Ponne. m UPS' SAFE-INRICHTING IKIISII „lllHHFUn Eet-, Thes- en Ontbijtserviezen IJl MSeiiij Sorbets „DE EEMLANDER" BUITENLAND. V8ass*klk©rweg 52d FEUILLETON. M Verloren Tehuis. HX Wiensten^ Minjan* IA1SE5W0ÜT No. 4. tl!.WINI Ho. 314 Oeposifo-!R©r9*a: Ben laar vast s«0 zes maanden opzegqintj 4»/ü0/o pen dan 31'a KuchtBi|? HosstGij? of zijt Gij verkonden ABDIJSIROOP. MRSfOiRT. I Voorjaar- en Zomermantels ln korte en lanp modellen. Coulante nrlizen. B. NIEWEG. Finest English drinks. -1 Hoksberpn, Tel. 142 Telefoon 169 Etectriciteitop aüegefoied Repareert alle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen Het aangewezen adres v©©e* Zilveren Kransen, Takken en atfo soorten medailles. 2Öe Jaargang No. 259 kt, pest f X—per week (met eralis *enekerinS itgen oagelukkcn) f 0.17» aiioaderlyke nummers •y&ox AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-U1TQHVER. J. VALKHOFP. ARNHEMSCHE^POORTWA' TEl INT 611 Woensdag 3 Mel 192z phis der mmmn «net inbegrip van cc» bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbi^ dingen en LscXdadigheids-adreitentiën voor de helft, der prfl» Voor handd cn bedrijf bestaan zeer vooideeiige bepalingen voor het adverteeren. bent circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. UMen herinnert zich, dat er heel wat te doen 9 geweest over het te Rapallo tusschen Juitschlond en Rusland gesloten verdrag. *renkrijk stond dadelijk klaar met de bewering, lat het accoord zoowel in strijd was met de Cannes aangenomen beginselen als indririsch- 9 tegen het verdrag van Versailles. Over het ilgemeen kreeg men den indruk, dat de Engel- chen en Italianen, o. a. tamelijk nuchter ston- len tegenover de z.g. tract aats-sch ending, waar- ran zij niet al te veel wilden weten. Maar de hrenschen gaven geen krimp en wisten gedaan krijgen, dat een juridisch comité, dat toege voegd werd aan de commissie van herstel, de raak nog eens naging. Vooral de Fransche ver tegenwoordiger in de commission der répara- 3ons drong erop aan, dat nog eens gewetens- Vol werd onderzocht door de commissie van Kerst el, of het Duitsch-Russischo verdrag in fetrijd was met de artt. 236, 238 en 260 van Ket vredesverdrag van Versailles. Men beschikt nog niet over het rapport der Kuisten; alleen verluidt een en ander over de resultaten van 't onderzoek in de buitenland- Eche pers en wonneer men op sommige berich ten kan afgaan, is het voor de juridische advi seurs een heel karwei geweest het eens te won- Hen. Te meer moeite kostte het om tot over- teenstemming te komen, omdat de juridische ad- iriseur van Downing Street (S;r Cecil Hurst), ■tear wordt gemeld, te Genua uitdrukkelijk hoeft verklaard, dat z. i. geen sprake was van schen ding van het louter en alleen in aanmerking ko mende artikel 260. De vroegere Ttah'aensche minister van buitenlondsche zaken Scialoja zou sich bij dit standpunt hebben aangesloten en de Belgische minister van buit^nlandsche zaken, 'Jasper, moet niet recht hebben geweten, hoe Bajn oordeel zou luiden; in elk geval, heet het, dat hij zich niet heeft aanT^'^n bi» bot stand punt van de Quoi <YOrsay. Z«lfs uit de houdim van den Franschen rechtsgeleerde Fromageot Wou niet positief zijn gebleken, dat het IDuitsch-Russische verdrag een schennis van de fcractaat-clausules van Versailles beteekent. Ho •echter deze rechtsgeleerde hoeren ook over de eank, waarin de Franschen z^o onnoemelirk veel belang stellen, mogen oord eel en, inmiddels mag niet worden vergeten, dat lum uitspraak Tog geen beslissing beteekent. daar Lloyd George's voorstel om alle onderteekenaars van 't verdrag von Versailles over de kwestie t laten beraadslagen, tot dusver noch aanvaard fioch verworpen is. Terwijl uit bovenstaande berichten zou zijn te jponcludeeren, dat de Fransche onvatting inzake öe al-dan-niet-schendir.g van het vredesverdra- tëoor het Duitsch-Russisrhe accoord vrijwel Hoor niemand wordt redeel-h kan men juist de tegenovergestelde gevolgtreh^mg maken uit een rarijsdh telecrram aan de K-'ln. Ztg., hetwelk Inhoudt, dat het rapnrvrt omtrent h-t onderzoêk Ber juristen zou neerkomen or» eer* verwerping (Van het Duitsch-Rüssische vcr5r'VT: Duitschland fu de artikelen 236, 2°»8 en 960 van het ver eg van Versailles hebben rrpc<->^ ouden, waar- bet beeft verklaard goed te virden, dat het rijn economische inkomsten direct in dienst van öe schadevergoeding bere;d wns te stellen cn Volgens v/elke aan de comm'srie van herstel Vlie rechten toekomen van P"*tsche onderda ken, die in Rusland ondernemingen en conces- Wes bezitten. Uit het vorige blijkt, d^>t de berichten zeer met elkaar in tegensprak- "a en men dus groed doet positiever "f te wachten. In de commentaren van de Fransche pers cn ook in de verklaringen van de leidende man nen der Fransche regeering heeft men de over eenkomst tusschen Rusland en Diritschland der wijze geïnterpreteerd, als zou het direct zijn gericht tegen de Fransche belangen. Herhaal delijk werd bovendien de opmerking gemaakt, dat het verdrag van Rapallo geheime clausules van politiekcn en militairen aard bevatte en dat hierbij agressieve bedoelingen van Rusland te genover Frankrijk en zijn geallieerden voorza ten. Vooral de Northcliffe-pers was verre van karig met deze beschuldiging.n, die zij met bij na nog meer ijver distribueerde dan de Fran sche pers. Officieel en officieus zijn deze ver dachtmakingen herhaaldelijk tegengesproken: door Wolff, door Wirth, enz. Thans heeft Tsjit- sjerin, de Russische x'olkscommissaris (minis ter) van buitenlandsche zaken, eveneens voor een démenti gezorgd en wel in den vorm van een brief, dien hij aan Bnrthou zond. Lloyd George heeft er een afschrift van ontvangen. Tn deze Russische nota aan den leider der Fran sche delegatie nu acht Tsjitsjcrin het noodig om, naar hij zegt, ter wille van de waarheid en om allen twijfel aan de vreedzame politiek der Russische vcgeerin.g weg te nemen, nog eens uitdrukkelijk te verklaren, dat het verdrag van Rapallo geen militaire bepalingen bevat en dat de Russische regeering in geen enkele clausule zich heeft verplicht tot handelingen, gericht te gen de Fransche of welke natie ook. Met klem stelt Tsjitsjcrin vast, dat het verdrag van Ra pallo betrekking heeft op de liquidatie van han gende kwesties tusschen twee staten, die met elkaar in oorlog waren cn die beide beseften, dat het noodzakelijk was, dat in 't belang van hen zelf en mede in het belang van heel de menschheid de vreedzame relaties weiden her steld. Van vijandschap jegens Frankrijk was geen sprake: de Russische regeering is veeleer van oordeel, dat het accoord, met Duitschland gesloten, het begin moet zijn van een aantal afzonderlijke overeenkomsten, die, r.anr de mee ning der Russische delegatie, de algemeene overeenkomst moetencompleteeren, waarnaar de te Genua vergaderde mogendheden streven. Tsjltsjerin's nota merkt op „Deze overeenkomsten moeten als basis voor den vrede en het evenwicht in de wereld die nen. Wat Frankrijk in het bizonder betreft, is de Russische regeering van oordeel, dat er vele nanknoopingspunten tusschen de belangen van beide landen bestaan, die een overeenstemming omtrent alle tusschen hen hangende vraagstuk ken zullen vergemakkelijken. In dit opzicht is ii de Russische? politiek geen wiiziging ingetre den, ondanks de vijandige houding, die Frank rijk sinds meer dan vier jaren tegenover Rus land meent te moeten aannemen. De Russische regeering kan de Fransche niet verhelen, dat deze vijandige politiek bij hot Russische volk een wrok tegen Frankrijk heeft doen ontstaan, maar dot, afgerion van deze politiek, er geen re den bestaat, waarom nirt de vriendschappelijke relaties tusschen Rusland cn Frankrijk en zijn ge allieerden hersteld zouden wojden. De Russische regeering is err in allen gevalle van overtuigd, dat een verandering in de houding van Frank rijk niet alleen raadzaam, maar ook in 't be lang van Frankrijk en Rusland, alsmede de be volking van geheel Europa en het economisch herstel der gehecle wereld noodzakelijk is. Woest er ervan overtuigd, mijnheer de presi dent, dat deze brief ingegeven is door den op rechten wensch elk misverstand uit den weg te ruimen, dat de normale ontwikkeling van de conferentie te Genua zou hebben kunnen ver hinderen". Het is niet zonder zin, dat wij een passage uit Tsjitsjerin's brief aan Barlhou eenigszins uit voerig vertalen. ImmeTs: hoe blijkt de han dige tactiek van den Russischen diplo maat hieruit. Frankrijk heeft hetzij officieel, hetzij officieus door zijn pers, tegenover de ge hate sovjets steeds met grof geschut gewerkt. Rusland beschuldigd, beklad, gehaat en ge hoond. Bijna even onverzoenlijk als teg'enover Duitschland betoonde Frankrijk zich tot dusver tegenover de raden-republiek. Om Frankrijk nu in verlegenheid te brengen, schrijft de Russi sche volkscommissaris van buitenlandsche za ken aan den leider der Fransche delegatie een brief, uiterst beleefd, zonder eenig bewijs van agressievcn toon, loyaal, verzoenlijk. Dit zijn kolen, die gloeien op het Fransche hoofd. Het eerste gevolg hiervan is reeds geweest, dat Bnrthou de Russische nota heeft beantwoord door een brief, over welks tekst wij nog niet beschikken, maar die, af te eraan op een beknopt telegram, in ons middagblod weergegeven, rus tig en verzoeningsgezind is gesteld. Barthou zou hebben ten bescheid gegeven, dat'Frankrijk voor Rusland zijn geallieerde gedurende drie oorlogsjaren, de oude gevoelens van vriend schap heeft bewaard. Tsjitsjcrin heeft den Fran schen den pas afgesneden om een onaangenaam antwoord te zenden en zoodoende door zijn tactiek cn diplomatieke bekwaamheden stellig opnieuw een succes behaald. pj-Hchfeo. DE CONFERENTIE TE GENUA. Rome, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De commissie voor nrbcidskweslies, die door de eerste economische sub-commissie is benoemd, kwam heden bijeen. Der commissie keurde den definitieven tekst goed van de resoluties, die door de redactie-commissie in de laatste zitting was opgesteld. Vervolgens deed de president voorlc-'ng van de memoranda, ingezonden door het I. V. V. cn de internationale vereeniging van coöperaties. Heden zal de commissie de kwes tie behandelen, in welke mate het hoar moge lijk is deze documenten in de eerstvolgende zit tingen te onderzoeken. 44 LSBMSÏR:,'.! De Russische kwestie. Bcr 1 ijn2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Genua wordt bericht: Facta heeft op den brief van Tsjitsjerin geantwoord, dat de Russische delegatie niet was uitgesloten van de bespre kingen der commissie voor de Russische zaken cn dat de zonder de Russen gehouden beraad slagingen alleen dienden om gedachtenwisseling met de Russen te vergemakkelijken en een juis te uitlegging van het standpunt der geallieerden te geven. B er 1 ij n2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Te Genua zoekt men nog steeds naar een for mule om met de Russen tot oevr eenstemming te geraken Lloyd George laat niets onbeproefd om de Russen het aannemen der eerste voor stellen te vergemakkelijken. Hij staat er op, dot dc-ze binnen het kader blijven der besluiten van Cannes, die de Russen bij voorbaat hebben aan vaard. Vandaar dot hij zich verzet tegen de Londensche voorstellen der deskundigen, die voor de behandeling der vreemdelingen in Rus land een soort capitulaties zouden willen in stellen. Het Duitsch-Russische verdrag. B c r 1 ijn 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche regeering heeft den Britschen ge zant te Berlijn officieel de verzekering gegeven, dat tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland geen militaire overeenkomst is gesloten. Dc Russische petroleum. Genua, 2 M e 1. (R.) Dc vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Petroleum- cn de Shell-maat- schappij heeft aan Reuter's correspondent me degedeeld, dat het bericht omtrent een over- BIIXIJHE PB1.ÏZF.N. Lanrjestraat 39. - T«?.4Q2. -rtikcm r re- .tschappijen met de sovjets c ;*2. Londen, 2 Mei. (R.). De Evening News verneemt uit Genua, dat kolonel Boyle, die de Kon. Shell-belangen vertegenwoordigt, heden verklaard heeft, dat geen petroleum-ovcrcen- komst geteekend is. Hij voegde er aan toe, dat reecis gcruimen tijd met do Sovjet-regcering onderhandeld is vóór do conferentie van Genua, maar dat do onderhandelingen sindsdien geen verderen voortgang hebben gehad. Lloyd George. B o r 1 ij n 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar vei luidt, zal Lloyd George twee of drie weken lange- dan hij gedacht had te Genua blij ven. In tusschen gaat hij echter naar Londen met het voornamen om in het porlement rapport uit te brengen. Volgens een andere lezing zal hij van een pauze in de conferentie gebruik mnken om li et indertijd voorgenomen bezoek aan Flo rence te brengen. De Nedcrlandsche delegatie. D.d. 2 Mei meldt de wittc-ster-correspondent der N. R. C. Noor alle waarschijnlijkheid zal minister van Kurnobcck Zoterdog in het vaderland terugkoe ren. Mocht zulks gewenscht blijken, don zal de minister longer te Genua blijven of doorheen te- rugkeeren. Van den knnt der Nedcrlandsche delegatie deelt men mede, dat de onderhande lingen over een centraal internationaal lichaam voor de hulp bij het herstel van de tengevolge van den oorlog lijdende landen, thans in zooda nig stadium verkeert, dnt do totstandkoming dier organisatie zeker lijkt. Bij de laatste be sprekingen zijn de bezwaren van Nederlandschen knnt tegen het ontwerp weggeruimd. Het kapi taal, dat de deelnemende landen in de corpo ratie moeten steken om hot recht te hebben een directeur te benoemen, is van honderddui zend pond gebracht op vijftigduizend. Dit betee kent, dat het kapitaal van de mogelijk in Neder land op te richten nationale corporatie desge- wenschl een half millioen, inplaats van een mil- lioen pond zou kunnen bedragen. Voorts zal de stemming omtrent zaken, welke al don niet door corporatie zullen worden ter hand geno men, zoodanig geschieden, dot voorstemmen niet dwingt tot deelneming in de betrokken zaak. Tenslotte zal nader worden overwogen of men niet onder bepaalde voorwaarden zal kun nen afwijken van de bepaling, dat elk land ge dwongen is bij deelneming nnn een bepaalde zaak op te komen voor do financiering daarvan naar mate van zijn aandeel in het kapitaal der centrale corporatie. In de subcommissie tot formuleering van het in het antwoord aan de Russen opgenomen Ne- derlandsche voorstel betreffende rechtstreek- sche betrekkingen tusschen de schuldhouders en de Russische regeering is Tcrmeulen aange wezen als lid. Het vertrek van Barthou. Genua, 2 Mei. (B. T. A.). Des ochtends te kwart over elf is Barthou uit Genua vertrokken. Amerika en do conferentie. N e w-Y o rk, 2 M ei (R.) De Woshingtonsche correspondent der Associated Press meldt, dat, niettegenstaande haar politiek van niet-deelne- ming aan de conferentie van Genua, de Ameri- kaansche regeering geen bezwaar heeft tegon aanvaarding van Taft's aanneming van de tot hem gerichte uitnoodiging den naam te noe men van den voorzitter der voorgestelde com missie voor de Russische schulden aan buiten landsche oblig'atiehouders. Sneeuwstorm. Keulen, 2 Mei. (W. B.). Door het breken van talrijke telegraafpalen ten gevolge van een sneeuwstorm in het EifeTgebergte zijn de tele foonverbindingen met Frankrijk verstoord, ter wijl ook de verbindingen met Trier, Saarbrücken en Boden ernstige stoornis ondervinden. Men is bezig dc lijnen te herstellen. Het telegraafver- kecr ondervond tot dusver geen stoornis. STAKING IN BELGIË. legen loonsverlaging, Bru-ssel, 2 Mol. (B. T. A.) In verschillen* dc plaatsen des hnds teekent 2ich een stakings beweging of, met name in de metaalindustrie ci\ dc kolenmijnen, om te protcslecrcn tegen loonsn verlaging. Dcschancl. f Parijs, 2 Mei. (B. T. A.) Heden werden in den ministerraad de maatregelen vastgesteld voor de begrafenis van Deschanel, waarnun dq gehecle regeering ral deelnemen. DE IERSCHE KWESTIE. Vrijstntcrs contra republikeinen. Dublin,2 Mei. (R.) De Vrijstaatsche troc^ pen hebben alle instellingen der republikeinen in Galway bezet, behalve do kazernes te Ren- more, waarvan men eveneens de overgave ver* wacht. Zij hebben ook de rooublikeinsche kazcr* nes to Athewry bezet. De republikeinen hebben heden to Killorny het gemeentehuis, de kerk, het kasteel en andere belangrijke gebouwen bc* zet. De vrijstaatsche troepen handhaven zich in de kazernes. Afdeelingen republikeinen hebben zich na ccn korte vuurwisseling te Greenbridgo aan de Vrijstaters overgegeven. Tromongcluk. vi ed o, 2 M c i. (B. T. A.) Door het ontspo». rtn van een tramwagen werden vier personen gedood cn drie ernstig gewond. Een ontploffing. Boedapest, 2 Mei. (H. K. B.). Zondog* avond te 9 uur ontplofto een met ecrasict ge laden patroon in do kelder van de officiers- cantine van dc Frans Jozcf-infonteriekazcrne al hier. De keldermuren werden vernield. Uit het onderzoek is gebleken, dat de lading door een uurwerk tot ccn ontploffing moest worden ge* bracht. Er zijn geen menschenlevens te bctreu* ren. Tot dusver hebben dc nnsporingen naar d» daders geen resultaat opgeleverd. Dc mijnramp in Roemenië. B*>clearest, 2 Mei. (W. B.). De grootq mijnramp to Loepcny is verooi zaakt door eer\ kolenstof-ontploffing. Ongeveer 160 arbeiders zijn daarbij om het leven gekomen. Betalingen gestaakt. Havana, 1 Mei. (B. T. A.). De Bank Upi* mann, een instelling op Cuba, die onder Duit* schen invloed staal, heeft haar betalingen ge« staakt. Geallieerde schuldon non Amerika. Washington., 2 Mei. (R.) Onlangs werd aan alle geallieerde landen, aan wie door Ame rika oorlogsleeningen werden verstrekt, kennis gegeven, dat in Amcrikaansche commissies men bereid is to* het openen von onderhandelingen ter compensatie hunner schulden in obligaties •net 'angen looptijd. Tot dusverre werden daar op plechts formeel e antwoorden ontvangen, be halve van Engeland, dat informeel meedeelde, tot spoedig aanvangen der onderhandelingen bereid te zijn. Het wordt derhalve waarschijnlijk geacht, dat deze onderhandelingen met Enge land binnen 14 dagen zullen beginnen. Do Ver. St. en de immigratie. Washington, 2 Mei. (R.) Dc Kamer van Afgevaardigden heeft het verslag der conferen tie aangenomen omtrent de immigratiewet, waar bij de 3 %-immigratiebeperking tot 30 Juni 1925 van krocht blijft. De middelmatigheid weegt altijd juist, maar Kaar weegschaal is valsch. FEUERBACH. WILLEM GR©£f*!HUI2E& juw'IFX! Uit het Engelsch door 'Mot i P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVE) L7ALL. 87 y^Arme moeder, het is eigenlijk schande, dat ((►ii haar zoo haastig verlaten hebben I Maar ik Beloof niet, dat het haar werkelijk veel schelen lean zij zou Maandag naar Schotland gaan." „Wanneer zullen wij in New-York aanko- #ner.?" „Aanstaanden Vrijdag." „En blijven wij daar „Wij behoeven geen plannen te maken, lieve. Pet eenïge doel van onze reis is, te doen wat bns nu eens van het leven genieten cn niet met pns nu eens van hetl even genieten en niet met gedachten teruggaan." „Ik zal het probeeren. En ik geloof werkelijk, dat het voor u uitstekend is, vader. U ziet er reeds veel jonger uit." Speed gaf toe, dat hij dat ook gevoelde cn met den dag werd de last cn de verantwoorde lijkheid van zijn werkkring thuis minder, tot die slechts een vlek aan den horizon werd. Naomi steunde op hem met een bijna aan doenlijke afhankelijkheid, en wendde zich met alles tot hem, en was het gelukkigst, wanneer zij op het dek met hem kon wandelen, haar arm door den zijnen en tegen niemand behoefde ta spreken. De uitwerking hiervan op Barclay Speed was verbazingwekkend. Tot heden hadden zijn vrouwlui weinig van hem geëischt behalve de stoffelijke dingen, die hij haar gemakkelijk kon geven. Allerlei nooit gedroomde gevoelens en verlangens kwamen aan de oppervlakte en maakten hem een vriendelijker mensch. Het was hetzelfde beroep op hem, dat Lucy Ferrars al die jaren hunner vriendschap op hem gedaan had en daarbij kwam nu nog hun nauwe verwantschap en him innige familiebetrekking. Zijn karakter ontplooide zich in deze nieuwe omgeving en Naomi was zich daarvan bewust, en zegende de ingeving, die ze te zamen al leen had weggezonden. In sommige opzichten was Barclay Speed's karakter breeder van op vatting en edelmoediger dan van zijn vrouw en hij daalde nooit af tot die alledaagsche kleinig heden, die zooveel telden in haar achting en in haar leven. Hij stelde zeer weinig vragen, ter wijl Mary, met de beste voornemens bezield, iemand prikkelde door haar eeuwigdurend on dervragen. Zelfs haar beste vrienden kwamen in de verzoeking dien trek in haar te bespotten. New-York is in de laatste helft van Juli ge woonlijk te heet voor overzeesche reizigers. Nad* zij acht-en-veertiflr uren ervan genoten I hadden, vluchtten zij westwaarts, en besloten in den vroegen herfst, als zij zouden terugkomen, langer in New-York te blijven. Zij reisden door de westelijke Staten naar Californië, waar ze bijna een geheele maand bleven. Er kwam geen breuk in hun kameraadschap- pelijken omgang, noch een belemmering in hun reis behalve de gewone, kleine onaangenaam heden door verkeerde berekeningen, waaraan zelfs de meest ervaren reizigers blootgesteld zijn. Speed was zeer onder den indruk van de uit gestrektheid van het Amcrikaansche vasteland, de bekoring van zijn werkelijk mooie oorden en de hulpbronnen van zijn volk. Zij troffen het gelukkig met hun 'reisgezelschap, en denen een paar gemoedelijke vrienden op en zij vonden, dat de Amerikaan in zijn land veel beminnelijker was dan de Amerikaan buitenslands. Eindelijk, tegen het einde van Augustus dach ten zij er over op hun schreden terug te keeren. Al dien tijd, was het doel van hun reis naar het westen te trachten eenigc tijding von Char lie te verkrijgen, wiens laatste adres Vancou ver geweest was zeer weinig genoemd. Zij hadden meermalen uitgeweken Schotsche en Engelsche jongens ontmoet en eenige pijnlijke, onvergetelijke verhalen van totaal mislukken, als ook krachtige geschiedenissen van welsla gen gehoord. Naomi's hoop betreffende Charlie was echter tot het nulpunt gedaald tegen den tijd, dat zij Vancouver bereikten. Door al hetgeen zij gezien en gehoord had, kon zij zich niet voorstellen, dat haar halfbroe der, zonder hulp en zonder geld of vrienden, iets had kunnen bereiken in dat groote, vreemde land# dat hier en daar droefgeestig en somber moest werken op hen, die hun tehuis ontvlucht waren. Zij wist niet, welk gezichtspunt haar vader daaromtrent had en toen zij aan het middagmaal zaten in het C. P. R. Hotel in Vancouver 's avonds na hun aankomst van Seattle was zij verrast, hem plotseling te hooren zeggen „Nu zullen wij hier een poosje blijven, Naomi en Charlie vinden." „Wij kunnen naar hem zoeken, papa, maar „Wij zullen hem vinden. Niets staat vaster I En ik heb mijn plan gemaakt nu ik een ge deelte van dit land gezien heb wat ik met hem en voor hem doen zal." Het denkbeeld, dat zijn zoon zich mogelijk geheel en al onttrokken zou hebben aan de be hoefte van zijn vaderlijke maatregelen, kwam klaarblijkelijk niet bij hem op. „Wat is dat, papa vroeg Naomi, terwijl zij opkeek von het heerlijke stuk watermeloen in ijs, waarvan zij volop genoot. „Ik zal wat land koopeneen groot stuk, ge noeg om er voordeel von te kunnen trekken en hem een goede kans geven. Ik begrijp nu goed, wat een man hier zou kunnen tot stand brengen, als hij de- gelegenheid had, en als hij mij maar geschreven had en mij een eenvoudige, onopgesmukte verklaring van zijn werkkring en zijn vooruitzichten had gegeven, dan zou ik hem reeds eerder geholpen hebben." „Maar verondersteld, dat hij geen werkkring of vooruitzichten heeft, papa waagde Naomi vrij medelijdend in tc brengen. „Zouden wij niet beter doen, de mogelijkheid onder de oogen te zien, dot hij ten onder gegaan is I Wij hebben niets van hem gehoord, of zelfs geen spoor hem gevonden, sinds wij in Amerika zijn. „Dat kon ook niet in Californië. Was dat waarschijnlijk Hij is hier, Naomi „In deze stad bedoelt u vroeg Naomi, ont steld door de zekerheid cn het zelfvertrouwen, waarmede hoor vader sprak. „Zoo niet in deze stad, <lan toch niet ver weg in do provincie hoogstwaarschijnlijk wes telijk. Zijn wij don daarvoor niet gekomen „Ja zeker, natuurlijkmaar het lijkt mij een hopelooze taak. Het is hier nlles zoo groot cn uitgestrekt. Denkt u werkelijk, dat u hem vinden zult. papa „Ik zal hem vinden. Ik zal morgen beginnen. De naam is niet gewoon zoo zij dien ooit ge hoord hebben, zullen zij bem niet vergeten zijn. Ik ga morgen vroeg weg, cn zal dan navragen naar een vrij jongen knaap met een gelaat, dat men niet zoo gemakkelijk vergeet en die den naam droogt van Charles Ferrars Speed." Naomi leunde achterover in haar stoel er keek over de smalle tafelruimte heen met ver bazing in haar oogen naar haar vader. Zijn vps vertrouwen, zijn grimmige vastberadenheid ver* kilden haar. Want dat alles zou slechts dienen de teleurstelling des te scherper te doen voe len, want zij gevoelde als vost staande, dat dezet hun te wachten stond. De bejaerdc kellner die hen bediende, kwam op het oogenbük, dat Speed den vollen naam van zijn zoon noemde, het tweede gerecht brengen. „Vergeef mij, mijnheer, maar zeg dien naam nog eens weer. Ik heb eens een jongen van dien naam gekend, mijnheer, een jaar of twee gele* den. Hij was een van de jongens in het Alexan dra Hotel te Winnipeg „Hè wat riep Barclay Speed met zulk een luide ontstelde stem, dat Naomi verwachtte, dat de man de borden zou laten vallen. {Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1