ZILVER e» ALPACA DE EEMLANDER" BUITENLAND. «O© Jaargang No. 254 kniDimmnL.'Tt^zti PRIJS DER ADVERTENYlEN Hè. wat een hoest of Asthma boginnon HOEDFN MANTELS CaPES IMSESïBM AHEKFODSÏ. KOLONIËN. BINNENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Het aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en alle soorten medailles. FEUILLETON. Bet Verloren Tehuis. Racketolie: to use, Rot in nse. JOH. v. DIJK Wr poet f X—, ptr week (met «tatt» «aekennf iipp^* rmfrlnkkrtil f CtlT*, ttroivWIykr nwnmrrt y«H. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 27 April 1922 n DtRECTEUR-OITQEVERi X. VAUKHOFF. ARNHEMSCHE^POORTWAt TEl IMT 81X van 1 —4 regd» LOf met inbegrip van eeaf bewijsnummer, elke regd meer 0.25, dienstaanbioi dingen eo Llctdadigheids-adveitentiën voor de bclffc der prQa Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vroor deel ige bepalingen voor het adverteeren. licn# circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht v öe conferentie te Genua, die reeds zoozeer is ■gekenmerkt door tallooze Incidenten, ziet zich irtellig opnieuw geplaatst voor moeilijkheden, Ditmaal door toedoen van de Russen, die wel- ]b-waar, naar men zich herinnert, hun officieuse ^nemorandum hebben teruggenomen, hetwelk Jrolgens hun zeggen was vervallen door Tsjitsje- .ghi's brief aan Lloyd George, maar Maandag middag nieuwe tegenvoorstellen hebben inge diend- Deze zijn nog niet officieel bekend ge- iworden, maar, afgaande op uitlatingen van bolsjewistische leiders en den inhoud van de beknopte telegrammen der persbureaux, kan breeds nu worden aangenomen, dat de mogend- beden er niet aan denken de Russische voorstel len, die blijkbaar in hoofdzaak eischen zijn, te .Aanvaarden. In de zitting van Maandag der des- ^Icundigen van de Entente en Rusland hebben de Russen te kennen gegeven, dat de in beslag genomen eigendommen niet terug konden wor den gegeven noch vergoed, daar alles genatio naliseerd is. Inderdaad doet zich in dit opzicht iroor de Russen een gTOOte moeilijkheid voor, tomdat, wanneer zij zouden laten tomen aan het denkbeeld der nationalisatie, dit zou neerkomen top een ondermijnen van hun pob'tieke stelsel. In Öit verbond is dan ook van belang er aan te herinneren, dat in een persgesprek Tsjitsjerin te kennen heeft gegeven, dat de groote massa der arbeiders en boeren enthousiast is over het feit, dat het grondbezit cn de groote indus trieel© eigendommen nationaal domein zijn ge worden en dat het beginsel der nationalisatie zonder schadeloosstelling een wachtwoord is ge worden, dat elk Russisch hart dierbaar is. Ten overvloede komt, tot ontsteltenis der con- fereerende mogendheden, hier nog bij, dat Rus land de uitlevering schijnt te eischen van het peld der vroegere Russische regeeringen, dat zich nog in Fransche en Engelsche binken be vindt. De Russen moeten, toen de Engelschen in de commissie vroegen, hoe men teruggave kon eischen, terwijl men zelf niet in staat was ITergoeding te betalen, geantwoord hebben, dat 'dit gemotiveerd was door de omstandigheid, dat het particuliere eigendom in Rusland was afge schaft, maar nog wel in Frankrijk en Engeland hestond. Door de Russen werd voorgesteld, dat de Entente-mogendheden met haar kapitaal zou den deelnemen aen vennootschappen, die de Russische staat eerlong in het leven zou roepen; particuliere vennootschaonen daarentegen kon den in Rusland niet worden toegelaten. Hetgeen verder over de Russische eischen verluidt, is van dien aard, dat het niet alleen filet twijfelachtig, maar zelfs zeker is, dat de mo gendheden de Russische aanspraken volkomen zullen verwerpen. De oorlogsschulden wenschen de bolsjewisten geschrapt te zien, zij schijnen aan te dringen' op een moratorium van dertig Joar en voelen bovenal veel voor het verleenen van een leening. In verbond met dit laatste is h©t bedrag van 5 milliard gouden roebels ge doemd. Maar behalve deze financieele steun Btaat natuurlijk mede de erkenning de jure op het waschlijstje der Russische eischen en, wan- tieer riet alle teekencn bedriegen, stellen de Russen de betaling der schulden van voor den oorlog, die ze reeds hadden erk'md, thans afhan kelijk van 't in vooruitzicht stellen eener groote leening. In dat geval zou de hoon vervluchtigen Van hen, die nog steeds heimelijk verwachtten, «dat de Russen, zij het in strird mot hun politieke principes inzoke de nationaVsatie-ïdee, zouden overgaan tot teruegave van het particulier be zit; bovendien schijnen de concessies, die de sovjets bereid zijn te verleenen. de groote mo gendheden er niet toe te zullen bewegen, de eansDraVorx der Russen in te wJP'^en: ofcr^oon, gelijk wij boven zeiden, het officieele Russi sche memorandum nog niet is bekend, blirkt toch wel reeds uit hetgeen Tsjitsjerin heeft uit gelaten, dat de Russen een systeem voorstellen, volgens hetwelk aan de vroon-ere eigenaars een voorkoops- en conoessiereoht of oachtrecht, of Wel een recht van deelneming aan gemengde jneatschappifen of trusts zM worden verleend. Gisteren is door de geallieerde deskundigen kennis genomen van 't procesverbaal der zitting van Maandag; de experts hebban dit goedge keurd en aan de politieke commissie gezonden. Vandaag zal een en ander worden onderzocht en dat de mogendheden de toestand als ernstig beschouwen en hun geduld beginnen te verlie zen blijkt uit him besluit, dat de goallieerden geen discussies meer zullen toelaten met de Russén. De uitnoodigende mogendheden zullen een nota opstellen, waarin zij op haar beurt tegenvoorstellen zullen formuleer on. Deze tegen voorstellen zullen zeer vermoedelijk in den vorm van vrij krasse eischen worden ingoten en, naar men reeds in het middagblad heeft kunnen le zen, zal den Russen twee etmalen tijds worden gelaten om de geallieerde eischen te beantwoor den; De toestand is dus ongetwijfeld ernstig en het is geenszins ongemotiveerd van de mogelijk heid eener afbreking der onderhandelingen te reppen. Belangrijk nieuws is dan stellig ook spoedig te verwachten. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Londen, 2 6 April. (N. T. A. Draadloos). De modedeeling, die de geallieerden morgen aan de Russische delegatie te Genua zullen doen ge worden, is zoodanig opgesteld, dat zij do moge lijkheid voor elk verder misverstand uitsluit. In categorischen vorm zullen de voordeelen worden opgesomd, die voor Rusland verbonden zijn aan het sluiten van een overeenkomst met inacht neming van de voorwaarden der geallieerden, die de Russen, hetzij definitief zullen moeten aanvaarden, dan wel verwerpen. De vier voor naamste punten, waaromtrent een antwoord zal worden verlangd, zullen betrekking hebben op: (T). de betaling der oorlogsschulden, hetzij in haar geheel of verminderd in overeenstemming met Rusland's betalingscapaciteit; (2). de betaling der voor-oorlogsschulden, waarvoor, indien dit noodzakelijk is, een rede lijk moratorium zal worden toegekend; (3). een schadeloosstelling voor elke schade, die aan buitenlanders is berokkend; (4). de teruggave van alle geconfiskeerde eigendommen. Over verdere punten hebben de geallieerden heden beraadslaagd cn er zal op worden aan gedrongen, dat de Russen hun antwoord zonder verwijl indienen. Deze kwestie belemmert het werk fan dc con ferentie in andere opzichten. De politieke com missie is de eenige, die nog niet met haar taak gereed is. De andere commissies zijn alle vrij wel klaar met haar werk; zij hebben de beslui ten, die op de vorige conferentie zijn genomen, uitgewerkt en het aan den Volkenbond overge laten deze besluiten uit* te voeren. Wat het verdrag tot handhaving van den vrede in Europa betreft, wordt gemeld, dat Lloyd George dit plan niet aan de orde kan stellen, alvorens een overeenkomst met betrek king tot de erkenning van Rusland is bereikt Dit echter wordt door de geallieerden onmoge lijk geacht, zoolang de Russen niet gedwongen worden hun tijdverspillende methode te laten varen. Ondertusschen heeft Lloyd George den tekst van bovenbedoeld ontwerp-verdrag aan de voornaamste geallieerden medegedeeld en tus- schen hem, Barthou, Benes en Schanzer wor den over dit onderwerp beraadslagingen ge voerd. Men hoopt, dat een voorloopige overeen komst zal worden bereikt, alvorens het verdrag ter kennis van Duitschland en Rusland word* gebracht. Een raad van geallieerden. Genua, 26 April. (B. T. A.). Lloyd George stelde formeel voor te Genua een raad van geallieerden te houden om de kwestie van herstel en <lie van de uitvoering van het ver drag van Versailles te bespreken. Lloyd Geor ge wenscht do bedoelingen der Fransche re geering te kermen in verband met den veivol- deg van 31 Mei. De Kleine Entente zal aan dezen raad van geallieerden deelnemen. Lloyd George blijft erop aandringen, dat Poincaré naar Genua zal komen. Aan de commissie van deskundigen werd het Britsche voorstel ter hund gesteld, dat moet die nen als een basis voor een nota aan de Russi sche delegatie. De neutralen. G e n u a, 2 6 A p r i 1. (B. T. A.). De vertegen woordigers der neutrale mogendheden ter con ferentie hie'den officieele besprekingen over den toestand, waarin zij komen gedurende de dagen der onderhandelingen tusschen do geallieerden gewoonlijk daarmede. Wacht A hfjÜQiPnnTt geen seconde. Neemt diroct de flUlIyoU UUjJ onderling. Er heerschte eenige ontevredenheid onder hen, moor nadot zij een bezoek hadden gebracht aan Schanzer, die aan hen een bevre digend© uitlegging gaf, werd do stemming be ter. De conferentie van Volkenbondligo's. Berlijn, 26 April. (N.TA. Draadloos.). De conferentie der Volkenbondligo's t© Miin- chen is 26 April gesloten. Kapp. Leipzig, 26 April. (W. B.) Kapp, die naar men weet aan het b'nkeroog moest worden geopereerd wegens een ontsteking, is dat oog weggenomen met de eveneens zieke doelen van den schedel in een verren omtrek. Zijn alge meen e toestand is, gezien den ernst cn de plaats van de operatie, aanmerkelijk geschokt. Auto-ongeluk van den Zwcedschcn koning. Grenoble, 26 April. (B. T. A.). Dc auto, waarin de koning van Zweden zat en waarmee deze vanochtend uit Nice naar Genève vertrok, is te Ferret (Hautes Alpes) door een ondcie auto aangereden. De koning is aan de linkerzijde gekneusd. Hij kon per auto naar Grenoble terugkeeren, maar zijn kamerheer is zeer ernstig gewond en moest te Ferret achter blijven. Dcschanel ernstig ziek, P a r ij s, 2 7 April. (B. T. A.). De gezond heidstoestand van Paul Deschanel, die al sedert enkele dagen te wenschen overliet, is zeer ver ergerd. Hij lijdt aan een ernstigen griepaan val, gepaard aan longontsteking. Hij heeft vrij hoogo koortsen en zijn toestand is zeer ernslig. DE IERSCHE KWESTIE. Nog geen overeenstemming. Londen, 26 April. (R.) De Iersche vre desconferentie is veidoogd tot 29 April, zonder tot overeenstemming te zijn gekomen. Een rede van een bisschop. Dublin, 26 April. (R.). De Roornsch- Kalliolieke bisschop heeft te Maynooth op het seiftinarium voor Iersche priesters een rede ge houden, waarin hij ten sterkte den tegenwooidi- gen toestond in Ierland afkeurde en aanspoorde om niet tijdens de a.s. verkiezingen in te grij pen. Wij meenen dat de wijste weg voor Ier land is, het verdrag te aanvaarden en van de geschonken vrijheid te maken wat cr van te ma ken is. Want het verdrag brengt ons ontwijfel baar vrijheid voor het eerst sinds 700 jaren. Het is een nationale kwestie, die door den wiï der natie moet worden opgelost, wat het besl kan geschieden bij de de algemeene verkiezin gen. De oorzaak van de tegenwoordige opge wondenheid is de ongrondwettelijke politiek van sommige leiders die hun zienswijze aan de na tie willen opdringen niet door kracht van re denen, maar door de macht van wapenen. Het republikcinsche leger. Londen, 26 April. (N. T. A. Draadloos). De chef van den stof van het geregeld „Iersche NIEWEG, jLangesiraat 39 - Tel. 462 republikcinsche leger" verklaart, dat 75 van het leger trouw is aan het algemeen hoofdkwar tier, d. w. z. non de voorloopige regeering van den Ierschen Vrijstoat Gezegd wordt, dot dit cijfer is gebaseerd op een nauwgezet onderzoek in het leger. Nieuwe excessen. Londen, 26 April. (R.) De commandant van de derde Corksche brigade van dc vrijstaat' scho troepen is zonder voorafgaande waarschu wing bij Bondon doodgeschoten. Eén persoon is in hechtenis genomen. De scheepsramp in het KonanL Brest, 26 April. (B. T. A.) Het stoom schip Député Albert Tai 11 andier, een schip van 3000 ton, heeft gisteravond in het Kanaal op 26 mijl ten noordwesten van de Sept Hes schip breuk geleden. Het schip was met een loding kolen onderweg van Rotterdam noar Brest. Van de bemanning, -it 32 koppen bestaande, is slechts één man, de bootsman, gered door het Grieksohe stoomschip Pelagia' Het schip zonk binnen enkele minuten. Van de schipbreukelin gen heeft men geen spoor kunnen ontdekken. Groote brand in een petroleum-roffinaderij. Londen, 26 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Een der ernstigste branden, die dit jaar te Londen zijn voorgevallen, is heden uitgebroken in een groote petroleum-raffinoderij te Hachney. Toen de eerste brandspuiten op het tooneel van den brand waren aangekomen, was de raffina derij al een reusachtige vlammenzee. De hatte was ontzettend en de olievaten op de binnen plaats vatten weldra overal vlam. Binnen een zeer kort tijdsverloop hadden veertig spuiten, waaronder twintig motorspuiten, den strijd met de vuurzee oongeborden. De bewoners van de aangrenzende huizen moesten hun woningen ver laten. Het gebouw bevatte vijftig tanks met een inhoud van ongeveer driehonderdduizend gal lons petroleum. Door groote hoeveelheden wa ter en tonnen zond op de vlammen te werpen, slaagde de brondweer er in te voorkomen, dot deze enorme voorraad door den brand werd aangetast, zoodat een nog grooter onheil is af gewend ERNSTIGE BRAND TE MALAGA. Tal van dooden. Malaga, 2 6 A p r i 1. (B. T. AEen groote brand is vannacht te 1 uur uitgebroken in het douane-gebouw, waar ook verschillende regee- ringsdiensten zijn ondergebracht. De brand brak uit in de bovenste verdieping, waar het lagere personeel is ondergebracht en tastte onmiddel lijk de trappen non. Tot dusver zijn T7 dooden geteld, van wie 9 zijn veriJrand en 8 gedood, doordat zij van een hoogte van 20 M. naar be neden sprongen. Het Internationaal Vokverbond. Rome, 25 April. (B. T. A.). Het congres van liet internationaal vokverbond heeft na lange beraadslaging den tekst van twee mani festen tegen den oorlog aangenomen, een tot de mannen en een tot de vrouwen gericht. De motie over de aansluiting van de vouwen-in- ternotionale bij de internationale van Amster dam is naar een commissie verwezen* Aardbeving in Japan. Tokio, 26 April. (R.). Een van de ern stigste aardbevingen, die hier sinds longen tijd zijn waargenomen, heeft vanochtend plaats ge had. Zij duurde 15 minuten. Vele gebouwen in de stad en in den omtrek zijn beschadigd, o. a. de vredestentoonstelling en ook de seismogra- fen op het observatorium zijn vernield. Daar door is het niet mogelijk nauwkeurige weten schappelijke gegevens te verkrijgen. De tele foon- en telegraafdienst is gestoord. Er zijn slechts weinig personen, w. o. geen Europeanen, bij omgekomen. De aardbeving werd vooraf gegaan door een uitbarsting van den berg Asamn-jama. De aardbeving werd te Yokohama even hevig gevoeld als te Tokio. De Chineezen- wijk te Yokohama heeft zeer geleden. De water leiding is vernield. DE AMERIKAANvSCHE MIJNWERKERS- STAKING. De Amerilcaansche regeering bestudeert thans een plan, dat een permanente oplossing zal brengen voor de Amerikaansche mijnwerkers- staking en dat is gebaseerd op de belangen der industrie. Verspreide Qerlohten. Het vermiste Amerikaansche water** vliegtuig terecht Het watervliegtuig, waarvan gisteren sprafaj was, is gevonden. De passagiers zijn veilig aaflk] land gebracht. Brand tc Washington. Te Washington heeft een groote brand ge© woed in het nieuw© Willord Hotel. Er was ceif feest gehouden cn tn! van personen van nonzienf waren tegenwoordig. President Harding wo# reeds vertrokken, maar vice-president CorlidgW cn mevr. Carlidgc waren nog in het hotel, toet^ de brand uitbrak en moesten in allerijl straat opvluchten. Daar het al na middernacht was, waren al vele gasten te bed, die in allerijl moesten worden gewekt. Onder degenen, die ijverig meededen aan dit nlarnieeringswerk, wat ren generaal Dnwcs, do bioscoop-magnaat Zu4 kor en de orkest-leider Sousa. Hoewel de bran<i zich aanvankelijk zeer gevaarlijk liet nanzioiy slaagde de blusschingsaxbeid cn bleef het gc4 bouw behouden. Het Willord Hotel is een de^ voornaamste van Washington. Oost-Indlê. Bezuiniging. Uit Weltevreden wordt geseind: De Indische Courant deelt mede, dat een rondgang van den directeur van financiën op| do departementen een bezuiniging heeft gen bracht van honderd milliocn. De Gouverne© mentsaccoirtnntsdienst zal vermoedelijk worden opgeheven als afzonderlijke diensttak en wort den ondergebracht bij het departement van fif nanciën. De regeering besloot dienstgewijz© limiteS voor reisdeclaraties in te stellen. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 26 April. Het sub-amendcmcnt-Van Rappard op het amendement der commissie van rapporteurs in* zake dc wijziging der Vlccschkcuringswet, welk sub-amendement vrijstelling van den keurplichl voor somensl ach tingen wil invoeren, wordt ver© worpen met 63 tegen 12 stemmen; het amende© ment der commissie van rapporteurs om als re© gel voor hirisslachtrngen den keurplicht op t<r heffen wordt verworpen met 46 tegen 31 stem* men. Aon de orde is de interpellates Troclstra betreffende de verwerping van Hoofdstuk III de* Grondwetsherziening dooi* de Eerste Kamer. Interpellont vraagt of de Regeering vooi* nemens is, de Eerste Kamer tc ontbinden ert het verworpen ontwerp opnieuw ongewijzigd bi} de nieuwe Kamer in te dienen; zoo neen of dal Regecring de aangenomen, verworpen en niet behandelde ontwerpen wil intrekken; of de Re© gcering bereid is een wetsvoorstel in te dienen tot afschaffing der Eerste Kamer, of, zoo neen, wat de Regecring dan ven plan is te doen; of de Regeering niet van mecning is dat het on© gelimiteerde recht van veto dor Eerste Komc* in geen geval moet worden gehandhaafd en oé van haar voorstellen hieromtrent zijn to ver wachten. Minister Ruys verklaart dat de regecringi de Eerste Kamer wil behouden. Ontbinding de# Eerste Kamer zou reeds afstuiten op een prao*" tisch bezwaar. De aangenomen ontwerpen zijn belangrijk genoeg om dc afhandeling door t« zetten. Reeds zijn nieuwe voorstellen omtrent dc verworpen hoofdstukken ingediend. Daarbij blijft de Eerste Kamer behouden, evenals haar recht van veto. De uitwerking der evenredige samen* stelling van de Eerste Kamer wordt aan den gewonen wetgever overgelaten. De heer Troelstra repliceert. Hij dient een wetsvoorstel in lot afschaffing van de Eerst# Kamer. De heer Mar chant dient een motie in waar© in wordt uitgesproken dat verwerping van do Grondwets-hoofdstukken door de Eerste Kamel geen aanleiding mag zijn tot ecnigerlei poginj* Men heeft niet vergeefs geleefd als men Hen last van anderen verlicht heeft. DICKENS. irWEH'R Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Zij verliet dadelijk daarop de kamer en nadat rij op het eerste portaal was gekomen, stond zij ©en oogenblik stil en gingen haar oogen in de richting van Naomi's kamer. Mevrouw Speed's hart verlangde onuitspre kelijk naar haar, maar haar trots weerhield (hoor, binnen te dringen. Want klaarblijkelijk liadden Naomi en haar vader samengezworen 3*>m de een of andere reden, het stilzwijgen te- jgenover haar te bewaren, terwijl zij haar hun Brol komen vertrouwen niet waardig keurden. I Zeer onaangenaam aangedaan, gewond piet zoo zeer door haar echtgenoot, omdat het [9an hem niets nieuws was rn maar omdat zij dat van Naomi niet verdiend had, was haar eerste aandrift, dat zij blijde was, nu zij spoe dig van beiden bevrijd zou zijn en haar eigen volkomen vrijheid zou hebben. Toch bleef het moederhart verlangen en het bracht haar onwillige voeten voor Naomi's deur. Toen zij daar gekomen was, werd zij te gengehouden door het verkillende geluid van zachte, halfgesmoorde snikken, die zich los scheurden uit een gewond hort. Het boezemde, haar ontzag in en deed haar ontstellenzij durfde eenvoudig niet noar bin nen te gaan. Dus terwijl zij weer de natuurlijke uiting van haar gevoelens onderdrukte, sloop zij, vernietigd en ellendig naar haar eigen ka mer, en liet zoo de gelegenheid tot een verkla ring met haar eigen kind voorbijgaan I Er werd dien nacht weinig geslopen in de statige kamers van Paladin Court en den yol- genden morgen tegen acht uur had de heer des huizes reeds ontbeten en ging hij op weg naar zijn zaken. Toen hij daar voor negen uur aankwam, was hij verrast Geoffrey reeds te vinden. „Goeden morgen," zeide hij brusk „Ik ver wachtte niet, je hier voor negen uur te vinden, ofschoon ik het zeer goed van je vind." Het een weinig bezorgde gelaat van den jon gen klaarde op. „Juist onlangs, oom Tom, heb ik geprobeerd hier even na achten te zijn. Het is wel goed, ge loof ik, en ik herinner mij, dat u mij gezegd hebt, dat u vroeger ook altijd ter plaatse was, om een voorbeeld aan de anderen te geven." Speed keek zijn neef ecnigszins nieuwsgierig aan. „Het is vreemd, dat je dit juist vanmorgen tfegt Geoffrey, want zooals de zaken nu staan, moet ik eens ernstig met je praten. Kom maar binnen." Zoo hij misschien op de hoogte geweest was, dat de jongste en bitterste tegenspoed, die zijn verwachtingen den bodem had ingeslagen, van den Ferrars-kant was gekomen, dan zou hij wel licht minder hartelijk jegens Geoffrey geweest zijn. Maar wijs in hoor geslacht, zelfs tc midden van haar felste smart had Naomi dit verzwe gen. Later hield zij nooit op, dankbaar gestemd te zijn jegens het innerlijke gevoel, hetwelk haar hiertoe had aangezet. Het was een van de verborgen ingevingen van den geest, die ons somtijds den weg wijzen bij kruiswegen en bijna altijd ons ten goede leiden. OnrïerhoHft uw Teunier«©kets Persen en iHfeivIcovers. ETUI'S g 116 l.snnestr. Tel. 70 - „VEDEA" „Onze plannen thuis zijn in de war, Geoffrey, en het huwelijk van Naomi is af. Zij lijdt eron der en ik neem hoor morgen mee hier vandaan, gedurende een paar maanden minstens." „Het huwelijk af herhaalde Geoffrey in verbazing. „Maar ik dacht, dat het nu juist spoedig voltrokken zou worden binnen drie weken of eerder I" „De datum was vastgesteld op den acht-en- twintigsten Juli. Maar het is heelemaal af, zeg ik je," herhaalde Speed eenigszlns opgewon den. „En ik zal je zeer verplicht zijn, Geoffrey, indien je mij geen enkele vraag wilt doen, het zelfs thuis niet vertellen wilt. voor wii weg zijn. Je kunt begrijpen, dat hoe minder er over zulk een zaak in een fomilie gepraat wordt, hoe beter het voor de betrokken partijen zijn zal." „Ja, oom, dat begrijp ik, maar het spijt mij," stamelde Geoffrey en een vriendelijke sympa thie was op zijn gelaat te lezen en weerklonk uit zijn stem. „Goed zoo," zeide Speed met een lichte be weging van zijn hand of hij dat alles wilde weg- wisschen. „Wij zullen het daarbij laten. Wot ik zeggen wil, is dot ik nu geen tijd heb, de dingen goed te onderzoeken of hier nieuwe schikkin gen te treffen. Het moest eigenlijk onnoodig zijn in dezen tijd, maar ik ben bereid een streep door alles te halen, wat er gisteren voorgeval len is, indien je dot wilt." „Ja, oom Tom. Het speet mij, dot ik u zoo driftig gemaakt heb, maar het geval was ern stiger dan u geloofd hebt of zelfs nu gelooft. Ik ben hier vanmorgen reeds voor zevenen ge weest en er is heel wat levendige ontevreden heid over het ontslag van Marshall, eigenlijk dreigen zij nu met een werkstaking." Speed veroorloofde zich een boozen glim lach. „Zoo Nu, gesteld dot ik je dat alles eens overliet om te besturen vroeg hijen zoo de aangelegenheid minder ernstig geweest zou zijn, don zou Geoffrey een zekere goedmoedige scherts uit zijn ooms woorden gemeend te heb ben te hooren. „Het zal je nu eens de kans ge ven, te toonen, wat je kunt." Geoffrey kreeg een kleur. „Dat moet u niet doen, oom Tom I Zoudt u niet nog een week kunnen wachten, tot de zaken weer op orde zijn U zoudt het met de ver schillende opzichters kunnen bepraten en mis schien eens voor een bespreking de afgevaardig den van de werklieden kunnen ontvangen. Het zou heusch de moeite waard zijn." Het eenige antwoord van Speed bestond hier in, dat hij met zijn vuist een machtigen slag) op den lessenaar gaf. „Dot zal ik niet doen I" riep hij met schril geluid. „Ik ben doodziek van deze „clamjam- phrie." „Ik veronderstel niet, dat je weet,"wat dit beteekent, maar het is goed Schótsch en; ik weet op het oogenblik er geen betere uit© drukking voor. Ik loot het jou over, er een kerk of een molen van te maken. Ik ben voornemens vanmorgen hier te blijven tot twee uur precies en in dien tijd zal ik met Fordyce spreken en den kleinen Gallagher en William Bainbridge cn hun vertellen, dat jij de patroon bent. En ik zal je heelemaal de vrije hnnd loten, Geoffrey dat begrijp jc. Je kunt precies doen wat ja wilt, tot ik terug ben. Wat Marshall betreft, ook daarin laat ik je geheel vrij. En indien hier geen steen meer op den onderen staat, wanneer ik terug ben nu, wat hindert het Ik heb alles wot ik noodig heb of wensch, er uit gckrcgeri( dus kan jij je dierbare nieuwbakken denkbeeh den hier in toepassing brengen en zien, wat et. gebeurt. Je kunt je moeder vertellen, indient je wilt, dat ik dit gezegd heb." Op dat oogenblik koesterde Geoffrey niet denl minsten twijfel, of zijn oom bad zich Naomi A verdriet zoozeer aangetrokken, dat hij een wei* nig het verstand verloren had. „En ik wil geen brieven ontvangen, begrijp en ook geen geklaag, als het je misloopt, wat wel spoedig het geval zal zijn, daaraan twijfel ik niet. Het is je kans, jongen. Doe je best* want het is er beslist een, die je geen tweemaal in je leven krijgt." Zoo was het begin van den meest verbazing* wekkenden zoowel als gedenkwaardicren dag ia ket leven van Geoffrey Ferrars. (Wordt vervolgd.}'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1