„DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. v. d. Weg, Langestr. 23 MJISP „l'HIBffHBElir. FEUILLETON. Het Verloren Tehuis IB0NHEMEMISPR1JS PRIJS DER ADVERTEHIlEü Politiek Overzicht Maart doet wat hij wil. COVERCfUWTW Korte on hoe Modellen. TAILOR r.rAD=-. LIJST£W B. MIE WEG, Langestraat 39. Tul. 462 ZO® Jaargang No. 224 per 3 maanden voor Amezs* pa pc* f per weck beet cmth eenekennt legen ongelukken) f CUT1, .froD'lerlijbi nmtnrr» y ojqs. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 21 Maart 192|i DIRECTEUR-UITGEVERt X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE PC3RTWM TEt «NT «IX 1 —4 rcKcb f LOf met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbioa dingen en Liefdadighcidvadvei ten tien voor de beid der pr$& Voor handel en bedrijf bestaan zeeg w>rdeehge bepalingen voor bet advertccrcn. Een® 'reu Lire. bevattende de voorwaarden, wordt op •vinvraag toegezonden. Geen der Europeesche landen vraagt in deze jBag-en zoozeer de aendacht als Rusland, de fetaat, politiek zoowel als maatschappelijk be lrozen en beroerd in de laatste jaren als ge®0 Jnvder. Op dit land zijn van toepassing gewor- Ède verzen uit Jeremia's klaagliederen, vol- welke „de kinderkens eischen brood, er is and die het hwn mededeelt. Die lekkernijen Aten, versmachten nu op de straten, die in 't Karmozijn opgevoed zijn, omhelzen den drek". En, leefde Jeremia in deze tijden, hij zou ook Fan de Russen kunnen zeggen, dat hun „huid kleeft aan hunne beenderen, zij zijn verdord" of dat zij zijn „geworden als een hout"-» Maar West-Europa wil Rusland weer binnen leiden in den kring der naties, niet zoozeer uit barmhartigheid en liefde (dit blijkt wel uit de treuzelende steunverleening) maar omdat het beseft, dat Europa niet weer gezond kan wor den, wanneer Rusland bij voortduring als produ cent blijft uitgeschakeld; hun zelfbehoud dwingt de overige Europeesche staten, die gedachtig gijn aan hei woord „als één lid lijdt, lijden alle andere", zich met de radenrepubliek te ver staan. Uit deze overwegingen is dan ook de nitnoodiging van Rusland om op 10 April zijn gedelegeerden naar de conferentie te Genua te Eenden voortgevloeid- Maar uit alles blijkt hoe langer hoe meer, dat Rusland niet verkiest als een minderwaardig conferentielid te worden be schouwd. Nog maar enkele dagen geleden heeft do Russische minister (volkscommissaris) van buiten 1 an dsohe zaken, Tsjitsjerin, dit nadrukkelijk gestipuleerd en wel in een uitvoe rige telegrafische nota aan Poincaré. In deze nota worden de voorwaarden uiteengezet, waar onder de Russische regeering bereid is naar de conferentie te Genua te gaan en deel te nemen fcan den economischen wederopbouw van Europa. Tsjitsjerin steekt niet onder stoelen en banken, dat de invitatie op zich zelf in Rusland voldoening heeft gewekt: men heeft daarin her bewijs gezien, dat de groote mogendheden van koers gaan veranderen en eindelijk tot het in- 25ich zijn gekomen, dat de politieke en econo mische blokkade, die zij tot dusver over Rusland hadden geproclameerd, niet slechts zonder zin, maar zelfs schadelijk is en dat zonder het her stel der normale relaties noch een duurzame vrede, noch de economische vooruitgang ver zekerd zou kunnen worden. Natuurlijk is de Russische regeering zich volkomen bewust van de principieele verschillen tusschen het politieke en het economische régime van de sovjetrepu bliek en dat der burgerlijke staten van 't Wes ten, maar niettemin acht Tsjitsjerin een samen werking op economisch gebied, die vruchtdra gend is voor beide partijen, zeer wel mogelijk; de Russen zijn echter van gevoelen, dat de con ferentie van Genua, wat haar methodes betref, radicaal moet vcrschi'len van de conferenties^ die aan haor zijn voorafgegaan. Bovenal wen- schen zij niet, dat te Genua onderscheid wordt gemaakt tusschen overwinnaars en overwonne nen, tusschen groote en kleine staten, tusschen een communistische en een burgerlijke regee ring. Veeleer wordt geëischt, dat alle deelne mers op den voet van algeheelo gelijkberech tigdheid worden behandeld. Ven belang is ook, dat in de nota wordt ge protesteerd tegen het voornemen om door het sluiten van voorafgaande overeenkomsten tus schen de afzonderlijke staten den arbeid der conferentie in gevaar te brengen. De Russische regeering wat begrijpelijk is neemt op grond der mededeelingen in de pers aan, dot zoowel de Groote als de Kleine Entente ter conferentie zullen verschijnen, gebonden door een vooraf ten opzichte van Rusland vastge stelde „marschroute". En ook vindt Tsjitsjerin, dat de, in een gTOOt deel der West-Europee- sche pers tegen de sovjetregeering gevoerde j politieke campagne», inzonderheid het verwijt, als zou Rusland een nieuwen oorlog voorbe reiden, nu niet bepaald het hervatten der nor male betrekkingen vergemakkelijkt Tégenover de systematische lastercampagne, aldus wordt in Tsjitsjerin's nota opgemerkt, stelt de Russische regeering het op prijs vast te stellen, dat een der moeilijkste factoren van haar politiek de wensch is in Rusland gunstige voorwaarden te scheppen voor een nieuwe acti viteit van 't particulier initiatief op 't gebied van handel, nijverheid en landbouw. Waaraan deze koersverandering, die een streng-in-de- leerschen bolsjewist feitelijk als een ongehoorde ketterij, lijnrecht ingaande tegen het commir - tisch beginsel, zou behooren voor te ko men, toe te schrijven? Tsjitsjerin zegt, dat tot dezen maatregel kon worden overgegaan uit hoofde van de versterking van het gezag der sovjetregeering en de verzwakking van haar vijanden in binnen- en buitenland. M. a. w. door de Russische koersverandering wordt het recht van 't individu op 't gebied van 't particuliere bezit en 't particuliere bedrijfsleven aanmerke lijk uitgebreid. De nota stelt dan ook, na verschillende wet telijke maatregelen op vorenvermeld terrein te hebben-opgesomd^Vast, dat de belangen en de eigendomsrechten van 't buitenland door de nieuwe wetgeving voldoende zijn beschermd. De inbeslagneming ten gunste van den staat is be perkt tot die gevallen, die bij de wet van alle beschaafde volkeren voorzien zijn met de uit drukkelijke bepaling, dat binnen een maand tijds de waarde van 't in beslag genomen eigendom volledig moet worden vergoed. Bi- zondere verordeningen waarborgen de vrijheid van 't particuliere handelsverkeer in 't binnen land, terwijl het handelsverkeer met het buiten land een monopolie van den staat blijft. Maar klaarblijkelijk om de West-Europeesche kapitalisten in dit opzicht wat hoop te laten, haast de nota zich op te merken, dat ook in dezen door bizondere maatregelen de deelne ming van buitenlandsch kapitaal mogelijk wordt gemaakt. Het decreet, dat het bezit aan effecten in baar geld tot een bepaald bedrag beperkt, is bovendien opgeheven. Een nieuwe verordening garandeert het vrije verkeer zoowel met baar geld als edele metalen. Het nieuwe reglement voor de vorming van naamlooze vennootschap pen, handels- en credietvereenigingen is geheel in overeenstemming gebracht met de desbe treffende wetgeving der Westersche staten. Het vraagstuk van den handel in wissels tenslotte is op grond van de Hoagsche overeenkomst van 23 Juni 1912 geregeld. Ten overvloede is de Russische regeering voornemens in een aantal memoranda de buitenlandsche regeeringen een indruk te geven zoowel van de nieuwe wetge ving van Rusland als van de plannen inzake den economischen wederopbouw vnn 't land. De nota, die beurtelings lokt en dreigt, zooals men ziet, eindigt met de verzekering, dat Rus land in het vaste voornemen naar Genua gaat om mei allo landen samen to werken, die el kander wederzijds de integriteit van him binnen- hmdsch-politieke en economische organisatie garandeeren, zooals dit is uitgesproken in art. 1 van 't memorandum van Cannes. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. De besprekingen der des kundigen. Londen, 20 Maart (N. T. A.) De confe rentie van deskundigen is heden te Londen be gonnen met de verschillende standpunten ten aanzien der voorgestelde economische recon- struotie van Europa te onderzoeken en te trach ten een richtlijn te verkrijgen voor een alge meen© overeenkomst, die zal worden voorge legd aan de conferentie van Genua, wanneer deze op 10 April begint. Aanwezig zijn gedele geerden van Frankrijk, Italië, België en Japan. en April roort zyn staart. Po Abdijsiroop wil U heipon en kan U dadelijk genezen. Het vertrek der Engelscho ge delegeerden. Londen, 20 Maart (N.T.A. Draadloos.) Voorloopig is vastgesteld, dat de Engelsche ge delegeerden in 3 afdeelingen naar Genua zul len vertrekken. De eerste afdeeling vertrekt 4 April uit Londen. TERUGTREKKING DER AMERIKAANSCHE BEZETTINGSTROEPEN. Washington, 20 M'acrt. (R.). Weeks, de minister van oorlog, heeft order gegeven, dot alle Amcrikaonsche troepen ain den Rijn tegen 1 Juli naar de Ver. St. moeten terugkeeren. Weeks heeft gezegd, dat het terugtrekken van de troepen niets den een voortzetting is van de vroeger aangekondigde politiek en niet verband houdt met het geschil nopens de betaling door Duitschland voor de geallieerde troepen in het Rijnland. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 20 Maart. (B. T A.). De commis sie vnn herstel zette heden het onderzoek voort van de betalingen door Duitschland in geld en natura voor 1922 en het ontwerp nopens fi- nancieele hervormingen met de noodige waar borgen. Elk gedelgeerde diende een rapport in, zijn voorstellen behelzend. Het schijnt, dot de cijfers, te Cannes vastgesteld, (720 millioen gouden marken in geld en voor een waarde van 1450 millioen in natura) onder zekere voorwaar den zullen worden- gehandhaafd. De commissie houdt morgenmiddag een nieuwe officieele zit ting, in den loop waarvan m.n denkt tot over- e^nstcmnvng te zullen komen over den omvang der van Duitschland te eiscken waarborgen in ruil voo- het aan dit land toegestane morato rium. 44 LANGESTRMT AMERSFOORT HET HERSTEL VAN NOORD-FRANKRIJK. Keulen, 20 Maart. (W.-B.). De Fransche bouwvakarbeidersdelegatie, die onder leiding van den Franschen socialist Jouhaux een reis door Duitschland maakt ter bestudeering der Duitschc bouwbedrijven ten behoeve van den wederophouw in Noord-Frankrijk heeft zich korten tijd te Keulen opgehouden en daar ver schillende woningen bezichtigd. De- Fransche socialisten zijn over Dusseldorp naar Berlijn ver der gereisd, waar zij een onderhoud zullen heb ben met de Duitsche rijksregeering. De bijeenkomst der drie Internationales. Weenen, 20 Maart (W. B.) Naar de Arbeiterzeitung verneemt zijn de vertegenwoor digers der drie Internationales thans definitief tegen 2 April te Berlijn samengeroepen. Op ver zoek van de tweede Internationale is het aantal vertegenwoordigers van elke internationale op tien gebracht. Huiszoeking bij een communist. B e r 1 ij n2 0 Maart. (W.-B.). Bij de huis zoeking bij een vertrouwensman van de commu nistische partij, zekeren Walther Arends, een mecanicien, die in zeer bescheiden omstandig heden leefde, heeft de politie een kostbare, van alle benoodigdheden ruim voorziene, installatie voor draadlooze telegrafie ontdekt en ook ge heime dienstvoorschriften voor den telegraaf dienst, plannen, teekeningen enz. Ook heeft zij een naamlijst van de voor de communistische betrouwbare leden van het post-, telegraaf- en telefoonpersoneel ontdekt. Arends zelf is ge vlucht, maar Frikwich, een communistisch ge meenteraadslid en partij-secretaris, die bij de zaak betrokken is, is gevangen genomen en zal wegens hoogverraad terechtstaan. OPPER-SILEZIË. Londen, 20 Maart (R.). Reuter ver neemt uit gezaghebbende Poolsche bron, dat de onderhandelingen tusschen Duitschlond en Po len nopens hun respectieve deelcn van Opper- Silezië in den meest vr! ndschoppelijken zin vorderingen maken. Vooral betreffende de rech ten der minderheden heeft men belangrijk© re sultaten bereikt. De Duitschc gemeenten non de Wcichscl. Berlijn, 20 Maart. (W.-B.). Do ontstem ming in het Oostelijk deel van West-Pruisen tegen het besluit der grcnscommis >ie van T5 dezer om do vijf Duitsche gemeenten aan de Weichsel aan Polen toe to wijzen, neemt toe. H^t besluit hiertoe is, naar men van bevoegde zijde meedeelt, reeds in 1920 genomen. De ge- zantenraad heeft 12 Aug. van dat jaar het Duit sche protest ertegen behandeld, waarbij de Engelschen cn Italianen voor het teruggeven der dorpen aan Duitschland waren, maar de Fran schen daar tegen. De grenscommissio der ge allieerden erkende op 5 Juni 1921 het Duitsche standpunt. Niettemin is thans het besluit ge vallen in tegengestelden zin. De rijksregeering wil trachten de overdracht, die op 31 Maart be paald is, ten minste zoolang uit te stellen tot het resultaat der onderhandelingen tusschen de Duitsche en Poolsche deskundigen bekend is. Pogingen van Duitschland om door rcchtstreek- sche onderhandelingen tot een vergelijk te ko men, heeft Polen steeds systematisch van dc hand gewezen. Hot proces-Jennnes. Brussel, 20 Maart. (V. D.). Heden is te Mons (Brrn-en) het proces legen Jeannes be gonnen, die beschuldigd wordt mis Cnvell te hebben verraden. De zitting werd gewijd aan het voorlezen der acte van beschuldiging, waarbij de beklaagde een uitdagend© houding aannam. Het proces zal waarschijnlijk tot 8 April duren; 150 getuigen moeten gehoord worden. Uitvoerverbod van kapitalen. P a r ij s 2 0 Maart. (B. T. A.) De minister van financiën Lastcyrie heeft een wetsontwerp ingediend, waarbij het tegenwoordig© stelsel be treffende het verbod van den uitvoer van kapi talen blijft gehandhaafd tot 31 December, met uitzondering van twee gevallen, n.l. voor arbi trage-operaties en wanneer de minister bij re- geeringsbesluit de toepassing der wet op het verbod opheft. Nieuwe landingsplaats te Tilbury. Londen, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos). Heden werd het plan b treffende den bouw van een kade en een nieuwe drijvende iindings- plaats te Tilbury, met het doel de ontscheping van passagiers te vergemakkelijken, door de commissie van het Lagerhui: behandeld. Op het oogenblik bezit Tilbury slechts een kleine lan dingsplaats en worden de passagiers met boo ten gebracht naar de schepen, die midden in de rivier liggen. De voorgestelde nieuwe landings steiger zal 2000 voet long zijn en biedt ligplaats voor drie schepen tegelijk. De kosten voor de uitvoering van het plan worden geschct op 10 T "l'^n rond. HET CONFT ICT ÏN DE ENGELSCHB MACHTNENIJVERHEÏD. Londen, 20 Maart. (R.). Bij het heden in het Lagerhuis gehouden debat over de uit sluiting in de machinenijverheid drong de La- hour-partij aan op de benoeming van een hof van onderzoek naar de omstandigheden van het geschil. Clynes zeide, dot de kwestie van het overwerk den voornaamsten ondergrond vormde van het geschil en verklaarde, dat de uitsluiting een verbijsterende daad van agres sie was van de zijde der werkgevers. Kwesties van beheer en de rechten der arbeiders waren volgens hem onafscheidelijk en konden niet af zonderlijk worden beschouwd. Sir Allen Smith verklaarde namens de werk gevers, dat het geschil er niet een was inzake overwerk, maar een van bemoeiing met het beheer, hetgeen de werkgevers niet wilden ge» doogen. Als de arbeiders bereid waren in prin cipe het recht der werkgevers te erkennen in de fabrieken de directie te voeren, dan zouden de werkgevers bereid zijn te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. De minister van arbeid Macnamara zeide, dat de regeering geen onderzoek kon instellen, terwijl het referendum der verschillendo voli' bonden, bij het geschil betrokken, gaande wa® Dit referendum zou einde der week zijn ofgo4 loopen cn hij deed een ernstig beroep op beid®1 partijen om, ongeacht den uitslag van dit refc*t rendum, te zien of zij niet tot elkaar konden k men om het geschil bij te loggen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos)^ Collins cn Griffith, de leiders van do voorlook pigo regeering van den lerschcn vrijstaat, hebbe® heden overleg gepleegd omtrent do mnutrege* len, die de toestand von spanning in de graaf^ schappen, welke non Ulster grenzen, vereischttf Deze spanning is nog toegenomen door two* invallen nan het eind van de vorige week vn® de weerspannige Ierschc repuhlikcinsche troeé pen in het Noordelijke gebied. Zij deden onveré wochte overvallen op de politic-kazerne te Pomé meroy en Moghero, overweldigden do schild^ wachten en namen olie geweren, munitie cn uiw rustingstukken weg, waarna zij nonr de berge® vluchtten. Bij de vervolging is een buitengewoon^ politieagent van do kazerne te Mnghera dood* geschoten. De buitengewone politie te Ulstcf zoekt de bergen of naar de aanvallers cn beé wookt streng de grens. Als voorbehoedmiddel heeft zij verscheidene belangrijke bruggen in dé lucht laten vliegen en de wegen van loopgrav ven voorzien cn met boomen versperd. Londen, 20 Maart (R.). In do grensdis*, tricten van Ulster heerscht nog gisting. To Mag* hero (graafschap Londonderry) omsingelde® tweehonderd man de stad, sneden den toevoer," van licht of, overvielen elf politieagenten en bon* den zc vast. Bij de vervolging, waartoe daarna' werd overgegaan, werd een der politieagenten! van Ulster gedood. Jmir. JWWM— VOOR PI.VTEN K!* FOTO'S. niSI'fk* prijzen. Dc JoarbcuTS te Praag. Praag, 20 Maart. (T. S. P. B.). Do jaar* beurs werd Zaterdag gesloten. De economisch® crisis en de stijging der kroon waren oorzaak* dat de zaken minder belangrijk waren don op de vorige jaarbeurs. Belangrijke zaken kwamen echter tot stond in electro-technische machi- nes, glaswerk en vooral textiel-gocdercn. Opening der Weenscho messe. Weenen, 20 Moort. (W. B.). Heden* morgen heeft de bondspresident, dr. Htinisch, de tweede Weensche internationale Messe ge opend in tegenwoordigheid van bijna olie leden van het corps diplomatique, onder wie zich ook do Duitsche gezant, dr. Pleiffer, leden van do Oostenrijksche regeering, van de butienlandsch® handelskamers te Weenen olsmede. de vertegen woordigers der buitenlandsche Messebureuux bevonden. Poolsche vrijgezellenbelasting. Warschau, 20 Maart. (W. B.) De be- grootingscommLssio heeft een wetsontwerp goedgekeurd, volgens hetwelk de ongetrouwde mannen en vrouwen een toeslag op hun bolos* ting zullen moeten betalen. DE BESTRIJDING DER EPIDEMIEËN. Warschau, 19 Maart (P. T. A.) Van d« 26 staten, die aan de conferentie voor de bo* strijding der epidemieën deelnemen, hebben 18, waaronder Japan, reeds de namen der gedele geerden medegedeeld. De delegatie van de® Volkenbond staat onder leiding Van prof* Nitobe. Lcnin. Berlqn, 20 Maart. (W. B.). Geheimraad dr. Klemperer, directeur der afdeeilng voor in wendige ziekten in het ziekenhuis in Moabil, is naar Moskou geroepen voor een consult ten be* hoeve van Lenin. DE NOOD IN RUSLAND. Berlijn, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos^ Uit Moskou wordt gemeld, dat de hongersnood in Zuid-Rusland toeneemt. In de Tsoritsin- enl Wolga-districten lijdt de geheele bevolking hon* ger. In de Krim zouden, met de kinderen, 500,000 personen van de Tartaarsche bevolking^ zijnde 20 pet, honger lijden. «-= Liefde ziet scherp, haat ziet scherper, laloezie ziet het scherpst, want ze is gelijk aan liefde plus haat. Uit hot Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 54 rJk moet morgenochtend vroeg weggaan, Mr. Speed, zeide hij botweg. „Als ik mijn plicht *ou doen, moest Ik eigenlijk vanavond weg gaan." „Mijn schoonzuster houdt er niet van, dat wij ï>p Zondag reizen, zeide Speed, met een be» teekeiusvollen blik naar de sofa. „Hoor je het, ï'Ucy, je houdt een bezig man den geheelen jnvond gevangen, omdat je niet van het reizen pp Zondag houdt." „Ik heb Mr. Heriot gevraagd, of het beslist noodzakelijk was, Tom en hij kon naar waar heid niet zeggen, dat het zoo was," antwoordde «ij glimlachend. Op dat oogenblik ving Heriot een vreemde Uitdrukking op in Ferguson's oogen, terwijl deze pfscheid nam van Joy. Hij ontstelde er zoodanig ^an en hij voelde zich daardoor zoo weinig op *ijn gemak, dat zijn aandacht afgeleid werd Fan den groep voor de sofa. Hij verbeeldde zich, Hat hij onverwacht den sleutel had gevonden •oor Ferguson's verandering van front in zoo verre het de Speeds betrof. De vrees, dat-er weer een treurspel in den maak was, verduister de zijn geest voor de rest van den avond. Mevrouw Ferrars ging dadelijk weer naar bo ven, nadat het bezoek uit het Heerenhuis haar verlaten had en nadat zij gemakkelijk in haar bed lag, kwam Geoffrey bij haar zitten. Er was nu iets anders in hun wederzijdsche verhouding gekomen, iets diepers en vor- schends. „Moeder, ik wenschte met u over Anna te spreken," zeide de knaap, terwijl hij met zijn ellebogen op zijn knieën leunde en haar vlak in het zachte, bezorgde gelaat keek. „Je moet Anna vooreerst buiten spel laten, Geoffrey," antwoordde zij, volkomen helder. „Mag ik haar niet op vriendschappelijke wij ze schrijven, oo dezelfde manier als ik al dien tijd gedaan heb „Neen, dat mag je niet, mijn zoon.'" „Maar zal zij niet, zal zij dan niet verwonderd zijn „Niet zoo verwonderd, als je je misschien ver beeldt. Anna weet reeds gedurende eenigen tijd, dat je niet dezelfde bent geweest." „Heeft zij iets tegen u gezegd, moeder „Neen, maar haar vader heeft met mij ge sproken. Hij dacht er zeer verstandig over, of schoon hij er zich natuurlijk ook bedroefd over maakte, daar hij Anna zoozeer' liefheeft" „Maar kan ik niets doen moeder?" vroeg Geoffrey wanhopig. „Voorloopig niets. Je hebt er het recht niet toe, Geoffrey. Dat moet je begrijpen. Waar je je moet indenken is, dat je Anna verloren hebt zoo niet geheet dan toch voor een tijd min stens." "En ik zal dan nooit het recht hebben met Laar te praten, zooals ik gewewl geweest ben Mevrouw Ferrars leunde wat vooruit en haar oogen werden helder en peinzend. „Geoffrey, datgene wat gebeurd Is, heeft je ongeschikt gemaakt, tenminste gedurende een tijd, voor Anna's rein gezelschap. Je zult je het recht daartoe moeten herwinnen. God heeft je vergiffenis geschonken en ik twijfel niet, of An,- na zal dat ook doen." „O, maar moeder, het is toch zeker niet noo- dig, het haar te vertellen De oogen der moeder verkondigden duidelijk hoe groot die moeilijkheid voor haar was. „Wij moeten ook dat voorloopig nalaten. Een vrouw vergeeft veel^maar er zijn misschien sommige dingen, die zij liever niet weet. Wij moeten iets aan den tijd overlaten." „Aan den tijdherhaalde hij, op driftigen toon, de jeugd eigen. „Maar wat u niet begrijpt, moeder, is dat ik nooit opgehouden heb, wan hopig veel van Anna te houden, met alles wat goed in mij is." Haar oogen gloeiden een weinig bij deze ver zekering. „Mijn zoon, ik geloof heten om die reden moet je voelen, dat je leven eerst gerei nigd moet worden, voor je tot haar kan terug- keeren, met woorden van liefde op je lippen." „En mag ik haar in dien tusschentijd niet zien „Ik geloof het niet. Het zal gemakkelijker zijn, als je hier niet behoeft te komen. ïk zal Anna voor je opzoeken, Geoffrey. Geloof je niet, dat je het aan mij kunt overlaten „Zeker, natuurlijk," zeide hij bedaarder, maar zijn jonge oogen waren nog opstandig. „Maar Anna heeft toch het recht te weten, dat ik nooit van idee veranderd ben en nooit veranderen zal. Mag ik haar dat niet schrijven „Neen, nu niet. Ik moet haar spreken. Ik zal trachten haar morgen misschien te bezoeken en je dan dadelijk schrijven. Ik ben nu erg ver moeid mijn jongen en moet je goedennacht zeg gen. Wil je Mr. Heriot nog een paar minuten bij mij boven sturen Omdat ik hem morgen niet spreken zal, daar hij vroeg weggaat." Een paar minuten later stond Heriot bij haar bed. „Ik ga slapen, Mr. Heriot, en ik wilde u nog eens danken en u vragen een oogje op mijn zoon te houden, in Londen. De grootheid van hetgeen u gedaan hebt, zult u wel nooit ken nen. God heeft u voor mij en mijn jongen ge zonden, in het oogenblik van nood, daaraan twiifel ik niet." „Zeg toch niet zooveel mevrouw," zeide Heriot norsch. „Ik zal den jongen in 't oog houden zooals u mij vraagt, ofschoon ik zelf niets anders dan een gebroken riet ben.' „Zijn wij allen dan iets anders?" vroeg zij met een zonnirren blik, die hem aan Joy deed denken. „Wij denken anders over u, dat is alles, en ik zal God nu altijd danken voor uw vriend schap. Als wij naar de Pastorie van St Bede gaan, hoop ik, dat wij u dikwijls zullen zien, daar uw tehuis er niet ver vandaan is, als ik goed begrepen heb." Hierop gaf Heriot geen antwoord. Hij had getracht mevrouw Ferrars den naam van Jea- nie te noemen, maar hij was er niet toe in staot geweest, dien over zijn lippen te brengen. Hij had om diezelfde reden Hunt gemeden, want hij gevoelde, dat er althans voor het oogenblik niets meer te zeggen viel. Dat komt in het leven meer voor dan wij denken. Wij geraken aan het eind van onze woorden en ons handelen en er blijft ons niets anders over dan te wachten. Dat is nooit een gemakkelijk gedeelte van het programma, maar het gevolg ervan is dikwijls groot en zeldzaam. Langzame oogsten zijn nog niet altijd slechts. Het koren, dat door onna tuurlijke warmte spoedig opschiet, is schpeal,! zoowel in hoedanigheid als in hoeveelheid. Lucy Ferrars was zich bewust van de plotse* linge verkoeling in Heriot's voorkomen. Zij kreeg het gevoel van voor een gesloten deufl te staan. Maar dat schrikte haar niet af. Zij was ziclj wel bewust, dat sterkte alleen door strijd ver* kregen wordten dat iemand zooals hij nieé zijn tegenwoordig standpunt zou innemen, zon* der gestreden te hebben. Zij wilde niet vragen maar zij liet den wam men, vriendelijken stroom hnrer vrouwelijk® genegenheid en van haar medegevoel naar hei® toevloeien. „Be kan zien, dat u ook in de schaduw ge® weest bent. Ik ben er zeker van, dat u die scha^ duwen niet zelf veroorzaakt hebt, mijn vrien<f en God zal ze wel doen verdwijnen. Ondertus^ schen werkt u zelf tot dat doel mee door z® uit andere levens te helpen verdwijnen. D® beste wijze om zijn last te verlichten is, en doé heb ik steeds ondervonden, vlug weer een op laden op den onderen schouder, dan zijn dé vrachten even zwaar, de eene drukt nifi* com draaglijker dan de andere." Heriot glimlachte om de vergelijking. „U hebt het begrepen, mevrouw FerraiS^ Maar Geoffrey zal er op den duur niet slechte» door geworden zijn- Iedere man moet zijn strij<f". strijden met de machten der duisternis." Plotseling boog zij zich wat voorowr «Hj wenkte hem, dichterbij te komem" (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1