DE EESV!LANDER Ko'jiIb rillingen FEUILLETON. TEt int 613. 8.75 5.80 20e Jaargang No. 226 ptr 3 maanden voor Arno» inmispmism per post 1 5.—. p«r week (me» eratiï «rrekerm, Sesen ongelukken) f CJ74. aizondedijke nummers jfOjQJ. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWV Donderdag 23 Waart 1922 FRI1S DER ADVERTEHM met inbegrip van ce® bcwijSQummer, elke regel meer 1 0.75, dienstaonbiea dingen eo UctdAdhjheids-advcitentiën voor de helft der pri]s. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voor accu ge bepalingen -oor het auvertecrcn. ten® circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. BUITENLAND. Politiek Overzicht. De allerlaatste dagen namen wij enkele tele grammen op, die betrekking hadden op de z.g. Duitsche plaatsen aan den Weichsel. Om een (denkbeeld te geven van de zonderlinge ver- (dragstoepassing, die door een zeker deel der Entente wordt gehuldigd en mede aan al wot kxit deze zaak den eenen of anderen dag zou ■cunnen voortvloeien, heeft het stellig zin het jyerloop van de zaak in 't kort te schetsen Door de nota van den raad van gezanten d.d. JÏ2 Aug. '20 waren van het vroegere West-Prui- jteische plebiscictgebied vijf dorpen op den rech ter Weichseloever alsmede de haven Kurzebrack Duitschland afgenomen. Daar het hier een kwes tie betrof tusschen Duitschland en Polen, be hoeft het geen betoog, dat dit afgenomene toe gewezen werd aan Frankrijk's vriend, ten nadee- )e van Frankrijk's vijand. Het spreekt voorts jjtronzelf, dat Duitschland het hierbij niet wilde laten zitten en dan ook terstond verzet aontee- (kende tegen do beslissing. Heelemaol zonder re sultaat was dit protest in den beginne niet het gelukte in 't voorjaar van T92T deskundigen liran de Entente ertoe te krijgen, dat zij de aan gelegenheid opnieuw aan een onderzoek on~ jderwierpen cn de uitslag der beraadslagingen ïvas, dat de Engelsche en Italiaansche deskun digen zich aansloten bij het Duitsche stand punt, de Fransche deskundigen opkwamen voor de Poolsche aansprakende Engelschen en jtalianen hebben don ook zich uitgesproken ten f gunste van de teruggave der vijf, aan Duitsch- ond ontnomen, dorpen. Bovenien werd in de hoofdzilting .van de intergeullieerde grenscom- fnissie van 15 Juni 1921 in Posen het Duitsche Standpunt tegenover het Fransche en Poolsche goedgekeurd. Het is dus te begrijpen, dat de Duitschers eenigszins moed begonnen te vat ten en uit hoofde van het verloop, dat de zaak ïxam, aan den raad van gezanten verzochten haar beslissing van 12 Aug. '20 te wijzigen. Dien overeenkomstig werd op 13 Oct. '21 aan bedoel de gezantenconferentie een nota ter hand ge steld en in .een nadcie nota van 1 Dec. '21 wor den verdere voorstellen gedaan. Maar al deze moeite was voor niemendal de raad van gezanten deed, alsof zijn neus bloedde hij bleef op zijn stuk staan en wilde dus niet treden in hetgeen van Duitsche zijde aan de hond was gedaan grenswijziging wees zij ten eenenmale af. In een nota van 27 Jan. '22 heeft zij in dier voege beslist, dat de tech- lusche kwestie van de dijkbescherming en de rerdeeling van de dijk losten door één Duitschen en één Poolschen deskundige zouden worden Onderzocht om het vraagstuk in den zin van een Duitsch-Poolsche dijk-„gemeenschop" op te lossen. Uitdrukkelijk betoogde de raad van ge- Zanten, dot de bepalingen van 't vredesverdrag en de beslissing van 12 Aug. '20 onaangetast jnoesten blijven. Duitschland zag zich genoodzaakt protestee- rend te berusten en hoeveel bedenkingen de Duitsche regeering er ook tegen had, niettemin verklaarde zij zich in haar ontwoord-noto van 27 Febr. bereid Duitsch-Poolsche beraadslagin gen te houden. Hoewel ten zeerste teleurgesteld, zat bij haar toch steeds een vleugje hoop voor, dat bij deze gelegenheid de onredelijkheid der grensbepaling zou blijken. Het thans op 13 Maart genomen besluit van de intergeallieerde grenscommissie beteekent, dat het besluit van den raad van gezanten van 12 Aug. 1920 in ze keren zin als te voltrekken is verklaard. Van het ean Polen af te stane gebied moet op 31 Maart p.s. de overdracht plaats hebben. Van Duitsche zijde zijn nu stappen gedaan om O VSasalkker-weci Telefoon 5B9 Electiriciteit op a!5e gebied Repreert at3e machines Opgericht 190G Laansfe prüzen van den raad van gezanten een uitstel van de bezetting der streek, die Polen ten deel valt, te verkrijgen, een uitstel tenminste tot het ©ogen blik, dat beschikt kan worden over de uitkom sten van de beraadslagingen der Duitsch-Pool sche deskundigen. Het blijft echter de vraag, of de raad van gezanten er voor zal zijn te vin den verandering te brengen in de beslissing der grenscommissie. Zoowel van Duitsche als van intergeallieeid? zijde zijn herhaaldelijk stappen gedaan om door directe Duitsch-Poolsche besprekingen tot een verge'ijk te komenmaar deze besprekingen zijn inmiddels van Poolsche zijde steeds catego risch van de hand gewezen. Het is te begrijpen, dat de loop van de znnk in Duitschland groote ontstemming wekt en het feit, dat de geallieerde grenscommissie in West- Pruisen een aantal Duitsche gemeenten san den Oostelijken (rechter) oever van den Weichsel aan Polen heeft toegewezen, wordt daarom vooral zoo bedenkelijk geacht, omdat van 1 April af West-Pruisen nu geheel van de r? is afgesneden. De Duitsche commissaris heeil hiertegen geprotesteerd, minister Severing fmefi in de hoofdcommissie van den Pruisischen landdag eveneens tegen de beslissing, die z. i. met overeenkomt met de duidelijke bewoordin gen van 't vredesverrag, volgens hotwe'k Duitschland recht op uitgang naar den Weich sel heeft, verzet aangeteekend en evenmin ste ken de Duitsche bladen hun ontstemming on der stoelen cn banken. Erger dan het gcbiedsverlies voor Duitschland zijn de inconvcnientcn, die voortvloeien uit de beslissing, welke voor Polen uiterst voordeelig is, voor Duitschland in nog grooter mate scho- delijk do haven Kurzebrack wordt Poolsch en West-Prui^n blijft verstoken-van een uitgang naar den Weichsel. Berichten. De raad van den Volkenbond. Genève, 22 Maart. (W. B.) Het initia tief voor de vergadering van den rand van den Volkenbond te Parijs, die 24 Maart te-Parijs bij eenkomt, gaat, naar Her wordt verklaard, van de Engelsche en Fransche regeeringen uit. Een of- ficieele mededeeling van de zijde van den Vol kenbond over deze bijeenkomst is nog niet ge daan. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Rus«,jsche vraagstuk. Londen, 22 Maart. (N.T.A. Draadloos.). In de gisteren te Londen gehouden twee ver gaderingen van deskundigen ter conferentie van Genua is opnieuw Rusland ter sprake gekomen. Het debat over de Engelsche voorstellen, dat Maandag begon, is voortgezet, maar er is geen besluit genomen. Met name werden besproken de Russische schulden, de voorwaarden waarop da buitenlandsche handel zou kunnen he'-vat worden en het daarin te steken nieuw kapitaal. Het denkbeeld van een moratorium voor de Russische schulden is overwogen. De Times merkt op, dit dit de oude Russi sche leeningen weer zou doen herleven in den vorm van nieuwe obligaties met uitgestelden interest om Rusland in siaai te scellen en tijd tijd te geven zijn hulpbronnen te ontwikkelen. De Daily Te'egraph zegt. da vele der Engel sche voorstellen betreffende Rusland in het Italiaansche plan, dat eveneens terconferentie besproken werd, herhaald weiden. Het blad voegt er aan toe, dat de Ita':aansche evenals de Engelsche eedelegerden mee- dan de Fransche geneigd zijn over allerlei formaliteiten heen te stappen en de belemmeringen voor den- handel uit den weg te nemen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 22 Maart. (W. B.) De commis sie voor buitenlandsche zaken uit den rijksdag is heden bijeengekomen; de rijkskanselier woonde de zitting bij, evenals de ministers Rathenou en Schmidt. Men zou beraadslagen over de wijzi ging der overeenkomst van Wiesbaden. Onder de besprekingen kwam de mededeeling omtrent den inhoud van de nota der commissie van her stel betreffende de schadeloosstelling. De com missie besloot de besprekingen af te breken. Zij zal denkelijk morgen of overmorgen weer ver gaderen, om over de nota te beraadslagen. De Duitsche betalingen in 1922. Par ij s, 21 Maart. (Havos.). Officieel. De commissie van herstel heeft met algemeene \Cn oen naderende verkoudheid, griep of influenza. Voorkomt elk dreigend gevaar dade- f 1)1 10*DOOP lijk mot do bekende ft - UlUolP-UUi stemmen bepaald, d. t Duitschland in 1922 een bedrag van 720 millioen goudmark in contan ten, benevens voor n waarde van 1.450 mil- lioen aan leveringen in noturn zal moeten op brengen als schadev?rgoeding en ter bestrijding der bezettingsonkos!en. De commissie kwam voorts tot ovéreens omming omtrent de voor waarden, die aan Duitschlond zul'en worden opgelegd en de waarborgen, die zullen worden geëischt in verbond met het gedeeltelijke uit stel, dot voorloopig is toegestaan. Het besluit der commissie van herstel. P a r ij s, 2 2 Maart. (Hovas.). De Ternes vermeldt de volgende bijzonderheden over de waarborgen, die de commissie von herstel Duitschland oplegt Alle lasten, voortvloeiende uit het verdrag von Versailles, moeten in de rijksbegrooting worden opgenomen voor 31 Mei moeten maat regelen genomen zijn om de begrotingsuitga ven te verminderen en de inkomsten te vermeer deren; de commissie van herstel zal toezicht uitoefenen op de ontvangsten en uitgaven om te waken voor het Makomen van de voorgeschre ven maatregelen Duitschland zal moeten over gaan tot hevt sluif n van binnen- en buitenland sche leeningen indien deze niet binnen den vastgestelden termijn zijn tot stand gekomen, voorziet de commissie een heffing van het Duitsche kapitaal door middel van hypotheken op de wezenlijke waarde van roerende cn on roerende goederen er zullen maatregelen, ge paard met een afdoend toezicht, genomen wor den tegen den uitvoer van kapitaal. MAISGH „nUROHOELLE". 44 LANGESTRAA? AM?t!SF00RT EFGEISRPE CPÊDE BLOHSES HOOG KN LAAG .SLUITEN" WE STREEPJES De beslissing der van herstel. commissie P a r ij s, 2 2 Maart. (Huvas.). De commis sie van herstel publiceert haar beslissing, die ter kennis van Duitschland werd gebrach no pens de in 1922 te verrichten betalingen. Von de 720 millioen gouden ma*ken in geld, die in het loopende juer moeten worden betaald, wor den de in 1922 reeds verrichte betalingen afge trokken. Het overige zal moeten worden be taald in m.iandelijksche tei mijnen van 15 April af tot 15 December 1922. Van de 1450 mil lioen aan goederen, die Duiischland in 1922 moet betalen, zal Frankrijk 950 ontvangen, de andere geallieerden 500. Als Duitschland niet alle betalingen in notura verricht, zal de com missie van herstel op het eind van 1922 aan vullende gelijkwaardige betalingen in geld ei- schen. De commissie zal op 31 Mei nagaan, wat Duitschland gedaan heeft om de opgelegde verplichtingen na ie komen en zal alsdan het voorloopige uitstel bekrachtigen of ongedaan maken. Fransche beschuldigingen. P a r ij s, 2 2 Maart. (Havas). Bcrenguer toonde nis rapporteur van de commissie van fi nanciën uit den Senaat over de ontwerp-begroo- ting van de verhaalbare uitgaven voor 1922 door middel van tol van nieuwe stukken aan, dat Duitschland, als het maar wil, best zijn schul den kan betalen. Zijn nijverheid en landbouw verkeeren in een uitstekenden economischen toe stand, maar het heeft systemotisch een z.g. staatsbankroet voorbereid om inmiddels het land door middel van trusts en kartels te ver rijken. Berenguer eischt het instellen van een toezicht op het Duitsche belastmg- en geldwe zen en toont verder aan, dat de Duitschers drie maal minder belasting betalen dan de Franschen en viermaal minder dan de Engelschen. De rap porteur is or van overtuigd, dat wanneer een krachtig optreden de vrijwillige wanorde van de Duitsche steatsfinanciön herstelt, dot land in staat zal zijn Frankrijk en zijn bondgenooten ie betalen. Berenguer besprak vervolgens het vra -stuk van de buiten- en binnen Inndsche schuld von Frankrijk en merkte op, dot Duitschland's nala tigheid in het betalen Frankrijks schuld onop houdelijk vermeerdert cn legde er den nadruk op, dat het voor Frankrijk van het hoogste belang is zoo spoedig mogelijk zijn vordèring op zijn debiteur binnen tc holen. Het rapport eischt vervolgens een stipte cn onver' orto hand having van het verdrag van Versailles cn den stoat von betalingen van 5 Mei 1921 het dringt er op aan, dat de noodigc sancties onmiddellijk worden genomen. HET NABIJE OOSTEN. De conferentie te Parijs. P a r ij s, 2 2 M n a r t. (Huvas). De drie mi He lers van buitenlandsche zaken, die te Parijs bij een zijn, hebben besloten telegrammen te zen den naar de regecringen te Constnntinopel, An gora cn Athene, waarbij zij hnnr voorstellen oen wapenstilstand te sluiten op de volgende voor waarden Dc vijandelijkheden tusschen Turkije en Grie kenland eindigen op een bepaalden datum. Dc troepen zullen in liet algemeen do linies blij ven bezetten, waarheen zij thans zijn opgerukt, maar hun voorhoeden zullen zoo ver teruggaan, dot zij een strook van TO K.M. tusschen de fron ten openlaten. De duur van den wapenstilstand zal drie maanden zijn cn deze knn zonder voor afgaande opzegging worden hernieuwd tot non de onderteekening vnn den voorloopigen vrede. UIT BEZET DUITSCHLAND. Brussel, 2 2 Maart. (B. T. A.) Twee agenten van politie te Haufern in het bezette ge bied reisden met de tram, waarop zich tevens twee agenten der Belgische veiligheidspolitie bevonden.'Toen deze loatsten aan de Duitschers hun identiteitskaarten vroegen, ontstond een woordentwist. Eén der Duitschers wierp een Belgisch agent uit den waggon, maar hij verloor zelf het evenwicht en viel. De Duitschor had zijn tegenstander bij de keel gegrepen en hield hem onder. Toen de tweede Belgische agent te hulp was gekomen en wilde, dot de aonvollpr zou loslaten, schoot hij den eersten keer in do lucht. Toen echter de Duitscher zijn tegenstnn- de- vasthield, schoot hij hem in den nek, zoodot hii gedc- J werd. DE DUITSCHE BEGROOTING. Een oordeel van dc Tcmps. P a r ij s, 2 I April. (Hovas). De Temps merkt op, dut op de Duitsche begrooting voor het loo pende dienstjaar de opbrengst der inkomstenbe lasting voorkomt met een bedrag van 20 mil liard mark en dat deze belasting voor het vol gende begrootingsjaor 25 milliard moet op brengen. Het blad wijst er op, dot de Duitsche fiscus aon inkomsten-belasting 10 pet. heft van de loonen van de werklieden cn bedienden. Vol gens de statistieken van de Duitsche industriee le en commercieele ondernemingen waren in Duitschland eind 192010.750.000 arbpiders en bedienden. Bij 10 millioen arbeiders en be dienden met een dagloon van 50 mark en 300 werkdagen per jaar bedraagt bet jaarlijksch loon 150 milliard mark. Indien 10 pet. von hen gehuwd zijn en twee kinderen hebben, hetgeen het gemiddeld aantal kinderen der Duitsche be volking is, blijkt, dat de heffing von 10 pet. der loonen voor het loopende jaar na de ver schillende kortingen 11 milliard mark moet op brengen. Er zouden dus nog slechts 9 milliard r oeten worden gevonden. Het blad merkt op, dot het nog geen reke ning heeft gehouden met de volgende catego rieën 2'$ millioen arbeidsters en vrouwelijke bedienden in de industrie en den hande', 2.300.000 boeren en pachters, die zelf 3 mi'- lioen landarbeiders in dierst hebben, 5 millioen vrpuwen, die londwerkwerkzaomheden verrich ten en beambten van het rijk en gemeenten, met name 1 millioen arbeiders en beambten bij de spoorwegen, 1.700.000 mannen en 568.000 vrouwen, die aan het hoofd staan van industriee- le ondernemingen of een ambacht uitoefenen. 900.000 mannen en 300.000 vrouwen, die nan het hoofd slaan van commercieele ondernemin gen cn voorts nog de vrije beroepen, enz. Het is duidelijk, dat deze belastingplichtigen veel mcof den 9 milliard zullen moeten betalen. Er is dus reden nan te nemen, dot do inkom* sten-belnsting in Duitschland op volkomen on* voldoende wijze wordt geïnd. Voor het loopend® begrootingsjanr schijnt d" otale opbrengst voi% 20 milliard mark belachelijk laag. Anderzijds liiken de 23 milliard mark voor het volgend® dienstjaar bij de ontzagliike depreciatie van d# mark een zuivere ongeremdheid. Amcrikannsch geldman to Berlijn. B e r 1 ij n2 2 M a a r t. (W. B.) Naar dc B. Z.' a. M. meldt, vertoeft op het oogenblik te Berlijn een lid der Amerikaansche haute finance, V. R. Barbour, vertegenwoordiger der Loan and Trust Company, die een kontoor bc-zit te Parijs. Da Amerikaansche gezont heeft gisteravond te zij ner ecre een diner nangebod-n, waaraan ook da minister vnn buitenlandsche zaken, dr. Rathenou aanzat. Heden werd hij door den riikskonselier ontvangen. Barbour begeeft zich van Berlijn: naar Coblenz en vandaar w. er naars Parijs. DE STAKING IN ZUID-DUÏTSCHLAND. Stuttgart, 22 Maart. (W. B.). D* Daimberfnbrieken wilden heden met toestem* ming van de meerderheid der arbeiders, eenl longeren werktijd invoeren. De arbeiders waren vanochtend vroeg ook verschenen, maar wer< den door stakerspostcn, die hen bedroigdery verhinderd aon het werk tc gaan. Toen hiolder zij een vergadering, woorin tot staking besloten werd VFRG^OQTINGEM naar ieder porlrot worden nog stoods vervaardigd door B. N1EWEG, jj Larj-estraat 3?3 Te!. 462. f] DE ENGELSCHE LEGERBEPERKING. Londen, 22 Maart. (R.) Bij de bespre king in het Lagerhuis van de le.gerbegroot'ngi zeide Worthing ton Evans bij het heantwoorden van hen, die de beperking vnn het leger had den gegispt, dot men een zeker risico op z:ch moest ncmnn, hoewel dit lot een minimum kon werden teruggebracht door de politiek van de regeering. Terwijl de sterkte van bet leger werd verminderd, bleef de outillage in het geval vnn moeilijkheden intact. De troepen in JndiP kon den worden versterkt zonder moeilijkheden of vertraging, als dc toestand dit vorei- chte, moor liij legde er den nadruk op. dat de Russische be dreiging tegen Indië was verdwenen. Wat Egypte betrof, hoopte hij, dat cr spoedig een regeling met de Egyptennr-:-n zou v orden getroffen, woordoor het Engrischc garnizoen zou kunnen worden beperkt. Herleving van den B.ri'f.chan handel. Londen, 22 Maart. (N T.A. Drjadloos.). De Daily News wijst op verschillende factoren, die tot de conclusie leiden, dat een herleving van den Britschcn handel voo- de deur stoot. Een belangrijke factor is, dit d.< prijzen in de laatste 12 maanden gemiddeld 33 pCt.. zijn ge daald, o.u. door joonsve-.lagiag als gevolg van den goedkooperen- lever i t'indr;ard. Het totaal der loonen daalde met 300 millioen pond ster ling en de gevolgen dnnrv in beginnen zich te doen gevoelen. De w. kloosheid vermindert voortdurend en in dc afgeloopen 9 weken heb- hen T42.000 werkloozcn weer werk gekregen. Een andere bemoedigende factor is, dat de vraag van exporteurs om financieele hulp, krachtens de bepalingen op de uitvoer-credie- ten toeneemt, die ten doel hebben den handel met het buitenland tc vergemakkelijken. DE ENGELSCHE \RBEIDS- MOEILIJKHEDEN. Londen, 22 Maart. (N. T. A.) Vier or- beiderslciders, daartoe aangewezen door den gc- mengden arbeidsraad, hebben heden besprekin gen gevoerd met Sir Allan Smith, den vertegen woordiger der werkgevers ;n het mnchincbouw- bedrijf over het conflict, dat tot de uitsluiting der rrachinebouwers heeft geleid. Zij brachten later in den gemengden arbeidsraad rapport uil over den uitslag dezer besprekingen. Volgens de Pall Mall Gazette heeft de toestond oef gunstigen keer genomen. ifet Vfirlo-p» Tehuis. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELTNK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 56 Lieve mevrouw Ferrars, ik ben zoo blij u Ie zien Ik dacht er juist over of ik niet op mijn fiets stappen zou en naar Upleys zou rij- iden. Waarom hebt u Joy niet meegebracht Het is toch niet waar, dat u ziek geweest bent Iemand heeft gisteren vader verteld, dat u een zwaren hartaanval gehad hebt en dal icde-een eeei ongerust geweest is". „Het is zoo erg niet en ik ben vandaag heel goed. En ik heb Joy niet meegebracht, omdat £lc juist wenschte, je alleen te spreken". Anna's gelaat werd wat eingstiger. Het was erg Madonna-achtig, toen de glimlach verdween en de groote, grijze oogen hadden een pein- jzenden ernst. Haar gezicht was smal en donker, bijna als een camee, zoo regelmatig van gelaatstrekken en zij had massa's donker haar, dat van nature (golfde en dat zij droeg als een kroon. Het gaf 'n Vreemde statigheid aan de lenige en tefie ge stalte. Lucy Ferrars had altijd van hoor gehouden, tnaar vandaag bekeek zij haar met geheel an dere oogen waardeerende oogen, zooals ze idie nooit te voren gezien had. En Anna was xich daarvan bewust en had het gevoel, dat dit •en cewichtige namiddag zou worden. „Liefste mevrouw Ferrars, vindt u het goed, dat ik Letitia zeg, dat ik dezen middag voor niemand thuis ben, nu u gekomen is zeide zij bezorgd. „Anders weet ik toch, dat ik u riet alleen voor mezelf heb". „Je moogt zeggen, dat je bezet bent, als je wilt, lieve. Ik ben nog niet gewend aan den vorm „niet thuis". En het lijkt mij toch ook niet heer eerlijk". „Het is slechts een vorm. Ik ben zeker, dat de menschen het wel begrijpen. En wij zullen naar mijn zitkamer gaan en daar gezellig thee drinken. Ik weet zeker, dat het wel e<-n jaar ge leden is, dat u op Orlebar geweest bem". „Vast niet I Ja, ik wil wel gaarne mijn hoed afzetten en ik wil ook graag wat later thee in zitkamer hebben. Willen wij nu maar fcaon Zij scheen er naar te verlangen in nfzondé- ring met haar te zijn, waar zij nie: gestoord zouden worden en toen zij in de aardige kamer waren, waar een houtvuur vroolijk brandde (het was dikwijls koud op Orlebar, omdat he* naar zee lag en veel wind pakte ;n alle jaai- getijden), zeide zij heel plotseling „Anna, lieve, ik ben gekomen, om over Geo. frey met je te spreken". „Ja," zeide Anna en haai gelaat bloosde. „Ik geloof, dot ik er blij om ben. Ik ben niet tevre den in den laalsten tijd over hem geweest, me vrouw Ferrars. Niet, sedert lang vóór Paschen, en ik weet niet, of hij u verteld heeft, dat hij eigenlijk opgehouden heeft, te schrijven". „Hij heeft mij niets verteld. Maar versohei- dene dingen zijn mij onlangs duidelijk gewor den en enkelen ervan moeten je ook medege deeld worden. Kom eens hier op die bank bij mij zitten en geef mij je frissche, jonge hand. Je weet, dat ik al zooveel van je houd, Anna, of je mijn eigen kind waart". ..Het heeft mij altijd zeer gelukkig gemaakt. dat te mogen gelooven," antwoordde het meisje eenvoudig. „En datgene, wat gebeurd is, heeft mij om die reden nog meer gehinderd. Uit wat je mij reeds gezegd hebt, maak ik de gevolgtrekking, dat je reeds eenigen tijd ongerust bent omtrent Geoffrey". „O ja, al een heelen tijd f Zes maanden al ligt er een wolk tusschen ons. Ik was reeds bang, dat hij misschien genoeg van mij heeft. Ik heb wel eens gehoord en gelezen van zulke dingen en ik zou nooit een man wenschen te binden, als hij vrij wil zijn. lieve mevrouw Fer rars. Want natuurlijk, officieel verloofd zijn we niet." „Geoffrey heeft je dus niet eigenlijk ge vraagd. of je zün vrouw wilt worden De bics van het meisje werd donkerder. „Nu, niet precies in zooveel woorden. Maar hij heeft er altijd over gepraat, sedert hij naar Londen is gegaon, wat wij deen zouden, als wij gelrouv/d waren". Haar blik keerde zich af, toen zij die woorden met zachte stem zeide en haar jong gelaal zag zeer bleek in de schaduw. „Luister eens li^ve", zeide mevrouw üerrars en liet haar hond vallen oo het gebogen hoofdje, terwijl zij met een zachte, strakke stem sprak „Herinner je je, wanneer Geoffrey be sloten heeft, de St. Bede's Pastorie te verla ten „Ja, mevrouw Ferrars hij heeft er eerst met mij over gesproken". „Heeft hij je zijn beweegredenen genoemd?" „Hij scheen zich verstoord te gevoelen over i sommige belemmeringen in zijn vrijheid. Neen, het v/as niet zoozeer om hetgeen Mr. Hunt zei- j de, dan wel om de manier, waarop hij leefde. Geoff scheen te denken, dot zoo iets onmogelijk kon voor menschen, die in de werkende wereld moesten leven zooals hij", zeide Anno, met een snik in haar stem. „En ik begreep hem, terwijl hij sprak, en het scheen alles gerechtvaardigd en gemakkelijk. Hij zeide, dat de mannen sterk gemankt moesten worden voor den levensstrijd door het kwaad en het slechte te ontmoeten en onder de oogen te zien en het niet te schuwen, of door op zulk een onmogelijke hoogte te le ven. die gewone menschen niet bereiken kun nen". „Dus zoo beschouwde hij zijn oom Henry Het is nauwelijks een juiste waardeering, Anna, het zifn eerder de denkbeelden van een jonge, onrijpe ziel, die nog niet in staat is, onder- ■v-V'd te maken". De ernstige blik werd dieper in de oogen ven het meisje. „Ziet u, die twee mannen Mr. Speed en oom Henry rijn zoo verschillend, en dikwijls denk ik, dat Geoffrey in dc war is gebracht door de verschillende wetboeken met betrek king tot de groote vraagstukken. Ik ken Mr. Speed natuurlijk niet zeer goed, maar uit het geen Geoffrey vertelt, maak ik op, dat hij oen streng man in zaken is en dat er heel wat din gen in Riversea zijn, die Geoffrey erg verwon deren cn hem in dc war brengen. Hij stelt geen belang in zijn werkmenschen, waaronder °en groot aantal een hord leven hebben en hij be taalt ze het laagst mogelijke loon. Ik geloof voor mijzelf, dat Geoffrey er genoeg van kreeg, die twee uitersten te verzoenen en dat hij von plan is geweest, zelf te trachten zich een onaf hankelijk gezichtspunt daaromtrent te voimen. Den geheclen dog was hij naast oom Tom, om te leeren hce hij de meeste waarde kon trekken uit ieder por.d vleesch als hei ware, en 's avonds kv/am hij thuis en hoorde oom Heniy vaststellen, dat de menschen behoorden te le ven ols Christus leefde, toen Hij hier op tiordo v/as. Dus ziet u, werd de arme Geoff het zot en het ontmoedigde hem en hij wist niet, welken weg hij gaan moest". „Je weet veel meer van Geoffrey, dan ik ge dacht heb, lieve. In onze gesprekken heeft Geoff zich nooit zoo laten gaon". „Misschien vond hij het niet prettig zoo over uw broeder en Mr. Speed te spreken. U hebt hem geleerd, den ouderdom en de ond^rvin* ding te eerbiedigen", zeide Anna, met een een voudige, maar levendige geestdrift, „en na* tuurliik sprak hij dus gemakkelijker met mij". Gedurende een oogenblik zag Lucy FeT- rars het nadeel, waartegen zij te strijden had. Zij had de jaren cn hei onderscheid, maar dit meisje was haur meerdere, daar zij beter het gezichtspunt der jeugd kon begrij pen. Zij zuchtte een weinig en haar oogen keken onrustig „Ik ben hier gekomen, om to helpen en te verklaren, lieve Anna. maar jij leert mij. Jij zult don wel voorbereid zijn te hooren, dat Geoffrey in eenige moeilijkheid verkeert, terwijl hij ge* tracht heeft het evenwicht te herstellen. Ter wijl hij volle vrijheid zocht, heeft hij nieuwe banden geknoopt. En dat is de reden, dat hij jo niet meer geregeld geschreven heeft en met Paschen niet bij ons gekomen is." „Waar is hij geweest mevrouw Ferrars Anna stond op en ofschoon bleek, was zij tocli zeer kalm. Zij zag er echter ouder uit, alsof zij van alle kinderlijke dingen vooraltijd afstand had gedaan. „Hij was mear in Brighton een paar mijlen ver, Anna. Het schijnt echter, van ons stand punt beschouwd, de afstand op de een of ander® wijze grooter te maken". (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1