Eet-, Thes- en Ontbijtserviezen DE EEMLANDER" On visite geweest? Engelsctia Tailor-Made Mantels FEU!» ETON. Hel Verloren Tehuis. Laat uwe RACKETS ropaiwen 20e Jaargang No. 248 i per 3 maanden voor AmeiK ioort 1 2.10. idem tranco jper post f 1—t» to'1 e™U* «rokerint tegen ongelukken) f CU7», tlsonrirrlijkc nummer* y cxa. AMEBSFOOBTSCH Donderdag 20 April 1922 pens DER ADVERTEHYiEN DIRECTEUR-UITGEVER» A VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWW TFI INT 613 v*n 1 -4 tegels f 1.05 net inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Llctdadigheicis adveitentiën voor de helft der prij» Voor handel en bedrijf bestaan reec voordeeiige bepalingen -oor bet «dverlecrco. Ecna circulaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. '*r- BU1TENLAND. Politiek Overzicht Het Duitsch-Russisch accoord, zoo onver hoeds gesloten, dat de conferentie te Genua (plotseling voor een voldongen feit werd gesteld, heeft ontstemming gewekthet meest bij de franschen, (die groote woorden gebruiken, wij- jxen op het deloyale gedrag der Duitschers en MÖreigen met terugtrekking hunner delegatie), iets minder bij de Engelschen (die voelen, dat 1de intransigante houding der Franschen de [Duitsch-Russische politiek in de hand heeft ge werkt, maar duchten, dat voordeelen hun neus lullen voorbijgaan) en het minst bij de Italia nen (die het eigenlijk met de Duitschers en feussen in principe voor een goed deel eens zijn, maar „de wijze waarop" wellicht niet in allen Ideele correct vinden). Terwijl de Engelschen er tegen waarschuwen geen overijlde stappen te doen en de conferentie niet maar zonder meer fcf te breken, voelen ook de Italianen, die de vastheeren zijn en vele millioenen lire hebben hesteed voor de organisatie van de conferentie, Jtr meer voor, dot de voortgang der conferentie wordt verzekerd. De bezadigdheid heeft het tot dusver gewonnen van de Fransche driftigheid en om de situatie te redden en de groote crisis op te lossen, hebben de Entente-Staten Dinsdag hun toevlucht genomen tot een bijeenkomst, •waar vele uren lang de toestand is besproken, in 't leven geroepen door het sluiten van 't Duitsch-Russische verdrag. Terwijl tot dusver bij de besprekingen tusschen Rusland en de ge allieerden niet alleen Duitschlarvd, maar ook de Kleine Entente werd geweerd, is deze laatste statenbond thans als hulptroep ontboden, zoodat aan de beraadslagingen niet al leen werd deelgenomen door Italië, Frankrijk, Engeland, België en Japan, maar mede door Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Zuid- Slavië. Het uitvloeisel dezer bijeenkomst was een re solutie, die aan den Duitschen rijkskanselier dr. Wirth ter hand is gesteld en aan de Duitsche delegatie. Die resolutie nu bevat wei nig nieuws en constateert, wat ook tol van Fransche bladen al hebben vastgesteld, dot de beginselen en de grondslag van de conferentie door 't sluiten van 't Duitscb-Russisch accoord is aangetast. Het eerste gevolg van de resolutie is, dat Duitscbland wordt uitgesloten van deel neming aan de commissie no. T die voor Rus sische aangelegenheden. Aan de Duitsche verte genwoordigers zal worden toegestaan zitting te blijven nemen in de drie andere commissies, maar een uitzondering wordt gemoakt voor de gevallen, waarin Russische vraagstukken ter sprake komen. De geallieerden karakteriseeren hun handelwijze als een „acte de moralité" ten opzichte van het deloyale Duitschland. De Duitschers bekijken de zaak natuurlijk t door een geheel onderen bril en bestrijden, dat het Duitsch-Russisch accoord indruischt tegen V verdrag van Versailles en de beginselen van Cannes. Het onverhoedsche van bun handel wijze wordt door hen eveneens ontkend en het bezwaar van Ententezijde ingebracht, dat het verdrag op de conferentie van Genua werd ge sloten, wordt ontzenuwd door te wijzen op het feit, dat de besprekingen omtrent het accoord reeds een vrij groot aantal weken gaande wa ren en toevallig haar beslag kregen te Ge nua. De beschuldiging van ochterbakschheid wordt dan ook afgewezen en ten overvloede wordt eraan toegevoegd, dat de Entente niet on kundig was van de onderhandelingen tusschen Duitschland en Rusland. Engeland en Italië zouden sinds Vrijdag op de hoogte zijn ge weest. Wat nu de schending van 't verdrag van Versailles betreft, hebben de Ententemogend- heden het oog op art. TI6, dat aan Rusland ten aenzien van Duitschland recht op schadevergoe ding verleent. Op grond van dit artikel nu zou Rusland van Duitscjhland aanmerkelijke bedra gen hebben kunnen vorderen. Dit zou de En tente stellig gaarne hebben gezien Rusland zou dan met bet Duitsche geld op zijn beurt de Entente hebben kunnen betalen voor een niet onaanzienlijk deel en aan deze procedure zou ten overvloede het voordeel hebben vastgeze ten, dat de verhouding van Rusland tot Duitsch land als schuldeischer tot schuldenaar een goar- ne geziene tegenstelling bestendigde. Het Uuitsch-Russische verdrag maakt aan deze lie ve illusies plotseling ëen einde het werkte als een bom. Rusland ziet van alle schadevergoe- dingseischen af en in plaats van een verwijde ring te bewerkstelligen door met schadelooss tel - lingseischen voor den dag te komen, sluit het met Duitschland een alliantie, die althans voor- loopig nog van econom. aard is, al heeft reeds verluid, dat onder de afgevaardigden der Oost- zeestaten het gerucht de ronde deed, dat de tusschen Duitschland en Rusland te Rapnllo gesloten overeenkomst vertrouwelijke bepalin gen bevat betreffende wederzijdschen militairen steun, dien Duitschland en Rusland elkander we derzijds zouden verleenen, wanneer dit te eeni- ger tijd noodig mocht blijken. Dit bericht van de Petit Parisien ziet er bedenkelijk tendentieus uit en men is geneigd zich af te vragen, waarom het Fransche blad voor hetzelfde geld behalve de Baltische staten ook nog niet Polen, Tsjecho- Slowakije, Zuid-Slavië en Roemenië heeft ge noemd. Het bericht heeft kennelijk ten doel deze vooruitgeschoven posten der Entente, al thans van Frankrijk, tegen Duitschland en Rus land op te hitsen. Bovendien kan het sluiten van 't verdrag me de een reactie zijn op en een p'otes» inhouden tegen de werkwijze der conference en is het zeer wel mogelijk, dat het in den beginne met do bedoeling is geweest tusschen Rusland en Duitschland afzonderlijke besprekingen ie hou den en dat juist de omstandigheid, dat de mo gendheden in onder-onsjes en met stelselmatige wering van Duitschland, het Russische vraag stuk bespraken, de twee zondaren tot bun ver lossende en ontstemming wekkende handelwijze heeft gebracht. Wel heel zonderling is de wraak der mogend heden wegens haar eenzijdigheid het uitslui ten alleen van Duitschland uit de commissies, v/aar het Russische probleem *er sprake komt. En bovendien vraagt men zich afhebben do groote mogendheden hiertoe het recht om dit op eigen houtje te doer en behoort het niet veeleer tot de taak van do gsheele conferentie om in dezen over een strafmaatregel, als toch de Duitsche uitsluiting is, te beslhsen Vooral zou bet op den weg der neutralen liggen in de- zon om opheldering te vragen, daar zij bij een belangrijken maatregel ais thans genomen is, blijkbaar volkomen zijn genegeerd. En bovendien heeft Rathenau niet voor eer» goed deel® gelijk, wanneer hij er zijn groote ver wondering over uitspreekt, dat ontevreden heid zich uit, wijl op een vredes conferentie een v i e d e s verdrag wordt gesloten, dat de pacificatie en de reconstructie tengevolge heeft van een groot deel van Euro pa In eenderen zin hebben Rakowski en an dere Russische gedelegeerden zich uitgelaten. Maar ondertusschen blijven de Franschen on toegankelijk voor redeneeringen in dezen trant en er wordt dan ook reeds bericht, dat in den Franschen kabinetsraad, het be sluit werd genomen de Fransche afvaar diging de opdracht te geven voor te stel len, dat de geallieerden de annuleering zullen ei^chen van het Duitsch-Russische accoord, om dat dit naar 't heet indruischt tegen 't trnctaat van Versailles en de te Cannes geno men besluiten. De meest radicale oplossing zou echter oi. zijn te luisteren naar hetgeen van Russische zijde aan de hand is gedaanhet Duitsch-Russische accoord derwijze aan een revisie te onderwerpen, dat het wordt opgeno men in 't algemeene verdrag, dat uit de confe rentie-besprekingen zou voortvloeien. Maar het is de vraag, of de andere mogendheden hier ooren naar zullen hebben het zou waarlijk wel heel pijnlijk zijn dit overigens gezonde voorstel aan te nemen: aanvaarding toch zou niets min- dpr beteekenen dan de erkenning, dot de Rus- en en de Duitschers, de gedulde zondaren in den kring der monopoliehouders van de deugd, een navolgenswaardig exempel hadden gesteld en dat de versmaden den weg hadden gewezen naar 't lichtend doel. De gemoedelijke oplossing, die wij hiervoren aanduidden, zal voorloopig echter wel geen kans van slagen hebben; daar voor is vooreerst de ontstemming over de overrompeling nog, te groot. Er wordt alweer gewaagd van nota's en ultimataPolen, dat, wanneer het gesloten accoord te eeniger tijd mocht uitdijen tot een politiek verdrag, deerlijk in de knel zou kunnen geraken in verband met Kou gevnt Wacht dan niet, neomt dadelijk de slijmoploss ende, antiseptische Abdijsiroop. zijn geografische ligging, schijnt reeds een protest tegen 't verdrag voor te bereiden en wanneer het Berliner Tageblatt goed is inge licht, wordt door de geallieerden een nota ge redigeerd, die van Rusland de onverwijlde er kenning van de schulden van voor den oorlog eischt. Dit zou dan de kastijding van den Rus- sischen zondaar zijn. Etarichtea. DE CONFERENTIE TE GENUA. B e r 1 ij n, 19 April. N(. T. A. Draadloos). Niettegenstaande de nota van de Entente is er te Genua een algemeene kalmeering ingetreden. De Duitsche afvaardiging beraadslaagt vandaag onder elkaar, alsmede met de Russen. Ook is het voornemen opgevat tot een bespreking van Rathenau en Wirth met Lloyd George. Dc Ita lianen doen dienst als bemiddelaars. De Duit schers zullen de nota der geallieerden beant woorden en de verwijten afwijzen. In het bijzon- der zullen zij er op wijzen, dat niet Duitschland, maar de geallieerden met geheime onderbande' lingen ten nadoele van anderen begonnen zijn en door den no druk te leggen op het recht, dat slechts de voltallige cof eren tie heeft te beslissen over het blijven van Duitschland in commissies, het betwiste punt voor dat forum brengen. Naar gemeld wordt hebben de neutralen, onder leiding van Denemarken, ook reeds een verzoek in dien geest aan de conferentie gedaan. Aan den diplomntieken medewerker van de Daily News heeft Rathenau verklaard, dat de Duitschers vier keer het Russische verdrag met leden van de Engelsche delegatie hadden be- MMSQN „l'imOIDUli" 44 IIISESÏP4ST IHEÜSF01RT. in COVERROAT en In ENGFLSEHE STOFFER. s sproken. Een trouwbreuk heeft niet plaats gehad, Naar achteraf gebleken is hebben de Engelsche vertrouwensmannen, die op de hoogte waren van de Duitsch-Russische onderhandelingen, den En gelschen minister-president daarvan niet bij tijds mededeeling gedaan. De leider der oostelijke afdeeling van het Duitsche departement yan buitenlandsche za ken, von Moltzahn, verklaarde aan persverte genwoordigers na lange uiteenzettingen over het tot stand komen van het verdrag met Rus land De Duitschers hadden tegenover den chef der Italiaansche pers hunne bedenkingen over de afzonderlijke besprekingen tusschen Rusland en de Entente uiteengezet en op de vraag, of men van Duitsche zijde op principieele toestemming in het Londensche memorandum kon rekenen, verklaard dat, zoolang de voor Duitschland on aannemelijke .punten gehandhaofdbleven, db Duitsche delegatie haar houding aangaande het memorandum -niet bepalen kon en dat bij voort zetting der Entente onderhandelingen met de Russen zonder de Duitschers „wij in ons eigen belang genoodzaakt zouden zijn ons op eene andere wijze fe beveiligen." Deze verklaring kon onmogelijk verkeerd wor den begreDen. Aangezien de geheime onderhan delingen der Entente met de Pussen voortduur den, namen de Duitsche beveiligingsmaatregelen mji BTIXTJKT5 BniJSSTÏN. B. NIFWFG, Lancjestrsat 39. T-». AF?. en vorm aan van het Duitsch-Russische ver drag. Berlijn, 19 April. (N. T. A. Draadloos). Een bericht uit Genua aan de Berlijnsche Tag. maakt gewag van een plan dor Entente-mogend- heden om door een gemeenschappelijke poging Duitschland te bewegen van het Russische Duitsche verdrag af te zien en daarvoor in de pleats te stellen een algemeen verdrag met Rus land, waaraan ook Duitschland zou deelnemen. B e r 1 ij n, T 9 April. (N. T. A. Draadloos). De Fransche pers zet haar felle bestrijding van het Duitsch-Russisrhe verdrag voort, evenals do Engelsche pers. Toch schijnt men te Londen eenigszins gekalmeerd te zijn cn wordt er op ge wezen, dat dit verdrag het onvermijdelijk gevolg is van het systeem der geallieerden om Duitsch land te isoleeren. Het Italiaansche oordeel is ver deeld tusschen het verwijt van incorrectheid en de erkenning van Duitschlands practische eco nomische politiek. De commissie von herstel cn het Duitsch-Russische verdrag. P a r ij s, 10 April. (Havos). Poincaré zal Dübois, den vertegenwoordiger van Frankrijk, verzoekep het juridische vraagstuk, dat voort vloeit uit het sluiten van het Duitsch-Russische verdrag, officieel bij de commissie van herstel aanhangig te maken. Hij zou tevens aan de" ge allieerde regceringen verzoeken hun gedelegeer den soortgelijke opdrachten te verstrekken, op dat de commissie de geldigheid von het verdrag onderzoeke. Poincaré zou bovendien van plan zijn den geallieerden regeeringen te verzoeken zich onderling te verstaan over een gemeen-- schappelijk protest te Berlijn. Het Duitsch-Russische verdrag. Wilson Harris, de correspondent te Genua van de Daily News, vermeldt volgens een Lon- densch telegram aan de N. R. Ct., als de mee ning von een zeer belangrijk lid der Engelsche delegatie over het nieuwe verdrag tusschen Duitschland en Rusland, dat er niets in is dat reden tot ongerustheid geeft, maar dot het in tegendeel een goeden invloed zol hebben op de Fransche houding. Men zou nu eindelijk te Parijs misschien eens gaan inzien, dat men met een intransigente houding tegenover Duitsch land alleen averechtsche resultaten bereikt. Dot zelfde oordeel vindt men ook in andere bladen, onder andere in de Doily Chronicle, Lloyd Ge orge's lijfblad, en in de Westminster Gazette. De laatste gaat zelfs zoover in een hoofdarti kel t je de gedachte uit te spreken, dat de toe komst van Europa nu aan de handen van hen die voorgaven haar richting te willen geven, onttrokken en dat het initiatief thans definitief aan Duitschland en Rusland gekomen is. De Morning Post is opgetogen over deze prachtige gelegenheid om Lloyd George te venvederen cn roept vol bewondering over de schitterende di plomatieke overwinning der Duitschers en bols jewisten. Het bind is overtuigd, dat dit verbond een veel intiemer verbond dan enkel een han delsverdrag zal blijken en betoogt, dat juist zulk een verbond altijd het eene groote dreige ment tegen den Europeeschen vrede was, waar voor de Franschen en een deel der Engelschen bevreesd waren. Daarom heeft het blad neiging aan een soort van blijdschap over dezen stap toe te geven, omdat het gevaar nu tastbaar ge worden is en aldus een prikkel tot vernieuwde nauwe samenwerking tusschen Engeland cn Frankrijk. De andere oplossing, namelijk dat de geallieerden, wanneer zij werkelijk zulk een ver bond een groot gevaar achtten en tevens een betrouwbaren vrede wilden, bter gedaan had den de twee uitgestootenen niet in eikaars ar men te drijven vindt geen vermelding. De Times noemt het verdrag natuurlijk een beleediging aan het adres der geallieerden en eischt van dezen, dat zij den zoo stout toege worpen handschoen opnemen om aan dergelijke onbeschaamdheden eens en vooral een einde te maken. Doen zij dit niet, don hebben wij, volgens haar, door deze verrassing het einde der entente bereikt. Volgens hetzelfde Ned. blad, heeft een Duitsche deskundige voor Russische zaken den corres pondent van de Information te Genua gezegd „De keizer erkende de sovjet-regeering te Brest Litofsk de jure. 6 Mei 1920 sloot Duitschland zijn eerste verdrag daarmee, ter hervatting van do officieele betrekkingen. Radek kv.wm het vo* rige jaar om de details te regelen. Hij steldd ontzaglijke eischen. Hij hoopte von Duitsch* land een leening vun 50 millioen voor hot eer* ste jaar en van 30 millioen voor volgende ja* ren los te krijgen, als vergoeding voor het op*', geven van artikel 116 van het verdrag von Vend sailles. De Duitsche regecring wildo daarvan* echter niet hooren. Geen enkel bedrag in baal?) wilde ze storten. 14 dagen voor de conferentie te Genua hervatte Tsjitsjcrin de bespreking^ maar Duitschland dorst met die bagage niét te'i Genua te komen. Wol wilde het zich met Rus*? land op de basis von do overeenkomst vort- Cannes verstaan, tegelijk met alle geallieerden^ De Duitschers kenden niet het rapport von ddl deskundigen van Londen. Zij en de Russisch» delegatie vroegen uitstel ter bestudeering daar* van. Toen bleek dat het Duitschland feitelijk van alle rechten berooft. Dit land alleen mag we* gens dot artikel 116 Rusland geen vergoeding, vragen. Het wilde hij de politieke sub-commis* sie protcsteeren, toen de geollieerdcn zonder, Duitschland met Rusland bleken te onderhan delen. Sinds Vrijdag heb ik, aldus die deskurvt dige van do Wilhelmstrosse, de Italiaan scha en Engelsche deskundigen op de hoogte gehou< den van onze besprekingen met do Russen en de bedoeling om een verdrag te teekenen. Wij waren overtuigd, dat ze daarvan afwis!en. Wij getroosten ons in dat verdrag groote offers. Dd particuliere vorderingen van Duitschland op Rusland beloopen 2 milliard gouden mark in dar waarde von voor den oorlog, de Duitsche eigen* dommen in Rusland zijn op 6 milliard geschat. Wij halen een streep daardoor. Wij verbazert ons, dat men ons prnctisch realisme kwalijki neemt. Tusschen ons en Rusland betreft het eci* verbond van den lamme en den blinde." De brief vnn de vertegenwoordigers der kiel* ne en groote Entente oon Facto, den voorzitter der conferentie, <ho gisteren in de avonduren door de leiding der conferentie ter kennis van de Duitsche delegatie werd gebracht, luidt Mijnheer de president. Dc ondergeteekendef mogendheden hebben tot hun verrassing vorno* men, dot Duitschland heel in 't begin van-do» werkzaamheden der conferentie, zonder de an dere vertegenwoordigde stoten te verwittigen, heimelijk een overeenkomst met de radenregec* /ing heeft gesloten. De in dit verdrag behandel de kwesties vormen thans het onderwerp varï besprekingen tusschen de vertegenwoordigers van Rusland en die ven alle andere uitgenoo- digde mogendheden, waartoe ook Duitschland behoort. Sinds de Duitsche rijkskanselier eert beroep heeft gedaan op 't vertrouwen der con* ferentie in de openingszitting zijn nau welijks acht dogen verloopen. De ondergetee* kende mognedheden moeten de Duitsche dele gatie ronduit zeggen, dat het gesloten bondge nootschap indruischt tegen do verplichtingen, waaraan Duitschland zich had moeten houden. De mogendheden hebben Duitschland als gelijk berechtigd deelgenoot tot de onderhandelingen toegelaten en daarbij alle herinneringen oon den oorlogstijd terzijde gesteld. Duitschland heeft thans den goeden wil door een stap beant woord, die het wederzijdscho vertrouwen ver nietigt. Duitschland is hoewel het in de commis sie op den grondslag van Cannes kon onder handelen, zonder weten der andere deelnemers besprekingen met Rusland begonnen, die op loyale wijze gemeenschappelijk hadden moeten worden gevoerd. Een dergelijk verdrag kort noch door de conferentie worden onderzocht noch goedgekeurd. Het beteekent een schending) van de principes, waarop de conferentie berust* Overeenkomstig dezo opvatting, achten de on- dergeteekende regeeringen het niet billijk, dat do Duitschers, die thans een afzonderlijk ver drag met Rusland hebben gesloten, verder deet nemen aan de onderhandelingen met RuslondU Zij nemen aan, dat de Duitsche regeering door, haar opttreden te verstoon heeft gegeven, dat zij van de verdere bespreking tusschen de sta ten en Rusland afziet. (w. g.) Lloyd George, Facta, Barthou, Theunisi» Benes, Skirmunt, Nintsjitsj, Diomondi, IshiL Wat de Duitsche pers zegt. Uit de commentareri der Berlijnsche bladert over de nota der Entente aan de Duitsche de legatie springt het streven in het oog om dat handelwijze der Duitsche regeering te recht vaardigen. Voor de Lokal Anzciger is de nota» Een volk van slaven verdient een regeering Tan tirannen. FRANKLIN. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELÏNK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 77 Speed stond vrij luidruchtig op. „Je bedoelt, dat je niet ernstig boos zoudt worden, indien hij Riversea verlaten zou, of schoon je je herinneren zult, wat ik gezegd heb, toen ik hem daar nam, Lucy I Hij zou het alles erven I" „Het zou mij in zekeren zin boos maken, omdat ik je geluk gewaardeerd heb, Tom. En osl" zal ik altijd doen. Maar indien Geoffrey zijn weg duidelijk voor zich zou zien en niet blijven kon, dan zou ik hem moeten wegsturen met mijn Zegen I" „Maar die dwaasheid zou zijn vooruitzichten vernietigen, zooals het met Charlie ook ge beurd is. En wat geschiedt er dan met dat lieve meisje, dat hij wenscht of gewenscht heeft, te huwen Hij zou haar in geen jaren een tehuis runnen aanbieden f Jelui Ferrars hebben alle maal iets dwaas I Zoo heeft Enid ook dikwijls niet mij gepraat, gedurende het jaar dat z(j met mij geweest is." „En zij heeft dat aan Charlie ove»*gedaan, lieve/' zeide Lucy inedeliidend. „Je nebt een fout begaan met Charlie, Tom. Als je maar een breedere opvatting hadt gehad en minder hard jegens hem geweest was I Wil je hem nu zelfs nog niet terughalen „Neen, ik wil niet," zeide hij en terwijl hij een norsch gezicht zette, maakte hij toebereidselen te vertrekken. „Tom, ga zoo niet weg I Het zal toch wel de moeite waard zijn, die grieven te onderzoeken, waarover je mij gesproken hebt Wat hindert het als je dwaalt naar den kont van de zachtzinnig heid. Het zal alles duizendvoudig terugkomen. Als wij oud zijn en wij moeten verantwoording geven, dan zullen wij nooit onze vriendelijke, edelmoedige daden betreuren, maar wel de an dere, en eiken dag heeft de zonsondergang wat vroeger plaats en komt de avond sneller." Barclay Speed ging de deur uit zonder haar zelfs goedenavond toe te wenschen. HOOFDSTUK XXIV. „Wil je niet met mij meekomen naar den ont vangdag van Lady Findlater vandaag, Naomi Ik heb voor je aangenomen." Mevrouw Speed stelde deze vraag, terwijl zij op een heeten Julidag te Paladin Court, Bays- water van de lunch opstonden. Naomi die er moedeloos en bleek uitzag in een slecht kleedende lichtgele Japon, schudde haar hoofd. „Ik heb beloofd, Dan om half vier te ontmoe ten, moeder. Hij dacht, dat ik de arme vrouw Clatsworthy wel zou kunnen bezoeken, als hij mij zelf erheen bracht." Mevrouw Speed zag er ontevreden uit en zij had ook dat gevoel von ontevredenheid. „Maar zouden wij het niet allebei kunnen doen Half vijf of zelfs vijf uur is nog vroeg genoeg voor Lady Findlater en wij behoeven niet lang te blijven. Ik zal je daar eerst brengen, of je kunt alleen gaan cn mij op den terugweg afhalen." „Het is een groote tocht voor de paarden heen en terug naar het ziekenhuis in North- West London voor Putney, moeder, en dan nog in die hitte," zeide Naomi ontmoedigend. „Zij kunnen het we! doen. Gisteren zijn zij in het geheel niet uit geweest en ik vind, dat je verplicht bent te gaan, Naomi. Ik weet niet, wat je den laatsten tijd bezielt en ik heb genoeg ervan alles te moeten verklaren en je te moeten verontschuldigen I" Magazijn „Vedea" Tyrtïigeslr.iat 116, Joh. v Dijk. 0 Per snaar ff 0.50 en ff 0.60. S DC3CDCXZ>,~>^X „Doet u het dan niet," antwoordde Naomi vlug. „Ik houd niet van die partijen en die van Lady Findlater laat mij bijzonder koud. Zij vraagt altijd zooveel." „Nu hebben onze vrienden ook een goede re den te vragen, lieve," zeide mevrouw Speed vrij koeltjes. „Wat moeten er met deze uitnoodi- gingen gedaan woorden. Zij zijn al langer dan een week in het loket in het boudoir wegge stopt. Wat er ook gebeurt, toch moeten zij vanavond verzonden worden I Als wij nog lan ger wikken en wegen, komt er niemand. Dam is iedereen al uit Londen." „Zooveel te beter. Moeder, ik zou het in Upleys prettiger don ergens anders gevonden hebben. Maar kijk Toch niet zoo verschrikkelijk somber Ik zal vanavond ervoor zorgen, nadat ik met Dan gesproken heb." Dat was het eenige resultaat, dat mevrouw Speed wist te verkrijgen en toen zij een weinig later haar mooie japon aantrok, nadat Naomi het huis verlaten had, voelde zij zich geenszins op haar gemak. De uitnoodigingen voor de bruiloft waren go- drukt, de lijst der gasten was opgemaakt, maar men had niets uit Naomi of dr. Ferguson kun nen krijgen. Zij zeiden slechts, dat zij geen haast hadden. Had mevrouw Speed geweten, dat Ferguson zijn best gedaan had, Naomi te overreden de meest dwaze dood te doen, waaraan twee rijpe menschen zich schuldig kunnen maken, althans van een maatschappelijk standpunt bekeken, dan zouden haar ontsteltenis en haar toorn groot geweest zijn I Zoo zij dien namiddag iets had kunnen ge waar worden, omtrent den geestestoestand van haar dochter, dan zou zij ongetwijfeld volko men in de war geweest zijn. Er was geen zekerheid en ook geen verwach ting in Naomi's geest, dat zij toen of in de toe komst met Don Ferguson zou trouwen. Zij had de sombere zekerheid, dat zij nu op het hoogtepunt was gekomen in haar leven en dat alles zou eindigen met een verbreking hun ner verhouding. En misschien zou zij dit nu te gemoet gaan, sinds eiken dag zijn eigen onze kerheid en somberheid met zich bracht. Daar zij geheel in beslag genomen werd door haar hartsaangelegenheden was Naomi Speed- in die dagen minder rechtvaardig jegens haar ouders, vooral jegens haar moeder en zij be merkte niets van die uitgesproken moederlijke liefde voor haar, van die uiterlijk zoo weinig levendige natuur. Er is geen zelfzucht zoo groot als die, ge sproten uit een treurige liefdeszaak. Naomi werd geheel en al er door in beslag genomen en ver* gat de bezorgdheid van haar natuurlijke hoe ders. Alles, wat zij verlangde, was alleen gelaten té worden cn de gezelschopsschakels, waarmede! haar moeder gebonden was, de eeuwige vraagt wat de menschen zouden denken of zeggen, ver* vu Ijlen haar met groote en droevige verwonde* ring. Zij reed boven op een omnibus den geheeieif weg naar de Kentish Town Road, waar het gasfc» huis lag en waar zij om half vier zijn moes* Daar zij wat vroeg was, Mep zij de trap op naaf, de ziekenzaal, waar zij wist, dat zij dr. FergxM son waarschijnlijk wel zou vinden. Op weg -daarheen moest zij andere zalefll voorbij, waaronder die, door de kinderen bezet een van de grootste en lichtste, gevuld met1 bloemen en pionten en alles, wat de geest de^ kinderen kon afleiden van hun gevangenschap* Daar zij van kinderen hield en juist nu mee* dan anders meevoelde met alles, wat leed, bleef zij even stilstaan bij de deur der zaal, om naa^ binnen te gluren, voor zij weer een trap zot*1 opklimmen. Een in het wit gekleede zuster, die haar Vaq haar vele bezoeken kende, knikte haar in hé* voorbijgaan vriendelijk toe, maar Naomi hoi merkte noch beantwoordde dien groet. Haar aandacht werd juist toen geboeid dood een klein niet gerepeteerd tooneel, dat aan def middentafel in de kinderzaal werd afgespeeld^1 waar de bloemen en levende planten een mooid> omgeving ervoor vormde. Het was een geïmproviseerd Hefdestooneofl tenminste vein den kant van den man en Nao mi's oogen, die met bijna onnatuurlijke scherp» te zagen, vergisten zich daarin niet. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1