REGEN w buitenland. "feuilleton. «ramus -rtï" r 'z: „DE EEMLANDER" MAISÖH „L'HIMMDELlf. Het Verloren Tehuis PRIJS DER AD7ERMIER rlfct lot van Duitschland en dat van Rusland VERGROOTBIMGEiM B. MEWEG, Langstraat 39. Tel. 462 Mantels Hoeden Capes Kou gevat? AROU55ROOP 20e Jaargang No. 223 pes post f 1-. per week (met gratis ^exrekermj legen ongelukken) f 0S7*. sfcondrrlflko mniHucit AMERSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 20 Maart 1922 OtRECTCUW-OtTQEVER, j. valkhoff. arnhem1ch "pOORTWM TEt INT 51X ti.- Politiek Overzicht. DE RUSSISCHE ELLENDE. roont de laatste jaren veel overeenkomst den oorlog waren zij wel-is-woar vijanden |fen wanneer Rusland in 't voorjaar van 1918 geen irrede met Duitschland had gesloten, zou het jthans tot do overwinnende mogendheden hebben jbehoord. Maar juist het sluiten van den vrede. Boor de Entente als een snood verraad be schouwd, had tengevolge, dat sovjet-Rusland pvenzeer als Duitschland werd tegengewerkt fioor oorlog en hongerblokkadehet middel van Ben gewapenden aanval mislukte, maar honger- plokkade en economische uitsluiting misten hun Boel niet Toen kwamen de utopische expert frnenten der communistische sovjetregeeringna Bo uithongering door de Entente, maakten de bolsjewistische proefnemingen de ontreddering Volkomen. Thans zijn door vorenstaand© oorza- Scen dertig millioen menschen bezocht door hon ger, besmettelijke ziekten en zedelijke verwil dering. Maar geleidelijkweg werd door de Euro- peesche politiek ingezien, dat het imperatief noodzakelijk was, dat Rusland weer in den kring «der produceerenden werd opgenomen. De Pr. Ztg. maakte dan ook dezer dagen de juriste op merking „Gelijk gebleken is, dot men Duitsch land niet builen de gemeenschoD van volkeren tii sluiten, bleek tevens dezelfde onmogelijk- ^'•id met betrekking tot het groote volk van 't Oosten. Op den keper beschouwd heeft men in <?-■» hoofdsteden van de Ententestaten wel van den b" rinne af aan hieraan niet getwijfeld, maar behalve de principieele vijandschap tegen het bolsjewisme der tegenwoordige Russische machthebbers heeft bovenal ook de door te Parijs en elders wonende Russische emigranten gevoede speculatie de politiek der Entente be paald, dat dit roode regime toch niet lang zal Buren. Men wilde zich de mogeliikheden voor Be toekomst niet benemen. Want men zou moe ien vreezen, dat een volgende Russische regee- ting, hetzij één onder Miljoekof, hetzii onder «en Kerenski, dengene als vijand zou behande len, die met Lenin en Trotzki in goede ver standhouding zou leven. Ook thans nog werkt fclaaTbHikelük deze onjuiste berekening, vooral In Frankrijk, na." Maar don spreken verder het kapitaal en de Industrie een woordje mee, die zich niet graag Ven terrein van actie zien ontglippen. Tusschen Beze beide, voor een deel remmende, voor een Beel voortstuwende, krachten schommelt de po litiek der Entente, en daaruit zouden talrijke aarzelingen kunnen worden verklaard. Een een- Here verstoring van 't evenwicht valt van Rus sische zijde waar te nemen. De sovjetregeering Streeft naar haar erkenning door de groote mo- gendh^en en is stellig hereid offers te bren gen. Om echter niet haar kaarten aan de tegen standers bloot te leggen, brengt de Russische politieke taktiek mede, dat de sovjet- autoriteiten nu en dan een dreigend woord laten hooren en zeggen, dat zij nog best kunnen wach ten. Maar deze tactiek is mede geboden met betrekking tot de eigen aanhangers, van wie er zijn, die de meening huldigen, dat het contact zoeken en in relatie treden met het Westersche kapitalisme, neerkomt op het loten varen der bolsjewistische beginselen. Ter wille van dezen zfjn mede van tijd tot tijd de dreigende woor den, tot de Entente gericht, noodig. „Tegenover Bezen", zegt de Fr. Ztg., „moet men zijn fi guur redden en daarom zegt men tegen hen. dal verdere concessies aan het kapitalisme huiten- gesloten zijn, dat de bolsjewistische staat zijn monopolie voor den buitenlandschen handel niet üit handen zal geven noch Rusland maken tot oen exploitatie-object voor een groot kapitalis tisch syndicaat. Dit laatste denkbeeld is nu ook klaarblijkelijk zeer ernstig het doel der sovjet- ^"♦^riteiten. Zij willen niet op genode of onge- overgeleverd zijn aan een enorm-groote v.isroaneengesloten kapitaalsmacht, maar liever ?net afzonderlijke kapitalistische ondernemingen werken, tegen wie zij opgewassen zijn in hun staatsgezag. Het is de vraag, of de sovjetregee ring dit doel zal kunnen bereiken." Een en ander is een kwestie van uithoudings- Termogen wie het langst zal kunnen wachten het Westersche kapitaal of 't Russische bolsje wisme. De Fr. Ztg. vindt, dat, al hebben beide partijen haast, de kansen er niet goed voor staan voor een staat, welks economisch leven zoo volkomen vernietigd is als dat van Rusland. Bovendien bedreigen honger en epidemieën een vierde deel der bevolking met physieke vernie tiging. Wie zich tegenover dergelijke ontstel lende omstandigheden ziet geplaatst, heeft wer kelijk niet veel tijd te verliezen. Tegenover deze verschrikkingen hebben de sovjetautoriteiten een verbazingwekeknde koel bloedigheid om niet te zeggen onverschillig heid aan den dag gelegd, oordeelt het Duit- sche blad. Niet dat door hen niets is gedaan om den nood te keeren en tc lenigen geens zins zij hebben veel gedaan om voedingsmid delen en geneeskundige hulp naar de bezochte gebieden te zenden, met name hebben zij tal van maatregelen genomen om de kinderen te helpen. Ook hebben zij 't buitenland om hulp verzocht. Maar toen zij in 't najaar het al-Rus sische hulp-comité ontbonden, omdat zij er con tra-revolutionaire bedoelingen achter vermoed den, stelden zij de politieke overwegingen voor op. Deze stap heeft er dan ook stellig niet toe bijgedragen het tempo der buitenlandsche hulp verleening te verhaasten. De oorzaak van de hongercatastrophe was van elementoiren aard droogte, branden en sprinkhanen maakten van het in cultuur gebrachte land een woestenij. Toen voegde zich hier eerst bij de door het tsarisme in 't leven geroepen oorlog, daarna het bolsjewistische régime met zijn terreur en misstanden en tenslotte de interventieoorlogen en de blokkade der Entente. Zoodoende was het onmogelijk de ramp, die door natuurmachten was ontstaan, tot kleiner proporties terug te brengen. Ten overvloede werd door de verant woordelijken niet tijdig hun plicht gedaan. Naar Popoff, van wien wij dezer dagen een brief uit den Oeral weergaven, waarin hij een ontzet tend beeld gaf van de Russische ellende, op merkt; is het geweten der wereld niet wakker geworden. Er werd reeds het vorige jaar ge waarschuwd en wel op een tijd, dat nog altijd hulp mogelijk zou zijn geweest, dot eT iets verschrikkelijks in Rusland voor de deur stond. Maar wat gebeurde Men maak te in Engelsche en Fransche bladen spotlende opmerkingen over Nansen, die een idealist was en zich door de sovjét-menschen in 't ootje had laten nemen. De Volkenbond weigerde po sitieve stapr>en aan te bevelen en de hulp-con ferentie te Brussel eischte onder protest der Italia ansch en Duitsche vertegenwoordigers dot Rusland, voordat men ertoe besloot nieuwe Credieten te verleenen, zijn oude schulden er kennen zou en waarborgen geven voor nieuwe I Vooral één opmerking van de Fr. Ztg. verdient ten zeerste de aandacht„Er is door de krin gen, die honderden millioencn hebben besteed om oorlog te voeren tegen het roode Rusland, niets geschied om oorlog te voeren tegen hon ger er^ epidemieën. Een grootsch georganiseer de hulpverleening zou ook deze ramp meester zijn geworden. Wanneer men zich herinnert, hoe Amerika, om den oorlog tegen Duitschland te voeren, in ongelooflijk korten tijd in staat was dwars door Frankrijk heen een spoorweg ge bouwen, die honderden K.M. lang was, dan kan men zelfs het gebrek oan verkeersmiddelen niet meer als een afdoend motief laten gelden. In het Westen en in het midden van Europa viert in de amusementsinrichtingen een dol zich ver maken hoogtij. Men eet en drinkt daar niet al leen, maar houdt er slemp- en braspartijen In 't Oosten van Europa echter komen millioe- nen menschen als schurftige honden om. Zij voeden zich met afval, zelfs met menschen- vleesch en de boeren, die nog een sprankje le venskracht bezitten, beschikken niet over zoo vee! koren om ook maar 't kleinste stukje grond voor den eerstvolgenden oogst te bebou wen. Het gevolg hiervan zal ziin, dat ook he« komende jaar de dood daar ziin verschrikke lijke oogst zal binnenhalen. Kan dan een mensch met gevoel dejiartverscheurende beschrijvingen van die ellende lezen, zonder tot in 't dieDste van zijn hart te worden geschokt? Kunnen men schen, die weten van dergelijke ^afschuwelijke dingen, ook maar een oogenblikje..rust vinden, zonder te hebben gedaan, wat zii kunnen om te helpen en tegen te houden Waarlijk veel ellendigs is al gebeurd, maar veel kan ook nu nog worden afgewend." naar ieder portret worden nog steeds vervaardigd door Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De houding van Rusland. Riga, I 8 M a a r t. (B. T. A.). Estland, Po len, Finland en Letland hebben een uitnoodiging van de sovjet-regccring ontvangen om zich naar Moskou te begeven met het oog op de confe rentie van Genua. Een protest van Tsjitsjerin. B e r 1 ij n, 1 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Russische minister van buitenlandsche zaken Tsjitsjerin klaagt in een brief oan Poincaré over de poging van vele mogendheden om reeds door besluiten vóór de conferentie von Genua de ge delegeerden voor voldongen feiten te stellen. Hij cischt, dat alle regeeringen te Genua op ge lijken voet zullen worden behandeld. Hij voeg: er ook nog bij, dat hij kennis draagt van ue vorming van een contra-revolutionair leger i.i Frankrijk. De Engelsche pers over hot besluit van Poincaré. De Observer geelt zijn verwondering te ken nen over *de reden, opgegeven voor het besluit van Poincaré om zelf de conferentie te Genua niet bij te wonen. De opgegeven reden is, dot president Millerand zich op dat tijdstip in Noord-Afrika zal bevinden. De Observer merkt op, dat, daar 10 A.pril was vastgesteld juist op grond, dot Millerand zich de voorafgaande week in Algiers zou bevinden, hetgeen oorspronkelijk was verlangd door Lloyd George, het besluit niet begrijpelijk gemaakt wordt door de daar voor opgegeven reden. 4* LANGESTRAAT AMTRSFMST Parijs, 19 Maart. (B. T A.). De finan- cieelo deskundigen zijn naar Londen vertrok ken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 18 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Daily Telegraph heeft de Britsche regeering in den raad der gezanten zich totnog toe niet aangesloten bij de voorstellen van Frankrijk en Itoüë om de militaire controle tot 192d, als de Britsche troepen uit Keulen zullen worden teruggetrokken, te doen voortduren. De Britsche regeering heeft bovendien nog de voor waarde gesteld, dat Duitschland het onderhoud er van niet zou betalen en dat de militaire sancties in de steden aan den Ruhr terstond moeten worden opgeheven. Tegenover de beweringen van Maginot, den Franschen minister van orlog in de Fransche Korrer, merkt de draadlooze dienst te Berlijn officieus op Elk eerlijk waarnemer weet, dat in Duitsch land de afkeer van den oorlog zóó algemeen is, dat het land een toonbeeld van de meest volko men moreele ontwapening is. Als tegen deze stemming misschien hier en daar verzet valt waar te nemen, dan komt dat door de voortdurende Verwaarloos» Uwe verkoudheid niet, influenza griep, bronchitis, asthma kunnen d» gevoleen zijn.VerzorgtU onmiddellijk mot de antiseptische ^erneSeringer^en kwellingen van het Duitsche volk, waarvoor niet in de laatste plaats de ge allieerde contrólc-commissies mede-verantwoor delijk zijn. Inzonderheid worde gewezen op de omstandigheid, dat sedert 1 Oct. 1921 slechts acht onbeteekende wapen-vondsten zijn gedaan en dat ook de vondst in de Rockstroh-fabriek zonder militaire beteekenis was. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 1 8 M a a r t. (N. T. A. Draadloos), Volgens een bericht uit Parijs is de Commissie van Herstel reeds tot overeenstemming geko men omtrent het beginsel van een moratorium voor Duitschland. Intusschen willen de Engel- schcn en de Italianen de betalingen van Duitschland voor 1922 zien vastgesteld op 500 millioen goudmnrken, terwijl de Franschen en Belgen 750 millioen eischen. Waarschijnlijk zal men het eens worden over een gemiddeld cijfer van ongeveer 600 millioen. Een Duitsch-Fransch verdrag. B e r I ij n, 18 Maart (W. B.). Fransche bin den hebben gemeld, dat een overeenkomst be treffende de gedeelfelijke wijziging van het ver drag van Wiesboden, op grond van de met den heer Bemelmans besproken beginselen, tus schen Duitschland en Frankrijk zou zijn geslo ten. Dit bericht is niet juist. Er zijn besprekin gen gehouden cn er is dooma een ontwerp op gesteld. Uitdrukkelijk is echter de toestemming van het Duitsche kabinet voorbehouden, dat nog geen beslissing in dezen heeft genomen. Een socialisotioplan van Stinnes verwerkelijkt. B e r 1 ij n, 18 Maart. (N. T. A. Draadloos). Het door Stinnes opgerichte Rheinisch-West- fnlische Elcktrizitëtswerk verhoogt zijn kapitaal von M 150 millioeri tot M 550 millioen. De nieuwe onndeelen worden nan de arbeiders der ondernemingen aangeboden, waardoor het so- cialisatieplan van Stinnes voor de eerste maal tot praclische uitvoering komt. OPPER-SItEZTE. Genève, 18 Maart. (B. T. A.). Officieel communiqué van den Volkenbond De gevol machtigden op de Duitsch-Poolsche conferentie hebben door een directe overeenstemming de punten geregeld, die nog hangend waren in zake de vakvereenigingen. Dit deel van het ver drag kan thans als definitief vastgesteld worden beschouwd. Engeland cn België. Brussel, 18 Maart (B. T. A.). In offici eel© kringen spreekt men het bericht van e%n Nederlandsch blad tegen, volgens hetwelk de gedelegeerden der Belgische regeering te Can nes besprekingen zouden hebben gevoerd met Lloyd George, met het doel om tusschen Enge land en België een economische overeenkomst te sluiten De opvolger van Combon. P a r ij s, 19 Maart (B. T. A.). De Enrrnn- sigeant meent te weten, dat de opvolger van Cambon als voorzifter van den raad van ge zanten terstond zal worden benoemd en dot de keuze der regeering is gevallen op Paléologue. HET NABIJE OOSTEN. P a r ij s, 19 Maart. (B. T. A.). Izzet pasja, de Turksche minister van buitenlandsche zaken en de Turksche missie kwamen hier heden uit Londen aan. Socialistisch ^ongres te Parijs. P a r ij s, I 9 M a a r t. (B. T. A.). Op het socia listisch congres kwamen de buitenlandsche af gevaardigden der 2e Internationale aan 't woord. De afgevaardigden der sociaal-democra tische federatie van Groot-Brittannië verklaar de, dat de Duitsche sociaal-democraten pogin gen deden om de hegenomie te venverven over alle andere socialistische partijen. De afgevaar digde der Unie van soc. rcvol. van Rus land brandmerkte het bolsjewisme, dot hij den doodgraver noemt von het socialisme. De af gevaardigde van Georgië schildert het treurige lot van zijn lond onder het juk der bolsjewis ten er. leest vervolgens een brief voor van den voorzitter von de Russische constituante, waarin hij moreele hulp inroept der Westersche de mocraten om Rusland weer op te heffen uit de ineenstorting, waaronder de heele wereld moet lijden. No onderzoek van verschillende kwesties, v*n 1 —4 regelt f LOS met inbegrip v*n tem bewijsnummer, elke regd meer t 0.25. dienstaanbi» dingen en Lietdadigheids-adrextentiën voor de helft tier prQs. Voor bande) en bedrijf bestaan zeer voordeel ige bepalingen *oor bet advcrtecxcn. Cent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- die op do agenda stonden, werd het congfei gesloten. DE BEPERKTE WERKTIJD IN DB FRANSCHE MUNEN. Pa r ij s, 1 9 M a a r t (B. T. A.). Het centraio comité van Fransche mijneigenaren zond dep minister van Arbeid en openbare werken een schrijven om te wijzen op do nodoelige gcvoli gen der beperking van den werktijd in de mij nen. GROOTE BRAND TE ST. NAZAIRE. - St. Nazairo, 18 Maart. (B. T. A.). Door een brand zijn do lovensmiddelcnmagazijncn vernietigd. Er gingen 17,00 ton groan verloren. DE ENGELSCHE POLITIEKE TOESTAND. D.d. 19 Maurt meldt dc draadlooze Engelsche dienst De politieke toestond hier blijft nog cenigs- zins duister, zoolang niet Lloyd George, die nog steeds rust neemt in Noord-Woles, een gezag hebbende verklaring heeft afgelegd. De berichten, dat* een verandering der regeering aanstaande zou zijn, moeten onder voorbehoud aanvaard worden. In elk geval zal de binncnlandsche poli tieke toestand waarschijnlijk geen invloed uit oefenen op belangrijko kwesties der regeerings* politiek en volgens de Observer heerscht do meening onder do deskundigen, die bezig zijn met do voorbereidingen voor de conferentie to Genua, dot dit werk zoover is gevorderd, dat het thans nauwelijks mogelijk zal zijn dc conferentie to verhinderen of uit te stellen, onvorschillig welken loop de politieke gebeurtenissen mogen nemen. Het resultaat der tuschentijdschc ver kiezing in Inverness wordt geacht eenige aan wijzing te verschaffen van de openbare mccnlng aangaande den politieken toestand. Inverness is volgons traditie een bolwerk der liberalen en do strijd ging regelrecht tusschen vertegenwoor digers van het onafhankelijke liberalisme en het coalitie-libernlisme. De oonhongcr vnn de coa litie won met een kleine meerderheid. Tusschcntijdsche verkiezing in Engeland. Londen, 18 Maart. (R.). Bij een oanvul- lingsverkiezing voor het Lagerhuis in het dis trict Inverness verkreeg Macdonold (Coalitie- liberaal) 8340 stemmen, Livingstone (onafhan kelijk liberaal) 8024 stemmen, zoodnt Macdo- nald gekozen is. De meerderheid van stemmen der coalitie is sterk gedaald. Het Engclscho spoorwegwezen. Londen, 18 Maart. (N.T.A. Draadloos.) In zake de eerste groote fusie van spoorwe gen, waarin is voorzien door de spoorwegwet van verleden jaar, is een regeling tot stand gekomen. De maatschappijen, die hierbij be trokken zijn, zijn dc Lpnden and Northwestern Railway en de Midland Railway. Zij zullen in Januari as. worden samengesmolten tot een nieuwe maatschappij. Men stelt hier groot be lang in het nieuwe plan. Vóór den oorlog be stond er tusschen de beide maatschappijen een scherpe rivaliteit» Het nieuwe stelsel is geba seerd op de lessen van den oorlog, toen allo spoorwegen onder een éénhoofdige contrólo werden gebracht. Sir Eric Geddes was de vader der spoorwegwet, die beoogt nuttelooze con currentie te vermijden. De Manchester Guar dian zegt Het experiment van groepeering en fusio neering, woartoe het parlement verleden jaar door deze wet den stoot gof, is in de moderne geschiedenis het grootste in zijn soort, maar ex schijnt reden te zijn om oan te nemen, dat dfl proefneming succes zal hebben. HET IERSCHE PROBLEEM. Een rede van minister ChurchiD. Londen, 18Maart. (N. T. A. Draadloos.) Minister Winston Churohill, die belast is met de verdediging van het wetsontwerp ter be krachtiging van het Iersche verdrag, heeft gis teravond aangezeten aan een diner ter gelegen heid van St. Patrick's day, gegeven in de Ier sche Club te Londen cn in een rede geantwoord op den nieuwsten toast in de geschiedenis der club, n.l. op „den koning van den Ierschen Vrij* staat". Hij gaf als zijn gevoelen te kennen, dat de toekomst van den Ierschen vrijstaat ge* woarborgd is. De toekomstige betrekkingen tus schen de beide landen, voegde hij er aan toa, zijn gevestigd op „onwrikbare fundamenten t Een ieder kent slechts een leven, dat van jlch zelf. STRINDBERG. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. B3 „Er valt niet veel te vertellenof liever er Is zooveel, dat ik niet zou kunnen beginnen, [Twee Zusters wonen er en wijden zich aan den tlgeheelen dienst voor het volk. Zij zijn op alle iren van den dag uit. Ik heb ze ontmoet te Jniddernacht en bij het eerste hanengekraai en zij sluiten nooit haar deur, maar laten op Ieder uur allen toe, die haar noodig hebben. En ofschoon het een ruwe buurt is, leven zij, Frij van gevaar of beleediging, omdat men ze jertrouwi en liefheeft." „En toch, terwijl u dit alles weet, zoudt u koud water op mijn ijver willen storten I Daarvoor zou fle gaarne zorg willen dragen een post in «en achterbuurt. Maar zij zouden er nooit in toestemmen. Ik zal onder nauwkeurig toezicht fcan oom Henry moeten werken." „En dat is maar goed ook." „Het spijt mij wel, dat u nu jurist van St Pan- «ras weggaat," zeide Joy nadenkend. „Wie Ureet? Wij zouden elkaar dan misschien ont- *uoet hebben aan de ziekbedden, en dan zou ik hebben kunnen bewijzen, dat ik geen mug of vlinder been „Heb ik die veronderstelling geuit Ik geloof het niet," zeide Ferguson bedaard. „Maar ik denk niet, dat het waarschijnlijk is, dat ik mijn tegenwoordig beroep vaanvel zal zeggen." „O, maar tante Mary heeft mijn moeder ver leden Zondag verteld, dat alles al bepaald was, dat u naar Harley Street zoudt gaan en dat het huis al gekocht was." „Dat was wat voorbarig. Naomi en ik hebben ondertusschen besloten in Oakley Square te blijven." Joy keek verwonderd. Zij was in de zitkamer geweest van het Upleys Heerenhuis toen me vrouw Speed uitgeweid had over de toekomst van het verloofde paar en er was niets onbe paalds of vaags geweest in de bijzonderheden. „Ik ben erg blijde. Het zal heerlijk zijn, om Naomi zoo dicht bij de St Bede's Pastorie te hebben en ik ben vreeselijk blij, dat u en zij samen zullen trouwen I Nu zeg mij eens, houdt u niet bijzonder veel van Mr. Heriot? Hij is een groot vriend van u, niet „Ja, maar ik ken zijn vrouw beter." „Vertel mij eens wat van haar. Ec zou haar graag willen kennen. Hij is zoo kalm en groot en sterk, hij doet mij denken aan de schaduw van een rots in een zonnig land net zoo'n soort man, vindt u niet Hij moet als echtge noot erg aardig zijn." Ferguson glimlachte vrij nijdig, terwijl hij naar haar gebabbel luisterde. Wat een kind was zij T Wat een bekoorlijk, heerlijk, beminnelijk kind I Hij had nooit iemand zooals zij ontmoet gedurende zijn dagelijksch werk en hij kon niet van haar weggaan. Haar levendige glim lach, de wilde rozenblos op haar wang, die dar telheid en dat gq^ag, die zoo eigenaardig door één gein engd waren, versmeiden den hartslag 1 en deden de polsen van en man jagen. Jeugd I eeuwige, onnavolgbare jeugd, die hij nooit zelf genoten had en waartnee hij nooit in nauwe aanraking was geweest wierp haar glans op hem. „Misschien deden wij beter nu naar binnen te gaan, of anders zullen zij mogelijk verwonderd zijn. En wanneer gaan jelui trouwen Blijft he4 nog bepaald op Juli „Ik geloof het wel." „Je ziet er in het geheel niet opgewonden uitook Naomi niet. Ik vind dat, over het ge heel genomen, voor n\if een teleurstelling." „Misschien is het, omdat wij nogal een rijp paar zijn,'zeide Ferguson, lichtelijk verlegen door deze vertrouwelijke vragen. „Zou dat het groote verschil maken Eens, niet long geleden was mevrouw Stubbs, de do mineesvrouw met moeder over het huwelijk in gesprek. Moedertje gelooft dat een heel jong huwelijk goed is, moet ik je zeggen zelfs voor mij. Maar ik heb haar onlangs op dat punt doen veranderen van meening. Mevrouw Stubbs denkt, dat de menschen moesten wach ten tot de jaren des onderscheids en merkte op, dat de eenïge beweegreden die zij kon ontdek ken ten gunste van moeders gezichtspunt was, dat als je jong trouwt, je er dan ook af bent, net alsof het de mazelen of een huiduitslag isï Mevrouw Stubbs is een volkomen entstige per soon, erg s+evig zij weegt honderd en twin tig pond. Maar gelooft ge xuet, dat deze soort menschen dikwijls onopzettelijk grappig is Zoudt u het prettig vinden, jong te trouwen, omdat je er dan af bent Vickary Hunt en Heriot, die door den tuin wandelden, hoorden den preitigen klank van Joy's lach en daardoor geleid, voegden srtj zich op de brug bij hen. „Wat is dit I Wat Is dit Is Jov erg luchthar tig Je moet zeer eerbiedig zijn tegen Dt. Fer guson, lieve. Hij is een belangrijke persoonlijk heid, zooals je wol zien zult, als je naar de Pastorie van St. Bede komt," zeide Hunt pla gend. Joy vloog naar hem toe en sloot haar handen om zijn arm. „Dr. Ferguson en ik hebben een hoogst ern stig gesprek gevoerd, oom Henryen ik heb hem een ruikertje als talisman gegeven f Mis schien els hij heel lief is, zal ik hem er nog een sturen voor Primrose Day."' „Dan zal hij het wel niet dragen, juffrouw Joy," zeide Heriot met een lach. „Hij is radika- ler dan de radikalen en zou zelfs geen roos uit Corisande's tuin aannemen." Niemand schonk aandacht aan de toespeling, die op dat oogenblik toch zoo voor de hand lag, maar later kwam zij Heriot weer in de gedach ten „Pc geloof, dat je niet verwacht hebt, mij hier te vinden, Dan zeide hij, Ferguson een oogen blik terzijde nemend. „Neen, oude jongen. Hoe gebeurde het „Ik ben met Ferrers gekomen," antwoordde Heriot, het niet noodig achtend nog iets meer te verklaren. „Morgenochtend moet ik weer weg met den trein van 8.50. En jij JDat is mijn trein ook. maar wij kunnen dien slechts te Cleeve halen. Hoe kom je daarheen?" „Br wandel, natuurlijk." „Maar Naomi zal er mij waarschijnlijk heen rijden. Kunnen we je niet ergens onderweg op pikken Heriot schudde zijn hoofd. „Neen, neen. Het stij verre van mij, de kwade derde te willen zijn I Je zult mij wel aan het station zien. Mooi stuk land hier, niet Dan „Prachtig I Maar misschien heb ik den zin, dat te waardeeren, Verloren. Ik zou liever steen en kolk zien, of om het juister uit te drukken. baksteenen en metselkalk. Een man kan doaf nog opgaan in de menigte. Dit soort ding Hij eindigde den zin door met zijn hand te wui* ven en Heriot keek hem bevreemd nam Weer kwam de vage twijfel omtrent de laatste ge* beurtenis in de loopbaan van zijn vriend boven* „Ik heb gisteravond met Mr. Speed duidelijk gesproken en ik ben bevrijd van Harley Street." „Zoo en hoe luidt het programma nu Zal het huwelijk doorgaan „Ja, natuurlijk," antwoordde Ferguson, maar Heriot verbeeldde zich een lichte verlegenheid in zijn gezicht te zien. „Ik blijf in Oakley Squa* re. Achteraf is het goed genoeg. Menige arme kerel zou blijde zijn, als hij mijn kans had en het is tenminste von mijzelf.' „Een min ding, maar van mijzelf," mompelde Heriot. „Het leven is toch een vreemd ding, Dan* en weinigen van ons zijn eigenlijk uit den smelt* pot." Zij slenterden samen naar het huis terug en de menschen uit het Heerenhuis begonnen af* scheid te nemen. Mevrouw Ferrars was in de zitkomer en lagl bleek en vermoeid, maar kalm gelukkig op eeir sofa. Weliswaar bleef er een klein litteckcn, want zij had gehoopt, dat al haar verwachting gen omtrent haar jongen verwezenlijkt zouden worden zonder één mislukking. Ferguson, die scherpzinnig fijngevoelig was betreffende de bewoners von de Oude Pastorij was verwonderd over haar gedrag jegens Heriot. Het was iets meer don de gastvrijheid van hart en huis, door welke zij beroemd was. Maar Heriot gaf hem geen opheldering en hij sloeg de uitnoodiging van Barclay Speed af, om M komen soupeeren op het Heerenhuis. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1