FBOTTÈ |!B0HttHEllïSPRUS-57trzr: PRIJS DER ADVERIEmiER DE EEMLANDER BUITENLAND. PREVIA ÉW*?FS_SCHE PADMUTSEN, V*NAF 1 GULDEN A. d. Wb€i, Lasiaestr. 23 [et-, Thee- enBntbiitserviezenj BINNENLAND.™ FEUILLETON. Sksnoirs Ballen 1IU5 n. k;:n 19?? tOe Jaargang No. 270 poet f T—per week (met eretta werxekointi Upcn ongelukken) f 003». ehondfrlyka nnmrner» f CjOJ. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD 99 3» OIRECTEUR-OrrQEVERt A. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWW TEl INT 613. Dinsnaa 16 Mel 1922 1 4 rceei» f IX® met inbegrip van ee* bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstxanbie» dmgen eo Llctdadigbcids-adveitentiën voor de helft der prfj*. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeltje Hepalingen voor bet ad verteeren. Ecn« circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Tn haar onderzoek van de inleiding der geal- iic - .ue memorie van 2 Mei, wordt door de sovjet- taf-.- udiging vastgesteld, dat deze inleiding de tnuoning ingang probeert te doen vinden, dat een langere economische isolatie van Rusland alleen dit larvd zelf zou schaden, terwijl het •Overige Europa steeds een middel zou vinden om zich uit zijn economische moeilijkheden te re.iden. Volgens de Russische opvatting is het idoel van een dergelijke bewering om Rusland, dt. voor zijn economische reconstructie de iirvc Je werking der andere mogendheden vonnoode jveeft, alleen de opofferingen zich te laten ge troosten, die deze medewerking mogelijk maakt Deze bewering zeggen de Russen druischt in tegen de openbare meening, die bij monde ,van deskundigen en door de herhaalde demon straties der arbeiders te kennen heeft gegeven, idat Rusland door geen surrogaat kan worden frervangen en dat zijn niet-vcrschijnen op de .wereldmarkt verwarring doet ontstaan, die niet IdooT kunstmatige middelen kan worden wegge nomen. De plaats van Rusland, heet het in 't bolsjewistische antwoord, kan alleen door Rus land worden bezet en in 't document wordt ver- Vlcr betoogd, dat de isolatie van Rusland ver gezeld gaat van politieke verschijnselen, die lurt minder fataal zijn dan de economische ge volgen er wordt don ook op gewezen, dat de veiligheid van Europa en de wereldvrede eischen dot er een einde komt aan dezen on na Unirlijken staat van zaken. Nader wordt dit als volgt uiteengezet „Zoolang Rusland in een soort van eco nomische en politieke quarantaine blijft, kan dit provisorium de militaire avonturen der nabije of verre buren van Rusland slechts in de hand werken, die, door zich de rol aan te matigen van „gendarmen der Europeesche civilisatie", den vrede versto ren en zich van 't gebied en de rijkdommen van Rusland, alsmede van de andere raden republieken trachten meester te maken." 3e sovjetdelegatie concludeert dan ook, dat de oplossing van 't Russische vraagstuk geen vingerbreedte naderbij zal worden gebracht, w. nneer niet de mogendheden, die te Genua v< rgaderen. volkomen doordrongen zijn van de idee, dat de offers, die zij van Rusland vergen, ge compenseerd moeten worden door gelijksoor tige offers harerzijds. Tn den brief, die de Russische delegatie op 20 Ar>ril aan Lloyd George zond, zegt zij be langrijke concessies te hebben gedaan, terwijl zij echter tevens de kwestie ter sprake brengt van de credieten en leeningen, die aan sovjet- Rusland dienden te worden verstrekt. In de eer ste zitting der commissie van deskundigen had de Russische afvaardiging deze commissie ver zocht de aangelegenheid tot in de puntjes na te gaan; dit voorstel werd echter door de com missie afgeslagen. Het sovjet-antwoord gaat dan letterjük voort Dc7* kwestie, die voor Rusland van zoo bizonder groot belang is, wordt evenmin be antwoord in 't memorandum van 2 Mei. In plaats van de credieten voor de Russische regeering somt de inleiding van 't memoran dum die credieten op, welke de verschil lende regeeringen aan haar onderdanen be reid zijn toe te staan, die met Rusland han del zouden willen drijven. Deze kwestie, hoe interessant zij ook voor de particuliere koonb'eden der andere landen moge zijn, heeft inmiddels niets te maken met het vraagstuk, dat door de Russische afvaardi ging is opgeworpen. Bovendien kunnen juist ieze particuliere kooplieden en industriee- len van deze credieten niet in den ge- wenschten omvang gebruik maken, wanneer men niet de Russische regeering de benoo- dmde midde'en voor het herstel der pro ductieve krachten van 't land verzekert, het geen een onontbeerlijke voorwaarde ïs voor de handelsrelaties van eenige intensiteit tus-1 het internationale recht en de internationale verdragen eischen. Wat de overige clausules, van 't geallieerde memorandum betreft, merkt de sovjetdelcgatie op, dat de eischen, die daarin worden gesteld, terue te brengen zijn tot de veranderingen, die door de revolutie in 't leven zijn geroepen. Zij herinnert hierbij aan het juridische principe, dat door revolutie, die een gewelddadig breken met het verleden beteekende, nieuwe juridische toestanden in de buiten- en binnenlandsche rela ties der staten geschapen worden. De sovjetde legatie huldigt de opvatting, dat de regccringen, die uit de revolutie zijn voortgekomen, de ver plichtingen der ten val gebrachte regeeringen niet behoeven te eerbiedigen. Om haar bewe ringen krocht bij te zetten, wijst de Russische af vaardiging erop, dat de Fransche conventie, als welker rechtmatige erfgenaam Frankrijk zich beschouwt, op 22 Sept. 1792 heeft geprocla meerd. dat „de soevereiniteit der volkeren niet gebonden is door de verdragen der tyronnen." Overeenkomstig deze verklaring had het revo lutionaire Frankrijk niet alleen de politieke ver dragen van 't ancien régime met het buitenland verscheurd, moar ook geweigerd zijn staats schulden te betalen. Alleen keinde het goed een derde daarvan te betalen om redenen van poli tieke opportuniteit. Dit was het z.g. „geconso lideerde derde deel" waarvan de rente van het begin der 19e eeuw af regelmatig werd be taald. „Deze practijk", aldus de Russen, „die door vooraanstaande kenners der wet tot een doc trine werd gemaakt, is door de staatsmachten, die uit een revolutie of een bevrijdingsoorlog zijn voortgekomen, steeds gevolgd. De Ver- eenigde Staten hebben de verdrogen van hun voorgangers, van Engeland en Spanje, niet er kend. Op het voTenuitecngezette zich beroepend, kan Rusland niet verplicht zijn eenigerlci ver antwoordelijkheid tegenover buitenlandsche mogendheden en dier staatsburgers inzake het onnuleeren der openbare schulden en de natio nalisatie van 't particuliere bezit op zich te ne men." schen Rusland en de andere staten. In de lijn van deze uiteenzettingen wordt door de Russen verder er de nadruk opge legd, dat, wanneer het de Russische regeering aan financiëele middelen of credieten ontbreekt om nijverheid en landbouw nieuw leven in te blazen en voorts om het transport te reorga- niseeren en om voor de telkens meer gede- precieerde papieren roebels een valuta in de plaats te stellen, die een stabiel ruilverkeer mogelijk maakt, een intensief ruilverkeer met het buitenland met de gTootste moeilijkheden zal hebben te kampen. Het antwoord op de inleiding der geallieerde memorie eindigt dan ook met de woorden Overigens kunnen de maatregelen, die aansturen op 't herstel van Rusland, slechts door de regeering zelf volgens een vooraf opgesteld plan verwerkeliikt worden. Deze Russische delegatie hed de bedoeling aan de conferentie dit plan, dat door de toon aangevende mannen van wetenschap en nij verheid is opgesteld, voor te leggen. Na de beantwoording van de inleiding der geallieerde memorie gaat de Russische nota over tot het bespreken der afzonderlijke arti kelen. Eerst komt het artikel aan de beurt betref fende het verbod van revolutionaire propaganda. Het grootste bezwaar der Russen is wel, dat h. i. men hier heeft te doen met een eenzijdige verplichting voor Rusland, terwijl meeT dan eens door de Russische regeering was aange toond, dat de werkelijke revolutionaire propa ganda door sommige buurstaten, die zelfs tot de onderteekenaaTS van 't memorandum bc- hooren, door de organisatie en het uitzenden van benden, die gewapend waren, werd ge voerd. Nadrukkelijk stelt de sovjetdelegatie vast, dat, wanneer de mogendheden met hun eisch aan Rusland, dat dit op zijn gebied elke poging tot ondersteuning van revolutionaire be wegingen in andere landen moet onderdrukken, bedoelen de activiteit der politieke partijen of de arbeidersorganisaties te verbieden, zij dit nret kan gedoogen. Het geallieerde memoran dum had van Rusland eveneens geëischt, dat het elke handeling zou nalaten, die den politie- ken of territorialen status quo in andere lan den zou kunnen storen. De Russische delegatie beschouwt dit voorstel als een verkapte poging om Rusland ertoe te bewegen de met andere staten gesloten verdragen te erkennen. Het Russische antwoord vervolgt dan Dit is inmiddels een politieke aangelegen heid, die Rusland bereid is, op het gepaste oogenblik met de betreffende mogendheden te bespreken. Een verdere politieke vraag, die kunstmatig in het memorandum wordt ingelascht, is die, betreffende de betrekkin gen tusschen Roerpcnië en Rusland, die in ert. 13 wordt behandeld. Daar deze aan gelegenheid tot het geheel der Russisch- Roemeensche politieke, economische overige strijdvragen behoort, kan zij niet afzonderlijk worden behandeld. Daarna brengen de Russen als tweede punt het herstel van den vrede in Klein-Azië ter sprake en spreken zij er haar verbazing over uit, dat in 't memorandum een dergelijke kwes tie op 't tapijt wordt gebracht. De Russen zijn te meer verbaasd, daar Turkije, ofschoon Rus land had voorgesteld Turkije naar Genua uit te noodigen, werd geweerdh. L zou juist de aanwezigheid van Turkijë ter conferentie het herstel van den vrede in Klein-Azië in de hand hebben gewerkt. Rusland zou van zijn kant, in verband met zijn vriendschappelijke relaties met Turkijë, hebben bijgedragen tot het berei ken van het doel, dat nagestreefd werd. Op den eisch, vervat in 't geallieerde memorandum van 2 Mei en luidende, dat Rusland in den oorlog, die op Turksch gebied wordt gevoerd, stipt neutraal moet blijven, bepalen de Russen er zich toe te antwoorden, dat in dit geval al leen sproke kan zijn van de onzijdigheid, die M IAHGESTSART AWERSF03RT. BLOUSES COSTUMES! ROKKEN Een andere juridische vraag werpt de sovjet- delegatie nog op Is de Russische regeering ver antwoordelijk voor schade, toegebracht aan het bezit, de rechten en belangen van buitenland sche onderdanen tengevolge van den burger oorlog, voorzoover deze door handelingen der regeering zelf (annulcering der schulden en na tionalisatie van den eigendom) veroorzaakt is Ook hier weer pleit aldus de delegatie de juridische doctrine ten gunste van de Russi sche regeering. Zij zet dit als volgt nader uit een „De revolutie evenals alle groote volksbewe gingen wordt als force majeure beschouwd en geeft bijgevolg hun, die daardoor geleden heb ben, geen recht op schadeloosstelling. Toen de buitenlandsche staatsburgers met steun hunner regeering de regeering van den tsaar om ver goeding vroegen voor de schade, die hun door de revolutionaire gebeurtenissen van 1905— 1906 toegebracht werden, wees de regeering van den tsaar hun verzoek van de hand met de motiveering, dat zij, aangezien zij haar eigen onderdanen in hetzelfde geval geen schadever goeding had betaald, de buitenlanders in dezen niet kon bevoorrechten." Tot zoover voorloopig het Russische ent woord, waarvan morgen het slot wordt ge plaatst. Thans nog een klein overzicht van den actueelen toestand Da conferentie van Genua zal weldra tot het verleden behooren en deze week stellig eindi gen. Of liever gezegdzij heeft feitelijk reeds haar beslag gekregenalleen moeten nog en kele formaliteiten worden vervuld. De Russische kwestie is echter niet opgelost en vereischt een waarschijnlijk uitvoerig njader onderzoek. cmar het Russische antwoord te onbevredigend 5 dan dat de aangelegenheid binnen kort tijdsverloop definitief afgedaan kon worden. De telegrammen hebben reeds eenigszins ingelicht welke procedure nu verder zal worden gevolgd gisteren zijn de mogendheden, die tot de deel neming aan de conferentie hebben utigenoodigd. h^t eens geworden over de regeling van het ein digen der conferentie. De bewoordingen, waarin het antwoord aan de Russen zo! zijn vervat, zal vandaag ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de commissie voor Russische aangelegenheden. Dit antwoord zal uit drie dpe- len bestaan »n het eerste deel zo! een scherpe afkeuring worden uitgesproken over de wijze van optreden der Russische delegatie, don toon van hun antwoord en hun critiek. In 't tweede deel zal con voorstel zijn vervat tot de vorming van een tweeledige commissie van deskundigen, die de vier volgende punten zullen moeten be- studeeren 7). De Russische schulden, (2). Het particulier bezit. (3). Het herstel der schade, toegebracht aan goederen en personen. (4). Credieten voor Rusland's herstel In Den Haag zullen op 26 Juni twee commis sies bijeenkomen, waarvan eene uit niet-Russi- sche staten bestaat, de andere uit vertegenwoor digers van Rusland. Wanneer de eerstgenoemde commissie het noodig echt, zal de Russische commissie worden uitgenoodigd aan haar be sprekingen deel te nemen. Het derde deel van 't antwoord zal de ver bintenis inhouden om zich von eiken aanval te onthouden. Den Russen zal waarschijnlijk een etmaal tijds worden gelaten om van bescheid te dienen. De deskundigen zullen worden gekozen door de onderscheidene regeeringen en niet door de conferentie. De niet-Russische deskundigen zul len op 75 Juni een voorafgaande vergadering houden, waar zij de instructies van hun regee ringen zullen mededeelcn. Van 7526 Juni is elke mogendheid vrij zich von dc besprekingen terug te trekken. Gedurende vier maanden, vanaf 26 Juni, zullen de regeeringen, vertegenwoor digd in de conferentie ven deskundigen, zich verbinden geen ofzonderliik verdrag met Rus land te sluiten. Alleen Duitschlond zal in Den Haag niet worden uitgenoodigd. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Russische kwestie. Genua, 75 Mei. (B. T. A.) De sub-com missie voor de Russische kwestie heeft een stemmig het plan aanvaard, volgens hetwelk den 75en Juni te 's Gravenhage een bijeenkomst zal worden gehouden van de vertegenwoordi gers der mogendheden behalve Duitschlond en Rusland, en waar toe de Vereenigde Stoten zul len worden uitgenoodigd. De bijeenkomst zal de opdracht vaststellen aan twee commissies van deskundigen, de eene saomgesteld uit vertegen woordigers der mogendheden, de andere uit Russische vertegenwoordigers. De commissies zullen 26 Juni bijeenkomen en belast worden om gemeenschappelijke adviezen te geven oven- de kwesties der schulden, van de particuliere eigendommen en de credieten. 's Gravenhage werd op verzoek von Barthou gekozen als zetel der commissie van deskundigen in de Russische zaken, wegens zim vredelievend karakter en de organisaties die het voor dit doel bezit. Geen deelname van de V. S. Washington, 16 Mei. (R.) Officieel. Do regeering verklaart niet te kunnen inzien dat zij met vrucht zal kunnen deelnemen aan een conferentie te 's Gravenhage, daar deze zal blij ken -niet anders te zijn dan onder een anderen naam voortzetting van die te Genua en derhalve voorzeker dezelfde moeilijkheden zal ontmoeten indien de houding der mogendheden, blijkende uit het Russische memorandum, onveranderd blirft. Washington, 76 Mei. (R.) Heit departe ment van buitenlandsche zaken heeft de uitnoo- diging van de Haagsche conferentie afgeslagen. De verkiezingen voor de Fransche olgemeene raden. P a r ij s, 7 6 Mei. (Havos). De verkiezingen voor de algemeene raden zijn afgeloopen. De partijverhoudingen blijven nagenoeg geheel on veranderd. Op de 7490 zetels verliezen rechter- zijdo en gematigd centrum er slechts 75 non radicalen en socialisten van verschillende scha*» keering. Dreigende uitsluiting in Engeland. Londen, 75 Mei. (R.) Er Is vandaag ccn olgemeene vergadering van textielfabrikanten to Manchestor gehouden, om de stakirg e bespre ken von arbeiders aan twee fabrieken als pro test tegen de nieuwe loonschaal, die de bonden hebben aanvaard. Do vergadering besloot, als de arbeiders weigerden nan hot werk te gaan, ccn algemeene uitsluiting ui te kondigen, wuor- bij 740 duizend arbeiders betrokken zouden zijn. Een Engelschc vergiftigingszaak. L o n d e n, 7 5 M o i. (N. T. A. Draadloos). Hot Hof van Appel deed heden uitspraak in het sen* sotioncelo geval van majoor Armstrong, dio schuldig was bevonden, gedurende zijne werk zaamheid o Is procureur in het landstadje Ha> zijne vrouw te hebben vermoord door hoar or* scnicum toe te dienen. De raadsman vnn Armstrong, Sir Henry Cur tis Bennett, hield eene merkwaardige rede, welké 72 uren duurde, om do drie rechters vnn het Hof te overtuigen, dat de schuldig verklaring ten onrechte was geschied, doch het Hof ver wierp het appel. BIIX1JKE PRI.ir.FIN. B. NICFWEG, LangestraatSB. - T--.462. Inkomsten aan ex-keizerm Zita toegewezen. W e en en, 7 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). De kanselier Betlvlen heeft verklaard, dat do Hongoarsche regeering na don dood von cx- keizer Corl aan Zita 3 milliocn heeft gezonden. Bovendien worden haar de inkomsten der bezit tingen vun de koninklijke familie in Hongarije toegewezen, waurvon <ie opbrengst het vorigo jaar 72 milliocn bedroeu. Dc burgeroorlog in China. Ber 1 ijn, 7 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Tientsin wordt gemeld, dat maarschalk Chang- Tso-Lin, de gouverncur-roncraal van Mands- joerije, die door de regeering te Poking van zijn ambt ontheven is, Mand^joerije onafhankelijk heeft verklaard. ERNSTIGE TRAMBOTSING TE MEXICO CITY. Mexico City, T 5 M e i. (R.) Gisteren zijn op den top vnn een heuvel, nabij de hoofdstof twee trams met elkaar in botsing gekomen. Een wagen viel in een ravijn. Dertien personen wer den gedood en zeventig gewond. De slachtof fers zijn voor hot moorcnd^°l vrowuen en kin deren. Kameroverzicht Eerste Kamer. Vergadering van Maandag 15 Mol. Geopend te 8 u. 30 min. Voorzitterde heer F. J. M. A. Reekers. Regeling van werkzaamheden. De heer Bergs ma (V. B.) stelt voor wet* ontwerp 5C3 (forensenbelasting) van de agendo! der afdeelingen af te voeren, omdat rustig® overweging van dit ontwerp door de overhaaste behandeling niot mogelijk is geweest. Spreker vraagt een uitstel van afdeelingss onderzoek van dit ontwerp tot heden (Dinsdag), Het voorstel-B e r g s m n tot uitstel wordt aangenomen met 23 tegen 6 stemmen. De Komer gaat hierna in de afdeelingen. Do vetgodering wordt verdaagd tot vanoch-i tend elf uur. Borfchte*. De Staatscourant van 15 Mei bevat o.a de volgende kon. besluiten bevorderd tot hoofdofficier van gezondheij 2e klasse bij de zeemacht, de officier van ge-i zondheid Iste klasse L. H. F. Breedvelt tot officier-v!ieger 2e kl. der zeemacht, dB idem 3e kl. J. A. von Vloten Wat uit liefde gedaan wordt, draagt altijd JTrucht. door ROBERT HERRICK. 6 „Daar lag zij als een mooi marmer beeld, en hij deed zijn werk en streed voor haar dien kor ten, hevigen strijd met het lot. Toen alles voor bij en het verband gelegd was, en Nel nog sliep onder den invloed van de narcose, kwam hij nog een oogenb'.ik terug in de kamer, knielde bij haar bed neer en keek haar strak met zijn door dringende oogen aan, terwijl hij haar hartsla gen telde ik zal dit alles nooit vergeten. „Zou zij beter worden fluisterde ik. Ik moest v/at zeggen, ik kon niet meer I „Dot Van nie mand vooruit zeggen," zei hij kort, liep de ka mer uit en verdween in de bosschen, terwijl hij tante op zij schoof, die hem in den weg wilde treden. Ik zag hem met groote stappen den weg afloopen naar de landtong buiten het kamp. Toen hij terug keerde, kwam Nel juist bij. Hij liet Percy en mij achter om te waken, gaf ons zijn voorschriften en verdween weer. Tante zei, idat hij ha: o- v/as om te blijven I Je moet weten, Idnt - ae „Wilde" uit do bosschen, deze „won- oeraoencr", zooals de onwetende bevolking hem ,n.er noemt, uiterlijk ver van knap is. Hij is een .lange, stijve kerel, zeker over de dertig jaar, snet een be enig gezicht, en wat vreemd is bij 'bot buitenleven, dat hij leidt, hij is bleek, kleur loos en mager. Hij ziet er uit alsof hij zelf van 9*n zware ziekte ia opgestaan en nog niet heer lemaal beter is. Alleen als hij opgaat in zijn werk, zooals toen hij bezig was met Nel, wordt hij een heel ander mensch en ziet hij er zelfs anders uit. Het afstootond leelijke verdwijnt dan. Je zoudt hem zeker een suffe, lompe boschbe woner noemen, als je niet zooals ik het licht van binnen bij hem had zien schijnen." Weer waren er een paar dogen verloopen vóór Vera Councillor haar brief vervolgde en er was iets triomfantelijks in haar forsch hand schrift, zooals daar stond „Wij hebben over wonnen I Nel blijft leven I Alles is prachtig gegaan, juist zooals het moest I De groote Jenks is van morgen gekomen met nog een anderen chirurg, een hersenspecioliteit, geloof ik, en twee verpleegsters alles het gevolg van Tante's telegrafische wanhoopskreten aan de beschaafde wereld, maar alles vier dagen te laat „Onze „Wilde" was er niet toen zij kwamen, opzettelijk natuurlijk. Dr. Percy stond hen op te wachten. „Dat heb jij niet gedaan," verklaar de de groote Jenks dadelijk bij het eerste on derzoek. Arme Percy I Maar tot zijn eer moot ik zeggen, dat hij vol lof was over „den Wilde." „Verwonderlijk mooi werk," zei de ander toen hij de wond bekeken had. Toen overstelpten zij Percy en mij met vragen en eindelijk wendde Dr. Jenks zich tot Tante, die om ons heen draaide. „Mijn hartelijke gelukwenschen, Mevrouw," zei hij, „ik weet geen vijf menschen aan dezen kant van den oceaan, die deze operatie behoorlijk zouden kunnen doen. En u hebt het geluk gehad hier in de wildernis nog een zesden te vinden. Het is wonderbaarlijk. Waar is die man Nel glimlachte ondeugend tegen mij en Tante stamelde„Ik had gewild, dat hij zou wachten tot u or was." „Dan zou het te laat geweest zijn, geen uur mocht verloren gaan, u hebt van de eenige kans gebruik gemaakt, die u hadt." Tante was eindelijk overwonnen f zij zuchtte al leen nog, dat zij altijd gewend was geweest aan beste dokters van goeden stand. Jenks lachte. „Ik zou het door Savage, hier, hebben laten doen. Hij is een van die beroemde vijf, en nog wel de beste ook." Dat kleine kaalhoofdige ke reltje, stel je voor I „Maar knapper dan degeen, op wien u hier de hand gelegd hebt, is hij niet. Ik verlang er naar om hem te ontmoeten." „O, hij komt en gaat maar net zooals hij zin heeft," klaagde Tante. „Je weet nooit vooruit wat hij doen zal." Percy legde uit, dot hij minstens tien mijlen ver woonde. „Moor v/aor heeft hij zijn Onze keuze RACKETS, dit faar wederom ultoabrsid „VEBEA" ion. m 01!'. UISRIR. '16, TEl. 70 jS praktijk en hoo houdt hij rich op de hoogte?" vroeg de kleine hersenspecioliteit. „Zoo iets als dit is geen operatie, die je maar op goed geluk kunt doen, ziet u." Den grooten Jenks bleef het ook een raadsel en druk pratend over „den Wilde" gingen de dokters de kamer uit om deel te nemen aan een van Tante's lunch's, waar bij ze de menschen overvoert met eten. De kleine dikke dronk maar champagne en deed rich te goed zonder een woord tot ons te spre ken. Het eenige, wat hij schijnt te kunnen, is hersens opereeren, „Op eens, na de lunch, verscheen „de Wilde" Een oude kleurling roeide hem over het meer en hij rookte zijn vuile zwarte pijp, gehurkt in de oude kano. Met de pijp nog in zijn mond liep hij op zijn oude sandalen zacht de trap op. Toen hij het gezelschap zag zitten, bleef hii staan en fronsde zijn wenkbrauwen. „Hallo I" riep de groote Jenks, „wie hebben we daar? „Hij is 't de Genezer I" fluisterde ik. De hersenspecialiteit begon plotseling hysterische symptomen te vertoonen, let op mijn medi- schen stijl hij vloog op „den Wilde" af en stamelde„Jij I Hier I" JDe Wilde" toonde zich weinig verheugd en vroeg alleen maar kortafrrJa, waarom niet „O nergens om." zei de ander, „maar het wonder wordt nu eenigszins verklaard." Het schijnt, dat die twee elkander vroeger ontmoet hebben in een of ander hospitaal in het buitenlandik pro beerde Dr. Savage later v/at uit te hooren, maar alles wat hij los wou laten was, dat hij Fred Holden als student gekend had en gehoord had, dat hij verdwenen was en de medicijnen er aan gegeven had. Tante kwam wat tot rust toen zij merkte, dat onze „Wilde" een werkelijken stads- dokter kendemaar nooit zal zij hem zijn san dalen, zijn leeren broek, zijn zwarte pijp en zijn „Breng die vrouw de kamer uit," vergeven. Zelfs een genie moet bij menschen als Tante in fat soenlijke avondkleeding verschijnen. „De Wilde" toonde geen de minste ontroe ring bij al den lof, dien de twee dokters hem toe zwaaiden, 't scheen hem integendeel te hin deren. Als hij niet in actie is, heeft hij veel van een polyp of van een blok hout. Zelfs op Jenk's luide kreet„En dat met zulke instrumenten, en niets, niets anders wat een zenuwen I wat een handigheid I" antwoordde hij slechts brom mend „Je moet je behelpen met wat je hier hebt." „Ja, maar ik zou er niet door heen gekomen zijn," (brrr wat een woorden I) bekende de groo te man. ,,'t Was de eenige kans „Ja, dat weet ik, maar ik zou onder deze om standigheden de andere kans gekozen hebben," hoorde ik hem den „Wilde" influisteren. Dr. Jenks trad op Tante toe. „Nu, mevrouw Good now, er is voor ons hier niets meer te doeiy absoluut niets. Alles staat prachtig. U kunt dert hemel danken voor dit wonder I Ja een wondem geluk is het. Ik moet u oprecht bekennen, dat ik nooit den moed zou gehad hebben om tfl doen wat Holden voor u gedaan Jieeft 4 Natuurlijk, de jonge dame is nog niet heelemaaï buiten gevaar, er zouden zich verschijnselen! kunnen voordoen als de patiënte wat verder is* Moar u kunt goeden moed hebben, en u is in even goede handen, als u in de stad zoudt zijiv Vertrouw uw „Wilde" maar, schenk hem uvrf geheel© vertrouwen V Dat was plezierig vooé Tante, hè Wat een heerlijke plaats hebt d hier voor een herstellende zieke, laat haar maai kalm aan genezen. En nu wij drie dagen long gereisd hebben naar deze wildernis, komt ons een vocantiedag toe. Savage het moet hier eed uitstekend vischwater zijn. Wat zegt Holden daarvan „Maar Holden was weg. Ik had hem zien wegj sluipen terwijl Jenks tegen Tante stond te oreo4 ren. De kano met den als uit hout gesneden Inn diaan bracht hem het meer over in de vol ld -middagzon. „Wat onbeleefd van hem IT klaagde! Tante later. De groóte Jenks was op zijn tee^ nen getrapt, dat zog ik wel. De dikke chinrrgj schudde zijn kole hoofd. „Hij is altijd een vreemd de snuiter geweest, hij geeft om God nocH goed mensch." En hij bleef weg ook gedurende}! de twee dagen, dat de dokters in hetkamp I09I geerden. Maar de ander zei snel„Zij heeft het zel|^ gewild." Dus ten slotte heeft Nel toch zelf bw slist, zij was het dien den moed had en ook heirS den moed gaf. „Nadat de dokters nog eens over Nel haddei* geconfereerd. kwame» zij weer naar buiten et* *ordt vervolgd.),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1