DE EEMLANDER BUITENLAND. f MAISON „IHIHOHDElLr FOTO&RTBKELEf FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. 20e Jaargang No. 255 B01IEMEITSPR11S per 3 maanden voor Amen» ioort 1 2-10. Idem banco per por» f J.—per week (met (rratb verrekerm# legen ongelukken) f £U7». alionderlgko mimmm JT GjOS, AMERSFOOBTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVERi i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAl. TEl INT 813. Vrijdag 28 April 1922 PROS DER ADVERTENYItN met Inbegrip van een be\vi|snummer. elke regel meer 0.25, dienstnanbio» dingen en Llctdadighcids-adveitentiën voor de helft der prjjs Voor handel en bedrijf bestaan zeer noordeelige bcpalincen soor het advctlecren. Een* Circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht De bizondere correspondent van de Vorwarts ie Genua, die nog van zijn Parijschen tijd de beste betrekkingen, speciaal met de Franschen onderhoudt, geeft het volgende overzicht van Be laatste gebeurtenissen. f De aan de Engelsche en Amerikaan- pche pers door de Engelsche delegatie over handigde verklaringen hebben hier te Genua {levendig opzien gewekt. Men ziet in deze for? inuleerinor. volgens welke de uitvoering van het Jverdrog v n Versailles een zaak is, die geheel batuurlijk alle geallieerden interesseert, het pterkste antwoord op de hoogdravende bewe- Jring van Poincoré over een eventueel zelfstan- pig optreden van Frankrijk. De beteekenis der verklaring wordt nog verhoogd, doordat volgens jeen van Barthou zelf afkomstige verklaring d<> '*aak er iets anders en onschuldiger uitziet Zoo- als het eerst werd voorgesteld, had Lloyd ■George met Barthou over de kwestie van de bijeenroeping van een conferentie van den Op persten Raad gesproken, waarbij de leider der Fransche delegatie verklaard had, dat hij den wensch van Lloyd George aan Poincaré zou overbren ren, doch zich tot deze rol van brie venbesteller moest beperken en zelf geen oor deel in deze wenschte te geven. De Engelsche 1 verklaring, die in den vorm van een commu niqué verspreid werd, wekte daarentegen juist bij de Fransche journalisten de grootste ver wondering, omdat daardoor twee belangrijke punten van bespreking op don voorgrond wor den gesteld. Ten eerste had Barthou slechts van een wensrh van Lloyd George gesproken, ter wijl het Engelsche communiqué er duidelijk op wijst, dat het hier om een feit gaat waarover men het reeds eens is geworden. Ten tweede werd in de voorstelling van Barthou slechts van een vergadering van den Oppersten Raad van Versailles gesproken, terwijl het Engelsche com muniqué van de „onderteekenaars van Versail les" spreekt. Terloops zij opgemerkt, dat een oppervlakkige interpretatie van den tekst van het Engelsche communiqué geen andere betee kenis toelaat, dan dat ook Duitschlond, dat in elk geval toch ook onderteekenaar van het ver drag von Versailles is, aan deze vergadering Jou moeten deelnemen. Men kon echter thans reeds met zekerheid •egTSfCiV dat dit niet de bedoeling van Lloyd George was, want hij heeft uitdrukkelijk gespro ken van de onderteekenaars, met uitzondering van de vroegere vifandelüke mogendheden. De eonwezi-rehid van Duitschland oo een der^elijkt conferentie, die met het bepaaMe doel bijeen komt om over Poincaré te spreken, is in den tegenwoordigen tiid ondenkbaar. Maar de inter pretatie, die juist Fransche kringen aan de ver klaring van Lloyd George en speciaal van de uitdrukking „onderteekenaars" geven, is niet minder interessant. Men ziet daarin den duide- lijken wensch om Amerika het deelnemen aan de conferentie niet alleen mogelijk te maken maar zelfs deze deelneming te bewerken. Lloyd George wil van de aanwerigheid der regeerings- hoofden te Genua gebruik maken om de rede van Poincaré te bespreken en daarbij het ge heel© schadevergoedingsprobleem en het recht tot het uitvoeren van sancties aan de orde te ©tellen. Daar de Amerikanen aanspraak hebben gemaakt op een deel der bezettirurskosten, zou den zij aan een dergelüke vergadering moeten 'deelnemen. Men gelooft niet, dat Poincaré zich tegen het besluit van de meerderheid der geal lieerden zal kunnen verzetten. De uiteenzettin gen moeten toch eens komen, en wel nog vóór 51 Mei. Men acht het echter zeer waarschijn lijk, dot voor deze intenreallieerde conferentie een andere plaats van bijeenkomst don Genua ■ral worden voorgesteld, daar Lloyd GeoTge e" |op blijft staan, in Genua de schodevergoe- dingskwestie niet te behandelen en bovendien de aanwezigheid der Duitschers te Genua een gevaar zou schijnen. In strijd met de beweringen van sommige ©uitenlandsche bladen, aldus meldt Havas, heeft de zinspeling in de rede van Poincaré op maat- /egelen, die misschien door de Fransche regee- Ving zullen worden genomen in geval Duitsch land niet aan zijn verplichtingen voldoet, niet trekking op de mogelijkheid van een afzon- rlijke actie zooals de bezetting van Frankfort, die plaats had op grond van de nlgemeene be ginselen van het internationale récht. De maat regelen, die in het onderhavige geval zouden kunnen worden toegepast, zijn omschreven in de artikelen 17 en 18 van het tweede bijvoegsel, hoofdstuk 8 van het verdrag van Versailles met betrekking tot schadeloosstelling, waarin wordt bepaald, dat, wanneer Duitschlond niet aan zijn verplichtingen voldoet, de commissie van her stel alle geallieerde mogendheden hiermede in kennis stelt en maatregelen voorstelt zooals economisch© en financieele verbodsbepalingen of andere maatregelen naar keuze van de ver schillende mogendheden. Ondertusschcn zijn volgens hetzelfde Fran sche persagentschap de departementale roden van geheel Frankrijk hun zittingen begonnen en hebben zij moties aan Poincaré gezonden, waarin zij hun vertrouwen uitspreken in de regeering. die eerbied eischt voor de gesloten trnctaten. de heilige zaak van het gewonde Frankrijk verde digt, oprecht strevend naar den vrede, maar krachtig steunend op zijn goed recht. Tot dusver heeft Poincoré adressen ontvan gen van de raden van vier-cn-twintig depart menten. In geen enkele van de vergaderingen is iets voorgevallen, dat uit een oogpunt van bui- tenlandsche politiek een wanklank zou zijn. Bochten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het standpunt der Russen, Genua, 2 7 April. (B. T. A.). Tsjitsjerin heeft aan Havas vciklaard, dot Rusland niet den minsten wensch koestert om een breuk te doen ontstaan, maar dat het van plan is zijn soeve reine rechten en die van wederkerigheid te handhaven, welke den eenig mogelijken grond slag vormen voor het vereenigen der volken en het economisch herstel en het grondbeginsel zijn van de besluiten van Cannes. Wij meenen dat Rusland alleen volkomen trouw blijft aan de besluiten van Cannes, wat hun wezenlijken Inhoud betreft. Het verdrag van Rnpnllo. Londen, 2 7 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Ondanks de officieuse ontkenning der Duitsche en Russisch© regeering houden enkele Engel sche bladen staande, dat zij in het bezit zijn van een definitief bewijs voor hot feit, dat hoe wel het mogelijk is, dat er geen geheime be palingen zijn in de Duitsch-Rusissche overeen komst, er nochtans onderhandelingen gaand- zijn tusschcn Duitsche en Russische vertegen woordigers, die ten doel hebben het sluiten van een verstrekkende politieke overeenkomst. Volgens de Manchester Dolly Despatch zou de voornaamste strekking van deze overeen komst zijn, dot Duitsche officieren en matrozen zullen worden gebruikt voor de bemanning van Russische oorlogsschepen en dat Duitsche offi cieren ter beschikking zullen worden gesteld van de Sovjet-regeering ten behoeve van dc oplei ding van het Russische leger. Het blad ver- kiourt, dat zijn inlichtingen even onbetwistbaar als ernstig zijn. Het betoogt, dat er machtige partijen in Duitschland aan het werk zijn en aandringen op het sluiten van een militaire con- venti e. Zij beweren, dat Duitschland ondanks het verdrag van Versailles vrij is om een ont zaglijk militair avontuur in het Oosten te on dernemen. Een rede van Lloyd George. Genuo,27 April. (R.) Lloyd George heeft gisteren, aan het Engelsch-Amerikaansche pers- diner het woord voerend, een zeer ernstige be schouwing gegeven over den Europeeschen toe stand. Het doel der conferentie te Ger.ua was de politieke moeilijkheden, die zoo vol gevaren zijn, op te lossen. Hij vergeleek Europa bij een vulkaan van kokende rassenlava, die, even als de aardkorst, moeilijk tot stilstand kan ko men. Hieraan waren veel gevaren verbonden. Lloyd George wees er met klem op, dat Europa rekening moest houden met een uitgehongerd Rusland, dot door een wrokkend Duitschlon zou worden uitgerust, met het feit, dat Ruslaiv on Duitschland tezamen over twee derde de. Europeesche bevolking beschikken, dat bun stem zou worden gehoord en dot het Duitsch- Russisch verdrag de eerste waarschuwing daar omtrent was. De premier betrevrde het, dat Amerika te Genua afwezig was. Hij zeide, dot men er Ame rika had wenschen te zien, omdat het een bij zonder gezag uitoefent en zijn objectiviteit het recht geeft te spreken. Het kon zoodoende een invloed uitoefenen nis geen ander lond. Lloyd George was van oordeel, dat de desorganisatie van Europa op de geheele wereld, met inbegrip van Amerika, van invloed zou zijn, waarom hij verbaasd was over een volk, dat dit onheilspel- nd feit niet zag. Tcnz'j Evropa zou worden georganiseerd óf de conferentie van Genua er in zou slagen een vredespoet tot stand te bren gen, was spr. overtuigd, dat Europa nog tijdens zijn leven en zéker tijdons het leven dergenen, jonger dan hij, opnieuw in een poel van bloed zou worden gedompeld. Onze triomf zal niet eeuwig duren. Als de victorie ontaard in onderdrukking, zal de wraak volgen. Wij moeten rechtvaardig ziin en ons weten te beperken. Wij moeten beseffen, dot de volken van Europa niet met elkaar op goeden voet staan en dat er sto-mcr. opsteken, waaraan wij 't hoofd moeten bicden. Wij hoopten, dat hot «und van den oorlog oak het eind betcekende vin het brutq geweld, me.ar slechts wanneer 'e I uopeesche problemen worden opgelost, kan men er zeker ven zijn, dat de mocht is over wonnen door het .echt. Het Europeesche verdrag. Londen, 27 April. (N. T. A. Draadloos). Nu de transportcommisste haar taak beëindigd heeft en de financieele commissie alleen nog het vraagstuk der credieten moet behandelen, is de tank, die de conferentie te Genua nog te vervullen heeft, feitelijk tot twee punten be perkt, n.l. Rusland en het Europeesche verdrag. Over het laatstgenoemde punt schrijft de Daily Telegraph, dat het desbetreffende voorstel in de volledige vergadering zal worden ingediend. Wordt het aangenomen, don zal een commissie van deskundigen worden benoemd om den tekst ,KIWDE?3-HO£DE!W |IM SOEPEL STR09 3.75 190 MElSifS-HOiem ME KEUZE 44IWRMT 331 OEULlMUagataMfllUPMLr- -J.Ir.BIB van het verdrag op te stellen. Deze commissie za! de beschikking hebben over de verschillende ontwerpen en voorstellen inzake dit verdrag, maar er is op het oogenblik nog geen sprake van, dat een bepaalde tekst reeds goedgekeurd zou zijn. Er worden echter ernstige pogingen in het werk gesteld om reeds van te voren over deze aangelegenheid tot overeenstemming te komen. D© bijeenkomst van den Op persten Raad. Parijs, 2 7 April. (Havas). Het kabinet heeft het telegram von Borlhou behandeld, dat het voorstel von Lloyd George meedeelde om een vergadering van den Oppersten Raad te houden. Het keurde Poincaré's besluit goed om niet aan een vergadering te Genua deel te ne men, voordat Mil lerend zal zijn teruggekeerd en anders te Parijs te vergaderen. Bovendien zal de raad. die niet kan beraadslagen over de vraagstukken, die tot de bevoegdheid behooren van de commissie van herstel, dienen t© wach ten tot de besluiten der commissie bekend zijn voor het geval Duitschland zijn verplichtingen op den vervaldag van 31 Mei niet is nagekomen. Indien de vergadering op een geschikten dag werd vastgesteld, zou Poincoré zeker deelne men aan het onderzoek van de betrekkingen tusschen het verdrag van Ropallo en de andere verdrogen, mits dit het eenige onderwerp van beraadslaging uitmaakt. in ruime sorleerlnc voorhanden. B. ^lEWEG, Lannestraat 39. Tul. 462 B c r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draadloos). Maandag a.s. (I Mei) worden de openbare zit tingen te Genua hervat, in d© eerste plaats die van de eerste politieke oommissie, waar het ont werp van Lloyd George aan de orde komt be treffende het verdrag ter voorkoming van aan vallen tusschen de staten onderling. De Itoliaansche minister-president Facta zal daarna naar Rome vertrekken voor de herope ning van het parlement, maar hij zal spoedig terugkeeren, daar tegen 6 Mei een volledige zitting vnn de politieke commissie is uitgeschre ven. Amerika en de conferentie. Berlijn, 27 April. (N. T. A. Draadloos). De vroegere Amerikaanse he gezant to Berlijn, die op reis is naar Europa, zal ook niet-officieel de conferentie te Genua bezoeken. Poincaré naar Genua? Berlijn, 27 April. (N. T. A. Draadloos). Om mogelijk te maken, dot dc Fransche mi nister-president naar Genua komt, zijn Lloyd George en Schanzer bereid op 6 Mei, als Mille- rand uit Afrika terugkeert, of te wachten. Voor het midden van Mei is het nog vroeg genoeg om overijlde en eigenmachtige maatregelen tegen Duitschland te verhinderen. Bijeenkomst van de ondertee kenaars van 't vredesverdrug. Londen, 27 April. (N. T. A. Draad loos.). Aangezien de meeste geallieerden voor standers zijn van de bijeenroeping te Genua van een bijeenkomst van de onderteekenaars von het troctaat van Versailles, wordt voorge steld zulk een vergadering komende week te houden. Men acht dit wenschelijk met het oog op Poincaré's vermelding te Bar-le-Duc van een mogelijke individucele actie van Frankrijk tegen D ^chland na 31 Mei. Welke maatregelen Frankrijk bedoelt, is nog niet bekend, maar men begrijpt dat het een zaak is, die alle ondertee kenaars van het troctaat van Versailles aan gaat. Het Fransche denkbeeld was, naar ge zegd is, geweest de kwestie naar den gezanten- raad te Parijs te verwijzen. Daar nu echter bij kans alle onderteekenaars van het vredestrac- tont te Genua vertegenwoordigd zijn, vindt vindt men het een betere methode, dezen bij een te roepen om te beraadslagen over den toestand, waarop Poincaré's red© betrekking had. Vertrek van minister Hermes. B r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draadloos). Do Duitsche minister van financiën Hennes ver trok 26 April van Genua om op 28 April een conferentie van de Duitsche ministers van finan ciën te Würzburg te leiden. Frankrijk en Engeland. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens Pnrijsche kranten is te Genua een ontsponning ingetreden tengevolge van aan merkelijke concessies door Frankrijk en Enge land Frankrijk vereenigde zich ermee bespre kingen te houden met Lloyd George en de ver tegenwoordigers van Ttalië, Japan, België, Polen en de Kleine Entente, terwijl Engeland Frank- rijk's wensch vervuld© ook de klein© Entente erbij te ha'en. De Duitsche rijksdag. Berlijn,27 April. (W. B.) Het senioren convent van den Rijksdog is tegen 29 April a.s. 's middags twaalf uur bijeengeroepen om een besluit te nemen inzake den datum, waarop de Rijksdag weer zal bijeenkomen. Naar verluidt, zal op deze zitting van het seniorenconvent de vraag worden overwogen, of het in verband met den algemeenen politieken toestand niet raad zaam zou rijn het bijeenkomen van den Rijksdag uit te stellen tot na den terugkeer van de Duit sche delegatie uit Genua. Braun over de Rijnlnndschc kwestie. Berlijn, 27 April. (W. B.) Aon een feest maal, dat de Berlijnsche zangersbonden aanbo den aan de Keulsche mannenzangvereeniging, oeft do Pruisische minister-president Broun een rede gehouden, waarin hij o. a. zeide, dat de Berlijners, die het lijden van Rijnland kennen, welk leed de Rijnlanders ook voor onderen med" drrw>gep, weten hoe er geprobeerd wordt de blikken van de Rijnlanders naar het westen te trekken en van het Rijk af te wenden. Met trots en bewondering hadden echter allen vastgesteld dot de Rijnlanders nooit geweifeld hebben W hun Duitsch-gozindheid en dot zij door cch( Duitsche volharding zijn bezield. UIT BEZET DUITSCHLAND. B e r 1 ij n2 7 April. (W. B.) De Rijnschf Centrum-partij heeft gisteren te Könir-gswintel een motie aangenomen, waarin de aandacht van d© conferentie te Genua gevestigd wordt tip d< ondragelijko hoog© bezettirvgskosten van Rijn* land, die zwoor op de bevolking drukken en enorme sommen onttrekken non de betaling dei kosten van herstel. Rijnland zou echter nooH een vermindering van de bezettïngskosten kun< non koopen ten koste van een losmaken van hel politieke verband met hot Rijk. Do ervoringeit van het laatste jnnr hodden doen zien dot d< economische bloei vnn het Pi'n'nnd onnfschoi- delijk verbonden is met het deel uitmaken van het Duitsche Rijk. De economische achteruit* gang van het Sonrgebied liet in dit opzicht ge r twiifel over. Berlijn, 27 April. (W. B.) Volgens oei bericht aan de Berl. Ztm uit .Wiesboden heefi de bezettingsoverheid aldaar met ingang van 15 April 8 pet. vnm alle hotelruimte in hcsh.g genomen. De kamers zijn zonder ongave voi\ redenen in beslag genomen en daarbij zijn de beste kamers uitgezocht. Den hotelhouders op straf verboden over- de kamers te beschikt ken, ook wonneer deze niet bezet zijn. Koenlgswintor, 27 April. (W. R.J De ccntrumspartij, de sorinol-democrolischfl partij, de Duitsche volkspartij, de Duitsch-nn- tionole partij en de Duitsch-democrotische pan tij hebben heden in een gemeenschappelijke ver» gedring een motie aangenomen, waarbij met dl meeste klem wordt geprotesteerd tegen ecq ncutraliseering of afscheiding van het Rijnland Fransch officier in Duitschland vermoord. Berlijn, 27 April. (W.-B.). Te Hoechsf oan de Main is een Fransch officier bij een twist in een herberg vermoord. Tengevolge van dr/.4 gebeurtenis zijn alle danspartijen tot nader orde» verboden. Verduistering. Breslau, 27 April. (W. B). Op het gom dercnstntlon werd ontdekt, dot vele vrachtbrief ven verduisterd zijn, wot met gocderenvervrcenw ding aldaar samenhangt. De hoofdschuldige ij een ambtenaar, die de vrachtbrieven verduister de en deze aan onderen tegen betaling afga( oan wie dan op vertoon der vrachtbrieven d« goederen werden afgegeven. Galerij ingestort. C h u r, 2 7 A p r i I. (B. T. A.). Bij Klosters (Graubünden) is een galerij, gebouwd door een electrischc centraio, over oen lengte van .10 meter ingestort, waardoor 8 12 arbeiders zijn bedolven. Volgens de ingenieurs zal er ten min* ste 24 uur voor noodig zijn om hen to bevrijde» De reis van Millerood. Tunis, 27 April. (Havas). Millerand is hier aangekomen, luide toegejuicht door Fran-* sdhen, Europeanen en inboorlingen. De boy heeft hem hartelijk op zijn poleis ontvangen. Hij sprak zijn diep© vreugde uit over het bezoek van Mil lerand, hetgeen, zeide hij, voor hem het groot ste bewijs was van de vriendschap van Frank rijk. De bey zeide, dot hij er trotsch op was, dat de Tunesische troepen met do Fransche hebben gestreden voor de zaak der beschaving, waoi* door op een schitterende wijze de onwankelbare trouw van Tunis wordt aangetoond en de rege neratie van dat land, die in korten tiid door d© bescherming van Frankrijk is tot stond gebracht Dc bey eindigde met zijn overtuiging uit te spreken, dat het werk, verricht overeenkomstig het verdrag, dat Frankrijk aan de Husseinitischs dynastie bindt en dank zij de omzichtige volhar ding, die de Fransche diplomatie en administratie kenmerkt, zal voortgaan, zich in dienzelfder geest te ontwikkelen. Dc toestand van Deschanel. P a r ij s2 7 April. (B. T. A.). Het bullelitv van 7 uur zegt, dot de olgemeene toestand ernstig is. DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEILIJKHEDEN. Londen, 27 April. (R.) Chamberlain ver-» klaarde in het Loagerhiiis, dat, terwijl het looiv geschil in het scheepsbouwbedrijf thans op der Een boek kan voor iemand hoogst belang rijk zijn, maar een hond zal aan een afgekloven been verre de voorkeur geven. CARLYNE. Uit het Engelsch door Mavr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 85 HOOFDSTUK XXVL Duncan Heriot was verwonderd op Zaterdag morgen half elf een bezoek van Dan Ferguson Je ontvangen in zijn bureau van The Interlude. „Hallo I Wat brengt je naar Fleet Street in j© bezoekuren vroeg hij vroolijk en Ferguson [verbaasde zich over de veranderd© uitdruk king op het gelaat van zijn ouden vriend, over jets veerkrachtigs en hoopvols in zijn geheele roorkomen. „Nu, wat moet een man doen, indien hij tóar het huis gaat, waar hij gewoon is je te linden, zooals ik gisteravond gedaan heb en een Jie-uwe deurplaat aanschouwt, gewijd aan het beroep van costumière. Wat ik wenschte te ten is, waarom je zulke grappen uithaalt, riot en wat ik gedaan heb, om aldus behan deld te worden Heriot zette een schuldig gezicht. rJk beken, dat ik mijn tijd niet met schertsen doorgebracht Dan, maar het is alles too haastig gegaan en ik was juist van plan je dezen morgen te schrijven en je te vragen bij ons in ons nieuwe huis te komen» om daar het eir.de der week door te brengen." ,Jk zal nu minder de stad uitgaan," zeide Ferguson beteekenisvol. „Maar wat is dat nieu we huis, en waar zijn, indien de vraag niet te onbescheiden is, mevrouw Heriot en de kin deren „Zij zijn buiten Amersham in een huis, dat ik overgenomen heb van Godfrey Hale, op Bois Common. De kinderen zagen er buiten zoo bijzonder goed uit, dat ik him nog maar een tijdje heb willen geven en him moeder vindt het heerlijk, kan ik met dankbaarheid zeggen." Ferguson, die uiterlijk niet onder den indruk scheen, merkte d© nieuwe veerkracht op in Heriot's stemen de tegenstelling hiermede en de somberheid, die in zijn eigen leven ge komen was, deed hem deze nog scherper ge voelen. „Nu geloof ik niet, dat ik verdiend heb, aldus weggecijferd te worden. Ik geloof, dat ik je d© laatste vijf Jaren dikwijls genoeg aangemoe digd heb een buitenhuis te nemen, Duncan en ik heb geen dank voor mijn moeite gekregen I" „Je hebt gelijk. Dan de meesten van ons zijn zoo eigenzinnig, dat wij voortgaan tot het bit tere eindedan moeten wij langzaam die stap pen nasporen en den met spijkers bezaoiden weg teruggaan, dien wij gekomen zijn. Maar als je mij belooft, vanavond of morgen naar Amersham te komen, zullen w© het geheele raadsel van het leven eens uitpluizen. Mii is daaromtrent een nieuw licht opgegaan. Dan en ik geloof, dat dit het Licht is, dat nooit zal verdwijnen." „Nu de somber© avond is over het mijne ge vallen, oud© jongen," zeide Ferguson bitter. -Het is alles erften Naomi b gisUnmmiddag met haar vader onder zeil gegaan naar Mon treal in de Virginian." Heriot staarde naar hem met een ongehui chelde verbazing. „Alles uit!" herhaald© hij, maar hield toch de bijna onvermijdelijke vraag terug, naar wat er gebeurd was. „Alles uit we hadden nooit moeten be ginnen. Wat ben ik toch een dwaas geweest, Duncan, om voor mijzelf het huwelijk te wen schen. Ik ben er de man niet voor. Ik moest het in de war sturen. Dot zou niet zoo erg geweest zijn, maar het spijt mij voor haar bij God, het spijt mij, Duncan I En als ik iets wist, dat tot zoenoffer zou kunnen dienen, don zou ik het doen, al zou het mij nog zoo vee! kosten." Nooit had Heriot zijn knappen, gewoonlijk eenigszins zelfbewusten vriend zoo ontToerd gezien. Zijn gelaat verried duidelijk zijn me degevoel toen hij zijn starren blik ontmoette. Dat een pijnlijke ervaring dien plotselingen stap van de zijde der Speeds veroorzaakt had, was boven eiken twijfel verheven, maar als Ferguson het hem wilde vertellen, vond hij het goed. Hij voelde, niet het recht te hebben, te vragen. „Er is slechts een ding, dat tot verontschul diging kan dienen voor een huwelijk en dat mist© ik in mijn geval. Dat heeft Naomi ont dekt en dat is de geheel© zaak in een note- dop n „Misschien is het wel goed dat die ontdek king nu gedaan is, voor het t© laat was," was al wat Heriot wist te zeggen. Maar klaarblijkelijk vond Ferguson geen troost in dezen alledaegschen bewijsgrond. „Ik mag gehangen worden, als ik het daar mee eens ben, Duncan. Je vrouw heeft gelijk gehad, toen zij mij zeide, voort te gaan. Dan zou er vrede over mij gekomen zijn en die storm zou overgewaaid zijn." Heriot was nauwelijks verbaasd bij het hooren van Jeanie's naam. lederen dag wierp een nieuw licht over het ware karakter van die verbazingwekkende vrouw, die hij begonnen was te bestuclecren, zooals iemand dit met een kostbaar boekdeel zou doen, dat onopgemerkt op de boekenplank gestaan had of daar pas ontdekt was. „Kom mee hear bezoeken," drong hij aan. „Kom vanmiddag met mij mee. Het zal je goed doen daarbuiten. Dan en de verbetering in de gezondheid van miin kinderen zal je ziel in verrukking brengen." „Ik zal misschien morgen wel eens komen. Ik weet niet zeker, of ik hedenavond weg kan." Daar hij zijn ziel wat ontlast had, vertTok Ferguson, een weinig getroost. Ware vriendschap is een beschermende boom en weigert zijn dienst niet, zelfs wanneer de moed weg is en het hart moede is van de eigen fouten. Juist dan is zijn schaduw bekoorlijk en wordt met donk aangenomen. Nauwelijks was Ferguson weg of hij v.eid da delijk aan de telefoon geroepen uit Riversea. Hij herkende de stem van Geoffrey Ferrars. „Zou ik u vandaag nog kunnen opreken, Mr. Heriot vroeg hij. „Dat hangt ervan af," antwoordde Heriot te rug. „Het is een korte dag en ik hoop, dat ik om twee uur tien naar buiten zal kunnen gaan." „Maar het is nu pas half elf. Heeft u het erg druk „Neen, niet erg. Ik zou wel bij je kunnen komen, indien het de moeite waard is." „O, het is de moeite waard, als u den tijd heeft. Ik heb hier iets grootsch te doen. Mijn oom is naar Amerika gegaan en heeft mij hier gelaten, om een kerk of een molen da fabriek te maken, zooals hij het uitdrukt. Dnai u een Schot bent, zult u het wel begrijpen." Zelfs door de telefoon kon Heriot den be vend juichenden klonk hooren in de jonge, oni stuimige stem. „Is dat zoo, jongen Ik zal binnen een. uui bij je zijn. Ferguson is juist hier geweest en ik heb van hem vernomen, dot je oom en je nicht naar Amerika zijn." „Och zoo, ja I" zeide Geoffrey droomerig* „Nu, ik zal hier op u wachten. Verzuim het niet, want ik sta voor een aardig moeilijk vraag stuk en ik heb uw hulp noodig evenals vroe ger I" „Goed hoor I" antwoordde Heriot en terwijl hij den ontvanger neerlegde, trachtte hij zich vlug door het nog wochtende werk heen t© slaan. Hij was wat achter met zijn werk, want huis houdelijk© moeilijkheden en zorgen, vooral wanneer die vrij erg drukken, brengen iemand- zaken in wanorde. Maar er zou weer een nieu we week komen en hij voelde zich sterk en ge noeg bij machte om al het achterstallige in t« halen en uit den weg te ruimen. Zijn geschiktheid tot werken was buitenge*» woon groot en zijn mocht om zijn gedachten bij iets te bepalen zoodanig, dat hij wondercr kon verrichten in den tijd, dot anderen een voudig die bergen werk met misnoegen zoudei beschouwen. Hij hield zijn woord. In het volgende uur ver» anderde hij van buurt en ging hij nog renj door de groote poorten van Barclay, Speed ei Co. Geoffrey, die hem verlangend opwachtt* voor het raam van zijn kantoor, kwam hen bij de deur tegemoet en nam hem mee na® binnen. iWordt vervolcdJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1