MA1S0H„L,HIRS!1DELLE" GERO ZILVER en ALPAGAl tomuiEiispiüs zï "Ir ZL A~ DE EEMLANDER mus DER advemehtieh met inbegrip van eea BUITENLAND. Iti FOÜlARD-ZHDf EU WOL MOUSSELINE g DAMES JAPONNEN B. NIEWEG, FEUILLETON. DE GENEZER JOH. VAN DIJK, 20e Jaargang No. 272 per peet f J po week (mO K"tU «rrekoin» «gen ongelukken) f 0.17», tbondetlijke nmnmer» g OM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD j» DIRECTEUR-UITQEVERi J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt. TE1 «NT BH Donderdag 18 IKIel 1922 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbioo dingen en Lletdadigheidvadveitentiën voor de helft der prQ» Voor handel en bedrijf bestaan teer vroordeeiige hepalin^en voor het adverlccren- lien# diculaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Politiek Overzicht ^Omtrent het antwoord aan do Russen, dat Maandagmorgen door de subcommissie der commissie no. 1 (voor Russische aangelegen heden) met algemeene stemmen is aangenomen, djn nmiddels nadere bizonderheden bekend ge worden. Er blijkt uit, dat de vijf uitnoodigende inogendheden hebben besloten, dat een commis- jpie benoemd wordt om de nog niet opgeloste jmecningsverschillen tusschen de Russische ra- jdenregeering en de andere regeeringen verder tot een goed einde te brengen en met de gevol- knachtigden der Russische commissie samen te komen. Uiterlijk 20 Juni zullen de namen van ide mogendheden, die in de niet-Russische com missie zullen zijn vertegenwoordigd, tezamen met de namen van de leden der commissie aan ide Russische regeering worden meegedeeld. De namen van de leden der Russische commissie Bullen niet later dan 20 Juni ter kennis van de andere regeeringen worden gebracht. De kwes ties, waarmee deze commissie zich zal hebben bezig te houden, zullen alle vraagstukken om vatten betreffende de schulden, het particuliere bezit en de credieten de leden van de geheele oommissie zullen op 26 Juni 1922 in Den Haag aanwezig moeten zijn en de commissies zullen fer naar hebben te streven gemeenschappelijk tot aanbevelingen te komen met betrekking tot 0e drie bovengenoemde kwesties (paiticulierer. eigendom, schulden en credieten). De uitnoodi gende mogendheden wenschen, opdat het moge lijk zij, dat de werkzaamheden der commissies rustig kunnen worden verricht en opdat het we- Üerzijdsche vertrouwen worde hersteld, dat ver plichtingen worden aanvaard, volgens welke de sovjetregeering eenerzijds, de overige deelnemen de mogendheden anderzijds zich van alle agres sieve daden tegen hun gebieden en elke revo lutionaire propaganda moeten onthouden. De verplichting om zich van eiken aanval te ont houden, zal op den grondslag van den tegen- .woordigen status quo berusten en van kracht blijven, tot de nog niet opgeloste grenskwesties in Europa geregeld zijn of wel voor een be paalde periode. De verplichting om zich van Bllc propaganda te onthouden, houdt voor alle ©nderteekende mogendheden in, dat zij zich niet In 't minst mogen mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere sloten. Evenmin mogen zij door financieele middelen of anders- rins de activiteit van politieke organisaties in andere landen steunen. Voorts brengt bovenge noemde verplichting mede, dat bedoelde staten Dp hun gebied pogingen, waarvan het doel ïdaden van geweld in andere staten in 't leven te floepen of den territorialen of politieken status icpio in andere landen te storen, te onderdruk ken. De procedure, die zal worden gevolgd is de~ 'se de niet-Russische deskundigen, die r.oo- bls wij seeds meldden niet door de conferentie van Genua, maar door him regeeringen zullen worden aangewezen vergaderen half Juni reeds In Den Haag en in het tijdsbestek, dat verloopt tusschen deze voorafgaande beraadslagingen en 26 Juni (dus TO dagen) mag deze of gene mo gendheid, wie zulks wenschelijk mocht voorko men, zich nog terugtrekken. Nadien echter, vier maanden lang (van 26 Juni26 October), moe ten de deelnemende mogendheden de verplich tingen op zich nemen geen overeenkomst met He Russen te sluiten, tenzij handelsaccoorden, welke worden toegelaten. Heel prettig zullen 'de Russen deze methode stellig niet vinden te Genua hadden zij de handen vrijer en konden zij met de verschillende staten afzonderlijk des noods onderhandelen over te sluiten accoorden, hetgeen bliikt uit het verdrag, dat Rusland met Duitschlond te Rnpallo aanging. In Den Haag daarentegen zullen de Russen zich voor een eenheidsfront zien geplaatst, duar men het na tuurlijk vooTaf met elkaar eens zal zien ie wor den over de ten opzichte van Rusland aan te nemen houding. Ondertusschen is de hoop der mogendheden, dat ook Amerika zich in onze residentie zal la ten vertegenwoordigen, verijdeld. Het antwoord, dat de Amerikaansche regeering zond met be trekking tot de uitnoodiging om aan de Haag sche conferentie deel te nemen droeg een afwij zend karaktei. Zij wil naar zij zegt Rus land wel g'oag practisch te hulp komen en zij s.elt bizorder veel belang in de pogingen, die aansturen op de reconstructie van Rusland en de ontwikkeling der productiviteit van dit land, maar de Russen hebben te Genua geweigerd de particuliere eigendom van buitenlanders te rug te geven.De Amerikaansche regeering is van oordeel, dat de Haagsche conferentie fei telijk niets anders is dan de Genueesche confe rentie. Alleen wordt zij op een andere plaats voortgezet. Daar de Amerikaansche regeering van de Haagsche bijeenkomst, als zijnde een verlengstuk van die te Genua, dezelfde moei lijkbeden verwacht, welke zich te Genua voordeden, heeft het h. i. weinig zin en is het nutteloos er aan deel te nemen. Amerika* wenscht, dat de Russen zelf de productiviteit weer gaan herstellen of althans garandeeren, dat deze in de hand wordt gewerkt en voelt veel voor een enquête door een deskundigen-com missie, om een onderzoek in te stellen naar de economische situatie der radenrepubliek. Aan de hand van een dergelijk onderzoek zouden Rusland economische eischen moeten worden gesteld. Wanneer deze eischen, betrekking heb bende op 't herstel van Rusland's voortbren- ginsvermogen, werden aanvaard, zou Amerika wel aan credieten willen denken. Het tegen woordige voorstel heeft voor Amerika weinig aanlokkelijksvandaar zijn afwijzende hou ding. Berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. De besprekingen met de Russen. G e n u a 1 7 Mei. (B. T. A. De subcommis sie voor Russische aangelegenheden kwam van half elf 's morgens tot kwart over eencn bijeen. De Russen waren aanwezig, de Franschen en Belgen niet. Tsjitsjerin protesteerde tegen de gevolgde procedure, tegen de keus van Den Haag, waar bij hij verklaarde de voorkeur te geven aan Ri ga, Stockholm, Rome of Londen en tegen het feit, dat het non-agressie-pact niet gelden zal voor Azië. In principe aanvaardde hij evenwel de bijeenkomst te Den Haag en ten slotte be paalde hij zich tot het indienen van vier amen dementen, die alleen betrekking hebben op het wijzigen van eenige woorden. Lloyd George ver klaarde dat de keus van Den Haag niet defini tief is. Hij handhaafde echter zijn standpunt ten aanzien van het non-argessie-pact en het sta ken van de bolsjewistische propaganda in het buitenland, hetgeen ook geldt voor Azië, het gebied der Britsche dominions en Indië. De zit ting zal om half vijf hervat worden. Men ver moedt, dat Lloyd George intusschen een onder houd zal hebben met Barthou en Jaspor. G en u a, I 7 Mei. (B. T. A.). De ochtendver gadering van de sub-commissie voor de Russi sche zaken heeft geduurd van half elf tot kwart over een. De Russen waren aanwezig, de Fran schen en Belgen waren echter niet present. Te half vijf zou de avondvergadering beginnen. Men verwachtte, dat Lloyd George in den tusschen- tijd een bespreking zou houden met Barthou en Ja spar. Genua, 1 7 M e i. (B. T. A.). Dc avondverga dering begon te 5 uur en duurde tot half acht. Na een lange gedachtenwisseling over de 's ochtends voorgestelde Russische amendemen ten is de oorspronkelijke tekst nopens de bij eenkomst der commissies van dekundigen en het niet-aanvalsverdrag vrijwel geheel behouden. De interpretatieve uiteenzettingen zijn in het proces-verbaal opgenomen. Het non-agressie verdrag strekt zich uit tot alle met Moskou ver bonden republieken, wat wel te verstaan geen erkenning meebrengt, maar alleen slaat op den thans bestaancen toestand. Japan aanvaardde het inbegrip van de republiek van het Verre Oosten, maar ad referendum. In de bespreking over de plaats van samenkomst van de com missies van deskundigen namen ook Schanzer en Motta deel om Tsjitsjerin te bewegen den Haag te aanvaarden. De Russen aanvaarden Den Hang. Genua, 17 Mei. (Havas). In de avondzit ting der subcommissie voor de Russische aan gelegenheden deelde Tsjitsjerin mede, dat Rus land de keuze van Den Haag als vergaderplaats der commissie van deskundigen nzake de Rus sische kwestie aanvaardt. De keuze van Den Haag. Genua, 17 Mei. (B. T. A.). In een langdu rig onderhoud tusschen Lloyd George en Bar thou zijn beiden overeengekomen, dat Lloyd George er op zou blijven staan, dot Den Haag :ekozen zou worden als plaats van bijeenkomst voor de commissies van deskundigen. De Ne- derlandsche regeering had reeds laten weten, dat zij de keuze van den Haag zou aanvaarden. Verklaringen van Joffe. Warschau, 17 Mei. (Oriënt). Joffe ver klaarde bij zijn terugkomst uit Genua, dat op de conferentie aldaar duidelijk bleek, dat Europa kan noch wil financieele hulp verleenen aan Rusland, alsmede dat tusschen de bourgeoissta- ten antagonisme hcerscht Dc Duitsche delegatie. B e r 1 ij n, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Genua wordt gemeld, dat de Duitsche rijkskan selier en de minister von buitenlandsche zaken, in tegenstellingmet het oorspronkelijk plan, pas na de slotzitting van de conferentie zullen ver trekken. De Russen aanvaarden de voor stellen der mogendheden. Genua, T7 Mei. (R.). De Russen hebben vanochtend de voorstellen der mogendheden aanvaard, behoudens enkele wijzigingen, die van middag behandeld zullen worden. D.d. 17 Mei meldt de witte-ster-correspondcnt der N. R. C. uit Genua Zooeven is het besluit gevallen, dat de confe rentie in den Haag zal plaats vinden. Tegen de verwachting in hebben de Russen het laatste oogenblik nog sterken tegenstand geboden. Zij verklaarden niet naar een land te willen gaan, dat niet de geringste betrekking met hen on derhoudt en waar zij niet erkend zijn. Toen, be- 44 LANGESTRAAT BOOG EN LAAG SLUITEND. LANGE MOUWEN. halve hun stem, bij stemming allen voor den Haag waren, verklaarde Tsjitsjerin deze stem ming niet te erkennen. Voor anderen was het een kwestie van gerief, voor de Russen een prin- cipieele kwestie, omdat zij niet wisten welke vrijheid van beweging hun in Nederland zou worden geboden. Het eigenaardige van den toe stand was, dat de .aanwezige Nederlandsche ge delegeerde niets zeggen kon, daar hij geen lid is van de eerste sub-commissie. Daardoor werd de spanning heel groot. De Nederlandsche de legatie vond een uitweg door Schanzer te laten meedeelen, dat, als Nederland de Russen tot deelneming aan de conferentie uitnoodigde, daarmede gelijktijdig werd gezegd, dat de Rus sen dezelfde rechten van gastvrijheid als de an dere delegaties zouden genieten. Daarmede was de moeilijkheid opgelost. De Russen gaven ver der verzet op. Morgenochtend zal nu de on> vermijdelijke eerste ontmoeting tusschen Patijn en Tsjitsjerin plaatsvinden. DEN HAAG ALS PLAATS VAN BIJEEN KOMST VOOR DE RUSSISCHE CONFE RENTIE. Blijkens de telegrammen uit Genua heeft de conferentie aldaar thans voorgoed Den Haag vastgesteld als plaats van bijeenkomst voor de beide Russische commissies, waartegen de Rus sen zich tot het laatst toe zijn blijven verzetten. Naar men weet, is het plan Den Haag uit te Langestraat 39 Tel. 462] kiezen voor deze bijeenkomst uitgegaan van Barthou, den leider der Fransche delegatie. De toonaangevende Fransche bladen tooncn zich dan ook met deze keuze ingenomen. Dienaan gaande sèint de Parijschc correspondent der N. R. Ct.: Naar do mecning van de Temps is Nederland volkomen bevoegd een internationale bespreking te heibergen. Het bekleedt in de geschiedenis van het volkenrecht een .plaats van den eersten inng, die zijn huidige juristen het niet hebben laten ontnemen. Het zag twee groote conferen ties zetelen en herbergt het internationale hof. Het is een land van orde en vrijheid Zijn ligging beantwoordt volkomen aan de rol, die men het vraag» te spelen. Eindelijk bezit het in Van Knr- ncbeek een opmerkelijk staatsman, die de ver gadering van den Volkenbond gepresideerd heeft en wiens onpartijdige invloed zich bij een bespieking nuttig kan laten gelden, zelfs als hij niet zelf onderhandelt. In andere omstandighe den zou een Europeesche conferen ie uitstekend te Weer en of Stockholm kunnen verraderen. Tn de huidige omstandigheden zou reen Zweden cn Oostenrijk echter een slechten dienst bewij zen, door bij hen de onderhandelingen met de bo sjew'ki te vestigen. Zweden heeft al te veel van de sovjetmonpeuvres geleden, Weenen met zijn gedcprecieerde geld behoeft waarlijk de communistische vertoogen niet. Me4 die steden voor te stellen, zoekt de sovjetregeering een tri bune voor haar programma. Bij de Oostzee is ze gemakkelijker op te s'aan, dnn bi; de Noord zee in een geruïneerd land gem ikkelijker dan in het robuuste Neder1 nnd. Juist omdat de bols- jewiki zeo redeneeren, moeten de hoofden der ande:e :egeeringen nndo'S redeneeren. De Debats zegt Men heeft den Hnog geko zen, ondanks de thiune daar, oroda* Nederland onrijdig b eef. Brussel wi>Te eer aangewezen ge weest, het ligt gemakkelijker, het leven is er goedkoopc-r cn de elementaire betamelijkheid gebood een conferentie in de Be'gische hoofd stad te houden. De sovjets waren zoo min met België als met Italië, Nederland of Zweden in oor'og. De Volkenbondsraad. G e n b v e, 17 Mei. (B. T. A.) De Raad van den Volkenbond heeft de kwestie van de man daten in het Oosten, o.a. Palestina, besproken, welke aangelegenheid een onderwerp van alge meene bespreking in de voltallige vergadering van den Volkenbond zal vormen. De Gezantenraad. P rijs, 17 Mei. (B. T. A.) De gezantennaad heeft als zijn meening uitgesproken, dat er geen reden is tot verzet tegen het zich vestigen van ex-keizerin Zita in Spanje. Vervolgens heeft hij zich bezig gehouden met de organisatie van de politie in de neutrale zóne van Albanië en met den bouw van enkele spoorwegen van strate gische belang in het bezette gebied van het Rijnland. Er zal dnnroveT een mededecling non Duitschland worden opgesteld, dat de werken in aanleg zal moeten staken en zekere strategi sche lijnen zal moeten opheffen of wijzigen voor den afloop van den tijd van de bezetting. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Por ij s, 17 Mei. (Havas). De Fransche ge delegeerden bij de commissie van herstel, Du bois en Nauclère, heben Poincaré verslag uit gebracht van.de onderhandelingen met Hermes. Deze heeft eenige voorstellen gedaan met name betreffende het toezicht op de financiën van Duitschland en Pp de nieuwe belastingen. Duitschland en Rusland. B e r 1 ij n17 Mei. (N. T. A. Draadloos). De volgende week wordt het Duitsche consulaat- generaal te Petersburg weer bezet door geheim raad Von Kcssler. De Sovjet-regeering is voor nemens een consulaat-generaal te Hamburg in te stellen. OPPER-SILEZIË. B e r 1 ij n, 17 Me i. (B. T. A.) Uit Kattowitz wordt gemeld, dat de Fransche en Engelsche troepen erin zijn geslaagd de aanvoerders der bandieten te arresteeren, die sinds eenigen tijd de streek van Antonienhütte terroriseerden. Op p e 1 n18 Mei. (W.-B.) In het Peters- dorfsche proces werd tegen 3 der beschuldigden de doodstraf en tegen 3 anderen 15 jaar tucht huisstraf geëischt. Do uitspraak zal vanmiddag plaats hebben. Antibolsjewismc. Brussel, 17 Mei. (B. T. A.). De algcmcö^ ne rand dor arbeiderspartij besloot zich te ver< zetten tegen do bijcenroeping van oen plcnoir© internationale socialistische orbcidcrsbijecn* komst met de bolsjewisten. Paul Mcunier. f De dood wordt gemeld van Paul Meunier< Men herinnert zich uit berichten in ons bind, dat Meimicr gevangen zat, omdat men hem ver* dacht van spionnagc. Betrekkelijk kort gelcdenl werd hij echter in vrijheid gesteld, maar te* vens was een nieuwe instructie tegen hem ge* opend. De Porijsche correspondent der N. R. G*' Seint naar aanleiding van .zijn dood Met Paul Meunier verdwijnt een man, die het F:ansche politieke leven niet tot eer strekte. In' die kringen telde hij don ook haast geen vrien- den. W;e hem verdedigden, deden dit nis leden von partijen, die in beginsel tegen el kei kneveling opkomen. Ten zijnen opzichte mankte het gerecht zich, gelijk bekend, aan een mis* biuik schuldig door hem langer dan twee jnat in voorloopigo hechtenis te houden. Den laot< sten tijd schreven de bladen herhaaldelijk ovet hem en mevrouw Bernain de Ravisi, zijn vricn* din. Beiden zijn in hot nnjonr van 1910 gevan gen genomen op aanklacht met den vijand ini verbinding te hebben gestaan, tijdens een reis 1915 naar Zwitserland ondernomen. Toert zouden ze ten huize van den schilder Hans Bos- sard den toenmoligen Duitschcn gezant vnrt Romberg ontmoet hebben. Beiden hebben dit hardnekkig geloochend. Bij gebrek oan bewijs werden ze in Februari vrijgesproken. De getui* genissen tegen hen waren niet sterk. Naar men zich herinnert, kwamen ze vooral von mevrouw Bossord, die mot hoor man overhoop log. Sindsdien werd het gerechtelijk onderzoek hernieuwd, wegens chëques namens mevrouwi Bernain, door een tusschenpersoon hier ont* vangen, welk geld van Duitsche herkomst zon zijn geweest. Daarbij bleken onregelmatighe den, die echter nog niet tot het weder in hech tenis nemen vnn beiden leidden. Terwijl de eisch tegen hen beiden niet ont- vonke'ijk werd verklaard, werden de twee an dere beklaagden, en wel Bossard en Judet, de ex-hoofdredacteur von de Eclair, naar het ge recht verwezen. Zij toeven in Zwitserland. Meu nier, die in 1917 de Vérité oprichtte, die von defeitismo werd beschuldigd cn in de Kamer zich vooral met juridische kwesties bezighield tijdens den oorlog met de krijgsraden, waar van hij de bevoegdheid liet beperken bleetë tijdens dc instructie een meester om deze op da, lange baan te schuiven. DE NEDERLAAG DER LNGFLSnm REGEERING. Londen, 17 Mei. (R.) Het Logcrhuis was stampvol, maar er hecrschte geen opwinding, aangezien men verwachtte, dat de regeering do nederlaag niet ernstig zou opvallen. Chamber lain los eon korte verklaring voor, waarin, hoe wel er den nadruk op werd gelegd, dot de regee- ring elke weigering door het huis om haar te steunen bij de maatregelen, bestemd om ver mindering der uitgaven te verzekeren, als ern stig moest beschouwen, er on gewezen werd dat, wat ook de beteekenis mocht zijn van de stem ming vón gisteravond, beslissing van het Huis gegeven was op een motie tot verdaging, waar bij over de mérites van het gevol niet kon wor den gesproken. Onder deze omstandigheden had de regeering besloten zich te onderwerpen aan den wensch van het Huis en een commis sie in te stellen, teneinde te onderzoeken, of do regeeringsvoorstellen trouwbreuk tegenover do onderwijzers beteekenden. Deze handelwijze zou aanzienlijke vertraging brengen in het aanne men van de onderwijswet en daar de voorgeno men bezuinigingen jn de wet voorloopig niet irt werking konden treden, zou de regeering ge noopt zijn een suppletoire ondcrwijs-begrooting, van 600,000 in te dienen. Daarna werden en kele vragen oan Chamberlain gesteld en werd verder niet meer over het onderwerp gespro ken. DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEI- LÏJKHEDEN. Londen, 17 Mei. (R.) Hedenmorgen hetJ ben de vertegenwoordigers von de werkgever* in het machinebouwbedrijf hun voorstellen aart door ROBERT HERRICK. 8 De kleine kano gleed snel over de onbewege lijke oppervlakte van het meer, voortgedreven jdoor de handige, korte slagen van den „Wilde", (die hij op Indianenmnnier telkens met een ruk ,von de roeispaan eindigde. Dc dokter zag er ze ker niet als een „gentleman" uitzooals hij daar op zijn voeten met sandalen gehurkt zat, met ei.m ouden, vilten hoed laag over het voorhoofd getrokken, en de mouwen van zijn ^flanellen hemd tot over de ellebogen opgestroopt, leek hij meer op een van die halfbloeden, die in de ne- derzettjng bicven hangen, in de hoop, dat een van de rijke vreemdelingen hun diensten zou kunnen gcbiuiken. Zijn blik rustte op het jonge me sje, dat in een reisdeken gehuld voor hem leg. Haar verbonden hooid was bedekt met een wollen muls, waaruit het golvend bruine haar te voorschijn kwam en om haar voorhoofd krul- Lc. Zij lag onbewegelijk, met gesloten oogen, e'sof zij lijdzaam uit de warme, gouden atmos feer het nieuwe leven indronk. Toen de kano de cht om ging, viel de schaduw van de zware pijnbosschën op haar bleek gezicht, en sloeg zij de oogen op. Zij keek naar den stillen roeier .tegenover haar. „Ik voel me vandaag heelemaal beter I" zei Jfce een oogenblik later met een blijde trilling Jn '-c stem. „Dat is goed." 2ij leunde op één arm en Het baar hand in ?»ci water hangen, dat door de beweging van de far.o golfde. „Wat een vreemd gevoel om weer gezond te zijn," mompelde ze als in zich zelf, „om je weer heelemaal levend te voelen in deze goede, oude wereld." Een tevreden glimlach gleed over haar lief gezicht en uit haar blauwe oogen straalde warmer licht, „'t Is of ik dit alles pas voor het eerst zie," zei ze en ze strekte haar arm uit naar het meer, de met bosschen begroeide heuvels, de zon, den hemel cn het geheele beeld der schepping, dat zich voor hen uitspreidde. „Dat is de menschelijke veerkracht," merkte de dokter op. „Als u niet zoo dichtbij den dood was geweest, zoudt u nooit geweten hebben, wat het beteekent te leven." Zij haalde diep adem. ,Ja, ik zal zelfs in de grootste ellende nu al tijd weten hoe heerlijk het is om te leven I" „Dat hoop ik," zei hij langzaam. De blauwe heuvels in het noorden werden aan den horizon zichtbaar. Het was alsof de wolken zich voor den nacht tegen de toppen opstapel den en de zon ze langzamerhand met haar gou den stralen kleurde. Het meisje staarde een poosje naar de heuvels, maar plotseling, alsof zij toch nog meer vervuld was met haar eigen klein persoontje, draaide zij zich om zag den man over haar, ernstig aan „U hebt het gedaan u hebt me mijn leven weer gegeven I" Zij knikte met kinderlijke be slistheid. „In die eerste dagen daarna, toen ik maar altijd door weg zonk, al maar dieper in een grooten maalstroom, waaruit ik me onmoge lijk alleen kon redden, hebt u me een sterke hand toegestoken en me teruggetrokken, mij uit die diepte opgehaald." Zij sidderde nog toen zij aan die donkere diepte dacht, die zoo angstwekkend dicht bij was geweest De dokter hield.de roeispaan in en zag in gedachten naar de droppels, die langs het hout in het meer gleden. Hij schudde het hoofd. „Dat kan geen enkele dokter." „Jawel," hield zij ernstig vol. „*t Was mij werkelijk of ik teruggetrokken werd tegen mijn wil, want ik was toen heelemaal bereid te ster ven I Be werd uit dat vreeselijke donkere oord, weer naar het licht getrokken I" Zij maakte een kleine beweging met de hand. „Wat was het dan vroeg ze en boog zich voorover terwijl ze hem aanzag. „Het was iets, dat sterker was dan ik, iets buiten mij om, iets dat mij trok, mij riep, en me weer wakker maakte als ik op 't punt was in te slapen Het bleeke gezicht van den man kleurde en Ootlerhontl nw Tennisracket»: Persen en Headcovers. ETUI's RACKETOLIE IN F8E. NOT IN ÏISK. 116 Langestr. - Tel. 70 - „VEDEA" hij zei bijna ruw „Dat is verbeelding I" „Maar de operatie was toch geen verbeel ding," hield zij vol, „die heeft toch mijn leven gered f" „U hebt zelf gekozen, u hebt de kans ge waagd toen u nog de kracht had zelf te kie zen I" voegde hij er zachter aan toe. „Ja, anderen zouden gewacht en geaarzeld hebben totdat het te laat was." Hij knikte en mompelde „Dat zou bijna iedereen gedaan hebben 1 Maar u hebt goed gekozen en u werd er voor beloond I" „Ik geloofde in u," zei ze eenvoudig. De man dompelde de roeispaan krachtiger in het water en stuurde naar een kleine inham van het meer. „U hadt vertrouwen in mij, in een vreemde ling I" mompelde hij. Misschien is dat het ge heele geheim van uw geluk." „En ik had gelijk 1 Mijn vertrouwen werd niet beschaamd, ik kreeg het leven terug, het mooie leven I" fluisterde zij. „Gaat het altijd zoo Hij glimlachte om haar kinderlijken ernst. „Neen," zei hij barsch, „verre van dat I" Zij keek hem verward aan, alsof hij ruw een deur hod dichtgesmeten, die zij, in een oogen blik van intimiteit voor hem had geopendtoen wendde zij haar blik af. De kano schoot dicht langs den oever, langs een donkere klip, waar bovenop eenige pijn- boomen stonden als schildwachten. „Het is hier net een sprookje er konden wel Indianen zitten onder die boomen. Ik houd het meest van dit gedeelte van het meer het is veel wilder dan het andere." „Die houtaankap-maatschappij van uw Oom heeft er de hand nog niet op gelegd." Ze keek hem peinzend aan. „U houdt van wilde natuur Daarom woont u ook zoo alleen hier in de bosschen, aan het eindje van de wereld zooals moeder zegt." Het was de eerste rechtstreeksche poging tot een persoonlijk naderkomen en de vreem deling schrikte even. „Ja, ik houd van bosschen," zei hij ontwijkend. Op de lippen van het meisje branden nog andere vragen, maar zij zei alleen maar „De winters zullen hier wel eenzaam zijn." „De winters zijn het heerlijkst van allemaaL Dan begint pas het eohte leven in de wildernis, in de diepe sneeuw f' En hij begon haar te vertellen van het win terleven aan de meren cn in de bosschen en in de hout-kampen van de jagers die nog rond zwierven op de grens van de oude wildernis. Hij schilderde haar de stilte, die geen eenzaam heid is, de bevroren bergen in al hun diamanten r pracht van ijs en sneeuw de schitterende zon* nedagen, de sterrennachten, de lange, langrt tochten op sneeuwschoencn door wouden enf over meren. Zijn stem klonk zocht en wel lui* dend, toen hij sprak over de wildernis. Het( meisje luisterde met open mond, een glimlach van verrukking op haar gezicht, alsof hij haax{ de schoonheid liet voelen van een andere we*f reld dan die zij kende en toen hij ophield, riep; ze vol meegevoel uit „Geen wonder, dat u von dat olies houdt, i Maar het volgende oogenblik voegde ze er bij t' „Bn toch zal het soms wel eenzaam zijn hebf u nooit behoefte aan menschcn cn oan gewond dingen „Neen," zei hij even glimlachend. „Dc helt nooit behoefte gehad aan „menschcn en aan( gewone dingen" sinds ik in dc bosschen bert gekomen. En na een oogenblik stilte, vroeg hij a „Hoe zou u het vinden „Ik weet het niet," zei ze ontwijkend, alsof et| gedachten door haar hoofd gingen, die haar in* de war maakten. „Geef mij de riemen eens. Ik heb zoo'n zft( om ook eens te roeien." Tot antwoord stuurde hij do kano met vluggqf slagen de kleine haai in. Een zandige kree¥ vormde hier een volmaakte verbinding tusschei^ twee rotsachtige berguitloopers. Boven dirt kreek tusschen twee rotsen, was een klein boscH van oude beuken en eiken, die een dichte scha*! duw wierpen, en tusschen de boomen doonj stroomde een klein beekje naar den oever vaal het meer. Naar de uitmonding van dat beekje»! roeide de dokter de kano. „Dit is die plek waarvan ik u verteld heb de bron is daar achter." De dokter wees naar een paar boomen waar*i onder de overblijfselen stonden van twee ver*1 weerde blokhutten. (Wordt vervoled.>

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1