DE EEMLANDER" BUITENLAND. iMJUSON „l'HIROKOELLE" MMReiiMi PRIIS DER ADVERTEHVlEN inbegrip van een Gisterenavond kou qevat? - Wee: Abdijsiroop 4.75 FEUH f .ETON. Het Verloren Tpiniis. 20e Jaargang No. 251 -jftt port f X—, P« woek tort urate »tr»k«nng fegen ongelukken) f <U7». afzonderlijke y cuos. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DlRECTCUR-UtTGEVER i J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt TEl INT 81 3l Maandag 24 April 1922 bewijsnummer, elke regel meer t 0.25. dienstaanbio» dingen en Uctdadlghcids-advcitentieD voor de helft der prü» Voor bande) en bedrijf bestaan teer voordcclige bepalingen voor het adverteeren. tcna circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag tocgexondcD. Politiek Overzicht ft>e Duitsche bladen hebben niet nagelaten eT jften laatsten tijd bij de Ehiitsche regeering, sinds fcekend werd, dat zij met de sovjetrepubliek een Wrdrog had gesloten, op aan te dringen „fest" 'te blijven. Inderdaad is de regeering van Wirth standvastig geblevenondanks de protestnota der groote en kleine Entente heeft zij het met Rusland gesloten accoord volkomen gehand haafd, al waren reeds berichten de wereld in gezonden, die het wilden doen voorkomen, alsof Duitschland voor den aandrong der beide En- jtoentes was gezwicht. Berlijn heeft op zijn beur* ifle protest-nota der mogendheden beantwoord en voet bij stuk gehouden. Er woTdt in de ent woord-nota aan herinnerd, dat Duitschland finds enkele jaren de Russische sovjet-republiek beeft erkend. Een bespreking tusschen beide landen over de gevolgen van den oorlogstoe stand werd echter noodig geacht, voordat de normale diplomatieke betrekkingen konden wor den aangeknoopt. De besprekingen, die hier- lover tusschen de beide regeeringen gevoerd werden, waron reeds enkele weken geleden zoo irer •gevorderd, dat het toen reeds mogelijk was, 9at zij haar beslag kregen. Het vergelijk met Rusland achtte Duitschland daarom van zooveel belang, daar de mogelijkheid bestond met een der groote mogendheden, die aan den oorlog Had deelgenomen, weer den toestand van vrede k\ 't leven te roepen, die het duurzaam schulde laar-zijn uitsloot, terwijl, door het verleden als afgedaan te beschouwen, opnieuw vriendschap pelijke relaties konden worden aangeknoopt. Vooral had Duitschland bezwaar tegen hei Londensche programma, omdat daarin z. i. geen rekening werd gehouden met de Duitsche be langen de *-onderteekening ervan zou hierop zijn uitgeloopen, dat de gevolgen van de tsa ristische oorlogswetten alleen ten laste van Duitschland zoudrn zijn gekomen. Herhaalde lijk waren door de Duitsche delegatie tegen over leden van de uitnoodigende mogendheden srnstige bezwaren te berde gebracht tegen den Inhoud van 't Londensche memorandum, manr dit hielp allemaal niets. Integendeel kwam de Duitsche ofvaardigig ter oore, dat de uitnoo digende mogendheden afzonderlijke onderhan delingen met Rusland hadden ingeleid. Mede- deelingen omtrent deze onderhandelincren deden voorzien, dat zeer spoedig rekening kon wor den gehouden met een overeenstemming tus schen Rusland en de mogendheden, rnaar dot xnet de Duitsche wenschen geen rpkening werd gehouden. De Duitsche regeering liet daarop duidelijk merken, dat zij zich genoopt zag voor haar be langen onmiddellijk op te komen. Want wan neer zij dit niet had gedaan, dan zou zij we1- dra voor een ontwerp zijn geplaatst, dat voor hoar onaannemelijk was, maar door de m^erder- rheid van de leden der commissie no. T (voor Russische zaken) was aangenomen. Dnnroo had 'des Zondagavonds de onderteek^ning van 't ont- werp-accoord, dat al eenige weken geleden was geredigeerd, plaats. Het sluiten van 't verdrag werd daarna direct békend gemankt. In de Duitsche antwoord-nota wordt opge merkt, dot hieruit allerduidelijkst bliikt, dot de Duitsche delegatie den weer dor onderhande lingen met Rusland niet uit cebrek aan gemeen schapszin, maar door nood gedrongen betre den heeft en dat de Duitsche ofvaavdim'ng er steeds naar heeft gestreefd van banr ontreden fitte geheimzinnigheid verre te honden. Zij uit dan ook den wensch, dat men on do conferentie Ven Genua komt tot een alTemeene r^rrp'ing Van de Russische kwestie en dof nvm m deze rigemeene regeling het Duit^eh~RnocVoT>e ver drag opneemt dit wordt van Dirt«?c^e t"-1» zeer Wel mogelijk geachtmen is van oordop), dat het verdrag- niet ingrijpt in de verhnu^'ng van dorden tot Rusland en dat het in elk zfiner be palingen door de gedachte, welker verwerkelij king het voornaamste doel wordt «ronrht van de conferentie, wordt gedragen, n.1 d°n geest, die het verleden als definitief afgedaan be schouwt en een basis tracht te schennen voo: 'den gemeen«;chappelijken vreedzomen wederop bouw van Europa. Wat de verdere besprekino- dpr Russische Vraagstukken betreft, vindt de DmVoV-P delega tie het goed, dat zij aan de beraadslagingen der eerste commissie over die vraagstukken, welki de tusschen 'Duitschland cn Rusland geregelde kwesties betreffen, alleen dan deelneemt, won neer haar medewerking bizonder gewenscht wordt geacht. Daarentegen heeft de Duitsche afvaardiging er bvelang bij deel te nemen aan al die vraagstukken in de commissie no. T, die niet betrekking hebben op de punten, welke in de Duitsch-Russische overeenkomst zijn' gere geld. Men ziet dus uit het vorenstaande, dat Duitschland niet definitief afziet van zijn verte genwoordiging in de commissie no. I (voor Rus sische aangelegenheden), zooals toch was ge- eischt in de nota der beide Ententes von T8 April. Het verheugende is, dat het incident thans geëindigd is en het goede gevolg van 't gebeurde is waarschijnlijk, dat aan het principe d«r gelijkgerechtigdheid in den vervolge meer do hond zal worden gehouden. Bovendien is door Lloyd George vastgesteld, dat hij van oor deel was, dat het verdrag niet ten doel had den arbeid der conferentie te doen mislukken. Maar al moge door den Engelschen premier als zijn vaste overtuiging zijn uitgesproken, dat hij niet gelooft aan de bedoeling van Duitschland om de conferentie te saboteeren, dit neemt niet weg, dat de Franschen blijven sputteren. De Frnnsche delegatie heeft in een brief non Facta reeds ge protesteerd tegen 't Duitsche antwoord en de rechtmatigheid betwist van het Duitsch-Russi sche verdrag, dot h. i. indruischt tegen de voor waarden von Cannes. Zij heeft dan ook aan Facta verzocht de gedelegeerden der negen mo gendheden, die het besluit van 18 April hebben onderteekend, bijeen te roepen. Wij zijn be nieuwd, hoe deze zaak zich verder ontwikkelt. De Franschen zijn nog anderszins ontstemd en wel in verband met het antwoord, dot de sov jetgedelegeerden hebben gegeven op het Lon densche memorandum. Er valt op 't oogenblik nog slechts te beschikken over telegrafische uit treksels, waaruit valt of te leiden, dot de Russen de hun gestelde eischen wlH willen aanvaarden, maar dat zij nog al eenige tegen-eischen stel len: de oorlogsschulden, de achterstond op de rente enz. wenschen zij verminderd te zien, ter wijl zij tevens voldoenden financieelen steun eischen. Ten derde wil de Russische regeerini geen verplichtingen op zich nemen voor de schulden van haar voorgangers, zoolang zij niet de jure door alle betrokken regeeringen is er kend. Natuurlijk kunnen de mogendheden nog niet dadelijk op 't Russische antwoord van bescheid dienen, maar moeten zij ^erst de aangelegenheid oan een onderzoek onderwerken; niettemin is reeds door de commissie van deskun digen op voorstel van de Engelsche gede legeerden besloten eenstemmig te verklaren, dat de kwestie der onmiddellijke erkenning de hire niet afhankelijk kan worden gesteld van de erkenning der Russische schulden van sovjet zijde. Het ziirr natuurlirk .vooral ook de Fronsrhcn. die er bezwaar togen hebben, dat tusschen heide kwesties verhand wordt gelegd en zoo heeff Bar thou dan ook in de commissie voor Russische zaken Vrijdagmiddag verklaard, dat hij formeel noritje wilde kiezen tegen de laatsto alinea van de Russische nota. B«rlchfe*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het bezoek van den Italiaanschcn koning. Genua, 2 2 April. (B. T. A.) Koning. Vic tor Emanuel is hier aangekomen. Genua, 22 April (B. T. A.). Bij het dejeu ner, dat plaats had aan boord van den kruiser Dante Alighieri, merkte men op, dat de Italiaan- sche koning zch lang met Tsjitsjerin onderhield. Fransch protest tegen het Duitsche antwoord. Genua, 22 April. (Havas). Op verzoek van Barthou werd een bijeenkomst van de hoofden der delegaties der Entente cn Kleine Entente samengeroepen. Barthou protesteerde met klem tegen de bewoordingen van het Duit sche antwoord inzake het Duitsch-Russische verdrag. s Het Duitsche antwoord. Genua, 22 April. (W. B.). De particu liere correspondent van het Wolfbureau meldt: De Laboro bericht, dat de Italiaansche delegatie niet to laat. Noem dadelijk do bekendo het Duitsche antwoord als bevredigend be1 schouwt. Zij is van meening, dat van de zijde der geallieerden geen verdere voorwendsels naar voren kunnen worden gebracht. Door de Brit- scho vertegenwoordigers moet de nota zeer goed zijn ontvangenzij hebben eenstemmig hun te vredenheid to kennen gegeven. Een antwoord op do Duitsche nota. Genua, 22 April. (B. T. A.) De inter- geallieerde bijeenkomst, de vijf uitnoodigende en de landen der kleine Entente omvattend, had heden te vier uur den brief van Barthou non Facta met betrekking tot het Duitsche antwoord te onderzoeken. Allo geallieerden werden het eens over het zenden van een antwoord op de Duitsche nota. Morgenochtend half elf zullen Lloyd George en Barthou in een nieuwe bijeenkomst der ge allieerden het ontwerp van het non Duitsch land tc richten antwoord voorleggen. Te elf uur zullen de geallieerden, Branting en Motta zich bezig houden met den toestand, die is geschapen door de gebeurtenissen, welke zich hedenmiddag in de bijeenkomst van de des kundigen voor de Russische aangelegenheden hebben afgespeeld. 'Hen protest van den Duitschcn rijkskanselier. Genua, 23 April. (B. T. A.). Wirth zond uit naam der Duitsche delegatie een brief aan Facta, waarin hij zeiIk verneem, dat Barthou u een brief heeft doen toekomen, waarin hij te 44 L/IHGESTRflAT AMEHSFOORT. Wij ontvingen aardige éénvoudige jCHAPELLERIES in Peau de Pêche,in WiienMod. kleuren onzen aanzien de woorden „leugenachtige aan tijgingen" bezigt. Komt die uitdrukking werke lijk in dien brief voor, dan protesteer ik met klem tegen die beschuldiging, die ons op dezen Italiaanschen feestdag des te zwaarder drukt en indruischt tegen den geest, die te Genua moet heerschen. Het nieuwe incident gesloten. Genua, 22 April (B. T. A.) In de heden middag gehouden bijeenkomst der mogendheden verklaarden Lloyd George cn Schanzer, dat zij niqj van te voren verwittigd waren van Duitsch- lands bedoeling om een verdrag met Rusland te sluiten. Aan het einde der zitting werd Lloyd George op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen, die zich hadden afgespeeld in het comité van deskundigen uit de subcommissie voor Russische zake en van het feit, dat de Rusen van hun me- marandum hadden afgezien. Lloyd George ver klaarde, dat men het incident zoo spoedig mo gelijk moest bespreken en daarna het werk her vatten. Hij voegde er heftig aan toe „Als de conferentie dan moet worden stopgezet, dan moet men ook weten waarom en door wiens toe doen. Ik zou dat dan wel aan mijn parlement duidelijk maken." Barthou betuigde zijn instemming daarmee. Naar de Engelsche draadlooze dienst d.d. 23 April opmerkt, melden do laatste berichten uit Genua, dat het incident, door het Duitsch-Rus sische verdrag ontstaan, hetwelk Zaterdag door B. N9EWEG, Langestraal39. - Tel. 432. de Franschen heropend werd,, thans tot het leden behoort. Op de bijeenkomst, die gisteroch tend gehouden werd, werden allen het geheel <ens over den inhoud eener nieuwe nota aan Duitschland. De conferentie hervot thans hare werkzaamheden. Groote verontwaardiging wordt te kennen ge geven in de Engelsche Zondagsbladen, dat de onderbreking heeft plaats gehad, die door het protest van Frankrijk is teweeggebracht. Men had te Londen algemeen aangenomen, dot door hot Duifscho antwoord op de disciplinaire nota, waarin Duitschland het voorstel aonnum,-dat het met het oog op zijn verdrag met Rusland zou worden uitgesloten van de commissie, die de Russische kwesties behandelt, het incident was gesloten. De Observer en de Sunday Times komen na een heftige critiek op de handelwijze van Fran krijk beide tot de conclusie, dat het initiatief van het te berde brengen der kwestie op de bijzon dere bijeenkomst van Zoterdag rechtstreeks aan Parijs moet worden toegeschreven en niet aan de Fransche delegatie te Genua. Volgens de Sunday Times verklaarde Lloyd George op de bijeenkomst van Zaterdag ronduit aan zijn collega's dat hij wcnschte voort te gaan met het werk der conferentie cn niet steeds de crisis te bespreken. Naar bericht wordt, heeft hij er bijgevoegd, dat als deze toestanden voort duurden, de Britsche delegatie de redenen der vertraging zou moeten uiteenzetten en de verant woordelijkheid daarvoor nonvnnrden. Het punt, in het Fransche protest ter sproke gebracht, bestond, zegt dc Sunday Times, in „eene zuivere haarkloverij". Barthou beweerde, dot het Duitsche antwoord geen volkomen ant woord was op de nota der geallieerden. Lloyd George zeide, dat hij dc Duitsche nota als cenc principieele aanvaarding beschouwde. Ten ein de de Fransche gevoeligheden te bevredigen, be sloot de commissie een nieuwe nota aan de Duitschers te zenden, waarin verklaard werd, dot de vergaderde mogendheden aannemen, dot het Duitsche antwoord volkomen bevrediging schenkt aan hetgeen was bedoeld in de nota van den T8en. Zooals boven is gezegd, werd de ze nota pas gisteren morgen opgemaakt, als waneer eene volledige overeenstemming werd bereikt en de tekst naar bericht wordt, werd vastgesteld. De tekst van 't antwoord oan Duitschland opgesteld. Genua, 23 April. (B. T. A.). De delega- ticlcidcis der negen mogendheden (groote cn kleine Entente) zijn vanmorgen te half elf bij eengekomen om ingevolge het geallieerde be sluit den tekst op te stellen van het antwoord op de jongste Duitsche nota. De vergadering hoorde met name Brntianu, die aandrong op dc noodzaak van eenheid tusschen rle geallieerden, alsmede Lloyd George, die op allen eep beroep deed ten gunste van den vrede. Ten Slotte werd de tekst van Lloyd George, met twee toevoegingen van Barthou en Schan zer, met algemeene stemmen aangenomen. Te kwart ever TT begonnen dezelfde mogendheden, alsmede Zweden en Zwitserland, met de behan deling der Russische kwestie. Burggraaf Isiii (Japnn) merkte op, dat volgens Rokofski het memorandum een officieel karakter had gehad. Hij waarschuwde de vergadering voor zekere manieren van doen der bolsjewistische regee ring. Besloten werd, dat de experts om 4 uur bijeen zouden komen om zich met de Russische kwestie bezig te houden. Genua, 23 April. (B. T. A.). In de van morgen opgestelde nota aan Duitschland ver klaren de geallieerden, dat, in strijd met de Duitsche beweringen, niemand ooit heeft te ver staan gegeven, dat de voorstellen van Londen geen basis van bespreking voor de conferentie Iniankten en dat de Duitsche delegatie op het punt stond een afzonderlijk verdrag met Rus land te sluiten. Ook protesteeren de geallieer den tegen de bewering, als zou de Duilche dele gatie geplaatst zijn voor een ontwerp betref fende dc erkenning der Russische schulden, dat onaannemelijk voor haar was. De mogendheden betreuren die Duitsche wijze van doen en be houden nadrukkelijk voor haar regeeringen het recht voor om als van nul en geenerlei waarde te beschouwen elke clausule in het Duitsch-Rus sische verdrag, dat in strijd zou worden bevon den met de bestaande verdragen. Tenslotte werd verklaard, dat het incident hiermede als gesloten moet worden beschouwd. Engelsche persstemmenij Londen, 22 A p r i L (N. T. A. DroodloosW De mceningen in de Britsche pers over de Rus* sische nota zijn verdeeld. Enkele binden, o. cu do Manchester Guardian, achten haar een op- merkclijken stap om „/van praatjes tot zaken'" Ic komen. Evenals andere bladen vindt het bind het echter le vroeg om te zeggen, dot de moei* lijkheid met Rusland nu terzijde gesteld is. De Daily Telegraph is heel terughoudend in haar commentaar, maar haar gocdingelichlo Genuceschc correspondent zegt, dat men in do commissie waarin het antwoord bij afwezigheid van Russen cn Duitschers gisteren is overwo gen, het antwoord algemeen als een „hoop gevende grondslag voor een regeling" werd be schouwd. Dc Fransche gedelegeerde zou de zelfde opvatting gehad hebben als de onderen.' Men achtte een algemeene beraadslaging echter, niet dienstig cn besloot een kiene' groep vnrt deskundigen met het verdere onderzoek tc be lasten. Men verwacht dat de hoofdpunten van ge* dachtcnwisseling betrekking zullen hebben op de kwestie van teruggave van particuliere eigene dommon of vergoeding, als teruggave onmogc. lijk is. Een van de dingen, die de Engelsche bladen als hoogst storend beschouwen, is het optreden van Rakofski. De Daily News, die van den beginne of aan een edelmoedige staatkunde jegens Rusland be pleit heeft, is kennelijk wantrouwig wegens do> tegenstrijdige verklaringen van Tsjitsjerin en Rakofski en vindt het moeilijk uit le maken, welke uitwerking dit ongeëvenaarde vertoon van een slog om den arm houden en ontduiken op den olgcmeenen toestand ten aanzien van Rus* land zal hebben. De Doily Telegraph zegt, dat, terwijl Tsjits jerin een gematigde cn schappelijke houding aanneemt, zooals bliikt uit do termen van zijn antwoord aan de geallieerden, Rakofski voortgaat een onverzoenlijke propaganda le voeren en te verklaren dat Rusland hcltraetoat mot Duitsch land zal handhaven en geen schulden zal beta len. Het is moeilijk tc bepalen welke waarde oan die medcdeelingen moot gehecht worden, maar als zij na vandaag voortduren,' zal men zo met e-nigen argwaan beschouwen. De Dojly Chronicle acht de Russische nofa gunstig en meent dat zij een van de gevaarlijke hinderpalen voor de vorderingen van de confe rentie wegneemt. Alles hangt er nu van of, of de verschillende partijen het over" een uitwer king van de Russische voorwaarden eens kun nen worden. De Morning Post en dc Times onderwerpen die voorwaarden uan een scherpe kritiek. De Doily Telegraph acht evenzeer den Russischen eisch om erkenning van dc sovjet-regecring vooiof moet gaan aan de erkenning van do schulden gelijk staande met het spannen van he» paard achter den wagen. Het Russische antwoord. De Russische deskundige heeft in de com missie der deskundigen verklaard, dat de brief van Tsjitsjerin, die in het Engelsch was geschre ven, verkeerd in het Frons ch was vertaald, aldus de Purijsche correspondent dor N. R. Ct. Dc de legatie had gevraagd, dut de oorlogsschuldcn en de uitgestelde interest zouden worden ge schrapt en niet verminderd, zoonis dc Franscho vertaling, luidde. Men heeft de teksten vergelen ken cn geconstateerd, dat in den oorspronkelijk ken brief stond „written down", hetgeen belee* kentverminderd. Als Tsjitsjerin had willen; zeggen geschrapt, had hij moeten schrijven „written off." Bovendien heeft dc Russische afvaardiging officieel bij het algemeene secretariaat van da conferentie een lange memorie ingediend, dia Vrijdag aan de pers is medegedeeld. Volgens do Fransche opinie is deze volkomen in strijd met de voorwaarden van Cannes cn den brief van Tsjitsjerin aan Lloyd George. Volgens den correspondent ven de Temps to Genua vraagt men zich ofis dc memorie over* cenkomstig de werkelijke Russische mccning, o£ zullen zij zich houden aan de termen van den brief aan Lloyd George? De Journal des Débats zegtEr kan geen kwestie zijn van de erkenning der sovjets vóér de verstrijking van een proeftijd. De Temps gispt Lloyd George, omdat hij in» direct heeft medegewerkt aon het Russische anti De ziel des menschen groeit niet van het rfoon, maar van den arbeid, die brti v^i-^ient. MULTATULÏ. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 80 „fk zal met haar spreken, Mary. Waar is zij dezen middag geweest „Naar het North-West ziekenhuis om de ar me vrouw Clatworthy op te zoeken, de moeder (Van het kamermeisje, die eergisteren een ope ratie heeft ondergaan. Zij kon nu al terug zijn. Dan zou haar daar om half vier ontmoeten. „Heeft Dan de operatie verricht „Ek veronderstel van wel tenminste hij heeft de patiënt in de bijzondere ziekenzaal en is ver antwoordelijk voor net geval." „Nu stuu. Naomi bij mij, als zij thuiskomt en dan zal ik haar eens onder handen nemen. De idingen zijn een weinig uit het gelid bij ons, IMary, herhaalde hij. „Zij zijn nog niet in orde geweest nu ik er over denk sedert Charlie (Weggegaan is." Weer Charlie's naam f Weer v/erd Mary ,6peed ongemakkelijk opgeschrikt en toen hij tiaar verliet, zat zij zeer stil en peinsde, wat dit •Hes te beteekenen zou nebben. Speed ging nanr zijn eigen bibliotheek, deed de deur dicht en viel zwaar neer in zijn gemalc- keliiksten en meest geliefden stoel. Het werk van dezen dag en dat van de voor gaande dagen ging aan ziin geestesoog voorbij en hij voelde dat hij minder vertrouwend was, dan hij drie jaren of een jaar geleden was. lede ren dag scheen hem een weinig dichter ge bracht te hebben bij de verwezenlijking van bet feit, dat er zekere dii%en zijn, die men niet koopen kan voor geld en dot de bezittingen, die het kostbaarste voor iemand leven zijn, niets to maken hebben met wereldsch welsla gen. In Upleys Oude Pastorie bijvoorbeeld, was hij zich dikwijls bewust geweest van iets zeldzaams en aanlokkelijks, dat hij niet bezat iets zoo liefelijks en toch zoo bedriegelijk, dat hij het nooit zou bezitten, zelfs als hij de munt er voo*" bood, die hij slechts kende I „Stof en asch I" mompelde hij half onbe wust. Hij had luid tegen Geoffrey gesproken in de kantoren van Riversea volgens zijn gewoonte en zijn gebruik, maar de woorden hadden hem hol en niet overtuigend in zijn eigen ooren geklonken. De sehibboleths waarmede hij zijn eigen wijze van zakendoen had omhuld, zijn welslagen dat gebouwd was op den arbeid van anderen, had den juist dien dag op de een öf andere manier, hun vroegere kracht en prikkel verloren. Iets had hem toegefluisterd, dat zij verkeerd waren in grondlegging en in daad en dat de nuchtere uitingen, van een onervaren knaap zooals Geoffrey, meer den wortel van het kwaad aantastten. Een soort vrees overviel hem terwijl hij daar in zijn koele kamer zat, de in mooie afmetingen gebouwde kamer, zooals een rijk man die laaf bouwtjn en voor zich kan laten inrichten. Zou eon onbarmhartige Nemesis hem achter volgen of zou de God, dien hij uiterlijk had aan gebeden, maar van Wien hij innerlijk weinig wist, zijn rekening oan het .schrijven zijn Zelfs Naomi's verloving, die eerst zooveel geluk deed verwachten, werd nu overwogen en niemand scheen goed te weten, wat het eind er van zijn zou. Plotseling wist hij het I De deur werd geo pend zonder waarschuwing en Naomi vloog zonder iets te zien naar binnen, knielde nepr bij zijn stoel en verborg haar gelaat terwijl zij wild snikte I Op dat oogenblik was hij zoo verbluft, dat hij geen woorden vond, om vragen te stellen of om te troosten. Maar het aanschouwen van het groote onbe grepen verdriet van zijn kind, wekte in hem een hartstochtelijke vaderlijke liefde, zoo machtig en zoo diep dat al het andere op den achter grond kwam en nietig scheen. „Kom, kom, meisjeI Het is goed! Vertel je ouden vader maar alles 1 Hij zal niet tegen je zijn I" ,.ïk weet, dat hij dat niet is," snikte Naomi- „Vraag niets vadertje en laat moeder ook niets vragen I Het is alles voorbij toe, breng mij hier vandaan I" HOOFDSTUK XXV. Ferguson en Joy Ferrars gingen te zamen de trappen van het ziekenhuis af. „Ik kan niet begrijpen, waarom Naomi niet gekomen is," zeide hij, zijn horloge te voor schijn halend. „Het is nu tien minuten over vieren, dus ik veronderstel, dat ik de hoop maar moet opgeven. Maar het is niets voor haar. Zij is anders zoo stipt omtrent het houden van een afspraak." Terwijl zij in de open ruimte van de lager gelegen hal kwamen, wenkte hij den portier. „Indien juffrouw Speed misschien nog mocht komen, Metcalfe, wil je don zoo vriendelijk zijn, haar te zeggen, dat ik zoo lang gewacht heb, als ik kon en dat ik een afspraak had om half vijf Men kon de verwondering, die Metcalfe ge voelde, op diens gelaat lezen. „Zij is hier een half uurtje geleden geweest." „Hier geweest Onmogelijk I" ,Zij is het toch geweest, mijnheer, want zij vroeg nog naar mijn vrouw en de kleintjes," verzekerde Metcalfe hem. „Maar zij heeft niet langer dan drie of vier minuten gewacht. Zij was binnen een paar minuten al weer beneden, o beslist en ging weg zonder een woord te zeggen." Ferguson keek verbaasd en toch bezorgd. „Misschien is zij alleen maar gekomen, om te zeggen, dat zij niet blijven kon, veronderstelde Joy. „Nu ik heb haast, dr. Ferguson. Ik heb be loofd vandaag thuis te komen thee drinken bij moeder als het mogelijk was. U bent nooit in de St. Bede's Pastorie geweest, sedert wij er zijn Oom Henry heeft het nog gisteravond gezegd." „Donk je; is zal een dezer avonden eens komen," .zeide Ferguson en zij scheidden bij de- deur.. Hij ging" terug, om Metcalfe een paar vra gen te doen. „Ben je er zeker van, dat je je niet vergist omtrent jufffVouw Speed, Metcalfe Je kent haar natuurlijk heel goed „Dat zou ik denken, mijnheer I Ik heb mij niet vergist. Zij ging weg mijnheer, of zij iets gezien had, wat zij niet zien wilde. Ik heb ze zoo meer gezien vallen flauw bij het zien van zwachtels of een bloedvlek." Ferguson was buitengewoon onrustig tot een uur vrijheid na de gasthuisuren hem veroorloof* de een rijtuig te nemen naar Paladin Court. Het trof hem, dat Millar <le bottelier, die ge*i, woonlijk een glimlach ter begroeting voor herai had, bijzonder ernstig keek. „Goedenavond, Millar. Zij zijn Haar met <ÏH neeren, naar ik veronderstel?" „Ja, mijnheer." „Zeg juffrouw Speed, dat ik ïiïer ben, wil je^ Of waar kan ik haar vinden?" Millar ging onrustig van zijn eenen voet oj$ den anderen staan. „Neem mij niet kwalijk, mijnheer, maar jufH frouw Naomi heeft mij gezegd, dat zij voor 4 niet te spreken was, indien u hier zou komeq vanavond en ik moest u dat zeggen." Ofschoon Ferguson schrok, ging hij niet naai de deur terug, maar liep vastberaden naar hei midden der hal en legde zijn hoed en zijn han<3$ schoenen, zooals gewoonlijk, op de tafeL „Zij is in huis, veronderstel ik „Ja, mijnheer." i „Dan zal ik haar spreken, al moot ik hief dejU geheel en avond wachtenl Wees zoo vriendeHjf.' en zeg haar, dat ik hier ben." Miliar scheen nog te twijfelen, maar iedcrO goede knecht is geneigd een zoo vastberaden; stem als die van Ferguson te gehoorzamen. „Wilt u hier maar binnengaan?" vroeg hIF cn opende de deur van een kleine wachtkamer^ die zeer weinig gebruikt werd in huls, tritslui4 tend om er enkele bezoekers te ontvangen, diet niemand bijzonder aangenaam waren. Fergus - son .was er nocr nooit tevoren geweest, (Wordt vervolgd.)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1