AMEBSFOORTSCH DAGBLAD c A. v. d. Weq, Langestr. 23 IIJSTEH m PISTEN en FOTO'SI DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. Noch dit, nech dat, ABDIJSIROOP. KOLONIËN. 20e Jaargang No. £>-43 i!M«tSPMS£7"£Z'^ pet poet f 1.—. T** week toet Rtatij «nekerin» ^gcn ongelukken) f 0J7», alzondetlijke nanunea tUS. f» DIRECTEUR-UITGEVERt A VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAl TEl. «NT 613. Dinsdag 4 April 1922 PRIJS DER ADVERIENV!EN Z Inbegrip van ce® bewijsnummer, elke regel meer 0.25. diensfaanbn* dingen en Ltetdadigheids-advcitentiën voor de helfl der prija Voor handel en bedrijf bestaan reet «oordeeJige bepalingen voor bet adverteeren. Een® circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt Of aanvraag toegezonden- in een scherp antwoord zei de leider der Bel gische socialisten, Vandervelde, als voorzitter yon het hoofdbestuur der tweede Internationale o.a., dat aan een samengaan van de arbeiders met de communisten niet valt te denken, zoo long de Russische sociaal-democraten nog in den kerker moeten smachten. De bolsjewist Rodek verklaarde in zijn ant ivoorden, dat de bolsjewisten in Vandervelde niet het minste vertrouwen hadden. Wanneer Vandervelde de balans van de laatste acht jaren wilde opmaken, don waren de communisten daartoe bereid. Radek noemde de door Vander* velde gestelde voorwaarden (gisteren in ons avondblad vermeld. Red.) een plompe poging tot vreesaanjoging. Onder groote opgewonden heid werden de verdere besprekingen tot Maan dag verdaagd. De jaarbeurs te Frankfort a. d. Main. B e r 1 ij n, 3 April. (N. T. A. Draadloos). D< vocrjoars-Messe te Frankfort is gisteren ge opend. Ontploffing. Boizenburg, (non de Elbe in Mecklen burg), 3 April. (W. B.) Om de deelnemers aan het feest van een vereeniging schrik aan te jagen, legden drie jongens in den nacht van Zaterdag op Zondag aan den buitenmuur van het feestlokaal schietkatoen; door de ontplof fing daarvan werd een naburig kontoorgebouw beschadigd, werden meer don honderd venster ruiten verbrijzeld en talrijke personen door glas scherven gewond. De daders werden aangehou den. GROOTE MIJNBRAND. B r e s 1 a u, 3 April. (V. D.). In de Anselm schacht bij Petershof in het district Ratibor is een groote brand uitgebroken, dien men tot nu toe niet meesier is kunnen worden. Zestien mijnwerkers werden dood, 38 met lichte ol zware brandwonden gevonden382 man die aan het werk waren, zijn van de bovenwereld afgesloten. Het reddingswerk is aan den gang. België en Italic. Londen, 5 April. (N. T. A. Draadloos Op allerhoogst gezag wordt te Rome gemeld, dat de verloving van den Belgischen kroonprins met prinses Jolonda officieel zal worden afge kondigd te Brussel, wanneer de Italinansche ko- kinklijke familie een tegenbezoek brengt aan de Belgische souvereinen. Verlenging van den arbeidstijd In Zwitserland, Bern, 1 April. (W. B.). De Bondsraad heeft bij het parlement een wetsontwerp ingediend, waarin de bondsraad gemachtigd wordt om in tijden van ernstige economische crises den we- kelijkschen arbeidstijd tot 54 uren te verlen gen. Motie van vertrouwen ïn de Fronsche regcering. P a r ij s 3 April. (R.>. De besprekingen over do buitenlandsche politiek zijn geëindigd met een motio van vertrouwen in de regeering, die met 484 tegen 78 stemmen aangenomen werd. De Fransche militaire uitgaven. P o r ij s, 3 April. (Havas). In een rede, die de minister van financiën, De Las'teyrie, hield aan een banket van vertegenwoordigers der eco nomische en politieke pers, merkte de minister op, dat de Fransche begrooting voor de natio nale verdediging in 1920 het bedrog van 7-649 millioen franc bereikte, in T92T 6.358 millioen bedroeg en in 1922 was verminderd tot 4.910 millioen. Hierdoor is dus in 2 jaar tijd meer dan 2y7 milliard fronc besparing verkregen. De Engelsche luchtvaart. Londen, 3A p r i 1. (N. T. A. Draadloos), met do dringende aangelegenheden der arbei-IDe Britsche luchtvaart voor burgerlijke dien ders. I sten wordt deze weck weer uitgebreid. Engelsche Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Parijs, 3 April (B. T. A.) Hedenavond jrerd er in sommige geallieerde kringen verze kerd, dat de Italiaansche regeering de overige mogendheden in overweging heeft gegeven te Genua een voorbespreking te houden, waarbij haar vertegenwoordigers in gemeen overleg de procedure ten aanzien van'de werkzaamheden Öer conferentie zullen vaststellen. Berlijn, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Parijs wordt tegengesproken, dat Lloyd George op zijn reis naar Genua te Parijs zal yertoeven, om met Poincaré voorafgaande be sprekingen te houden. De Duitsche delegatie. Berlijn, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Het vertrek der Duitsche delegatie naar Genua onder leiding van den minister van buitenlond- scho zaken Rothenau is bepaald op 8 April. Rijkskanselier Wirth zal op 5 April Berlijn al verlaten om vooraf nog in Frankfort a. d. Main de Messe bij te wonen. De Russische delegatie. Berlijn, 3 April. (W. B.). Krassin is van daag te Berlijn aangekomen. B e r 1 ij n, 3 April. (\V. B.) Als vertegen woordigers der Russische delegatie voor Genua, die op het oogenblik op haar doorreis te Berlijn vertoeft, werden heden voormiddag de volks commissaris voor buitenlandsche zaken Tsjitsje- rin en Litvinof door den rijkskanselier dr. Wirth ontvangen in het bijzijn van den minister van buitenlandsohe zaken dr. Rathenau. Voor he denmiddag zijn de leden der Russische delega de bij den minister van buitcnlandschc zaken Rothenau op een déjeuner genoodigd, waaraan ook Duitsche parlementsleden en vertegenwoor digers van industrie, handel en geldwereld zul len deelnemen. B e r 1 fj n, 3 April. (W. B.) In overeenstem ming met het besluit van den rijkskanselier heeft de minister van buitenlondsche zaken, dr. Rathenau, aan de te Berlijn vertoevende leden der sovjet-regeering het Russische gezant- jïchapsgebouw Unter den Linden 6 teT beschik- <in<? gesteld. B c r I ij n, 3 April. (W. B.) Tusschen den Berlijnschen vertegenwoordiger der Russische Sovjet-regeoring en het Duitsche departement £/on buitenlandsche zaken is een regeling ge troffen inzake het herstel van het Duitsche gezantschap te Petersburg alsmede de verblijf plaats der Duitsche vertegenwoordigers te Moskou. De bijeenkomst der drie Internationales. B e r 1 ij n, 3 April. (W. B.) Bij de heden ge houden conferentie der drie Internationales hield Friedrich Adler de openingsrede, waarin hij er p wees, dat de conferentie geen samensmelting r drie Internationales ten doel had, maar lichts een eerste poging was om in bepaalde cn alle arbeiders rakende kwesties tot een ge meenschappelijk optreden te komen. Daarop los Clara Zetkin, uit naam van de delegatie der derde Internationale, een verklaring voor, vol gens welke alle drie Internationales een een heidsfront van het geheelc proletariaat moesten vormen. Dot was een gebiedende eisrh des tijds, omdat de bourgeoisie probeerde Duitschland 'door schadeloosstellingen leeg te plunderen, Rusland kapitalistisch en economisch onder het juk te brengen en alle lasten van den oorlog op de arbeiders van alle landen af te wentelen. Dftorom moest, op zijn laatst tijdens de confe rentie van Genua, een conferentie van alle socia listen der wereld bijeenkomen om de confe rentie van Genua te nopen zich bezig te houden geen poeders. noch tabletten, welke ver giften bevatten. Gebruikt voor Uw. hoest alleen de onschadelijke, beproefde, slijmoplossende dagbladen, go an door de lucht naar Parijs cn komen daar om negen uur aan denzelfden dag, als ze verschijnen. Vijf Britsche maatschappijen onderhouden nu diensten over het Kanaal. De meeste Britsche vliegtuigen doen de reis Lon denParijs in ongeveer twee uur. Met .een luchtdienst tusschen Londen, Manchester en. Ierland zal binnenkort een begin worden ge maakt. Goud op den bodem der zee. Londen, 2 April. (N. T. A. Draadloos). Het rijksbergingsvaarluig Racer heeft Ports mouth verlaten tot hervatting Van zijn taak om het goud naar boven tc brengen, dat tijdens den oorlog in den. gewapenden kruiser Laurenlic gezonken is ter hoogte van de Noordkust van Ierland. Het goud, ter waarde van enkele mii- lioenen pond sterling, werd medegevoerd in staven ter zwaarte van ongeveer 20 pond. Door de bemanning van de Racer zijn gedurende de werkzaamheden verleden zomer enkele honder den staven geborgen, maar een aanzienlijk aan tal moet nog naor boven worden gebracht. DE IERSCHE KWESTIE. Nieuwe excessen. Londen, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Een politie-patrouillo stuitto op een sterke af- deeling soldaten, die tot de aanhangers van De Valero behoorden en zich oefenden in een afge- egen bergachtige streek bij Coolcstown (graaf schap Tyrone). Er onstond een hevig gevecht, waorbij talrijke dooden en gewonden vielen. lïïisoi ..nimiEiir (UHSBIMtl «SKI GAMES-ULSTER (CmKü.i) TAILORM ADE. LING MODEL 08 50 KORT MODEL 32.50 DE DOOD VAN KARL VAN HABSBURG. W e e n e n, 3 April. (V. D.). Naar in mo narchistische kringen verluidt, zou ex-keizer Karl in zijn laatste wilsbeschikking bepaald hebben, dot zijn lijk naar Weenen moet wor den overgebracht om daar in de keizerlijke grab kelder te worden bijgezet. Universeele erfge namen zijn zijn kinderen. Zita heeft rentege not van het particulier eigendom in Oosten rijk, bestaur.de uit een tweetal kasteelen, 7 V2 millioen in boer ge';1. 5 millioen aan levens verzekeringen, waarvan echter de rente gecon- fiskeerd is. Volgens een onder bericht zou Karl in Funchal bij de Portugeesche Bank groote schulden gemaakt hebben. De Hongoarsche le gitimisten zullen, naar verder beweerd wordt, een krachtige agitatie gaan ontwikkelen, tenein de te bewerkingstelligen, dat ex-keizern Zita tot koningin-regentes verheven wordt tijdens de minderjarigheid van kroonprins Otto. Madrid, 3 April. (B. T. A.). De koning van Spanje heeft den paus telegrafisch uitgenoo digd met hem samen te werken om te verkrij gen, dat aan ex-keizerin Zita en haar kinderen de noodigo middelen worden toegestaan om 'in hun onderhoud tc voorzien. B e r 1 ij n 3 April. (N T. A. Draadloos). De dood van ex-keizer Karl wordt in de Duit sche pers zakelijk besproken, met betuiging van zuiver menschelijke deelneming. Te Weenen moet het doodsbericht minder indruk hebben gemaakt dan verwacht werd. To Boedapest heeischt rouw. Boedapest, 3 April. (W.-B.). Op een bijeenkomst van do gezamenlijke legilimistischc partijen is besloten den oudsten zoon van Karl van Habsburg onder den naam van Otto II als koning- van Hongarije te beschouwen, wiens kro ning tijdelijk door overmacht verhinderd wordt. De koningin-mceder zou de vertegenwoordigster zijn van de rechten en belangen van den minder jarigen koning. Verder werd verlangd, dat het stoffelijk overschot van Karl naar Hongarije ge bracht zou worden en dat de koningin-weduwe en do kinderen in Hongarije toegelaten zouden worden. De justitie heeft inmiddels do bloden, die de proclamatie der legitimisten, waarbij Otto als koning van Hongarije uitgeroepen wordt, had kunnen redden, n.1. de scheiding der beidé lichamen. Dc broeder der tweelingen, Franlé Blnzek, bleef echter weigeren, zijn toestemmingtj te verlecnen tot ongehoorzaamheid aan dew loatsten wensch von Rosa, die verklaard had* haur zuster in den dood te willen volgen. Ootó openbaar gemaakt hebben, in beslag laten ne- de zoon van Joscpho, een volkomen normal* jongen van II jaar, bleef hardnekkig weigerew zijn oom tot toegeven over te halenhet kind zeido liever een wees to willen zijn. Het fortuin, dat door de tweelingen, die uit Bohemen afkomstig waren, wordt nagelaten, wordt geschat op 200.000 dollar, waarbij cciV groote boerderij in Tsjccho-Slownkije niet is inbegrepen. Daar er geen testament is, wordt; dit vermogen verdeeld tusschen den broeder en den zoor van Joscpho. De gcnco-shoercn zijn tot de conclusie geko* men, dat hot overlijden der tweelingen moet worden toegeschreven oan overvoeding. Voor hun aankomst in de Vercenigde Staten in 7921 woonden de tweelingen in Tsjecho-Stowak ij e* waar zij zelden vlcesch nten. In Amerika ntorf zij echter ettelijke ponden per dag, hetgeen' voor hen noodlottige gevolgen heeft gehncV dnar zij slechts weinig of geen lichnamsbewc* ging konden nemen. men. Tegen do opstellers der proclamatie zal een strafvervolging ingesteld worden. DE NOOD IN RUSLAND. Slachtoffer van zijn plicht. B e r 1 ij n, 3 April. (W. B.). De leider van het Duitsche ziekenhuis te Tiflis, dr. Mcrzwei- ler, is te Tiflis aan vlektyphus gestorven. Dr. Mann heeft de leiding van het ziekenhuis vjoor- loopig in honden genomen. Graanschepen in het ijs. Het linieschip Hannover is, naar het Duitsche marine-departement bericht, Zoterdog om 8 uur Lyserort gepasseerd en heeft de in het ijs vast zittende stoombooten van bunkerkolen en pro viand voorzien. De stoombooten Martha Russ en Wilhelm Russ gaan naar Pillou. de stoom boot Albys naar Stettin. Do stoomboot Rudolf Russ heeft de bemanningen der door de rand staten gezonden vliegtuigen, die bij de hulpver leening door een sneeuwstorm hadden moeten landen, aan boord genomen om hen in Windau aan land te zetten. Hevige sneeuwstorm ïn Amerika. Boston, 3 April. (N. T. A. Draadloos.) Dror den storm, die gisteren boven Nieuw-En- geland woedde en gepaard ging met oen he- vigen sneeuwval, is een schoener vergaan, ter wijl de straten en de auto-wegen werden ver sperd. Verspreide Berichten. Meteorologische hervormingen in Denemarken. Het comité, gevormd om te onderzoeken of in den meteorologischen dienst van Denemar ken bepaalde hervormingen aangebracht kunnen worden, heeft thans een verslag uitgebracht, waarin onder meer aangedrongen wordt op het oprichten van een radio-station op Groenland, teneinde een verbeterden meteorologischen dienst in te stellen. De prijs der buitenlandsche bladen in Duitschland. Dos Echo deelt mee, wat tegenwoordig de bui tenlandsche bladen in Duitschland kosten. Het Prager Tageblatt, dat vóór den oorlog in Duitschland te krijgen was voor M. 5.T0 per kwartaal, kost thans M. 175.68 per 3 maanden. De Basler Anzeiger vraagt een abonnements geld van 365.99 per kwartaal, de Berncr Bund van M. 586.55 Svenrica Dagbladet van M. 856.18Aftonbladet M. 834.66. De Engel sche binden zijn naar verhouding goedkoop Daily Chronicle, Daily Mirror en Daily Express vragen 500 mark per kwartaal, de Daily Moil 504 mark, d. i. 120 maal zooveel als het abon nementsgeld van vóór den oorlog, dat M. 4.26 per kwartaal bedroeg. Do Nederlandsche bla den spannen de kroon. Het Algemeen Handels blad kost M. 899.10 en de Nieuwe Rotterdom- sche Courant 1012.08 per kwartaal. Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat deze bladen tweemaal daags verschijnen, terwijl de Engelsche bladen slechts één editie geven. De uitsluiting in Zuid-Duitschland. Het aantal werklooze en uitgesloten metaal arbeiders bedraagt in München 13000, in Neu renberg 26000, in Augsburg 9000, in Wur- temberg 64000. Groote overstrooming in Zuid-Scrvie. In Zuid-Servië heeft een groote overstroo ming plaats gehad. De stad Mitrowitza en om geving en vele londstreken van het vroegere Sandsjok Novibazor staan onder water. De schade bedraagt volgens de tot nu toe gedane raming meer dan 20 millioen dinar. Het overlijden der Siameeschc tweelingen. Omtrent het overlijden von de „Siumeesche tweelingen" Rosa en Josepha Blazek, wordt, volgens de Telv oan de Engelsche bladen uit New-York gemeld, dat de beide vrouwen kort voor haar overlijden reeds bewusteloos waren. Alles was gereed voor de operatie, welke het leven von Rosa, die het minst ziek was, wellicht RIM.I.IKK PKIJZR.V. B. N1EWEG, Langestraat 39. Tol. 462. Oost-Indü. Directeur Burg. Op. Werken. 1De hoofdombtenonr van het departement van financiën, dc heer ir. Wcllenstein, is be* noemd tot directeur van Burgerlijke Openbare Werken. Do Staatscourant van 3 April bevat o.a< de volgende Kon. besluiten benoemd tot ridder in dc Oranje-Nossau-ord® P. Heus, hoofd cener bizorvdore lagere school te 's Gravenhage, cn J. Reijnders, referendaris tcfl provinciale griffie van Zuid-Holland te 's Gra* venhage; verleend de zilveren eere-medaille dor Oranje* Nassou-orde oan L. Robeerts, meesterknecht bij» de Naaml. Vennootschap Tabaksindustrie v.h. Gebr. Philips to Maastricht; H. J. Mcijcrinki meesterknecht bij de firma H. Molenaar en Co^ te Zwolle; de bronzen eere-medaille aan D, Opree, nachtwaker in dienst der gemeente Scherncnisse; C. de Wit, zilversmid bij A. L, van Zwanenburg, te Rotterdam, en J. H. van Kleef, arbeider in dienst der firma wed. H. Bontemps, te Venlo; benoemd tot ridder van den Nedv Leeuw Pli. van Ommeren Jr., vice-president der Kamer van Koophandel te Rotterdam; tot ridder in de Oronjc-Nassau-orde Th. Bok* leer, onderwijzer aan het Motrozeninstituut der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivcreeni* ging to Amsterdam, wonende tc Baarn. Dc Koningin heeft tot adjudant-park' wachter op Het Loo benoemd den heer J. HuIh lemon fungeerend jachtopziener en adjudant* parkwachter E. J. van Essen, wegens ziekte pensioen verleend. Audiënties. Do gewone audiëntie van den Minister van Oorlog zal op Donderdag 6 April c.k. niet plaats hebben. De gewone audiënties vnn de ministers van Marine op 6 dezer en van Waterstaat op 7 de* zer zullen niet plaats hebben. Mr. W. I. Doudc van Troostwijk. Bij koninklijk besluit is mr. W. I. Doude van Troostwijk, op het daartoe door hem gedano verzoek, met ingang van den 4den Maart 1922 in de hoedanigheid van buitengewoon gezant cn gevolmachtigd minister, ter beschikking ge* Door wraak komt nooit de haat oan een eind. De haat sterft enkel door daden van liefde. FEU1L' FTON^ Het Verloren Tehuis. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 6b Maar zij vond dit aangenaam en toen zij ze vertrekken zag een verrukt drietal de groo te man in het midden, een opgewonden kind aan iedere hand vasthoudend, juist voor de kerk klokken begonnen te luiden, was zij zich bewust van een vreemde lichtheid om het hart. Zelfs zij voelde de begeerte om haar hoed op te zet ten cn de vierde te zijn, maar daar Duncan het r.. t voorgesteld had, was ze te verlegen en te schroomvallig om zich vrijwillig bij hen te yoegen. Nadat zij wegg-egaan waren, dacht Jeanie plotseling er over naar de kerk te gaan. Toen fnaar c Oude Pastoriekerkbank gevraagd zat aar eenzaam en sloeg de menschen u,t het Heerenhuis gade, die binnenkwamen en hun kerkbank vulden de Speeds met hun gas en, zes in getal, van wie Ferguson er een Hij zag Jeanie bijna onmiddellijk en wachtte I>p haar, om haar te spreken bij het kerkpor taal, terwijl zij naar buiten ging. ..Dit is voorzeker de vreemdste plaats op aar- ftÜ k.» 6"J.' 'erWii'. h'j harlelii'< haar hanihm «rukte. „Hoe komt u hier 1 „Mevrouw Nugent Ferrars heeft mij de Oude Pastorie geleend en ik ben hier met de kinde ren." „Nu, u ziet er veel beter uit. Waar zijn zij?" „Zij zijn met hun vader naar zee gegaan," antwoordde zij en zij kreeg een kleur. „Is dit juffrouw Speed, Dr. Ferguson vroeg zij scherp, wat hem bewees dat zij niet verder op dit onderwerp wilde doorgaan. Naomi, die haar naam hoorde noemen, kwam naderbij en de voorstelling had plaats. Zij gin gen samen het pad af. „Toen wij in St. Pancras gehoord hebben, dat u met Dr. Ferguson zoudt trouwen, heeft ieder een in de parochie u benijd daar ben ik zeker van, juffrouw Speed," zeide Jeanie buiten ge hoor van Ferguson. „Maar ik waarschuw u, dat hij u nooit geheel zal toebehooren. Een dok tersvrouw moet zich daarin weten te schikken." Zij sprak uit werkelijkheid en goedgezindheid, maar zij zag dodelijk dat om de een of andere reden deze woorden haar schenen te wonden. Zij haastte zich die wonde te heelen. „Natuurlijk, beuzel ik maar wat I" zeide zij vlug. „Wat ik tracht u te vertellen is, wat een goede man hij is en welk een vriend der armen. En ik hoor, dat u hem zult weg halen, naar het West-End cn dat wij hem nooit zullen weer zien „Neen, werkelijk niet. Wij blijven in Oakley Square dat kunt u hun allen vertellen, als u weer terug bent, zoodat zij hun dokter niet zul len verliezen." „Jeanie mocht Naomie Speed reeds gaarne van het eerste oogenblik harer ontmoeting. Bij deze twee moesten geen afgronden overbrugd wor den. Zij begrepen elkander dadelijk. Dat gebeurt slechts zoo nu en dan in het leven en het is de grondslag voor blijvende vriendschap. Jeanie had het gevoel of. zij Naomi reeds ja ren van zeer nabij gekend had en was in het geheel niet overbluft door haar trotsche blikken, haar mooie kleeren of door het feit, dat deze de rijke juffrouw Speed was. Voor haar was zij slechts een zuster-vrouw, van plan het grootste allerwaagstukken te ondernemen en reeds ge deeltelijk ten onder gebracht door de moeilijk heden en voetangels ervan. „Ik hoop, dat ik u eens mag komen bezoe ken, terwijl ik hier ben. Wij zullen lot het mid den der week in Upleys blijven, daar wij bezoe kers hebben," zeide Naomi. „Ja, kom, natuurlijk! Morgen, wilt u? Tegen theetijd. Ik heb twee kleintjes waarop ik toezicht houden moet, maar zij kunnen den tuin inge stuurd worden. Ik heb nog nooit zooveel rust gekend, sedert ik hen gehad heb. Ik behoef hier niet alles voor hen te voorzien in deze godde lijke plaats. Ik kan niet begrijpen waarom iemand uwer, die het recht heeft hier te zijn, het kan uithouden in Londen te blijven!" Naomi beloofde den volgenden dog te zullen komen er. nu ontviuchlte Jeanie, die de mosder en vader gereed zag od haar toe te stevenen, door een klein hekje, dat toegang gaf tot het taxispad, dat naar de Oude Pastorie voerde. Het was vier uur voor de picnickers terug kwamen. Wat deze uren van volmaakte een zaamheid voor Jeanie Heriot waren, zal nooit algeheel bekend worden. Zij deed niets dan in den rieten luierstoel op de veranda liggen en luisteien r.oar de vogels en peinzen over het eigenaardig weefsel van haar leven. Maar op haar gelaat lag zonneschijn en haar oogen wa ren kalm, toen zij opsprong om hen te verwel komen, daar zij hun stemmen hoorde. Thee met nog iets erbij stond gereed ïn de keuken en zij waren nauwelijks gezeten, of er klonk een gebel aan de voordeur. Heriot drong er op non te gaan en dadelijk danrna liet hij tot Jeanie's ontsteltenis Fergu son cn Naomi Speed de keuken binnentreden. „O, Duncan, hoe kon je nu zoo iets doen Juffrouw Speed is niet gewend aan keukens," zeide zij verlegen. Maar Naomi lachte vriende lijk. „Als dot zoo is, dan wordt het nu juist tijd, dat ik er een leer kennen/' zeide zij. „O, jij lieve engel, kom eens bij mij, toe I" Het was Margie's rond engelengezichtje, dat haar bekoordeen nadat zij de jom van haar mondje had afgeveegd, kwam de kleine meid bedaard naar haar toe, om gekust te worden. Er werd plaats gemaakt aan de tafel en meer dan een was verwonderd, toen Naomi verzocht tusschen de kinderen geplaatst te worden. Haar oogen glansden toen zij zich naar Margie toe boog, om haar wat toe te fluisteren en do kin deren gedroegen zich jegens haar of zij een oude vriendin was. Kinderen weten, wie ze bemint en zijn nooit traag in het beantwoorden van de toenadering, die van een hart komt, dat hen begrijpt. Jeanie voelde een soort menschelijke cn vrien delijke warmte om haar hart en haar geloof, dat de wereld slechts een schrikwekkende wil dernis was, werd geschokt. „Ik ben nog niet over de eigenaardigheid heen, u hier te ontmoeten, mevrouw Heriot," zeide Ferguson, toen Heriot met Naomi en de kinde ren weggingen om dc heerlijkheden van den stroom te ontdekken. „En u ziet er uit als een ander schepsel." „Dat ben ik ook, dokter," zeide zij beteekenis- vol. „Zoudt u misschien graag op de veranda willen zitten en rooken Hij stemde toe cn toen zij de gemakkelijke stoelen gevonden hadden, zeide Jeanie Vrien- d^ljilr t „Ik ben zoo in mijn schik met juffrouw Spee^. dokter. Zij is zoo geheel verschillend van wat ik verwacht had.'" „Wat hodt u don verwacht „Nu, niet dat zij zoo eenvoudig en vriend* schappelijk zijn zou. Natuurlijk zijn zij zoo rijk* dat een arme vrouw als ik bang voor hen is. Ik was een weinig boos, toen ik hoorde dat u met haar zou trouwen, maar nu ben ik blijde. Ferguson rookte een paar oogenblikken in stilte en zijn ernstig gelaat droeg een eigenaars dige uitdrukking, alsof hij met zichzelf over* legde. „Mevrouw Heriot, ik wenschte, dat ik mij zoo. zeker gevoelde omtrent mijn huwelijk als K doet. Ik heb een buitengewonen eerbied en be* wondering voor Naomi. Zij is een van de best® vrouwen, die ik ooit gekend heb. Maar ik vrees,, dat dit niet voldoende is voor een huwelijk. Gc* looft u voh wel „Ik ben geen rechter," zeide zij flauwtjes, „cnT het komt mij voor, dat het op de menschen zelfi aankomt ik bedoel men kan geen regels ei\ wetten maken voor het huwelijk. Wat voor dei® cenen man spijs is, is voor den anderen vergif^ en dat kan ook van de vrouw gezegd worden*. Maar indien ik een man was, zou ik niet vreezert' het te wogen met Naomi Speed. Zij heeft iet* om op tc bouwen, iets moois en waars en zij ia in haar hart een echte vrouw. U hebt hoor met de kinderen geziendat is de toetssteen. DÉ. moest bijna voor haar buigen." Ferguson nam zijn pijp uit zijn mond. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1