UPS' SAFE-INRICHTING Ponne. DE EEMLANDER BUITENLAND. Hoeden en Confectie. BINNF 4 LAND. ^20e Jaargang No. 245 PRIJS DER ADVERTEKViEH Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen Langestraat 39. T^l. 462. EERSTE BLAD. Als 't Leute wordt 1 Maison Wilms Middenstands Credietbank MiHffl li. I TtlEPiM Ho. 314 Deposito-Rente; laar vast 5«0 les maanden opzegging 4»/2°/o een dag 3>f.'»io [lint FONTEia S SCHIPPLS imtt 34 KIM 458 Berichte». ftlAISOH „l'HIRQNDEUE <4 UHCEsmam - x AVERSIOORT. Zonder eeniqe Terplichting toonen wij U gaarne onze Collectie Hevige Hoestbuien ABDIJSIROOP Vlasakkerweq 52d Telefoon 169 Electriciteit op alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen per pert f 1-i per l®*4 S™4*5 TerTeka,D* tegen ongelukken) f 0.17». rtxondetlijke nummta CjOS. AMERSFOORTSGH Zaterdag 15 April 1922 97 'I OIRECTEUR-UtTGEVER» X VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWA» TEl INT 513. v«n 1-4 regels f LOf met inbegrip van cc* bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, d'enstaanbie» dingen en Ocidadighcids-adveitentien eoor de helft der prQ* Voor haudd en bedrid bestaan zeer voordeel ige bepalingen yoot het ad verteeren. Ecn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. billijke prijzen. B. NIEWEG, Als 't Lente wordt1 Klonk dat enkele dagen terug nog niet min er nveer als een» bespotting? Want wel was lentemaand reeds lang voorbrij, maar die "Scherpe noordooster was nog steeds iheer ien mieester gebleven, zoodat van den vol schoon en Lentetijd nog o zoo bitter wei nag ,te merken viel. In jas o'f bont gedoken zoofrt ieder zoo spoedag mogelijk bet 'beschermen de dek, om d'e verkleumde leden te verwar men en de trek naar buiten om het ontwar* fcend natuurleven te aanschouwen was dan tlBok nog 'bijster gering. Trouwens, wat was er nog weinig owt- jwaaktl Wel ziwol'ien de knoppen der boomen en het zachte hout botte reeds groen int, feoodat hier en daar zelfs een friSch groen blaadje het waagde de winterkoude te trot- Beeren. Maar wat weinig trok dat nog d'e aandacht, en wat begroetten we deze lente boden nog met weinig vreugde, want de snijdende wind deed ons nog leven in vol ken wintertijd. In 't veld waren het enkele voorjaarsvroe- gelingen, welke het gewaagd hadden te ont luiken. Maar ach, hoe schuchter staken ze h'et kopje omhoog; speenkruid en bosoh- anemoon, ze bloeiden hier en daar, maar verhieven zich nauwelijks boven het 'kleffe nog hooiïge gras der weiden en bermen. En in de tuinen hebben sneeuwklokje en icrocus gebloeid' in de winterzon. Helaas, slechts kort, want 's morgens lagen ze veelal met verglaasde blaadjes ter neer, half of heel vernietigd door vorst en oostenwind. Neen, veel merkten we van de Lente niet en toch twijfelde niemand er aan, dat we het betere tegemoet gingen, dat we een wel harden en langen wintertijd doormaakten, maar tevens, dat met onbetwistbare nood wendigheid koude en verdere win terellende zouden wijken voot de koesterende en ver warmende Lentezon, die als immer overwin nen moest om het doodsche, schijnbaar ver nietigde natuurleven weer te doen opbloeien en tot volle ontplooiing te brengén in alle pracht en heerlijkheid. Als 't Lente wordtI Ook in het getij der volkeren klinkt dat nog als een bespotting, want ook daar is het nog steeds de ijzige, verstijvende koude, welke het meer warm gestemde gevoel blijft overheerschen. De machthebbers dezer aar de, de groote heelmeesters, die geroepen, zijn en worden om lijdend Europa te verlos sen, weten blijkbaar nog in geen enkel op richt eénige verlichting te brengen voor het uit zoo vele wonden bloedend lichaam, ver strikt als ze zijn in de waandenkbeelden van hun nationaal egoïsme, waardoor ze al hun Bandeoht slechts op zich zelf concentreer en, zonder te omvatten, dat zij ook deel uitma ken van het gTOote lichaam, dat meer en meer ingevreten wordt, zoodot zij ten slotte zelf mede ten onder zullen gaan. Millioenen en millioenen mensohenkin- iferen sterven weg van den honger of rijn ten prooi aan de zwartste ellende; geheele volkeren, boetende voor een waan hunner vroegere machthebbers, gaan gebukt onder den zwaren druk van den overwinnaar; zonen van eenzelfde volk staan in volle wapen rusting grimmig tegenover elkaar. Het ban kroet van het menschelijk vernuft schijnt aanstaande. Bn toch, ook hier het hoopvolle: Als 't Lente wordtT Want meer en meer gaan reeds de stemmen zich verheffen tegen het uitmergelsysteem en luider en luider klinkt [het geroep van ieders aansprakelijkheid voor 'de massa-ellende, welke geleden wordt Langzaam, o zoo langzaam vorderen we, maar vooruitgang is er. En niet ten onrechte werd dezer dagen geschreven, dat de con ferentie te Genua een zinnebeeld is van ver- Boenmgsgzindheid en van drang naar terug keer tot het gewone in een nog altijd on gewone wereld. Van de stad, waar vele fraaie paleizen met schoone vestibules, por- fiekeni en trappen zidh aaneen rijen gaat een lichtend verschiet op, als van het begin fran een schoonere en betere toekomst Als "t Lente wordtI Hierin uitgedrukt ligt een zee van geloof aan verlossing zelfs uit de bitterste elier.de. Het overwinnen van het licht op het duister, dit onvermijdelijke in natuur en leven is zoo prachtig gesymboliseerd in de Paaschge- dachte der Christenheid. De wieg van den Verlosser staat in het midden van den win ter, in de meest sombere dagen veelal van dit jaargetijde, in de dagen der zonnewende; maar het gebarsten graf is geplaatst in de herlevende ontluikende natuur, wanneer de boeien en kluisters verbroken worden en het nieuwe leven uitbot in rolle heerlijkheid en in steeds sterker wordenden bloei. Hoe sterkt deze idee in dagen van somberheid en tegenspoed en hoe doet ze hoopvol de toe komst tegengaan in weerwil van veel, dat het geloof aan het betere doet wankelen en steeds weer aan somberder tijdei} doet den ken. Als 't Lente wordt1 Deze gedachte geeft ook in deze dagen zooveel kracht om niet te wanhopen. Niet alleen in de natuur is het leven nog schijnbaar dood, terwijl we ten volle verzkerd zijn van de komende her leving; ook in zake het economisch herstel der volkeren is het nog kil en duister. Maar ook hierin behoeven we den moed' niet te verliezen». De lichtpunten zijn er, welke er op wijzen dat het duis-ter voor het licht zal wijken, en dat de koude ten slotte door de warmte van het oprechte medegevoel zal worden overwonnen. CniHtnler, Beeken»tcln»chelaan 48. lil. 211. - Bszorgi diners aan huis iiual 90 Cant. Kleurechte Madras pracht tinten Breedte 130 c-NI. per Meter f 6.90 linnstult^aiil voor Blontverend Rusland. 12 sportmotieveu aquarel door Utaino (Henri Pleck) per stuk f I 7-75 1.— DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Genua, 14 April. (B. T. A.) In Russische conferentie-kringen werd vanavond gezegd, dat de delegatie niet voor Dinsdag a.s. haar schrif telijk antwoord zal kunnen indienen. Genua, 14 A p r i 1. (B. T. A.) De vertegen woordigers van de geallieerden hebben beraad slaagd over de houding, die zij morgen zullen apnnemen in de bijeenkomst van de sub-com missie voor de Russische aangelegenheden. Genua, 14 April. (B. T. A.) Een offici eel e nota van het secretariaat der conferentie bevestigt de verdaging van de vergadering der sub-commissie voor Russische aangelegenheden en voegt erbij, dat de datum van de volgende vergadering nog niet is vastgesteld. Zij zegt verder, dat. de verdaging door de Russische de legatie was gevraagd. Lloyd George, Barthou, Schanzer en Jaspar hebben vanochtend in de villa van Lloyd Ge orge opnieuw een lange conferentie gehad over het Russische vraagstuk. Vanmiddag om half een was de bijeenkomst nog niet afgeloopen. De bijzondere berichtgever van Havas acht het niet onwaarschijnlijk, dat de Russische delega tie ditmaal officieus was vertegenwoordigd. Genua, 14 A p r i 1. (B. T. A.) Officieel. Vertegenwoordigers van de Engelsche, Fran- sche, Italiaansche en Belgische delegatie heb ben heden onder leiding van Lloyd George een officieuse bijeenkomst gehouden om met de Russische delegatie het rapport der deskundi gen-conferentie te Londen te overwegen. De besprekingen waren gewijd aan het technisch onderzoek van het rapport. Zij zullen morgen worden voortgezet onder deelneming van des kundigen van elke delegatie. Naar Havas aan dit officieele bericht toe voegt, was Rusland vertegenwoordigd door Tsjitsjerin, Krossin en Litwinof. De bespre kingen liepen voornamelijk over de waarbor gen/ die de geallieerde deskundigen eischen voor de hervatting der economische betrekkin gen met Rusland. De Russische gedelegeerde werden uitgenoodigd aan de hand van het rap port te zeggen tot welk punt zij de voorwaar den konden aanvaarden. Commissievergaderingen. Genua, 14 April. (B. T. A.). De com missie voor de geloofsbrieven hield vergade ring. De financieele commissie besloot twee nieuwe sub-commissies te benoemen voor de kwesties der credieten en den wisselkoers. Lord Birkenhead te Genua. Genua, 14 April. (V. D.). Gisteren is alhier aangekomen Lord Birkenhead, lord-kan- selier en juridisch deskundige der Engelsche regeering ter conferentie. No zijn aankomst had hij een onderhoud met Lloyd George. tTAnnunzia te Genua. Par ij s, T4 April. (V. D.). Uit Genua woHt gemeld, dat d'Annunzio aldaar aangeko men is. UIT BEZET DUrrSCHLAND. De moord op luitenant Graff. Brussel, 14 April. (B. T. A.). De be schuldigingen tegen Habicht, verdacht van den moord op luitenant Graff, zijn onvoldoende ge bleken om hem in hechtenis te houden. Daar om heeft de Belgische juridische commissie te Duisburg besloten Habicht in vrijheid te stel len onder verplichting zich ter beschikking van de justitie, die het onderzoek voortzet, te hou den. Het corps Schupo te Hamboin, 450 man, heeft voor de Belgische magistraten en de ge tuigen van de misdaad gedefileerd, eerst in uniform, daarna in burgerkleeding, om de ge tuigen in staat te stellen den schuldige te her kennen. De uitkomst van dat onderzoek was gunstig voor Habicht, maar tevens bleek, dat twee man verdwenen waren. Zij worden ijverig gezocht, Uit het Saargebied; jaarbriicken, 14 April. (\V.). Alle politieke partijen en de voornaamste vakbon- j den protesteeren tegen de vei ordening der re- ge^ringscomnussic voor het in te stellen Sqbt- parlemcnt. 2i: eischen eenstemmig algemeen kiesrecht op 20-jarigen leeftijd. Verder verlon gen zij tfoor de volksvertegenwoordiging het recht om over de wetgeving en het staatsbe stuur mede te beslissen, alsook volle vrijheid om haar zaken zelf te regelen, haar president te kiezen en ten slotte een regeling bij de wet over de immuniteit der afgevaardigden en ver meerdering van het anntal afgevaardigden. De hervorming van het Hoogerhuis. Londen, 13 April. (N. T. A. Draadloos). Een wetsontwerp inzake een hervorming van het Hoogerhuis, alleen bepalend, dat de leden voor hun leven zitting hebben, is heden bij het La gerhuis ingediend. BRITSCHE ARBEIDSMOEIUJKHEDEN. Londen, 14 April. (R.). De onderhande lingen der Amalgamated Engineering Union met de werkgevers zijn afgebroken. De conferentie is uiteengegaan zonder eenig resultaat. De uit sluiting omvat nu 600.000 man. DE IERSCHE KWESTIE. Activiteit der republikeinen. Londen, 14 April. (R.). Donderdagavond hebben driehonderd gewapende republikeinen de lersche gerechtshoven te Dublin bezet. (Reuters bizondere dienst meldt nog nader De bezetting der lersche gerechtshoven te Dublin, genaamd Four Courts had zonder bloed vergieten plaats, hoewel enkele revolverschoten gelost waren door republikeinsche troepen, waarvan honderd met geweren gewapend waren en tweehonderd met revolvers. De vijf leden der Dublinsche politie, die in het gebouw dienst deden, werden in een der kamers opgesloten en goed behandeld. Toen de bezetting was uitge voerd werden zij vrijgelaten. De aanvallers in stalleerden zich ook in het aangrenzende Four- Courts-hotel, dat blijkbaar als commissariaat moet dienst doen. De Four Courts speelden een voorname rol in den Poaschopstand van 1916. Bijzondere constabels te Belfast, die gister avond in een auto patrouilleerden, zijn vanufl huizen beschoten. Vier hunner zijn gewond, waarvan drie ernstig). DEENSCHE ARBEEDSMOEILUKHEDEN. Een nieuw conflict? Kopenhagen, 14 April. (V. D.). Het groote Deensche arbeidsconflict, dat pas geëin digd was, dreigt opnieuw to zullen uitbreken. Do werkgeversvereniging bracht bij het scheidsgerecht een klacht in over den bond der vakverenigingen en verlangde schadeloosstel ling wegens het feit, dat de arbeiders niet in vollen omvang het werk hadden hervat, zooals was overeengekomen. De werkgeversvereniging heeft reeds een nieuwe algemeene uitsluiting aangekondigd. De onderhandelingen tusschen de havenarbei ders en de werkgevers zijn op niets uitgcloopen. Do algemeene staking in Rangers is intusschen geheel mislukt. Een Spaanschc torpedojager vermist. Madrid, 14 April. (B. T. A.) De El Sol verzekert, dat de torpedojager Bustamanta, die gisteren met 50 vrijwillige legronairen naar Velez is vertrokken, niet is komen opdagen. Geëindigde staking. Boedapest, 13 April. (W B.). De" sta king in de Hongaarsche metaalindustrie, die al tal *-<ar« veken heeft geduurd, is heden geëin digd. Dooi bemiddeling van de regeering werd een oveieenkomst tusschen werknemers en werkgevers getroffen. Bij deze ovei eenkomst werd een 48-urige arbeidsweek en een loons- verhooging van 20 toegestaan, terwijl voorts de belofte werd gegeven, dat geen re pressies zullen worden genomen. De arbeid zal op 18 April hervat worden. Russische monarchisten. Boekarest, 14 April. (B. T. A.). De algemeene veiligheidsdienst heeft een wijdvertakt complot ontdekt, gesmeed door leden van de monarchistische partij in Rusland en ten doel hebbende spionnage in de aan Rusland gren zende staten. Berlijn zou de zetel der organi satie zijn. Te Boekarest zijn zes personen ge arresteerd en naar den krijgsraad verwezen. Duitschland en Rusland. Riga, 13 April (P. T. A.). In een beschou wing over de vriendelijke ontvangst te Berlijn van de Russische afvaardiging naar Genua, schrijft de IzwestiaDuitschland en Rusland zullen te Genua één lijn trekken. Zij zijn het eens geworden over de deelneming van Duitsch land aan het economisch herstel van Rusland. Ingevolge daarvan heeft Rathcnau zijn ontwerp tot exploitatie van de Russische hulpbronnen door Duitschland ingetrokken. De teruggave van het Russische gezantschapsgebouw te Ber lijn heeft op de Sovjet-regeering eveneens een gunstigen indruk gemaakt. Uit Georgië. Korslantinopel, 14 April. (3.T.A.). De vertegenwoordigers van Georgië hebben medegedeeld, dat de Russen een offensief in vier richtingen begonnen zijn tegen de provin cie Swanethis. Het derde Russische regiment is door de opstandelingen vernietigd, die 270 krijgsgevonenen maakten. Op twee plaatsen zijn de roode troepen door de opstandelingen teruggeslagen. In twee provincies is de staat van oorlog afgekondigd. EEN ONDERHOUD TUSSCHEN JHR. VAN KARNEBEEK EN JASPAR. De Nation Beige verneemt uit Genua, dat Minister van Karnebcek dezer dagen een on derhoud zal hebben met den Belgischen Minis ter Jaspar. Het vorigo is, naar men weet, in Zwitserland geweest verleden jaar. Het rijvcrkccr door d© vesting Naarden. Op de vragen van den heer Oud betreffende het rijverkeer door do vesting Naarden lui dende: lo. Is het den Minister bekend, dat de vesting Naarden aan de westzijde voor het rijverkeer af gesloten is, zoodat rij- en voertuigen van die zijdo komende een belangrijken omweg moeten maken om in de vesting te komen 2o. Is de Minister niet van oordeel, dat do toe gang van deze zijde, waar het zich steeds uit- breidendo villapark, de gemeente Bussum en het station Naarden—Bussum gelegen zijn dringend verbetering behoeft? 3o. Is de Minister bereid de gemeente Naarden vergunning to verleenen oin den vestingwal door te breken in het verlengdo van do Turfpoort- straat, volgens het plan, ingediend door burge meester en wethouders dier gemeente op 5 Oc tober 1920 antwoordde de heer van Dijk, minister van Oorlog lo. Het in deze vraag vermelde is den Minister bekend. 2o. Het uitspreken van een oordeel over het gestelde in deze vraag behoort tot de competen tie van den Minister van Waterstaat 3o. Naar aanleiding van het plan, ingezonden op 5 October 1920 door burgemeester en wet houders van Naarden, heeft do vorige Minister van Oorlog in December 1920 aan dat college doen mededeelen, dat de mogelijkheid tot het doen maken van den in dat plan bedoelden weg uit een oogpunt van verdedigingsbelangen niet voldoende kan worden beoordeeld, zoolang nog geen meer definitieve plannen zijn vastgesteld omtTent de verbetering van den Rijksweg Am sterdamLaren en omtrent den aanleg van spoorweglijnen in het Gooi, door dio drie aan gelegenheden ten deze in onderling verband zul len moeten worden beschouwd. Daarom is toen maals aan genoemd college tevens in overweging gegeven om te zijner tijd, desgewenscht, op deze aangelegenheid terug te komen, c.q. na overleg met het Departement van Waterstaat. Do tegenwoordige Minister neemt ten aan zien van deze aangelegenheid hetzelfde stand punt in als zijn ambtsvoorganger. DE KAMERVERKIEZINGEN. Herziene condidatenlijst Vrijheids bond. Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen, dat do heeren Abr. Staalman en H. ter Hall, hunne kiezers in alle deelen van het land heb ben, werd in volkomen overeenstemming met genoemde heeren besloten twee algemeene bij- lijsten in te dienen, waarop resp. de heeren Abr. Staalman en H. ter Hall als no. 1 zullen voorkomen. De Centrale Verkiezingsraad van den Vrijheidsbond vond daardoor tevens gele genheid een kleine wijziging in de groepeering aan te brengen en de lijsten aldus vast te stellen. 's-Gravcnhagc Rotterdam Dordrecht. Prof. Mr. A. C. Visser van IJzendoorn, Den Haag. Mej. Joh. Westerman. Den Haag. L. de Groot, Rotterdam. F. D. W. Drion, Den Haag. Prof. Dr. B. D. Eerdmons, Leiden. Mr. P. Droogleever Fortuyn, Den Haag. W. J. C. Schuurman, Den Haag. Mevr. Welmoet Dijserinck, Den Hoog. Mevr. Wijnaents Francken Dijserinck, Sche- veningen. C. G. Roos, Vlaardingen. M. I. W. J. Bij leve ld, Den Haag. Ir. J. Penning, Deventer, i E. H. Ebels, Beerta. Utrecht Arnhem Nijmegen. Prof. Mr. Dr. A. van Gijn, Den Hang. Mr. A. G. A. Ridder v. Roppard, Tick Mr. dr. R. J. de Visser, Arnhem. - C. C. de Gelder, Amersfoort. Dr. J. v. d. Hoeven, Eefde. Mevr. Mr. P. C. Felixde Boer, Arnhem. II. G. vnn Everdingcn. Vnrsscvcld. Mevr. H. v. Biema—Hijmans, den Hang. Mevr. Dro P. v. Heerdt tot Evcrsberg—Quart les v. Ufford, Bloomcndanl. E. P. von Lanschot, Breda. Middelburg Tilburg 's-Hcrtogcnbosdi Maastricht. Jhr. R. R. L. de Murolt, 's Grovenhnga, F. J. W. Drion, 's Gravcnhoge. Mr. E. P. vnn Lanschot, Bredo. M. I. W. J. Bijlevcld, 's-Grovenhoge. Ph. van Dixhoorn, Axel. Mej. Joh. Westermon, 's-Gravenhoge. Mr. A. Hncx, Heerlen. C. C. de Gelder, Amersfoort. Ds. Th. Siemclinck, Vlissingcn. Mr. C. vnn Ommeren, Heusdcn. Eerste algemeen© bijlijst. Abr. Staalman, Amsterdam. M. vnn der Hout, Naaldwijk. B. Niewold, Amsterdam. Dr. M. do Hortogh, Amsterdam. J. J. ten Bokhorst, Amsterdam. Mevr. A. E. van Braam Houckgccst—Schroot, 's-Gravenhoge. Tweede olgemecne bijlijst. H. ter Hall, Rij.swijk (Z.-H.) Dr. G. J. Wygchcl, Hilversum. Jasper Warner, Zwolle. P. Goedhart, 's-Gravenhogcu J.' Joëls Jr., 's-Gravenhage. J. van Gelderen, Boskoop. Mevrouw Van RiolSmcenge had kenbaar gemaakt, dot zij voor de haar toegekende plaats niet in aanmerking wenschte te komen. Do heeren G. A. de Ridder en jhr. J. G Mollerus hadden kenbnar gemaakt, dat zij do hun toegekende plaatsen ter beschikking stel den, indien zulks den verkiezingsraad wensche- lijk voorkwam. De algemeene vergadering werd bepaald op Vrijdag 28 April, des voorin. 11# uur, in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Kink- en Slijmhoest en Asthma zijn ziekten waar mee men op moet passen. Gebruikte U reeds Amsterdam Den Helder Haarlem Leiden. Mr. H. C. Dresselhuys, Den Haag. Mr. J. Gerritzen, Den Haag. K. Czn. de Boer, Assendelft. P. Otto, Bloemendaal. Prof. Dr. B. D. Eerdmons, Leiden. Mevr. Welmoet Dijserinck, Den Haag. Mevr. Wijnaents Francken Dijserinck, Sche- veningen. D. de Boer, Stompetoren. Dr. I. H. J. Vos, Amsterdam. -<-■ Mej. L. G. A. van Eeghen, Amsterdam. Mr. J. H. L. Bergsma, Amsterdam. Groningen Leeuwarden Assen Zwolle. Dr. S. E. B. Bierema. Utquert. Mr. G. A. Boon, Leeuworden. Mevr. Welmoet Dijserinck, Den Haag. Mevr. Wijnaents Froncken Dijserinck, Scho» veningen. J. Huqes, Assen. Dr. I. H. J. Vos, Amsterdam. H. Eisma, Bolsward. Dr. W. G. v. d. Berg, Groningen. Mej. V. C. v. d. Meer v. Kuffeler, Zwolle. De nctic-Von Houtetw In zijn Staatkundigen Brief deelt mr. S. van Houten mede, dat do weg welken het door het* geleide comité, aanvankelijk heeft gekozen om van uit elko provincie oandidaten voor de grow lijst aangewezen te krijgen, gebleken is ondoelc treffend te zijn en een andere methode in ovem weging is. Een R.-K. arkcidcrscandidaat f Noor do Tijd verneemt, heeft de voorzitter van den R.-K. Volksbond te Zaandam enkela propagondisten van do Kicsvereeniging uitge noodigd tot een hedenmiddag aldaar te houden vergadering, waar het indienen van een eigen lijst met een orbciderscnndidaat zal worden overwogen. Ontevredenheid over het optreden van Mr. Bomans moet hiertoe de directe aan leiding zijn. De candidatcn van den V. D. B. Do definitieve condidatenlijslen waarmede door den Vrijzinnig-Democratischen Bond aan de Kamerverkiezingen zal worden deelgenomen, zijn thans, volgen de Tel., samengesteld als volgt Kieskringen Groningen. Leeuwarden en As* sen. 1. Mr. H. P. Merchant, 2. Mevr. Mr. H Bakker-Nort, 3. Mr. P. J. Oud, 4. Th. M. Kete laar, 5. F. E. H. Ebels, 6. P. Nolting, 7. G C, Lunsingh Meijer, 8. J. J. G. S. Falkena, 9. Mr- P. C. Andreae, 10. U. G. Schilthuis. Kieskringen Amsterdam, Den Helder en Utrecht. 1. Mr. H. P. Merchant, 2. Mevr. Mr. B. Bakker—Nort, 3. Mr. P. J. Oud, 4. Th. M. Ketelaar, 5. F. E. H. Ebels, 6. P. Nolting, 7 D. Kooiman, 8. H. B. Berghuijs, 9. J. J. T. Spaar garen, 10 J. Kooiman. Kieskringen Haarlem, Leiden, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam en Middelburg. 1. Mr. H. P, Marchant, 2. Mevr. Mr. B. BakkerNort, 3. Mr< P. J. Oud, 4. Th. M. Ketelaar, 5. F. E. H. Ebels, 6. P. Nolting, 7. Jac. Wclleman, 8. Mr. Dr. A. M. Joekes, 9. Mevr. Th. ThiolWehrbein, 10. Mr. S. J. L. v. Aalten. Kieskringen Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Maas tricht, 's-Hertogenbosch en Tilburg. 1. Mr. H. P. Merchant, 2. Mevr. Mr. B. Bakker—Nort, 3 Mr. P. J. Oud, 4. Th. M. Ketelaar, 5. F. E. H Ebels, 6. P. Nolting, 7. E. Bredewout, 8 J. Es- meyer, 9. Mevr. L. H. G G Mansfeldtde Witt, Huberts, 10. S. Gorter. Commissaris van politic L. H. Soentjes. De heer L. H. Soentjes, commissaris van po litie te Tilburg, heeft gisteren zijn 40-jarigen diensttijd bij de politie gevierd. Op 14 April 1882 werd hij opgenomen in het corps ninklijke Marécheussées, waarna hij de vqfschiU lende rangen tot dien vnn opperwachtmeester doorliep. Wegens betoonden dienstijve- ontving hij op 31 Aug. 1898 de zilveren eeremedailla van de orde van Oranje-Nassau met de zwaar den. Op 1 Mei 1899 ging hij tot de stedelijke politie over, eerst als inspecteur. Vervolgens weTd hij hoofdinspecteur van de nieuwe afdee- ling Wilhelminapark, waarna hij in 1912 den heer Caarls als commissaris opvolgde en in 1917 tevens als commissaris van rijkspolitie werd benoemd. Ter gelegenheid van zijn jubileum is d© heer Soentjes benoemd tot ridder in de Oranje Nassau-or de.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1