DE EEMLANDER" BUITENLAND. IStl „L'WSOHDilü" FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. BtHIMMS Zï Tit Z tz PRIJS DER ADVERTENTIE» Hoesten van oode lieden FOTO-ARTlKELEtë 20» Jaargang No. 281 fa pod 1 j.-. pet treek (met gratis Terreketing fcgen cogelakkcs) f 0J7*. shonrtrrlijlce 'fCM AMERSFOORTSGH DAGBLAD Vrijdag 5 Mei 1922 OIRECTEUS-UITGEVER» i. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEl INT 513. 1 -4 regds 1 LOS net Inbegrip van ees bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Liefdadigheids-ad vei tentiên voor de bclfl der prijs. Voor handd en bedrijf bestaan zeer wooideeiige bepalingen voor het advcrtecxen. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht volt thans te beschikken over den tekst ifen 't memorandum, dat de geallieerden aan "de Russische gedelegeerden ter conferentie van Genua hebben doen toekomen. De eischen, die iworden gesteld, zijn neergelegd in dertien hoofdstukken. Het heele stuk is natuurlijk ge baseerd op de bepalingen van de rr«;olutie, die /te Cannes is aangenomen en waar' 'I o.a. is be paald, dat alle naties zich moeien verplich- teh zich van elke propaganda, die aanstuurt op Omverwerping van de orde en het politieke sys- freem- in andere landen, te onthouden, In het eerste hoofdstuk van 't memorandum jWorden de Russen er nog eens aan herinnerd, «Jat het dus ook hun plicht is zich niet te men ger in de buitenlandsche aangelegenheden van andere naties en af te zien van elke actie, die den territorialen en politieken status-quo zou kunnen verstoren. Ook moet de rndenregeering op zich nemen op haar gebied elke poging te onderdrukken, die het steunen van revolutionai re bewegingen in ander" landen beoogt. De sov jet-regeering zal al haar invloed moeten aanwenden om mede te werken tot het herstel ven den vrede in Kleïn-Azië en een strikt neu tral" houding ten aanzien van de belligerenten. Grieken en Turken, moeten aannemen. Tn artikel II wordt geëischt, dat de raden ee ■"ring alle schulden en publieke verplich- tir~3n erkent, die door de keizerlijk-Russische re*"~"ring of door de Russische voorloopige re- garing of door haar zelf met andere mogend- heJen zijn aangegaan of gegarandeerd. Maar de er" hteuren-mogendheden hebben een hart vol liefdeom Rusland te helpen bij zijn we^erop- b<y en de wedergeboorte van zim crediet, zijn zij wel zoo goed voorloopig af te zien zoo wel van de betaling van 't kapitaal als van de rer'e der voorschotten, die aan de Russische re- ringen tijdens den oorlog zijn verstrekt. Nm herinnert zich, dot de radenregeering de gec.'lieerden verantwoordelijk heeft gesteld voor de verliezen en de schade, die Rusland tijdens de revolutie en na den oorlog heeft geleden. In het memorandum stellen de geallieerden echter na'\ akkelijk vast, dat zij deze verantwoordelijk- he; 3 niet willen erkennen. r." geallieerden stellen voorts vast, dat, wan ne- tusschen de geallieerde en geassocieerde mc endheden een overeenkomst mocht worden gesloten over de licruidntie of regeling van haar resr». oorlogsschulden, die geallieerde regeerin gen aan haar parlementen maatregelen zullen vor-ri eggen, waarvan het doel is om volgens hetzelfde principe en rekening houdende met den economischon en finnncieelen toestond van sland het bedreg van de schulden, die de ra- lenregeering heeft te betalen, te verminderen of te regelen. Maar de geallieerden willen al leen deze maatregelen nemen, wanneer Rusland afziet van de eischen uit hoofde van de z.g. ver- ntwoordelijkheid der geallieerden voor de verliezen en schade, die Rusland heeft geleden tijdens de revolutie en na den oorlog. A'le schulden, die door de radenregeering of haar voorgangsters zijn aangegaan ten opzich te van buitenlandsche onderdanen en waarvoor gem buitenlandsche regeering de verantwoor- de'nkheid op zich heeft genomen, zullen behan- de d worden op den grondslag der particuliere schulden, waarvan in 't verder verloop van ov" zicht sprake zal zijn. Het vorenstaande is ni"t van toepassing op de crcdiet-seldi, die ten gunste van een vroe gere Russische regeering in een land zijn ge bleven, welke regeering aan een vroegere Rus sische regeering voorschotten heeft verleend of die de verplichting op zich heeft genomen voor Ier ringen, die door een Russische regeering in 'dit land tusschen I Aug. 1914 en 7 Nov. T9T7 nil gegeven zijn. Deze saldi moeten aan de be- trcffende regeering, zonderdat de rechten van derden hierbij schade lijden, worden overgedra gen. De verplichting der radenregeering voor hefr oorlogsschulden zal dienovereenkomstig ,ve minderd worden. Alle fïnancieele eischen van andere regeerin gen tegenover raden-Rusland of van raden-Rus land tegenover andere regeeringen worden on der voorbehoud van alle afzonderlijke overeen komsten, die gesloten zouden kunnen worden, uitgesteld tot den tijd, dat een overeenkomst wordt gesloten tusschen de geallieerde en ge associeerde mogendheden inzake de liquidatie en de regeling van haar resp. oorlogsschulden. Overeenkomstig algemeene cn door alle re geeringen aanvaarde principes moet de raden regeering de verplichting op zich nemen de fi- nemcieele overeenkomsten te vervullen, die zij zelf of haar voorgangsters (d. w. z. de keizer lijk-Russische regeering of de voorloopige Rus sische regeering) hebben aangegaan met buiten landsche onderdanen. Volgens artikel V moet de Russische re geering op zich nemen de finnncieele verplich tingen van olie plaatselijke of provinciale auto riteiten in Rusland alsmede van de publieke on dernemingen, die tot dusver zijn aangegaan je gens onderdanen van andere mogneaheden, te erkennen of te doen erkennen. Een uilzondering wordt echter gemaakt voor het geval, dat op 't oogenblik, waarop de verplichting werd aan gegaan, het gebied, waarop zich de autoriteit of de onderneming bevond, niet onder de con trole der radenregeering, de voorloopige Rus sische regeering of de keizerlijk-Russische re geering stond. Ook moet de# re.rweering, blijkens het zesde artikel van het memorandum op zich nemen in de twaalf maanden, die na het van kracht worden van het onderhavige hoofdstuk verstrijken met de vertegenwoordigers van hou ders van obligaties, die door de radenregeering of haar voorgangsters zijn uitgegeven of gega randeerd, een overeenkomst te sluiten om de hervatting van den rentedienst dezer schulden en de betaling der schulden te verzekeren. In deze overeenkomst zullen het overeengekomen uitstel van betaling cn de verminderingen zijn vervat met inbegrip van een uitstel der rente betaling en wel derwijze, dat niet alleen met den feitelijken toestand van Rusland, maar ook met de noodzaak van zijn herstel rekening zal wor den gehouden. De vorengenoemde overeen komst zal zooveel mogelijk worden toegepast op allo houders van obligaties zonder onder scheid van nationaliteit. Indien geen overeenkomst kan 'worden be reikt, moet de Russische regcering zich ver plichten de beslissing te aanvaarden van een arbitrage-commissie. Deze commissie zal be staan uit 'een door de buitenlandsche houders van obligaties te benoemen lid, voorts uit een lid, door de radenregeering aan te wijzen en een lid, dot zal worden benoemd door den pre sident van het Hoog Gerechtshof der Ver. St., door den Raad van den Volkenbond of door den president van 't permanente hof van intern, justitie. Deze commissie zal alle vraagstukken behandelen betreffende uitstel van rentebetaling alsmede de wijze van betalen van kapitaal en rente, waarbij rekening zal worden gehouden met dén economischen en financieelen toestand van Rusland. Berichte* DE CONFERENTIE TE GENUA. Hel Duitsch-Russische verdrag. Berlijn, 3 Mei. (W. B.). De bladen te Warschau publiceeren den tekst van een mili tair verdrag, dat kort geleden te Berlijn tus schen Duitschland en Rusland zou zijn gesloten. De berichten omtrent het sluiten van een der gelijk militair verdrag zijn reeds vroeger cate gorisch tegengesproken. Nochtans wordt op nieuw geconstateerd, dat de desbetreffende be richten, die in de bladen zijn opgenomen, slechts tendentieuze onjuistheden l>evatten. Het Russische antwoord. Genua, 4 Mei. (R.) Tsjitsjerin verklaarde, dat het Russische antwoord over twee dagen zal worden ingediend. Dc Russische kwestie. De Petit Pensen meldt- over het laatste onder houd van Lloyd George met Barthou, dat de Engelsche premier er met nadruk op gewezen heeft, dat het herstel van Rusland niet alleen aan Duitschland kan worden overgelaten. Wan neer de conferentie te Genua niet zou leiden tot een algemeen verdrag met Rusland, dan was met zekerheid aan te nemen, dat enkele Staten, die aan de Conferentie deelnemen, waaronder ook of jong© menschen is niet alleen onaangenaam, doch dikwijls ook Gevaarlijk. Velen voorkwamen eigor door dadel i k de slijmoploSsende en hoest stülendo Abdijsiroop in te nemon, wist Gij dat? Engeland, een afzonderlijk verdrag met Rusland zullen sluiten. Lloyd George heeft er verder op aangedron gen, dot nog voor 3T Mei de vertegenwoordi gers van de bij net verdrag van Versailles be trokken mogendheden zullen bijeenkomen. Lloyd George stelde als plaats van samenkomst een kleine stad in dc Italiannschc Rivicro, b.v. San Remor voor. De correspondent van de Petit Parisicn heeft door gesprekken met de Russische gedelegeer den de zekerheid "gekregen, dat, l>eha!ve de offi cieel© besprekingen ter conferentie, ook nog particuliere onderhandelingen tusschen Engel sche en Russische persoonlijkheden plaats heb ben, welke ook een zekeren invloed op de nota der Russische delegatie hebben gehad. Een lid der Russische delegatie verklaarde er van over tuigd te zijn, dat wanneer geen algemeen ver drag mocht tot stand komen, toch zeker een verdrag mot Engeland zou worden gesloten. Do Russen hebben hun tijd in Genua niet verspild, daar Rusland met de hulp van Engeland en Duitschland uit den tcgenwoordigen toestand kan worden opgeheven. Besprekingen over de erkenning van Rusland. Genua, 4 Mei. ZB. T. A.). Lloyd George heeft een onderhoud gehad met Schanzer cn daarna met Wirth en Rathcnau. Genua, 4 Mei. (B. T. A.). De correspon dent van Havas zegt, dat Lloyd George en Schanzer, met het doel om een gunstigen in vloed uit te oefenen op het Russische besluit jan A ra h 44 LANSESISAAI MÜRT- CiPóTROEDES EN HOEDEN VOOR OUDERE D5MES1H GPnOTE VERSCREIOElGEn). nopens het antwoord op het memorandum der geallieerden, besloten hebben van nu of te be ginnen met het onderzoek van een mogelijk© er kenning der sovjetregeering. Er zijn twee com missies samengesteld om een formule voor de erkenning op te stellen. De commissie van herstel en 't verdrag van Rapollo. P a r ij s, 4 M e f. (Havas). De commissie van herstel heeft het verdrag van Rapallo onder zocht, waarvan art. 2 bepaalt, dat Duitschland ofztet van de eischen, die het gevolg zijn van de toepassing van sovjet-wetten en -maatrege len. De commissie wijst erop, dat Duitschland geen afstand kan doen van rechten, die het ver drag von Versailles heeft overgedragen aan de commissie, die verzocht, dat de Duitsche regee ring (I) nadere bizonderhedep zal verstrekken omtrent de Duitsche rechten, waarvan zij af stand heeft gedaan, (2) zal uiteenzetten, waarom deze afstand heeft plaats gehad zonder vooraf gaande goedkeuring van de commissie, (3) de verzekering zal geven, dat die afstand op gee nerlei wijze invloed zal hebben op de begroo ting van het Rijk in den vorm van schadeloos stelling voor Duitschers en (4) zal garondeeren, dat de pogingen van Duitschland voor het her stel van Rusland volstrekt geen inbreuk zullen maken op de uitvoering van het verdrag van in rninc sortcerlog voorbanden B. NtEWEG, Langstraat 39. Tel. 462 v i Vs. De commissie behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd de gevolgen van het ver drag van Rapallo nn te gaan om maatregelen te nemen ter bescherming van de privileges en be langen der geallieerden. Br sprekingen tusschen Lloyd George en Rothcnau. Genua, 4 Mc i. (B. T. A.) Lloyd George en Rathenou hebben over de door de conferentie behandelde kwesties, als ook de kwestie van herstel gesproken. Beiden waren van oordeel, dat het behoorlijk was de besprekingen pas nn Barthou's terugkeer voort te zetten. De Russische petroleum. De Eng He draadloozc dienst meldt d.d. 4 Ivï'-i uit Londen In verbond met de medcdcelingcn inzake do z.g. overeenkomst tusschen de sovjet-overheid en de Koninklijke Sholl-groep, acht men hot noodzakelijk duidcl-k uitren te zetten, dat do Engelsche regeering geen belangen hoegenaamd heeft in deze groep. Alleen in de Anglo-Persian hoeft de Engelsche regeering aandeelen voor haar eigen rekening. Voorts bezit zij tijdcb'jk een deel van de aandeelen van de Turksche pc- troloummnot.schoppij, maar dit zal binnen be paalden tijd aan de Frnnsche regeering worden overgedragen. Van de aandeelen der Shell is 60 percent in hond n van Nod.erlondsch cn 40 percent m handen van Engolsch particulier be zit. De Engelsche regeering heeft evenwel geen inlichtingen ontvangen over de gemelde on derhandelingen met de sovjets. Het non-agressie-verdrag. P a r ijs, 4 Mei. (Havas). De -kabinetsraad heeft besloten too te treden tot het non-agres- sle-verdrng van .Genua, onder uitdrukkelijk be ding van de erkenning der rechten van waar borg, die het verdrag van Versailles non Frank rijk toekont. De kabinetsraad is 's middags op nieuw bijeen" komen. P a r s, 4 M e i. (Havas). D Mnetsroad !©e(t met n' ■•emrc.no stejnmen het deelnemen van Frankrijk aan hét non-agressie-verdrog goedgekeurd, op voorwaarde dat Rusland er ook aan deelneemt en zich dus verbindt zijn buren niet aan te vollen en gedurende 10 jaren het territoriale stelsel, dat door het verdrag van Versailles, waaraan het niet heeft deelgeno men, is ingesteld, als definitief te beschouwen. Het verdrag moet geen inbreuk moken op de sancties, die d" geallieerden ontleenen aon het verdrag von Versailles, in geval Duitschland zijn verplichtingen niet nakomt. Ook zal het de internationale verdrogen moeten eerbiedigen, waarbij de Habsburgers cn de Hohenzollerns van den troon vervallen worden verklaard, als mede de defensieve verdragen, o.a. het Fransch- Belgische en het Frnnsch-Poolsche verdrag en die van de Kleine Entente onderling. Eindelijk zal het. geen maatregelen van ontwapening mo gen opleggen, andere don die, welke voorzien zijn bij art. 8 van het Volkenbondsverdrag. P a r ij s, 4 Mei. (Havas). De kabinetsraad heeft vanmiddag besloten (1) de eenheid met België ten aanzien van het memorandum en (2) de houding, waartoe hij 's ochtends gekomen was ten aanzien van het waarborgverdrog, krachtig te handhaven. De kamercommissie voor buitenlandsche zaken heeft, met uitzondering van de communisten, hoor vertrouwen in de politiek van de Fransche delegatie te Genuo cn in de regeering uitgesproken. t Frankrijk en België. Pa r ijs, 3 Mei. (Havas). De hedenmiddag in den ministerraad gevoerde beraadslagingen had den uitsluitend betrekking op het door Jaspar te Genua verwekte incident inzake de teruggave der particuliere bezittingen in Rusland. Barthou gaf een overzicht van het verloop der onderhande lingen. Poincaré stelde Barthou in kennis met de berichten, die over dit onderwerp te Parijs wa ren ontvangen, volgens welke te Genua bespre kingen zouden zijn geopend betreffende de over dacht aan Britsche of andere maatschappijen •11n. concessies, welke vóór de revolutie door Belgische of Fransche onderdanen werden ge ëxploiteerd. De vertegenwoordigers dezer Fran sche of Belgische belangen in Rusland namen aanstoot aan het gemak, waarmede artikel 6 de Russische regeering in staat stelt dergelijke overdrachten te doen plaats hebben ten nadeele der wettige eigenaars. In verband met deze om standigheden heeft de Belgische ministerraad hedenmorgen de houding von Jaspar, die gCK weigerd heeft het memorandum te onderteek» nen, goedgekeurd. I Op grond van deze feiten besloot de Frai^ sche ministerraad eenstemmig eenzelfde houding aan te nemen als het Belgische kabinet Men acht het zeker, dot Poincaré zich niet zal verocnigen met het houden van een bijeenkomst van den Oppersten Raad voor 31 Mei o.s. Bo- vendicn is Bergmann te Parijs aangekomen on is het mogelijk, dot hij int naam van Duitschland voorstellen zal doen aan de commissie van hem stel. Het zou dus niet verstandig zijn om tcgw lijkertijd twee besprekingen over hetzelfde om derwerp te doen houden door den Oppersten Rond cn de commissie van herstel, die in dom gelijke aangelegenheden als bevoogd moet worn den beschouwd. Om dezelfde redenen zou een! bespreking van het plan eencr international®. Iccning of van de annuleering der intcrgcal- lieerde schulden te Purijs als voorbarig worden beschouwd. Do Kleine Entente cn Ruslon& Genua, 4 Mc». (B. T. A.) De Kleine En tente beraadslaagde hodon over don toestand# geschapen door Frankrijk's en Bolgië's weige ring tot ondorlcekcning van het memorandum aan de Russen. De neutralen en Rusland. Brussel, 4 Mei. (Havas). Volgons de Libre Belgiqu© stemmen zekere staten, met name Nederland en Zwitserland, in met hef Fransche en Belgische standpunt ten annzier van Rusland, omdat die landen in Rusland ge* TSjke belangen bezitten als Frankrijk en Belgiër DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn,24 Mei. (N. T. A. Draadloos), Van welingelichte zijde te Berlijn wordt mede gedeeld, dat staatssecretaris Bergmann vnn Genua weer naar Parijs is vertrokken voor nieuwe bespreken Ten met de commissie vnn her- stol inzake de hangende schadeloosstellings kwesties. Von een nieuw Duitsch voorstel no pens d" betaling der schadevergoeding is niets bekend. P a r ij s, 4 M e i. (B. T. A.) Hot bericht van de Dnly Express volgens hetwelk Poincaré aon Lloyd George een nota zou gericht hebben, waarin hij deelneming weigerde aan een verga dering van geallieerden voor 3T Mei, opdal Frankrijk's troepen het Roergebied zouden kun nen binnendringen, wordt door het ministerie von buitenlandsche zaken tegengesproken. Geruchten omtrent sancties. P a rij s, 4 Mei. (Havas). Officieele kringen weerspreken categorisch de berichten uit En gelsche bron inzake oproeping van de lichtin gen T9T8 en TOT9, ols voorbereidenden maat regel voor de operatics in het Roergebied, »n geval Duitschland op 3T Mei niet aan zijn ver plichtingen zou voldoen. -- De Duitsche Financiën. B e rj ij n, 3 Mei. (W. B.) In dc centrale com missie van den Rijksdag heeft Hermes, de mi-i nister van financiën, bij dc behandeling van zijn begrooting een uitvoerige uiteenzetting gege ven over de ontwikkeling en den stand van d© rijksfinanciën. Dc totale inkomsten uit belastin gen schat men op ongeveer 68 milliard mark, uit de douanerechten op ongeveer 39 milliard. HJcr gaat 4 milliard af voor uitgaven van beide diensten Het spoorwegongeluk bij Scmuy. P a r ij s, 4 Mei. (B. T. A.) De stationschef cn wissclwachtcr van het station Semuy, waar gis teren een spoorwegongeluk is gebeurd, zijn ge arresteerd, daar de seinen niet verzet waren. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 4 Mei. (N. T. A. Draadloos). De gemengde commissie uit de twee fracties in den lerschen vrijstaat, die ingesteld is door de Dai) Eireann, is gisteravond bijeengekomen en heeft, als gevolg van zijn beraadslagingen, besloten een onmiddellijk staken der vijandelijkheden aar te raden.Vandaag is een vergadering gehoudes vnn vertegenwoordigers der algemeene hoofd kwartieren van de regeerings- en de ongeregd" de troepen. Na afloop daarvan werd de mede- deeling gedaan, dat een bestond was afgekon digd van hedenmiddag 4 uur of tot Maandag middag 4 uur, „teneinde de vertegenwoordiger* Gewoonten veranderen wil zeggen, het leven |a zijn kern treffen, want het leven is slechts 'een weefsel van gewoonten. A MEEL. Uit het Engelsch door M*vr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 8 Dus heeft nooit een man een meer waardee- pep.de gezellin gehad, dan Naomi voor haar vo ider was. Zij was vlug bereid tot dankbaarheid ITcor elke kleine oplettendheid, en dat zette hem Re chts aan, ze te verdubbelen. Ofschoon hun post klein was, was zij zeer l>c jngrijk. „Je moeder, schijnt in Schotland den tijd van fcaar leven te hebben, meid f Deze brief is uit B"'later, waarheen zij de Lumgairs heeft mede genomen voor een zomervacantiedag. Zij vindt 0k t heerlijk de edelmoedige dame te kunnen Bpclen en schijnt geen haast te hebben terug te Scomen. Zij zegt, dat zij in Upleys denkt te zijn |n de tweede week van September. God zegene «nijn ziel I Dat zal binnen een paar dagen zijn, jp at vliegt de tijd toch." I Naomi antwoordde niet en haar voder, die zag ïioe de brief, dien zij ontvangen had, haar in bcriag nem, voelde een plotselinge smart, die Jhii verlangde onder woorden te brengen. .Hij heeft je toch niet geschreven, wei Na- Nrni vroeg hij dreigend. „O, neen, vader I Deze is van Joy. Ik kan hem niet goed ontcijferen. Zij schijnt spoedig ge noeg gekregen te hebben van Londen." „Ja, wat schrijft zij vroeg Speed, terwijl zijn belangstelling dadelijk minder werd, daar hij niet wist welk aandeel Joy Ferrars gehad had in de ineenstorting van Naomi's gebouw der hoop. „Zij schrijft uit Upleys' Oude Pastorie. Oom Henry heeft een soort beroerte gekregenzij schrijven het toe aan de hitte en te zwaar werk. Maar het meest verbazingwekkende nieuws is, dat Joy zal gaan trouwen met Harry Cholmley zoowat in December voor Kerstmis I" „Dat vind ik in het geheel niet zoo verwon derlijk en het is iets, om zich te verheugen een veel beter iets voor die lieve meid, dan achter Ferguson aan te loopen met zuigelingen uit de sloppen. Dat heb ik nooit goedgekeurdl" Indien zijn oogen niet gevestigd waren geweest op de laatste regels van zijn vrouws brief, ter wijl hij sprak, dan zou Speed de zenuwtrekking hebben gezien, die over Naomi's gelaat vloog. „Nog iets over onzen jongen krielboan „Als u Geoffrey bedoelt papa niets, alleen dat hij het te druk heeft, om zelfs op het einde der week naar Upleys te komen." JHm f dat zal hem goed doen en hem lee- ren, wat hooger staande menschen te doen heb ben," stoof Speed op. „Nu, het is toch wel pret tig brieven van thuis te ontvangen, niet Na omi Het schijnt eenigszins den afstand te over bruggen en natuurlijk, de tijd spoedt voort en na dat wij Charlie gesproken hebben en zijn zaken geregeld zijn, zal het tijd worden, dat wij weer naar den overkant gaan." Weer moest Naomi haar vader met verwon dering aankijken. „Maar vader, ik begrijp niet, hoe u daarvan zoo zeker durft zim. Gelooft u werkelijk, dat wij Charlie in Calgary vinden zullen? Wol, het is nog erger dan naar een naald in een hooiberg te zoeken, naar één menschelijk wezen te zoe-1 ken in zulk een groot vasteland." „Het is groot, wat de afstanden betreft, maar er zijn niet zooveel menschen in, en menschen die wat beteekenen zooals die oude kellner dat docht van Charlie zijn er weinig en vc verstrooid. Zooals de slang, laten zij een snoo^ na. Ik twijfel er niet aan, of wij zullen bij Char lie belanden of tenminste een versch spcor van hem ontdekken, waar wij nu gaan. En ik zal je wat zeggen, Naomi, als het uitkomt en wij niet teleurgesteld worden, dan zal ik dat oude man netje in Vancouver vijftig pond sturen, dan kan bij een wondeling moken langs het Strand, als de lantarens aan zijn. God, meid, dat ontroerde mij zoo I Het is, zooals het hongerig verlangen, dat somtijds over mij komt naar de oude Ne- thergate te Dundee, en die hellingen bij de heu vels von Monifeith I" Onder zulke gesprekken, die gedeeltelijk her inneringen opwekten en gedeeltelijk verlangend de toekomst tegemoet zogen, gingen de lange uren van de reis naar de welvarende kleine hoofdstad van het Westen niet eentonig voorbij Zij kwamen te Calgary tegen zeven uur aan, op een van die schitterende zomeravonden, woar- op het een vreugde is, te leven en waarop do levendige kleur van de westelijke Staten op zijn mooist uitkwam. Dadelijk nadat zij gegeten hadden, ging Speed naar de kamer van den eigenaar van het hotel, om een paar vragen te doen, aangaande de omgeving en te vragen of hij den naam Speed reeds eerder gehoord had. Naomi bleef met haar boek in den gemakkelijken stoel, bij den ingang van het hotel, vol bèlangstelling voor alles wat er voorbijging, wat men altijd ziet in een hotel, dat door reiziff^s bezocht wordt. Binnen twdntig minuten was haar vader bij haar terug, met iets op een stuk papier ge schreven. „Charlie's adres, lieve. Zeven-en-dertig mij len verder. Hij is op een boerderij voor de vee teelt, genaamd Flinders. Heeft aan Iersche men schen van dien naam behoordde baas is dood; Chorlic drijft de zaak verder voor de weduwe, met hoop op opvolging binnen een paar jaar. Zij woont in het Victoria Hotel, dus indien wij niet zoo haastig geweest waren, of indien onze onde kameraad in het hotel wat meer vertelk had en uitvoeriger geweest was met zijn inlich tingen, dan zouden wij alles geweten hebben voor wij Vancouver Island verlaten hadden. Maar, dit is reeds voldoende. Dan zullen wij vroeg naar bed gaan en morgenochtend naar Flinders vertrekken tegen zes uur dertig, en dan zullen wij achter het beste span paarden gaan zitten, dat de stad opleveren kan „O, vader I" zeide Naomi met een zucht. „Is het niet alles wonderlijk „Ja en neen. En nis ik de dingen te Flinders naar mijn zin vind, wel Naomi, wie weet, wat er nog gebeurt. Maar het eerste van alles zal ik hem het ronde en oprechte aanbod doen, weer naar huis terug te komen. Er is geld in Riversea en hij moet later in Upleys zijn, krachtens zijn middelsten naam." Het duurde long voordat Naomi dien nacht insliep, maar zoo bijzonder en versterkend is de lucht in deze wonderbaarlijke prafrielanden, dat zij bijtijds wakker werd voor de vroege afreis, \reririscht en verlangend den gedenkwaardigen dag tegemoet te gaan. Haar vader was zeer opgewekt, maar achter den vrooüjken lach en de wat luidere stem, ont dekte zij de zenuwachtigheid, die zich tot in zijn hart, meester van hem gemaakt had. Het bracht all<*c in zekeren de bitterheid terug, die in Paladin Court en in Upleys geheerscht had, toon Charlie Engeland verinten had. Speed zag er als de typische Britsche reizi ger uit, hij droeg een lichtgrijs reispak, een wit vest, waarop zich als een dikke kabel zijn gou den horlogeketting kronkelde, een deukhoed van grijs vilt, aan den rond neergebogen, om zijn oogen tc beschaduwen en hij had een groote si- goar in den hoek van zijn mond. Voorspoed. zelfvertrouwen, onaantastbare maatschappelijke positie, dat alles stond op hem geschreven. De hotelier glimlachte welwillend, toen hij hun vaarwel zeide. Zij waren de soort reizigers, die hij met innig genoegen in zijn huis ontving. Naomi heeft dien rit door de prairiën in den warmen, gouden zonneschijn nooit vergeten. Dc oogst was overal in vollen gong. Telkens en tel kens vestigde haar vader haar aondacht op den gouden overvloed cn op de duidelijke welvaart, die in dat gedeelte van het land heerschte. Zij hielden verscheiden keeren stil, om de paarden te loten rusten, en zij Heten zelfs uit spannen voor de lunch in een kleine proiriestad, die nog geen station had maar dat het dichtstbij zijnde postkantoor had cn tevens marktplaats was voor de in het rond liggende boerderijen. Daar herhaalde Speed zijn vragen naar zijn zoon. Op de een of andere manier vast hij tel kens weg te sluipen, om degenen te ondervra gen, van wie hij veronderstelde, dat zij hem inlichtingen konden verstrekken. Toen hij terugkwam bij Naomi, waar deze op een bank zat onder de ruwe veranda van het eenvoudigste hotel dat zij tot nu toe gezien ha<* den, had zijn gelaat een vreemde uitdrukking. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1