IGESS ZILVER en ALPACA Ponne. IBCHMIMENTSPR11S DE EEMLANDER" KJ. Middenstands Cmfefai ttitSM Hl. 4. mSPffll «i. 33» UPS' SAFE-INRICHT .I'll IKON GEI. IE' Gfstreeute Viyella Blouses Electro Tec hnisch Saniteir Bureau Badkamer Installaties Prima Bad- en Hanpijssr f 149 FEUII-'.BTON. Het Verloren Tehuis. 'BUITEN LAND. Deposito-Rente: Vlasakkerwea 52d Telefoon 160 ElectriciteStop alle gebied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen 'i Darn®stennissch 7.S0 n 20e Jaargang No. 247 per 3 maanden voor Amen» per pc* f y— P« w^k (mRratb TO«kerin« tegen ongelukken) f (UT4, «lionHerlijke nummer» f CJ* AMERSFOORT j» DIRECTEUR-UITGEVER t J. VALKHOFP. ARNHEMSCHE POORTWA» TEI INT 61X Woensdag £9 April 1922 PRIJS OER ADVERTENïiïir met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. dienstaanbie» dingen en Licldadigheids-adveitentiën voor de held der prij» Voor handel en bedrijf bestaan recc voordcclige Kepalineen «*ooc hef adverteeren. bene •circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op tan vraag toegezonden- Het Paaschcongres. iPaasdhfcijid 1922. Conferentie van Ge- Twee begrippen, dd'e ver en ver 'm die nkomst als identiek met elk ear zullen wor- en beschouwd. Wian-t zooveel is nu wel ze er, el staan we pas aait 't eerste begin' van Jit internationale congres, van uniiek-hiisto- Ugcbe beteekeniis is het, ook «al neemt men Jkn acht, dat de tijdenoot, de door h-eon mee- Jgel-eeide gebeurtenissen zoo gerna'lckelijik Jïoor een vergrootglas ziet. ^ternational e conferenbi'es en congressen 'fcie .ben we meegeimaakt die laatste jaren: Versailles, Spa, Brussel, Londen, Washings toi?, Gantries enz. enz. Het naderend: geluid iran eik dezer deed telkens de hoop op een IdoP'ltreffend' ordehenstel opflikkeren; de des- fousie bleef eöhter niet uit. En steeds ver "der ging eft gaat de economische inzinking .er. nadert daarmee bet gevaar voor eejt alge meene cultureele debacle. •De 'beetle weneldl klaagt en jammert, en ziet He eeniLge mogelijkheid van beterschap in internationaal vertrouwen. Maar nog altijd A - est de aangrijping van dit middel acht er wege blijven, wegens de tegenstand van de duistere machten, te beschouwen als de na werking van de nationalistisch imperialis- lisobe stroomingen eener vorige periode, die loi nu toe de overwinning wisten te behalen. Laten we ruim een eeuw teruggaan in de geschiedenis en onze gedachte doen stil- stean bij een eveneens internationaal con gres: diat van Weenen. Ook toen ging 't om de herbouw van Europa, zij 't dan ook meer fcn politiek, dan in economisch opzicht Br is toen ook lang geconfereerd, en als overal, wogen ook hier de belangen der groote machten zwaarder dan de rechtsbe grippen der minderheden. Danik zij de Fransche Revolutie, was het nationaal en individueel vrijheids verlangen in de Westersdbe menschheid wakker ge schud Er ging een kreet om nationale vrij heid en burgerlijke democratie door ons werelddeel. Niettemin werden deze beginse len door de leiders, die waren uit een vroe gere periode, uit een 18e eeuwsche Europa, imet d'e voeten getreden. Ze konden zeniet eerbiedigen, omdat ze niet begrepen. Daarom is de 19e eeuw voor Europa moe ten rijn een eeuw van strijd voor nationale en politieke vrijheid. Deze strijd kan met d-en tegenwoordigen Oorlog als afgesloten worden beschouwd. JWaar de nationale vrijheid nog niet vóór 1914 was bereikt, is Wilson's beginsel van zelfbeschikkingsrecht deT volken-, bij de, vredesonderhandelingen, te Versailles van voldoende kracht gebleken, ze zoo goed als (geheel te voltooien. Achtereenvolgens hadden alle volken hun (bdj het We-ener Congres genegeerde natio nal iteit weten te herkrijgen, zij 't dan ook vaak ten koste van hevi'gen strijd, tegen öL Hes' wat conservatief en reactionair bleek. De lst-e helft der 19e eeuw was één groote strijd van internationale conser vatisme contra nationale vrijheidszin en liberalisme. Wèl zijn de tijden veranderd; aan de ver- Sen .jaar vast s<\> zes maanden opzegging 4'|. een dag 3l2°lo tangens naar nationale vrijheid der volken is voldaan, maar als noodzakelijk surplus 'bracht dit met zich den gee9t van nationalis me, dat d'e meest verderfelijke invloed' ge oefend heeft op de geschiedenis der laatste decenniën en speciaal op die van den tegen woordigen tijd. En als een merkwaardig ■beield van historische ontwikkeling mag 't wonden beschouwd, dat het conservatisme, eertijds internationaal beleden en- verdedigd, •thans overal te vereenzelvigen is met het nationalisme. Terwijl de democratische strijd nu niet meer wordt genoemd, door nationa listische fanatici, maar door hen, die aller eerst in internationale samenwerking en ver broedering het heil der nieuw op te bouwen wereld zoeken. Zoo heeft één eeuw het politiek aspect van ons werelddeel veranderd; Vóór 100 jaar: internationaal georganiseerd conserva tisme contra politieke en nationale vrijheid1. Thans: nationalisme en conservatisme in broederli jke vereeniging, tegen het opkomen de niet te stuiten samengaan van democra tie en internationalisme. (Het lijkt ons overbodig hier voorbeelden te noemen, men derike aan Duitschland Duitsch-nationalen eniz., Frankrijk, Eelrië, Engeland, Italië: fascisme, en last not least ons eigen land). Niet te stuiten zal deze samengamg rijn, omdat hij de karakteristiek zal blijken te zijn van het thans voor ons liggende tijdperk, omdat op hem slechts de herbouw van de economisch, moreel, en cultureel, ineenge storte wereld, gefundeerd kan worden. We zullen hier niet verder uitwijden over de wijziging van het begrip demooratie in den loop detzer TOO jaar; eersit bedoeld als uitsluitend politiek, thans voor een groot deei beheerscht, door sociaal-economische invloeden. Als eerus in 1815 de te Weenen verzamelde diplomaten der oude school te kiezen had den tusschen oud en nieuw tussohen vóór- en na-oorlogsche ideeën, verlangens en eischen; zoo zullen de thans te. Genua bijeen^ geroepen afgevaardigden dat hebben te doen eveneens tusschen het oude en nieuwe d. w. z., tusschen nationalisme en internatio nale samenwerking, tussohen reactieven de mocratie, tusschen militeirisme en ontwape ning. Laten we hopen' dat de door de ge- sohiiedeni's gegeven lessen, vooral 'hier niet zullen worden vergeten, om het heden be ter te kunnen begrijpen en een betere toe komst der menschheid daardoor te helpen •bevorderen. Eerst dan zal de Paasch-coniferentie van Genua niet alleen een feit rem enorm his torisch belang beteeikenen, maar ook in ge regelde herinnering in het geheugen der menschheid blijven bestaan. Politiek Overzicht Rusland zorgt er op de conferentie van Ge nua wel voor, dat haar verloop niet al te gelijk matig isdoor de verklaringen en gedragingen zijneT vertegenwoordigers kenmerkt de confe rentie een interessante bewogenheid. Al dadelijk in 't begin had de belangwekkende Russische attaque op 't Fransche militarisme plaats om trent deze botsing tusschen Barthou en Tsjits- jerin lichtten wij indertijd uitvoerig in en sinds dit eerste incident, waarbij de Russische woord voerder een onderwerp buiten de agenda om aanroerde, is do stemming der Fransche dele gatie, die zich te Genua toch al niet al te be-, hagel ijk gevoelde, er niet beter op geworden. Trouwens het Russische vraagstuk blijft de aandacht trekken. Men herinnert zich, dat voor de eigenlijke conferentie van Genua begon, de geallieerde deskundigen te Londen een memo randum hebben samengesteld, dat den Russen ter overweging is aangeboden en waarin o.a een moratorium wordt voorgesteld ter betaling van de Russische schulden. In de rekening, die. Geneest üw CATARRH, voordat zij chronisch wordt of tot bronchitis verergert, met de hoeststillende, zuiverende ABDIJSIROOP. de Entente heeft ingediend, wordt met mil boe nen gegoocheld en de Entente zal zelf wel niet zoo naïef zijn geweest om te meenen, dat Rus land deze vorderingen zonder meer zou accep teeren. De telegrammen melden dan ook van een Russisch tegenvoorstel en uit de verschillende berichten zou zijn te conctudeeren, dat Rusland niet zoo zeer er op tegen heeft de schulden van voor den oorlog te erkennen, maar minder er voor voelde ook nog oorlogsschulden te beta len. Litwinof heeft dan ook maar boud-weg op zijn beurt een oorlogsschadevergoeding geëischt en zulke bedragen in rekening gebracht voor de schade, die aan de sovjetrepubliek is toege bracht door de contra-revolutionaire, door de Entente gesteunde, ondernemingen, dot cr zelfs sprake van schijnt te zijn van een groot nodee- lig saldo ten laste der geallieerdenhet heet, dat Litwinof 50 milliard goud-roebel vergoeding heeft geëischt. Ententeprotest is begrijpelijker wijze niet uitgebleven en de geallieerde politici zijn niet geneigd de spitsvondige dialectiek der Russische sovjetdiplomntie als de juiste te er kennen. Telkens en telkens beantwoorden zij weer de Russische schadevergoedingseischcn met te wijzen op den vrede van Brest-Litofsk, die de Entente énorme schade heeft berokkend, omdat het Duitsche leger erdoor in staat werd gesteld zich op de geallieerde legers te wer pen. Zelfs Lloyd George, dien men niet kon verwijten, dat hij tegenover de sovjet-gedele- geèrden een starre, onplooibare en onverzoen lijke houding pleegt aan te nemen (Engeland hunkert naar normaal handelsverkeer met het 44 LASCfSTRAAT ASEPSMT. ia llotite Bi leuren 11.75. in donkere k'enren 1-2.75. HOOG EN ï,A AG SUHT'ND. groote Russische land met zijn rijke hulpbron nen), heeft op het z. i. excessieve en onaanneme lijke der sovjetcischen gewezen. Dit alles wijst op een moeilijken en uiterst delicaten toestand, maar wellicht zal men het niet tot het uiterste, het verder uitschakelen von 't Russische pro bleem ter conferentie von Genua, laten komen en liever wederzijdsche concessies doen. De ge allieerden zullen nog wel eens de zaak nader bekijken en de Russische gedelegeerden hebben zich al om instructies met Moskou in verbin ding gesteld. Voor een andere, voor de geallieerden niet bijster aangename, verrassing heeft Rusland, in samenwerking met Duitschland, de Entente Paasch-Zondog gesteld, op welken dag tusschen de ministère van buitenlandsche zaken Tsjitsjc- rin en dr. Rathenau te Rapallo een verdrag is gesloten, waarbij zij zich wederziids verplichten af te zien van allo aanspraken uit den tijd van den oorlogdus Rusland zal nocb Duitschland, noch Duitschland Rusland schade vergoeden, die verband houdt met oorlogshandelingen re- quisities, civiele benadeeling van onderdanen, enz. Rusland en Duitschland liquidecren dus het geheele oorlogsverleden en beginnen met een schoone lei. Schade, die Duitsche burgers mochten hebben geleden door de socialisatie- maatTegelen van den Russischen staat, zal niet behoeven te worden vergoed. Duitschland heeft echter te dezen aanzien bedongen, dat Rusland B. N EWEG, iLantiesiraat 39. Tol. 46? i cnmin aan aanspraken van andere staten op dit gebied zal voldoen. Bovendien zal direct een begin worden gemaakt met de hervotting der diplomatieke cn consulaire relaties tusschen <le Duitsche en de federale sovjetrepubliek. In het verdrag, waarin geheel het denkbeeld der reciprociteit tot uiting komt, is het principe der wederzijdsche meest-begunstiging vervat ook komen beide landen overeen daar zij op elkander aangewezen zijn, elkanders eco nomische nooden te lenigen. Het kan niet worden ontkend, dat het sluiten van dit verdrag, waardoor het verdrag van Brest Litofsk vervalt, inderdaad veel bijdraagt tot het herstel van een wcrkelijken vredestoestand in v.h.L.A.VAN RUE Co. LANGE5TRAAT 79 - TEL. 291 Deze geysers zijn la onze zaak In werking te zien. Eirropa, omdat het den terugkeer bevordert tot normale betrekkingen, het schadevergoedings element elimineert en gegrondvest is op econo mische samenwerking, voor welk laatste doel toch ook de conferentie te Genun heet te zijn bijeengeroepen. Men zou zoo naïeve lijk zeggen, dat de overige conferentievertegenwoordigers, die toch ook zooveel van den cconomischen vre de houden, hoogelijk behoorden ingenomen te zijn met het Duitsch-Russische exempel. Maar het tegenovergestelde is 't geval men is ont stemd over het vormen van het economisch blok, waardoor wellicht de geallieerden vreezen zich voordeelen te zien ontglippen. Vooral de Fransrhen zijn ontstemd over den „zet", die na tuurlijk uit den aard der zaak een felle critiek inhoudt op hun gedragingen tegenover Duitsch land, welke verband houden met de straffe toe passing van 't verdrag van Versailles. De Duitsch-Russische toenadering is hun een doorn in 't oog en zij zien waarschijnlijk hierin weer een nieuwe bedreiging van hun land. Ondertus- schen heeft het er allen schijn van, dat de En- tentepolitiek zich reeds wreektRusland en Duitschland erkennen elkander, zoeken steun bij elkaar en vormen een krachtig blok dat voorloopig een economisch karakter draagt, op den duur echter een politiek karakter zal kun nen gaan dragen. Het zal de vraag zijn, of wanneer de beide republieken te eeniger tijd" economisch er weer boven op komen. Polen, de vooruitgeschoven Fransche post, niet in den knel zal geraken. Voomet Frankrijk dit cn gaat het daarom zoo te keer tegen de verbroe dering der beide republieken in Oost- en Mid den-Europa En zal het antwoord van Frankrijk op de spontane daad der Duitschers en Russen zijn, dat 't zijn delegatie uit Genua terugtrekt Barthou heeft reeds in dezen zin gedreigd en oen der laatste telegrammen, die men zich te Parijs haast door middel van 't B. T. A. wereld kundig te maken houdt in, dat de bladen alle eensgezind vaststellen, dat de daad van Rathe nau en Tsjitsjerin waarschijnlijk het evenwicht zal herstellen in de Westersche alliantie, „waar van de toekomst van den vrede afhangt." Bochten. DE CONFERENTIE TE GENUA. De conferentie tijdelijk geschorst B e r 1 ij n, 18 April. (N. T. A. Draadloos). Heden kort na middernacht werd het officieele besluit bekend, dat alle arbeid van de conferen tie zou worden geschorst „tot oplossing van het incident is verkregen", dat beteekent dus, dat de verschillende voor heden voorgenomen com missievergadering niet plaats vinden. Do onderbreking van den arbeid is voor voor loopig onbepaalden tijd, aangezien de Russen weer nieuwe mcded-eelirigen uit Moskou moeten krijgen. Het Duitsch-Russische verdrag, Genua, 18 April. (B. T. A.) Op do bij* eenkomst der geullieerden moet Lloyd George* in een krachtige toespraak de mogelijkheid on* der oogen gezien hebben, om druk op Diritsch-* land uit te oefenen om op zijn besluit terug to komen. Schanzer zou hebben aangedrongen op de noodzakelijkheid om den voortgang van het werk der conferentie te verzekeren, waarbij hij als zijn oordeel te kennen gaf, dat het vertrek' von een der beide partijen von de Duitsch-Rus sische overeenkomst onvermijdelijk, ook duf van de andere tengevolge zou hebben. Lloyd George zou daarop Schanzer hebben geant- woord, dot de slechtste politiek op het oogen- blik zou zijn zwakheid te toonen. Tengevolge van deze bespreking zouden do geallieerden vandaag een nota richten non de Duitschers cn de Russen om ham te' laten weten, dat wegens him houding, gebleken uit de onderteckening van de Duitsch-Russische overeenkomst, zij niet langer kunnen worden toegelaten in de com missie voor de Russische zaken, indiien zij bij hun besluit blijven. Londen, 18 April. (N. T. A. Draadloos). Men verwachtte, dat heden op do bijeenkomst der leidende gcnllieerde staatslieden te Genua do politiek der geallieerden tegenover het Rus- sisch-Duilsche verdrag zou worden vastgesteld. Tot dusver is over deze bijeenkomst hier nog geen ander bericht ontvangen dan dat Polen cn de kleine Entente er aan deel zouden nemen en dat zij zich zou bezig houden met het verslog der juridische deskundigen in Ijoevcrre het ver** drag inbreuk maakt op het verdrag van Ver-* sailles of op de besluiten van Cannes. Op de bijeenkomst der geallieerde staatslie den van gisteren sprong het vaste besluit der geallieerde mogendheden om in deze zaak een eensgezinde politiek te volgen, sterk in het oog. Er heerschto grooto ontstemming over, dezo haastige en voorbarige handelwijze. Do Engel- sohe bloden geven krachtig uitdrukking aan hun verwerping van Duitschland's handelwijze, dia olgemeen wordt aangeduid als een weloverwo gen breuk von vertrouwen. De Evening Standerd zegtHet verdrag is feitelijk een wederzijdsche kwitantie tusschen iwee faillieten, die toegeven bankroet te zijn Mag het papieren geld in Duitschland en Rus* land al tot een heel loog peil gezonken zijn, d« papieren voorwaarden zijn het nog meer en zonder middelen om hun wcderzijdscho vorde ringen of te dwingen, lijkt er al een heel be scheiden kans te bestaan, dut de een den ondet tot iets wat op nakoming gelijkt kon verplichten. Het verdrag kenmerkt zich zelf als waardeloos zonder do deelneming der mogendheden. Hei wischt de wcderzijdscho oorlogsschulden uit, maar in dit opzicht heeft geen van beiden iets van den ander to verwachten, daar ol wat Duitschland sparen kon aan do geallieerden be hoort als schadeloosstelling en olies wat Rusland op kan brengen, moet worden gebruikt voor 't herstel van de normale omstandigheden. Wat Rusland over het algemeen noodig heeft, zijn fondsen en Duitschland op zichzelf heeft in daf opzicht niets te missen. Duilsch oordeel over het Dvitsch' Russisch accoord. B e r 1 ij n, T 8 April. (N. T. A. Draadloos). In politieke en parlementaire kringen te Berlijn begrijpt men niet goed de ontstemming bij do geallieerden over de Duitsch-Russische over eenkomst, die reeds ongeveer acht woken gele den op schrift is gesteld, moor niet is gepara feerd in verband met den terugkeer van de Rus- Wie arm is van ziel kent geen waarachtig genot* CORNELIE HUYGENS. WILLEM GROEN HUIZEN JTWELI IS Hei aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en alle soorten medailles. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. 76 Geoffrey's kleur, die eerst vrij hoog was, werd lïunder en zijn gelaat werd neerslachtig. Hij had alles gezegd hij had het gewaagd, de ge heime gewetenswroegingen openhartig te uiten, <|at hij zelf ervover verwonderd was en het bleek duidelijk, dat zijn oom zjjn bedoeling in het geheel niet vatte, maar volharden bleef op *7 bijzondere manier te handelen, die aanlei- tot dit. gesprek gegeven had. Hij vergiste zich echter hierin. Barclay Speed •vas geen dwaas en hij had de ontwikkeling van üen geest van zijn neef gevolgd, of die een open boek was. Dien avond maakte hij, op zijn *eg naar huis, een grooten omweg, die hem *egen zes uur naar de St. Bedes Pastorie bracht. Wij was zoo gelukkig mevr< tow Ferrers alleen «nis te vinden. „Je bent verwonderd mij te zien, Lucy," zeide hij, terwijl hij haar een handgaf. „Neen, ik kom niet voor een vriendschappelijk bezoek. Ik kom je vragen, wat je jongen toch voor den drommel scheelt „Geoffrey Tom? ïk begrijp je niet?" vroeg zij, ter/rij 1 haar gelaat een weinig bleek werd. „Is hij in moeilijkheden Zij had bijna gezegd „niewe" moeilijkheden, maar bedenkende, dat Barclay Speed niet op de hoogte was van de Brighton-geschiedenis uit Geoffrey's leven, hield zij dit woord nog bijtijds terug. „Hij is niet goed bij zijn verstand met an dere woorden hij gevoelt'roeping, om mij en de rest van de wereld op hun plaats te zetten. Hij heeft mij vandaag groote en algemeene in lichtingen gegeven, hoe ik mijn zaak moet be sturen, eigenlijk, om het maar eenvoudigweg te zeggen, laveert hij net als Charlieen hij zal denzelfden weg moeten gaan, Lucy, als hij erbij blijft. Want met allen eerbied voor je, behoef ik mij de wetten niet te laten voorschrijven door een jongen dwaas, die bespottelijke denkbeel den in zijn hoofd krijgt." Lucy Ferrars behield haar lankmoedigheid. Haar oogleden trilden niet eens, terwijl zij glim lachte. „Ga hier eens in dezen gemakkelijken stoel zitten. Tom, en vertel mij eens precies, wat er gebeurd is." Hij deed, wat hem verzocht werd. Hij was reeds zachter gestemd. Niemand ter wereld had meer macht over hem dan Lucy Ferrars en zij wist die macht verstandig te gebruiken. „Ik zie nu Joy niet veel, Tom," zeide zij, ter wijl zij hem het sigarettendoosje, dat haar broer voor zijn bezoekers er op nahield en haar eigen zilveren lucifersdoosje van den schoorsteenmantel overreikte. *Zij gaat met Henry op en neeren ïk moet zeggen, dat het kind nooit gelukkiger is geweest in haar leven". „Hm I" gromde Speed. „Zij weten niet, wat zij willen, die tegenwoordige jongelui. Waarom zij niet tevreden kunnen zijn in de oude richting voort te gaan en te doen, wat van hen ver langd wordt, net zoo als hun vaders en moeders voor hen gedaan hebben, begrijp ik niet I En ik lean mij niet ermede vereenigen, dat Joy zulk een afschuwelijke uniform draagt en ronddraaft, terwijl Zü beweert, verpleegster te zijn." „Een Zuster van het Volk, Tom," verbeterde Lucy, een weinig glimlachend. Echt© Amerikaansfih-a 0 IVisgiazijn Vedea" Joh. v ïMjSs» ILnrcreslr. 116. Tel. 76 IXDOCXZ/v® JDat komt op hetzelfde neer. Zij is veel te mooi voor zoo iets. Het is maar een gril en zü moest niet aangemoedigd worden. Eigenlijk had zij met den jongen Tufton moeten trouwen. Jij hadt er voor moeten zorgen, Lucy, dat zij het gedaan had. Het was datgene, wot wij voor Joy gewcnscht hebben. Zij zou dan van ndel gewor den zijn en do vrouw van een partijleider in het Parlement." Lucy zuchtte hoorbaar. „Ik ben het met je eens, Tom. Het zou mij zeer gelukkig gemaakt hebben, indien zij dc vrouw van Harry Tufton was geworden maar men kan die dingen niet dwingen." „Dwingen. Onzin I Men kan ze leiden. ïk ver wonder mij over .je, Lucy, want je bent in de meeste zaken des levens een verstandige vrouw maar wat den laotsten stap van je be treft, ,0m Upleys te verlaten en hier te komen, v/el, ik mag eon boontje" zijn, als ik daar iets van begrijp. Maar laat ik nu eens alles omtrent Geoffrey uitleggen." Hij vertelde alles zoo duidelijk mogelijk en tn voldoende krachtige taal, om niets aan de verbeelding over te laten. Lucy luisterde aon- daohtig, en begreep veel meer dan Speed wel dacht, want zij was ingelicht omtrent de River- sea zaken, daar Geoffrev haar juist onlangs de algemeene toestanden geschetst had, die in de fabriek heerschten. Terwijl zij luisterde, zocht zij naar woorden van wijsheid, die heelen en niet venvonden zou den in deze ongetwijfeld moeilijke aangelegen heid. „Nu dnn, wat denk je, Lucy, van-je jongen kr°(lhnon? Ik heb die zaak opgewerkt en ik heb het mij tot stelregel in mijn leven gemaakt geen acht m slaan ot> klachten, ik bedoel natuurlijk op onredelijke klachten, zoocis die van Mars hall. Fn nis Geoffrey mij wil opvolgen, dan verwacht ik openlijk von hem, dat hij mij zal stpunen. Daarom h^b ik hedenavond dien om weg naar huis gemaakt, om eerst met je te pra ten, voor Geoffrev thuiskomt. Ik stel je nu deze vraag, Lucy je bent een verstandige vrouw geloof je niet, dat ik van mijn kant gelijk heb Lucv schoof haar s'.ncl een eindje vooruit en boog haar hoofd een weinig, zoodnt haar oogen op dezelfde hoogt" waren met die van den man, die tegenover haar in den luierstoel zat- „Ik ben blij, dat je denkt, dat ik een verstan dige vrouw ben, Tom. Ik tracht het te wezen. Maar er is een we-zenlijk verschil tusschen jouw gezichtspunt cn het mijne." „Zoo, cn welk is dat „Ik weet niet, hoe ik het onder woorden moet brengen cn misschien is het verwaand van mij, een arme vrouw,\om een vergelijking met jou, een rijk man, te maken. Zie je, ik beschouw in het leven alles els iets, dot mij toevertrouwd is, waarvoor ik mijn uiterste best moet doen, niet omdat het mij behoort, maar omdat het mij door God geleend is en gebruikt moet wor den tot Zijn roem." „Het klinkt heel goed, Lucy, en ik mag een vrouw graag zoo hooren praten. Het is de waro geestetoesland voor een vrouwmaar, natuur lijk kunnen wij diezelfde denkbeelden niet in het openbare leven of in zaken toepassen." „Maar dat moest toch, Tomï En het bestaat foch ook als daadzaak in de levens van zeer veel menschen. Je zoudt heel wat gelukkiger zijn, als je die zienswijze deelde, mijn waarde. Je rijkdom en je leven zouden gewijd zijn ei\ vergroot en je zoudt zulk een groote vreugd© smaken, dat ie je verwonderen zoudt, waarom je het niet eerder beproefd hebt." „Och, kom I" zeide hij boos. „Dus ga je met Geoffrev mede Misschien heb je hem wel er toe aangezet Zij schudde haar hoofd. „Ik heb getracht een voorbeeld voor mijn kinderen te zijn en ze juiste denkbeelden om trent het leven tc geven. Geoffrey is een poos ervan afgeweken, maar hij heeft geleerd door een of twee vrij biltere ervaringen. Hij begint zichzelf nu rekenschap te geven cn weet, wat God van hem eincht. ïk <-'eloof, dat het werke* Mik de oogst van mijn leeringen en gebeden is. En nis hi' Charlie zou volgen wel, dan is het Gods wil, Tom, en ik moet mij er niet t^gen verzetten." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1