DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. CE QEREZEÜ 20e Jaargang No. 267 MEMENTSPRUS per 3 maanden voor Amen» tooit 1 2.10. Idem lianen per poet 1 3.-. p« week (met er.to »eneker.n« tegen ongelukken) f 007* tlion<leill)ke nnmmrr» y cjoj. AMEBSFOOBTSGH DAGBLAD Vrijdag 12 Mei 1922 P8US DER ADVERIEHYltü met inbegrip van 99 DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWM - TEI.. INT 61X Politiek Overzicht. Hoewel notuurlijk over den preciesen tekst ken 't antwoord, dat de Russen ni^t volt |t» beschikken, zegt de bizondere corres pondent von de Voss. Ztg. in staat zijn pen voomaamsten inhoud er van weer te teven. Volgens den verslaggever verklaar* pe de Russische delegatie in 't antwoord jn de allereerste plaats, dot de in de inleiding ppgesomde voorwaarden, waaraan de Russen hadden te voldoen, niet voldoende scherp ge preciseerd zijn en dat het zin zou hebben deze voorwaarden evenals die in 't memorandum zelf in korte verplichtende artikelen vast te leggen. Dit beginsel, dot, wanneer de eene partij bepaalde verplichtingen aan moet gaan, ook de andere partij zich niet mag blijven bepalen tot yBge toezeggingen, zou een der grondtrekken pen 't Russische antwoord zijn. Ook zou de Russische delegatie, wan neer leeningen van stoot tot staat niet mogelijk mochten zijn, tenminste eischen, #at uitdrukkelijk wordt vastgesteld, welk* kapitalen het internationale consortium te» beschikking kan stellen, waarbij ook zou kunnen worden aangeduid, dat die mogendhe den, welke in geldelijk opzicht h£t meest zich aan het herstel van Rusland laten gelegen lig' pen, ook het meest kunnen rekenen op tege moetkomendheid ten aanzien van de particuliere belangen van hun burgers in Rusland. Wat de verschillende clausules betreft, zou- 'öen de Russen vooral zich verzetten tegen ar'. cn 13. Art. 1 schrijft Rusland o.a. neutraliteit In Klein-Azië voor, terwijl Angora en Moskou door een bondgenootschap wederzijds verplich tingen op zich hebben genomen. Art. 13 betreft de teruggave van de gelden, die Roemeniërs in Rusland hebben gedeponeerd. Tegen de schui lden van voor den oorlog zou Rusland geen be- cswaren van beteekenis te berde brengen, al zou het dan misschien ook probeeren zich van dc gemengde hoven van arbitrage af te moken. En dan is er natuurlijk het vermaor*o art. .7het eigendomsartikel. Rusland zou van een ider meest fundamenteele beginselen van zijn sociaal systeem onmogelijk kunnen afzien. Het zou echter,"om buitenlandsch kapitaal in 't land te brengen, in sommige gevallen het vruchtge bruik met verstrekkende garanties en wan neer dit niet mogelijk is compensaties kun nen aanbieden. Overigens zouden de Russen Dinsdagavond door Rakofski bekend hebben laten maken, dal Rusland een algemeene overeenkomst wenscht te bereiken met alle mogendheden, maar dat de mogendheden, die zich thans afzijdig houden, niet hoefden te hopen, dat zij later op een an deren grondslag dan dien van Genua met de Russen tot overeenstemming zouden kunnen kernen. Tot zoover de inlichtingen vnn de Vossische. 'die aannemelijk klinken. Wij zullen la*or wel hooren, of de correspondent al dan niet de plank heeft misgeslogen. Berichten. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische an'woord overhandigd. Genua, II Mei. (B. T. A.) Om II uur 45 lie den voormiddag heeft Tsjitsjerin het Russi sche antwoord op 't memorandum overhan digd. De inhoud van het Russische antwoord. Genua, II Mei. (B. T. A.) Het Russische antwoord, dat meer dan twintig blndznden be slaat, draagt een zuiver polèmisch karakter. De sovjet-regeering, die haar antwoord in vage be- v:oordixige<n heeft ingekleed, die enkele heftige uitvallen tegen sommige mogendheden beval len, is van ooideel, dat te Genua voorwaarden fcijn geformuleerd, die in strijd zijn met de re solutie van Cannes cn het memorandum van Londen en stelt eischen, die zoowel uit juridisch als uit een feitelijk oogpunt ongerechtvaardigd zijn. Dit deel neemt drie-vierdo van het docu ment in beslag. Op mee* positieve wijze verwerpt de Russi sche delegatie art. 1 vnn het memorandum der mogendheden inzake de propaganda. Zij is van oordeel, dat de toelating van art. 7 niet duide lijk en onsamenhangend is en dat het daarin ontwikkelde standpunt geheel onhoudbaar is. Zij ve.rwijst naar de confiscatie van bezittingen tij dens de Fransche revolutie. De Sovjet-delegatie constateert voorts, dat in het memorandum der mogendheden wordt teruggekomen op punten, die bij de officieuze besprekingen in de villa Alberti reeds waren geregeld. Zij herneemt dientengevolge haar vrij heid te dien opzichte, met name wat betreft de tegeneischen inzake de schade, die door de con- tra-revolutionnairo expedities, welke door de geallieerden werden gesteund, is aangericht. Zij verzekert echter bereid te zijn deze aangele genheid te regelen door wederzijds af te zien van de eischen in verhand met deze schade, in ruil voor de niet-betaling door Rusland van de oorlogsschulden. Voorts wordt er in de nota op geweren, dat de toekenning van credieten, waarvoor de Sovjet-regeering haar concessies heeft gedaan, niet in het memorandum wordt aangeroerd. Oo geen enkele pimt formuleert zij een nauw keurig en categorisch antwoord. Zit benaalt zich er toe de verschillende opgeworoen stellingen te behandelen, zonder daaruit positieve conclusies te trekken. Het eenige concrete voorstel, dat di nota bevat, is een plan tot het vormen vni e-»n commissie van deslomdigen, die de geschillen van financieelen aard tusschen Rusland en de overige mogendh<»d<yi zal onderzoeken. Er wordt echter niet nangec^vm, hoe cn waar deze com missie moet bijeenkomen. Ber 1 ij n, II Mei. (N. T. A. Draadloos). In Itoliaansche conferentiekringen meent men, dat het antwoord der Russen als aannemelijke grond slag voor verdere onderhandelingen mag worden beschouwd. Pogingen van de regeering te Mos kou om de zaak slepende te houden zouden wel niet worden toegelaten. Verschillende kwesties. Londen, IT Mei. (N. T. A. Draadloos). Wachtende op het Russische antwoord, hielden de geallieerde delegaties te Genua zich gisteren bezig met verschillende kwesties, vallende ondc de besluiten van Cannes. De eerste kwestie be trof de organisatie van den Volkenbond ter be strijding van epidemische ziekten, als typhus en cholera in Oost-Europa. Lloyd George wees op de noodzakelijkheid om dit werk materieclcn steun te verleencn. Besloten werd een volledige zitting der conferentie te houden om een beslis sing hierover te nemen. Een beroep van Oost-Galicië, voorgedragen door Schanzer, vraagt een regeling der grens kwestie. Lloyd George zei, dat dit één der kwes ties is, die zou kunnen leiden tot verstoring van den vrede en stelde voor, dot ze zou worden be sproken door de eeiste subcommissie cn zou worden opgelost in overeenstemming met de be staande verdrogen. Een gelijksoortige mededeeling was ontvangen von Lithauèn over de Wil na-kwestie. Ook dez- werd verwezen naar de eerste subcommissie en zoo noodig zal de volledige zitting der conferen tie worden bijeengeroepen om zich hiermede be zig te houden. Borthou behield zich het recht voor zich tegen deze procedure te verzetten, op grond, dat beide kwesties behandeld kunnen worden door de bestaande lichamen volgens de vredesverdragen. Lloyd George verklaarde, dat beide kwesties zeer urgent zijn. Facta was van meening, dat beide kwesties, vallende binnen de besluiten van Cannes, door' de eerste subcommissie kunnen' worden behandeld. De Bulgaren hadden in een brief aan de con ferentie vijf punten opgeworpenschadeloos stelling, gelijke behandeling van Bulgarije vol gens de commercieele cn andere verdrogen, het recht van Bulgarije op een uitweg naar de Aegeïsche zee, bescherming der minderheden en het verleenen van een internationaal crediei. Schanzer zeide, dat alleen de kwesties van eer. uitweg naar de zee en de bescherming der min derheden in behandeling zouden kunnen woiden genomen. Besloten werd deze te verwijzen naar de eerste subcommissie. Lloyd George verzocht den Bulgaarschen mi nister-president Stamboelinski te doen hooren door de commissie, daar hij zich verzet had tegen de oorlogsverklaring van Bulgarije aan de geailieerden en gevangen genomen is op bevel van koning Ferdinand. Andere aanwezige le den stemden daarmee in. Rusland en t Vaticoan. Rome, 11 Mei. (B. T. A.) De Tribuna ver neemt, dat Tsjitsjerin en de Heilige Stoel een overeenkomst hebben gesloten op de volgende grondslagen de Russen aanvaarden do beide artikelen van 't pauselijk memorandum, t. w. ge loofsvrijheid en bescherming der katholieke mis sies in Rusland. De Russen weigerden catego risch het artikel betreffende de devolutie van kerkelijke goederen te aanvaarden. Toen dit ar tikel werd teruggenomen, werd het accoord ge sloten. B e r 1 ij n, II Mei. (N. T. A. Draadloos). Het memorandum van den paus over Rusland wordt alle conferentie-kringen op gunstige wijze ontvangen. Facta en Barthou spraken zich Woensdag in de zitting van de uitnoodiger.de mogendheden uit voor volle tegemoetkoming aan de v/enschen van den paus door de confe rentie. Lloyd George's vredeswerk. B e r 1 ij n, II Mei. (N. T. A. Draadloos). Op een adres van de Engelsche kerken, waarin bij Lloyd George met klem er op wordt aangedron gen om in overeenstemming met de groote meerderheid van de Engelschen het vredeswerk voort te zetten, antwoordde de Britsche premier, dat degenen in de wereld, die van goeden wille zijn en hun naasten liefhebben, hun gelederen aaneensluiten tot een nieuwen kruistocht tegen dwingelandij en ruw geweld. „Genua heeft do vredesklokken doen klinken en wij zullen niet rusten, voordat de oorlog ten einde is." MftlSON „L'HIHOHBElirj 44 LAHSESTRAAT x JURSMII. LOf Inbegrip bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbi» diogen ca Lictdadigheids-advcitentien voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeep voer dcc li ge bepalingen voor bet adverteeren. Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt Of aanvraag toegezonden. HOEDEN Costumes Mantels Blouses; Rokken De houding der Franschen. P a r ij s, II Mei. (Havas). In parlementaire klingen is men van oordeel, dnt, daar het Rus sische antwoord de voorafgoonde verplichtingen van het programma van Cannes ontwijkt, dit antwoord over 't algemeen onaannemelijk is. In zonderheid meent men in de kringen der Fran sche delegatie, dat van nu af de Fransche de legatie geen bespreking dor Russische zaak meer kan toelaten, zonderdat hieruit echter voortvloeit, dot zij de conferentie zal verlaten. De Engelsche deskundigen. Londen, 11 Mei. (N. T. A.) De bladen melden, dat Leslie Urquhart, de voorzitter van een gTOOte Siberische mijnen-combinatie, die Zondagavond pns te Londen is teruggekeerd uit Genua, waar hij was geraadpleegd in verband met de Russische vraagstukken, vanavond weer uit Londen naar Genua vertrekt op verzoek van Lioyd George. Een rede van Home. Londen, Tl Mei. (N. T. A. Draadloos). Aan een gisteravond door de Britsche bankiers- verecniging aangeboden diner besprak de kan selier van de schatkist. Sir Robert Home, het rapport von de financieele commissie van de conferentie te Genua. Hij uitte er zijn leedwe zen over, dat de commissie niet bevoegd was zich bezig te houden met de belangrijke kwes ties der schadeloosstelling der intergeallieerde schulden en bleek van oordeel te zijn, dat, zoo lang geen zekerheid was verkregen over de schadeloosstelling, de terugkeer van stabiele toestonden onmogelijk is. Deze kwestie is tot op zekere hoogte afhankelijk van het probleem der intergeallieerde schulden, daar de schadevergoe- FOTO-ARTIKELEN in raiuie sorteering voorhanden. B.^! SE WEG, jLangsstraat 39. Tel. 462 cling, oorspronkelijk van Duitschland geëischt en waarop verschillende berekeningen zijn gemaakt, een groote som beloopt, die elk land gedwongen was zich te verzekeren om aan zijn verplichting gen, voortvloeiende uit den oorlog, te voldoen. Deze onderwerpen zijn zeer delicaat, maar hun belang moet bij de beschouwing van het rapport der financieele commissie in het oog worden ge houden. Zoolang de toestand, in 't leven geroe pen- door deze problemen, blijft bestaan, zullen er altijd moeilijkheden zijn. Sprekende over den binnenlandschen indus- trieelen cn financieelen toestand, zeide hij te ver trouwen op een spoedige herleving der commer cieele zaken. De industrie bevindt zich wat de prijzen betreft, in ccn sterker positie don gedu rende dc laatste twee jaar. Het non-agreesieverdrog. De Doily Chronicle noemt het Nederlondsche voorstel om aan het niet-oanvals-tTactaat een bepaling toe te voegen, volgens welke het slechts zoo long vun kracht zal blijven, tot alle ondei teckenende mogendheden leden van den Volkenbond zijn geworden, waarna het auto matisch zou verdwijnen voor de veel sterkere verLintcnis, vervat in art. 10 van het Volken bondstatuut „een vernuftig cn verstandig denk beeld dat waaischijnlijk zal goedgekeurd wor den". Het bestaan der Duitsch-Russische milituirc conventie geloochend. Naar aanleiding van het bericht van de Eclair omtrent een militaire conventie tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland wordt er opnieuw door Wolff op gewezen, dot een dergelijk ver drag niet besloot. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. De Duitsche nota aan de commissie van herstel. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Hoe wel enkele Parijsche bladen scherpe critiek op de Duitsche schodeloosstellingsnoto uitoefenen, de Figaro b.v., die haar „arglistig" noemt cn elk verder onderhandelen met Duitschland voor on mogelijk verklaart, luiden toch in het algemeen dc berichten over de opvatting van het Duitsche antwoord in Parijs kalm. De commissie van her stel zal waarschijnlijk heden namiddag tot on derzoek der Duitsche nota bijeenkomen; in elk geval keert de voorzitter der commissie Dubois heden van een particuliere reis naar Parijs terug. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De commissie von herstel zou waarschijnlijk heden middag de Duitsche nota onderzoeken. Bij vele leden der commissie scheen de meening te heerschen, dot door het antwoord van Duitsch land, verdere complicaties, vooral met het oog op den vervaldag tegen 31 dezer, vermeder zouden worden. Hermes en Bergman naar Parijs. B er 1 ijn11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche rijksminister von financiën, dr. Her mes, zal morgen naar Parijs vertrekken. Staats secretaris Bergmonn zal eveneens morgen te Parijs aankomen om mede deel te nemen aan de onderhandelingen met de commissie van herstel. Verhooging der Duitsche goederen tarieven. Keulen, II Mei. (W. B.) Naar de Köln. Ztg. verneemt, "zullen de goederentarieven met ingang von 1 Juni met 25 percent worden ver hoogd. Geneeskundig congres. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De bijeenkomst te Wiesbaden vnn de Duitsche maat schappij voor interne geneeskunde, werd bezocht door 113 buitenlanders, bijna 15 percent van het totaal aantal deelnemers. Japan zond 12 verte genwoordigers en Noord-Amerika 2. Fabriek stopgezet B e r I ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Daimler-motorenfabriek te Stuttgart heeft ten gevolge van communistische gewelddadige maat regelen haar bedrijf voor zes weken stil gelegd. Bommenwerper uitgeleverd. B c r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Milaan heeft de Duitsche regeering voldaan aan het verzoek van Italië tot uitlevering van Bnldrini, beschuldigd van deóï* neming aan een bomaanslag tc Milaan, i OPPER-SILEZIË. V V Berlijn, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De' democratische rijksdagfractie hervatte Wocns* dag haar volledige zittingen. Begonnen werd met de besprekingen over de begrooting voor dd* spoorwegen. Daarbij deelde de rapporteur medejl dat Duitschland tengevolge van de afscheiding von het Opper-Silezische industriegebied alleen! 511 K.M. normuulspoor cn 108 K.M. smalspoor, gczamenlük ter waarde van 221 millioen goud* mark verliest. Bor 1 ijn, 11 Mei. (W. B.). Poolschc insure gentenbenden blijven onder leiding von een ze* keren Guzka een wore terreur uitoefenen. Na den moord op den Engelschen majoor Esscnf^ werd in Antonicnhütte dc Engelsche ondcroffw cicr Storcr overvallen, vermoord cn beroofd. Woorschijnlijk werd hij, omdot hij in burger* klecren was, niet hekend ais tot dc bezetting, behoorend cn verwisseld met den inspecteur van den Engelschen recherchedienst Fisher, op win de roovers loerden, sedert de Engelsche bozrt* ting aldaar zeer scherp optreedt. Als verdacht van den moord op mojoor Esses werden vier Po* Icn gearresteerd. De reis van koning George. Londen, 11 Mei. (N. T. A.) Koning George is gisterochtend von liet Gare du Nord te Brusn sel vertrokken voor zijn reis naar liet Britsche front tijdens den oorlog. Toen hij te Zeebruggo was aangekomen reed de koning nuar het kerk hof, waar hij werd begroet door den burgemees ter cn de schoolkinderen het Engelsche volks lied zongen. De koning stelde bijzonder veel belang in het gedenkteeken van grijze steen, dat opgericht is ter herdenking van dc Engelschen, die zijn gc* sneuveld bij den nnnvol von de vloot op Zee- brugge in 1918. De dochter van den bufgc- meestcr, die de bloemen op de Engelsche gra ven verzorgt, werd nan Z. M. voorgesteld. Daarna begaven de koning cn zijn stoet zich nonr dc pier, woar de Belgische officieele per sonen hem do breuk toonden, die veroorzaakt is door de vermetele actie van den Engelschen duikbooloommandant, die in April 19T8 zijn duikboot in de lucht deed vliegen en aldus de pier afsneed vnn de verbinding met het land. Drie Engelsche torpedobootjugers, die tot zin ken werden gebracht bij hun poging om den mond van het kanaal te blokkecrcn, werden eveneens nongewezen. Vervolgens vertrok de koning met zijn gezelschap naar dc slogvelder DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 11 Mei. (R.) In het Hoogeihuis heeft lord Birkenhead bij een bespreking van den toestand in Ierland verklaard ervan over tuigd tc zijn, dol de voorloopige regeering bij do verkiezingen een groote, wellicht overweldigen de meerderheid zal krijgen. Hij zeide voorts, dot volgens zijn inlichtingen de voorloopige regee- ring eerlang een vnstberadene goed voorbereide poging-zal doen om hoor gezag steviger te ves* (igen dan tot dusver mogelijk is geweest. Londen, 11 Mei. (R.) Uit Dublin wordt gemeld, dat heden in de Dail Eireonn werd medegedeeld, dot de bemiddelingscommissic be* sloten heeft de onderhandelingen te hervatten. Het Huis werd daarop tot 17 Mei verdaagd. De wapenstilstand blijft van kracht. Dc Dccnsch-Duitsche grcnsovcreenkomst. Kopenhagen, 11 Mei. (W. B.) Het wets ontwerp inzake de ratificatie van de Duitsch- Deensche overeenkomst is heden door de beide» huizen van den Deenschen Rijksdag aangeno men. De bezittingen der Hubsburgcrs. B e r 1 ij n, 11 M e i. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een telegram uit Belgrado aan de Vos. Ztg, komt in een ingediend wetsontwerp betreffende de herziening van het grondbezit en de oht* eigening van groot grondbezit «de bepaling voor, dot de bezittingen der Hobsburgers aan den Staat vervol lei). DE BURGEROORLOG IN CHINA. v Peking,10 Mei. (R.) Alhier is een decrcei uitgevaardigd, waarin te kennen wordt gegeveiy dat Tsjang Tso Lin is ontslagen als gouverneui von Mantsjoerije; voorts dat de functie van in* Heeft de zon aan den hemel geen licht meer, omdat donkere wolken en nevelen de >arde bedekken. Ch. KTNGSLE7. door ROBERT HERRICK. 8 De vreemdeling schrikte op alsof hij plotse ling zijn bewustzijn terugkreeg en keelc den jongen man in zijn wit flanellen pak verachte lijk aan. „Wat denkt u dat ze heeft vroeg mevrouw Goodnow, op haar ouden geprikkelden toon. Haar verontwaardiging, die ze tijdens het on derzoek bedwongen had, barstte opnieuw los. Ze was nog nooit op die manier door een dok- Ier behandeld geworden. „Een verlamming," zei de vreemdeling scherp ^Een^ verlammingriep de moeder uit r rt,er^S ^anden, die speelden met de Oost- sche kers, die in een groote zilveren kom stond, beefden zóó, dat de roode bloemen op oen grond vielen. ,Jk had niet gedacht, dat het zoo erg was," Kei de jonge dokter. „Iedereen had kunnen zien wat het is," zei «e ander kortaf. Ilij keek peinzend de grocte gezellige kamer VTi161 kleine vertT<*- a* j ,alt u vroeg mevrouw Goodnow. •w' ^°^ter langzaam, „dat •w dochter een blooding in de hersenen heeft ze heeft een drukking hier I" Met zijn vin ger wees hij de plek aan op zijn hoofd. „Er is al verlamming ingetreden. U kunt zelf zien, dat haar ledematen verstijfd zijn en haar ge zichtsvermogen ook al is aangetast." „Zou het nog erger worden vroeg Vera. „Ja tenzij die druk wordt weggenomen." „Hoe kan dat „Door een operatie, natuurlijk „We moeten dadelijk Dr. Jenks laten ko men I" riep mevrouw Goodnow, terwijl ze naar de deur snelde. „Waar vandaan Uit New-York Als er nog eens vierentwintig uur over heen gaan, zou het te laat kunnen zijn." Zijn toon klonk koud zakelijk. „Er moet toch wel de een-of ander© goede dokter in de buurt zijn, dien we kunnen halen." „Er is een dokter in Belle River. Maar die v/eet minder dan ik." De vreemdeling glim lachte. „Daarbij zou het acht uur duren vóór we hem hier hadden minstens." „O die vreeselijke plaatsjes ook in de wil dernis klaagde de oude vrouw, die de schuld van al haar zorgen op „de wildernis" schoof. De vreemdeling ging naar de deur. „Gelooft u dat chirurgisch ingrijpen bepaald noodzakelijk is vroeg de jonge dokter. „Als u haar wilt redden ja." Js het dan zoo erg?" vroeg Vera, tenvijl ze naar hem toekwam en zich tusschen hem cn de deur plaatste, alsof ze bang was, dat hij ontsnappen zou. „Is er gevaar?" „U bedoelt of het levensgevaarlijk is Hersenoperaties zijn altijd gevaarlijk. Maar de kans van slagen is twee tegen vijf." „Be denk er niet over," riep de moeder ze nuwachtig. „Ik geloof het niet, vóór een andere dokter dan zoo iemand van het platte land hm zegt, <ïat het noodixr is," tiJ De vreemdeling ging regelrecht naar de deur zonder een woord te zeggen. Hij* beschouwde de zaak als afgedaan." „Ik vind," zei de jonge dokter terwijl hij zijn gewichtig air weer aannam, „dat wij nog een ander in consult moeten halen, vóór wij tot zulk een gewichtige operatie overgaan." „Bcrit u zeker van uw zaak vroeg de jonge vrouw en haar oogen schitterden. „Volmaakt zeker." „Zou het te laat zijn als we nog een dag wachtten „Ja. Tenzij er een wonder gebeurt." „En het is een operatie, die dus meer met succes gedaan is Hij knikte en keek haar recht in haar schran dere oogen. „Ik heb haar zelf gedaan cn de man is blijven leven." „Ik denk er niet overl Zoo'n groote operatie en dan hier en niet eens pleegzusters er bij I" Mevrouw Goodnow gaf luide haar ver ontwaardiging to kennen. En de jonge dokter mompelde zijn instemming. „Dc vind ook, dat het een groote verantwoor ding zou zijn." „Natuurlijk," zei de vreemdeling spottend. „Het is altijd een groote verantwoording te genover den dood." „Misschien is het wel heelemaal niet waar," protesteerde mevrouw Goodnow. Heel haar afkeer klonk uit haar doordringen de stem. De gitten kralen om haar verlepten hals rinkelden wantrouwen in den zonderlingen vreemdeling, die zulk een brutale inbreuk maak te op haar kleine, precies ingedeelde wereld. De vreemdeling keerde zich om cn dit keer verliet hij het huls. De zaak was uit, tenminste zoover hij er bij betrokken was. Maar, eenkxeet uit daaaDgjenzende kamer, waar het zieke meisje lag, maakte dat hij bleef staan. „Dc moet hem spreken I O Vera roep hem terug T Hij moet komen." Het wos de stem van iemand, die pijn leed, een kreet om hulp. De vreemdeling aarzelde, toen ging hij de kamer weer binnen. Het zieke meisje had zich opgericht in haar kussens. Mei moeite bracht ze haar hand aan haar hoofd om een weerbarstige bruine lok van haar voor hoofd te strijken. Haar blozend kindergezicht met de groote vragende oogen was nog aan trekkelijker dan daareven. „O kom hier," riep ze, „laat me niet alleen." Ze stak onzeker haar hond naar hem uit Mevrouw Goodnow, die dc kamer was binr.cn- gerüischt, maakte een beweging om te verhin deren, dat hij het bed zou naderen, maar de dokter ging haar eenvoudig voorbij, nam de teere gestalte in zijn armen en vleide haar zachl terug in de kussens. Terwijl hij met zijn eene hand haar arm vasthield, keek hij haar in de verschrikte oogen. „Zeg me wat ik heb," fluisterde ze, „zeg me wat er met me gebeuren moet." De ruwe vreemdeling, die tegenover de onde ren zoo aanmatigend en smalend was opgetre den, die gedaan had alsof zij hem volmaakt on verschillig waren, werd plotseling zacht en wei felend. „Zeg het me, ik kon het verdragen," zei ze. „Het kwaad zit hier," zei hij, terwij! hij even het haar aanraakte boven haar wenkbrauw. „Zou ik zou ikdood gaan Het kostte haar moeite het woord uit te spreken. Er heerschte een oogenblik stilte vóór hij be gon te spreken cn beiden, ver verwijderd van de anderen, wierpen een blik op wat voor hen lag. Toen zei hij flink en ernstig „Het zou kunnen tenzij er iets gedoa wordt om u te helpen." „Dat is een leugen," riep de moeder. Een even samentrokken van haar wenkbrau* v/en bewees, dot ze haar moeders woorden ge* hoord had. „Vertel me alles," ging ze voort. In een paar woorden legde hij haar uit wat er gebeurd was, wat er gebeuren meest, tenzij er een wonder geschiedde. Ook \'an de operatie, die hij had voorgesteld, vertelde hij haarhet openen van den schedel, en het wegnemen van den druk op de hersenen Alles legde hij haar uit. Ze luisterde aandachtig cn toen hij klaar was, boog ze haar hoofd als een kind, dat heer hand uitsteekt om er een splinter uit te laten halen* „Wilt u het doen klonk het toen. „Vfalt u mij redden van den dood of van nog erger De moeder drong naar voren, zich verzetten* de in onsamenhangende bewoordingen, maat! het meisje bracht haar tot bedaren met eert zocht „Toe moeder, toe'nu!" En weer heerschte er stilte terwijl die twe^ alleen de zaak overwogen. Een vreemde huive* ring deed den arm von den vreemdeling trillen*1 Hij liet het meisje los en terwijl zijn lange vin*j gers alleen nog hour haar aanraakten, keek hij' haar doordringend aan. I „U kunt het fluisterde ze. „Maar wilt u het' doen j „Jo," klonk zijn antwoord. „Tk zal het doen. j Onmiddellijk weerklonk er een koor van zien verzettende stemmen. De moeder riep„Ik wil het niet hebben. Verlaat oogenblikkelijk dif huis en do kleine dokter zei opgewonden „U kunt het niet doen, werkelijk niet." CWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1