CELEGE11FIDS BESCHENKEN UPS' SAFE-INRICHTING IBOHEMEIISPBIJS PRHS DE» ADVE3TEHÏi^ DE EEMLANDER" ABDIJSIROOP. MllSfH „L'HR0H 0E LLE". FOTO&RTIKEL WM EIE [TUK! I1S STEEDS li SEIS COEDEIEI Het Verloren Tehnis v BUITENLAND. Politiek Overzicht- Deposito-Rente: Stop dien hoest! WILLEM GROENHUIZEN FEUILLETON. 20e Jaargang No. 229 Wr port f per week (met <rratij eenekering E ongelukken) CUT4. ehonHerlgkr nummers AMERSFOORTSCH Woensdag 2a Maart 1022 t» DTRECTEUR-tlTTGEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAJ. rri int 613- 1 —4 regels f l.Of met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstoanbiea dingen en Lictdadigheids-adveitentiën voor de helft der prft* Voor handel en bedrid bestaan zeer noordeelige bepalingen voor hel adverteeren. Ecnn circulaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Het zal niet lang- meer duren, of te Genua yerschijnen de economen der Europeesche sta len om van gedachten te wisselen over het her- fetel van 't bedrijfsleven deT wereld; terwijl de fcxmferentie zelf op 10 April a-s. is bepasH had gisteren de eerste bijeenkomst te Londen plaats pan deskundigen, die begonnen zijn met een jtmderzoek van de economische reconstructie fcrm Europa; het ligt in de bedoeling der ver gaderende heeren een richtlijn te verkrijgen voor feen algemeene overeenkomst, die dan aan de jfconferentie te Genua zal worden voorgelegd. T Eerst heeft de oorlog ontzettende waarden Vernietigd en het economisch leven geschokt, jttaarna heeft de vredelooze vrede de ontredde ring volmaakt; aan het tractaat van Versailles prordt dan ook niet alleen door de Duitschers verweten de financieele en economische desor ganisatie voor een goed deel op zijn geweten te Rebben, met gelijkluidende beschuldigingen ko men neutralen en verstandige onderdanen uit iie landen van Duitschland's vroegere vijanden ivoor den dag: drie namen in dit verband komen Hadelijk in de gedochte: Cassel, Keynes, NittL (Telkens meer stemmen gaan dan ook op, die (aandringen op herziening van 't verdrag van (Versailles, dat als een rem wordt beschouwd /voor een gezonde economische ontwikkeling van SSuropa; maarjuist ten aanzien van de con ferentie van Genua, waar de kwestie der recon structie ter sprake zal komen, heeft Frankrijk gedongen, dat niet in 't minst zal worden ge tornd aan de vredesverdragen! Het behoeft dan look niet te verwonderen, dat velen, wanneer frankrijk in deze zijn starre houding volhardt, Van de conferentie niet al te veel resultaten verwachten. De Deutsche Allg. Ztg. merkte dezer dagen Öan ook op, dat de oude rustige orde niet zal (Weêrkeeren, voordat het verdrag van Versail les Is opgedoekt; het blad noemde dit een [kwestie, waarbij heel de wereld belang heeft, femdat de financieele en economische orde niet slechts in Europa is verstoord, maar ook in felle andere landen buiten Europa. En dat een arm Europa veel minder grondstoffen, voedings middelen en waren kan „opnemen", is eens dui delijk uiteengezet door Mc. Kenna, die zeide: Wanneer Rusland minder thee in China of ïndië kocpen kan, zal Engeland's markt voor katoen- waren in dezegebieden kleiner worden. Zoo- do end© zullen de Ver. St. minder ruwe katoen aan Engeland kunnen verkoopen'en zullen ook tenslotte de scheepvaart, de banken en verzeke ringen minder verdienen. M. a. w.: de handel van een land houdt ver band met de geheele wereld, waarin zich tegen woordig het geval voordoet, dat de productie is verminderd en de levensstandaard gedaald. G". noemd Duitsch blad betoogt, dat de levensstan daard in MiddeivEuropa met meer dan de tiétt? is gedaald, vergeleken met den tijd van voor den oorlog. Maar ook in andere landen viel een aanmerkelijke achteruitgang te oonstoteeren. Do Indische jute-oogst, die voor den oorlog ge middeld TO millioen balen bedroeg, leverde in S92I maar 4 millioen op. De prijs was dezelfde els In 1913. In Chili is de salpeter-productie Achteruitgegaan, omdat de afeet niet meer zoo groot is. Evenzeer wordt de thee- en suiker productie beperkt. De Australische vruchten- ik v/eek ers kunnen hun producten niet verkoopen. De opbrengst van den Amerikaanschen katoen- ocgst is veel geringer dan voor den oorlog en 'ever het algemeen valt een verwaarloozing van lüuöHdtniiuD ui cm mWICOT Hi. 4. lElEPlfll Ho. 304 Een jaar vast s°0 zes maanden opzegging 4Va°/© een dag 31is°lo de bodemcultuur waar te nemen. Gezien der gelijke feiten en dergelijke toestanden komt bo vengenoemd Duitsch blad dan ook tot de con clusie, dat de wereld niet vooruit kan komen, ook al zijn dë loonen nog zoo laag en al wordt de werktijd nog zoo verlengd. Het schrijft: „Niet voordat het productie-tekort uit den weg is geruimd, niet voordat de ongezonde fi nancieele toestanden zijn uitgeroeid, niet voor dat het verdrag van Versailles is verbroken, kunnen wij weer vooruit gaan. Want het ver hindert de ontwikkeling der productie en ver hooging van de productie is het primaire, wan neer aan een gezondworden van 't economisch leven nog kan worden geloofd Deze hoop is ge motiveerd; want de oorlog heeft aangetoond, welk een enorm productievermogen het modern bedrijfsleven ontplooien kan en wel in een om vang, dat ons het bedrijfsleven van voor den oorlog al het eerste begin van 't economische leven voorkomt. Voorwaarde is slechts, dat de stoornissen en verliezen door een goedgeorgani seerd plan te boven worden gekomen, dat het economisch leven allereerst zich weer herstelt van de verschrikkingen van den vrede. Het systeem van voor den oorlog in het economisch leven was door het principe der „Vorsorge" ge kenmerkt; dat moet thans opnieuw worden be reikt, want de productie beperken beteekent de genezing tegenhouden. In werkelijkheid kan van een overproductie van grondstoffen en voe dingsmiddelen niet worden gesproken; want de behoefte is buitengewoon groot, hij is boven mate groot in Centraol-Europa, Rusland, Si berië en China. De tijdelijke overvloed van grondstoffen is louter en alleen veroorzaakt door de tijdelijke beperking van 't verbruik in de ge noemde gebieden, dat wedorom afhangt van 't gebrek aan koopkracht." Het blad vraagt zich af, waarom er honger heerscht, terwijl in de wereld een overvloed aan wezig is van voedingsmiddelen en grondstoffen, die nog aanmerkelijk kan worden verhoogd 1); waarom de producenten de cultures beperken en niet uitbreiden, terwijl toch de behoefte der con sumenten zoo geweldig groot is. Gezien deze staat vt-Ji zaken, dient zegt het blad een wijziging in te treden en in zooverre is het vraagstuk der reconstructie geen nationaal vraagstuk, maar een internationale wereldtaak. Terecht wordt dan ook betoogd, dat de werk loosheid in Engeland niet „genezen" kan wor den door eenzijdig nationale maatregelen van Engeland en de lasten, die voor Duitschland uit schadeloosstellingen en belastingen voort vloeien, de krachten van 't land op den duur te boven gaan. De weg der verbetering in dezen is: herlevendiging van den internationalen handel en samenwerking op dit gebied, opdat weer waarden kunnen worden geproduceerd. Het blad vindt, dat deze samenwerking mogelijk is: wan neer een staag bezig-zijn, goede loonen en in ternationale samenwerking voor den oorlog mo gelijk waren, waarom zou dit dan niet na den oorlog het geval kunnen zijn? Het bla<^ besluit: „Hei kunstmatige beletsel in dezen t'; alleen het verdrag. Dit besef dringt telkens meer tot de volkeren, vooral van Europa, door. Het is te wenschen, dat men op de conferentie van Genua komt tot een centraal plan, dat Europa van alle plakken" bevrijdt, die sinds drie jaren zich heb ben opgehoopt; dat zal stellig gunstige resulta ten afwerpen. Wanneer eerst maar weer de oude economische en financieele betrekkingen, die de eerste drie jaren na den oorlog door een verdrag kunstmatig werden tegengehouden, hervat worden, zouden vele naties de ver wachting koesteren, dat allerzijds het zieke be- drijfs- en financieele leven weer genas. Maar door de overeenkomst van Boulogne zijn reods voorzorgsmaatregelen genomen, dat geery vraag stuk, voor de gezondheid van Europa werkelijk van belang, te Genua ter sprake komt." x) Terwijl in Rusland de nood ten hemel schreit, ontvangen wij een telegram, waaruit blijkt, dat er nog graan genoeg is in de wereld. Wij laten het bier ten bewijze volgen: Rome, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Het Internationale Landbouw-Insti- tuut deelt mede,- dat de landen, die tarwe ex porteeren, na aftrek van alle voorraden voor binnenlandsch gebruik, gerekend tot aan den volgenden oogst, een surplus zullen hebben van 11.700.000 ton." Dit telegram illustreert op waarlijk welspre- kénde wijze de bewering der D. Allg. Ztg. Red. Verwaarloos nooit eon hoost of verkoudhoid. want G stelt U bloot aan bronchitis, influenza of asthma. Geneest dus dadelijk ellc kuch je mot do Berichten. DE RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Genève, 21 Maart. (B. T. ADe Raad van den Volkenbond zal 24 Maart voor een kor te zitting te Parijs bijeenkomen. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 21 Maart. (R.). In het Lager huis heeft Chamberlain heden meegedeeld, dot de conferentie te Genua op 10 April zou worden geopend, zooals bepaald was de Britsche ge delegeerden zouden zijn Lloyd George, Curzon en Home. Lloyd George zou na de rust, die hij op medisch "advies gedwongen was te nemen, 3 April weer in het Lagerhuis verschijnen en dadelijk de meening van het Huis vragen om trent de politiek der regiering betreffende de conferentie te Genua. De regeering zou een motie indienen, die duidelijk zou maken, of de regeering nog het vertrouwen van het Huis be zat of niet. Het Lagerhuis moest begrijpen, dot het onmogelijk zou zijp_te verlangen, dat Lloyd George naar Genua zou gaan, indien er eenige twijfel bestond omtrent zijn autoriteit. Het Amerikoar.sche bezettingsleger. Gemeld wordt, dot 1T00 Amerikoansche sol daten uit Coblenz naar Amerika vertrokken zijn, onder wie zich 64 bevinden, die met Duitsche vrouwen gehuwd zijn. Het bezettingsleger der Ver. St. telt thans nog 4000 monT 44 LAN BESTRAAT APAERSFöuRT Onifl sorteerlngr BLOrSKS, RORKFN, C'OSTrWFS FIV HANTEUS 13 UITGEBREID, DE PRIJZEN ZlSTi COULANT. DE DUITSCHE BELASTINGEN. Berlijn, 21 Maart. (W. B.) De Rijksdag heeft na verdere langdurige besprekingen het wetsontwerp op de vermogensbelasting in twee de lezing aangenomen volgens de redactie der commissie. General-oberst von Hansen. T B e r 1 ij n, 2 1 Mn ort, (V. D.). In Dresden overleed op 76-jarigen leeftijd de vroegere Saksische minister van oorlog en de eerste lei der van het derde Duitsche leger in den wereld oorlog, General-oberst von Hauscn. DE STAKING IN ZUID-DUITSCHLAND. Neurenberg, 2T Maart. (W. B.). De bond van Beiersche industricelen in de metaal nijverheid heeft bekend gemaakt, dat, nu on danks de iritnoodiging om het werk te hervat ten, de arbeiders te Augsburg, Miinchen, Neu renberg en Fuerth zijn blijven stoken, de Bond zich genoopt ziet de stakers uit te sluiten. De uitsluiting begint heden. Stuttgart, 21 Maart. (W. B.). Thans staken in Wurtemberg in 180 bedrijven 41080 metaalbewerkers. In 30 andere bedrijven, met 10400 arbeiders, hebben de arbeiders de sta king aangekondigd tegen a.s. Vrijdag. Ontslag spoorwegpersoneel. M n c h e n, 2 0 Maart. (V. D.) In het spoorwogdistrict München hebben 460 arbei ders de aanzegging gekregen, dat zij a.s. Zater dag zullen werden ontslagen. in mime sorleerirtg Toorhnudeo g B. NIEWEG, Langestraat 39. Te'. 462 OPPER-SILEZIË. B e r 1 ij n, 21 Maart. W. B.) De Raad van gezanten heeft aan het Duitsche gezantschap te Parijs een antwoordnota doen toekomen op de nota der Duitsche regeering, woarin deze aan de geallieerde mogendheden den cisch stelde tot vergooding der schade, dio in de volksstem- m ngsgebieden tijdens do bezetting door de ver schillende Poolsche opstanden is geleden. In de antwoordnota wordt gezegd, dot geen enkele bepaling van het vredesverdrag de Duitsche regeering het recht geeft om te komen tot de door hoor opgestelde bewering, dot vergoeding voor deze schade ten laste der geallieerde mo gendheden moet worden gebracht. Do Duitsche gemeenten aan de Weichsel. B e r 1 ij n, 21 Maart. (W. B.). In de hoofd commissie van den Pruisischen Landdag heeft minister Severing bevestigd, dat de vaststelling van de grens in bet Weichselgebied door den gezar.tenraöd niet ten gunste van Duitschland heeft plaats gehad. De beslissing is niet over een Vomstig den duidelijken tekst von bet vre desverdrag, volgens hetwelk Duitschland rechr op uitgang naar de Weichsel heeft. Men zi' trachten op grond van het vredesverdrag nog tot wijziging te komen. De grcnscommissie der geallieerden heeft zich indertijd aon de zijde van Duitschland geschaard. De gezantenrood heeft echter geen acht geslagen op dat rapport. Hevige sneeuwstormen iiv Frankrijk. P a r ij s, 2 I Maart. IB. T. A.). Uit de Rémi- remont en Moulins wordt gemeld, dat door he vige sneeuwstormen hebben plaats gebod. UIT DE ENGELSCHE POLITIEK. Londen, 21 Maart. (R.). De olgeraeene meening in de wandelgongon von het parlement is. dat, hoewel het votum van vertrouwen, dot Lloyd George zal vragen, bovenal betrekking heeft op Genua, dit in werkelijkheid een ruimere strekking heeft, daar het noodzakelijkerwijs de kwestie van het vertrouwen in het algemeen met zich brengt. De aanneming van het votum wordt als zeker beschouwd en in sommige krin gen verklaart men, dat de crisis voorbij is, al thans dat geen verdere ontwikkeling ervan te verwachten is den eerstvolgenden tijd. De Engelsche militaire luchtvaart. Londen, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos). Bij de behandeling van de begrooting voot do luchtstrijdkrachten in het Lagerhuis verklaarde kapitein Guest, die de begrooting verdedigde, dat de regeering de aanvulling van het officiers corps zal regelen door een stelsel van korten diensttijd, waardoor het mogelijk zal zijn een reserve te vormen. De Engelsche industrieele jaarbeurs. Londen, 21 Maart. FN. T. A. Draadloos). In het parlement verklaarde gisteravond de di recteur van het departement voor den overzec- schen handel bij een beschouw:ng over den toe stond van den handel, dot de thans gesloten Britsche Industrieele Jaarbeurs beschouwd moet worden als een groot succes. Het totaal aantal bezoekers, niet gerekend de herhaalde bezoeken, bedroeg vijftig duizend. Het aantal tot stand gekomen transacties is belangrijk en er is geen twijfel non de verklaringen der exposanten, dat de jaarbeurs den handel goed heeft gedaan. DE ARBEIDSMOEITJJKHEDEN IN ENGELAND. Londen, 21 Moart. (R.). De patroons in den scheepsbouw hebben het personeel kennis gegeven van een verlaging van het weekloon met 10j£ sb. per week, met ingang van 29 Maart en een nadere verlaging van 6 sh. met ingang von 27 April. DE IERSCHE KWESTIE. Belfast, 21 Maart. (R.). Het Lagerhuis van Noord-Ieilond heeft een wet aangenomen, waarbij aan de plaatselijke burgerlijke autori teiten drastische middelen in handen worden ge geven voor het herstel van de orde, o.a. geese- ling voor hen, die in het bezit zijn van bommen en vuurwapenen, of clie zich schuldig maken aan diefstal met geweldpleging. Londen, 21 Maart. (R.). In het Lagerhuis heeft Churchill over de jongste grensincidenten gezegd, dat de voorloopige regeering had ver klaard, dat geen strijdkrachten van den vrijstaat waren betrokken bij die wondaden. Naar bij had vernomen, waren dezo invallen plaatselijk gé*) organisccrd door leken van het Iersche republic keinsche leger, die in de Ulstersche graafschap^ pen woonden. Er hecrschtc een hevige spanning) aon do grens en dc toestond wos onoongcnnnnW moor toch rechlvnurdigde hij niet de onrustba( rende berichten. Londen, 21 Maart. (R.). Milligon, eefe Ulsterscho leider cn zijn metgezel zijn in Ty* rone in een hindorlaog gevallen cn doodgescho* ten. Republikeinsche vrijbuiters zijn vandaag over de westgrens van Donegal gekomen cn hebben een recks van wandaden gepleegd te Frillick en Dromore (Tyrone). Zij hebben twefe huizen in brand gestoken en nog een ander huil aangevallen. Daar werden zij wel afgeslogeiv maar er werd een sp^inle constobol gedood, ENGELSCHE EMIGRATIE NAAR WEST* AUSTRAT IE. Londen, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos)* Sir James Mitchell, de premier van West-Au- strolië, is gisteren to Londen aangekomen. Hij zal een door hem uitgewerkt plan inzake de emigratie nnnr West-Australië aan do goed* keuring der Britsche regoering voorleggen. Hij zog zich evenwel genoodzaakt onmiddellijk nrt aankomst in de hoofdstad nnnr bed te gaan wc* gens een opgednne verkoudheid. DE FIUMEESCHE KWESTIE. Belgrado, 21 Maart. (B. T. A.). Volgens betrouwbare inlichtingen, olhier ontvangen, wordt de president van de constituante te Fiu- me, Rudoni, door zes enribiniers bewaakt. Hij weigerde de convocatie voor do bijeenroeping van de Constituante te teekenen, die maatregel len moest nemen voor de verkiezing von da nieuwe regeering. Von do 80 afgevaardigden hebben 38 de vlucht genomen terwijl drie af gevaardigden gisteren uit Soessok naar Fiume werden teruggebracht opdat het quorum vooi de tegen heden bijeengeroepen zitting zou kun» nen worden befeikt. DE TOESTAND IN ALBANIË. B e r 1 ij n, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos^ Uit Durozzo wordt bericht, dat olie leden de» Albaneesche regeering in do hoofdstad Tirone zijn teruggekeerd. Do werkloosheid in Oostenrijk. Berlijn, 21 Maart. (N. T. A. DraadloosV Volgens eon mcdedeeling van den voorzitter der Weensche Kamer van Arbeid is het aantal werk- loozen in Oostenrijk thans 90,000, d. i. drie- mooi zooveel als medio Jan. DE HONGAARSCHE SCHADEVERGOEDING Boedapest, 21 Maart. (V. D.). Do mi nisterraad heeft gisteravond over het antwoord von de Hongoarsche regeering op den cisch der Entente tot uitlevering van voorloopig 40.000 stuks vee beraadslaagd. De regeering is bereid den eisch in te willigen, indien de Hongoorscho regeering in kennis wordt gesteld van de groot* t© der definitieve schadeloosstelling. Dc toestand van Lenin. B e r 1 ij n, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos). De toestand van Lenin moet volgens een med<* deeling van goed ingelichte Russische zijde to Berlijn zeej bedenkelijk verergerd zijn. Zijri kwaal moet een gevolg zijn van een wonde, die hij verkreeg, toen er voor drie jaren een aan slag op hem werd gepleegd. De wondo werd toen slecht behandeld. Dc conferentie te Moskou. Worschou, 21 Moart. (B. T. A.). Do Poolsche legeering heeft aon den vertegenwoor diger van Rusland doen weten, dot zij de uit- noodiging voor de conferentie to Moskou aan neemt, niettegenstaande den korten tijd tus* schen de conferenties van Moskou cn Genua. De ministers van buitenlandsche zaken von Esr- land. Finland cn Letland zullen pas kunnen ant woorden na hun regeering to hebben geraad pleegd. De Poolsche regeering beeft alle voor behoud gemaakt omtrent den datum van de con ferentie te Moskou, die zoodanig zal moeten worden vastgesteld, dot zij aan de andere sta* ten den tijd laat om hun beslissing te nemen. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Colombo, 21 Maart. (R.). Do prins van Wales is heden hier aangekomen. Geleerdheid zonder braafheid is als een boom met enkel bladeren. juwelier AMERSFOORT Groote keuze Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL'. 55 ,Hij heeft met mij over Anna gesproken, het ineisje, met wie hij trouwen zou. Gelooft u dat ik verstandig gehandeld heb, door hem te raden, Hat hij vooreerst haar maar met rust moest laten „Zeker mevrouw. Maar toch niet voor altijd Vroeg hij bezorgd. „Hij moet iets hebben, dat hem boven water houdt, iets, dat de moeite. Waard is, er voor te strijden, een hoop of be looning. Het hart van een man bezwijkt zonder «dat" „Dc zou haar gaarne eerst spreken. Zij heeft groen moeder en heb haar altijd ais mijn j eigen kind beschouwd. Ik moet trachten, het haar te verklaren." „Verklaar zoo weinig mogelijk, mevrouw Ferrars," voegde hij erbij met een norschen klank in zijn stem. „Geloof mij, verklaringen zijn bijna altijd noodlottig in zaken het leven betreffende I" riep hij bijna hartstochtelijk uit. „Dc zal daaraan denken. Ja ik geloof, dot u volkomen gelijkt hebt. Maar ik ben geen praat zieke vrouw en vergeet ook niet, dat Geoffrey mijn zoon is. Goedennacht, Mr. Heriot. De we reld is voor mij, is voor ons allen een betere plaats, sedert wij u gevonden heben." HOOFDSTUK XVIL Toen Joy den volgenden morgen na een vroeg ontbijt naar boven ging, om verslag uit te brengen, dat zij haar plicht jegens den ver- trekkenden gast gedaan had, was zij verrast, haar moeder te vinden, bezig zich te kleeden. „Wel, moedertje I Weet u, dat u erg onge hoorzaam en opstandig bent Herinnert u zich niet, dat dr. Cleddoe gezegd heeft, dat u zoo veel mogelijk moet rusten „Liefje, ik voel mij zeer goed in orde en sterk vanmorgen en heb verscheiden dingen te doen. Je moet even voor mij naar de „Bell' en een rijtuig voor mij bestellen." „Een rijtuig I Waarvoor toch „Dc ga naar Orlebar, Anna bezoeken." „Dan moet ik met u medegaan," zeide Joyce vastbesloten. „Want u weet, moesje, dat uw hart nog wankel is en dat het niet erg veilig voor u zou zijn, om alleen te gaan." „Dc zal heel veilig zijn. Het is nog geen uur rijden. Ik vrees, dat ik vandaag zonder je gaan moet, lieve." Joy, die omtrent alles wat er de paar laat ste dagen gebeurd was, in het onzekere was gelaten, keek buitengewoon twijfelend. „Natuurlijk, als er een bijzondere reden is, waarom ik niet naar Orlebar komen moet „Er is een reden, lieveling, die ik je vandaag niet verklaren kan. Vraag ben bier een rij tuig om kwart voor twee te laten voorkomen dan kan jij naar bet Heerenbuis gaan en thee drinken bij tante Mary en Naomi". „Mag ik niet tot Framlingham met u mee rijden, dan uitstappen en terugwandelen Ik zou dan veel geruster zijn". „Neen, lieve. Je kunt heel gerust omtrent mij zijn. Ik zal nu niet dadelijk weer een aan val krijgen". „Zeer goed, opstandige van alle moeders I Maar wees niet verwonderd, als u mij tegen vijf uur aan deze kant van Digswell zult ont moeten". De Mainwarings, die geen middelen hadden, behalve het pensioen van kolonel Mainwaring, hadden de oude prachthoeve van Orlebar ge huurd, aan den rand van het dorp Framling ham. Er was een nieuw heerenhuis gebouwd, wat meer in het midden stond en het eenige land, dat daar aan de oude plaats verbonden was, waren een paar groskampen, waar de kolon°l de paarden liet grazen en ze afreed, wat hem eenigszins verzoende met zijn gedwongen wer keloosheid. Hij was een soldaat van de oude school, grij zend en taankleurigwat luid van stem en ruw van manieren, mar met een hart zoo teer als een kind. Hij leefde alleen voor zijn moeder loos kind en hij was natuurlijk bezorgd voor haar geluk. Zijn eenige zoon, die met zijn re giment in de Soudan log, was daar reeds be kend als een flink krijgsman, ofschoon hij nog weinig gelegenheid gehad had, zich te onder scheiden in werkelijken dienst. Kolonel Mainwaring, was niet wat men in bet algemeen een fijn opmerker noemten daar bij een blind vertrouwen bad in den naam van Ferrars, kwam bij hem bet denkbeeld niet op, dat er eenige moeilijkheid gerezen was tus- schen Anna en Geoffrey. Hij was zeer goed op de hoogte van de lief deszaak die eigenlijk reeds hestoan had van dat zij kinderen waren en over het algemeen, was hij ermede in zijn schik, omdat, met het oog op het feit, dat Barclay Speed zijn eigeiv zoon onterfd had, de vooruitzichten van Ge offrey goed waven. Hij hield ook van den jon gen terwille van hemzelf en had voor diens moeder, d;e de belichaming was van al bet- gene, wat hij in de vrouw' het meest bewonder de, de ridderb'ikste toewijding. Mevrouv; Ferrars bad haar zorgelijke ge dachten natuurlijk over het ophanden zijnde onderhoud laten gaan en zij was tot de slot som gekomen, dat het zeer lastig zou zijn, al werd het ook nog ?oo met beleid gevoerd. Zij besloot den kolonel in niets in te wijden. Hij was een man met een impulsief oordeel en van snel handelen hoedanigheden, die hem van groot nut geweest waren in zijn beroeps leven, maar die dikwijls in zijn persoonlijk le ven dén boel in de war gestuurd hadden. Zij dacht wel, dat zij zich op Anna's ver- 1 stand en oordeel zou kunnen verlaten. Maar hoe veel of hoe weinig moest zij haar vertel len Dat was het moeilijkste punt I Het bezoek was een waagstuk en zij kon vooraf niet bepalen, wat zij doen zou, maar besloot de uitkomst van het uur over te laten aan die geheimzinnige ingeving van den geest, die bijna nooit ontbreekt, om ons den weg te wijzen in de moeilijke dingen des levens. Joyce pokte haar moeder gemakkelijk in den boek van het ruime, oude rijtuig, gaf Jeremiah Cutbush, den koetsier, voorschriften om be hoedzaam te rijden, daar de weg nog volstrekt niet een van de beste was. Toen kuste zij baar innig, sloot het portier en ginf» teru£ om ovc~ de dingen in het algemeen te peinzen. Fram lingham cn Digswell waren nu eigenlijk één geworden, door de bungalows cn kleine buis jes, die verhuurd werden cn die in de laatste jaren over de heuvels aon de zee waren ge bouwd. Zij wnren niet schilderachtig en hod den onloochenbaar iets weggenomen van he* mooie, open gezicht op de Downs en hun ver schijning werd betreurd door hen, die gaarne de bekoorlijkheid der streek onaangetast wil den zien. Maar de gezonde lucht, de prachtige aanblik der zee, de vrijheid en de grootscbheid hadden kracht en hoop teruggegeven aan me* nigen stadsbewoner en dc trek naar de plaats nam steeds toe. De eigenaar van Orlebar Farm zou er nii een hooge huur voor kunnen vragen, omdat het een ruim huis was in een ouderwetsche en zeer schoone omgeving en er veel boomen wa ren in een omtrek, waar boomen slechts schaarsch groeiden. Geen onkruid was te zien op de keurige paden, het gras op het kleine park was kort geschoren en zoo groen alfl smaragd, terwijl bet houtwerk der romen, dat wit geschilderd was, levendig afstak tegen not doffe donkerrood der oude bakstecnen. Het dienstmeisje, dat mevrouw Ferrers goed kendfe, verwelkomde haar met een glimlach. „De kolonel is naar Lewes gegaan, mevrouw^ en zal niet voor vanavond terug zijn. Maa* juffrouw Anna is thuis". Voor mevrouw Ferrars antwoorden kofej kwam Anna de trapen afgevlogen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1