Ponne. LIPS' SAFE-INRICHTING DE EEMLANDER" H.V. Middenstand WistW lAISIH.,L'IIRIIIELLr IPiiim'sSinta-Mi Stqfhosdjes Reien- en Stofmantels. Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen Electro ïechnisch Sanitair Oureau Padkamer Installaties Prime Bail- en Hanggeijser f 140 FEUILLETON. 1BI ««MISPIK £,'7^ rins DEI MÜEIIEI'flÜ BUITENLAND. 1AMACHT Ho. 4. TEWW1 Ho. 301 DeiposSto-Ren'e: B. WIFWFG, v.h.L. A. VAN RIJE Co. Vlas^kkerweq 52d Telefoon 109 Elektriciteit op a!!e eebied Remreertalle machines Opgericht 1906 Laagste prijzen WILLEM GROENHUIZEN Het aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en afle soorten medailles. DE DEÜSEZEq 20e Jaargang No. 27f voor Am ct»» Idem ti an ca flMEHSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 17 Mei 1922 w poHf 3.—. per week rratü »oxeka-.o« tegen ongelukken) f 0.17'. «Ixoadeilijke nummer» 0.05, DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» TEt- INT 51X 1 —4 reset» f I.Of met inbegrip van eea bewijsnummerelke regel meer 0.25, dienstaanbio» dingen eo Lictdadiqheids adveitenticn voor de helft der prijs Voor handel co bedrijf beslaan zeer aoordeciigo hepaiingen "oor bef ad verleer en. ten© Oicutaire. bevattende da voorwaarden, wordt op Zinvraag toegezonden. Politiek Overzicht Ten vervolge op onze vorige overzichten van 2en inhoud van het Russische antwoord op het memorandum der geallieerden, wijzen de Rus- in met betrekking tot de voorwaarden van Cannes er op dat in juridisch opzicht Rusland in geen enkel opzicht verplicht is schulden uit het verleden te betalen, goederen terug te geven of vergoeding te geven voor vroegere eigen dommen, evenmin als het verplicht is vergoe ding te geven voor andere schade welke is geleden door onderdanen van vreemde mogend heden tengevolge van de wetgeving welke 'Rusland zichzelve, in de uitoefening zijner sou- vereiniteit, gegeven heeft, of tengevolge van 'de Tevohrtionnaire gebeurtenissen. Desondanks heeft Rusland uit verzocningsgezvndhe'd teneinde tot een overeenkomst met de mogend heden te genaken, het in de derde bepaling" van het verdrag van Cannes vervatte bginsel onder voorbehoud van reciprociteit aan^r nmen. Ove rigens vir.dt de wederkeerigheid, d. w. z. de verplichting voor iedere regeling, vergoeding te betalen voor da V-de, welke veroorzaakt is door hetgeen ze gedaan of nalaten h®°ft, hare bevestiging in de officieele interpretatie, wel!' aan de derde benaling van Cannes f°rr®ven is en waarvan reeds in het eerste Rusri«?che me morandum snrake was. Onder uitsluiting der ocrlogsschulden, die een zeer specialen oor sprong hebben, en die door het feit. dot Rusland den ooriog heeft gestaakt, aan de veredeling van den buit niet deelnemen kon en zoodoende de kosten niet on zich kon nemen, zim geannu leerd, heeft de Russische delegatie zich bereid verklaard toe te stemmen in de betaling der onenhare schulden, onder voorwaarde dat de aan Rusland door de contra-revoJutionnair® inter ventie der mogendheden en door d® blokkade toegebrachte schade erkend wordt. Van uit juri disch standpunt zijn de Russische ten-er.eischen veel meer gerechtvaardigd dan de aanspraken der vreemde mogendheden. De oraktiik en de !-°°r zijn daarover eens, dat de verantwoor delijkheid voor de schaden, welke door de in terventie der mogendheden of door de blokkade veroorzaakt zim, opgelegd mo°t worden aan de regeeringen die er de oorzaak van zijn. Om geen andere voorheelden aan te hal°n, beoalen wij roggen de Russen ons er toe te herin neren aan de beslh^sirc van het stadsgerecht van Genève van T4 September 7872, woarhif Groot-Britonnië veroordeeld werd aan de Ver- eonigde Stoten 75'- mil-l'oen dollar te bellen voor de schade, welke dezen door het kaper schip Alaham was toegebracht, dat tüd®p.s den burgeroorlog tusschen de Nerv-d-dir1'® en de Zin delijke Staten deze laats ten had geholpen. De interventie en de blokkade der geaW®®rden en der neutralen doen zich voor als off'rieele oor logshandelingen. D® documenten waïke in hij- lage 2 der eerste Russische memorie gepubli ceerd zijn, bewijzen duidelijk. dat de aanvoer ders der contra-revolutionnaire legers slechts stroomannen waren; en dat hunne weri'^lijke lei ders buitenlandsche generaals waren, die tot dit doel speciaal door bepaalde mogendheden wer den gesteund. Deze mogendheden hehben niet alleen onmiddellijk aan den hurg®roorlog deol- nomen, doch ze hebben hem ook veroorzaakt. Doch geleid door den wensch een practische overeenstemming te bereiken, is de Russische delegatie in het verdere verloop der bespre kingen in de villa Alberti tot verstrekkend0 concessies overgegaan en he°ft ze zich bereid verklaard, voorwaardelijk van haar te^eneischen af te zien en de door de vorige Temperingen aan- Een Jaar vast zes maanden opzegn'"5 4«2°'o een dan 31'snio gegane verplichtingen na te komen, in ruil voor een reeks concessies der mogendheden, waar van de voornaamste is de beschikbaarstelling van reëele credieten aan Rusland tot een vooraf vast te stellen bedrag. Ongelukkigerwijs is aan deze verplichting der mogendheden niet de hand gehouden. Ten aenzien van de particuliere belangen zoo vervolgen de Russen begint clausule 7 met een fraaie inleiding, welke aan Rurland het souvereinteitsrecht toekent om, binnen zijn gren zen, zijn e'gendomsvorm, ziin maalschappel'ik stelsel en zijn regeering te organiseeren zooals het zelf wil. Doch de tekst van deze clausule zelve is in strijd met hare inleiding. De souve- reiniteit van den Russischen staat wordt spel des toevals ze kon door de besluiten van een gemengd hof van arbitrage schaakmat gezet worden. Het hof van arbitrage wordt gevormd door vier buitenlanders en dén Rus, welke in laatste instantie besh'ssen of de belangen der vreemdgingen hersteld, teruggegeven *of ver goed zullen worden. Hierbij moet de Russische delegatie opmerken, dat bij het onderzoek van dergelijke twistpunten de afzonderlijke mee- ningsverschillen op fatale wijze er toe kimnen leiden dat de eene bezitvorm wordt gesteld tegenover den andere, waarvan het contrast juist thans voor de eerste maal in de historie een reëel en praktisch karakter aanneemt. Onder deze omstandigheden kan er niet van een on partijdig opperste gerechtshof sorake wezen, en, naar de strekking van clausule 7, zou de rol der scheidsrechters op noodlottige wijze door de andere belanghebbende partij gespeeld worden, wat onvermijdelijk zou voeren tot het ingrijpen van vreemden in Rusland's binnenland- sche aangelegenheden en in de praktijk erop zou ineerkomen dat de in den aanhef van bepaling 7 erkende onschendbaarheid van de in Rusland bestaande eigendomsvormen zou worden onder drukt. Voor het overige ontzegt de Russische delegatie aan meergenoemde bepaling alle prak tische waarde. De vreemdelingen die zich, niet als gevolg van een vrendschappelük accoord met de Rus sische regeering naar Rusland zouden begeven teneinde en onder de bescherming der Russi sche wetten te arbeiden, doch krachtens een ge mengd hof van arbitrage, zouden spoedig de algemeene vijandschap tegen hen gericht voe len. De Russische regeering harerzijds heeft, om voor de voormalige eigenaars der genatio naliseerde eigendommen de mogelijkheid te openen, hunne technische kennis en hun kapi taal bij het economisch herstel van Rusland tot him eigen voorde-I »an te wenden, hen een recht van voorkeur toegekend, in al die gevallen, waarin him voormab'ge bezittingen in concessie zullen gegeven worden, hetzij in den vorm van pacht, hetzij in den vorm van een gemengde vennootschap, gevormd door den staat en door het buitenlandsche kapitaal, hetzij onder iederen onderen vorm, waarbij in de deelname van het buitenland wordt voorzien. Evenzoo constateert de Russische regeering dat de belanghebbende staten, waar zc al hun bezorgdheid concontree- ren op een kleine groep buitenlandsche kapita listen en een onverklaarbare hardnekkige on toe gevendheid aan den dag leggen, aan deze be langen die van een groot aantal buitenlandsche kapitalisten opgeofferd hebben, welke van de hen door Rusland toegekende faciliteten en waar borgen, wanneer ze naar Rusland terügkeeren om er te arbeiden, gebruik moeten maken, en eveneens de belangen van een groot aantal kleine bezitters van Russische fondsen en kleine buitenlandsche eigenaars, wier bezittingen ge naast en genationaliseerd werden en aan welker aanspraken, indien ze als juridisch gerechtvaar digd worden erkend, de Russ. regeering voorne mens is gehoor te verleenen. De Russische delegatie kan zich niet onthouden hare verwon dering er over te uiten dat mogendheden als b.v. Frankrijk, die de meeste kleine bezitters van Russische fondsen onder hare inwoners tellen, zich het hardnekkigst hebben betoond in de vraag om teruggave van eigendam, en de be langen van die kleine bezitters ondergeschikt maken aan de belangen van hen die bedoeld eigendom terugeischen. In haar conclusies en eindvoorstellen zegt de Russische regeering dot ze hare vertegenwoor digers naar de conferentie heeft gezonden in de hoop om te komen tot eene overeenkomst welke, zonder te raken aan de resultaten der revolutie en aan het, na de zegerijk afgeslagen contra-revolutionaire interventie, opgestelde so ciale program, zou leiden, niet tot eene verer gering, doch tot eene verlichting in den rco- nomischen en financicclen toestond van Rus land, .en tevens tot eene vrijmaking van den weg naar eene verbetering van den eco- nomischcn toestond van Europa. De Russische delegatie zet echter uiteen dot ze niet wenscht behandeld te worden als een overwonnene Rusland is niet overwonnen. En voorts herhaalt ze dat tegenover concessies horerziids conces sies der mogendheden moeten stonn. Een andere uitweg welke als gevolg van de bestaande moei lijkheden zich opdoet, ware de wederzüdsche nnnuleering van de in het verleden tusschen Rusland en de andere mogendheden ontstane aanspraken en tegen-aanspraken. Doch ook in dit geval is de Russische regeering besloten de belangen der kleine eigenaars te respecteeren. Wenschen de mogendheden echter zich toch te blijven bezighouden met de oplossing der tus schen hen en Rusland best-ande financieel© ge schillen, dan stellen de Russen de instelling eener gemengde commissie van deskundige voor, welke een onderzoek zou kunnen instel len naar aard en omvang van de aanspraken der mogendheden en tevens de aan Rusland te verstrekken credieten in overweging zou kunnen nemen. Do grootste hinderpaal voor een gunstig verloop der onderhandelingen te Genua noemt de Russische delegatie de omstandigheid dat het denkbeeld der wederkeerigheid nog altijd niet door alle mognedheden voldoende wordt gedeeld, al kan ie niet ontkennen dat die on derhandelingen den weg hebben geopend tot een toenndering tusschen Sovjet-Ruslond èn de mo gendheden. De Russische delegatie geeft dan ook uiting aan haar meening dat de meeningsver- schillen welke gerezen zijn bij de behandeling van de tusschen hen en de mogendheden aan hangige financieele kwesties, niet mogen ver hinderen, dat de andere voor alle mogendhe- 44 LAWGESTRAAT MRSfOM. VOOR DE REIS: den zoo gewichtige vraagstukken, en we! het allereerst, dat van het economisch herstel van Europa in het algemeen en Rusland in het bi zonder, worden opgelost. Rusland is ter confe rentie gekomen met verzoeningsgezinde voor nemens en koestert de hoop dat zijn streven in dit opzicht met succes zal worden bekroond. Bsrlchfew. DE CONFERENTIE 1E GENUA De Amerikoansche weigering. Washington, 16 Mei. (Havas). In de Amerikaonscho weigering om deel te nemen aan de conferentie van Den Haag, wordt nadruk gelegd op de noodzakelijkheid voor Rusland om zelf de noodzakelijke voorwaarden voor zijn economisch herstel voor te bereiden, zonder welke geen ernstige grondslag voor credieten mogelijk is. Pe Amerrkaansche regeering zal met aandacht alle voorstellen in dien zin over wegen, maar is van gevoelen, dat het onderha vige voorstel de noodzakelijke bepalingen niet bevat voor het medewerken van Amerika. Washington, 76 Mei. (R.) Op het Witte Huis werd heden verklaard, dat de nota, waarin do deelneming aan de besprekingen te Den Haag wordt afgewezen, de bedoeling heeft de moge lijkheid voor het houden van verdere bespre kingen open te laten. BIIXDKE PF1IÏR». Langestraat 39. - Tol. 492. LAWGESTRAAT 79 - TEL. 29 Deze geysers zijn In onzezaakin werking te zien. De Duitschc delegatie. B e r 1 ij n, 7 6 Mei. (W. BVolgens de Berli ner Zeitimg om Mittog worden voor den terug keer van de Duitsche delegatie uit Genua nog geen maatregelen getToffcn, omdat nog niet vast staat, wonneer de besprekingen zullen eindigen. De minister voor economische aangelegenheden, Schmidt, zal evenwel reeds Woensdag vertrek ken om bij de discussies over de begrooring voor economische aangelegenheden tegenwoordig te zijn. De socialisten en Genua. Londen, 7 6 Mei. (R.) De orbeidersafge- voardigden Arthur Henderson en Tom Show, als mede het oud-lid van het Lagerhuis Romsay Macdonald, zullen morgen naar Brussel gaan om daar te confereeren met de vertegenwoor digers van de Fransche en Belgische socialisten over kwesties, die op de conferentie van Genua betrekking hebben. Daarna zullen zij zich voor d® internationale socialistische conferentie naar Keulen begeven. Dc Volkenbondsroad. Ber 1 ijn, 7 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Raad van den Volkenbond te Gcnèvo heeft gisteren een commissie van 12 leden benoemd voor de bcstudeering van de mogelijkheid van een internationale intcllectueele samenwerking. Onder de leden bevindt zich ook prof. Einstein uit Berlijn, DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, T 6 Mei. (N. T. A. Draadloos.). Met betrekking tot de eerste besprekingen, die te Parijs door den Duitschen minister van fi nanciën, dr. Hermes, met de commissie van her stel zijn gevoerd, wordt bericht, dot men den toestand thans beter kan overzien ten gevolge van een uiteenzetting van Hermes inzak* Duitschlands standpunt ten aanzien van de eischen voor de toekenning van een moratorium. De Matin meldt, dat de verklaring van den minister van financiën in het algemeen een be vredigenden indruk maakte. Men verwacht he den een beslissing over de kwestie, of de com missie van herstel officieele onderhandelingen met Hermes zal oanknoopen, of dat in verhand met de tot dusver gevoerde officieuse gedoch- tenwisseling eerst nog nieuwe instructies door de Duitsche regeering zullen moeten worden gegeven. UIT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 76 Mei. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Cologne Post bedragen de totale uitgaven voor het Engelsche bezettingsleger aan den Rijn van 7922 to 7923 2.225.000 p^nd sterling, dus voor eflk der manschappen 252.460 mark. De Duilsrhe spoorwegtarieven. B e r 1 ij n, 7 6 Mei. (W. BDe laatste ver hooging ven dc prijzen der materialen cn van de loonen van het personeel hebben de spoor wegdirecties er toe gebracht reeds m°t 7 Juni de tarieven voor goederen, dieren en ijlgoede ren me' 25 pCr. te verhoogen. De staking in Zuid-DuitschJond.. Frankfort a/d. M., 7 6 Mei. (W. B). De stoking in de Z. W. Duitsohe metaalindustrie heeft zich uitgebreid, doordat de orbeiders- voreenigingen de 48-urge werkweek niet er kennen. In verband daarmee zal de door den patroonsbond aangekondigde uitsluiting van de metaaleibeidcrs in de districten Frankfort a/d. M., Darmstadt, Hnnau, Offenbach en Ober Ur- sel morgen van kracht worden. Door de uil sluiting worden ongeveer 30.000 arbeiders ge*> troffem De moordenaar van gen. Von Eichhom tef! dood vcroordecldL B e r 1 ij n, T 6 M e L (N. T. A. Draadloos.), Het Hooggerechtshof te Kief heeft den links- socinn'-revolutionnair Pasjoetinsky, d!e bekend heeft den moord op den Duitschen veldmaar schalk von Eichhorn te Kief te hebbon ge pleegd, ter dood veroordeeld. Drijvende mijnen. Lorient, 7 6 Mei. (B. T. A.). Er zijn al hier verschillende drijvende mijnen gezien. De zeelieden zijn gewaarschuwd om dubbel oplet tend te zijn. Een nederlaag der Engelsche regcering. Londen, 76 Met (R.) De regeering leed met T5T tegen 148 stemmen in het Lagerhuis de nederlaag inzake de pensioenwet voor de onderwijzers, die onderwerp vnn veel getwist is geweest. Londen, 76 Mei. (R.) De wet op de onder wijzers-pensioenen, waarop de regecring do ne derlaag leed, bracht een der aanbevelingen van de bezuinigingscommissie van Geddcs in de oractijk cn zou een bezuiniging gebracht heb ben van meer dan twee millioen, door van do onderwijzers een premie von 5 percent te eischcn voor hun pensioen, waarvan tot dusver het rijk de kosten droeg. Fishor hield vol, dot deze premie gewettigd was, in verband met d© aanzienlijke verhoogingon, die de onderwijzers- salarissen den luotsten tijd hebben ondergoon, moor er hcerschte een krachtige tegenstond to gen den maatregel op grond, dot deze inbreuk zou maken op eenmaal gegeven beloften. Na een levendige bespreking diende Robert Cecil een motie von verdaging in om na to gaan onder welke voorwaarden de onderwijzers hun tegenwoordige salarissen hebbon oonvonrd. Chamberloin verzette zich tegen de motie, mnnr deze werd aangenomen met 757 tegen 748 stemmen, waarop de zitting verdaagd werd. Bij de bespreking bleek duidelijk, dot het re- geeringsvoorstel in tal van hoeken van hot Huis met misnoegen werd beschouwd en verklaard© men uitdrukkelijk, dnt het een verbreken von beloften was. Toen Chamberlain zich tegen de motie tot verdaging bleef verzetten, waarschuw» den tol van aanhangers van het ministerie hem, dot zij tegen de regeering zouden stemmen, maar hij hield voet bij stuk. Toen de uitslag bekend werd, hoorde men enkele juichkreten en uitroepen von verlichting, mnar men nam het gebeurde heel kalm op. Men weet nog niet wot de politieke gevolgen zullen zijn. Engeland en dc bezuiniging. Londen, 16 Mei. (N. T. A. Draadloos). Gisteravond werd in het parlement medege deeld, dat de regeering voort zal gaon met t© streven naar bezuinigingen. Het succes, dot het werk van de Geddes-commissie heeft gebod, heeft de regeering nonleiding gegeven drie nieu we commissies in te stellen, die speciale onder werpen zullen onderzoeken. Eén dezer commis sies zal de mogelijkheid nogoan van de uit voerbaarheid van het voorstel, door de Geddes- commissie gedaan om één ministerie van lands verdediging in te stellen in plaats van de be staande ministeries von oorlog, marine en lucht vaart. DE ENGELSCHE ARBFIDSMOE1LUKHEDEN. Londen, 76 Mei. (R.). Overeenkomstig de uitspraak van het scheidsgerecht zijn de recht- streeksche onderhandelingen tusschen alle be trokken vakvereenigingen ir. dc machinenijver heid cn de patroons heden te Londen hervat De conferentie is in een geest van vertrouwen geopend, omdat men aan beide zijden verlangt Men is niet licht populair, indien men niet met zijn volk dec fouten gemeen heeft. THORBECKE. JIIHEI.I door ROBERT HERRICK. „Vreemd, hè? en onverstandig ook als je het «it een practisch oogpunt beschouwt. Be kan mij niet voorstellen, dat hij van plan is zich levenslang in de wildernis te begraven, en Dr. Jenks is toch de man in de stad, met zijn groote praktijk, zijn connecties in het hospitaal en zijn betrekking aan de medische school. Hij zou alles voor den „Wilde" kunnen doen, als hij maar wou. 't Werd dus de taak van Dr. Percy om den beroemden geleerde afleiding te bezor- iren, en hij deed het zooals alleen Dr. Percy dat kanhij maakte alles in orde als voor een ko lossale expeditie, gidsen, kano's. Indianen, (levensmiddelen, misschien zorgde hij ook nog froor de visch. Werkelijk die jongen moest gé rant van een hotel worden of anders secretaris Van d© ©en of andere beroemdheid „Het was een groot succes zij brachten ten minste een enorme hoeveelheid vreeselijke vis- schen mee, en de kaalhoofdige had een rooden stralenkrans om zijn bol. Vanmorgen zijn zij afgereisd en lieten de gediplomeerde verpleeg sters achter. Was erg interestsant. alles ..en ik vind het niets prettig mijn baantje er aan te geven. Daar is onze „Wilde" weer I Tante heeft hem opgewachtik kan haar hier op ijzigen toon hooren zeggen „Zij zullen het zeer vreemd gevonden hebben, dat u weg gebleven bent." Hij verontschuldigt zich niet eens, en zegt ver der ook niets. Nel roept. Zij zal ze wel binnen kort geen van allen meer noodig hebben. „Dus zijn wij hier voor onbepaalden tijd op geborgen. minstens nog acht weken Septem ber zeker en nog wel een groot gedeelte van October ook. De „Wilde" zal hier het opper bevel voeren totdat Nel de teugels zelf in han den neemt. Wat zal Tante doen? Zij was vast van plan naar het buitenland te gaan in het eind van September en Tante laat zich niet graag in haar plannen storen. De Goodnows zijn altijd almachtig geweest, moet je weten, d. w. z. zij zijn zoo verstandig geweest altijd daar te blijven waar zij almachtig zijn dat zal Tante hier in de wildernis wel moeite kosten. „Tk, voor mij, vind het hier heerlijk, de zachte golfslag tegen de rotsen beneden, de diepe stilte der bosschen rondom en het luie, rustige leven. De kleine Japanse he kok van den kolonel is even goed als een Parijsche chef de cuisine. Binnen veertien dagen zal het hotel gesloten worden en zullen wij Dr. Percy moeten missen. Maar do jongen wordt vervelend. Hij is nu eigen lijk vrijwel een nul. Nel zal nooit meer naar hem omkijken. Wat de andere betreft, de „Wilde", vraag je misschien, dat gaat zelfs mün. wildste fantasie te boven, Iïï. De zomer ging over in een zonnigen windstil len herfst. Dag aan dag log het meer stil, bewe gingloos als een fluweelen vijver, zocht klotsend tegen de rotsen terwijl de zware boss<~hen hun schaduwen wierpen op zijn oevers. Het hotel aan den overkant was verlaten de vlaggen waren ingehaald het vroolijke verkeer van de vocon- tiereizigers op het water was geheel verdwenen. De kampen waren alle gesloten behalve de ,Eyri', waarvan de eene bewoonster steeds mop perde over haar gedwongen oponthoud in de wildernis. De zieke was opgestaan, zat in de zon op de beschutte veranda, of voor het knaopen- de houtvuur. Maar de vreemdsoortige „Wilde," zooals Vera hem noemde, had de teugels van het bewind nog niet losgelalen. Nadat hij in den eersten strijd om het leven overwonnen had, met trompetgeschal als het ware, had hij nu een anderen strijd aangebonden in de herfststil te, een stillen strijd om het evenwicht der ziel, even noodig voor haar genezing. De patiënte en de dokter moesten samen gaan door het dal der wanhoop, daar waar de duistere levens vijanden dreigen, een strijd waar reeds Dr. Jenks op ge zinspeeld had. Gedurende dezen scherpzinnigen stillen strijd, om volkomen gezond te worden, hield de dokter zooveel mop"0'i'k zijn patiënte van de anderen verwijderd. Hij nam haar in zijn boot mee op kleine tochtjes over het meer, waar zij in stilte en ongestoord de frissche lucht en het genezen de zonlicht kon inademen. Eens op een middag stonden de twee vrouwen op de veranda de kleine kano van den dokter na te staren mevrouw Goodnow fronste het voor hoofd in nog dieper rimpels dan gewoonlijk met een uitdrukking van diep misnoegen op haar ge zicht. Zij keurde alles af wat de „Wilde" deed. en als zij maar gedurfd had, don zou zij die tochten op het meer zeker verboden hebben. De jonge vrouw naast haar, glimlachte in stilte, toen zij het bootje zog verdwünen in het goud gele licht der namiddagzon. Zij begreep gedeel telijk dier. stillen strijd tusschen den wil van den geneesheer en den avil van zijn patiënte. „Wat ziet Nel er vandaag veel beter uit I" zei zij opgewekt. „Zoo veel gelukkiger, vind ill Wat is zij mooi geworden, ik heb haar nog nooit zoo gezien, in de laatste weken is zij hoe langer hoe mooier geworden I" De moeder trok ongeduldig de schouders op. „Ik vind, dat zij nog erg zwak en bleek is," zei ze bits. „Ik hoop maar, dat wij hoor de vol gende week kunnen vervoeren. Ik heb aan den kolonel gevraagd of hij zijn auto wil zenden. Als wij dien ellendigen weg naor het station maar kunnen berijden I Voor mijn part hooD ik dit oord nooit weer te zien." ,,'t Is nu een beetje saai," stemde de jongere vrouw toe, met een ondeugend glimlachje. „Haast u maar niet te veel, tantetje 't doet Nel zoo'n goed. Eiken keer als de „Wilde" komt, bloeit zij op als een ontluikende roos. Die man bezit tooverkracht I" „Wat zien Nel en jij toch voor bijzonders in hem Misschien is hij een goed dokter, maar hij is door en door een ongelikte beer. De gids heeft werkelijk nog beter manieren 1" „Nel heeft op 't oogenblik geen behoefte aan goede manieren om heelemaal gezond te wor den Zij heeft alles aan hem te danken," voegde zij er met nadruk bij. rrNu, we zullen hem "goed betalen voor zijn diensten I" antwoordde mevrouw Goodnow, met echten parvenutrots. Vera Councillor trok minachtend de lip op. „Sommige dingen laten zich niet betalen met een cheque, tantetje." „Hij zal wel meer geld krijgen, don hij zijn heele leven bij elkaar gezien heeft Ik hen er niets op gesteld, dat Nel zooveel met hem samen is, vooral nu niet, nu zij nog niet zich zelf is. Niemand maakt mij wijs, dnt er niet iets mis is met dien man, die zich hier begraaft in de bosschen, als het tenminste waar is, dat hij zoo knap is als dokter Savage zegt. Percy doel de ook op zoo iets, toen hij laatst over hem sprakhij heeft zich uit de voeten moeten ma ken. geloof ik I" „Denkt u, dat hij Nel zal vermoorden I" spot te Vera Councillor. „In alle geval ben ik er niet op gesteld, dat mijn dochter onder den invloed van zoon man komt," hield mevrouw Goodnow vol. „Tk weet nids van hem of, absoluut niets." „Beholve, dat u overtuigd bent van zijn macht, zei Vera met een ironisch lachje. „Denkt u, dat Nel verliefd op hem zal worden voegde zij er ondeugend aan toe. „Vera 1" protesteerde de oude dame onthutst. „U kunt nooit weten hoe hij zijn tooverkracht gebruikt I" „Nel weet goddank, nog wel of iemand een gentleman is of niet." „Zij zou de eerste vrouw niet zijn, die ver liefd werd op iemand, die geen gentleman is," antwoordde Vera. „Waar gaat bij nu vanmiddag met haar heen vroeg de moeder ongerust. „Naar de een of andere warme bron, geloot ik. Hij noemt 't „de Genezende bron" 't is hier niet ver vandaan," en geeuwend nam de jonga vrouw haar roman weer op en vleide zich in een gemakkelijken stoel. Een twistzieke, oud© dame plagen, amuseerde haar op den duur maar matig. (Wordt vervolgd.).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1