarief. De heer Van Raves te ij n betoogt, dat ons geheele belastingstelsel onrechtvaardig drukt, te waar op kleine inkomens. De heer Van de Laar steunt de motie- Weitkamp inzake afschaffing van het registra tierecht op land en tuinbouwverkoop. De heer R e u m e r zal eveneens voorstemmen. De heer Rutgers vraagt wetswijziging waardoor alleen bij laakbare handeling de aan slag tot navordering van belasting in de staats courant wordt gepubliceerd De heer Ke t e 1 a a r dringt aan op gelijkstel ling van ateliers van kunstenaars met werk plaatsen. De Minister zegt den heeren Ketelaar en Rutgers overweging toe. Een ontwerp is gereed tot heffing van een waarderecht op buitenlandsch vleesch gelijk aan accijns op inlandsch vleesch. Do technische herziening der tariefwet kan eerst over een half jaar worden ondernomen- De Minister zal overwegen, of het aftrek voor het noodzakelijk levensonderhoud kan worden verhoogd, het tarief der Inkomstenbe lasting zal dan ook moeten worden verhoogd om de opbrengst niet te doen dalen. Spr. wijst motie-Weitkamp ,inzake de afschaf fing van het registratierecht op de veiling von land- en tuinbouwproducten af. Het recht bc- teekende geen nieuwe belasting en de opbrengst kan niet worden gemist Als de drukking der uitgaven het evenwicht heeft gesteld zal deze heffing de eerste zijn, die voor vermindering in aanmerking komt Als de -motie zoo wqrdt ge wijzigd, dat zij vraagt, om afschaffing „als de financieele toestand het toelaat" heeft de minister er geen bezwaar tegen. De heer D u y s dient een motie in vragende, om afschaffing van het veilingrecht op de tuin bouwproducten. De heer Weitkamp wijzigt zijn motie, overeenkomstig den raad van den minister. Dinsdag zal over de moties worden gestemd. in ruime sorteerln? voorbanden BUREAU: ARNHEMSCHE POORTW4* TEl INT 613. j Vragen uw aandacht voor ouzo collectie Tulles ^Gordijnstoffen - Linoleums - Groudbekleedlng - Kapok Wol en llnsrmntrniBsen. Prachtcollcctlc Behangselpapieren aparte kleuren verlaagde prijzen. Traag onze hoeken ter bezichtiging. Hehangerif StofiecrdcriJ Verhuizingen. 2,849.542.89 on f 2.948,317.59statistiek- recht resp. 269,173.07 en 323,955.78% domeinen enz. resp. f 111,769,38en 135,258.04, jacht- en visscherijactcn c.a. resp 329.25 en 474.50: mijnrechten resp. 72,337.99 en f 135,657.7T. De belasting in verbond met de buitengewone omstandigheden (oorlogswinstbelasting) brocht in Febr. 1922 op f 8,420,692.46, in de eerste 2 maanden van 1922 17,716,442.28. De inkomsten ten bate van het Leeningfonds T9T4 ?ijn geweest in Februari 1922 7,819,801.84%, over de eerste twee maanden van 1922 16 006,785.62. De Indische leening. Naar aanleiding van een bericht uit New- york, dat de nog resteerende 20 millioen dollar der jongste Indische leening niet in Amerika ter inschrijving zou worden aangeboden, doch te Londen, daar een Engelsch bankierssyndicaat scherp concurreerende biedingen heeft gedaan, deelt men van zeer betrouwbare zijde aan Aneta mede, dat ter plaatse, waar men zulks hier te lande behoorde te weten, hiervan niets bekend is. De leden der Eerste Kamer zijn thans tegen Dinsdag 21 dezeT des avonds 8% uur ter ver gadering bijeengeroepen. t Grondbelasting. Het Hbld. verneemt, dat van een behande ling der wijziging van de Grondbelasting voor- loopig vermoedelijk niels zal komen, omdat, bij de daling der grondprijzen, do opbrengst van de wijziging haar kosten waarschijnlijk niet eejxs zou dekken. DE AARDAPPEL VOORRAAD. Op de vragen van het Tweede Kamerlid San- nes betreffende de hóoge verbruiksprijzen van aardappelen en groenten, de voorraden aardap pelen en het beperken of stopzetten van den uit voer van aardappelen, heeft de minister van Landbouw, Nijverheid e.x Handel geantwoord Op de prijken van ric langrijke voedingsmid delen als aardappelen en groenten, welke tevens uilvoerproducten van beteekenis zijn, houdt de minister steeds zijn aandacht gevestigd. De be richten omtrent groote uitvoeren naar het bui tenland, gepaard gaande met sterke prijsstij ging, zoomede de uitvaardiging van het uit voerverbod van aardappelen uit Malta, hebben hem aanleiding gegeven bij beschikking van 2 Meart, toen de onderhavige vraag hem nog niet bereikt hod, de op 9 Juni 1921 verleende dispensatie van het uitvoerverbod van aardap pelen tijdelijk op te heffen, zulks aanvankelijk om meer nauwkeurig te kunnen nagaan, hoe het met de aardappelvoorziening hier te lande ge steld is. Daarbij is gebleken, dat de voorraden be- 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT langrijk geringer zijn dan in normale jaren. Het verbruik van aardappelen is echter kleiner dan in normale jaren. Een deel van het publiek toch is er toe overgegaan om in plaats van aardappelen en groenten ondero artikelen met aanmerkelijk grootere voedingswaarde, zooals meel, brood, rijst, gort, peulvruchten, welke in ruime hoeveelheden en tegen lage prijzen wor den aangeboden, te gebruiken, hetgeen alles zins is toe te juichen. Dat dit inderdaad geschiedt, blijkt daaruit, dat de zand- en veenaardappelen, die veel lager in prijs zijn dan de kleiaardappelen, hier te lan de nagenoeg geen afnemers vinden. .Voorts luiden de berichten omtrent de tè venvachten aanvulling van onze voorroden aanmerkelijk gunstiger dan eenigen tijd gele den. De uitvoer van aardappelen uit Malta is weer vrij gegeven. Ook uit Italië komen reeds belangrijke aanbiedingen, terwijl, zoo noodig, ook uit Polen, Denemarken en Ierland aardap pelen kunnen worden betrokken. In afwachting, of op deze aanvoeren inderdaad zal kunnen worden gerekend, heeft de minister nog geen aanleiding gevonden om den uitvoer van aard appelen weer geheel vrij te geven. Daarentegen heeft hij er geen bezwaar in gezien om de Ne- derlandsche Uitvoer Maatschappij te machtigen voor veen- en zandaardappelen en bepaalde witvleezige kleiaardappelen uitvoervergunnin gen af te geven. Over eenigen tijd stelt hij zich voor nader te overwegen, of er geen aanleiding bestaat den uitvoer weder geheel vrij te geven. Bereden militaire politie? Volgens de Avp. bestaat het voornemen om het detachement van het 3e reg. huzaren, dat te Amsterdam is gedetacheerd (telken jare wordt een eskadron van dat korps voor den tijd van een jaar uldaar geplaatst) naar 's-Gravenhage terug te plaatsen en te Amsterdam te doen ver vangen door een detachement bereden militaire notitie, dat alsdan zal worden opgericht DE KAMERVERKIEZINGEN. De kieskring Haarlem van den Vrijheidsbond heeft op de candidatenlijst voor de verkiezingen de navolgende personen gebracht 1. Mr. H. C. Dresselhuys, Den Haag; 2. K. Czn. de Boer, Assendelft; 3. P. Otto, Bloemen- daal; 4. mevr. W. Wijnaendts FranckenDyse- rinck. Den Haag; 5. mr. J. Gerritzen, Den Haag, 6. prof. mr. dr. A. van Gijn, Den Haag; 7 jhr. J. C. Mollerus, Bloemendanl. De landbouwpartij. Hot „Alg. Ned. Landbouwblad" deelt dc vol gende bijzonderheden mede over de nieuwe Landbouw-partij, die verleden week in Den Hoag is opgericht. Het is de bedoeling dat deze Partij bij de a.s. verkiezing met een eigen lijst in olie 18 kies kringen zol uitkomen, cn dot de eerste candidaot zou zijn de heer E. M. Teenstra, lid der Tweede Kamer, die bij de strubbeling in de Vrijzinnig- Democratische Partij voor die partij heeft be dankt. De stichters der partij zijn voornemens een nieuwe sociaal-economische organisatie over het geheele land te stichten, die zich uitsluitend zal bezighouden met de behartiging der land- cn plattelandsbelangcn in het parlement. Deze organisatie zou in de eerste plaats haar kracht zoeken in 't indienen von z.g. initiatief-voorstel len en niet wachten tot de regeering met het een of onder voorstel komt. Voor het tot het indie nen van zulke voorstellen komt, zou de geheele landbouw, voor zooverre die door de Landbouw- Portij is te bereiken, over de voorstellen worden gehoord. De Regeering en het Poriement zullen dan kunnen weten, wie er achter de voorstellers staan. De Landbouw-partij wil den geheelen boeren stand betrekken in haar arbeid, om aldus te be reiken cf-n opbloei von het platteland en meer belangstelling van den landbouwer voor de agrarische politiek. zijn niot goed voor borst-, asthma- en bronchitis!ijdors. Ook niot voor andere menschen, dio in dezo wecreesteldheid vatbaarder zijn dan anders Eén woord ▼«o 1 -4 regels l.Of met Inbegrip van een i bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbiw dingen en Lsefdadicheids-adveitentiën voor de helft der prffs Voor handel en bedrijf bestaan zeer WoordeeJige bepalingen *o«r het advertecrcn. Eon* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- LOONEN MEUBELMAKERS- EN BEHANGERSBEDRIJF. Donderdag heeft er op verzoek v. de gezegen* organisaties nog ce«\ conferentie plaats gehad tusschcn do werkgevers- en werlcncmors-veiM tegenwoordigers. In deze conferentie is door de orbeidersbestu* ren nog eens uitvoerig betoogd, dat de laatste patroonsvoorstellen, die een loonsverlaging vnni 10 pet. voor de geschoolde en van 15 pet. voort do ongeschoolde arbeiders bete&cnen, niet kun nen worden aanvaard. Zij deelden mede, dot op de congressen van alle drie de bonden (do „Alg.", „Christelijke" cn „R.-K. Bond") was uit* gesproken, dat de Bondsb es turen in hun stro* ven om zonder, conflict tot overeenstemming ta komen, zoover waren gegaan als mogelijk was. Ten slotte hebben do arbeidersbosturen zicN bereid verklaard een loonsverlogihg irx de ge schoolde vakgroepen van 5 cent per uur, dit is von 6 tot ruim 9 pet. en voor de routine-arbei ders vnn 8 cent per uur, dit is von ruim 9 tol bijna 15 pet., te aanvaarden. Nadat over dit voorstel door de werkgevers nog eens in comité-generaal was beraadslaagd, werd door hen medegedeeld, dat hun lantsta voorstellen worden gehandhaafd cn als onhcr* roepelijk moesten worden beschouwd. De con* ferentie is daarop gesloten. De Besturen der drie arbeidersorganisaties ko* men heden bijeen, om over den toestond to be* raadslagen cn te besluiten tof dc maatregelen, die thans genomen dienen te worden. Reeds heb ben de werkgevers in het geheele land de orbci* ders opgezegd en bepaald, dot slechts op do pa- troonsvoorwaarden het werk zal kunnen worden voortgezet. Noor het zich lont aanzien, is thans een con* flict onvermijdelijk geworden. Do mulvcrsaties te Gcndringen. De gewezen burgemeester van Gcndringen, de heer D. Stoot, zal 11 April terecht staan wegens verduistering van gelden der gemeento Gcndringen, t.w. van 15000, welke hij uit do gefneentekas heeft genomen om of te dragen aan het distributiebureau, en 18000 door hem ont vangen van de Brnndstoffencommissic, ten eindo dit geld in dc gemeentekas te storten. Dit af drogen der gelden hcöft evenwel niet plaats ge had. De h«er Stoot vertoeft op het oogenblik in Duitschland. De ramp op het Volkorak. Noar wij vernemen, is voor het vinden van elk der slachtoffers van de romp op het Vol- kerak een premie van honderd gulden uitge loofd. Het eerste werk zal zijn, te trachten een defi nitieve oplossing te krijgen van het pachtvraag- stuk. Daar de helft van de landbouwers pachters zijn een honderd-duizend moet er een re geling komen, die aan de pachters gebruiksze- kerheid van den grond geeft, zoodot zij niet uit hun bestaan kunnen gestooten worden. Bij .de vaststelling van de pachtsom hebbe niet de ver pachter het laatste woord. De z. g. hypotheekbocren, die door de dolen de prijzen in het gedrang komen, zouden door kredieten moeten worden geholpen. DE NIEUWE COURANT. In de algemeene vergadering van aandeelhou ders in de N. V. De Nieuwe Courant, gehou den op 17 Maart, is besloten tot likwidatie dier N. V. op 31 Maart as. Op voorstel van commissarLser. werd het door de aandeelhouders mogelijk geacht tot liquidatie over te gaan, mits een combinatie b eid gevonden werd de uitgave von De Nieuwe Courant rij het alleen als avondblad voort te zetten, omdat in de ruim 21 jaar van haar bestaan gebleken is, dat het blad voorziet in een behoefte, die zich steeds in wijden kring heeft doen gevoelen. Een dergelijke combinatie werd gevonden en een nieuw op te richten maatschappij zal te beginnen met 1 April a.s. De Nieuwe Courant a's avondblad uitgeven. Al datgene, waardoor het blad zich een eigen plaat9 onder de dagbladen heeft verworven, zal bewaard blijven: slechts zal het zoo mogelijk een nog meer Haagsch karakter worden gege ven. dan het tot heden gehad heeft. De voornaamste leden van de redactie en de meeste medewerkers zullen er aan verbonden blijven, o.a. de heeren J. J. Bnma, Frits Lapi- doth, H. A. Lesturgeon, Louis Couturier, mej. Emmy Belinfante. Het blad kan blijven rekenen op de medewerking van mannen als Civis, dr. Byvanck, Eno, Flaneur, de medewerkers voor koloniën, landsverdediging, geestelijke stroo mingen enz. Ook de algemeene politieke richting van De Nieuwe Courant zal geen verandering onder gaan, Goedkoopc eieren. In Westerwolde gelden de kipeieren thans 4 h AVj cent per stuk, terwijl in de Duitsche grensplaatsen 1% mark zegge 1% cent voor een ei betaald wordt. Veen ver huring. Een der weinige groote Veen verhuringen de zer dagen in de gem. Enïmen gehouden, n.1. dio voor de fam. Meyer aldaar, bracht 4680 op, tegen ruim f 18,000, welke dezelfde perceelen in de laatste oorlogsjaren opleverden. UIT DE VEENSTREKEN. Een spoedige stoking te wachten? Daar de veivcr-ers te Valthermond in Drenthe een loonsverlaging van 20 pCt. v/enschten door U voeren en ce arbeiders hiermede onder geen voorwaarde accoord gaan, is een spoedige sta king dier arbeiders niet uitgesloten. V*oet ba 1. De wedstrijden van morgen. Van de leiders in de Westelijke 1ste klas heeft Haarlem het morgen ongetwijfeld het moeilijkst. Zij ontvangt n. I. H. V. V., dat nog j. I. Zondag Ajax een punt wist te ontfutselen. Haerlem kan dus op haar qui vive zijn. Ajax speelt thuis tegen het verzwakte U. V. V. Hel moet al raar loopen wil Ajax dezen wedstrijd jxiet winnen. Feijenoord moet naor Dordrecht, teneinde daar D. F. C. te bekampen. D. F. C. is op eigen ter rein steeds een gevaarlijk tegenstander. Een spannende wedstrijd nxag dus hier tegemoet ge zien worden. Ook Blouw-Wit zal moeten op- possen. Thans komt de Spartaan op bezoek in het Stadion. Deze club met de twee internatio nals zal zich flink weren. Tooh verwachten wij een kleine zege voor Blouw-Wit. H. B. S. speelt thuis tegen R. C. H. De uitslag is hier weinig twijfelachtig, tenzij de Hagenaars den wedstrije te lauw opvatten. V. O. C.V. V. A. wordt te Rotterdam gespeeld. Het zou ons niet verwon deren, wanneer V. V. A. een punt wist te ver overen. In het Zuiden hebben de beide candidatcn voor de eerste plaats het ditmaal niet gemakkelijk. Willem II gaat naar Maastricht en zal in M. V. V. een geducht tegenstander ontmoeten* N. A. C. bindt den strijd aan tegen Velocitos, zoodat ook hier oppassen de boodschap ia. De wedstrijden B. V. V.V. V. V.; Nood Brcdania en Dosko—Wilhelmina vragen geen bijzondere bespreking. In hot Noordpn spelen Be Quick en W. V. V. tegen elkaar. Door dezen wedstrijd te winnen zal Be Quick aan alle onzekerheid omtrent een vreemde kampioen wel een einde maken. Do adspirant voor de tweede klas gaat naar Frisia. Ook thans heeft G. V. V. geen kans om als overwinnaar naar Groningen terug te keeren. Do wedstrijden Achilles—Velocitas; Upright—V.-en* dam en Forward—Alcides zijn van geen invloed meer voor de bezetting der eerste of lnatsto plaats. In het Oosten is de spanning voor de be zetting der laatste plaats zeer jpoot Van vee» belang is dan ook de wedstrijd Vitesse—Hengelo- De Arnhemmers zullen alles in hel -werk stellen om te winnen, hetgeen hun, gezien de reactn bij <k- Henjjelosche club, mogelijk zal gelukken, Theole gaat naar Almelo, ook zij heelt de pun. ten zeer noodig, zoodat een spannende kamp verwacht mag worden. Z. A. C. krijgt Go Ahead op bezoek, hetgeen eene overwinning voor Ue. venter beteekent. De wedstrijd Enschedé—B. Quick wordt voor Enschedé. Te Deventer heen eene ontmoeting plaats tusschen U- D. en Q-nc® Een verdeeling der punten is hier waarschijn. lijk. Voor II A staan slechts twee wedstrijden ojf het programma; n. L TubantaaRigtersbleek ei G. F. C—Heracles IL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1