ONMEMEHTSPRUS DE EEMLANDER" BUITENLAND. prijs des mmimii z Rev-p iioesibcies r eon ïevaar MA1SQN „L'IIRIIIELLE" FEU F ON7~ Het Verloren Tehuis. AMERSFOORT. 20e Jaargang No. 232 per 3 mijnden voor Amen» lood 1 2.10. Idem tem» AMERSF per post f J.—per week (met gratis neriekemnff )tgen ongelukken) f 007». afzonderlijke f 0j05. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU? ARNHEMSCHE POORTWAL: TEti INT 613. Politiek Overzicht De conferentie, die Poincaré, Curzon en jchonzcr, de ministers van buitenlandsche zaken bnderscheidenlijk van Frankrijk, Engeland en Italië, gedurende enkele dagen te Parijs over het ^ije Oosten hebben gehouden, heeft j.l. Zon avond te half elf haar beslag gekregen. Dat belangrijke besluiten zijn genomen, blijkt reeds Redelijk uit het feit, dat de ministers de Turk- Ache natie en Turkije als mogendheid weer Fenschcn te herstellen onder voorwaarden, die Ben Turken toestaan om met Behoud van de hoofdstad Constantinopel weer een onafhanke lijk nationaal bestaan te leiden. Bovendien wen- fcchen zij den Muzelmannen het billijkste régime te garandeeren en de eeuwenoude autoriteit van 'den sultan te handhaven. Anderzijds wenschen pj de Grieksche natie een compensatie te ge- Sren voor de offers, die zij zich tijdens den Oorlog voor de zaak der geallieerden heeft ge troost Opdat in den vervolge tusschen Grieken en Turken wederzijdsch vertrouwen heersche, hebben de drie ministers beschermings- en ga- rantiemoatregelen voor de minderheden (Mu zelmannen zoo goed als Grieken) zoowel in Europa als in Azië voorzien. In dezen geest was ook het wapenstilstandsvoorstel gedaan. Met de bedoeling een vreedzame ontruiming van Klein- Azië te bewerkstelligen, wanneer deze operaties met goed gevolg worden uitgevoerd, zal de Turksche soevereiniteit in Anatolië van de Mid del lands che tot de Zwarte Zee en van de gren zen van Transkaukasie en Perzië tot de Egeïsche zee worden gegarandeerd. In Europa zal Constantinopel en een breede strook van Oost-Throcië onder de volledige soevereiniteit van den sultan blijven. De gebie den nabij de zeeëngten zullen worden gedemili tariseerd. De geallieerde strijdkrachten in Gal! poli en de geallieerde militaire inspecteurs zul len op de handhaving dezer maatregelen toe zicht houden, terwijl aan een internationale commissie het behoorlijk onderhoud der zee engten wordt toevertrouwd. Eveneens hebben de geallieerde ministers den toestand der Armeniërs nagegaan, die zoo dik wijls de slachtoffers zijn geweest van de con flicten in 't Oosten: aan den Volkenbondsraad wordt de took toevertrouwd naar de middelen te zoeken om voldoening te schenken aan de wen schen, door de Armeniërs geuit. Ook zijn de geallieerde ministers tot het inricht gekomen, dat de financieele onafhanke lijkheid van Turkije in groote mate diende te ■worden ontzien en wanneer Turkije op grond van zijn deelneming aan den wereldoorlog aan de zijde der Centrale mogendheden lasten zou moeten drogen, vere;schte zijn betaalvermogen, dat het een bedrag in eens betaalde. De admi nistratie var de Turksche schuld (d e 11 e o 11 o- m n n e) blijft gehandhaafd, daar zij deugdelijk is gebleken. Onder voorbehoud van zekere be schermende maatregelen zal voor de economi sche belangen d**r geallieerden geen verdere fi nancieele contröle van Turkije plaats vinden. De ministers Poincaré. Curzon en Schonzer heb ben eveneens beraadslaagd over de maatrege len om het capitulatiesysteem af te schaffen, zonder de rechten en belangen der vreemdelin gen in Turkije gevaar te doen loopen. Tot zoover de voorstellen van de geallieerde ministers van buitenlandsche zaken: deze zullen aan de betrokken staten worden ter hand gesteld, bij wie er op wordt aangedrongen binnen drie weken naar een nog nader vost te stellen stad vertegenwoordigers te zenden. De hooge com missarissen van Engeland. Frankrijk en Italië te Constantinopel zullen de vertegenwoordigers der virandelijke partijen, Griekenland en Ttrr- fcje, bijstaan. Door de Matin zijn deze communiqué-bizon- Herheden nog aangevuld en uit de beschouwin gen van dit blad blijkt, dat Turkije weer mees ter zal worden van geheel Klein-Azië. Zelfs het yilajet Smyrna komt weer aan Turkije; alleen de stad Smyrna zelf krijgt een bizonder régime en wel een stedelijke autonomie, waarvan het doel echteT slechts is de rechten der christelijke minderheden te beschermen; aan de souvereini- teit van den kalif wordt in dezen echter niet de minste afbreuk gedaan. De ontruiming van Klein-Azië door de Griek sche troepen moet onder contröle der geal lieerde generale staven binnen vier maanden plaats hebben. De Grieksche grens in Europa, die ongeveer 30 K.M. van Constantinopel liep, wordt thans tot ten Westen van Rodosto terug getrokken en eindigt dicht bij de Zwarte Zee, zoodat Griekenland niet meer het ecnige grens land van Europeesch Turkije is. In Thracië, in de nabijheid van de Zwarte Z?e, bestaat in den vervolge ook een gemeenschappelijke grens tusschen Bulgarije en Turkije. Het deel van Thracië, dat de drie ministers van buitenland sche zaken aan de Grieken willen laten, omvat wel-is-waar de stod Adrianopel, maar ook hier wordt een stedelijk regiem ingesteld, precies als in Smyrna. Dit schijnt te bewijzen, dat de ge allieerden een soort porollelisme tusschen Turksche minderheden in Europa en de Christe lijke minderheden in Azië wenschen te herstel len. Het resultaat van de conferentie inzake het nabije Oosten wordt door 't Fronsche pers agentschap Havas belicht, hetwelk opmerkt, dot, mocht de geallieerde bemiddeling van de hand worden gewezen, er geenszins sprake zal zijn van sancties, b.v. de blokkade of bezetting van Con stantinopel, zooals men die enkele maanden geleden te Londen op 't oog schijnt te hebben gehad. Trouwens deze dreigementen worden ook vrijwel illusoir geacht. Destijds was de Fronsche diplomatie door het gevaar bedreigd, of een vijandelijke houding tegenover Turkije te moe ten aannemen of het tot een breuk met Enge land te laten komen. Dit gevaar was nu volledig uit den weg geruimd cn tevens verdween door de resultaten van de conferentie der geallieerde ministers over 't nabije Oosten de spanning, die in de Fransch-Engelsche relaties door de over eenkomst van Angora was ontstaan. Men ziet uit het vorenstaande, dat de portee van de besluiten, die op de Parijsche conferentie zijn genomen, van vèrstrekkenden aard is. Men herinnere zich slechts de feiten: Turkije heeft aan den oorlog deelgenomen nis vijand van de geallieerden, die de overwinning behaalden. Duitschland werd met Versailles, Turkije met Sèvres gestraft. Dit laatste vredestracteat be- teekende voor de Mohammedanen een groote vernedering, die tot fel verzet prikkelde en groote verontwaardiging wekte. Vooral Enge- land's positie is ih zijn groote bezittingen met een Mohnmmedaansche bevolking, die in vele millioenen loopt, geducht geschokt; de moeilijk heden, waarvoor het zich zag geplaatst in Egypte en Britsch-Tndië, waren voor een goed deel toe te schrijven aan de ontstemming, die het voor de Mohammedanen vernederende ver drag van Sèvres in 't leven had geroepen, dat het Turksche nationalisme verlevendigde en deed uitdijen tot de krachtige Kemalistische be weging, waartegen de arme Grieken niet opge wassen bleken. De Kemalistcn bleken een ge duchte, reëele macht te vormen, waarmee reke ning diende te worden gehouden. Nu staat wel heel humaan in 't communiqué der drie ministers, dat de grondslag van hun voorstellen de wensch.was den vrede tusschen Griekenland en Turkije te herstellen, zonder één der partijen voorwaarden op te dringen, die haar als een nederlaag of échec zouden kunnen voorkomen, maar deze bewering moet niet al te serieus worden opgevat. De feiten hadden zich den laatsten tijd derwijze ontwikkeld, dot En geland, bedacht op lijfsbehoud, or wel toe moest overgaan voor de Turksch-Grieksche vre desonderhandelingen een weg te banrn en hier bij groote concessies te doen aan Turkije, den vroegeren vijand en gestrafte met het verdrag van Sèvres. De vrees voor de fatale terugwer king der onbillijke clausules op de millioenen Mohommedaansche onderdanen zijner koloniën, heeft Engelond met graagte de gelegenheid doen aanvatten om iets jegens Turkije weer goed te maken. Maar dit goedmaken kan alleen ge schieden ten koste van Griekenland en met ver breking van 't verdrag van Sèvres. Dit laatste is van overgroote beteekenis. Door den nood gedrongen, zijn de geallieerden er thans toe overgegaan aan een vredesverdrag, dat a priori als onaantastbaar en heilig is verklaard, te tor nen. De consequenties hiervan kunnen belang- rifk zijn: immers de geallieerden geven door hun eigen daden thans toe, dat hun verdragen voor revisie vatbaar zijn, zij erkennen, dat zij onuit voerbaar kunnen zijn. Dit kan ook voor Duitsch land indirect goede gevolgen hebben, doordien thans een voor navolging vatbaar voorbeeld is gegeven. Terecht merkte eergisteren de Voss. Ztg» dan ook op: Donderdag 30 Maart 1S22 Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbitt dingen en Lietdadigheids-adveitentien voor de helft der prQ». Voor handel en bedrijf bestaan zeer noordeeiige bepalingen voor het ad ver ice ren. Een® Circulaire; bevattende de voorwaarden, wordt 09 ftanvraag toegezonden. eon kwelling Geneest U toch dadelijk ATJHf IQlUftflP met de slijmoplossonde ialJIJIuOflRUUl „De ondervinding met het verdrag van Sèvres zal voor alle elementen in Frankrijk, Engeland en Italië, die bereid zijn tot een vergelijk en die thans reeds opkomen voor een herziening der verdragen van Versailles en St. Germain, den weg banen. Nadat de hecren Poincaré, Curzon on Schanzer op de Oostersche conferentie ge dicteerd onrecht hebben moeten annuleeren, zal het niet meer mogelijk zijn in parlement en pers hen „verraders" te schelden, die ook in andere vredesverdragen door bepalingen een streep wenschen te zien gehaald, die zooals b.v. het verbod voor Oostenrijk om zich bij Duitschland non te sluiten gericht zijn tegen het natuur lijke levensrecht der overwonnen volken." Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Lloyd George's motie. Londen, 2 9 Maart. (R.). De tekst der motie van vertrouwen, die Lloyd George op 3 April in het Lagerhuis zal indienen, luidt aldus Het Huis keurt de door den Oppersten Raad te Cannes genomen resoluties als grondslag van de conferentie te Genua goed en zol de regee ring steunen bij haar pogingen om deze reso luties in toepassing te brengen. Londen, 29 Maart. (R.) Bij de bespre king von Lloyd George's motie zal de arbei derspartij Maandag een amendement indienen ten gunste van het bijeenroepen von een inter nationale economische conferentie, die niet ge bonden zal zijn aan de voorwaarden, neerge legd in do besluiten van Cannes. 41 UH5ESIRJ.il ONTVANGEN Uigebreide Sorte?ring CbageSBerie-Hoeden. Riga, 29 Maart. (B. T. A.) De Russische afvaardiging naar de conferentie te Genua is vanochtend om 8 uur 20 te Riga aangekomen. Aan het station werd ze ontvangen door eon hoofdambtenaar van het Estlandsche ministerie van buitenlandsche zaken, wien Tsjitsjerin en Tsabelef hun donk betuigden voor de verwelko ming. De voornaamste afgevaardigden begaven zich naar de Russische legatie, de anderen ble ven in den trein. Er zijn bijzondere maatregelen van bewoking genome'- Zoo zijn een aantal le den van de Russische kolonie ingerekend onder beschuldiging betrekkingen te onderhouden met de Russische uitgewekenen in West-Europa. EEN REDE VAN RATHENAIL B 0 r 1 ij n, 2 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Tn de zitting van den Rijksdog op heden hield de minister van buitenlandsche zaken, Rathenau, een rede; hij uitte zijn teleurstelling, die de nota der commissie van herstel aan de hoop op een wcrkelijken vrede en de regeling van hel vraag stuk der schadeloosstelling had berokkend. Bin nen het tijdperk van twee maanden waren hon derd nota's van geallieerde zijde op de Duit- sche regeering neergehageld. Frankrijk toont al leen zijn vrees voor den aanval van het volko men ontwapende Duitsche volk: het moest liever den weg wijzen, hoe Duitschland zijn betalingen in goud kon verrichten en tevens zijn valuta intact 'houden. VgRGROOTiNfêEN ieder porl ret worden vervaardigd door nog steeds B. NSFWFG, Largesiraat 33, 7**?. 4P2. Het te Cannes ingediende memorandum on trent de Duitsche belastingen is nog geenszins ontzenuwd door tegenbewijzen. Twee millioen arbeiders werken voor de schadeloosstelling. Duitschland betaalde tot nog toe 45 46 mil liard goitömnrken onn geldswaarde cn leverin gen in notura, afgezien von het verlies, dat het in Cpper-Silezië leed. Zulk een belasting is ir de wereldgeschiedenis nog geen volk opgelegd. Rathenau wees er verder op, dat Duitschland volkomen is ontwapend, terwijl in het rond Europa is gewapend met legers van 4,700,000 man, waar er voor den oorlog maar 1,700,000 man waren. Daarbij moet bedacht worden, dat het Duitsche volk zulk een prestatie volbracht in half verhongerden toestand cn in weerwil vnn de binnenlandsche verwarring cn daarbij nog do algemeene omwenteling vermeed, els een redder der Europcesche beschaving. Rathenau herhaal de v'rder de woorden von den rijkskanselier „Duitschland zou zijn verplichtingen vervullen zoo goed het kon." Hij uitte verder zijn leed wezen, dat Amerika wegbleef von de conferentie vun Genua. Duitschland wilde eerlijk meewerken aan het herstel van Rusland, echter niet door begeerige kapitalistische kolonisatie. Maar Duitschland alleen kan de wereld niet weer her. stellen. Daartoe moeten alle volken meehelpen. Duitschland had in #lk geval een pauze noodig om adem te halen; het moest ook gelijkstelling met andere vol):en e Genua eischen voor een vrijwillige en eerlijke samenwerking. Rathenau drukte ten slotte do hoop uit, dat Amerika toch nog bereid zou worden gevonden om mee te helpe.. aan do regeling der Euro pee, che vraagstukken. De rede werd met le- vendigen bijval begroet. B e r 1 ij n, 2 9 Maart. (\V. B.). Bij de rijks dagsdiscussie over de rede von den rijkskan selier hield de minister van buitenlandsche za ken, dr. Rathenau, een rede, waarin hij ver klaarde Reeds te Cannes heb ik verklaard, dat de dccndebetolingen slechts een korten tijd kun nen worden voortgezet, zul niet de Duitsche valuta worden geruïneerd. De valuta-daling is ook werkelijk ingetreden. Onaangenaam is de ontwikkeling der grens kwestie in het Weichselgebied, waar ernstig on recht geschiedt. Teekenend is, dat tegenwoordig de sterkste militaire mogendheid ter wereld be vreesd is voor een aanval van het volkomen ontwapende Duitschland, dat bijna geen solda ten genoeg heeft om in het binnenland de orde te handhaven. Daardoor krijgen alle vraagstuk ken een politieke kleur, met name die der Schutpolizci, waarbij geen rekening wordt ge houden met den cmstigen economischen en so- sialen toestand van Duitschlond en de in het geheim werkende krachten (groote onrust bij de communisten). Een politiemacht is ir Duitschland dringend noodig. In het buitenland zijn drie groote misver, standen verprcid over de Duitsche toestan den (1.) overdreven voorstelling omtrent de inflatie cn het geloof, dot de consolidatie der schulden en het stopzetten der bankbiljetten- pers voldoende genezing zal brengen. Dit is juist voor een land met een actieve, maar on juist voor een land met passieve betalingsba- lons. De kringloop is de volgendeverkoop von betaalmiddelen naar het buitenland depre ciatie der betaalmiddelen ineenstorting der binnenlandsche begrooting nieuwe bankbij- jettenuitgavcn nieuwe verkoop van betaal middelen naar het buitenland (2.) het misver stond inzake do belasting, die, zooals von Duit sche zijde onweerlegbaar is vostgesteld, abso luut de zwaarste is. Wanneer in Duitschland het inkomen van een minister 300 of 500 dol lar bedraagt, kon hij in geen geval meer dan 300 of 500 dollar belasting betalen (3.) de vergissing, dat het buitenlond meent, dat de Duitsche industrie volop werk heeft en vraagt: waar blijft de opbrengst van dien arbeid Hij, Rathenau, had reeds te Cannes geant woord en herhaaltde schadevergoeding van het ofgeloopen jaar bedroeg 1*4 milliard dol lar, d.i. de opbrengst von een jaar werk van een millioen arbeiders. De noodige levensmid- leninvoer verslindt eveneens een jaar arbeid van een millioen menschen, voor de grondstof fen uit het buitenland moet ook een millioen menschen arbeiden. Drie millioen Duitsche ar- eiders moeten dus werken alleen om den stand van voor den oorlog weer te bereiken. maar niet productievt Vandaar die groote, werkzaamheid. Een vierde abuis is don nog de mccning, da| do hooge dividenden vcrdeclende, nieuw kapfa taal beleggende Duitsche industrie nieuw® waarden schept. Wanneer een maatschappij met een kapitaal van 100 millioen een divi dend von 20 uitkeert, heeft zij op de goud- waarde vnn het kapitaal niet meer betaald dan IYk Dun ontbreken nog jaarlijks 200 h 500 van het nondeelcnkapitool voor de nood* zakelijkste afschrijvingen. Tegenover de beschuldiging, dot Duitschland niet heeft betaald en niet wil betalen, verklonr< de de minister, dat het Duitsche geliquideerd® eigendom in hot buitenlond bedraagt 11.7 mil liard goudmark, de uitgeleverde handelsvloot 5.7, de rijkseigendommen in de afgestane ge bieden 6.5, het uitgeleverde vorkcersmateriaal 2, de achtergelaten niet-militoire goederen 5.8, de verloren Duitsche vorderingen op de geal lieerden 7, de waarde der Snarmijncn 1, da waarde der kolcnleverantics tegen wereldmarkt* prijs 1.2, de schadevergoeding in contanten' 1.3, een aantal kleine posten 3.2 milliard goud- mark, totaal sedert het einde van den oorlog 45.5 milliard cn met de verloren gebieden in' de koloniën, in Opper-Silezië cn Oost-Pruisen ver over do 100 milliard goudmark. Dit is do grootste betaling in de wereldgeschiedenis. UIT BEZET DUITSCHLAND. Brussel, 29 Maart (B. T. A.) De BcK gische regcering heeft een nota gericht aan dert raad van gezanten, waarin gewezen wordt op het gevaar, dat de aanwezigheid tusschen do brug* gehoofden van r.iet bezette gedeelten voor dol bezettingstroepen oplevert en waarin gevraagd wordt verbetering in dezen toestond te brengen. Prof. Otto Hirschfcld. •j* Berlijn, 29 Maart (N. T. A.). Geheim raad prof. Otto Hirschfeld, die gedurende vela jaren oan de Berlijnscho Universiteit de Ro- meinsche geschiedenis en schriftkunde do ceerde, is gister op 79-jarigcn leeftijd te Ber lijn overleden. DE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK. Par Ij s, 29Manrt. (Havas). De Kamer heeft met 405 tegen 107 stemmen het tegenvoorstel verworpen dcT socialisten om den diensttijd t« bepalen op 8 maanden, in plants van op onder* half jaar, zooals de regeering voorstelt Het Roode Kruis Genèvo, 29 Maart. (B. T. A.). Dnaf Frankrijk zich niet meer kant tegen de evcn« tueele toetreding van Duitschland» heeft do al* gemecno raod van het Roode Kruis met nlge< meene stemmen in beginsel besloten het Roode Kruis universeel te doen zijn. Carson en Birkenhead. Londen, 29 Maart (R.). In hot Hooger* huls heeft Corson geantwoord op het verwijt van Birkenhead nopens zijn optreden in de politiek, wat deze voor een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar ongeoorloofd had genoemd. Carson ontkende, dot hij tegen ecnigen regel of tradi tie van het Huis zou hebben gezondigd. Hij is bereid af te treden, indien hij iets verkeerds heeft gedaan maar, ontkent zulks cn zoolang hij zijn tegenwoordige waardigheid bekleedt, zal de eer van de justitie onbesmet blijven. Birkenhead zeide, dot hij nimmer Carson's integriteit in twijfel heeft gelrokken, moor diens houding stond gelijk met den eisch, dat elke rechter in het land het recht zou hebben zich' in den partijstrijd te werpen. Curzon verklaarde, dat als op de ongeschre ven traditie steeds inbreuk werd gemaakt, da geschreven wet zou hebben te bepalen, dat de Law Lord bij het aanvaarden van zijn benoo ming tevens zekere verplichtingen op zich nam De Engelscho wouw en haar nationolitcit. Londen, 29 Maart. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis is gisteren een wetsontwerp in eerste lezing aangenomen, waarbij bepaald wordt, dat Engolsche vrouwen, die met vreem delingen getrouwd zijn, haar Bngelsche natio naliteit behouden, terwij! buitenlandsche vrou wen, die met Engelsche onderdanen gehuwd zijn, de keuze wordt gelaten om van nationaliteit veranderen. Idee, dat men dadelijk begrijpt, Is veelal liet begrijpen niet waard. MULTATULI. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 61 Slechts het hart in haar scheen eigenaardig dc-od en gevrijwaard te zijn tegen alle aandoe ningen. Wanneer zij beproefde aan haar echt genoot te denken, was het of er een witte muur voor haar stond. Met de kinderen liet zij zich hoe langer hoe meer gaanzij was met hen zoo vroolijk bij den stroom alsof de jaren van haar afgegleden waren en zij weer uit visschen ping met haar schoolmakkers in de Kinder beek I Eens hadden Duncan en zij te zomen, beiden met bruine beenen en vroolijke oogen, een grondeling van een half pond thui9 gebracht «Is een trofeezij hadden dien gevangen in leen klein beekje tusschen twee steenen. Bezig met plechtig en geheimzinnig gebaar leen groot en visch, dien zij gezien hadden te Verschalken, werden Ken en zijn zusje den Vreemden man niet gewaar, die hen gadesloeg de donkere schaduw van de dichtbebladerde t>oomen. Heriot kwam op Zaterdagmiddag tegen drie '*Ur Digs we 11 aan en lano» een xzelf ontdekt pad was hij in het Upleys Park gekomen, door het portiershek, liep dit park dwars door en terwijl hij aldus het dorp vermeed, kwam hij den Pastorietuin achter in. Door het poortje ven het hek werd hij den schijn van gouden hoofden, het onophoudelijk gebabbel van vroolijke stemmen gewaar en hij had een schouwspel gezien, dat zijn vaderschap in hem wakker riep Ken, met zijn bloote bruine beenen in het water, zijn korte broek flink omhoog gerold, zijn blouse open, zoodat zijn stevige hals te voorschijn kwam, boog zich over een plas, terwijl Margie, adem-oos door opwinding, hem voortdurend aanspoorde, stoan- de op een veiligen grooten steen. De zon, die tusschen de jonge, groene blaadjes door straal de. speelde op hun bloote hoofden en liet de kleui van opwinding op hun wangen zien. „Ik heb hem, Margie I Hij is heusch zoo groot als een zalm o plons, hij is weg I" Margie plonsde er ook in, met haar rokken opgeschort en de twee hoofden, het bruine en het gouden, bogen zich samen diep voorover en zij waren zoo vol aandacht bezig, dot zij hun vaders stap niet op het kiezel hoorden, toen hij de brug over ging en het huis opzicht. En daar vond hij Jeanie, ook met bloot hoofd, op de veranda-trap, terwijl zij bezig was te schrijven voor het lieve leven I Haar oor herkende vlug den stap en toen 2ij opkeek en hem zag, kwam xle schrik in haar oogen en zij kreeg een kleur. Geen onder tee- ken van ontroering, liet zij echter blijken, maar zij sloot haar schrijfboek met vaste hond, leg de er een krant overheen en stond op. „Wel zeide zij botweg en bedaard. „Dus hebben zo het je verteld I Wie heeft het ge daan mevrouw Ferrars of mevrouw Bain „Mevrouw Bain," antwoordde Heriot en een groote onbeholpenheid kwam over beiden en er was een vrij pijnlijke stilte. Jeanie scheen te beven, voor een oogenblik kwam de schaduw van het verloren huis terug en zii werd zich bewust, dat haar droom van eltijddurcnden vrede niet verwezenlijkt kon worden. Want die man, met wen zij voor haar leven verbonden was, had zijn rechten. Waar schijnlijk was hij nu gekomen, om ze te eischen ofschoon er noch bedreiging, noch toorn op zijn gelaat te lezen was. Zij zag daar niets dan een groote, onmetelijke droefenis, die haar tot in h«t diepst van haar hart hinderde. „Hoe ben je gekomen vroeg zij zich dwin gend tot de gewone omgangsvormen. „Ik ge loof zeker, dot je wel wat thee zult lusten. Het is juist theetijdik zol er eens voor gaan zor gen." Haar handen omklemden zenuwachtig haar dierbare bezitting, alsof zij, meer dan iets an ders, vreesde, dat hij er een schennende hand op zou leggen. rrJe kunt het daar gerust veilig laten liggen, meid ik zal het niet bezoedelen door mijn aanraking." Maar terwijl zij toch haar schat beetpakte, spoedde zij zich nnor binnen en Heriot keek vaag een paar minuten in het rond en raadpleeg de toen zijn horloge. Het was pas half vier geen tijd voor thee. Voor hij het brood zou kunnen breken onder wat nu, voor dezen eenen keer, zijn vrouws dak was, moest er een hin dernis weggeruimd worden I Hij liet zijn hoed op de tafel in de veranda en ging raar binnen» Het was de bibliotheek van het huis, nu de woonkamer der Ferrars, een vriendelijke kamer voor het huisgezin, waar rondom schetsen van kinderen hingen en andere familieherinneringen, zooals lieve handen die verzamelen in een dierbaar tehuis. Er was geen geluid in het hee- le huis, en nu ging hij noor de hall en zocht door een vanzelf dichtvallende rood wollen tochtdeur, de regionen waarin Jennie, naar hij veronderstellen kon, bezig was met de huishou- de'üke werkzaamheden. Een lange steenen gang bracht hem naar de keuken, die ver genoeg van het huis of wos om eigenaardig afgelegen te zijn. Het was een groote. lage ruimte, met getraliede vensters op den roodsteenen vloer log een bruine mat, die een vreemd-gezellig en een dofkleurig of fert maakte. En daar was Jeanï* bij de tafel oan het snij den van boterhammen of haar leven ervan af hing, terwijl de ketel raasde I Een vriendelijk, gezellig tafercel, dot een vreemd, hongerig ge voel deed ontwaken in het hart van den man „Leg dot neer lieve," zeide Heriot zachtjes „Het is nog niet long na drieën en laat ons wa* praten." „Neen, neen, je moet je thee hebben en de kinderen moeten die ook hebben," zeide zij, met een ha- igen klank in haar stem. „Zij zijn heel best in orde. Zij visschen in den str em," zeide hij rustig. „Tk'heb hen de laatste vijf minuten gadegeslagen." „Hebben ze ie gezien „Neen, ze wr m ren grondeling aan het van gen, zoonl3 jii en ik ze zoo dikwijls gevangen hebben in den Warlocks-plas, onder Kinder Brig, Jeanie. wbTu, ga don naar de zitkamer terug en ik zal je de thee brengen," zeide zij en haar blik wir- felde. „Ik wil niet met je praten, Duncan. Fr valt niets te zeggen. Het is alles reeds gezegd." „Misschien van jouw kant wel, meid, maar van den mijnen valt er nog iets te zeggen." zeide hij, trok de deur dicht en ging met zijn rug er tegen staan. Het was de daad van een man en beteekende vastberadenheid zoowel als macht, cn zij kreeg weer een kleur. „Ik ben blijde, dot je er zoo goed cn zoo uit* gerust uitziet, Jeanie. Anderen zijn vriendelijke» voor je geweest, dan ik ooit geweest ben." „Ze zijn zeer goed geweest, Duncan. En dat is een hemelsche plaats neem mij hier niet vandaan." Haar stem begaf hoor plotseling en hoof oogen werden droevig door dat beroep op hem« Het ontroerde hem machtig. „Mijn lieve," zeide hij nederig, „ben ik zo<5 slecht vDon verhoede God, dat ik je iets zou loten doen, waartegen je hart in opstand komt I Ik ben slechts gekomen, om mij voor je te ver* nederen, Jeanie en je de geheel e waarheid t® vertellen." „De wil het niet hooren," riep zij bijna woest uit. ,Jk heb genoeg van de waarheid, zooals d« mannen die beschouwen. Loot alles rusten, Duncan I Wat wij verloren hebben, hebben wij verlorenen wij zullen het nooit weer vinden« Ik wil je daarvan niet de schuld geven slechts slechts vrede moet ik hebben. De bert hier wat tot mijzelf gekomen," ging zij voort, toen hij geen antwoord gaf. „Eiken dag ben fle wat sterker en meer in stoat te denken. En iK was werkelijk van plan je te schrijven, Duncartii Geef mij toch nog een maand." „Een maand tot wat „Tot ik terugkom. Be zol terugkomen, want natuurlijk weet ik heel goed, dat dit niet eeuwig duren kan. Als ik niet oan het eind van mijt» wijsheid was geweest, Duncan, zou ik het noai^ gedaan hebben I Do/l moet je begrijpen." (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1