FROTTE A. v. d. Weg, Langestr. 23 illll „t'HIRONDELLE" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Ret Verloren Tehuis. 20e Jaargang No. 284 l PRIIS DER ADVERTEREN TIJDELIJKE AANBIEDING POEDKOOPE FRANSCHE TOILETZEEP. BLOUSES COSTUMES ROKKEN FOTO ARTIKELEN B. NIEWEG, Langestraat 89. Tel. 462 j Racketolie: In use, Not in use. JOH. v. DIJK pa port 1 V* (met B"ti* *e"«tein« kgca ongelukken} f 0.17s. aixondedjjke AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 9 Mei 1922 DIRECTEUIMJtTGEVER J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. TEl. int 613 1 i rcgds f l.Of met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie» dingen en Detdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handd en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bepalingen voor het advertecrcn. licnn circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht ;De Britsch-Fransche relaties laten den laat- Bfcen tijd veel te wenschen over en er lean dan ook met recht en reden worden gewaagd van een crisis in de Entente. Dit blijkt vooral ter '"conferentie van Genua, waarvan Lloyd George ach' heel wat had voorgesteld: hij had ge hoopt, dat de besprekingen in deze stad het •herstel van den vrede in Europa heel wat na- derbij zouden brengen en dat Engeland vanzelf sprekend mede zou profiteeren van deze recon structie. Groot-Brittanmë heeft geordende toe standen in Europa noodig om handel te kun nen drijven, de werkloosheid te kunnen bestrij den en zoodoende weer tot welvaart te komen De Fransche obstructie is Lloyd George steeds eer. <el-stekende doom in 't oog geweest en de scherpte ervan voelt hij bovenal thans, nu de Franschen en Belgen juist, wat de zeer dell cote Russische kwestie betreft, een spaak in het wiel steken: België weigerde het memoran dum aan de Rxxssen te teekenen en ook Frank rijk bemoeilijkte den vlotten loop der onder handelingen door met allerlei reserves voor den dag te komen. Er bestaat een sterk frappeeren- de Fransch-Belgdsche, tegen de Engelschen ge richte, eensgezindheid, wat de Gcnueesche con f eren tie-politick betreft; de moeilijkheden zijn dus vele en het is de vraag, of Schanzer erin zal slopen een formule te vinden, die het al- gcmcewe recht der sovjets verzoent met de door de Russische revolutie aangetaste particulier, rer' ten. Er is dus goor Lloyd George waarlijk geen aanleiding om zich over -den gang van zaken te verheugen en hier komt nog bii, dat de soviet- gedelegeerden zelf ook een oplossing- der Rus sische kwesties hindernissen in den weg leggen. Immers al is het Russische antwoord nog niet bekend zooveel heeft reeds met vrij groote zekerheid verluid, dat het antwoord tal van re serves en tegenvoorstellen bevatten en wel ton aanzien van de punten, die van het meeste belang worden geacht: de oorlogsschulden en •het particuliere hezit. Mag dus het Russische antwoord naar den vorm mot enn categorische weigering z-ün, wnnir^irrlit'k het in wezen -hiermeewel gelijk. De moeil«1-heden hoopen zich dus op, de Italioansche eerste minister. Facta, heeft bovendien een onderhoud gehad met Tsjitsjerin, wien hij wees en do voordeden, die zouden voortvloeien uit een slagen van de conferentie. De perst ur-eaux melden echter niet. h de Russische volkscommissaris wr. bniten- k"arische zaken heeft gereageerd op Faotn's be middelingspoging. Vooral zouden de Russen staan op het verkrijgen van. in de milliarden goudroebels loopende, credieten; het is de vraag, of- de verschillend*» narlementèn bere'd zullen worden gevonden desbetreffende aanvra gen goed te keuren, Trrvixl dus eenerziids door de Franschen en Belgen, anderzijds door de Russen het slagen van. de conferentie wordt be- 1< mmerd, doet het eenigszins komisch aan, dot Fi ankrijk met zooveel ijver betoogt, dat het Jic's liever wil dan de conferentie te doen sla» g n; bij monde van Barthou heeft het aan En- g-'-óKe en - journalisten in herin» r 'ag gebracht, dat de Fransche redering, se- r de conferentie begon, het me°st loyale ver te "gen toonde om samen te werken en reeds ii.e den vooravond der conferentie tol vnnjvër- c 'lekende concessies om de conferentie o: der de beste omstandigheden te doen geluk ken. Frankrijk aldus heeft Barthou nog op merkt betoonde rich niet weigerachtig om d ri te nemen aan de officieele besprekingen w - de sovjet-gedelegeerden, hoewel zij verte- woordigd waren in de voltallige zittingen d-i commissie en sub-commissies: „Wanneer F nkrijk de conferentie had willen doen mis- c '.kon, zou het gebruik hebben gemaakt van h jeekenen van het verdrag van Rapall-o. h "Mans- vond het goed de besprekingen voort te zetten, terwijl het zich geheel aansloot bij het intergeallieerde protest. Frankrijk ging door met zijn medewerking te verlccnen, toen het Belgische incident zich voordeed." Zoowel tegenover Lloyd George als tegenover bovengenoemde persvertegenwoordigers heeft Barthou te kennen gegeven, dat de Fransche re geering, nadat op verlangen der Franschen de bewoordingen, waarin het memorandum aan de Russen was vervat, waren gewijzigd, meende, dat zij België diende te volgen, wanneer volgens 't Belgische oordeel de tekst van 't memorandum geen voldoende waarborgen bood voor 't 'parti culiere bezit en niet categorisch genoeg was, wat de eerbiediging van dezen eigendom betrof. Volgens de Fransche zienswijze steunt Frankrijk België slechts in een beginselkwestie en ging het er heelemaal niet om te kiezen tusschen Groot- Brittannië en België; het betrof derhalve alleen een partijkiezen voor de doctrine van den Bel gischen tekst, die zich meer aan de bewoordin gen hield van de resolutie van Cannes. M. a. w. Barthou zegt, dat Frankrijk zich niet tegen En geland richt en graag de Entente wil handha ven. Op de Russen zijn de Franschen echter ten zeerste gebeten; Barthou heeft dan ook kort en >ondig verklaard, dat de Russen „ja" of „neen' "noeten zeggen. Het treuzelen dor sovjet-afge- /aardigden begint hun te vervelen en maakt hen mgeduldig. De strekking van Barthou's woorden was deze: wanneer het antwoord der Russen dit- rSxal niet positief is, gaan wij nnar huis: daar .«/achten ons allerlei andere belangrijke dingen. 3r is dus rekening te houden met de mogelijk heid, dat dc Franschen vandaag of «tiorgen Genua verlaten, de aard van het Russische ant woord eventueel als motief gebruikend voor hun vertrek. Een andere mogelijkheid doet zich dan tevens voor: n.l. dat Engeland en Italië zonder Frankrijk met de Russen besprekingen houden ?n wellicht, in den trant der Duitschers, afzon» ierlijke verdragen sluiten met de sovjetdele gatie. Natuurlijk kan dit ook een verschuiving teweegbrengen van de groepeering der verschil lende statenverbonden, daar behalve de moge» ijkheid, dat Groot-Brittannië terugkeert tot zijn .splendid isolation", ook de mogelijkheid, dat Hngeland zich terwille van zijn eigen belangen aansluit bij zijn tegenstanders gedurende den oorlog, moet worden overwogen. Terwijl de con ferentie te Genua in haar opzet dc strekking had den economischen vrede te bewerkstèlligen, zou het zelfs wel kunnen gebeuren, dat er de kiem is gelegd van een nieuwen oorlog: de kans, dat de Entente uiteenvalt, is nog steeds zeer groot en de eventueele vorming- van nieuwe staten» complexen, tusschen welke rivaliteit bestaat, brengt tevens de mogelijkheid mede van gewa pende conflicten in ver of nabij verschiet. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische antwoord. Berlijn, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos.). Het Parijsche blad I/Oeuvre noemt als Rus- land's tegen-voorwaarde van het memorandum der geallieerden een erkenning de jure van de Sovjet-regeering zonder proeftijd, een morato rium, credieten en vergoeding voor buitenland- schc eigendommen, zonder herstel van het par ticulier bezit. B e r 1 ij n, 8 M e i. (N. T. A. Draadloos.). Uit Moskou is, naar de Genueesche correspondent van de Berliner Zeitung am Mittag verneemt, het eerste deel van het antwoord der Sovjet» regeering op het aan de Russen overhandigde memorandum aangekomen en wel in zake arti kel T, dat op de propaganda en de erkenning der bestaande grenzen betrekking heeft en waarin neutraliteit betreffende Klein-Azië wordt geëischt. Naar verluidt, zou het antwoord der Russen op alle drie punten negatief luiden. Een verklaring van Lloyd George. Genua, 8 Mei. (B. T. A.). Aan de verte genwoordigers van de Engelsche en Amerikaan» sche pers verklaarde Lloyd George, dot, als het Russische antwoord te goeder trouw is, blijk geeft van goeden wil en de hoop laat doorsche meren voor een mogelijke oplossing, er aanlei ding besloot de besprekingen voort te zetten, Verder sprak Lloyd George op de meest stel lige wijze de woorden tegen, die men hem in den mond heeft gelegd, als zou hij Zoterdag in een onderhoud met Barthou gedreigd hebben met het verbreken der Entente tusschen Frank rijk en Engeland. Tenslotte verklaarde hij, dat een bijeenkomst van de onderteekenaars van het verdrag van Versailles volkomen doelloosffe, wanneer Frank rijk daaraan weigert deel te nemen. Het Fransche standpunt. P a r ij s, 8 Mei. (Havas). Officieel. De Franschen verklaren, dat hun regeering besloten is aan de solidariteit met België vast te hou den. De Entente tusschen de beide landen be- teekent geen ondergeschiktheid en toen Frank rijk naar Genua ging, was het van plan zijn vrijheid van handelen te bewaren, evenals alle deelnemende mogendheden. Als de Engelsche regeering. hetgeen onmogelijk is, een tegen overgestelde stelling aanvaardde, zou de Fran sche openbare meening deze volkomen onaan nemelijk achten. Immers: altijd en onder alle omstandigheden heeft Frankrijk blijk gegeven van verzoeningsgezindheid cn goeden wil; nooit heeft het zich van argumenten bediend, die zou den kunnen lijken op een poging tot intimidatie om aan zijn standpunt de overhand te verzeke ren. In politieke kringen blijft men er van overtuigd, dat de groote meerderheid van het Engelsche volk met krocht gehecht blijft aan de entente cordiale. De reis van koning George zal niet nalaten den beidert landen hun gemeen schappelijke opofferingen in herinnering te brengen. 44 LANGESTRAAT AMERSFOORT. Dc houding der Belgen. Genua, 8 Mei. (B. T. A.). Schanzer heeft gisteren uitvoerig met Jaspar beraadslaagd. Hij drong er krachtig op aan, dat deze zijn goed keuring zou hechten aan een verzoeningsfor mule. Jaspar schijnt niet te zijn gezwicht voor den raad van Schanzer. De jaarbeurs te Leipzig. Berlijn, 8 Mei. (N. A. Draadloos). De herfst-iaarbeurs te Leipzig begint op 27 Aug OPPER-SILEZIB. Breslau, 8 Mei. (W. B.). Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld zal, voorzoo ver thans valt te beoordeelen, de overdracht van de gebieden van Opper-Silezië aan Duitsch- •land en Polen in Juni plaats hebben* Gestoorde telefoonverbinding. Keulen, 8 Mei. (W. B.) De telefoonver bindingen KeulenParijs zijn nog altjjd ge stoord. Uit Frankrijk. P a r ij s, 8 M e i. (B. T. A.). Het uitvoerver bod van kolen en cokes is opgeheven. Joffre., P a r ij s, 8 M e i. (B. T. A.). Maarschalk Jof- fre is uit de Ver. St. teruggekeerd, Het Engelsch koninklijk paar in Belgic. De koning en de koningin zijn gisteren het Kanaal overgestoken om hun bezoek te brengen aan België en Noord-Frankrijk. De beide vol gende dogen zullen worden doorgebracht met de vervulling van verschillende verplichtingen in de Belgische hoofdstad, waarna de koning en de koningin Donderdag zullen scheiden. De eerste zal de oorlogsgraven gaan bezoeken te Yperen en in verschillende deelen van België en Frank rijk Zaterdagmorgen zal de koningin hem ont moeten te Boulogne, vanwaar zij van hun reis naar Londen zullen terugkceren. Londen, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het Londensche publiek heeft hartelijk afscheid ge nomen van den koning en koningin, toen dezen hedenochted, vergezeld door admiraal Bcntty en veldmaarschalk Haig en hun gevolg, naar Dover vertrokken, om zich daar in te schepen voor den overtocht naar België, aan boord van het konink lijke jacht Alexandhe, dat daar daags tevoren was aangekomen. De derde flottielje torpedo jagers lag te Dover gereed om het koninklijke jacht te begeleiden. In een interview zeido minister Thcunis, dat de verwelkoming van 't vorstelijk paar niet al leen getuigen zou van Bclgië's guootcn eerbied voor de koning en koningin, maar ook van zijn erkenning van Engelands idealen van recht cn vrijheid. Herinnerend aan het groote besluit, dat België in 1914 nam, zeide Theunis, dat een zucht van verlichting door het heele volk werd geslaakt toen Engeland zich aan Belgics zijde schaarde. Die daad van Engeland heeft een on» uitwischbaren indruk gemaakt. Nooit zou Bel gië het treffende bewijs van Engelands vriend schap vergeten. Brussel, 8 Mei. (B. T. A.) De koning en koningin van Engeland zijh hedenmiddag in Brussel aangekomen. Zij werden aan het station verwelkomd door de Belgische koninklijke fa milie. Prins Leopold was, aan het hoofd van een buitengew missie, de Engelsche gasten gaan begroeten te Enghien. De koning en koningin van Engeland begaven zich naar het paleis. Overal langs den weg word hun door de reus achtige metu.'. _«.eon ovatie bereid. •>E ENGELSCHE Al iTDSMOEILÏJ.'HEDEN. Londen, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). De arbeiders der scheepswerven hebben heden het werk hervat. Hoewel er slechts zeer weinig op drachten voor nieuwe schepen zijn, zullen de werven nog wel eenigen tijd werk hebben met herstellingen, die gedurende de staking opge hoopt rijn. De plannen, thans in voorbereiding bij de admiraliteit, zullen eveneens de bedrijvig heid op de scheepswerven doen toenemen. Deze plannen betreffen twee nieuwe oorlogsschepen, die Engeland ingevolge de overeenkomst van Washington mag bouwen. De nieuwe schepen zullen in zooverre verschillen van de zeer groo te, verleden jaar besteld en die men daarna weer heeft prijs gegeven, dat het slagschepen zullen zijn van slechts ongeveer 35000 ton elk. De kosten er van zullen bijna zes millioen pond bedragen. Londen, 8 Mei. (R.). Uit Glasgow wordt gemeld, dat een groot aantal arbeiders aan de scheepswerven vandaag weer rustig aan het werk zijn gegaan. Te' Borrow hadden de sta kende arbeiders in het machinevnk tamelijk veel succes met het overhalen van de werfarbeiders om ook te stoken. Doordien er buiten de wer ven gepost werd, kwamen moor weinig mannen op 't werk. De politie bleef toeziende orde werd niet verstoord. To Birkenhead hervatten de arbeiders het werk. Een nieuw Engelsch stoomschip. Londen, 7 M e i. (N. T. A. Draadloos). De nieuwe olie stokende stoomboot der White Star Line, de Majestic (50000 ton), begint zijn trans-atlantische loopbaan a.s. Woensdag. Bij zijn proeftochten bereikte de stoomboot een snelheid van meer don 28 knoopen per uur. Tot heden was het trans-atlantische record ge houden door do Mauretania van de Cunord-lijn, die onlangs van Amerika overstak met een ge middelde snelheid van 26k knoop, terwijl het vroegere record 25 knoopen bedroeg. DE IER SCHE KWESTIE. De wapenstilstand verlengd. Londen, 7 Mei. (R.). Beide groepen van het Iersche leger zijn overeengekomen om het bestand voor onbepaalden tijd te verlengen en ia ruime sorteering voorhanden. 1 de gevangen soldaten, die niet beschuldigd zijit- van burgerlijke overtredingen, vi ij te laten. Efj werden nog andere verzoenende maatregelen! getroffen. (Router's bizondere dienst meldt nog, dnt overeenkomstig de beslissingen der conferentie von het Iersche republikeinsche leger de tegen het verding gekante troepen de havenkantoren ontruimen, die zij onlangs te Dublin in bezit hebben genomen, terwijl de vóór hel verdrngi zijnde troepen honderd vijftig gevangenen, op 3 Mei te Kilkenny gemaakt, onvoorwaardelijk hebben vrijgelaten). Dc Zwcedschc industrie. Stockholm, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vólgens hot rapport over het jaar T92I van den Zweedschen bond van werkgevers was dat jaar le donkerste bladzijde in de geschiedenis der Zwcedschc industrie. Het cenigo lichtpuntje wns de goede oogst. De verceniging telde 3846 eden met 308.012 werklieden. Ze was betrok* ken in 007 arbeidsconflicten gedurende het jaar. De wet waarbij de ncht-uren-wcrkdag is vast gesteld, is volgens de verceniging het grootsto ia deel voor dc Zweedscho industrie. DE NOOD IN RUSLAND. Uitbreiding der cholera. Riga, 7 Mei. (Orient). Uit Moskou wordt gemeld De cholera verspreidt zich ovef" heel Ruslund. De plaatsen aan verscheiden spoorlijnen zijh besmet verklaard. De epidemie woedt vooral longs alle Ockrainische cn Kouknsischc lijnen. De Iswestia zegt, dot men de sprinkhanen, de rotten cn verder knnoggedierte moet bestrijden. Do sprinkhanen hebben 3 millioen dcssiotinci* in het gebied van de Wol ga, de Arnoer en d» Kaukosus aangevallen. Een even groot gebied wordt bedreigd door de ongelooflijke vermenig vuldiging der knaagdieren. Dc toestand is uiterst ernstig. DE BURGEROORLOG IN CHINA. Tientsin, 8 Mei. (R.). Woe-pei-Foe is hier gisterochtend aangekomen met 2000 man troepen. Benden, die behoord hodden tot het leger van Tsjongtsolin, zwerven op het platte land rond. Sommige dier benden plunderen de dorpen. Woe-pci-Foe's troepen zetten de ver volging voort en nemen nog vluchtelingen ge vangen. Te Tsjoenliatsjeng is nog ferm gevochten; het resultaat was, dnt een brigade van Tsjung- tsolin's trocoen werd gevangen genomen. Londen, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche autoriteiten te Tientsin hebben een bekendmaking gepubliceerd, waarbij de vrijwil ligers tot nader order worden gemobiliseerd. Dit besluit is genomen met het oog op hat feit, dat vele duizenden soldalen van Tsjnng Tso Lin's veislogen leger zich in de richting van Tientsin terugtrekken. Woe Pei Foe is Pe king nog niet binnengetrokken. De stad is om ringd door zijn troepen. Er is een militaire gou verneur von de stad aangewezen. Petroleum op Nieuw Guinea. Melbourne, 8 Mei. (R.) De geologische staf der Anglo Persian, die op Nieuw-Guinen voor de Australische regeering naar petroleum zoekt op een oppervlakte van 2000 vierkante mijlen, heeft een ovot het algemeen ongunstig rapport uitgebracht. Een verder onderzoek naar het midden Scpik-bnssin zal worden ingesteld en intusschen zal de regeering geen concessies toestaan. Verspreide Berichten- Cnrl Lumholtz. De Noorsche ondekkingsreiziger en ge leerde Carl Lumholtz is in een, sanatorium bij Ncw-York op 71-jarigen leeftijd gestorven, Hij had bij een expeditie op Borneo een tro pische ziekte opgedaan, waarbij de laatste du- gen borstvliesontsteking was gekomen. Lumholtz heeft herhaaldelijk deelgenomen aan wetenschappelijke expedities, o.a. in Austra lië, Mexico en Peru en hij was van plan eer lang naar Nieuw-Guinca te vertiekken. Huldcrmann. -J* De HamburgAmerika Linie heeft haar di* recteur, Bernhard Huldermann, door den dood verloren. Huldermann, jarenlanf particulier sci Cretans van Ballin, publiceerde een aantal maanden geleden diens levensbeschrijving. De mensch is niet bestemd om bijzonder te zijn, maar het bijzondere is bestemd menschelijk te worden. F. VAN DER GOES. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. 91 „Geoffrey is buitengewoon, Naomi I Terwijl jo vader weg was, zijn er bij hem allerlei goede hoedanigheden ontwikkeld, waarvan niemand vermoedde, dat hij ze bezat, en hij bestuurt Ri- vei sea, alsof hij er in geboren is. En ik ben blij te kunnen zeggen, dat je vader zich nu einde- lijk werkelijk uit de zaken teruggetrokken heeft en bij notarieële akte alles aan Geoffrey heeft overgedaan." ..Wonderbaarlijk en ik kan bijna niet geloo- ven, dat het slechts een jaar geleden is, dat ik weggegaan ben I" ..Anderhalf jaar, dat is juister, lieve. Je ver beet den tijd van je afwezigheid, dat je reizende waart." Alles is zoo vlug voorbijgegaan. Maar, moe- dextje, ik geloof niet, dat Charlie in staat zal FZïjn, zich hier te vestigen. Wat zou hij hier kunnen doen V „Je vader zal hem Upleys geven, lieve; en heeft mij in October op mijn verjaardag ^imagre ten geschenke gegeven. Waarschijn» pjK^zulIen wij daar gaan wonen." „Tn Schotland r vroeg Naomi en haar slem «lonk eerugszins verward. „Ja. Het zal mij zeer gelukkig maken, Na omi, want ofschoon ik in Engeland gewoond heb, sedert ik met je vader getrouwd ben, ben ik geen Engelsche cn zal et ook nooit zijn, en mijn hart zal zich verheugen-weer thuis te zijn." Naomi's oogen werden zachter, want er trilde door haar moeders stem eert klank van ziele- eenzaamheid die zonder twijfel al die jaren de hare geweest was. „Gelooft u, dat vader ook van Schotland zal houden „Be denk het wel. Hij zegt, dat Upleys toch naar de Ferrars moet gaan en het is zeer waar schijnlijk, dat indien Charlie zich hier vestigen gaat, hij zijn moeders naam zal aannemen." „Hij is een prachtige man, moeder. Al zou ik een jaar lang praten, dan zou ik u nog niet al les kunnen vertellen, wat hij is, noch het goe de, dat hij gedaan heeft en doen zal, waar hij ook woont! Wat een veranderingen I En zeg mij eens, moeder, zijn Geoffrey en Anna weer met elkaar verzoend „Verzoend?" Ik heb nooit geweten, dat zij met elkander getwist hebben. Zij zullen den tien den Januari trouwen, tegelijk met Joy in de Upleys-kerk. Ik hoop, dat je het zult kunnen verdragen, Naomi. Wij zouden wel naar Bal» magie kunnen gaan, om het te ontloopen, als je wilt Slechts gedurende een oogenblik antwoordde Naomi niet. „Wij zouden dat niet kunnen doen, moeder. Het zou hen allen zoo hinderen. Ik weet, waar ik in mijn nood nu kracht moet zoeken. Charlie heeft het mij geleerd. Hij, heeft wat nieuwe en vreemde denkbeelden, maar zij helpen iemand, moedertje. Bij voorbeeld, ofschoon hij zijn moe der nooit gezien heeft, schijnt hij haar zeer goed te kennen en hij gelooft, dat zij it)eer^pdaal^^>jj -hem is. hem leidt en helnt/L^ „Gelooft hij dat V' vroeg Mary Speed en meende nu, dat zij dien plotselingen blik van herkennen begreep in zijn oogen, toen die het .geschilderde gelaat zijner moeder ontwaard hadden. „Maar dat is niets nieuws, Naomi. Sommigen van ons, die er niet zooveel over proten, zijn ook geholpen door hen, die heengegaan zijn. Maar dit is een veel te ernstig gesprek voor zulk een gelukkigen avond als deze is. Nu, heb je een mooie japon Want zij komen allemaal om kwart voor achten Mr. Hunt, tante Lucy, Joy en Geoffrey en hun beminden en de Heri» ots. Herinner je je de Heriots, Naomi „Ja, natuurlijk." Oti«terhond uw Tennisrackets Persen en Hea«1eovers. ETUI'S 116 Langestr. - Tel. 70 - „VEDEA" „Zij zijn het laatste jaar veel in Upleys ge weest en 2ij hebben dc Bungalow van de Bains genomen voor de Kerstdagen en zijn daar met het bijzondere doel, Kerstmis met ons door te brengen. Zij is een lieve vrouw, Naomi, en ik geloof werkelijk, dat zij de beste vriendin is, die ik ooit in Londen gevonden heb. Zij is anders dan de meeste vrouwen en die groote, eigenaar dige echtgenoot van haar aanbidt haar dood eenvoudig I" '„Wat verrukkelijk I Ik ben bang, dat ik niets moois heb, om aan te trekkenmaar hindert dat erg, moeder Ik ben vanavond geen belangrijke persoonl ijkheid." Zij zeide het vroolijk, maar er trolc een scha duw over Mary. Speed's oogen. „Ik heb een nieuwe japon voor jo van Lu cille, maar je bent wat magerder geworden. Ik geloof niet, dat het zal hinderen, want alle lijven zitten»erg ruim. Je zult die in mijn klee- renkast vinden. Nu moet ik naar je vader gaan, anders wordt hij zoo dadelijk ontevreden I" Zelden of nooit was er een vroolijker of be koorlijker kring vereenigd in het Hoerenhuis van Upleys, dan die zich twee uren later schaar de om Mary Speed's tafel. De voornaamste belangstelling gold natuurlijk den zoon des buizeszelfs de beide bruiden geraakten door hem op den achtergrond. Hij zag er rustig en zeer deftig uit in zijn evpndcostuum en de drie, daar tegenwoordig, die zijn moeder gekend hadden, zagen haar geest schijnen uit zijn zachte oogen. Er werden geen toespraken gehouden, maar juist voordat zij van tafel zouden opstaan, ver hief Henry Hunt zich om de vreugde uit te drukken van allen, daar tegenwoordig, over de ze gelukkige bijeenkomst, die nooit zoo voltallig was geweest. Het kenmerkte den man, dat hij zichzelf niet noemde, als gedeeltelijke oorzaak van die vreugde, ofschoon men zijn invloed zou hebben kunnen naspeuren in de meeste der levens van hen, die daar aanzaten. In Duncan Heriot's oogen en ook in die van Jeanie lag een rustige gloed, toen hij slechts eenige, maar welgekozen woorden sprak van welkom en dankbaarheid jegens alle aanwezigen Toen hij weer ging zitten, vestigden zich aller oogen vol verwachting op Charlie Speed, die ten laatste met blijkbaren tegenzin toch opstond. „Vader en moeder en oom Henry en tante Lucy en alle aanwezigen als u denkt dat ik een toespraak zal gaan houden, vergist go u. Dat kan ik niet. Ik ben verlegen geworden. Na tuurlijk weet ge allen, dat ik blijde ben, weer thuis te zijn, zoo blijde, dat Ik geen woorden kan vinden, om die blijdschap uit te drukkenJ Ik heb een goeden tijd gehad in de Nieuwe Wen reld, daaraan had ik behoefte en ik zal er mij altijd over verheugen. Of ik al of niet terug gaan zal, weel ik niet. Naomi zal daarin ook iets mee te praten hebben. Ik zie, dat vader zijn hoofd schudt, dus doen wij misschien beter dit onderwei p niet aan te roeren I" voegde hij er bij, terwijl een zonnige glimlach over zijn gelaat gleed. „Ik dank u allen en nu, laat mij als 't u blieft eindigen, want anders maak ik mijzelf vast en zeker bespottelijk en dat zou u allen niet naar den zin zijn." Hij wist nu te ontsnappen, maar niet dan nai dat zijn hand hartelijk op zijn vaders schouder, gerust had. I Zij gingen hun eigen wegen de minnende paartjes op het terras, waar het maanlicht van den Kerstmisavond zoo rustig en wit scheen ei* waar de lucht zoo zacht was," als op een avond in ApriL Dus kwam er rust over het oude Heerenhuis van Upleys na veel dagen van onrust en harten pijn. Maar zelfs het hoogste menschelijk geluk ÏS\ nooit volmaakt. Naomi en Ferguson? Allot] dachten dien avond aan hen, hoewel ieders gor' dachte zorgvuldig verborgen werd gehouden. Ik zou hun algeheele verzoening en eindelijW. geluk hebben willen melden, maar de geschied-} schrijver die waarheidsgetrouw wil blijven, moetj sommige draden niél samenknoopen I Want het! leven is blijkbaar vol van dezulke I Toch vraagt men zich af, of ons beperkt^ menschelijk verstand niet in gebreke blijft dcÉ groote waarheid te vatten, dat er in de hand vaii den Almachtige geen ongeknoopte draden zijl» en ook geen losse, maar dat alle hun aangewe zen plaats hebben in het groote en goede weeW sel van Zijn goedhartigheid en liefde, j EINDE. i=

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1