LIPS' SAFE-INRICHTING Pomne. DE EEMLANDER" BUITENLAND. IBOHHtMDIÏSPRUS-Jr^ZtZ f.1. Middenstün',s FroHM manui Ui. i. ia»'ini h sm Deposito-Rente: 8en jaar rast 5% zes maanden opzepa'nti ^/«o/o een düT 3110o Die prikkelende hoest het borstbeen, MAISON „UBIRDHDElLt" 14 LANPESTRAAT AwERSFOGRT- Vnor Oudere Danu?-? UJSTr f- ÊMIEN MANTELS. F FOTO-ARTIKELEN Lanfie straat 39 Tel. 462 Vlasakkerweq 52d Telefoon 169 Electriciteit op alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen WILLEM GROFNHUIZETÏ RFPARATIE-INRICHTINB MHliESOTOWrat FEUILLETON. Bet Verloren Tehuis. «Oe Jaargang No. 243 <yer po«t f X-j*r I™* e»01 TCrItkcr D« tegen ongelukken) f 0S7*. elzoniicflijkri i CHS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERi S. VALKHOFP. ARNHEMSCHE POORTWA' TEI INT 613. Woensdag 12 April 1922 PRIJS DER ADVERTENYIEN met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen eo Lieldadiqheidsadvei ten tien voor de helft der prjj» Voor handel en bedrijf bestaan teec voordcel iqe bepalincen «roer het advertecren. Een* ciiculaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. i Politiek Overzicht. j' Nadat wij m vorige overzichten ons reeds herhaaldelijk hebben bezig gehouden met de rferentie te Genua, die dan inderdaad geopend en de dag van Maandag eigen*- 'lijk nog niet veel heeft gebracht, dat aanlei ding gee£t tot beschouwingen verschillende Vertegenwoordigers van verschillende landen hielden redevoeringen, die over 't algemeen meer lyrisch en rhethorisch don streng-zakelijk waren f— bepalen wij er ons ditmaal nog toe verder ^ondacht te vragen voor de jongste Umschau- .<md Ausschau-rubriek der Kölnische Zeitung, (fcroarin de schrijver de opmerking maakt, dat Tnisscien nog meer dan Duitschland en Rus land te Genua de eenige groote mogenheid, "die afwezig is, de gedachten en besprekingen zal beheerschen: Amerika wees zijn medewer king te Genua van de hand, maar liet niemand «rover in 't onzekere, in welk kamp het staat. 'Als een programma klonken de woorden, welke zijn gezant te Rome, die te Genua als rappor teur zal vertoeven, in een rede te Milaan heeft gesproken „Geen volk zal ernstig zich met zijn wederop bouw bezig houden, zoolang het moet duchten, dat de vrucht van zijn arbeid door geweld of kuiperijen opnieuw wordt geroofd. Amerika staat schouder aan schouder met die mogend heden, die voor de welvaart arbeiden, tegen over die mogendheden, welke de welvoaTt der anderen willen rooven of vernietigen". In denzelfden zin heeft de nieuw-benoemde gezant voor Berlijn, Houghton," de vroeger Vijandelijke volkeren tot practische verzoening aangespoord, opdat niet de Eirropeesche be schaving zou te gronde gaan. Den Diritschers Verzekerde hij, dat hij de oude banden van respect en wederzijdschen dienst weer wilde ver nieuwen en versterken. De overzichtschrijver herinnert er aan, dat de Amerikaonsche regeering een Eirropa ziet, welks „Kernland" tengevolge van de schade loosstellingspoli tiek der Entente telkens meer verarmt en zijn aonkoopen op de Amerikaansche markt steeds meer moet beperken. Maar ook zag zij, dat de landen rondom Duitschland tot de tanden toe zijn gewapend en een oorlogs politiek voeren, hoewel zij tegelijkertijd niet in staat zijn om ook maar de rente van hun enor me schulden aan Amerika te betalen. De Ame rikaonsche regeering was 't niet onbekend, hoe boos haar burgers zijn over dozen toestond en zij 't niet zou moeten wagen ook moor een halfje van de schulden aan d^ze staten kwiit te schel den; de burgers zouden anders geducht wraak kunnen nemen bij de verkWingen. Ja, rede neert de medewerker der Köln. Ztg., wanneer Europa zijn politiek van haat en oorlog liet Varen, wanneer de commissi- van herstel plot seling verstandig werd en Duit^cMnnd gema tigde voorwaarden oplegde in plaats von het volkomen te ruïneeren en het geld, dat tegen woordig voor legers en vloten wordt uitgegeven, Amerika zou kunnen worden aangeboden, dan zou men het met genoegen aan 't verarmde moederland teruggeven, ondat het nieuwe krachten zou kunnen zamelen ten gunste van den arbeid voor de civilisat:A. Van Ameri- kaansch standpunt bezien, zün het allemaal schuldenaars, die te Genua zim bijeengekomen en hun besprekingen moesten in de eerste plaats hierin bestaan, dat zij hun voomaamsten cre diteur op fatsoenlijke wijze konden bevredigen. Men had dit den Entente-mogendheden ook op zachte wijze te kennen gegeven door eraan te herinneren, dat zij de eerste milliard goudmar ken, die Duitschland betaald heeft, niet onder elkander mochten verdeelen zonder rekening te houden met Amerika. Bovendien heeft Enge* land, dat na de Vereenigde Staten de grootste ciediteur der Entente is. Frankrijk en de an dere schuldenoren eveneens herinnerd aan hun verplichtingen tot betalen. Men wist dus nu te Parijs, dat Engeland en Amerika niet van zins zijn Europa verder te laten ruïneeren door een politiek, waarvan de kosten voor een deel met Engelsch en Amerikaansch geld bestTeden wor den: „Lloyd George komt niet zonder wapenen te Genual" Er wordt dan verder op gewezen, dat in dit verband bij de Engelschrn en Amerikanen zich de Italianen en neutralen voegen: Italic heeft door de ontwikkeling der Fransche hegemonie de schadelijke gevolgen hiervan te dragen en is voor zijn economisch leven op een geregeld handelsverkeer met Centranl-Europa aangewe zen; de neutralen wachtten slechts op het woord van Amerika om de groote kapitalen, die zich te hunnent hebben opgehoopt, ter beschikking te stellen voor het herstel van Europa. Hun ge dachten worden weergegeven door de. volgende passage uit de Basler Nochrichten „Wij bestrijden om den dood niet, dat de neu treien er bij moeten zijn, wanneer men eens ern- stig kon beginnen Duitschland in stnot te stel len tot betalen en daardoor dit land. Frankrijk en geheel Europa op de been te helpen. Maar dit oogenblik is niet aangebroken, zoolangs het verdrag von Versailles in zijn vollen omvang van kracht blijft en 't Frankrijk elk oogenblik mogelijk mualtt ook een tamelijk gesaneerd Duitschland met zijn crediteuren te vernietigen. Het oogenblik is pas gekomen, wanneer Ameri ka zich in de rij der crediteuren plaatst en dezen daardoor beveiligt voor alle toekomstige bedreigingen. Zouden wij zonder dezen waar borg Duitschland helpen, dan zouden wij het in staat stellen de Franschen te bevredigen en deze dan weer zouden hun Amerikaansche cre diteuren kunnen bevredigen. Maar daarmee zou den de Amerikanen van elk voorwendsel zijn beroofd in Europa in te grijpen en wij zouden de Europeesche afzonderlijke ellende slechts hebben vereeuwigd." De overzichtschrijver is dan ook van oordeel, dat, wanneer over een wijziging van 't verdrag van Versailles en vooral zijn financieele bepa lingen te Genua werd gestemd, Frankrijk met zijn beschermelingen verre in de minderheid zou zijn. De taak der Duitsche delegatie noemt hij, gezien deze situatie, betrekkelijk eenvoudig: zij hoeft zich slechts ter beschikking te houd'm en het gewicht der feiten te laten spreken, wan neer zij gevraagd wordt. Wonneer zij den be schuldiger of rechter zou willen uithangen, zou zij slechts het anti-Duitsche eenheidsfront her stellen, waarvan Lloyd George en zijn geest verwanten den schijn toch nog moeten hond haven: „Zijv zal ook weten, dat Rome niet op dén dag is gebouwd en dot de krachtigste en bereidwilligste hervormingsvrienden een werk als 't verdrag van Versailles niet met den eer sten stoot omver kunnen gooien. De lijdensweg, dien wij sinds twee jaren zijn gegaan, is rog niet ten einde: Duitschland zal nieuwe offers op zich moeten nemen, onze verarming en die van Europa zal nog grooter worden, voordat de terugwaartsche beweging, die Genua thans wil bevorderen, dermate krachtig is, dat wij weer kunnen spreken van vooruitgang. Maar trots deze beperkingen en reserves is de taak van onze delegatie belangrijk genoeg. Zij zal mis schien met verbazing bespeuren, hoezeer men haaT bij alle kwesties van den wederopbouw noodig heeft; want Duitschland ligt nog steeds in het midden van Europa. Wanneer zii op ver standige en tactvolle wijze voor de plichten, die men haar wil opleggen, rechten eischt, zal men haar deze niet kunnen weigeren." Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Instelling van commissies. Londen, Tl April. (N. T. A. Draadloos). Telegrammen uit Genua berichten, dat de con ferentie heden bijeenkwam om in commissies te vergaderen. De commissie, die de toepassing der besluiten van Cannes zal behandelen, kwam hedenmorgen reeds samen onder voorzitterschap d o koolpijn verdwijnt niet vanzelf. Doo als anderen. Gobruik daar- ADfll IQlRflflP voor de onschadolijko ^DUIJOinUUr- van Schanzer, den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken. Dit is verreweg de be langrijkste commissie van die, welke gisteren zijn benoemd, aangezien zij den vrede van Europa in 't algemeen en de positie van Rusland in 't bizonder behandelt. Naar bericht wordt heeft Lloyd George een bepaald plan opge maakt voor de behandeling der Russische kwestie, dat hij aan de commissie zal voorleg gen. De tweede commissie, belast met de be spreking der financiën, het muntwezen en de wisselkoersen, komt hedennomiddag bijeen on der voorzitterschap van Sir Robert Home, Britsch minister van financiën. Er zijn in "t geheel vijf commissies, elk van 42 leden. Alle worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van een der vijf mogendhe den, die de conferentie biioon hebben geroepen. Deze zullen alle eventueel rapport uitbrengen aan de conferentie in de volledige zittingen. Naar bericht wordt verwacht men dat lord Birkenhead, de lordkonselier, zich morgen bij de Britsche delegatie aan zal sluiten. Genua, TT April. (B. T. A.). De eerste commissie, n.l. die voor de Russische aangele genheden, besloot tot de instelling van een sub commissie, bestaande uit twee vertegenwoordi gers van Italië, Engeland, Frankrijk, Japon en België, één vertegenwoordiger von Duitschland en Rusland en vier vertegenwoordigers van Roe menië, Polen, Zwitserland en Zweden voor de andere mogendheden. Tsjitsjerin protesteerde tegen de vertegenwoordiging van Japon. De Duitsche delegatie. Berlijn, T T April. (N. T. A. Draadloos). Bergmnnn. Melchior en Fischer zijn naar Genua vertrokken. De financieele commissie. G e n u a, IT A p r i I. (B. T. A.) De financieele commissie benoemde Robert Home tot hoai voorzitter. Deze verklaarde, dat vooral de sta bilisatie van de wisselkoersen en den gouden standaard de aandacht bezig hielden. Hij stelde voor als grondslag van de werkzaamheden te nemen de resultaten, opgeleverd door de bestu deering der deskundigen te Londen en een sub commissie in te stellen, bestaande uit elf leden, welke de vraagstukken zal onderzoeken en op lossingen zal aan de hond doen. Nadat de Fransche, Russische, Duitsche, Bel gische en Nederlondsche gedelegeerden eenige opmerkingen hadden gemaakt, kwam de com missie overeen, dat aan de vertegenwoordigers der vijf mogendheden, welke Rusland en Duitsch land hadden uitgenoodigd, zouden worden toe- gevbegd een Nederlandsch, een Tsjecho Slo- wakisch, een Deensch en een Finsch vertegen woordiger. De aanvaarding der resoluties van Cannes door Rusland. Uit Londen wordt ünn de Tel. geseind De voornaamste gebeurtenis van de eerste voltallige zitting der conferentie was, de open lijke aanvaarding von de resoluties van Cannes in ruime sorieor?n': voorhanden B. riEWEG, door Tsjitsjerin uit naam von de bolsjewiki. Aan deze aanvaarding waren wijdloopige on derhandelingen ,tusschen de Itoliaansche regee ring en de bolsjewistische gedelegeerden voor af gegaan. Een nieuw incident. Uit Genua wordt d.d. II April gemeld aan de N. R. Ct.: Er hebben zich vandaag nieuwe incidenten voorgedaan in de bijeenkomst voor de regeling dor werkzaamheden. Tsjitsjerin teckende verzet aan tegen de aanwezigheid van den Roomeen- schen en den Japnnschcn afgevaardigde. Roe menië, zei hij, houdt Bcssorabië bezet en Japon bezet bevriende streken in het Verre Ooston. De Roemcensche minister-president antwoordde, dat de bezetting van Bessarabië overeenkomt met de verdragen en met toestemming der bevolking heeft plaats gehad. Do Jopanschc afgevaardigde antwoordde, dat hij hier aanwezig is als een dor uitnoodigers tot de bijeenkomst en dus geen bij- zonderen uitleg verschuldigd is. Tsjitsjerin kwam er verder tegen op, dat er maar één Russische afgevaardigde in deze commissie zitting heeft, terwijl het er twee dienden te zijn. Facta heeft beide bezwaren bestreden, waarop Tsjitsjerin verklaard heeft niet verder te zullen aandringen. Wat de Russische schulden betreft, heeft Tsjitsjerin verklaard, dat Rusland bereid is deze te erkennen, mits men hel een langdurig mora torium toekent. Lloyd George gaat morg-n weg en gaat met zijn familie een bezoek aan Frankrijk brengen. Wij hebben vanavond den Franschen afge vaardigde Cachin ontmoet, dien de bladen van zijn partij beschuldigden gemeeno zaak te ma ken met de Russen. Men heeft zelfs zijn uitzet ting uit de socialistische partij geëischt. „Ik ben", zei hij, „een geestdriftig bewonderaar von de Russische revolutie en het is, dunkt mij, mijn recht, te mecnen, dat dit het geweldigste feit van dezen tijd is, maar ik heb niets gedaan om reden te geven voor het ontstaan van al deze boosaty- dige praatjes. Ik was te Berlijn, toen een Rus sisch afgevaardigde mij verzocht als bemiddelaar te dienen bij Poincaré inzake de erkenning der sovjets. Dot nam ik op mij, dot is alles." Cachin voegde hieraan toe „Mijn beschuldigers zullen wel van hun beschuldiging terugkomen. Voor het einde dezer conferentie, zal er te Parijs een Russisch gcdelegeerdo zijn. Don zal men zien, dat ik mij goed heb gedragen." De positie van Rusland. D.d. II April seint de Berlijnsche Hbl.-cor- respondent Geen mensch twijfelt er hier ann, dot de Rus sen in Genua zich niet op den kop zullen loten zitten en de eerste aanval van Tsjitsjerin op het Fransche militarisme heeft deze meening reeds op den eersten dag van de conferentie beves tigd. Maar aan den anderen kant zijn de Russen blijkboar ook niet von pion zich door een in transigent optreden op de conferentie te loten isoleeren, omdat zii daarmede niets positiefs zouden bereiken. De Russen hebben, zooals gis teren uit Genua werd gemeld, alle voor de con ferentie gestelde voorwaarden zonder discussie aangenomen, wat in Entente-klingen hier een zeer gunstigen indnik heeft gemaakt. Ook uit het sovjet-blad Iswestia bliikt, dat de Russen een isoleering tot eiken prijs willen vermijden. Het blad verklaart in een hoofdartikel over de opening der conferentieDe besprekingen der Russische delegatie hadden nog niet tot een of- ficieele erkenning van de sovjetregeering door Duitschland geleid, jnoar waren wel een be slissende stap daartoe. Rusland zou op de con ferentie te Genua geen geïsoleerde mogend heid zijn en van de groote mogendheden zijn behalve Duitschland ook Engeland en Italië ge neigd overeenkomsten te sluiten. De eenige be slist tegen Rusland optredende groote mogend heid is het burgerlijke Frankrijk en daardoor dreigt het gevaar der isoleering niet Rusland, maar Fronkriik, als het in zijn onverzoenlijke houding volhardt. En terwijl reeds officieele kringen in Europa geneigd zijn toenadering tot Rusland te toonen, staat bovendien achter Rus land de breede arbeidersmassa van de wereld. Daarom kan Rusland de toekomst met gerust heid tegemoet zien. Het zou geheel verkeerd ziin te meenen, dat de groote mogendheden Rusland willekeurige voorwaarden konden voor schrijven. De duur der conferentie. Naar uit Genua gemeld wordt, zou Lloyd George aan verschillende gedelegeerden ter conferentie hebben medegedeeld, dot zijn vrre blijf in Genua minstens drie weken zal durerd Men rekent don duur van de conferentie op vief weken. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Het Duitsche antwoord aait de commissie vim herstel. Ber 1 ijnIT April. (W.-B.). Met zijn ont* woord op do nota van de commissie van herstel heeft de rijkskanselier de overweldigende meer- derh id van de openbare meening in Duitsch-*' land achter zich. O. a. schrijft de Germanin Wirth heeft woord gehouden. Het ernstigste! onderzoek van de nota der commissie kun anni zijn opvatting, neergelegd in zijn redo van 2TS Maart, niets meer veronderen. Even duidelijk! blijkt echter uit het antwoord, dat Duitschland bereid is te onderhandelen, al kon het ook hel onmogelijke niet aanvaarden. Ook voor de Voss. Ztg. is het van de hand wijzen van de 60 milliard nieuwe belastingen en van de met do soevereiniteit des rijks onveree* nigborc financieele controle in overeenstemming met de eensgezinde overtuiging van do publieke! opinio in Duitschland De aflossing van de op Duitschland drukkende lasten voor het herstel door middel van internationale credieten is do eenige mogelijkheid om tot een dragelijke op* lossing van hot vraagstuk van 't herstel te l<o* men. In andoren geest uit zich het Borl. TogebL dat eraan toevoegt, dat onder den druk van do waardevermindering van de mark ook de beta* ling in bonr van de 720 millioen gouden mnrkcni voor T922 niet moor moqeliik is. Ook naar het oordeel van do Berliner Lokalonzeiger beroepl het Duitsche antwoord zich met het volste recht op den principieolen achteruigang van deit financieelcn en economischcn toestond vofl Duitschland in do loottste twee maanden. Da sub-commissie van de commissie van herstel weet door olies van. Honr ontbreekt de bereid* willigheid om rekening te houden mot do onmo* gelijkheid van het vervullen der eischen. Par ij s, tl April. (Hovos). De commissi* von herstel hééft het onderzoek van het Duit* sche antwoord voortgezet. Alle leden mcenery dat Duitschland do decadestortingen niet kalf weigeren, aangezien het volkomen in staat is z* te voldoen. Genua, TT April. (Havos.). Hovas meent to weten, dat Rathcnau gisteren heeft getracht de geallieerden e. toe te brengen het vraags'.uld van de schadeloosstelling door de conferentie te laten bespreken met het oog op den verval dag van einde Mei, waaromtrent Duitschland thans zou hebben verklaard niet in staat te zijn, te betalen. Rathcnau kreeg natuurlijk nul op het rekwest. Uit bezet Duitschland. B e r 1 ij n, IT April. (W. B.). Naar de Bert* Lokol Anzeiger meldt, zijn de Fransche naam-* bordjes op de hoeken der straten tc Wiesba* den thans alle weer weggenomen. Do verwijde* ting er van was een gevolg van een instructie der intergeallieerde commissie. DE ONTPLOFFING BIJ GLEIWITZ. Gleiwitz, TT April. (W. B.). Vanmid* dog zijn acht van de omgekomen Fransche sol daten begraven. Generaal Lerond en andere of* ficiereri der geallieerde commissin woonden de plechtigheid bij. Hedenmiddag is opnieuw een lijk van een Fronsch soldaat onder de puinho pen uitgehaald. B o r 1 ij nTT April. (W.-B.). Volgens dl bladen hebben de cersto burgemeester en dl Manieren maken niet den mensch, maar de mensch maakt de manieren. c jrWELIKR - AWrvsiFonRT Uit het Engelsch door Mm. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 72 „U hebt al wat ik noodig heb, daarvan ben ik xeker," zeide Naomi vlug, terwijl zij op de punt van een stoel ging zitten en met haar elle bogen op haar knieën leunende, hoar.kin in haar open handpalmen steunde en strak naar Jeanie's gelaat staarde. „Ik wil u iets vragen. Het is een vrij vreemd iets en misschien zult u denken, dat ik gek ben, het te noemen. Maar het vervolgt mij op dus danige, eigenaardige wijze, dat ik mij niet ervan bevrijden kan. Hebt u ooit, zonder reden iemand ffehaat, en u ellendig gevoeld en achterdochtig en bijna moordzuchtig »,Jo," antwoordde Jeanie aarzelend, na een ^ogenblik nagedacht te hebben. „dat heb ik." „Man of vrouw „Beiden een vrouw, daarmede begon het, en door haar den man." „Maar wat vreemd f" riep Naomi vlug. „Dat voel ik nu ook juist I Er is een vrouw, dat weet ik zij is eigenlijk nog maar een meisje. Ik hield vroeger veel van haar, en nu, heel plotse ling, vertrouw ik haar niet langer. Ik kan haar niet zien of met haar in dezelfde kamer zijn. Iets in mijn binnenste zegt mij, dat zij wat ge daan heeft of doen zal, dat mij pijn zal doen. Zij veroorzaakt mij nu reeds smart en ik vind het ellendig." „Bent u verplicht, haar dikwijls te ontmoe ten „Niet meer dan ik wil, maar somtijds moet ik haar zien, omdat zij een bloedverwante van mij is en bij ons over huis komt." Jeanie ging voort met de blinkende roede door den gesteven zoom van het gordijn te halen en haar gelaat verried door geen trek, dat zij iets meer begreep dan de vrij verwarde woor den haar openbaarden. Maar zij begreep alles en wist dat jaloersch- heid en al de begeleidende kwade neigingen post gevat hadden in het sterke hart van Naomi en het verscheurden, zooals ze ook Jeani's hart verscheurd hadden I Het lijden had haar een geheimzinnig inzicht gegeven en zij gevoelde zoo sterk mee met het meisje voor haar, dat zij oogenblikkelijk niet spreken kon. „Ik gevoel mij zoo slecht, zoo vol haat en afschuwelijk van binnen, dat ik bevreesd voor mijzelf ben, mevrouw Herioten het ergste ervan is, dat ik geen bewijzen heb. Hot is een ingeving. ïk wilde u vragen, of u gelooft of be vonden hebt, door uw lange ervaringen, daj men op zulke ingevingen vertrouwen kan Beteeke- nen zij iets Zijn zij een waarschuwing tegen bet gevaar, of komen zij zoo maar te voorschijn J en bestaan zij slechts alleen in onze.verbeelding zonder dat inderdaad eenige grond ervoor be staat „Het is niet zoo gemnkkcliik, daaromtrent eenig vast oordeel te vellen; in het algemeen gesproken. Waarschijnlijk is er inderdaad een kleine reden voor iemands vrees in die rich ting. Tk zal u toch vertellen, wat ik geloof, en wat ik door eigen ondervinding geleerd heb en dat is, dat de verbeelding sneller gaat dan de werkelijke feiten. Het verdriet, dat wij verwach ten, komt hoogst zelden I Ik Teloof dat de vrou wen zich grootendeels onnoodig kwellen en dat, als zij maar wat meer vertrouwen hadden, het veel beter voor haar zijn zou." „Ik ben van nature niet achterdochtig daarom heeft dit mij zoo ellendig en ongelukkig gemaakt," zeide Naomi, en zij scheen met haar kin op haar hand te blijven peinzen. „Vermoedelijk raadt u wel, dat het iets is in verband met Dr. Ferguson, dat mij hindert?" „Ik heb dat natuurlijk geraden, maar herin nert gij u niet, hoe ik u op een Zondag erop ge wezen heb, dat de vrouw, die met een dokter trouwt, hem gedeeltelijk met anderen deelen moet „O, het zou mij niet schelen kunnen, indien ik hem moest deelen met zijn patiëntenl Zoo- iets is het in het e*eheel niet en ik hoop, dat ik nooit zoo dwaas zijn zou, om achter een spreek kamerdeur te staan luisterenik heb eens ge hoord, dat een vrouw zulks gedaan heeft. Dat zou mij werkelijk von het laatste greintje eerbied voor mijzelf berooven. Maar het is iets heel an ders I Ik weet eigenlijk niet, of ik het u wel ver tellen zal I Maar ja, ik doe het toch maar. Her innert ge u dien Zondag, waarover u straks ge sproken hebt Nu, op den weg naar huis heeft Dan mij geVraegd, met hem wpg te loopen naar Amerika, op een registratie-kantoor te trouwen en geen sterveling iets te vertellen, voor wij on der zeil waren I" Jennie's oogen werden grool en opgewonden. „Nu, en waarom hebt u het niet gedaan „U vraagt mij dat riep Naomi in verwar ring uit. „Nu, ik heb wel een half uur noodig gehad, om hem te bewijzèn, hoe dwaas dat voorstel was I" „Dus hebt u geweigerd „Wel, natuurlijk. Vader en moeder zouden zoo vreeselijk en gelooft u ook niet terecht woedend geweest zijn. Zooals ik tegen Dan ge zegd heb, er is geen enkele reden om weg te loopen 1 Het zou zoo dwaas geweest zijn, dat de menschen ons alleen maar uitgelachen zou den hebben." Jeanie was stil en trok haar wenkbrauwen sa men, terwijl zij met een weerspannige roede worstelde, die te dik voor den zoom was. „Gelooft u niet dat het erg vreemd was, me vrouw Heriot Want dr. Ferguson is eigenlijk zoo'n soort man niet. Daarna begon ik de din gen te overdenken en achterdochtig te worden. Het trof mij als een voorstel van iemand, die niet zeker van zichzelf is en die weg wilde ziji* voor alle zekerheid." „Maar daar hij wilde, dot u met hem gingl, kan ik nauwelijks gelooven, dot het zooiets zijn kan." „Ik ben dat niet met u eens," zeide Naomi twijfelend. „En toch, het scheen mij zoo dwaas toe." „Ik geloof, dat u had moeten gaan. Wel, mij dunkt, dat het verrukkelijk geweest zou zijn. De klaargemaakte dingen zijn niet haif zoo belang wekkend als de onverwachte en ongewone din gen. Wij maken, volgens mij, allen de fout van te veel te regelen en te bevelen in onze zaken. Ik ben er zeker van, dat het mij belemmert en de goede kant van ónze natuurlijke aandriften wegneemt." „Maar ik ben stijf opgevoed," zeide Naomi met een lichten zucht. „Moeder zou een toeval krijgen, indien elke dog niet behoorlijk geregeld was f Zij weet altijd, wat zij doen zal op een bepaalden tijd en zij heeft mij ook zoo opge-» voed. Zij zou zoo'n verdriet ervan gehad hebben en mij nooit vergeven hebben, dat weet ik vost en het zou toch erg dwaas geweest zijn, gelooft u niet Wij hadden zelfs niet eens onzo jeugd ter verontschuldiging." „Maar, niettegenstaande dat had ik tocH gaarne gezien, dat u het gedaan hadt," zeide Jeanie, volhardend. „Als hij het u weer vraagt doe het don I Ik spreek in ernst," antwoordde zij, met een vastberaden knikje. „Ik weet iet* von de mannen «n ik weet zeker, dat dr. Fergu* son er een goede reden voor had, dit tc vragen* Het zou u beiden een schitterende gelegenheid gegeven hebben, te zomen hier weg tc gaan ei* elkander goed te leeren kennen." „Maar als wij trouwen en de rest van ons le* ven samen doorbrengen, dan zullen wij daarvoor genoeg tijd hebben," zeide Nnomi slim. En daarna ging zij weg. Jennie hod dus veel stof voor nieuwe gedach* ten. Er waren geen nomen genoemd, maar Jea* nie ried duideiijk de geheele geschiedenis. Ferguson had haar al een aanwijzing gegeven en zij gevoelde een groote verwondering, dat zij beiden haar geraadpleegd hadden of haar ten* minste een zeker vertrouwen hadden geschon* ken. Zij zag Naomi niet weer en den Volgenden dag verliet zij Upleys met den boemeltrein —4 alles was per brief uit Londen geregeld, dit te drie uur in Waterloo aankwam. Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1